Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā
Priecīgus Līgo svētkus!
Foto

Bērnus izliek uz ielas!

Deniss Senko, LAPA biedrs
15.07.2013.
Komentāri (39)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Jau ilgāku laiku tiesu izpildītāji teju ik dienu izliek no mājām ģimenes, neskatoties uz to, ir vai nav tajās bērni. Līdz šim policijas darbinieki tika pieaicināti kārtības nodrošināšanai, bet 2013.gada 12.jūlijā Latvijas Apvienotās Policistu arodbiedrības (LAPA) juristi bija liecinieki arodbiedrības biedra un viņa ģimenes locekļu, tajā skaitā nepilngadīga bērna, izlikšanai no dzīvojamām telpām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Arodbiedrības pārstāvji bija liecinieki zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko apzināti amorālām darbībām, izliekot uz ielas ģimeni ar bērniem. Arodbiedrības juristi norādīja zvērinātam tiesu izpildītājam uz pārkāpumiem un vēlējās tos fiksēt aktā un lūdza atlikt izpildu darbības, lai novērstu pārkāpumus, bet tiesu izpildītājs pat nedeva iespēju šos apstākļus fiksēt aktā, tā vietā draudot ar bērnu atņemšanu vecākiem un nogādāšanu bērnu namā.

Raksts par šo gadījumu parādījās tikai krievu valodā, un tajā galvenais uzsvars bija uz to, ka no mājām tika izlikts policists, kaut gan vēl svarīgāk būtu uzsvērt tieši bērnu tiesību pārkāpumu.

Ļoti daudzas ģimenes tiek izliktas no mājām pēc tam, kad izsolē tiek pārdots ģimenes vienīgais mājoklis.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.pantā ir definēta vardarbība pret bērnu:

91) vardarbība — visu veidu fiziska vai emocionāla cietsirdība, seksuāla vardarbība, nolaidība vai cita veida izturēšanās, kas apdraud vai var apdraudēt bērna veselību, dzīvību, attīstību vai pašcieņu;

11) fiziska vardarbība — bērna veselībai vai dzīvībai bīstams apzināts spēka pielietojums saskarsmē ar bērnu vai apzināta bērna pakļaušana kaitīgu faktoru, tai skaitā tabakas dūmu, iedarbībai;

12) emocionāla vardarbība — bērna pašcieņas aizskaršana vai psiholoģiska ietekmēšana (draudot viņam, lamājot, pazemojot viņu, bērna klātbūtnē vardarbīgi izturoties pret viņa tuvinieku vai citādi kaitējot viņa emocionālajai attīstībai);

Konkrētajā gadījumā arodbiedrības juristi bija liecinieki visiem šiem vardarbības veidiem no zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko puses.

Bērna tiesību aizsardzība ir valsts politikas sastāvdaļa. Valsts un pašvaldības organizē un kontrolē bērna tiesību aizsardzību visā valsts teritorijā.

Kā redzams no Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1panta, tad  speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā ir nepieciešamas jebkurai citai personai, ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu (it īpaši administratīvo aktu), faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses.

Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, kurš sastādīja aktu par ģimenes ar bērniem izlikšanu no dzīvojamām telpām, nevarēja uzrādīt dokumentu, ka viņš būtu apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un nebija pieaicinājis speciālistus, kam tādas zināšanas ir, tomēr veica darbības, kas apdraud bērna attīstību, pašcieņu, veselību un dzīvību, bērna klātbūtnē vardarbīgi izturoties pret viņa tuviniekiem.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta 5.daļa nosaka, ka darbība vai bezdarbība, kuras rezultātā netiek ievērotas bērna tiesības (bērna atstāšana bez minimāliem iztikas līdzekļiem, pajumtes, aprūpes, aizbildnības), vai citas darbības, kas ierobežo bērna personiskās vai īpašuma tiesības un brīvības, uzskatāmas par amorālām un pretlikumīgām.

