Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Izpildot Ministru prezidentes 2014.gada 5.decembra rezolūcijā Nr.45/SAN- 2098 doto uzdevumu, Satiksmes ministrija ir iepazinusies ar Saeimas deputātu 2014.gada 4.decembra jautājumu Nr.l2/J12 par AS „Air Baltic Corporation" (turpmāk ari airBaltic) un VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" (turpmāk arī Lidosta) un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 121.panta pirmās daļas 1.punktu sniedzam atbildes uz uzdotajiem jautājumiem saistībā ar strīdu starp AS "Air Baltic Corporation" un VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" par ko ir ierosināta civillieta Nr.C33342514.

Deputātu vēstulē norādīts, ka VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" ir lūgusi rakstveidā Satiksmes ministriju kā abu uzņēmumu kapitāla daļu turētāju, sniegt atbalstu un iesaistīties radušās situācijas pozitīva risinājuma panākšanā ārpustiesas ceļā, taču satiksmes ministrs negaidīti gandrīz pilnā apmērā ir nomainījis VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" valdi un publiskajā telpā paziņojis, ka ministrija nespēj „izdarīt nekādas aktivitātes" ne uz lidostu, ne ari uz valsts īpašumā esošo nacionālo aviokompāniju airBaltic, citāts: "Satiksmes ministrija kā uzņēmuma akcionārs ir norādījusi, ka abu valsts uzņēmumu saimnieciskie jautājumi ir risināmi sarunu ceļā. Tā kā šobrīd abu sabiedrību jautājums par savstarpējiem saimnieciskajiem darījumiem atrodas tiesu instancēs, tad Satiksmes ministrija kā akcionārs nekādas aktivitātes uz abiem uzņēmumiem izdarīt nevar."

1. Kā Jūs vērtējat šādu Satiksmes ministrijas pozīciju, vai tā ir atbalstāma un vai šāda ministra bezdarbība nevar novest pie nozīmīga valsts aktīvu vērtību samazinājuma un izdevumiem valsts budžetam, ja šī situācija netiks savlaicīgi atrisināta?

Likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" nosaka valsts kapitāla daļu turētāja tiesības, atbildību un kompetenci. Saskaņā ar minēto normatīvo aktu, kā arī Komerclikumu kapitālsabiedrības valdes kompetencē ietilpst saimnieciskās darbības organizēšana, kā ari no tās izrietošo civiltiesisko strīdu risināšana. Nav uzskatāms, ka atbildīgā ministra rīcība būtu klasificējama kā bezdarbība, ņemot vērā, ka ministrs vairākkārt ir uzdevis rast risinājumu Jūsu vēstulē minētajai situācijai. Kapitālsabiedrību civiltiesiskie strīdi un no tiem finansējami no pašu kapitālsabiedrību līdzekļiem un nav tieši attiecināmi uz valsts budžetu. Tieša Satiksmes ministrijas ietekme/spiediens attiecībā uz situāciju un/vai tās risinājumu nav pieļaujama un var tikt traktēta kā valsts atbalsts kādai no kapitālsabiedrībām, kas ir klaji pretējs Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajam.

2.   Kā Jūs vērtējat šīs AS „Air Baltic Corporation" parādsaistības pret VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga""?

AS „Air Baltic Corporation" 2010. gada 20. jūlijā iesniedza prasības pieteikumu Rīgas apgaBalticsa, kurā apgalvots, ka VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" ļaunprātīgi izmantojusi dominējošo stāvokli un tādējādi nodarījis zaudējumus aviokompānijai. Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana esot izpaudusies kā diskriminējoši augstu cenu noteikšana AS „Air Baltic Corporation", salīdzinot ar trešo personu. VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" AS „Air Baltic Corporation" prasībā norādītajiem apstākļiem nepiekrita.

Izvērtējot lietderības apsvērumus attiecībā uz tiesvedību starp divām kapitālsabiedribām, kurās Satiksmes ministrija ir kapitāla daļu turētāja, sākot ar 2011.gadu tika uzsāktas sarunas par iespējamo risinājumu AS „Air Baltic Corporation" saistību dzēšanai pret VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"". Puses vairākkārt pēc abpusēja lūguma atlika tiesvedību, ņemot vērā, ka starp Pusēm norit mierizlīguma sarunas. Jānorāda, ka Pušu sarunu rezultātā Pusēm neizdevās rasta abpusēji pieņemamu risinājumu, kā rezultātā VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" 2014.gada 7.maijā iesniedza prasību par parāda un likumisko/līgumisko procentu piedziņu Rīgas rajona tiesā. Ar Rīgas rajona tiesas 2014.gada 12.jūnija lēmumu lietas izskatīšana nodota Ventspils tiesai. Lietas izskatīšana pēc būtības ir uzsākta.

3.   Vai Jūs uzskatāt, ka esošā situācija starp abiem valsts uzņēmumiem ir kā normāla saimnieciskā darbība? Kāpēc?

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pantu, katrai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā. Satiksmes ministrijai nav pamata un tiesību liegt kapitālsabiedrībās, kurās tā ir valsts kapitāla daļu turētāja, izmantot normatīvajos aktos paredzētās tiesības aizstāvēt to aizskartās intereses.

