Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Daudzi lasītāji mums jautā – kā var būt, ka Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, kuram ir aizliegts pildīt Ventspils domes priekšsēdētāja pienākumus, tomēr pilda Ventspils domes priekšsēdētāja pienākumus, bet vienlaikus nepilda Ventspils domes priekšsēdētāja pienākumus. Jāteic, ka arī mums to grūti saprast, tāpēc publicējam Ventspils domes oficiālo skaidrojumu.

„2012. gada 1. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) mājas lapā internetā un citos masu medijos tika publicēts VARAM sniegtā skaidrojuma izklāsts Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai par Ventspils pilsētas domes un Ventspils Brīvostas valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja Aivara Lemberga kā valsts amatpersonas pienākumiem.

2007. gada 16. augustā Ventspils pilsētas domes lēmuma Nr.259 „Par kārtību, kādā Ventspils pilsētas dome likumā noteiktā kārtībā uzsāk pildīt Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas prokurora A.Mežsarga 13.08.2007. lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu" 2.punkts paredz, ka: „Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumus līdz kriminālprocesa virzītāja lēmuma par drošības līdzekļa piemērošanu grozīšanai vai atcelšanai pilda Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieki saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības nolikumu." Kopš minētā Ventspils pilsētas domes lēmuma pieņemšanas Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumi ir sadalīti starp Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku infrastruktūras jautājumos, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku sadarbības jautājumos un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldības 2007. gada 23.aprīļa Saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Ventspils pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - „Pašvaldības nolikums").

Tāpat, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 10. panta 1. punkts, paredz, ka deputātam savā vēlēšanu apgabalā ir pienākums piedalīties attiecīgās domes lēmumu izpildes kontrolēšanā.

Ventspils pilsētas dome konstatē, ka personu tiesības brīvi paust viedokli, izteikt savas domas, piedalīties politisku organizāciju, biedrību un pašvaldību darbā nosaka vairāku tiesību aktu normas, tajā skaitā:

"ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija" 18.pants, 19.pants un 21.panta pirmajā daļa nosaka:

,,18.pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību, un šīs tiesības ietver brīvību mainīt savu reliģisko pārliecību vai uzskatus, kā arī brīvību gan vienatnē, gan arī kopā ar citiem publiski vai privāti paust savu reliģisko pārliecību vai uzskatus, sludinot tos, piedaloties reliģiskās ceremonijās un rituālos.

19.pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus; šīs tiesības ietver brīvību netraucēti palikt pie saviem uzskatiem un brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas ar jebkuriem līdzekļiem neatkarīgi no valstu robežām.

21.panta pirmā daļa. Katram cilvēkam ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldē tieši vai ar brīvi izraudzītu pārstāvju starpniecību".

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā daļa paredz:

„9.panta pirmā daļa. Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību;

10.panta pirmā daļa. Ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un tiesības saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez iejaukšanās no valsts institūciju puses un neatkarīgi no valstu robežām."

Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļa „Cilvēka pamattiesības" no 99.panta līdz 102.pantam nosaka:

,,99.pants.Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību.

100. pants. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus.

101. pants. Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā.

102. pants. Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās."

Atbilstoši Ventspils pilsētas domes rīcībā esošajai informācijai Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs vienlaikus ir ne tikai Ventspils Brīvostas valdes loceklis, priekšsēdētājs, bet arī Ventspils pilsētas domes deputāts, Pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Finanšu komitejas loceklis, Ventspils pilsētas domes Mārketinga padomes priekšsēdētājs, Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs, Ekonomikas un budžeta komisijas priekšsēdētājs, Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētājs, kā arī biedrības „Latvijas Tranzīta biznesa asociācija" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Ventspils attīstības aģentūra" prezidents, valdes loceklis, politiskās partijas „Latvijai un Ventspilij" valdes priekšsēdētājs, biedrības „Basketbola klubs „Ventspils"" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Latvijas Ostu asociācija" prezidents, biedrības „Biznesa attīstības asociācija" valdes loceklis, priekšsēdētājs, Latvijas Republikas un vienlaikus Eiropas Savienības pilsonis, kurš bauda tiesības brīvi paust savas domas vai uzskatus jebkurā jautājumā un kuram piemīt visas tiesības un brīvības, kas uzskaitītas ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Latvijas Republikas Satversmē.