Būtu vērts pasekot līdzi, kāda būs tieslietu ministra reakcija uz šādām apzināti amorālām darbībām no tiesu izpildītāja puses.

Ir konstatējami pārkāpumi arī tiesas darbībās. No tiem materiāliem, kas ir bijuši manā rīcībā, jāsecina, ka tiesa, kas ir pieņēmusi nolēmumu par policista ģimenes izlikšanu no dzīvojamām telpām, nav par minēto nolēmumu paziņojusi attiecīgajai pašvaldībai.

Augstākā tiesa apkopojusi tiesu praksi un problēmas civillietu izskatīšanā, izbeidzot dzīvojamās telpas īres līgumu, piemērojot likumu “Par dzīvojamo telpu īri. Īrnieku izlikšana, kuriem noteiktas sociālās garantijas. Likuma grozījumu 28.2 panta trešā un ceturtā daļa saistīta ar īpašu normatīvo regulējumu, lai aizsargātu īrniekus, kuriem noteiktas sociālās garantijas, no tām smagajām sekām, kas rodas, izbeidzot īres līgumu un izliekot viņus no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas piedāvāšanas.

Jautājumu, vai īrnieks atbilst likumā norādītai kategorijai, kurai paredzētas sociālas garantijas, neizskata un neizšķir tiesa, bet tas ir jādara pašvaldībai. Lai garantētu, ka tiks ievērotas to personu tiesības, kuras ieskaitītas sociāli aizsargājamo kategorijā, tiesai, kas skata prasības lietu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa likuma 28.2 pantā paredzētā gadījumā, triju dienu laikā pēc civillietas ierosināšanas tiesā (tiesneša lēmums par civillietas ierosināšanu un pieņemšanu izskatīšanā) jāpaziņo par to attiecīgai pašvaldībai. Tad, kad lietā tiek taisīts spriedums, ar kuru prasība par izlikšanu no dzīvokļa bez citu telpu piedāvāšanas apmierināta, tiesai pēc tam, kad spriedums ir stājies likumīgā spēkā, par to nekavējoši jāpaziņo attiecīgajai pašvaldībai atkārtoti.

Par to, ka nav izpildīti likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.2 panta noteikumi un bāriņtiesai nav paziņots, ka ar tiesas spriedumu tiek izlikta nepilngadīga persona, norādīts LR Augstākās tiesas Senāta spriedumā SKC- 161/2003 par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa. Spriedums atcelts, un lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā citu motīvu dēļ, jo saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumiem īrniekiem bija jāierāda cita dzīvojamā telpa. Tai pašā laikā Senāta spriedumā norādīts, ka apelācijas instances tiesa nav izpildījusi likuma prasību un nav paziņojusi bāriņtiesai, ka no dzīvokļa tiek izlikta nepilngadīga persona.

Pēc tam, kad tiesas spriedums par tāda īrnieka vai viņa ģimenes locekļa izlikšanu, kuriem noteiktas sociālās garantijas, stājies spēkā, tiesas sprieduma izpilde atliekama, lai dotu pašvaldībai triju mēnešu laikā rast iespēju nodrošināt izliekamās personas ar citu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu vai dzīvokli sociālā mājā.

Ja pašvaldība neizpilda savu pienākumu un trīs mēnešu laikā nepiešķir maznodrošinātam īrniekam, kurš izlikts no dzīvokļa, citu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu, sprieduma izpildes atlikšana turpinās līdz brīdim, kamēr pašvaldība šo pienākumu izpilda. Iestājas vienīgi sekas, kas paredzētas likuma 36.3 panta otrajā daļā, t.i., pašvaldībai jāsedz zaudējumi, kas ar to radušies izīrētājam.

Kopumā vērtējot šo situāciju un daudzas citas līdzīgas, jāsecina, ka, izliekot personas no dzīves vietas, būtiski tiek pārkāptas cilvēka pamattiesības uz mājokli, taisnīgu tiesu, kā arī bērnu tiesības.