4.   Kā AS ,Air Baltic Corporation" parādsaistības ietekmēs VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" darbības drošuma spēju, finanšu stāvokli un attīstības stratēģijā nospraustos mērķus un uzdevumu izpildi?

Neskatoties uz to, ka lidsabiedrība "airBaltic" pilnā apmērā neveic maksājumus par Lidostas sniegtajiem pakalpojumiem, regulāri prognozējot un kontrolējot naudas plūsmu, šobrīd ir nodrošināta Lidostas finanšu stabilitāte. Gadījumā, ja arī turpmāk airBaltic turpinās nenorēķināties ar VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" par saņemtajiem pakalpojumiem, tas negatīvi ietekmēs VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" naudas plūsmu un maksātspēju.

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" tiesības un pienākumus attiecībā uz drošību nosaka šādi normatīvie akti.

Eiropas Savienības tiesību akti (regulas, lēmumi u.c.):

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta Regula (EK) Nr.300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu Nr.2320/2002.

•     Eiropas Komisijas Regula Nr.272/2009 ar ko papildina vispārējos civilas aviācijas drošības pamatstandartus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.3 00/2008 pielikumā.

•     Eiropas Komisijas 2010.gada4.marta Regula (EK) Nr.185/2010, ar ko nosaka silei izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā.

•     Eiropas Komisijas 2010.gada 26 janvāra Regula Nr.72/2010, ar ko nosaka procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai aviācijas drošības jomā.

•     Eiropas Komisijas 2010.gada 13. aprīļa Lēmums C(2010) 774, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus tādu kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā, kuros ir 18. panta a) punktā Regulā (EK) Nr.300/2008 minētā informācija.

Latvijas Republikas normatīvie akti:

•     Likums "Par aviāciju".

•     Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu".

•     Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumi Nr.463 „Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudes iesaistīto personu sertificēšanu un šo personu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā iesaistīto personu sertificēšanu".

•     Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumi Nr.415 „Noteikumi par civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu".

•     Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumi Nr.496 „Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība".

•     Ministru kabineta 2010.gada 20. jūlija rīkojums Nr.410 "Rīcības plāns civilās aviācijas gaisa kuģu un objektu apdraudējuma gadījumā" (Pretterorisma plāns "Lidmašīna").

•     Ministru kabineta 2013.gada 30. jūlija noteikumi Nr.460 „Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība un lidostas caurlaides izsniegšanas un anulēšanas kārtība".

•     Ministru kabineta 2014.gada 25. marta instrukcija Nr.2 „Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas un ārvalstu oficiālo delegāciju pārstāvjus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm".

Neskatoties uz esošo tiesvedību ar AS ,Air Baltic Corporation", normatīvo aktu prasības tiek izpildītas un VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" veic uzlikto funkciju/pienākumu izpildi labā kvalitātē. Saskaņā ar likumu „Par aviāciju", valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauks ir stratēģiski svarīgs, civilās aviācijas infrastruktūras attīstībai un sabiedrības interešu nodrošināšanai vajadzīgs lidlauks, kurā tiek nodrošināti nepieciešamie augstas kvalitātes un drošības standarti.

5. Ja parādsaistības vairāk kā 23 milj.euro apmērā neietekmē lidostas darbības drošumu un rīcībspēju, tad lūdzam Jūs paskaidrot, kā tiek veidots lidostas pakalpojumu tarifs, saskaņā ar kādu metodiku tas tiek noteikts, un kāda ir paredzēta tā piemērošanas kārtība?

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" šobrīd spēkā esošās Ministru kabineta noteiktās maksas par valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Raga"" lidlaukā sniegto pakalpojumiem stājās spēkā 2009.gada 1.novembrī, atceļot iepriekš spēkā esošos tarifus, kuriem tika piemērotas apjoma atlaides, kuras par konkurenci kropļojošām 2006.gada 22.novembn atzina Konkurences Padome, uzliekot Lidostai tiesisko pienākumu pārtraukt atlaižu piemērošanu. VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" tarifu izstrādei piesaistīja konsultantu SIA ,rEmst&Young Baltic".

Lidostas tarifus un pakalpojuma maksas regulē sekojoši normatīvie akti:

-     Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumi Nr.210 „Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu".

-     Ministru kabineta 2011.gada 23 .augusta noteikumi Nr.661 „Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām".

-     Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumi Nr.823 „Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu",

6.   Vai VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" visām lidsabiedrībām ir piemērojusi vienlīdzīgus pakalpojumu nosacījumus? Ja nav - tad lūdzu uzskaitīt atšķirības piemērotajos nosacījumos, un paskaidrot tās.

