Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Daudzi lasītāji mums jautā – kā var būt, ka Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, kuram ir aizliegts pildīt Ventspils domes priekšsēdētāja pienākumus, tomēr pilda Ventspils domes priekšsēdētāja pienākumus, bet vienlaikus nepilda Ventspils domes priekšsēdētāja pienākumus. Jāteic, ka arī mums to grūti saprast, tāpēc publicējam Ventspils domes oficiālo skaidrojumu.

„2012. gada 1. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) mājas lapā internetā un citos masu medijos tika publicēts VARAM sniegtā skaidrojuma izklāsts Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai par Ventspils pilsētas domes un Ventspils Brīvostas valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja Aivara Lemberga kā valsts amatpersonas pienākumiem.

2007. gada 16. augustā Ventspils pilsētas domes lēmuma Nr.259 „Par kārtību, kādā Ventspils pilsētas dome likumā noteiktā kārtībā uzsāk pildīt Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas prokurora A.Mežsarga 13.08.2007. lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu" 2.punkts paredz, ka: „Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumus līdz kriminālprocesa virzītāja lēmuma par drošības līdzekļa piemērošanu grozīšanai vai atcelšanai pilda Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieki saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības nolikumu." Kopš minētā Ventspils pilsētas domes lēmuma pieņemšanas Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumi ir sadalīti starp Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku infrastruktūras jautājumos, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku sadarbības jautājumos un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldības 2007. gada 23.aprīļa Saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Ventspils pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - „Pašvaldības nolikums").

Tāpat, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 10. panta 1. punkts, paredz, ka deputātam savā vēlēšanu apgabalā ir pienākums piedalīties attiecīgās domes lēmumu izpildes kontrolēšanā.

Ventspils pilsētas dome konstatē, ka personu tiesības brīvi paust viedokli, izteikt savas domas, piedalīties politisku organizāciju, biedrību un pašvaldību darbā nosaka vairāku tiesību aktu normas, tajā skaitā:

"ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija" 18.pants, 19.pants un 21.panta pirmajā daļa nosaka:

,,18.pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību, un šīs tiesības ietver brīvību mainīt savu reliģisko pārliecību vai uzskatus, kā arī brīvību gan vienatnē, gan arī kopā ar citiem publiski vai privāti paust savu reliģisko pārliecību vai uzskatus, sludinot tos, piedaloties reliģiskās ceremonijās un rituālos.

19.pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus; šīs tiesības ietver brīvību netraucēti palikt pie saviem uzskatiem un brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas ar jebkuriem līdzekļiem neatkarīgi no valstu robežām.

21.panta pirmā daļa. Katram cilvēkam ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldē tieši vai ar brīvi izraudzītu pārstāvju starpniecību".

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā daļa paredz:

„9.panta pirmā daļa. Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību;

10.panta pirmā daļa. Ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un tiesības saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez iejaukšanās no valsts institūciju puses un neatkarīgi no valstu robežām."

Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļa „Cilvēka pamattiesības" no 99.panta līdz 102.pantam nosaka:

,,99.pants.Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību.

100. pants. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus.

101. pants. Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā.

102. pants. Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās."

Atbilstoši Ventspils pilsētas domes rīcībā esošajai informācijai Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs vienlaikus ir ne tikai Ventspils Brīvostas valdes loceklis, priekšsēdētājs, bet arī Ventspils pilsētas domes deputāts, Pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Finanšu komitejas loceklis, Ventspils pilsētas domes Mārketinga padomes priekšsēdētājs, Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs, Ekonomikas un budžeta komisijas priekšsēdētājs, Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētājs, kā arī biedrības „Latvijas Tranzīta biznesa asociācija" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Ventspils attīstības aģentūra" prezidents, valdes loceklis, politiskās partijas „Latvijai un Ventspilij" valdes priekšsēdētājs, biedrības „Basketbola klubs „Ventspils"" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Latvijas Ostu asociācija" prezidents, biedrības „Biznesa attīstības asociācija" valdes loceklis, priekšsēdētājs, Latvijas Republikas un vienlaikus Eiropas Savienības pilsonis, kurš bauda tiesības brīvi paust savas domas vai uzskatus jebkurā jautājumā un kuram piemīt visas tiesības un brīvības, kas uzskaitītas ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Latvijas Republikas Satversmē.

