Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pēc tam, kad Zvārdes pagasta iedzīvotājiem radās grūtības saņemt atbildes no varas iestādēm saistībā ar tās plāniem pagasta teritorijā, Pietiek viņu jautājumus savā vārdā nosūtīja aizsardzības ministram Artim Pabrikam. Šodien publicējam gan jautājumus, gan saņemtās atbildes.

1) Kur Aizsardzības ministrija ieguvusi informāciju, kura ir par pamatu, lai paustu viedokli par Zvārdes pagasta teritorijas pēkšņu piesārņojumu ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem, ka nepieciešami ārkārtas pasākumi? Miniet precīzus šīs informācijas avotus, tās izcelsmi, pamatu, iegūšanas vietu un laiku. Kādēļ par šādu augstu bīstamību nav informēti zemes īpašnieki un pašvaldība?

2) Vai 12.12.2012. Latvijas valsts īpašumā atrastie 12 sprādzienbīstamie priekšmeti ir par pamatu, lai Aizsardzības ministrija akcentētu privāto zemes gabalu bīstamību Zvārdes pagastā?

3) Kādēļ valsts paredzētie līdzekļi privāto zemju uzpirkšanai netiek izmantoti sprādzienbīstamo priekšmetu neitralizēšanai Latvijas valsts īpašumā esošajās platībās Zvārdes pagastā - vairāk nekā 6600 ha? Vai tas nemazinātu bīstamību vairāk kā zemes uzpirkšana?

4) Vai Aizsardzības ministrijas rīcībā ir informācija par privāto zemes īpašumu piesārņojumu un īpašnieku līdzšinējām darbībām sava īpašuma attīrīšanā no sprādzienbīstamiem priekšmetiem? Ja jā, miniet precīzus šīs informācijas avotus, tās izcelsmi, pamatu, iegūšanas vietu un laiku. Vai šāda informācija ir pieprasīta?

5) Kā notiks katra konkrētā zemesgabala bīstamības vērtējums? Vai Aizsardzības ministrijas rīcībā ir aprīkojums, lai konstatētu sprādzienbīstama priekšmeta klātbūtni augsta grunts piesātinājuma ar nekaitīgām metāla šķembām apstākļos? Vai par zemes īpašuma bīstamības vērtēšanas laiku tiks informēts īpašnieks?

6) Ja teritorija ir pamatoti bīstama, kā to esat publiski paudis, kādas darbības ir veiktas, lai nekavējoties izplatītu informāciju par apsekotajām vietām, lai brīdinātu zemes īpašniekus, iedzīvotājus un norobežotu bīstamo teritoriju? Ja tādas nav veiktas, ar ko tas skaidrojams?

7) Kāda konkrēta valdības un Jūsu vadītās ministrijas rīcība sagaidāma, ja zemes īpašnieki savus īpašumus par a/s Latvijas Valsts meži piedāvāto cenu nepārdos? Kas un kad, uz kāda pamata pieņēmis lēmumu par tieši šādu rīcību?

8) Kādi saimnieciskās darbības vai citi ierobežojumi Zvārdes pagasta bīstamajās teritorijās paredzami? Kas un kad, uz kāda pamata pieņēmis lēmumu par tieši šādu rīcību?

"Aizsardzības ministrija ir saņēmusi Jūsu 2013.gada 12.janvāra vēstuli un sagatavojusi atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem:

1.   Aizsardzības ministrija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir kompetentā iestāde sniegt atzinumu par militāra piesārņojuma klātbūtni, ir identificējusi teritorijas, kurās ir lielākais piesārņojums ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem, par tādām atzīstot bijušo munīciju noliktavu Cekulē un bijušā PSRS aviācijas mērķpoligona teritoriju Zvārdē. Šādas pozīcijas pamatā ir gan Nacionālo bruņoto spēku (NBS) nesprāgušas munīcijas speciālistu rīcībā esošā statistika par iznīcinātajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem šajās teritorijās, gan ari šeit atrasto sprādzienbīstamo priekšmetu specifika, par ko ir tikusi sniegta informācija sabiedrībai.

Zvārdes pagastā situācija ir raksturojama kā īpaši sarežģīta, jo šeit sprādzienbīstamie priekšmeti ir nonākuši gan II pasaules kara laikā, gan padomju laikā, kad tas tika intensīvi izmantots aviācijas poligona vajadzībām. Lai gan bijušā poligona teritorijai ir noteiktas robežas un bumbošanas mērķu zona, nereti aviācijas bumbas tika mestas ari ārpus šīs zonas, līdz pat 5 kilometru rādiusā. Tādēļ precīzi pateikt, cik daudz sprādzienbīstamu priekšmetu vēl joprojām atrodas poligona apkārtnē, nav iespējams.