2004.gada 23 .jūlijā staip VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" un Ryanair tika noslēgts līgums, ar kuru Ryanair ir piešķirti atvieglojumi salīdzinoši ar citām aviokompānijām. VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" uzskata, ka ar VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" - Ryanair līgumu Ryanair tiek sniegts nelikumīgs valsts atbalsts, tāpēc Lidostas-Ryanair līgums ir atceļams no tā noslēgšanas brīža. Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā ietvertais valsts atbalsta jēdziens ietver jebkādu valsts vai ar valsts līdzekļiem jebkādā formā sniegtu atbalstu. Lai arī visbiežāk valsts atbalsts tiek sniegts tieši, piešķirot subsīdijas vai samazinot nodokļu slogu, valsts atbalsts var izpausties arī darījumos, kur viena no pusēm ir valsts iestāde, kura piedāvā dalījumu uz tādiem noteikumiem, kas tirgus apstākļos parasti netiek piedāvāti (sk., piemēram, Quiglev, С., European State Aid Law And Policy. Second Edition. Oxford: Hart Publishing, 2009, p. 3). Piešķirtais valsts atbalsts, ņemot vērā to, ka Ryanair veic pasažieru pārvadājumus un konkurē ar citiem aviopārvadātājiem visā Eiropas Savienības teritorijā, neapšaubāmi ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm (sk., piemēram, EST 1974. gada 2. jūlija spriedumu lietā C-173/73 [Itālija pret Komisiju], Krājums, 710. lpp.. kurā EST secinājusi, ka gadījumos, kad vienas dalībvalsts uzņēmumi konkurē ar citu dalībvalstu uzņēmumiem, ražošanas cenu izmaksu modifikācija ar valsts atbalsta starpniecību neizbēgami ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm). Ietekmi uz tirdzniecību starp dalībvalstīm konstatējusi arī Konkurences padome. Ņemot vērā norādītos apsvērumus VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" 2014.gada 10.janvārī vērsās Eiropas Komisijā ar sūdzību, kurā VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" lūdz Eiropas Komisiju pārbaudīt, vai Ryanair Ltd saskaņā ar 2004. gada 23. jūlija līgumu Nr.GH-04/10 nesaņem nelikumīgu valsts atbalstu, kas būtu atgūstams no Ryanair Ltd. Eiropas Komisija šobrid izvērtē VAS „Starptautiskā lidosta .Rīga"" iesniegto informāciju. Lēmuma pieņemšanas datums nav zināms.

7.   Lūdzu paskaidrot, vai Lidosta piemēro visiem vienlīdzīgu pieeju pakalpojumu pārtraukšanas nosacījumiem? Kas notiks situācijā, ja VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" pārtrauks sniegt pakalpojumus AS „Air Baltic Corporation"? Pie kādiem nosacījumiem tas ir paredzēts?

VAS Starptautiskā lidosta „Rīga"" visām aviokompānijām piemēro vienlīdzīgus līgumu pārtraukšanas nosacījumus, izņemot Ryanair Ltd - kā minēts atbildē uz 6.jautāiumu. Informējam, ka no 2011.gada VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" nav virszemes pakalpojumu sniedzējs AS ,Air Baltic Corporation".

8.   Ka Jūs vērtējat Satiksmes ministrijas darbību - gandrīz pilnā mērā VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" valdes nomaiņu un turpmāko pasīvo ministra reakciju uz samilstošo situāciju, neveicot nekādas aktivitātes attiecībā uz abiem valsts uzņēmumiem?

2014.gada 11.novembrī pēc pušu vienošanās tika izbeigtas tiesiskās attiecības ar VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" valdes priekšsēdētāju un valdes locekļiem, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 76.panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, 94.panta otro, trešo un ceturto daļu, 96.panta otro daļu, Komerclikuma 305.panta trešo daļu un, lai nodrošinātu VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" pārvaldes institūcijas - valdes lemtspēju un rīcībspēju, t.sk. pieņemtu lēmumus saistībā ar lidojumu drošību, kā arī lai nodrošinātu sabiedrības nepārtrauktu darbību, neradītu finanšu riskus, piemēram, laikus neveikto maksājumu vai nesniegtās informācijas dēļ. bija nepieciešams pieņemt lēmumus par VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa iecelšanu.

9.   Kādu iespaidu šo valsts uzņēmumu strīds var radīt valsts budžetam?

Šobrīd Satiksmes ministrijas rīcībā nav informācijas, ka VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" un AS „Air Baltic Corporation" savstarpējais strīds var radīt vai radīs ietekmi uz valsts budžetu.

10. Lūdzu sniegt Jūsu novērtējumu, kādu iespaidu šī situācija atstās uz šo valsts uzņēmumu rīcībspēju, reputāciju un aktīvu vērtību?

