Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā
Foto

KNAB nav tiesīgs vērtēt tiesnešu pieņemto lēmumu likumību

Jaroslavs Streļčenoks, KNAB priekšnieks
12.08.2013.
Komentāri (2)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk - Birojs) 2013.gada 15.jūlijā saņēma un savas kompetences ietvaros izvērtēja 2013.gada 9.jūlija iesniegumu (turpmāk - Iesniegums) par Rīgas apgabaltiesas tiesneša Gvido Ungura iespējamo atrašanos interešu konflikta situācijā

Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 2.panta pirmo daļu Birojs ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas pilda šajā likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā ari politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē. Ievērojot minētā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu, Birojs kontrolē arī likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (turpmāk - Likums) izpildi, kā ari citos normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteikto papildu ierobežojumu ievērošanu.

Saskaņā ar Likuma 2.pantu šā likuma mērķis ir nodrošināt valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas darbību, veicināt valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, kā ari sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai.

Savukārt saskaņā ar Likuma 3.panta pirmo un otro daļu šis likums paredz ierobežojumus un aizliegumus valsts amatpersonām, un interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā.

Saskaņā ar Likuma 1.panta 5.punktu interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Saskaņā ar Likuma 1 .panta 6.punktu radinieks ir tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais.

Saskaņā ar Likuma 1.panta 4.punktu darījumu partneris ir fiziskā vai juridiskā persona vai uz līguma pamata izveidota fizisko un juridisko personu apvienība, kas saskaņa ar šā likuma noteikumiem ir deklarējamās darījumu attiecībās ar valsts amatpersonu.

Saskaņā ar Likuma 11 .panta pirmo daļu valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darijumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti.

Tādējādi valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas pienākumus, ir aizliegts veikt darbības, kurās personiski vai mantiski ieinteresēta attiecīgā valsts amatpersona, viņas radinieki vai darījumu partneri.

Izvērtējot Iesniegumā norādīto, ka, „pildot Rīgas apgabaltiesas tiesneša pienākumus, tieši Ungurs 8. maijā pasludināja divus nepārsūdzamus spriedumus par AS "Latvijas Krājbanka" bankrotu un par bankas administratora - zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA „KPMG Baltics" neatcelšanu", savukārt, Jūsuprāt, „G.Ungura personiskā labklājība ir tieši atkarīga no viņa personiski par Latvijas Krājbankas administratoru apstiprinātās auditorfirmas KPMG Baltics valdes locekles Ingas Lipšānes labvēlības", vēršam uzmanību, ka saskaņā ar likuma „Par tiesu varu" 10.pantu, spriežot tiesu, tiesneši ir neatkarīgi un pakļauti tikai likumam.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu" 11.panta pirmo daļu un trešo daļu valsts iestādēm, kā ari citām juridiskajām un fiziskajām personām ir pienākums respektēt un ievērot tiesu neatkarību un tiesnešu neaizskaramību. Nevienam nav tiesību pieprasīt no tiesneša atskaiti vai paskaidrojumus par to, kā izskatīta konkrētā lieta, vai arī apspriedes laikā izteikto viedokļu izpaušanu. Ņemot vērā minēto, Birojs nav tiesīgs vērtēt tiesnešu pieņemto lēmumu likumību.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu" 14.pantu:

1)   tiesnesis nevar piedalīties lietas izskatīšanā, ja viņš personiski tieši vai netieši ir ieinteresēts lietas iznākumā vai ja ir citi apstākļi, kas rada šaubas par viņa objektivitāti, kā ari Likumā paredzētajos gadījumos;

2)   šādos gadījumos tiesnesim sevi jāatstata;

3)   ja tiesnesis nav sevi atstatījis, personas, kas piedalās lietā, var pieteikt noraidījumu tiesnesim;

4)   tiesneša noraidīšanas pamatu un noraidījuma izskatīšanas kārtību nosaka likums.

Kā atzinusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa, tiesas objektivitāte var būt analizējama no dažādiem aspektiem. Pirmkārt, atbilstoši subjektīvajam kritērijam ir izvērtējama tiesneša personiskā pārliecība attiecībā uz konkrēto lietu. Tiesnesim jābūt brīvam no jebkādiem personiskiem aizspriedumiem. Otrkārt, atbilstoši objektīvajam kritērijam ir analizējams, vai ir pietiekamas garantijas, ka ir izslēgtas jebkādas leģitīmas šaubas par tiesneša objektivitāti (skatīt, piemēram, 1997.gada 25.februāra sprieduma lietā ,,Findlay pret Lielbritāniju" 73.punktu, 1982.gada 1.oktobra sprieduma lietā „Piersack pret Beļģiju " 30.punktu).