Par sprādzienbīstamu priekšmetu piesārņojumu un ar tiem saistīto bīstamību bijušā poligona teritorijā Zvārdes pagastā iedzīvotāji un pašvaldība ir tikuši informēti ari līdz šim. Par to liecina gan biežais izsaukumu skaits, gan ari līdz šim pašvaldības regulārā sadarbība un informācijas apmaiņa ar NBS nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas speciālistiem.

2.   Sprādzienbīstamu priekšmetu atrašanās ikvienā teritorijā ir bīstama un var apdraudēt iedzīvotājus. Līdzšinējā gadījumu analīze liecina, ka sprādzienbīstamie priekšmeti ir radījuši briesmas dzīvībai, gan veicot saimniecisku darbību, gan ari gadījumos, kad, neapzinoties sekas, iedzīvotāji tos ir meklējuši, atvēruši, griezuši, kā ari citādi tos aiztikuši. Kā minēts iepriekš, Zvārdes pagastā piesārņojums ar sprādzienbīstamajiem priekšmetiem ir veidojies ilgstoši. A/s „Latvijas valsts meži" īpašumā atrastie 12 sprādzienbīstamie priekšmeti ir tikai vēl viens apliecinājums tam, ka šādi priekšmeti Zvārdes pagastā ir atrodami bez salīdzinoši lielas piepūles. Par to liecina ari lielais šajā teritorijā iznīcināto sprādzienbīstamo priekšmetu skaits.

3.   Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti (MK noteikumi Nr.672 „Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un piesārņotu teritoriju sanācijas kārtība") neparedz NBS uzdevumu veikt izpēti un plānveida attīrīšanu no sprādzienbīstamiem priekšmetiem ārpus militārajiem objektiem un teritorijām. Zemes attīrīšana no sprādzienbīstamiem priekšmetiem ir katra īpašnieka pienākums, to par saviem līdzekļiem veicot likumā noteiktā kārtībā. Uzpērkot zemes īpašumus, valsts institūcijām būs iespējams uzsākt pasākumus, lai augsni šajos īpašumos attīrītu. Lai to īstenotu, valsts institūcijas izstrādās risku mazināšanas un valsts zemes sanācijas plānu, pēc kura saskaņošanas kopīgi vienosies par veicamo darbu grafiku un praktiskajiem pasākumiem to īstenošanā.

4.   Aizsardzības ministrijas rīcībā ir apkopota informācija par NBS saņemto izsaukumu skaitu par atrastajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem, kurus Zvārdes pagasta iedzīvotāji ir veikuši pēdējo 5 gadu laikā. Statistika liecina, ka, salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem, Saldus novadā kopumā ir atrasts līdz šim lielākais sprādzienbīstamo priekšmetu skaits, savukārt Zvārdes un Kursīšu pagastos atrasto priekšmetu daudzums vairākas reizes pārsniedz citos Saldus apkārtnes pagastos atrasto priekšmetu skaitu (statistiku skatīt pielikumā). Atrodot sprādzienbīstamu priekšmetu, ikviena iedzīvotāja pienākums ir par to informēt policiju. Attiecīgi policija par šo faktu informē NBS nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālistus, kas veic šo priekšmetu iznīcināšanu. Savukārt zemes izpēti un attīrīšanu no sprādzienbīstamiem priekšmetiem saskaņā ar jau iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem zemes īpašnieks var veikt par saviem līdzekļiem, piesaistot licencētu komersantu. Aizsardzības ministrija līdz šim nav saņēmusi informāciju, ka kāds no Zvārdes pagastā dzīvojošajiem zemes īpašniekiem šādas darbības būtu veicis, jo šādā gadījumā atrastie sprādzienbīstamie priekšmeti ir jānodod neitralizēšanai NBS speciālistiem.

5.   Kā paaugstinātas bīstamības zona ir noteikta bijusī PSRS mērķpoligona teritorija, kā arī tai pieguļošās teritorijas. NBS rīcībā esošais aprīkojums spēj noteikt sprādzienbīstama priekšmeta klātbūtni ari pie augsta grunts piesātinājuma ar metāla šķembām, taču tas ir laikietilpīgs process, jo ietver papildus pārbaudes. Zemes īpašnieki tiks informēti par to, tieši kurās teritorijās šādas zonas ir noteiktas, savukārt a/s „Latvijas valsts meži" individuāli uzrunās tos īpašniekus, kuru zemes īpašumus piedāvās atpirkt.