Pamatojoties uz likuma ,JPar aviāciju" 23,1 panta pirmās un otrās daļas nosacījumiem, Ministru kabinets 2011.gada 5 jūlijā ir izdevis noteikumus Nr.535, ar kuriem noteikts valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka statuss VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukam, kā ari lidlauka teritorijas (ari turpmākajai attīstībai nepieciešamās teritorijas) robežas un lidlauka teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Saskaņā ar likumu „Par aviāciju", valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauks ir stratēģiski svarīgs, civilās aviācijas infrastruktūras attīstībai un sabiedrības interešu nodrošināšanai vajadzīgs lidlauks, kurā tiek nodrošināti nepieciešamie augstas kvalitātes un drošības standarti. Ar" Ministru kabineta 2013,gada 2.jūlija rīkojumu Nr.297 (prot.Nr.36,51.§) un saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 7. panta pirmās daļas 11 .punktu un 17.panta pirmo un otro daļu VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" lidlauka teritorijai ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumu Nr.535 „Noteikumi par valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga"" lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu" 1. un 2. pielikumos noteiktajās robežās. Civiltiesisks strīds nevar prevalēt pār normatīvajos aktos noteikto Lidostas statusu un ir risināms tiesā, Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

11. Nav noslēpums, ka AS Air Baltic Corporation" tiek meklēts investors. Esošā situācija rada negatīvu ietekmi uz kompānijas vērtību. Vai, Jūsuprāt, šāda satiksmes ministra rīcība, ļaujot samilzt šai situācijai, nevar novest pie līdzīgas situācijas, kā ar AS Citadele banka pārdošanu, kad valsts bija spiesta pārdot tai piederošās akcijas par reālajai uzņēmuma vērtībai neatbilstošu cenu?

AS ,Air Baltic Corporation" ir veikusi uzņēmuma restrukturizāciju un šobrīd strādā ar tīro peļņu, kas ir būtisks faktors investora piesaistē.

12.2014. gada 19.novembrī Krājbankas bankas maksātnespējas administratora KPMG Baltics pārstāve zvērināta advokāte Una Petrauska minēja, ka bankai vēl ir palicis noteikts daudzums kredītu, kuri bija sarežģīti vai kuri bija saistīti ar iepriekšējām bankas amatpersonām, īpašniekiem. Ir 465 šādi aizdevumi ar kopējo prasījumu vairāku desmitu miljonu euro apmērā, kurus turpina apsaimniekot, to vidū ir arī aviosabiedrības airBaltic kredīts. Kā šīs kredītsaistības ietekmēs nacionālās lidsabiedrības attīstību un parādsaistību dzēšanu pret VAS Starptautiskā lidosta Rīga?

Lai arī AS „Air Baltic Corporation" panāktais risinājums ar „Latvijas Krājbankas" maksātnespējas administratoru KPMG Baltics ir būtisks solis uz priekšu AS „Air Baltic Corporation" pagātnes jautājumu risināšanā, tomēr minētais jautājums nav skatāms kontekstā ar darījumiem ar VAS „Starptautiskā lidosta ,,Rīga"" .

* iekšlietu ministrs - satiksmes ministra vietā

Novērtē šo rakstu:

5
10

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Kleptomānijas cēlonis

FotoRetrospektīvi izzinoša ekskursija uz lietišķo pierādījumu muzeju nav vajadzīga. Nav vajadzīgs intelektuālais reids aizvadīto 27 gadu vēsturē. Latvijas Republika kā krimināla valsts ar ideālu noziegumu brīvību ir starptautiski vispārzināms fakts.
Lasīt visu...

12

Mēs atsakāmies no savas valsts, atstājot to neliešu bariņa rokās

FotoAtbilstoši oficiālajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017. gada janvārī Latvijā dzīvoja 1 miljons 953 tūkstoši cilvēku. Protams, daudzi pamatoti iebildīs, ka šis skaitlis nav korekts, taču cita mums nav. Tomēr fakts ir tāds, ka arī oficiālā statistika atzīst: 2016. gadā Baltijas valstīs turpinājās masveida emigrācija.
Lasīt visu...

12

“Nodokļu reforma” - kas tiek noklusēts

FotoDaudz piesauktā un plaši aprunātā, bet patiesībā reti kuram zināmā “nodokļu reforma” nu ir ieguvusi daudz maz konkrētus apveidus. Un, lai gan tas ir noticis pavisam nesen, šī “nodokļu reforma” jau ir paguvusi apaugt ar visdažādākajiem vērtējumiem – no brīnumnūjiņas, kas atrisinās mums visu, līdz bezatbildīgai, populistiskai avantūrai vai vienkārši kārtējai stohastiskai solījumu mākoņu stumdīšanai, no kā galu galā nekas jēdzīgs nesanāks. Un katram šeit ir savi argumenti. Jāatzīst – tie parasti ir vienpusēji un šauri, lai tikai uzrunātu (apmānītu?) attiecīgo mērķauditoriju.
Lasīt visu...

12

Ģimenes ārsti dara pareizi, ka netic Čakšas tukšajiem „solījumiem”

FotoJau ilgāk nekā divas nedēļas valstī notiek ģimenes ārstu streiks. Taču nekas neliecina, ka tiks panākta vienošanās un ka Veselības ministrija un valdība kaut mazākā mērā gribētu panākt pozitīvu sarunu iznākumu, lai ārsti atsāktu darbu pilnā apmērā. Varbūt šeit mazāka ir premjera Māra Kučinska loma, kurš vienkārši tiek apvārdots un pārliecināts par to, ka "jāaizstāv dāmas gods". Nav jau pirmā reize, kad redzams, cik viegli ir ietekmējams premjers, kurš kā bruņinieks metas aizstāvēt sava kabineta vājā dzimuma pārstāves, aizmirstot valstiskas vērtības un pat veselo saprātu.
Lasīt visu...