No Eiropas Cilvēktiesību tiesas atzītā izriet, ka ne jebkuras šaubas ir pietiekamas, lai atzītu, ka tiesnesis bijis neobjektīvs. Nepieciešams vai nu pārliecinoši konstatēt, ka lietas iznākumu noteikusi tiesneša personiskā pārliecība, vai arī, ka pastāv pamatotas jeb leģitīmas šaubas par tiesneša neobjektivitāti. Šādas šaubas nav pamatojamas vienīgi ar personas subjektīvu viedokli (skatīt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2007.gada 25.oktobra sprieduma lietā Nr.SKA-410, 9.1.punktu).

Ievērojot minēto, jebkuram tiesnesim, saņemot lietu, pirms lietas izskatīšanas uzsākšanas, ir pienākums izvērtēt, vai nepastāv likumā noteiktie vai citi apstākļi, kas varētu ietekmēt tiesneša objektivitāti lietas izskatīšanā. Savukārt tiesneša sevis atstatīšana no attiecīgās lietas izskatīšanas ir katra tiesneša lēmums, ņemot vērā viņa personisko ieinteresētību un citus objektivitāti ietekmējošus apstākļus.

Izvērtējot Iesnieguma minēto informāciju, konstatēts, ka:

1)   ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2011. gada 23.decembra spriedumu AS „Latvijas Krājbanka" pasludināta par maksātnespējīgu no 2011.gada 23.decembra un par tās administratoru apstiprināta zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA „KPMG Baltics" (nevis konkrēta amatpersona).

2)   2012.gada 29.februāiī Rīgas apgabaltiesā tika saņemta maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" kreditoru sūdzība par maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" administratora rīcību un 2012.gada 8.maijā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesnesis G.Ungurs nolēma „sūdzības par maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" administratora rīcību un ... pieteikumu par maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" administratora atcelšanu noraidīt. Lēmums nav pārsūdzams ".

3)   2012.gada 23.februāri Rīgas apgabaltiesā tika saņemts maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" administratora SIA „KPMG Baltics" pieteikums par maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" bankrota procedūras uzsākšanu un 2012.gada 8.maijā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesnesis G.Ungurs nolēma „uzsākt maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka", reģistrācijas Nr. 40003098527, bankrota procedūru. Lēmums nav pārsūdzams ".

Tādējādi, konstatēts, ka 2012.gada 8.maijā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesnesis G.Unguris ir pieņēmis minētos lēmumus attiecībā uz juridiskajām personām, t.i., AS „Latvijas Krājbanka" un AS „Latvijas Krājbanka" administratoru SIA „KPMG Baltics".

Saskaņā ar SIA „Lursoft" datu bāzē esošo informāciju no 2011.gada 28.decembra ir reģistrēts administrators SIA „KPMG Baltics" un administratora pārstāvis Jānis Ozoliņš ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi.

Saskaņā ar Uzņēmuma reģistra maksātnespējas reģistrā (publiski pieejams, https://www.ur.gov.lv/urpubl?act=MNP ADM REPORT&id=37Q) esošo informāciju Jānis Ozoliņš ir sertificēts maksātnespējas administrators (sertifikāta Nr.00238, sertifikāta derīguma termiņš 30.06.2014.gada 30.jūnijs).

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 374.panta pirmo daļu, ierosinot kredītiestādes maksātnespējas lietu, ar tiesneša lēmumu ieceļ Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieteiktu kredītiestādes administratoru.

Saskaņā ar Biroja rīcība esošo informāciju 2011.gada 15.decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija kā AS „Latvijas Krājbanka" administratora kandidātu ieteikusi zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „KPMG Baltics" (licences Nr.55), vienlaikus norādot, ka gadījumā, ja SIA „KPMG Baltics" tiks iecelta AS „Latvijas Krājbanka" maksātnespējas procesa administratora amatā, tā pilnvaros veikt administratora pienākumus sertificētu maksātnespējas procesa administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238).