Tā kā no VARAM mājas lapā internetā www.varam.gov.lv ievietotās informācijas izriet, ka VARAM nav centies iegūt Ventspils pilsētas domes rīcībā un Valsts ieņēmuma dienesta publiskajā datu bāzē pieejamu informāciju par Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja, Ventspils pilsētas domes deputāta un Ventspils Brīvostas valdes locekļa, priekšsēdētāja Aivara Lemberga citiem Ventspils pilsētas pašvaldībā vai ārpus tās ieņemamajiem amatiem vai izpildītajiem pienākumiem, var secināt, ka VARAM 31.05.2012. vēstules sagatavošanai, kas nosūtīta Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai, ir piegājusi formāli, tādējādi iesaistoties politiskos procesos, ko iniciē atsevišķi politiskie spēki (piem., politiskā partija „Reformu partija", politiskā partija "Vienotība"), kas vēršas pret politiskās partijas „Latvijai un Ventspilij" valdes priekšsēdētāju un citiem tās biedriem.

Lai VARAM varētu konstatēt, kāda amatpersona Ventspils pilsētas domes institucionālajā sistēmā būtu atzīstama par iestādes vadītāju, VARAM bija nepieciešams detalizēti izvērtēt Ventspils pilsētas pašvaldības institucionālo organizāciju un darbības struktūru.

Tā, piemēram, Pašvaldības nolikuma punkts 3.5.1. nosaka, ka Priekšsēdētājs vada Domes darbu. Atbilstoši Nolikuma 1.2. punktam „Dome" ir Ventspils pilsētas iedzīvotāju ievēlēta pašvaldības koleģiāla lēmējinstitūcija (t.i. domes deputātu kopums). Savukārt Pašvaldības nolikuma 1.3. punkts paredz, ka „Administrācija ir Ventspils pilsētas domes izpildinstitūciju kopums, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, organizē vietējās pārvaldes darbu [...]. Administrāciju vada izpilddirektors". Secināms, ka atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldības institucionālai organizācijai Ventspils pilsētas domes kā iestādes darbu vada Administrācija, kuru savukārt vada izpilddirektors.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 9.punktam, Ventspils pilsētas domes deputāts un Domes priekšsēdētājs ir politiska amatpersona, kuru ievēlē un ieceļ pamatojoties uz politiskiem kritērijiem.

Iepriekš Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, (tagad - VARAM) par šo pašu jautājumu savā 2010. gada 1. oktobra atzinumā Nr.2.1-14/L/790-kol/6018 ir secinājusi, ka, pat nepildot domes priekšsēdētāja pienākumus, deputātam kā vēlētam politiķim ir samērā plašs tiesību un pienākumu loks domē un savā vēlēšanu apgabalā, kurus viņš var īstenot piedaloties pašvaldības darbā un pārstāvot savu vēlētāju intereses.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām" 5.panta ceturtai daļai pašvaldības darbību pārrauga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likums, tā 7.panta piektā daļā paskaidro, ka pārraudzība nozīmē augstākas iestādes (šajā gadījumā - VARAM) tiesības un pienākumu atcelt pārraugāmās iestādes prettiesisku lēmumu, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu attiecīga lēmuma pieņemšanai. Ventspils pilsētas dome nav saņēmusi nekāda veida VARAM informāciju par kāda Ventspils pilsētas domes deputāta pieļautu prettiesisku rīcību, nedz arī lūgumu kāda konkrēta Ventspils pilsētas domes lēmuma pieņemšanai situācijas novēršanai.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmo daļu, kas nosaka domes tiesības izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, kā arī 08.06.2012. Likumības komisijas ieteikumu un 08.06.2012.Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, nolūkā paust Ventspils pilsētas domes viedokli par 2012. gada 1. jūnijā VARAM portālā www.varam.gov.lv sadaļā Aktualitātes un citos masu medijos publicēto informāciju saistībā ar VARAM skaidrojumu par Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja, Ventspils Brīvostas valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja Aivara Lemberga kā valsts amatpersonas pienākumu apjomu

Ventspils pilsētas dome nolemj:

1. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru, ka Ventspils pilsētas domes rīcībā nav ziņu, kas liecinātu par to, ka Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, vienlaicīgi arī Ventspils pilsētas domes deputāts Aivars Lembergs, Pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Finanšu komitejas loceklis, Ventspils pilsētas domes Mārketinga padomes priekšsēdētājs, Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs, Ekonomikas un budžeta komisijas priekšsēdētājs, Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētājs, kā arī biedrības „Latvijas Tranzīta biznesa asociācija" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Ventspils attīstības aģentūra" prezidents, valdes loceklis, politiskās partijas „Latvijai un Ventspilij" valdes priekšsēdētājs, biedrības „Basketbola klubs „Ventspils"" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Latvijas Ostu asociācija" prezidents, biedrības „Biznesa attīstības asociācija" valdes loceklis, priekšsēdētājs, Latvijas Republikas un vienlaikus Eiropas Savienības pilsonis, kopš 2007. gada 13. augusta būtu pildījis Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vai Ventspils Brīvostas valdes priekšsēdētāja pienākumus;

2. Ventspils pilsētas domes deputāta Aivara Lemberga darbības (t.sk. komentējot Ventspils pilsētas pašvaldības pieņemtos lēmumus), atbilst ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Latvijas Republikas Satversmē garantētajām pamattiesībām un tiesībām uz vārda brīvību, kā arī likuma „Par pašvaldībām" 50. panta, 55. panta un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. nodaļā noteiktajām deputāta tiesībām un pienākumiem;

3. Pieprasīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nosūtīt Ventspils pilsētas domei 2012. gada 31. maija vēstuli, kas nosūtīta Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja

1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš.”