Likumā viss ir skaisti, bet tas netiek ievērots, un valstī netiek nodrošināts efektīvs aizsardzības mehānisms pret šādiem pārkāpumiem.

Valsts tiešais uzdevums ir savu pilsoņu, to interešu aizstāvība (cilvēktiesības, bērnu tiesības, patērētāju tiesības). Darbinieki, kuri palikuši bez mājām un kuriem netiek atstāti iztikas līdzekļi, nav motivēti pilnvērtīgi strādāt, nav ieinteresēti strādāt legāli un maksāt nodokļus, kuru jau tagad ir par maz, lai uzturētu skolas, slimnīcas, nodrošinātu sociālos pabalstus, mieru un drošību valstī. Daudzi ir spiesti kļūt par vajājamiem bēgļiem savā valstī vai izbraukt no tās.

Situācija ir kritiska, atsevišķu tiesu izpildītāju patvaļa un nesodāmības sajūta to īpaši saasina, un sekas nav prognozējamas, tāpēc ir nekavējoties jāpieņem memorands, ka ģimenes ar bērniem nekādos apstākļos nedrīkst izlikt uz ielas.

Arodbiedrība ir sabiedriska organizācija, kurai nav jāveic sociālās funkcijas, bet šādos gadījumos to nākas darīt. Jāpiezīmē, ka arodbiedrības resursi ir ļoti ierobežoti un gadījumā, ja valsts tomēr nespēj nodrošināt un vēlas, lai arodbiedrība uzņemas iedzīvotāju sociālās aizsardzības funkcijas, tad tam ir nepieciešams novirzīt atbilstošus līdzekļus.

Esam veikuši pētījumu par esošo situāciju, analizējuši cēloņseku sakarības un nosūtījuši arī Saeimai savus priekšlikumus šī jautājuma risināšanai, kā arī uzsākuši parakstu vākšanu grozījumiem Civilprocesa likumā.

Jau vairākkārt esam vērsušies gan Saeimā, gan pie valdības par to, ka policijas darbinieku atalgojums pēdējo četru gadu laikā ir samazināts pat par 50% un pašlaik ir zemāks par vidējo valstī. Policijas darbinieki un ugunsdzēsēji riskē ar savām dzīvībām, veicot savus dienesta pienākumus, bet par to saņemtais atalgojums nenodrošina pat izdzīvošanai nepieciešamo minimumu. Eiropas Sociālajā hartā ir noteikts valsts pienākums atzīt strādājošo tiesības uz atalgojumu, kas nodrošinātu tiem un to ģimenēm pienācīgus dzīves apstākļus.

Ir vērojama nesamērība starp atalgojumiem, piemēram, policistu un tiesu izpildītāju.

Kopš 2009.gada mēs norādām uz šīm atšķirībām darba novērtējumā, bet policistu algu jautājums netiek risināts, tajā pašā laikā nepārtraukti pieaug zvērinātu tiesu izpildītāju ienākumi, kas pēdējos gados sasnieguši, piemēram,  zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Stepanovam ienākumi no saimnieciskās darbības 2011.gadā ir 1 683 881,10 LVL (140 323,43 Ls mēnesī).

EP (Eiropas Parlaments) parlaments prasa mainīt valstu rīcību vides, enerģētikas, būvniecības un sociālajā jomā, un īpaši uzsver, ka mājoklis ir pamata tiesība. Bez pienācīga mitekļa kļūst nereālas citas tiesības.

ES līguma preambulā uzsvērti Sociālās hartas (1961) un Darba ņēmēju pamattiesību hartas (1989) principi - tiesiskums un nodarbinātība, darbs un taisnīga atlīdzība par darbu kā labklājības pamats, drošība vecumā.