6.   Aizsardzības ministrija un NBS ir regulāri izplatījuši informāciju par teritorijām, kas ir piesārņotas ar sprādzienbīstamajiem priekšmetiem, informāciju par atrastajiem un neitralizētajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem, kā ari publiskajā telpā ir īpaši ticis uzsvērts, ka teritorijas ar lielāko piesārņojumu ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem ir bijusī munīciju noliktava Cekulē un bijušā PSRS aviācijas mērķpoligona teritorija Zvārdē. Ņemot vērā šos faktorus, 2012.gada oktobrī tika uzstādītas brīdinājuma zīmes abu šo teritoriju apkārtnē, tādejādi papildus informējot iedzīvotājus.

7.   Lai risinātu jautājumu par sprādzienbīstamu priekšmetu piesārņojumu bijušā Zvārdes poligona teritorijā, ir tikuši apsvērti vairāki risinājumi. No tiem par lietderīgāko tika atzīta piedāvājuma izteikšana pārdot īpašumus tiem zemes īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas piesārņotākajās teritorijās. Vēlos uzsvērt, ka zemes īpašniekiem ir iespēja izvēlēties - piekrist vai nepiekrist šim piedāvājumam. Gadījumā, ja īpašnieki nevēlēsies tos pārdot par piedāvāto cenu, iesaistītās puses centīsies rast abpusēji izdevīgu kompromisa risinājumu, individuāli vienojoties ar katru zemes īpašnieku.

8. Patlaban saimnieciskās darbības vai citi ierobežojumi ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem piesārņotajās teritorijās Zvārdes pagastā netiek plānoti. Katrs zemes īpašnieks, veicot saimniecisko darbību šādās teritorijās, ir atbildīgs par drošību un sekām, ko tā var radīt. Savukārt Aizsardzības ministrija par bīstamību šajās teritorijās ir brīdinājusi zemes īpašniekus un Zvārdes pagasta iedzīvotājus, izvietojot attiecīgus informatīvus stendus bijušā poligona teritorijā.

Vēlos apliecināt, ka izskatīsim iespējas medību kolektīviem un biškopjiem saglabāt ierastās nodarbošanās bīstamajās teritorijās pēc plānotā zemes uzpirkšanas procesa beigām. Pieredze liecina, ka jau esošajās poligonu vai citās ar valsts aizsardzību saistītās teritorijās Aizsardzības ministrijai ir izveidojusies laba un konstruktīva sadarbība gan ar mednieku kolektīviem un biškopjiem, gan ar vides aizsardzības institūcijām."

Novērtē šo rakstu:

21
5

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna Saeimas pavasara sesijas noslēguma plenārsēdē

FotoĻoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Cienījamās deputātes un godātie deputāti! Ir pagājis gads kopš manas iepriekšējās uzrunas. Šim bija jābūt reformu gadam. Daudz ir bijis iecerēts un solīts, bet maz bijis reālu darbu. Esam ērti iekārtojušies savos krēslos un no malas raudzījušies, kā valdība mēģina īstenot nodokļu reformu, visai sabiedrībai tik nepieciešamās pārmaiņas veselības aprūpē un izglītības sistēmā, un izturējušies tā, it kā tās uz mums neattiektos. Esam bijuši vairāk nodarbināti paši ar sevi, taču neesam pielikuši vajadzīgās pūles, lai paveiktu iedzīvotājiem solīto.
Lasīt visu...

12

Bet, ja nu nekādu „čekas maisu” patiešām sen vairs nav?

FotoEs, protams, saprotu, ka valstiskās mafijas neatzītā un noklusēt mēģinātā, bet vienalga pēdējo nedēļu acīmredzamā sensācija – Latvijas, kā rāda veikalu publiskotie dati, pirktākā grāmata „Bailes” oficiāli skaitās daiļliteratūra un tāpēc tajā minētais nevar kalpot ne par pierādījumu, ne par stingru faktu. Taču starp daudzajiem „politiskā trillera” slāņiem man nozīmīgākais šķiet tas, kas attiecināms uz slavenajiem „čekas maisiem” un to atrašanās – vai neatrašanās – vietu.
Lasīt visu...

3

Lai Šadurskis pats brauc prom

FotoAprīlī veikta Eirobarometra aptauja liecina, ka mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju uzticas valdībai un tiesu sistēmai. Ja ir publiski atzīts, ka mazāk nekā puse iedzīvotāju uzticas izpildvarai un tiesu varai, tad vajadzētu sekot vismaz skaidrojumam no šo varas pārstāvju puses un vismaz solījumam laboties, bet kas notiek Latvijā? Viss mierīgi, nav manīts pat mēģinājums mainīt attieksmi no  varas pārstāvju puses.
Lasīt visu...