21

Atklāta vēstule valdošajai koalīcijai: IZM reforma – nodomi labi, bet izpildījums vājš

FotoAugsti godājamais Ministru prezidenta kungs, Saeimas cienījamie frakciju vadītāji, pagājušajā nedēļā medijos atkal aktualizējās informācija par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) gatavoto izglītības reformu. Skaidrs ir viens, IZM vēlas īstenot reformu, neraugoties uz to, ka dažādi nozares eksperti[1], pedagogi, vecāki, bērnu psihologi, pirmsskolas izglītības nozares darbinieki un biedrību pārstāvji[2], ārsti[3], veselības ministre[4], tiesībsargs[5] u.c. ir pauduši bažas par reformas saturu, piemēram, par skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma.
Lasīt visu...

21

Latvijas sabiedrisko mediju "caurās mucas" svētās dusmas

FotoCēlonis melodramatiskajam sašutumam, kādā Latvijas Radio (LR) darbinieki izteica neuzticību Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) un tās loceklim Ivaram Āboliņam, šī sabiedriskā medija kuratoram, ir klaji prasts un savtīgs: "Rokas nost no mūsu bardaka (un rebēm)!"
Lasīt visu...

18

VID Cīrule „atbild” pavāram Dreibantam

FotoValsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule pavāram Ērikam Dreibantam nosūtījusi to, ko pati uzskata par atbildēm uz viņa atklātajā vēstulē uzdotajiem jautājumiem. Publicējam šo „atbildi” un Dreibanta komentārus.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Tumsonība Īvāna gaumē

Neesmu vegāns, pat veģetārietis ne tuvu ne. Dzīvnieki nav sveši, jau kopš bērnības mūsu vai vismaz radu mājās ir bijis kāds "kustonis", arī...

Foto

Ēnu ekonomikas process sākas tad, kad VID martā bloķē restorāna bankas kontu par 2000 eiro nodokļu parādu...

Nesen no Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) saņēmu...

Foto

Laikmeta ainiņas: futbols un nacionālisms - I

1989. gada 21. jūnija rītā pie Satekles ielas stāvvietas piebrauca tumši sarkans Ikarus autobuss. Ar tūrisma firmas Inturist atbalstu devāmies ceļojumā, kura galamērķis...

Foto

Mēs esam slikti saimnieki savā zemē

Tautieši, nevairosim sabiedrībā naidu un haosu, negānīsim deputātus un valdību, ka tā neprot vadīt valsti. Politiķi, kam ir uzticēta Latvijas...

Foto

Pa dibenu vai pa purnu

Vai nesen publicētās sarunas, kurās politiskie līderi apspriež procesus valstī, kārto lietas, mēģina slēpt iespējamus likumpārkāpumus un pakļaut medijus, raisa izbrīnu?...

Foto

NEPLP lēmums par „Pieci.lv” hibrīdkara apstākļos ir nacionālās drošības apdraudējums

Latvijas Radio darbinieki kategoriski noraida un iebilst pret pagājušajā nedēļā medijos publicēto informāciju („Diena” 07.07.2017. „Lielās...

Foto

Otrā atklātā vēstule ģenerālprokuroram Kalnmeieram un citām augstākajām valsts amatpersonām

Vai es varu lūgt jūsu uzmanību beidzot mani sadzirdēt? Zinot to, cik aizņemti jūs esat, man...

Foto

Oligarhija: kastas ģenēze un kastas misija

Latvijā drīkst nerunāt par galveno. Latvieši drīkst neapspriest galveno. Latviešiem tas ir piedodami, jo bez šīs spējas neapspriest galveno nav...

Foto

Manifests – ir laiks aizstāvēt Latviju, tautu un Satversmi

1918. gada 18. novembrī Latvijas tauta dibināja brīvu un demokrātisku valsti. Latvijas Republikas Satversmē pirmie divi panti...

Foto

Par Jelgavas pašvaldības vadības patvaļīgo lēmumu

Mēs, Jelgavas 6. vidusskolas audzēkņu vecāki, vēršamies ar lūgumu atsaukties un nepalikt vienaldzīgiem pret, mūsuprāt, Jelgavas pašvaldības vadības vienpersonisko, diktatorisko...

Foto

Georga Isersona „Jaunās karadarbības formas” un latviešu valstsgriba

Turpinot par tēmu – pazīsti savu potenciālo ienaidnieku –, jau rakstīju par ģeniālo krievu militāro domātāju Jevgēņiju Mesneru, kura...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: demogrāfija

Uz Zemes ir gājušas bojā daudzas civilizācijas. Zinātne ir noskaidrojusi bojāejas galveno iemeslu. Tas ir civilizācijas iekšējais sabrukums. Katra civilizācija ir bijusi...