Tā kā no VARAM mājas lapā internetā www.varam.gov.lv ievietotās informācijas izriet, ka VARAM nav centies iegūt Ventspils pilsētas domes rīcībā un Valsts ieņēmuma dienesta publiskajā datu bāzē pieejamu informāciju par Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja, Ventspils pilsētas domes deputāta un Ventspils Brīvostas valdes locekļa, priekšsēdētāja Aivara Lemberga citiem Ventspils pilsētas pašvaldībā vai ārpus tās ieņemamajiem amatiem vai izpildītajiem pienākumiem, var secināt, ka VARAM 31.05.2012. vēstules sagatavošanai, kas nosūtīta Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai, ir piegājusi formāli, tādējādi iesaistoties politiskos procesos, ko iniciē atsevišķi politiskie spēki (piem., politiskā partija „Reformu partija", politiskā partija "Vienotība"), kas vēršas pret politiskās partijas „Latvijai un Ventspilij" valdes priekšsēdētāju un citiem tās biedriem.

Lai VARAM varētu konstatēt, kāda amatpersona Ventspils pilsētas domes institucionālajā sistēmā būtu atzīstama par iestādes vadītāju, VARAM bija nepieciešams detalizēti izvērtēt Ventspils pilsētas pašvaldības institucionālo organizāciju un darbības struktūru.

Tā, piemēram, Pašvaldības nolikuma punkts 3.5.1. nosaka, ka Priekšsēdētājs vada Domes darbu. Atbilstoši Nolikuma 1.2. punktam „Dome" ir Ventspils pilsētas iedzīvotāju ievēlēta pašvaldības koleģiāla lēmējinstitūcija (t.i. domes deputātu kopums). Savukārt Pašvaldības nolikuma 1.3. punkts paredz, ka „Administrācija ir Ventspils pilsētas domes izpildinstitūciju kopums, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, organizē vietējās pārvaldes darbu [...]. Administrāciju vada izpilddirektors". Secināms, ka atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldības institucionālai organizācijai Ventspils pilsētas domes kā iestādes darbu vada Administrācija, kuru savukārt vada izpilddirektors.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 9.punktam, Ventspils pilsētas domes deputāts un Domes priekšsēdētājs ir politiska amatpersona, kuru ievēlē un ieceļ pamatojoties uz politiskiem kritērijiem.

Iepriekš Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, (tagad - VARAM) par šo pašu jautājumu savā 2010. gada 1. oktobra atzinumā Nr.2.1-14/L/790-kol/6018 ir secinājusi, ka, pat nepildot domes priekšsēdētāja pienākumus, deputātam kā vēlētam politiķim ir samērā plašs tiesību un pienākumu loks domē un savā vēlēšanu apgabalā, kurus viņš var īstenot piedaloties pašvaldības darbā un pārstāvot savu vēlētāju intereses.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām" 5.panta ceturtai daļai pašvaldības darbību pārrauga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likums, tā 7.panta piektā daļā paskaidro, ka pārraudzība nozīmē augstākas iestādes (šajā gadījumā - VARAM) tiesības un pienākumu atcelt pārraugāmās iestādes prettiesisku lēmumu, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu attiecīga lēmuma pieņemšanai. Ventspils pilsētas dome nav saņēmusi nekāda veida VARAM informāciju par kāda Ventspils pilsētas domes deputāta pieļautu prettiesisku rīcību, nedz arī lūgumu kāda konkrēta Ventspils pilsētas domes lēmuma pieņemšanai situācijas novēršanai.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmo daļu, kas nosaka domes tiesības izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, kā arī 08.06.2012. Likumības komisijas ieteikumu un 08.06.2012.Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, nolūkā paust Ventspils pilsētas domes viedokli par 2012. gada 1. jūnijā VARAM portālā www.varam.gov.lv sadaļā Aktualitātes un citos masu medijos publicēto informāciju saistībā ar VARAM skaidrojumu par Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja, Ventspils Brīvostas valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja Aivara Lemberga kā valsts amatpersonas pienākumu apjomu

Ventspils pilsētas dome nolemj:

1. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru, ka Ventspils pilsētas domes rīcībā nav ziņu, kas liecinātu par to, ka Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, vienlaicīgi arī Ventspils pilsētas domes deputāts Aivars Lembergs, Pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Finanšu komitejas loceklis, Ventspils pilsētas domes Mārketinga padomes priekšsēdētājs, Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs, Ekonomikas un budžeta komisijas priekšsēdētājs, Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētājs, kā arī biedrības „Latvijas Tranzīta biznesa asociācija" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Ventspils attīstības aģentūra" prezidents, valdes loceklis, politiskās partijas „Latvijai un Ventspilij" valdes priekšsēdētājs, biedrības „Basketbola klubs „Ventspils"" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Latvijas Ostu asociācija" prezidents, biedrības „Biznesa attīstības asociācija" valdes loceklis, priekšsēdētājs, Latvijas Republikas un vienlaikus Eiropas Savienības pilsonis, kopš 2007. gada 13. augusta būtu pildījis Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vai Ventspils Brīvostas valdes priekšsēdētāja pienākumus;

2. Ventspils pilsētas domes deputāta Aivara Lemberga darbības (t.sk. komentējot Ventspils pilsētas pašvaldības pieņemtos lēmumus), atbilst ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Latvijas Republikas Satversmē garantētajām pamattiesībām un tiesībām uz vārda brīvību, kā arī likuma „Par pašvaldībām" 50. panta, 55. panta un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. nodaļā noteiktajām deputāta tiesībām un pienākumiem;

3. Pieprasīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nosūtīt Ventspils pilsētas domei 2012. gada 31. maija vēstuli, kas nosūtīta Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja

1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš.”

Novērtē šo rakstu:

39
6

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Par uzpūsto depresijas problēmu

FotoJau vairāku gadu garumā saziņas līdzekļos dzirdam, redzam un lasām psihiatrijas „korifeju” izteikumus, ka Latvijā esot pāri par 100 000 t.s. „depresijas slimnieku”, no kuriem tikai maza daļa regulāri ārstējoties, bet pārējie esot atstāti likteņa varā, un valstij vajagot kaut ko darīt šinī sakarā. It sevišķi lielu centību augstāk minētās idejas propagandēšanā izrāda dakterīši Elmārs Rancāns, Elmārs Tērauds un Biruta Kupča.
Lasīt visu...

21

Kleptomānijas cēlonis

FotoRetrospektīvi izzinoša ekskursija uz lietišķo pierādījumu muzeju nav vajadzīga. Nav vajadzīgs intelektuālais reids aizvadīto 27 gadu vēsturē. Latvijas Republika kā krimināla valsts ar ideālu noziegumu brīvību ir starptautiski vispārzināms fakts.
Lasīt visu...

12

Mēs atsakāmies no savas valsts, atstājot to neliešu bariņa rokās

FotoAtbilstoši oficiālajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017. gada janvārī Latvijā dzīvoja 1 miljons 953 tūkstoši cilvēku. Protams, daudzi pamatoti iebildīs, ka šis skaitlis nav korekts, taču cita mums nav. Tomēr fakts ir tāds, ka arī oficiālā statistika atzīst: 2016. gadā Baltijas valstīs turpinājās masveida emigrācija.
Lasīt visu...

12

“Nodokļu reforma” - kas tiek noklusēts

FotoDaudz piesauktā un plaši aprunātā, bet patiesībā reti kuram zināmā “nodokļu reforma” nu ir ieguvusi daudz maz konkrētus apveidus. Un, lai gan tas ir noticis pavisam nesen, šī “nodokļu reforma” jau ir paguvusi apaugt ar visdažādākajiem vērtējumiem – no brīnumnūjiņas, kas atrisinās mums visu, līdz bezatbildīgai, populistiskai avantūrai vai vienkārši kārtējai stohastiskai solījumu mākoņu stumdīšanai, no kā galu galā nekas jēdzīgs nesanāks. Un katram šeit ir savi argumenti. Jāatzīst – tie parasti ir vienpusēji un šauri, lai tikai uzrunātu (apmānītu?) attiecīgo mērķauditoriju.
Lasīt visu...

12

Ģimenes ārsti dara pareizi, ka netic Čakšas tukšajiem „solījumiem”

FotoJau ilgāk nekā divas nedēļas valstī notiek ģimenes ārstu streiks. Taču nekas neliecina, ka tiks panākta vienošanās un ka Veselības ministrija un valdība kaut mazākā mērā gribētu panākt pozitīvu sarunu iznākumu, lai ārsti atsāktu darbu pilnā apmērā. Varbūt šeit mazāka ir premjera Māra Kučinska loma, kurš vienkārši tiek apvārdots un pārliecināts par to, ka "jāaizstāv dāmas gods". Nav jau pirmā reize, kad redzams, cik viegli ir ietekmējams premjers, kurš kā bruņinieks metas aizstāvēt sava kabineta vājā dzimuma pārstāves, aizmirstot valstiskas vērtības un pat veselo saprātu.
Lasīt visu...

