Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā
Foto

Bērnus izliek uz ielas!

Deniss Senko, LAPA biedrs
15.07.2013.
Komentāri (39)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Jau ilgāku laiku tiesu izpildītāji teju ik dienu izliek no mājām ģimenes, neskatoties uz to, ir vai nav tajās bērni. Līdz šim policijas darbinieki tika pieaicināti kārtības nodrošināšanai, bet 2013.gada 12.jūlijā Latvijas Apvienotās Policistu arodbiedrības (LAPA) juristi bija liecinieki arodbiedrības biedra un viņa ģimenes locekļu, tajā skaitā nepilngadīga bērna, izlikšanai no dzīvojamām telpām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Arodbiedrības pārstāvji bija liecinieki zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko apzināti amorālām darbībām, izliekot uz ielas ģimeni ar bērniem. Arodbiedrības juristi norādīja zvērinātam tiesu izpildītājam uz pārkāpumiem un vēlējās tos fiksēt aktā un lūdza atlikt izpildu darbības, lai novērstu pārkāpumus, bet tiesu izpildītājs pat nedeva iespēju šos apstākļus fiksēt aktā, tā vietā draudot ar bērnu atņemšanu vecākiem un nogādāšanu bērnu namā.

Raksts par šo gadījumu parādījās tikai krievu valodā, un tajā galvenais uzsvars bija uz to, ka no mājām tika izlikts policists, kaut gan vēl svarīgāk būtu uzsvērt tieši bērnu tiesību pārkāpumu.

Ļoti daudzas ģimenes tiek izliktas no mājām pēc tam, kad izsolē tiek pārdots ģimenes vienīgais mājoklis.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.pantā ir definēta vardarbība pret bērnu:

91) vardarbība — visu veidu fiziska vai emocionāla cietsirdība, seksuāla vardarbība, nolaidība vai cita veida izturēšanās, kas apdraud vai var apdraudēt bērna veselību, dzīvību, attīstību vai pašcieņu;

11) fiziska vardarbība — bērna veselībai vai dzīvībai bīstams apzināts spēka pielietojums saskarsmē ar bērnu vai apzināta bērna pakļaušana kaitīgu faktoru, tai skaitā tabakas dūmu, iedarbībai;

12) emocionāla vardarbība — bērna pašcieņas aizskaršana vai psiholoģiska ietekmēšana (draudot viņam, lamājot, pazemojot viņu, bērna klātbūtnē vardarbīgi izturoties pret viņa tuvinieku vai citādi kaitējot viņa emocionālajai attīstībai);

Konkrētajā gadījumā arodbiedrības juristi bija liecinieki visiem šiem vardarbības veidiem no zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko puses.

Bērna tiesību aizsardzība ir valsts politikas sastāvdaļa. Valsts un pašvaldības organizē un kontrolē bērna tiesību aizsardzību visā valsts teritorijā.

Kā redzams no Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1panta, tad  speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā ir nepieciešamas jebkurai citai personai, ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu (it īpaši administratīvo aktu), faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses.

Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, kurš sastādīja aktu par ģimenes ar bērniem izlikšanu no dzīvojamām telpām, nevarēja uzrādīt dokumentu, ka viņš būtu apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un nebija pieaicinājis speciālistus, kam tādas zināšanas ir, tomēr veica darbības, kas apdraud bērna attīstību, pašcieņu, veselību un dzīvību, bērna klātbūtnē vardarbīgi izturoties pret viņa tuviniekiem.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta 5.daļa nosaka, ka darbība vai bezdarbība, kuras rezultātā netiek ievērotas bērna tiesības (bērna atstāšana bez minimāliem iztikas līdzekļiem, pajumtes, aprūpes, aizbildnības), vai citas darbības, kas ierobežo bērna personiskās vai īpašuma tiesības un brīvības, uzskatāmas par amorālām un pretlikumīgām.

Būtu vērts pasekot līdzi, kāda būs tieslietu ministra reakcija uz šādām apzināti amorālām darbībām no tiesu izpildītāja puses.

