Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Daudzi lasītāji mums jautā – kā var būt, ka Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, kuram ir aizliegts pildīt Ventspils domes priekšsēdētāja pienākumus, tomēr pilda Ventspils domes priekšsēdētāja pienākumus, bet vienlaikus nepilda Ventspils domes priekšsēdētāja pienākumus. Jāteic, ka arī mums to grūti saprast, tāpēc publicējam Ventspils domes oficiālo skaidrojumu.

„2012. gada 1. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) mājas lapā internetā un citos masu medijos tika publicēts VARAM sniegtā skaidrojuma izklāsts Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai par Ventspils pilsētas domes un Ventspils Brīvostas valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja Aivara Lemberga kā valsts amatpersonas pienākumiem.

2007. gada 16. augustā Ventspils pilsētas domes lēmuma Nr.259 „Par kārtību, kādā Ventspils pilsētas dome likumā noteiktā kārtībā uzsāk pildīt Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas prokurora A.Mežsarga 13.08.2007. lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu" 2.punkts paredz, ka: „Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumus līdz kriminālprocesa virzītāja lēmuma par drošības līdzekļa piemērošanu grozīšanai vai atcelšanai pilda Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieki saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības nolikumu." Kopš minētā Ventspils pilsētas domes lēmuma pieņemšanas Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumi ir sadalīti starp Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku infrastruktūras jautājumos, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku sadarbības jautājumos un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldības 2007. gada 23.aprīļa Saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Ventspils pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - „Pašvaldības nolikums").

Tāpat, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 10. panta 1. punkts, paredz, ka deputātam savā vēlēšanu apgabalā ir pienākums piedalīties attiecīgās domes lēmumu izpildes kontrolēšanā.

Ventspils pilsētas dome konstatē, ka personu tiesības brīvi paust viedokli, izteikt savas domas, piedalīties politisku organizāciju, biedrību un pašvaldību darbā nosaka vairāku tiesību aktu normas, tajā skaitā:

"ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija" 18.pants, 19.pants un 21.panta pirmajā daļa nosaka:

,,18.pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību, un šīs tiesības ietver brīvību mainīt savu reliģisko pārliecību vai uzskatus, kā arī brīvību gan vienatnē, gan arī kopā ar citiem publiski vai privāti paust savu reliģisko pārliecību vai uzskatus, sludinot tos, piedaloties reliģiskās ceremonijās un rituālos.

19.pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus; šīs tiesības ietver brīvību netraucēti palikt pie saviem uzskatiem un brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas ar jebkuriem līdzekļiem neatkarīgi no valstu robežām.

21.panta pirmā daļa. Katram cilvēkam ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldē tieši vai ar brīvi izraudzītu pārstāvju starpniecību".

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā daļa paredz:

„9.panta pirmā daļa. Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību;

10.panta pirmā daļa. Ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un tiesības saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez iejaukšanās no valsts institūciju puses un neatkarīgi no valstu robežām."

Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļa „Cilvēka pamattiesības" no 99.panta līdz 102.pantam nosaka:

,,99.pants.Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību.

100. pants. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus.

101. pants. Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā.

102. pants. Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās."

Atbilstoši Ventspils pilsētas domes rīcībā esošajai informācijai Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs vienlaikus ir ne tikai Ventspils Brīvostas valdes loceklis, priekšsēdētājs, bet arī Ventspils pilsētas domes deputāts, Pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Finanšu komitejas loceklis, Ventspils pilsētas domes Mārketinga padomes priekšsēdētājs, Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs, Ekonomikas un budžeta komisijas priekšsēdētājs, Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētājs, kā arī biedrības „Latvijas Tranzīta biznesa asociācija" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Ventspils attīstības aģentūra" prezidents, valdes loceklis, politiskās partijas „Latvijai un Ventspilij" valdes priekšsēdētājs, biedrības „Basketbola klubs „Ventspils"" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Latvijas Ostu asociācija" prezidents, biedrības „Biznesa attīstības asociācija" valdes loceklis, priekšsēdētājs, Latvijas Republikas un vienlaikus Eiropas Savienības pilsonis, kurš bauda tiesības brīvi paust savas domas vai uzskatus jebkurā jautājumā un kuram piemīt visas tiesības un brīvības, kas uzskaitītas ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Latvijas Republikas Satversmē.