21

Atklāta vēstule valdošajai koalīcijai: IZM reforma – nodomi labi, bet izpildījums vājš

FotoAugsti godājamais Ministru prezidenta kungs, Saeimas cienījamie frakciju vadītāji, pagājušajā nedēļā medijos atkal aktualizējās informācija par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) gatavoto izglītības reformu. Skaidrs ir viens, IZM vēlas īstenot reformu, neraugoties uz to, ka dažādi nozares eksperti[1], pedagogi, vecāki, bērnu psihologi, pirmsskolas izglītības nozares darbinieki un biedrību pārstāvji[2], ārsti[3], veselības ministre[4], tiesībsargs[5] u.c. ir pauduši bažas par reformas saturu, piemēram, par skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma.
Lasīt visu...

21

Latvijas sabiedrisko mediju "caurās mucas" svētās dusmas

FotoCēlonis melodramatiskajam sašutumam, kādā Latvijas Radio (LR) darbinieki izteica neuzticību Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) un tās loceklim Ivaram Āboliņam, šī sabiedriskā medija kuratoram, ir klaji prasts un savtīgs: "Rokas nost no mūsu bardaka (un rebēm)!"
Lasīt visu...

18

VID Cīrule „atbild” pavāram Dreibantam

FotoValsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule pavāram Ērikam Dreibantam nosūtījusi to, ko pati uzskata par atbildēm uz viņa atklātajā vēstulē uzdotajiem jautājumiem. Publicējam šo „atbildi” un Dreibanta komentārus.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Tumsonība Īvāna gaumē

Neesmu vegāns, pat veģetārietis ne tuvu ne. Dzīvnieki nav sveši, jau kopš bērnības mūsu vai vismaz radu mājās ir bijis kāds "kustonis", arī...

Foto

Ēnu ekonomikas process sākas tad, kad VID martā bloķē restorāna bankas kontu par 2000 eiro nodokļu parādu...

Nesen no Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) saņēmu...

Foto

Laikmeta ainiņas: futbols un nacionālisms - I

1989. gada 21. jūnija rītā pie Satekles ielas stāvvietas piebrauca tumši sarkans Ikarus autobuss. Ar tūrisma firmas Inturist atbalstu devāmies ceļojumā, kura galamērķis...

Foto

Mēs esam slikti saimnieki savā zemē

Tautieši, nevairosim sabiedrībā naidu un haosu, negānīsim deputātus un valdību, ka tā neprot vadīt valsti. Politiķi, kam ir uzticēta Latvijas...

Foto

Pa dibenu vai pa purnu

Vai nesen publicētās sarunas, kurās politiskie līderi apspriež procesus valstī, kārto lietas, mēģina slēpt iespējamus likumpārkāpumus un pakļaut medijus, raisa izbrīnu?...

Foto

NEPLP lēmums par „Pieci.lv” hibrīdkara apstākļos ir nacionālās drošības apdraudējums

Latvijas Radio darbinieki kategoriski noraida un iebilst pret pagājušajā nedēļā medijos publicēto informāciju („Diena” 07.07.2017. „Lielās...

Foto

Otrā atklātā vēstule ģenerālprokuroram Kalnmeieram un citām augstākajām valsts amatpersonām

Vai es varu lūgt jūsu uzmanību beidzot mani sadzirdēt? Zinot to, cik aizņemti jūs esat, man...

Foto

Oligarhija: kastas ģenēze un kastas misija

Latvijā drīkst nerunāt par galveno. Latvieši drīkst neapspriest galveno. Latviešiem tas ir piedodami, jo bez šīs spējas neapspriest galveno nav...

Foto

Manifests – ir laiks aizstāvēt Latviju, tautu un Satversmi

1918. gada 18. novembrī Latvijas tauta dibināja brīvu un demokrātisku valsti. Latvijas Republikas Satversmē pirmie divi panti...

Foto

Par Jelgavas pašvaldības vadības patvaļīgo lēmumu

Mēs, Jelgavas 6. vidusskolas audzēkņu vecāki, vēršamies ar lūgumu atsaukties un nepalikt vienaldzīgiem pret, mūsuprāt, Jelgavas pašvaldības vadības vienpersonisko, diktatorisko...

