Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Tā kā saistībā ar Ekonomistu apvienības 2010 lēmumu izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis ir izvēlēts par šāgada Spīdolas balvas ieguvēju, publiski tiek uzdots jautājums – ko tad ministrs ir reālu paveicis, gadu atrodoties savā postenī? Publicējam Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta skaidrojumu – kas ir tas, ko ministrija uzskata par Ķīļa reāli paveiktajiem darbiem.

1. Veikta pilnīga Izglītības un zinātnes ministrijas reorganizācija.

Būtiski optimizēta un vienkāršota ministrijas struktūra - 9 departamentu vietā ar 2012.gada 25.jūniju darbu turpina 6; 25 nodaļu vietā palikušas vien 2 - mazināta birokrātija, nodrošināta ātrāka dokumentu aprite, elastīgu jaunu rīcībpolitiku izstrāde un ieviešana. Notikušas vērā ņemamas pārmaiņas ministrijas ierēdņu sastāvā: visiem departamentiem ir jauna vadība; reorganizācijas procesā kopumā skartas 43 amatu vietas - likvidējot vakantās amata vietas, atbrīvojot vai pārceļot darbiniekus un ierēdņus. Uz valsts sekretāra amata vietu izsludināts atklāts konkurss.

Paralēli reorganizācijas procesam ir izmeklēta disciplinārlieta pret IZM valsts sekretāru M.Gruškevicu, valsts sekretāra vietnieci I.Štāli un Informācijas tehnoloģiju departamenta direktori I.Gludīti. Saskaņā ar disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas slēdzienu pieņemts lēmums atbrīvot minētos ierēdņus no amata. Šis lēmums ir signāls tam, ka neskaidri organizētas būtisku iepirkumu procedūras un projekti Izglītības un zinātnes ministrijā nav pieļaujami un turpmāk netiks akceptēti.

2. Paaugstinātas pedagogu algas, ieviešot principiāli jaunu diferencēšanas sistēmu, kas nodrošina darba kvalitātes sasaisti ar atalgojuma pieaugumu.

Paaugstinātas pedagogu zemākās mēneša darba algu likmes par 10 procentiem, tādējādi palielinot algas jaunajiem pedagogiem un tiem, kuri patlaban saņem vismazāk. Panākta visu pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes vienādošana, novēršot nevienlīdzību starp IZM un citu ministriju padotībā esošo izglītības iestāžu pedagogiem. Palielinātas iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un pedagogu mēneša darba algas likmes par 10 procentiem, palielinot atalgojuma gradāciju atkarībā no izglītojamo skaita.

Pedagogiem, kas ir ieguvuši profesionālās darbības kvalitātes 4. pakāpi, par viņu veikto pedagoģisko darbu noteikta piemaksa 8 procentu apmērā, savukārt pedagogiem, kas ieguvuši profesionālās darbības kvalitātes 5. pakāpi, par viņu veikto pedagoģisko darbu noteikta piemaksu 12 procentu apmērā, tādējādi motivējot tos pedagogus, kuriem ir augstākā profesionālā kvalifikācija.

3. Veikta būtiska reforma profesionālajā izglītībā, koncentrējot ES struktūrfondu līdzekļus ilgtspējīgos projektos.

Otrās projektu atlases kārtas īstenošanai novirzīts un koncentrēts finansējums 91 miljona latu apmērā. Par šiem līdzekļiem pilnībā pabeigta moderna infrastruktūra un mācību aprīkojums tiks nodrošināts 11 profesionālās izglītības iestādēs. Turpinās projekti vēl 15 profesionālās izglītības iestādēs aktivitātes pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros par kopējo summu 22 miljonu latu apmērā.

Panākts, ka kopā profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai un modernizēšanai ir novirzīti finanšu līdzekļi kopumā 113 miljonu latu apmērā. Reformas un līdzekļu koncentrācijas rezultātā Latvija iegūs 11 pilnībā modernizētus un aprīkotus, mūsdienu prasībām atbilstošus profesionālās izglītības centrus visos Latvijas reģionos.