Pēdējo gadu rezolūcijās Eiropas parlamenta vairākums konsekventi apliecina, ka tautas labklājība un nabadzības novēršana joprojām būs Eiropas vērtības, un Eiropa prasa no valdībām (arī Latvijas) - labu pārvaldību, caurspīdīgumu budžetā.

EP uzsvēris, ka demokrātijas pamats ir spēcīgas arodbiedrības.

2013.gada 11.jūnija EP rezolūcijā secināts, ka tiesības uz mājokli un vidi ir eksistences pamats, tas ietekmē veselību u.c.. Nedrīkst veikt kredītu piedziņu no tiem, kam bankas ir atņēmušas dzīvokļus. (Parādu verdzība ir aizliegta.)

Rezolūcijā tās nosaukums ir par sociālajiem dzīvokļiem, taču dokumenta saturs ir daudzkārt plašāks - par labklājības un sociālo politiku kopumā, un arī atbalstu būvniecībai, vides un veselības, mājokļu siltināšanu un enerģētikas risinājumiem.

ES dokumentos sniegta cilvēka tiesību plašāka izpratne, nekā to skaidro un dara Latvijā.

Beigsim dalīt Latvijas iedzīvotājus pēc nacionalitātes, profesijas vai citām pazīmēm, bet parūpēsimies, lai tiek ievērotas elementāras cilvēktiesības.

Novērtē šo rakstu:

108
8

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ko darīt?

FotoBieži radioraidījumos, kā arī citur, laikrakstā DDD un internetā izskan: «Ko darīt?». Izskan līdzīgi, kā kādreiz Poncijs Pilāts jautāja Jēzum Kristum: «Kas ir patiesība?» un, negaidot atbildi, aizgāja. Viņš zināja, ka uz šo jautājumu atbildes nav. Līdzīgi ir arī ar «ko darīt?». Bieži nejautā, lai uzzinātu darāmo un darītu, bet tā, runāšanas pēc, jo ir taču pats par sevi saprotams, ka izdarīt nevar neko. Viss notiek, nesaskaņojot ar mūsu vēlmēm un izpratni. Kungs kā grib, un nabags kā var.
Lasīt visu...

21

Tikmēr melnos indīgos dūmos

FotoEsmu izrakstījies, ka valsts un pilsoņa attiecībās nepieciešama jauna derība. Kā nerakstīts likums, līgums, vienošanās, kurā abas puses ir stingras, godīgas un atbildīgas šī līguma pildītājas. Tas ir vienīgais sabiedriskā un valstiskā izlīguma ceļš, ar kura palīdzību ikviens sabiedrības indivīds valstī varētu justies kā savējais.
Lasīt visu...

21

Par Jāņa Reira bezdarbību cilvēku ar invaliditāti beztiesiskumā

FotoTagadējais Jānis Reirs, bēdīgi slavenās investīciju konsultantu biroja Prudentia bijušais direktors, nav pievērsis uzmanību vairākām būtiskām nejēdzībām pēc “uzlabotās” invaliditātes piešķiršanas kārtības ieviešanas 2015.gadā.
Lasīt visu...

21

Shēma, sazīmēta uz „Rīdzenes” salvetes?

FotoŽurnāla Ir publicētās atklāsmes par “oligarhu kopgaldu»”, kā šķiet – un gribas cerēt! –, izraisīs iespaidīgu viļņošanos un miglas dzenāšanu mūsu valsts “pīļu dīķī”. Līdzīgu tam, ko izraisīja senlaikos Dienā lasāmās Aleksandra Laventa vaļsirdības izpausmes, “jūrmalgeitas” lielākā idiota raudzības vai šajā portāla atrodamās Tiesu ķēķa ainiņas.
Lasīt visu...

21

Valodu lielu dara cilvēki

Foto1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu mūsu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Jāņa Reira ekonomiskā grūtgalvība: vēršanās pret cilvēkiem ar invaliditāti turpinās

Bijušais Prudentia direktors, tostarp bijušais pirmrindnieks jauno komunistu rindās, šobrīd tēlo labklājību ministru un nolēmis veicināt cilvēku ar...