Foto

Daži mazemocionāli ideju zibšņi “oligarhu lietas” sakarā

Paklausījos, palasīju dažādus materiālus, kas publiskajā infotelpā pieejami biezā slānī. Pārdomas ir vairākas:...

Foto

Oligarhi, Šlesers un Baznīca

Vai atceramies, kas pirms 15 gadiem Ainaram Šleseram palīdzēja iegūt kāroto varu un deva iespējas piedalīties Latvijas īpašumu sadalē? Tās bija kristīgās...

Foto

Kā es sarakstījos ar „Labklājības” ministriju

Vēlos pastāstīt Pietiek lasītājiem, kā es mēģināju gūt kādu atsaucību no mūsu tā saucamās „Labklājības” ministrijas – un ko es...

Foto

Atmaskot "oligarhus" ir vitāli svarīgi, bet žurnālistikas standarti ir jāievēro

Latvijas Televīzijas komentārs par žurnāla "Ir" rakstu "Preses kastrēšana", kurā atspoguļotas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja...

Foto

Atklāta vēstule veselības ministrei Andai Čakšai

Piektdien, 30.jūnijā no Jums saņēmu bezpersonisku e-pastu, kas, kā saprotams, bija sūtīts daudziem un kurā Jūs mēģinājāt paskaidrot par Latvijas...

Foto

Ģimenes ārstu streiks, privātpersonu rīcība savu tiesību aizsardzībai

Pārdomas par ģimenes ārstu streiku: vai sabiedrība ir gatava ar aktīvu (uzsverot, aktīvu!) rīcību iesaistīties problēmu risināšanā? Diemžēl...

Foto

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju: labdien, Anda Čakša! Jūsu izmisuma pilnā vēstule ar tradicionālajiem politiķu solījumiem, kuriem neviens vairs...

Foto

Atklāta vēstule – atzinums par likumprojektu „Dzīvojamo telpu īres likums” un pieteikums līdzdalībai likumprojekta pilnveidošanai

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par...

Foto

Ekoloģiskā katastrofa Latvijas centrā

Ar šo rakstu gribu pavēstīt Jūrmalas bīstamo atkritumu degšanas seku mērogus. Pēc pieejamām ziņām, četrām mājsaimniecībām ir aizliegts lietot aku ūdeni. Tātad...

Foto

Pašapziņas valstiskums

Pašapziņa ir suverēna garīgā izpausme. Tā pieder vienīgi attiecīgajam cilvēkam. Pašapziņa ir sevis apzināšanās un sevis apzināšanās saskarsmē ar ārējo pasauli. Pašapziņas priekšmets ir...

Foto

Par Alīdas Vānes pēdējo darba dienu, ģimenes ārstu streiku un iespējām no tā izvairīties

Ģimenes ārstu streiks: sāksies 3. jūlijā, sāksies 23. jūlijā vai varbūt Saeima...

Foto

Kas ir tas jaunais un šokējošais, ko mēs uzzinājām no „Rīdzenes” sarunām?

Un tomēr. Kāds var man paskaidrot - kas ir tas jaunais un šokējošais, ko...

Foto

Daudz interesantāk būtu uzzināt, kādas shēmas bīda par gaismas glabātājiem uzskatītie politiķi

Mazliet vairāk palasīju bēdīgi slavenās "Rīdzenes sarunas", un man ir daži jautājumi sašutušajiem:...

Foto

XI bauslis: tev nebūs sabiedriskajā medijā melot

Kas vainīgs, tas bailīgs. Slokas ugunsgrēks raisa tik iespaidīgu politisko krīzi, ka sabiedrībai un medijiem, škiet, joprojām nav izprotami...

Foto

Politiskais trilleris „Bailes” – jau mēnesi pieprasītākā un pirktākā grāmata Latvijas grāmatnīcās

Apgāda „Mantojums” maija beigās izdotais Indriķa Latvieša pirmais romāns – politiskais trilleris „Bailes” jau...

Foto

Politaģitācijas lapeles centieni glābt no negoda “oligarhu lietas” pasūtītājus un izpildītājus

Jau dažas nedēļas ar milzu vērienu Latvijā notiek propagandas kampaņa saistībā ar t.s. Šlesera „Rīdzenes”...

Foto

Kultūrelites aklā seja jeb "is it literary or commercial"?

Spriedumi ir ļoti subjektīvi. Izriet no nelāgas pieredzes. Tās pašas, kas lēnām noslēdz teātru durvis, izstāžu zāļu...

Foto

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna Saeimas pavasara sesijas noslēguma plenārsēdē

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Cienījamās deputātes un godātie deputāti! Ir pagājis gads kopš manas iepriekšējās...

Foto

Bet, ja nu nekādu „čekas maisu” patiešām sen vairs nav?

Es, protams, saprotu, ka valstiskās mafijas neatzītā un noklusēt mēģinātā, bet vienalga pēdējo nedēļu acīmredzamā sensācija...