Ir konstatējami pārkāpumi arī tiesas darbībās. No tiem materiāliem, kas ir bijuši manā rīcībā, jāsecina, ka tiesa, kas ir pieņēmusi nolēmumu par policista ģimenes izlikšanu no dzīvojamām telpām, nav par minēto nolēmumu paziņojusi attiecīgajai pašvaldībai.

Augstākā tiesa apkopojusi tiesu praksi un problēmas civillietu izskatīšanā, izbeidzot dzīvojamās telpas īres līgumu, piemērojot likumu “Par dzīvojamo telpu īri. Īrnieku izlikšana, kuriem noteiktas sociālās garantijas. Likuma grozījumu 28.2 panta trešā un ceturtā daļa saistīta ar īpašu normatīvo regulējumu, lai aizsargātu īrniekus, kuriem noteiktas sociālās garantijas, no tām smagajām sekām, kas rodas, izbeidzot īres līgumu un izliekot viņus no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas piedāvāšanas.

Jautājumu, vai īrnieks atbilst likumā norādītai kategorijai, kurai paredzētas sociālas garantijas, neizskata un neizšķir tiesa, bet tas ir jādara pašvaldībai. Lai garantētu, ka tiks ievērotas to personu tiesības, kuras ieskaitītas sociāli aizsargājamo kategorijā, tiesai, kas skata prasības lietu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa likuma 28.2 pantā paredzētā gadījumā, triju dienu laikā pēc civillietas ierosināšanas tiesā (tiesneša lēmums par civillietas ierosināšanu un pieņemšanu izskatīšanā) jāpaziņo par to attiecīgai pašvaldībai. Tad, kad lietā tiek taisīts spriedums, ar kuru prasība par izlikšanu no dzīvokļa bez citu telpu piedāvāšanas apmierināta, tiesai pēc tam, kad spriedums ir stājies likumīgā spēkā, par to nekavējoši jāpaziņo attiecīgajai pašvaldībai atkārtoti.

Par to, ka nav izpildīti likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.2 panta noteikumi un bāriņtiesai nav paziņots, ka ar tiesas spriedumu tiek izlikta nepilngadīga persona, norādīts LR Augstākās tiesas Senāta spriedumā SKC- 161/2003 par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa. Spriedums atcelts, un lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā citu motīvu dēļ, jo saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumiem īrniekiem bija jāierāda cita dzīvojamā telpa. Tai pašā laikā Senāta spriedumā norādīts, ka apelācijas instances tiesa nav izpildījusi likuma prasību un nav paziņojusi bāriņtiesai, ka no dzīvokļa tiek izlikta nepilngadīga persona.

Pēc tam, kad tiesas spriedums par tāda īrnieka vai viņa ģimenes locekļa izlikšanu, kuriem noteiktas sociālās garantijas, stājies spēkā, tiesas sprieduma izpilde atliekama, lai dotu pašvaldībai triju mēnešu laikā rast iespēju nodrošināt izliekamās personas ar citu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu vai dzīvokli sociālā mājā.

Ja pašvaldība neizpilda savu pienākumu un trīs mēnešu laikā nepiešķir maznodrošinātam īrniekam, kurš izlikts no dzīvokļa, citu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu, sprieduma izpildes atlikšana turpinās līdz brīdim, kamēr pašvaldība šo pienākumu izpilda. Iestājas vienīgi sekas, kas paredzētas likuma 36.3 panta otrajā daļā, t.i., pašvaldībai jāsedz zaudējumi, kas ar to radušies izīrētājam.

Kopumā vērtējot šo situāciju un daudzas citas līdzīgas, jāsecina, ka, izliekot personas no dzīves vietas, būtiski tiek pārkāptas cilvēka pamattiesības uz mājokli, taisnīgu tiesu, kā arī bērnu tiesības.

Likumā viss ir skaisti, bet tas netiek ievērots, un valstī netiek nodrošināts efektīvs aizsardzības mehānisms pret šādiem pārkāpumiem.