Novērtē šo rakstu:

39
6

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Pusmiljons mediju atbalstam ir izdalīts „savējiem”: Kučinski un Melbārde, vai to pieļausiet?

FotoVēršamies pie Jums ar atklātu vēstuli, lai paustu savu neizpratni par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotā konkursa „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” neprofesionālo norisi un nespēju nodrošināt Ministru kabineta pieņemtā dokumenta „Par Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam” izpildi.
Lasīt visu...

12

Islāma frontē bez pārmaiņām, jeb kā Zanders “analizēja” DP pārskatu

FotoNesen Drošības policija (DP) nākusi klajā ar pērnā gada pārskatu, kurā norādīts, ka Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, terorisma draudu līmenis ir zems, tomēr radikalizācija novērojama arī Latvijā.[1] Par vienu no iemesliem minēts fakts, ka bijušais Latvijas islāma kultūras centra vadītājs Oļegs Petrovs no Islāma valsts izplata latviski tulkotu tās propagandu Latvijas ummah (ticīgo kopienai).[2]
Lasīt visu...

21

Tauta ir runājusi, vai kāds klausījās?

FotoPēdējā laikā aizvien biežāk dzirdam aicinājumu parakstīt kādu iniciatīvu par izmaiņām likumdošanā, paust savu viedokli kādā aptaujā, aizpildot anketu vai klikšķinot internetā. Tas ļauj secināt, ka vairāk nekā 25 neatkarības gadi ir darījuši savu un esam sākuši saprast, ka dzīvojam demokrātijā un drīkstam paust savu viedokli.
Lasīt visu...

6

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

FotoBiedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra Dzintara Rasnača (NA) vadībā, aicina LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties, dodot ministra krēsla vietu spējīgākai personai, kura izprot tiesiskuma nozīmi un lomu valsts attīstībā un sabiedrības labklājībā.
Lasīt visu...

21

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

FotoVairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot izdomāts ar visiem tās trūkumiem. Patiesībā tas skanēja šādi: DEMOCRACY IS THE WORST FORM OF GOVERNMENT, EXCEPT ALL THOSE OTHER FORMS THAT HAVE BEEN FROM TIME TO TIME. Kas nozīmē ka vēsturē ir bijuši par mūsdienu “demokrātiju” taisnīgāki tautu pašpārvaldes modeļi un patlaban mēs esam tuvāk Ķīnas mūrim nekā skandinātajai suverenitātei.
Lasīt visu...

21

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

FotoŠajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas sprēgāšana ir obligāti jāņem vērā. To nedrīkst ignorēt. Obligāti nedrīkst būt nevērīga izturēšanās pret latīņu valodu. Nedrīkst nevēlēties zināt un savu iespēju robežās nelietot latīņu valodu. Tas nav pieļaujams. Tāpēc esejas autoram un esejas lasītājiem ir jāpārceļas uz latīņu valodas pasauli. Lūdzu, ievērosim: nevis uz latīnismu pasauli, bet uz latīņu valodas pasauli! Praktiski tas nozīmē pārcelšanos uz divvalodu pasauli – latīņu valodas pasauli + latviešu valodas pasauli.
Lasīt visu...

6

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

Foto2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates sagatavoto raidījumu par tēmu „Sistēmas bērni”, kas liecina: internātus un slimnīcas izmanto kā draudu nepaklausīgajiem.
Lasīt visu...

21

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

FotoGodātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem tiesu spriedumiem, ar advokāta Normunda Šlitkes vai AS Pilsētas zemes dienests (AS nosaukumā vārds – „dienests” valsts iestādes viltīgs atdarinājums, kas ved neizpratnē), vai SIA Vienotais norēķinu centrs skaidrojumiem, pamācībām un likumu normu savirknējumiem „vienos vārtos”?
Lasīt visu...

12

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

FotoFrancijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju oficiālie pārstāvji netiks finālā. Pēc sociologu branžas globālās izblamēšanās pērnā gada svarīgāko notikumu prognozēšanā nešķiet prātīgi uzņemties kaut jel kādu atbildību par aptauju datu interpretēšanu, tomēr viens ir skaidrs: valsts populārākā politiķe ir Marina Le Pena, kura klasifikācijas labad tiek skaitīta pie galēji labējiem. Lai kaut kā šo eirorastiem neērto situāciju appušķotu, viņai permanenti uzkarināta populisma birka.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...