4. Izstrādāta reforma stingrākai studiju virzienu akreditācijai un kvalitātes celšanai augstākajā izglītībā.

Valdībā apstiprināti "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi", saskaņā ar kuriem līdz šim īstenoto studiju programmu akreditāciju aizstās studiju virzienu akreditācija, vērtējot 29 noteiktos studiju virzienus.

Akreditācijas procesa organizēšanai tiek organizēts starptautisks konkurss ar nolūku izvēlēties neatkarīgu un Eiropā sertificētu institūciju, kas turpmāk veiks augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditāciju. Noteikumu maiņa paredz, ka akreditācijai noteikti izmērāmi kritēriji un metodika. Līdzsvarots akreditācijas komisijas sastāvs, tajā iekļauti vairāk darba devēju pārstāvji. Ekspertu atlase padarīta caurspīdīga (pēc atbilstības kritēriju novērtēšanas izmantos nejaušības izvēles principu).

5. Izstrādāts un publiskots Reformu īstenošanas rīcības plāns vispārējā izglītībā, kurā uzrādīti veicamie uzdevumi, izpildes termiņi un atbildīgie.

Plānā ietverti reformu pasākumi šādos virzienos: pedagogu profesionālās darbības kvalitātes, atalgojuma un motivācijas sistēmas izstrāde, izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izstrāde, mazo skolu attīstība, izglītības finansēšanas sistēmas izstrāde, pirmsskolas izglītība, mācību satura un mācību procesa organizācija un iekļaujošā izglītība.

Plānu izstrādājušas 8 darba grupas, kurās piedalījās gandrīz 70 izglītības eksperti, lai īstenotu Valdības rīcības plānā noteikto, kā arī īstenotu izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa iecerētās reformas izglītībā.

6. Ar 2012. gada 1.septembri samazināta obligātā dokumentācija izglītības iestādēs.

Lai veicinātu skolu autonomiju un individualitāti, kā arī mazinātu birokrātiju, IZM izstrādājusi un MK 14.augustā apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju", kuri paredz, ka mācību priekšmetu tematiskie plāni un pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmata turpmāk nebūs obligāti.

7. Izsludināts un noslēdzies konkurss par digitālo mācību līdzekļu izstrādi 300 000 latu apmērā.

Jau 2012./2013. mācību gadā skolām pieejamo mācību līdzekļu klāstu papildinās vismaz 30 jauni digitāli mācību materiāli, kas palīdzēs īstenot svarīgu izglītības modernizācijas mērķi - palielināt informācijas tehnoloģiju izmantojumu izglītībā. Digitālo materiālu izstrādi no valsts budžeta līdzekļiem finansē Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izglītības inovācijas projektu konkurss.

Izvērtējot projektus, par sekmīgākajiem atzīti tie, kas piedāvāja konkrēta mācību priekšmeta vai vielas apguvei izmantot vairākus informācijas pasniegšanas veidus: audio, video, teksts, interaktīvi uzdevumi, kā arī viedtālruņa aplikācijas. 258 pieteikumu konkurencē atbalstīti 39 projekti.

8. Par 300 000 latu palielināts finansējums mācību literatūras iegādei, sasniedzot pirmskrīzes apjomu.

2012.gada valsts budžeta grozījumos ir piešķirts papildu finansējums mācību literatūras iegādei 300 000 Ls apmērā, kas nozīmē, ka 2012./2013. mācību gadā finansējums uz vienu bērnu ir 3.53 lati.

Ievērojot atšķirīgās pašvaldību finansiālās iespējas, Izglītības un zinātnes ministrija ir paredzējusi rosināt 2013. gada valsts budžetā palielināt finansējumu mācību literatūras iegādei, nodrošinot 7 Ls vienam bērnam.

9. No 2012. gada 1.septembra ieviesti apmaksāti asistentu pakalpojumi skolēniem ar īpašām vajadzībām.

Lai nodrošinātu skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu ikdienas mācību procesā un sociālajā dzīvē līdzās visiem pārējiem skolēniem, sākot ar 2012. gada 1.septembri pēc LR Labklājības un Izglītības un zinātnes ministriju sadarbības ieviesti valsts apmaksāti asistenta pakalpojumu skolēniem ar īpašām vajadzībām.

Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi un budžeta grozījumi paredz, ka skolēniem ar īpašām vajadzībām nodrošinātas tiesības skolās saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai. Pakalpojuma nodrošināšana 2012. gadā no valsts budžeta prasīs 281 932 latu finansējumu, savukārt 2013. gadā - 845 796 latus.

10. Nodrošināta iespēja atzīt iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus.

Jebkuram cilvēkam šobrīd ir tiesības vērsties augstskolā vai koledžā ar lūgumu atzīt agrāk iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci (studiju rezultātus) noteiktā augstskolas vai koledžas studiju programmā vai tās daļā. (To paredz 2012. gada 10.janvārī apstiprinātie MK noteikumi Nr.36 "Iepriekšējā izglītībā un profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi").

11. Apstiprināta grādu un kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība.

IZM izstrādājusi kārtību, kādā Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām pielīdzināmi grādi un kvalifikācijas, kas Latvijā iegūtas pirms 2000.gada 26.decembra, kad stājās spēkā šobrīd Augstskolu likumā noteiktā grādu un profesionālo kvalifikāciju tiesiskais regulējums.

12. Apstiprinātas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, paplašinot latviešu valodas rotaļnodarbību skaitu.

31.jūlijā valdībā apstiprināts MK noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām". Tas nosaka valsts pirmsskolas izglītības satura mērķi un uzdevumus, pirmsskolas izglītības pedagoģiskā procesa organizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos rezultātus, pirmsskolas izglītības apguves vērtēšanas pamatprincipus un šo noteikumu prasībām atbilstošus vispārējās pirmsskolas izglītības, mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības, speciālās pirmsskolas izglītības un mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu paraugus.

Galvenās izmaiņas pirmsskolas izglītības vadlīnijās skar mazākumtautību izglītības programmas, kur paplašināts latviešu valodas rotaļnodarbību skaits nedēļā bērniem no piecu gadu vecuma - ne mazāk kā 5 nodarbības latviešu valodā (iepriekš - 2 rotaļnodarbības).

13. Sakārtota sporta finansēšanas kārtība.

Lai noteiktu skaidrus un caurskatāmus valsts finansējuma piešķiršanas kritērijus profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, izstrādāti Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas". Minētie noteikumi pašvaldību un privātajām akreditētajām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm no 2012.gada 1.janvāra nodrošina vienlīdzīgas iespējas pretendēt uz valsts finansējumu.

14. Sagatavota zinātnisko institūciju starptautiska izvērtēšana.

Lai stiprinātu Latvijas zinātnes izcilību un konkurētspēju starptautiskā līmenī, paredzēts veikt Latvijas zinātnes un inovācijas sistēmas, zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju starptautisko izvērtēšanu un zinātniskās darbības kvalitātes izvērtējumu. Plānots arī organizēt un nodrošināt zinātnes un inovāciju politikas starptautiskās ekspertīzes veikšanu, izstrādāt rekomendācijas Latvijas zinātnes un tehnoloģiju politikas attīstībai un sagatavot rīcības plānu rekomendāciju ieviešanai, kā arī izstrādāt zinātnisko institūciju efektīvas darbības modeli atbilstoši Latvijas tautsaimniecības vajadzībām. Rezultātā tiks iegūts objektīvs pašreizējās zinātnes un inovāciju politikas ieviešanas izvērtējums un priekšlikumi efektīvai zinātnes un inovāciju attīstības politikas tālākai pilnveidošanai un ieviešanai.

2012.gada 15.maijā Ministru kabinets izskatīja IZM sagatavoto informatīvo ziņojumu un pieņēma lēmumu, ka ārējais izvērtējums veicams sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā. IZM sagatavotais MK noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ziemeļu Ministru padomes sadarbības līgumu" 2012.gada 23.oktobrī apstiprināts valdībā.

15. Vienādotas naudas balvas olimpiešiem un paraolimpiešiem par izciliem sasniegumiem sportā.

Pēc trīs ministru - Roberta Ķīļa, Ilzes Viņķeles un Andra Vilka - iniciatīvas pieņemts lēmums palielināt prēmijas paraolimpiešiem, kuriem līdz ar to būs iespēja saņemt tikpat lielas naudas balvas kā klasisko olimpisko spēļu medaļniekiem.