Valsts tiešais uzdevums ir savu pilsoņu, to interešu aizstāvība (cilvēktiesības, bērnu tiesības, patērētāju tiesības). Darbinieki, kuri palikuši bez mājām un kuriem netiek atstāti iztikas līdzekļi, nav motivēti pilnvērtīgi strādāt, nav ieinteresēti strādāt legāli un maksāt nodokļus, kuru jau tagad ir par maz, lai uzturētu skolas, slimnīcas, nodrošinātu sociālos pabalstus, mieru un drošību valstī. Daudzi ir spiesti kļūt par vajājamiem bēgļiem savā valstī vai izbraukt no tās.

Situācija ir kritiska, atsevišķu tiesu izpildītāju patvaļa un nesodāmības sajūta to īpaši saasina, un sekas nav prognozējamas, tāpēc ir nekavējoties jāpieņem memorands, ka ģimenes ar bērniem nekādos apstākļos nedrīkst izlikt uz ielas.

Arodbiedrība ir sabiedriska organizācija, kurai nav jāveic sociālās funkcijas, bet šādos gadījumos to nākas darīt. Jāpiezīmē, ka arodbiedrības resursi ir ļoti ierobežoti un gadījumā, ja valsts tomēr nespēj nodrošināt un vēlas, lai arodbiedrība uzņemas iedzīvotāju sociālās aizsardzības funkcijas, tad tam ir nepieciešams novirzīt atbilstošus līdzekļus.

Esam veikuši pētījumu par esošo situāciju, analizējuši cēloņseku sakarības un nosūtījuši arī Saeimai savus priekšlikumus šī jautājuma risināšanai, kā arī uzsākuši parakstu vākšanu grozījumiem Civilprocesa likumā.

Jau vairākkārt esam vērsušies gan Saeimā, gan pie valdības par to, ka policijas darbinieku atalgojums pēdējo četru gadu laikā ir samazināts pat par 50% un pašlaik ir zemāks par vidējo valstī. Policijas darbinieki un ugunsdzēsēji riskē ar savām dzīvībām, veicot savus dienesta pienākumus, bet par to saņemtais atalgojums nenodrošina pat izdzīvošanai nepieciešamo minimumu. Eiropas Sociālajā hartā ir noteikts valsts pienākums atzīt strādājošo tiesības uz atalgojumu, kas nodrošinātu tiem un to ģimenēm pienācīgus dzīves apstākļus.

Ir vērojama nesamērība starp atalgojumiem, piemēram, policistu un tiesu izpildītāju.

Kopš 2009.gada mēs norādām uz šīm atšķirībām darba novērtējumā, bet policistu algu jautājums netiek risināts, tajā pašā laikā nepārtraukti pieaug zvērinātu tiesu izpildītāju ienākumi, kas pēdējos gados sasnieguši, piemēram,  zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Stepanovam ienākumi no saimnieciskās darbības 2011.gadā ir 1 683 881,10 LVL (140 323,43 Ls mēnesī).

EP (Eiropas Parlaments) parlaments prasa mainīt valstu rīcību vides, enerģētikas, būvniecības un sociālajā jomā, un īpaši uzsver, ka mājoklis ir pamata tiesība. Bez pienācīga mitekļa kļūst nereālas citas tiesības.

ES līguma preambulā uzsvērti Sociālās hartas (1961) un Darba ņēmēju pamattiesību hartas (1989) principi - tiesiskums un nodarbinātība, darbs un taisnīga atlīdzība par darbu kā labklājības pamats, drošība vecumā.

Pēdējo gadu rezolūcijās Eiropas parlamenta vairākums konsekventi apliecina, ka tautas labklājība un nabadzības novēršana joprojām būs Eiropas vērtības, un Eiropa prasa no valdībām (arī Latvijas) - labu pārvaldību, caurspīdīgumu budžetā.

EP uzsvēris, ka demokrātijas pamats ir spēcīgas arodbiedrības.

2013.gada 11.jūnija EP rezolūcijā secināts, ka tiesības uz mājokli un vidi ir eksistences pamats, tas ietekmē veselību u.c.. Nedrīkst veikt kredītu piedziņu no tiem, kam bankas ir atņēmušas dzīvokļus. (Parādu verdzība ir aizliegta.)

Rezolūcijā tās nosaukums ir par sociālajiem dzīvokļiem, taču dokumenta saturs ir daudzkārt plašāks - par labklājības un sociālo politiku kopumā, un arī atbalstu būvniecībai, vides un veselības, mājokļu siltināšanu un enerģētikas risinājumiem.