Foto

“Madam President”, “Mērs Bondars” un citas “uzvaras”

Atskats uz Rīgas vēlēšanām iepriekšējās publikācijas kontekstā man šķitās noderīgāks kādu nedēļu pēc notikuma, lai būtu nedaudz noplakusi histērija un aumež...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: hronoloģija

Rietumu civilizācijas norietam neapšaubāmi ir hronoloģija – notikumu uzskaitījums laika secībā. Hronoloģijā intriģējošākie posmi ir norieta sākums un norieta beigas, pēc kā...

Foto

140 vārdu: šai dienā priekš 30 gadiem sākās latviešu tautas atmoda

Šai dienā priekš trīsdesmit gadiem, 1987. gada 14. jūnijā, sākās latviešu tautas trešā atmoda. Var,...

Foto

Vispirms nomuļļā, tad noslepeno

Māra Kučinska valdība ir apveltīta ar kādu pagalam latvisku tikumu: pazemīgu pacietību. Tā spēj Antiņa rāmumā noraudzīties, kā apakšnieki izķēza vērtīgas ieceres...

Foto

Skanstes purvāja onkuļu shēmas un ieceres: "kapu tramvajs" ir tikai pirmais posms

Vēlos pastāstīt par to, kā onkuļi, kam pieder Skanstes purvājs, nolēma apvienoties, lai būtiski...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām: lūdzu saukt korumpētās amatpersonas un tiesnešus pie atbildības

Latvijas sabiedrība ir deleģējusi jums tiesības pārvaldīt valsti. Valsts vadība pastāv vienīgi tāpēc,...

Foto

Parazīti un pabiras pret normāliem cilvēkiem: reālā sociālā nevienlīdzība Latvijā

Ir ļoti daudz un plaši apskatīta sociāla nevienlīdzība Latvijā un pasaulē. Ir neskaitāmi pētījumi par to,...

Foto

Lūdzu, ejiet mājās, Čakšas kundze, jo jūs esat drauds sabiedrībai

Ir samilzušas mediķu problēmas visās jomās, un to jau izjūt lielie stacionāri Rīgā, kur medicīnas māsas...

Foto

Izklaidējoši, bet kļūdaini - RSP atbilde uz "KasJauns" publikāciju

Portāls KasJauns 7. jūnijā bija publicējis izklaidējošu, bet kļūdainu informāciju par Latvijas Radošo savienību padomes (RSP) 2016. gadā veikto pētījumu “Kultūras...

Foto

Zinātne no islāma perspektīvas, jeb kāpēc musulmaņi ir tik stulbi?

Devītais islāma kalendāra mēnesis ramadāns ir laiks, kad visas pasaules musulmaņi vienojas kopīgam gavēnim... un teroraktiem....

Foto

Nodokļi

Lasītājs, izlasot šādu virsrakstu, domās, ka Leonards raksta par nodokļu politiku, par netaisnīgo nodokļu sistēmu. Tā nebūs. Es nepateikušu neko jaunu un neko tādu, ko...

Foto

Fakti par katoļu un luterāņu ekumēnismu kā antikristīgu ideju un perversiju apvienošanu

Protestantu pasaule ir aizgājusi tik tālu, ka intervijā Londonas avīzei “Times” Džīns Robinsons apsūdzēja...

Foto

Par priekšvēlēšanu aptaujām

Dažās pēdējās dienās sociālajos tīklos un citos medijos gana bieži var lasīt man veltītus epitetus un raksturojumus, ar kuriem dažādi ļoti jūtīgi cilvēki...

Foto

Turpinot diskusiju par jaunajām kailciršanas iecerēm

Turpinās diskusija saistībā ar Māra Kučinska valdības ieceri atļaut kailcirtes piejūras priežu mežos un būtiski tievāku koku ciršanu kailcirtēs. Šai...