12

Pretdarbība noziedzīgajam režīmam

FotoLeonarda Inkina raksts „Nodokļi” liek aizdomāties par to, kur mēs, latvieši, šobrīd īsti dzīvojam un vai mums šobrīd vispār ir tāda valsts, kas mūs – pamattautu – sargā un aizstāv? Lai arī ne visi lasītāji tam piekritīs, es personīgi uzskatu, ka tādas valsts mums šobrīd nav.
Lasīt visu...

21

Nākotnes konjunktūra

FotoLatviešu sociālās un politiskās identitātes ūnikums sākas un beidzas uz papīra vai datora ekrāna. Tā tas notiek, rakstot un publicējot abstraktus tekstus par latviešu unikālo identitāti. Uz papīra vai datora ekrāna varam bezgalīgi lepoties ar savu ūnikumu. Ja agrāk zinājām, ka papīrs laipni atļauj visu, tad tagad zinām, ka datora ekrāns tāpat laipni atļauj visu.
Lasīt visu...

21

Ko darīt?

FotoBieži radioraidījumos, kā arī citur, laikrakstā DDD un internetā izskan: «Ko darīt?». Izskan līdzīgi, kā kādreiz Poncijs Pilāts jautāja Jēzum Kristum: «Kas ir patiesība?» un, negaidot atbildi, aizgāja. Viņš zināja, ka uz šo jautājumu atbildes nav. Līdzīgi ir arī ar «ko darīt?». Bieži nejautā, lai uzzinātu darāmo un darītu, bet tā, runāšanas pēc, jo ir taču pats par sevi saprotams, ka izdarīt nevar neko. Viss notiek, nesaskaņojot ar mūsu vēlmēm un izpratni. Kungs kā grib, un nabags kā var.
Lasīt visu...

21

Tikmēr melnos indīgos dūmos

FotoEsmu izrakstījies, ka valsts un pilsoņa attiecībās nepieciešama jauna derība. Kā nerakstīts likums, līgums, vienošanās, kurā abas puses ir stingras, godīgas un atbildīgas šī līguma pildītājas. Tas ir vienīgais sabiedriskā un valstiskā izlīguma ceļš, ar kura palīdzību ikviens sabiedrības indivīds valstī varētu justies kā savējais.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par Jāņa Reira bezdarbību cilvēku ar invaliditāti beztiesiskumā

Tagadējais Jānis Reirs, bēdīgi slavenās investīciju konsultantu biroja Prudentia bijušais direktors, nav pievērsis uzmanību vairākām būtiskām nejēdzībām pēc “uzlabotās” invaliditātes...

Foto

Shēma, sazīmēta uz „Rīdzenes” salvetes?

Žurnāla Ir publicētās atklāsmes par “oligarhu kopgaldu»”, kā šķiet – un gribas cerēt! –, izraisīs iespaidīgu viļņošanos un miglas dzenāšanu mūsu valsts “pīļu...

Foto

Valodu lielu dara cilvēki

1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu mūsu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, nodrošinātu Latvijas...

Foto

Jāņa Reira ekonomiskā grūtgalvība: vēršanās pret cilvēkiem ar invaliditāti turpinās

Bijušais Prudentia direktors, tostarp bijušais pirmrindnieks jauno komunistu rindās, šobrīd tēlo labklājību ministru un nolēmis veicināt cilvēku ar...

Foto

“Madam President”, “Mērs Bondars” un citas “uzvaras”

Atskats uz Rīgas vēlēšanām iepriekšējās publikācijas kontekstā man šķitās noderīgāks kādu nedēļu pēc notikuma, lai būtu nedaudz noplakusi histērija un aumež...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: hronoloģija

Rietumu civilizācijas norietam neapšaubāmi ir hronoloģija – notikumu uzskaitījums laika secībā. Hronoloģijā intriģējošākie posmi ir norieta sākums un norieta beigas, pēc kā...

Foto

140 vārdu: šai dienā priekš 30 gadiem sākās latviešu tautas atmoda

Šai dienā priekš trīsdesmit gadiem, 1987. gada 14. jūnijā, sākās latviešu tautas trešā atmoda. Var,...