ES dokumentos sniegta cilvēka tiesību plašāka izpratne, nekā to skaidro un dara Latvijā.

Beigsim dalīt Latvijas iedzīvotājus pēc nacionalitātes, profesijas vai citām pazīmēm, bet parūpēsimies, lai tiek ievērotas elementāras cilvēktiesības.

Novērtē šo rakstu:

108
8

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Par Čakšas izteikumiem un „Divpadsmit krēsliem”

Foto7.aprīlī tiku publicējis savu lekciju par ārstu sertifikācijas procesa īpatnībām. Šai sakarā esmu saņēmis vairāku interesentu jautājumus par divdesmit astoto slaidu (1.pielikums šai vēstulei) – kādas tad konkrētāk ir pretrunas valsts finansētajā veselības aprūpes sistēmā?
Lasīt visu...

12

Pusmiljons mediju atbalstam ir izdalīts „savējiem”: Kučinski un Melbārde, vai to pieļausiet?

FotoVēršamies pie Jums ar atklātu vēstuli, lai paustu savu neizpratni par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotā konkursa „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” neprofesionālo norisi un nespēju nodrošināt Ministru kabineta pieņemtā dokumenta „Par Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam” izpildi.
Lasīt visu...

12

Islāma frontē bez pārmaiņām, jeb kā Zanders “analizēja” DP pārskatu

FotoNesen Drošības policija (DP) nākusi klajā ar pērnā gada pārskatu, kurā norādīts, ka Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, terorisma draudu līmenis ir zems, tomēr radikalizācija novērojama arī Latvijā.[1] Par vienu no iemesliem minēts fakts, ka bijušais Latvijas islāma kultūras centra vadītājs Oļegs Petrovs no Islāma valsts izplata latviski tulkotu tās propagandu Latvijas ummah (ticīgo kopienai).[2]
Lasīt visu...

21

Tauta ir runājusi, vai kāds klausījās?

FotoPēdējā laikā aizvien biežāk dzirdam aicinājumu parakstīt kādu iniciatīvu par izmaiņām likumdošanā, paust savu viedokli kādā aptaujā, aizpildot anketu vai klikšķinot internetā. Tas ļauj secināt, ka vairāk nekā 25 neatkarības gadi ir darījuši savu un esam sākuši saprast, ka dzīvojam demokrātijā un drīkstam paust savu viedokli.
Lasīt visu...

6

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

FotoBiedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra Dzintara Rasnača (NA) vadībā, aicina LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties, dodot ministra krēsla vietu spējīgākai personai, kura izprot tiesiskuma nozīmi un lomu valsts attīstībā un sabiedrības labklājībā.
Lasīt visu...

21

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

FotoVairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot izdomāts ar visiem tās trūkumiem. Patiesībā tas skanēja šādi: DEMOCRACY IS THE WORST FORM OF GOVERNMENT, EXCEPT ALL THOSE OTHER FORMS THAT HAVE BEEN FROM TIME TO TIME. Kas nozīmē ka vēsturē ir bijuši par mūsdienu “demokrātiju” taisnīgāki tautu pašpārvaldes modeļi un patlaban mēs esam tuvāk Ķīnas mūrim nekā skandinātajai suverenitātei.
Lasīt visu...

21

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

FotoŠajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas sprēgāšana ir obligāti jāņem vērā. To nedrīkst ignorēt. Obligāti nedrīkst būt nevērīga izturēšanās pret latīņu valodu. Nedrīkst nevēlēties zināt un savu iespēju robežās nelietot latīņu valodu. Tas nav pieļaujams. Tāpēc esejas autoram un esejas lasītājiem ir jāpārceļas uz latīņu valodas pasauli. Lūdzu, ievērosim: nevis uz latīnismu pasauli, bet uz latīņu valodas pasauli! Praktiski tas nozīmē pārcelšanos uz divvalodu pasauli – latīņu valodas pasauli + latviešu valodas pasauli.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates...

Foto

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

Godātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem...

Foto

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

Francijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...