Tā kā no VARAM mājas lapā internetā www.varam.gov.lv ievietotās informācijas izriet, ka VARAM nav centies iegūt Ventspils pilsētas domes rīcībā un Valsts ieņēmuma dienesta publiskajā datu bāzē pieejamu informāciju par Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja, Ventspils pilsētas domes deputāta un Ventspils Brīvostas valdes locekļa, priekšsēdētāja Aivara Lemberga citiem Ventspils pilsētas pašvaldībā vai ārpus tās ieņemamajiem amatiem vai izpildītajiem pienākumiem, var secināt, ka VARAM 31.05.2012. vēstules sagatavošanai, kas nosūtīta Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai, ir piegājusi formāli, tādējādi iesaistoties politiskos procesos, ko iniciē atsevišķi politiskie spēki (piem., politiskā partija „Reformu partija", politiskā partija "Vienotība"), kas vēršas pret politiskās partijas „Latvijai un Ventspilij" valdes priekšsēdētāju un citiem tās biedriem.

Lai VARAM varētu konstatēt, kāda amatpersona Ventspils pilsētas domes institucionālajā sistēmā būtu atzīstama par iestādes vadītāju, VARAM bija nepieciešams detalizēti izvērtēt Ventspils pilsētas pašvaldības institucionālo organizāciju un darbības struktūru.

Tā, piemēram, Pašvaldības nolikuma punkts 3.5.1. nosaka, ka Priekšsēdētājs vada Domes darbu. Atbilstoši Nolikuma 1.2. punktam „Dome" ir Ventspils pilsētas iedzīvotāju ievēlēta pašvaldības koleģiāla lēmējinstitūcija (t.i. domes deputātu kopums). Savukārt Pašvaldības nolikuma 1.3. punkts paredz, ka „Administrācija ir Ventspils pilsētas domes izpildinstitūciju kopums, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, organizē vietējās pārvaldes darbu [...]. Administrāciju vada izpilddirektors". Secināms, ka atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldības institucionālai organizācijai Ventspils pilsētas domes kā iestādes darbu vada Administrācija, kuru savukārt vada izpilddirektors.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 9.punktam, Ventspils pilsētas domes deputāts un Domes priekšsēdētājs ir politiska amatpersona, kuru ievēlē un ieceļ pamatojoties uz politiskiem kritērijiem.

Iepriekš Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, (tagad - VARAM) par šo pašu jautājumu savā 2010. gada 1. oktobra atzinumā Nr.2.1-14/L/790-kol/6018 ir secinājusi, ka, pat nepildot domes priekšsēdētāja pienākumus, deputātam kā vēlētam politiķim ir samērā plašs tiesību un pienākumu loks domē un savā vēlēšanu apgabalā, kurus viņš var īstenot piedaloties pašvaldības darbā un pārstāvot savu vēlētāju intereses.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām" 5.panta ceturtai daļai pašvaldības darbību pārrauga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likums, tā 7.panta piektā daļā paskaidro, ka pārraudzība nozīmē augstākas iestādes (šajā gadījumā - VARAM) tiesības un pienākumu atcelt pārraugāmās iestādes prettiesisku lēmumu, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu attiecīga lēmuma pieņemšanai. Ventspils pilsētas dome nav saņēmusi nekāda veida VARAM informāciju par kāda Ventspils pilsētas domes deputāta pieļautu prettiesisku rīcību, nedz arī lūgumu kāda konkrēta Ventspils pilsētas domes lēmuma pieņemšanai situācijas novēršanai.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmo daļu, kas nosaka domes tiesības izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, kā arī 08.06.2012. Likumības komisijas ieteikumu un 08.06.2012.Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, nolūkā paust Ventspils pilsētas domes viedokli par 2012. gada 1. jūnijā VARAM portālā www.varam.gov.lv sadaļā Aktualitātes un citos masu medijos publicēto informāciju saistībā ar VARAM skaidrojumu par Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja, Ventspils Brīvostas valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja Aivara Lemberga kā valsts amatpersonas pienākumu apjomu

Ventspils pilsētas dome nolemj:

1. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru, ka Ventspils pilsētas domes rīcībā nav ziņu, kas liecinātu par to, ka Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, vienlaicīgi arī Ventspils pilsētas domes deputāts Aivars Lembergs, Pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Finanšu komitejas loceklis, Ventspils pilsētas domes Mārketinga padomes priekšsēdētājs, Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs, Ekonomikas un budžeta komisijas priekšsēdētājs, Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētājs, kā arī biedrības „Latvijas Tranzīta biznesa asociācija" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Ventspils attīstības aģentūra" prezidents, valdes loceklis, politiskās partijas „Latvijai un Ventspilij" valdes priekšsēdētājs, biedrības „Basketbola klubs „Ventspils"" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Latvijas Ostu asociācija" prezidents, biedrības „Biznesa attīstības asociācija" valdes loceklis, priekšsēdētājs, Latvijas Republikas un vienlaikus Eiropas Savienības pilsonis, kopš 2007. gada 13. augusta būtu pildījis Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vai Ventspils Brīvostas valdes priekšsēdētāja pienākumus;

2. Ventspils pilsētas domes deputāta Aivara Lemberga darbības (t.sk. komentējot Ventspils pilsētas pašvaldības pieņemtos lēmumus), atbilst ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Latvijas Republikas Satversmē garantētajām pamattiesībām un tiesībām uz vārda brīvību, kā arī likuma „Par pašvaldībām" 50. panta, 55. panta un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. nodaļā noteiktajām deputāta tiesībām un pienākumiem;

3. Pieprasīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nosūtīt Ventspils pilsētas domei 2012. gada 31. maija vēstuli, kas nosūtīta Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja

1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš.”

Novērtē šo rakstu:

39
6

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Tiem, kas nevar izvēlēties, par kuru mafiju balsot

FotoJau iepriekš atvainojos tiem lasītājiem, kuri rakstu tematu, kam velta savu dārgo laiku, izvēlas no raksta virsraksta, jo nekāda izsmeļoša raksta, ja neskata ievadu, šeit nav. Viss raksts sastāv tikai no virsrakstā uzdotā jautājuma un ievada, kura virsraksts norāda uz mērķi, kas liek jums pašiem izveidot rakstu, komentāros izsakot savu viedokli.
Lasīt visu...

12

Māra Kučinska valdības galvenais produkts

Foto2016.gadā šī pati Māra Kučinska valdība ilgi pētīja un vētīja trīs veselības aprūpes finansēšanas modeļus. Šim jautājumam tika veltītas vairākas valdības sēdes vairāku mēnešu laikā.
Lasīt visu...

12

Vara un izvēle

FotoPamazām atklājas, ka tautai 4.maija Latvijā ar varu nav gandrīz nekāda sakara. Ar to varu, kas izvēlas vadību un pieņem galvenos saimnieciskos lēmumus. Tomēr atbildību par sastrādāto prasa tieši no mums.
Lasīt visu...

21

Agresīvā nelietība pirmsvēlēšanu melu vakcinācijā

FotoKatrām vēlēšanām ir sava morālā specifika. Vēlēšanas ir politiskās cīņas sastāvdaļa. Savukārt politiskā cīņa vienmēr ir politiķu morāles apliecinājums. Tāpēc katru vēlēšanu specifika izpaužas morālajā jomā. Tā tas ir arī sakarā ar gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām 2017.gada 3.jūnijā. Aizvadītajos mēnešos pirmsvēlēšanu politiskā cīņa apliecināja noteiktu morālo specifiku – būtisku un neatņemamu īpatnību.
Lasīt visu...

12

Beidziet slepkavot bērnus

FotoPatvaļīgi uzzīmēta velojosla Brīvības ielā. Šis attēls labi parāda, ka vietas pietiek visiem – gan gājējiem, gan riteņbraucēju infrastruktūrai, gan sabiedriskajam transportam, gan pārējam autotransportam.
Lasīt visu...