Foto

Georga Isersona „Jaunās karadarbības formas” un latviešu valstsgriba

Turpinot par tēmu – pazīsti savu potenciālo ienaidnieku –, jau rakstīju par ģeniālo krievu militāro domātāju Jevgēņiju Mesneru, kura...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: demogrāfija

Uz Zemes ir gājušas bojā daudzas civilizācijas. Zinātne ir noskaidrojusi bojāejas galveno iemeslu. Tas ir civilizācijas iekšējais sabrukums. Katra civilizācija ir bijusi...

Foto

Daži mazemocionāli ideju zibšņi “oligarhu lietas” sakarā

Paklausījos, palasīju dažādus materiālus, kas publiskajā infotelpā pieejami biezā slānī. Pārdomas ir vairākas:...

Foto

Oligarhi, Šlesers un Baznīca

Vai atceramies, kas pirms 15 gadiem Ainaram Šleseram palīdzēja iegūt kāroto varu un deva iespējas piedalīties Latvijas īpašumu sadalē? Tās bija kristīgās...

Foto

Kā es sarakstījos ar „Labklājības” ministriju

Vēlos pastāstīt Pietiek lasītājiem, kā es mēģināju gūt kādu atsaucību no mūsu tā saucamās „Labklājības” ministrijas – un ko es...

Foto

Atmaskot "oligarhus" ir vitāli svarīgi, bet žurnālistikas standarti ir jāievēro

Latvijas Televīzijas komentārs par žurnāla "Ir" rakstu "Preses kastrēšana", kurā atspoguļotas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja...

Foto

Atklāta vēstule veselības ministrei Andai Čakšai

Piektdien, 30.jūnijā no Jums saņēmu bezpersonisku e-pastu, kas, kā saprotams, bija sūtīts daudziem un kurā Jūs mēģinājāt paskaidrot par Latvijas...

Foto

Ģimenes ārstu streiks, privātpersonu rīcība savu tiesību aizsardzībai

Pārdomas par ģimenes ārstu streiku: vai sabiedrība ir gatava ar aktīvu (uzsverot, aktīvu!) rīcību iesaistīties problēmu risināšanā? Diemžēl...

Foto

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju: labdien, Anda Čakša! Jūsu izmisuma pilnā vēstule ar tradicionālajiem politiķu solījumiem, kuriem neviens vairs...

Foto

Atklāta vēstule – atzinums par likumprojektu „Dzīvojamo telpu īres likums” un pieteikums līdzdalībai likumprojekta pilnveidošanai

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par...

Foto

Ekoloģiskā katastrofa Latvijas centrā

Ar šo rakstu gribu pavēstīt Jūrmalas bīstamo atkritumu degšanas seku mērogus. Pēc pieejamām ziņām, četrām mājsaimniecībām ir aizliegts lietot aku ūdeni. Tātad...

Foto

Pašapziņas valstiskums

Pašapziņa ir suverēna garīgā izpausme. Tā pieder vienīgi attiecīgajam cilvēkam. Pašapziņa ir sevis apzināšanās un sevis apzināšanās saskarsmē ar ārējo pasauli. Pašapziņas priekšmets ir...

Foto

Par Alīdas Vānes pēdējo darba dienu, ģimenes ārstu streiku un iespējām no tā izvairīties

Ģimenes ārstu streiks: sāksies 3. jūlijā, sāksies 23. jūlijā vai varbūt Saeima...

Foto

Kas ir tas jaunais un šokējošais, ko mēs uzzinājām no „Rīdzenes” sarunām?

Un tomēr. Kāds var man paskaidrot - kas ir tas jaunais un šokējošais, ko...

Foto

Daudz interesantāk būtu uzzināt, kādas shēmas bīda par gaismas glabātājiem uzskatītie politiķi

Mazliet vairāk palasīju bēdīgi slavenās "Rīdzenes sarunas", un man ir daži jautājumi sašutušajiem:...

Foto

XI bauslis: tev nebūs sabiedriskajā medijā melot

Kas vainīgs, tas bailīgs. Slokas ugunsgrēks raisa tik iespaidīgu politisko krīzi, ka sabiedrībai un medijiem, škiet, joprojām nav izprotami...

Foto

Politiskais trilleris „Bailes” – jau mēnesi pieprasītākā un pirktākā grāmata Latvijas grāmatnīcās

Apgāda „Mantojums” maija beigās izdotais Indriķa Latvieša pirmais romāns – politiskais trilleris „Bailes” jau...