Foto

Lai Šadurskis pats brauc prom

Aprīlī veikta Eirobarometra aptauja liecina, ka mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju uzticas valdībai un tiesu sistēmai. Ja ir publiski atzīts, ka mazāk nekā...

Foto

Pretdarbība noziedzīgajam režīmam

Leonarda Inkina raksts „Nodokļi” liek aizdomāties par to, kur mēs, latvieši, šobrīd īsti dzīvojam un vai mums šobrīd vispār ir tāda valsts, kas mūs...

Foto

Nākotnes konjunktūra

Latviešu sociālās un politiskās identitātes ūnikums sākas un beidzas uz papīra vai datora ekrāna. Tā tas notiek, rakstot un publicējot abstraktus tekstus par latviešu...

Foto

Ko darīt?

Bieži radioraidījumos, kā arī citur, laikrakstā DDD un internetā izskan: «Ko darīt?». Izskan līdzīgi, kā kādreiz Poncijs Pilāts jautāja Jēzum Kristum: «Kas ir patiesība?»...

Foto

Tikmēr melnos indīgos dūmos

Esmu izrakstījies, ka valsts un pilsoņa attiecībās nepieciešama jauna derība. Kā nerakstīts likums, līgums, vienošanās, kurā abas puses ir stingras, godīgas un...

Foto

Par Jāņa Reira bezdarbību cilvēku ar invaliditāti beztiesiskumā

Tagadējais Jānis Reirs, bēdīgi slavenās investīciju konsultantu biroja Prudentia bijušais direktors, nav pievērsis uzmanību vairākām būtiskām nejēdzībām pēc “uzlabotās” invaliditātes...

Foto

Shēma, sazīmēta uz „Rīdzenes” salvetes?

Žurnāla Ir publicētās atklāsmes par “oligarhu kopgaldu»”, kā šķiet – un gribas cerēt! –, izraisīs iespaidīgu viļņošanos un miglas dzenāšanu mūsu valsts “pīļu...

Foto

Valodu lielu dara cilvēki

1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu mūsu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, nodrošinātu Latvijas...

Foto

Jāņa Reira ekonomiskā grūtgalvība: vēršanās pret cilvēkiem ar invaliditāti turpinās

Bijušais Prudentia direktors, tostarp bijušais pirmrindnieks jauno komunistu rindās, šobrīd tēlo labklājību ministru un nolēmis veicināt cilvēku ar...

Foto

“Madam President”, “Mērs Bondars” un citas “uzvaras”

Atskats uz Rīgas vēlēšanām iepriekšējās publikācijas kontekstā man šķitās noderīgāks kādu nedēļu pēc notikuma, lai būtu nedaudz noplakusi histērija un aumež...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: hronoloģija

Rietumu civilizācijas norietam neapšaubāmi ir hronoloģija – notikumu uzskaitījums laika secībā. Hronoloģijā intriģējošākie posmi ir norieta sākums un norieta beigas, pēc kā...

Foto

140 vārdu: šai dienā priekš 30 gadiem sākās latviešu tautas atmoda

Šai dienā priekš trīsdesmit gadiem, 1987. gada 14. jūnijā, sākās latviešu tautas trešā atmoda. Var,...

Foto

Vispirms nomuļļā, tad noslepeno

Māra Kučinska valdība ir apveltīta ar kādu pagalam latvisku tikumu: pazemīgu pacietību. Tā spēj Antiņa rāmumā noraudzīties, kā apakšnieki izķēza vērtīgas ieceres...

Foto

Skanstes purvāja onkuļu shēmas un ieceres: "kapu tramvajs" ir tikai pirmais posms

Vēlos pastāstīt par to, kā onkuļi, kam pieder Skanstes purvājs, nolēma apvienoties, lai būtiski...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām: lūdzu saukt korumpētās amatpersonas un tiesnešus pie atbildības

Latvijas sabiedrība ir deleģējusi jums tiesības pārvaldīt valsti. Valsts vadība pastāv vienīgi tāpēc,...

Foto

Parazīti un pabiras pret normāliem cilvēkiem: reālā sociālā nevienlīdzība Latvijā

Ir ļoti daudz un plaši apskatīta sociāla nevienlīdzība Latvijā un pasaulē. Ir neskaitāmi pētījumi par to,...

Foto

Lūdzu, ejiet mājās, Čakšas kundze, jo jūs esat drauds sabiedrībai

Ir samilzušas mediķu problēmas visās jomās, un to jau izjūt lielie stacionāri Rīgā, kur medicīnas māsas...

Foto

Izklaidējoši, bet kļūdaini - RSP atbilde uz "KasJauns" publikāciju

Portāls KasJauns 7. jūnijā bija publicējis izklaidējošu, bet kļūdainu informāciju par Latvijas Radošo savienību padomes (RSP) 2016. gadā veikto pētījumu “Kultūras...

Foto

Zinātne no islāma perspektīvas, jeb kāpēc musulmaņi ir tik stulbi?