21

Atklātā vēstule kandidātiem uz Rīgas domes priekšsēdētāja amatu

FotoPirms atdot balsi par vienu no Jums Rīgas domes vēlēšanās, mēs, Rīgas iedzīvotāji, aicinām atsaukties un izvērtēt notiekošo Rīgā. Jūsu uzmanība tagad objektīvi ir vērsta uz vēlētāju balsīm. Mēs, izmantojot šo apstākli, esam spiesti lūgt Jūsu atbalstu saistībā ar mūsu tiesību aizskārumu laika posmā no 2011. gada līdz pat šim brīdim, 2017. gada maijam. Tālāk izklāstītais būtiski skar ne tikai mūsu situāciju, bet gan attiecas uz ikvienu Rīgas iedzīvotāju.
Lasīt visu...

6

Jāni Maizīti, neesiet lupata, esiet stiprs vīrs

FotoJāni Maizīti, nebaidieties no tautas vēlēta Saeimas deputāta, esiet stiprs vīrs, neizvairieties pārrunāt Latvijai svarīgus jautājumus.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Vai ir vērts savus nodokļus maksāt Garkalnē?

Garkalnes novadā dzīvojam samērā nesen, taču gribētos padalīties ar novērojumiem un lietām, ar ko esam sastapušies. Faktiski ir kā...

Foto

Vienaldzības gads veselības aprūpē: vai mums ir vajadzīga tāda ministre?

Drīz apritēs gads, kopš par veselības ministri kļuvusi Anda Čakša. Veselības aprūpē ir ārkārtīgi daudz steidzami...

Foto

Fotogrāfe un divas mammas

Sociālos medijus pāršalca stāsts par to, kā fotogrāfe ar kristīgu pārliecību atteicās fotografēt ģimeni, uzzinot, ka tajā ir divas mammas. Tas raisīja...

Foto

Iztiks paraolimpietis arī bez zirga...

Latvija mēdz pārsteigt pasauli ar saviem sasniegumiem, saviem cilvēkiem. Izņēmums nav sports, kur mums, mazai tautai, ir sava izcila hokeja komanda,...

Foto

Vajadzētu atkāpties arī Jurčai, Āboltiņai un Maizītim

2017.gada 14.maijā laikrakstā NRA ir nopublicēti divi raksti par korupcijas apkarošanas un novēršanas jautājumiem: 1. SAB direktors: KNAB daudzas...

Foto

Latvijas Žurnālistu savienības atbilde uz žurnālistes Agneses Margēvičas atklāto vēstuli

Latvijas Satversme starp daudzām pamattiesībām nosaka arī tiesības uz vārda brīvību un tiesības pieprasīt kompensāciju nepamatota...

Foto

Lūdzu finansējumu, lai nevajadzētu rakstīt tikai to, ko var pierādīt tiesā

Kādreizējā Pietiek žurnāliste Agnese Margēviča, par kuras īpašajām attiecībām ar Drošības policiju jau rakstījām, ir nākusi klajā...

Foto

Latviešu inteliģences tagadne

Nepieciešamība latviešu inteliģenci iedalīt divās grupās ir jāatbalsta. Katrs prātā vesels cilvēks saprot, ka latviešu inteliģence ir jādala divās grupās: varas inteliģencē un...

Foto

Pilnībā attaisnots

Š. g. 28. aprīlī Augstākās tiesas Senāts atstāja spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru es, Leonards Inkins, tiku pilnībā attaisnots. Esmu ļoti pateicīgs visiem,...

Foto

Viens no Jūrmalas pilsētas vadības "biznesiem"

Jūrmalā, pateicoties pilsētas vadības atbalstam vai noziedzīgai bezdarbībai, jau otro gadu pretlikumīgi veic uzņēmējdarbību ar apjomīgo naudas plūsmu restorāns „Tokyo...

Foto

Mans karoga stāsts

Savulaik Anta Bergmane man lūdza uzrakstīt stāstu viņas sastādītajai grāmatai “Mūsu karoga stāsti: 1940-1991” par karoga pacelšanu 1989. gadā virs toreizējā Interfrontes midzeņa -...

Foto

Stāsts par parazītiem

Pirms kāda laika ikviens Latvijas iedzīvotājs uzzināja, ka ir tāda suņu barība Dogo, ko ražo Tukumā un ar ko saistīta nāvējoša suņu slimība....

Foto

Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtēšana – organizētās noziedzības instruments tautas „likumīgai” paverdzināšanai

Nav šaubu, ka pārejas periodā no sociālistiskā valsts režīma uz kapitālismu nekustamo īpašumu politikas veidošanas...