Kredītiestāžu likuma 131.' panta pirmā daļa nosaka, ka par kredītiestādes administratoru kredītiestādes maksātnespējas procesā var būt fiziskā persona, kura ieguvusi maksātnespējas procesa administratora sertifikātu, vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība. Atbilstoši šā panta otrajai daļai, ja par administratoru tiek iecelta zvērinātu revidentu komercsabiedrība, tā rakstveidā pilnvaro veikt administratora pienākumus fizisko personu, kura atbilst šā panta pirmās daļas prasībām un uz kuru nav attiecināmi šā likuma 132.' pantā noteiktie ierobežojumi.

Izvērtējot Biroja rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka G.Ungurs valsts amatpersonas deklarācijās par 2010., 2011. un 2012.gadu nav deklarējis darījumus ar AS „Latvijas Krājbanka" SIA „KPMG Baltics", vai I.Lipšāni, nav norādījis, ka viņš ieņem amatus vai viņam pieder AS „Latvijas Krājbanka" vai SIA „KPMG Baltics" kapitāla daļas, nav norādījis, ka viņš ir guvis ienākumus AS „Latvijas Krājbanka", SIA „KPMG Baltics" vai no I.Lipšānes.

Pārbaudes laikā netika iegūta informācija, kas liecinātu, ka tiesnesis G.Ungurs būtu nonācis deklarējamās darījumu attiecībās ar AS „Latvijas Krājbanka", SIA „KPMG Baltics" vai I.Lipšāni.

Izvērtējot Biroja rīcībā esošo informāciju, netika konstatēti fakti, kas liecinātu, ka G.Ungura radinieki AS „Latvijas Krājbanka" vai SIA „KPMG Baltics" ieņemtu amatus vai gūtu ienākumus, vai G.Ungura radiniekiem piederētu AS „Latvijas Krājbanka" vai SIA „KPMG Baltics" kapitāla daļas.

Ņemot vērā minēto, Birojs, savas kompetences ietvaros izvērtējot Iesniegumā minēto informāciju, secināja, ka tajā norādītā informācija nesatur ziņas, kas liecinātu par tiesneša G.Ungura Likumā valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu un atrašanos interešu konflikta situācijā, 2012.gada 8.maijā pieņemot lēmumu „sūdzības par maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" administratora rīcību un ... pieteikumu par maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" administratora atcelšanu noraidīt." un „uzsākt maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka", reģistrācijas Nr.40003098527, bankrota procedūru".

Ņemot vērā minēto, Birojs, savas kompetences ietvaros izvērtējot Iesniegumā minēto informāciju, secināja, ka tajā norādītā informācija nesatur ziņas, kas liecinātu par tiesneša G.Ungura Likumā valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu un atrašanos interešu konflikta situācijā.

Saskaņā ar Likuma 22.pantu valsts amatpersonai jādarbojas atbilstoši attiecīgajā profesijā, jomā vai nozarē apstiprinātajiem uzvedības (ētikas) kodeksiem un valsts amatpersonai jāatsakās no tās amata pienākumu veikšanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte un neitralitāte.

Tādējādi, ja valsts amatpersonas ieskatā, veicot ar valsts amatpersonas pienākumu pildīšanu saistītas darbības, ētisku apsvērumu dēļ var tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte un neitralitāte, valsts amatpersonai ir pienākums par to informēt augstākstāvošo amatpersonu (valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāju) un lūgt viņu atbrīvot no šī valsts amatpersonas pienākuma veikšanas.

Tiesnešu ētikas kodeksa 2.kanona 3.punktā ir noteikts, ka tiesnesis darbojas tā, lai veicinātu sabiedrības uzticību tiesas godīgumam un objektivitātei. Savukārt, 3.kanona 18.punktā noteikts, ka tiesnesis atstata sevi no tiesas procesa, kurā viņam personīgi, dzīvesbiedram vai citiem radiniekiem un ģimenes locekļiem ir ekonomiska interese par izskatāmās lietas būtību vai prāvā iesaistīto pusi.

Savukārt saskaņā ar likuma „Par tiesu varu" 91.'pantā noteikto tiesnešu ētikas komisija ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras viens no pamatmērķiem ir sniegt atzinumus par ētikas normu pārkāpumiem.