Turpmāk par olimpiskajās spēlēs, paraolimpiskajās spēlēs un nedzirdīgo spēlēs iegūto pirmo vietu individuālajos sporta veidos prēmijas apmērs varēs būt līdz 100 tūkstošiem latu, bet par pirmo vietu komandu sporta veidos - līdz 300 tūkstošiem.

Novērtē šo rakstu:

56
16

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Darba anihilizācija

FotoSaprotams, nekas negaidīts nav noticis. Tas, kas ir noticis, principā bija sagaidāms. Tiekamies ar prognozējamu jauninājumu. Labi ir zināms, ka stulbeņu un neliešu darbībā ir iespējami visdažādākie jauninājumi. Saskarsmē ar stulbeņu un neliešu darbību vienmēr ir jābūt gatavam tikties ar visdažādākā veida stulbībām un nelietībām. Stulbeņiem un neliešiem piemīt stulbuma un nelietību neierobežotas oriģinalitātes potenciāls. Drīkst paslavēt – ģeniāls potenciāls!
Lasīt visu...

3

Neiejauciet bērnus, „Latvijas valsts mežu” barotie pakalpiņi

FotoPēc bērnu piedzimšanas cilvēki kļūst emocionālāki attiecībā uz bērniem. Nesen kļuvu par tēvu jau trešajai meitai, tāpēc par sevi to zinu droši. Un emociju spektrs ir visplašākais - no aizkustinājuma asaru valdīšanas par tādiem niekiem kā dziesma "Save Your Kisses for Me" līdz neizmērojamam niknumam, klausoties radio par to, kā izturas pret bērniem dažos bērnu namos. Varbūt tieši tāpēc šķebinoši bija lasīt Māra Liopas jaunāko garadarbu portālā "Delfi", kur minētais kungs savas organizācijas īstenoto pret dabas aizsardzību vērsto politiku attaisno ar bērnu interešu aizstāvību.
Lasīt visu...

12

Par Čakšas izteikumiem un „Divpadsmit krēsliem”

Foto7.aprīlī tiku publicējis savu lekciju par ārstu sertifikācijas procesa īpatnībām. Šai sakarā esmu saņēmis vairāku interesentu jautājumus par divdesmit astoto slaidu (1.pielikums šai vēstulei) – kādas tad konkrētāk ir pretrunas valsts finansētajā veselības aprūpes sistēmā?
Lasīt visu...

12

Pusmiljons mediju atbalstam ir izdalīts „savējiem”: Kučinski un Melbārde, vai to pieļausiet?

FotoVēršamies pie Jums ar atklātu vēstuli, lai paustu savu neizpratni par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotā konkursa „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” neprofesionālo norisi un nespēju nodrošināt Ministru kabineta pieņemtā dokumenta „Par Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam” izpildi.
Lasīt visu...

12

Islāma frontē bez pārmaiņām, jeb kā Zanders “analizēja” DP pārskatu

FotoNesen Drošības policija (DP) nākusi klajā ar pērnā gada pārskatu, kurā norādīts, ka Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, terorisma draudu līmenis ir zems, tomēr radikalizācija novērojama arī Latvijā.[1] Par vienu no iemesliem minēts fakts, ka bijušais Latvijas islāma kultūras centra vadītājs Oļegs Petrovs no Islāma valsts izplata latviski tulkotu tās propagandu Latvijas ummah (ticīgo kopienai).[2]
Lasīt visu...

21

Tauta ir runājusi, vai kāds klausījās?

FotoPēdējā laikā aizvien biežāk dzirdam aicinājumu parakstīt kādu iniciatīvu par izmaiņām likumdošanā, paust savu viedokli kādā aptaujā, aizpildot anketu vai klikšķinot internetā. Tas ļauj secināt, ka vairāk nekā 25 neatkarības gadi ir darījuši savu un esam sākuši saprast, ka dzīvojam demokrātijā un drīkstam paust savu viedokli.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

Biedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra...

Foto

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

Vairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot...

Foto

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

Šajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas...

Foto

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates...

Foto

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

Godātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem...

Foto

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

Francijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...