Foto

Atklāta vēstule 447 saulkrastiešiem

2013. gada 1. jūnija Saulkrastu pašvaldību vēlēšanās 447 saulkrastieši ielika “krustiņu” Normundam Līcim (attēlā pa labi). Es cienu vēlētājus un viņu izvēli...

Foto

ZZS rullē un savējos neaizmirst

Man kā alūksnietei ir liels kauns par Zaļajiem un zemniekiem, kas saimnieko mūsu novadā. Visa viņu darbošanās ir tikai un vienīgi...

Foto

"Saskaņa" un ZZS iedur dunci mugurā atklātībai un uzspļauj nodokļu maksātāju tiesībām zināt par nodokļu izlietojumu

Septiņu gadu kaut nelielas atklātības un caurspīdīguma posms Latvijā tiek...

Foto

Jāsāk domāt ilgtermiņā, piesaistot ārvalstu investīcijas

Laikā, kad Latvija vēl tikai gatavojās iestāties eirozonā, un arī pēc tam plaši tika pausts uzskats, ka eiro ieviešana veicinās...

Foto

VID apmāna uzņēmējus un valdību

2017.gada 3.maijā valdība grozīja Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumus Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība",...

Foto

Vēl dziļāk purvā jeb absurda eskalācija

Vai varēja no t.s. Latgales kongresa 100 gadu jubilejas pasākumiem sagaidīt kaut ko konstruktīvu, perspektīvu, objektīvu, vēsturiski patiesu, garīgi gaišu...

Foto

Kāpēc no Čakšas „veselības reformām” nav sanācis pat čiks?

Kā jau iepriekš prognozēts, premjera Māra Kučinska virzītās nodokļu reformas negūst atbalstu koalīcijas partneros tāpat kā Latvijas...

Foto

Lūdzam palīdzību

Vēršamies pēc palīdzības, esam izmisumā, jo ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu mums atņēma bērnus....

Foto

Caur tiesu mēģināsim paglābt Skulti, Zvejniekciemu un Saulkrastus no „Rail Baltica”

9. maijā plkst. 10:00 Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1a notiks pirmā tiesas sēde...

Foto

Tiesā tiek apstrīdēta Latvijas Volejbola federācijas prezidenta Ata Sausnīša pārvēlēšana

2017. gada 3. februārī notika Latvijas Volejbola federācijas (LVF) Kopsapulce, kurā tika pārvēlēts līdzšinējais federācijas vadītājs...

Foto

Austrumu slimnīcas vadības pārprastie ētikas principi

Kā liecina Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS)  paziņojums aģentūrai LETA, RAKUS valde ir “pieņēmusi lēmumu par nomas līgumu priekšlaicīgu...

Foto

Trīs akadēmiskās ēverģēlības jeb āži par dārzniekiem

Vārds „ēverģēlības” neietilpst latviešu literārajā valodā. Taču tas ir latviešu tautā populārs vārds. To bieži lieto sadzīvē paralēli ar...

Foto

Izdomas nabadzība

Iz visas sirds sveicu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, nevis balto galdautu svētkos!...

Foto

Kādēļ NEsvinēt Baltā galdauta svētkus ("Deņ beloj skaterti")?

Atmetam principiālu uzstādījumu, ka laikiem, kad Valsts noteica, kā svinēt svētkus un kāds ir to obligāti brīvprātīgais noformējums,...

Foto

Ušakovs un viņa trīs mūri

Pēc parunāšanas ar speciālistiem saprotu, ka Ušakova fantastiskā uzvara Rīgas domes vēlēšanās 2013. gadā balstījās uz diviem vaļiem - (1) krievvalodīgie...

Foto

Vēstures ironija jeb vieglu garu

Pirms nedēļas liegi kā rīta migla pār Mjóifjördu Latvijas masu medijiem pārslīdēja ziņa, ka Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzticējis Latvijas ārkārtējā un...

Foto

Lielas un vēl lielākas blēdības ar sporta naudu Garkalnes pašvaldībā

Kā viena no pašvaldību atbildības jomām Likuma par pašvaldībām 15. punkta apakšpunktā ir minēts - nodrošināt veselības...