Novērtē šo rakstu:

7
7

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Neiejauciet bērnus, „Latvijas valsts mežu” barotie pakalpiņi

FotoPēc bērnu piedzimšanas cilvēki kļūst emocionālāki attiecībā uz bērniem. Nesen kļuvu par tēvu jau trešajai meitai, tāpēc par sevi to zinu droši. Un emociju spektrs ir visplašākais - no aizkustinājuma asaru valdīšanas par tādiem niekiem kā dziesma "Save Your Kisses for Me" līdz neizmērojamam niknumam, klausoties radio par to, kā izturas pret bērniem dažos bērnu namos. Varbūt tieši tāpēc šķebinoši bija lasīt Māra Liopas jaunāko garadarbu portālā "Delfi", kur minētais kungs savas organizācijas īstenoto pret dabas aizsardzību vērsto politiku attaisno ar bērnu interešu aizstāvību.
Lasīt visu...

12

Par Čakšas izteikumiem un „Divpadsmit krēsliem”

Foto7.aprīlī tiku publicējis savu lekciju par ārstu sertifikācijas procesa īpatnībām. Šai sakarā esmu saņēmis vairāku interesentu jautājumus par divdesmit astoto slaidu (1.pielikums šai vēstulei) – kādas tad konkrētāk ir pretrunas valsts finansētajā veselības aprūpes sistēmā?
Lasīt visu...

12

Pusmiljons mediju atbalstam ir izdalīts „savējiem”: Kučinski un Melbārde, vai to pieļausiet?

FotoVēršamies pie Jums ar atklātu vēstuli, lai paustu savu neizpratni par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotā konkursa „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” neprofesionālo norisi un nespēju nodrošināt Ministru kabineta pieņemtā dokumenta „Par Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam” izpildi.
Lasīt visu...

12

Islāma frontē bez pārmaiņām, jeb kā Zanders “analizēja” DP pārskatu

FotoNesen Drošības policija (DP) nākusi klajā ar pērnā gada pārskatu, kurā norādīts, ka Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, terorisma draudu līmenis ir zems, tomēr radikalizācija novērojama arī Latvijā.[1] Par vienu no iemesliem minēts fakts, ka bijušais Latvijas islāma kultūras centra vadītājs Oļegs Petrovs no Islāma valsts izplata latviski tulkotu tās propagandu Latvijas ummah (ticīgo kopienai).[2]
Lasīt visu...

21

Tauta ir runājusi, vai kāds klausījās?

FotoPēdējā laikā aizvien biežāk dzirdam aicinājumu parakstīt kādu iniciatīvu par izmaiņām likumdošanā, paust savu viedokli kādā aptaujā, aizpildot anketu vai klikšķinot internetā. Tas ļauj secināt, ka vairāk nekā 25 neatkarības gadi ir darījuši savu un esam sākuši saprast, ka dzīvojam demokrātijā un drīkstam paust savu viedokli.
Lasīt visu...

6

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

FotoBiedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra Dzintara Rasnača (NA) vadībā, aicina LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties, dodot ministra krēsla vietu spējīgākai personai, kura izprot tiesiskuma nozīmi un lomu valsts attīstībā un sabiedrības labklājībā.
Lasīt visu...

21

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

FotoVairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot izdomāts ar visiem tās trūkumiem. Patiesībā tas skanēja šādi: DEMOCRACY IS THE WORST FORM OF GOVERNMENT, EXCEPT ALL THOSE OTHER FORMS THAT HAVE BEEN FROM TIME TO TIME. Kas nozīmē ka vēsturē ir bijuši par mūsdienu “demokrātiju” taisnīgāki tautu pašpārvaldes modeļi un patlaban mēs esam tuvāk Ķīnas mūrim nekā skandinātajai suverenitātei.
Lasīt visu...

21

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

FotoŠajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas sprēgāšana ir obligāti jāņem vērā. To nedrīkst ignorēt. Obligāti nedrīkst būt nevērīga izturēšanās pret latīņu valodu. Nedrīkst nevēlēties zināt un savu iespēju robežās nelietot latīņu valodu. Tas nav pieļaujams. Tāpēc esejas autoram un esejas lasītājiem ir jāpārceļas uz latīņu valodas pasauli. Lūdzu, ievērosim: nevis uz latīnismu pasauli, bet uz latīņu valodas pasauli! Praktiski tas nozīmē pārcelšanos uz divvalodu pasauli – latīņu valodas pasauli + latviešu valodas pasauli.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates...

Foto

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

Godātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem...

Foto

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

Francijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...