Foto

Pa kuru no „zaļajiem koridoriem" Čakša aizvedīs valdību, ZZS un veselības aprūpes nozari?

Ministru prezidents Māris Kučinskis jau kārtējo reizi nav spējis turēt savu solījumu par...

Foto

Nefotografē to - nezin ko! Jeb - vai būs liegts bildēt Saeimas namu, valdības ēku, Rīgas tiltus un citas populāras vietas?

Valdība šonedēļ pieņēmusi Ministru kabineta...

Foto

Kā pamatot mežu izciršanu

Tie, kas lasa manu blogu, iespējams, jau būs informēti par to, ka Zemkopības ministrija izstrādājusi MK noteikumu grozījumus, kas varētu novest pie...

Foto

Kučinska valdība: liegums fotografēt valdības māju „neskar sabiedrības līdzdalības jomu”

„Projekts šo jomu neskar,” – šāds oficiālais paskaidrojums ailē „Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē” atrodams Māra Kučinska...

Foto

Epohālā publikācija

Epohālās publikācijas nav funkcionāli vienādas. Atšķiras to misija. Iespējami trīs varianti. Pirmais variants ir epohālās publikācijas, kuras iezvana jaunu laikmetu un ir atjautīgas uvertīras...

Foto

Pirms 83 gadiem radās Latvijas valsts svētki – Tautas vienības diena

15. maijs bija diena, kad tauta pati cēlās aizstāvēt savu valsti pret nekārtībām un apvērsumu,...

Foto

Kā VID atriebjas...

Atceraties manu 5,5 gadus ilgo tiesvedību pret VID, kas vainagojās ar šīs iestādes totālu fiasko un sakāvi? Atceraties pērn publicēto video par VID...

Foto

Tautas politiskās dvēseles noslēpumainība vēlēšanu savijumā

Par tautas politiskās dvēseles noslēpumainību internetā var lasīt katru dienu. Publicēto tekstu komentāros katru dienu kāds atceras tautas politiskās dvēseles...

Foto

Par ko balsot? Sabiedrības uzdevums ir ieraudzīt un atšķirt rozīnes no kakām

Vairāki draugi un daži troļļi man ir lūguši atbildēt uz jautājumu - PAR KO...

Foto

Rīdzinieka padomnieks: vienkāršs risinājums tiem, kam nav par ko balsot

Lai velti nekavētu to lasītāju laiku, kuri šeit iegriezušies tikai vienkārša padoma meklējumos, tad smalkāka argumentācija,...

Foto

Bordāns - jaunais politiķis? Lūdzu, nesmīdiniet mani...

Vai Jānis Bordāns, kas ir viens no daudzajiem solītājiem pašvaldību vēlēšanās, ir jaunais politiķis vai vecais oligarhu vēzis jaunā...

Foto

Par "uti kažokā" un saskaņu vienotībā

Nesen Vladimirs Lindermans vērsās prokuratūrā saistībā ar manu rakstu NA avīzē, kurā es cita starpā rakstīju: "PSRS okupācija atstāja Latvijas...

Foto

Vēsturiskā notikuma atcerei

Viens no emocionālākajiem Trešās atmodas notikumiem bija 1988. gada 1. un 2. jūnijā notikušais Radošo savienību plēnums. Cilvēki burtiski pielipa pie radioaparātiem, kāri...

Foto

Broka un viņas neskaitāmie darbi (un algas): domāju, ka tālāk vairs nav kur…

19.maijā tika publicēta informācija par to, ka politiķe Baiba Broka paziņojusi savā intervijā...

Foto

Vēlēšanu komisijas loceklim jāsaglabā neitralitāte

Ventspils vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar 2017.gada 28.maijā portālā Pietiek publicēto Sandras Orinskas vēstuli, kurā izteikts viedoklis, ka Ventspils pilsētas vēlēšanu komisija nav...