Devītais islāma kalendāra mēnesis ramadāns ir laiks, kad visas pasaules musulmaņi vienojas kopīgam gavēnim... un teroraktiem....

Foto

Nodokļi

Lasītājs, izlasot šādu virsrakstu, domās, ka Leonards raksta par nodokļu politiku, par netaisnīgo nodokļu sistēmu. Tā nebūs. Es nepateikušu neko jaunu un neko tādu, ko...

Foto

Fakti par katoļu un luterāņu ekumēnismu kā antikristīgu ideju un perversiju apvienošanu

Protestantu pasaule ir aizgājusi tik tālu, ka intervijā Londonas avīzei “Times” Džīns Robinsons apsūdzēja...

Foto

Par priekšvēlēšanu aptaujām

Dažās pēdējās dienās sociālajos tīklos un citos medijos gana bieži var lasīt man veltītus epitetus un raksturojumus, ar kuriem dažādi ļoti jūtīgi cilvēki...

Foto

Turpinot diskusiju par jaunajām kailciršanas iecerēm

Turpinās diskusija saistībā ar Māra Kučinska valdības ieceri atļaut kailcirtes piejūras priežu mežos un būtiski tievāku koku ciršanu kailcirtēs. Šai...

Foto

Pa kuru no „zaļajiem koridoriem" Čakša aizvedīs valdību, ZZS un veselības aprūpes nozari?

Ministru prezidents Māris Kučinskis jau kārtējo reizi nav spējis turēt savu solījumu par...

Foto

Nefotografē to - nezin ko! Jeb - vai būs liegts bildēt Saeimas namu, valdības ēku, Rīgas tiltus un citas populāras vietas?

Valdība šonedēļ pieņēmusi Ministru kabineta...

Foto

Kā pamatot mežu izciršanu

Tie, kas lasa manu blogu, iespējams, jau būs informēti par to, ka Zemkopības ministrija izstrādājusi MK noteikumu grozījumus, kas varētu novest pie...

Foto

Kučinska valdība: liegums fotografēt valdības māju „neskar sabiedrības līdzdalības jomu”

„Projekts šo jomu neskar,” – šāds oficiālais paskaidrojums ailē „Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē” atrodams Māra Kučinska...

Foto

Epohālā publikācija

Epohālās publikācijas nav funkcionāli vienādas. Atšķiras to misija. Iespējami trīs varianti. Pirmais variants ir epohālās publikācijas, kuras iezvana jaunu laikmetu un ir atjautīgas uvertīras...

Foto

Pirms 83 gadiem radās Latvijas valsts svētki – Tautas vienības diena

15. maijs bija diena, kad tauta pati cēlās aizstāvēt savu valsti pret nekārtībām un apvērsumu,...

Foto

Kā VID atriebjas...

Atceraties manu 5,5 gadus ilgo tiesvedību pret VID, kas vainagojās ar šīs iestādes totālu fiasko un sakāvi? Atceraties pērn publicēto video par VID...

Foto

Tautas politiskās dvēseles noslēpumainība vēlēšanu savijumā

Par tautas politiskās dvēseles noslēpumainību internetā var lasīt katru dienu. Publicēto tekstu komentāros katru dienu kāds atceras tautas politiskās dvēseles...

Foto

Par ko balsot? Sabiedrības uzdevums ir ieraudzīt un atšķirt rozīnes no kakām

Vairāki draugi un daži troļļi man ir lūguši atbildēt uz jautājumu - PAR KO...

Foto

Rīdzinieka padomnieks: vienkāršs risinājums tiem, kam nav par ko balsot

Lai velti nekavētu to lasītāju laiku, kuri šeit iegriezušies tikai vienkārša padoma meklējumos, tad smalkāka argumentācija,...

Foto

Bordāns - jaunais politiķis? Lūdzu, nesmīdiniet mani...

Vai Jānis Bordāns, kas ir viens no daudzajiem solītājiem pašvaldību vēlēšanās, ir jaunais politiķis vai vecais oligarhu vēzis jaunā...

Foto

Par "uti kažokā" un saskaņu vienotībā

Nesen Vladimirs Lindermans vērsās prokuratūrā saistībā ar manu rakstu NA avīzē, kurā es cita starpā rakstīju: "PSRS okupācija atstāja Latvijas...

Foto

Vēsturiskā notikuma atcerei

Viens no emocionālākajiem Trešās atmodas notikumiem bija 1988. gada 1. un 2. jūnijā notikušais Radošo savienību plēnums. Cilvēki burtiski pielipa pie radioaparātiem, kāri...

Foto

Broka un viņas neskaitāmie darbi (un algas): domāju, ka tālāk vairs nav kur…

19.maijā tika publicēta informācija par to, ka politiķe Baiba Broka paziņojusi savā intervijā...

Foto

Vēlēšanu komisijas loceklim jāsaglabā neitralitāte

Ventspils vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar 2017.gada 28.maijā portālā Pietiek publicēto Sandras Orinskas vēstuli, kurā izteikts viedoklis, ka Ventspils pilsētas vēlēšanu komisija nav...