Foto

Vispirms nomuļļā, tad noslepeno

Māra Kučinska valdība ir apveltīta ar kādu pagalam latvisku tikumu: pazemīgu pacietību. Tā spēj Antiņa rāmumā noraudzīties, kā apakšnieki izķēza vērtīgas ieceres...

Foto

Skanstes purvāja onkuļu shēmas un ieceres: "kapu tramvajs" ir tikai pirmais posms

Vēlos pastāstīt par to, kā onkuļi, kam pieder Skanstes purvājs, nolēma apvienoties, lai būtiski...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām: lūdzu saukt korumpētās amatpersonas un tiesnešus pie atbildības

Latvijas sabiedrība ir deleģējusi jums tiesības pārvaldīt valsti. Valsts vadība pastāv vienīgi tāpēc,...

Foto

Parazīti un pabiras pret normāliem cilvēkiem: reālā sociālā nevienlīdzība Latvijā

Ir ļoti daudz un plaši apskatīta sociāla nevienlīdzība Latvijā un pasaulē. Ir neskaitāmi pētījumi par to,...

Foto

Lūdzu, ejiet mājās, Čakšas kundze, jo jūs esat drauds sabiedrībai

Ir samilzušas mediķu problēmas visās jomās, un to jau izjūt lielie stacionāri Rīgā, kur medicīnas māsas...

Foto

Izklaidējoši, bet kļūdaini - RSP atbilde uz "KasJauns" publikāciju

Portāls KasJauns 7. jūnijā bija publicējis izklaidējošu, bet kļūdainu informāciju par Latvijas Radošo savienību padomes (RSP) 2016. gadā veikto pētījumu “Kultūras...

Foto

Zinātne no islāma perspektīvas, jeb kāpēc musulmaņi ir tik stulbi?

Devītais islāma kalendāra mēnesis ramadāns ir laiks, kad visas pasaules musulmaņi vienojas kopīgam gavēnim... un teroraktiem....

Foto

Nodokļi

Lasītājs, izlasot šādu virsrakstu, domās, ka Leonards raksta par nodokļu politiku, par netaisnīgo nodokļu sistēmu. Tā nebūs. Es nepateikušu neko jaunu un neko tādu, ko...

Foto

Fakti par katoļu un luterāņu ekumēnismu kā antikristīgu ideju un perversiju apvienošanu

Protestantu pasaule ir aizgājusi tik tālu, ka intervijā Londonas avīzei “Times” Džīns Robinsons apsūdzēja...

Foto

Par priekšvēlēšanu aptaujām

Dažās pēdējās dienās sociālajos tīklos un citos medijos gana bieži var lasīt man veltītus epitetus un raksturojumus, ar kuriem dažādi ļoti jūtīgi cilvēki...

Foto

Turpinot diskusiju par jaunajām kailciršanas iecerēm

Turpinās diskusija saistībā ar Māra Kučinska valdības ieceri atļaut kailcirtes piejūras priežu mežos un būtiski tievāku koku ciršanu kailcirtēs. Šai...

Foto

Pa kuru no „zaļajiem koridoriem" Čakša aizvedīs valdību, ZZS un veselības aprūpes nozari?

Ministru prezidents Māris Kučinskis jau kārtējo reizi nav spējis turēt savu solījumu par...

Foto

Nefotografē to - nezin ko! Jeb - vai būs liegts bildēt Saeimas namu, valdības ēku, Rīgas tiltus un citas populāras vietas?

Valdība šonedēļ pieņēmusi Ministru kabineta...

Foto

Kā pamatot mežu izciršanu

Tie, kas lasa manu blogu, iespējams, jau būs informēti par to, ka Zemkopības ministrija izstrādājusi MK noteikumu grozījumus, kas varētu novest pie...

Foto

Kučinska valdība: liegums fotografēt valdības māju „neskar sabiedrības līdzdalības jomu”

„Projekts šo jomu neskar,” – šāds oficiālais paskaidrojums ailē „Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē” atrodams Māra Kučinska...

Foto

Epohālā publikācija

Epohālās publikācijas nav funkcionāli vienādas. Atšķiras to misija. Iespējami trīs varianti. Pirmais variants ir epohālās publikācijas, kuras iezvana jaunu laikmetu un ir atjautīgas uvertīras...

Foto

Pirms 83 gadiem radās Latvijas valsts svētki – Tautas vienības diena

15. maijs bija diena, kad tauta pati cēlās aizstāvēt savu valsti pret nekārtībām un apvērsumu,...

Foto

Kā VID atriebjas...

Atceraties manu 5,5 gadus ilgo tiesvedību pret VID, kas vainagojās ar šīs iestādes totālu fiasko un sakāvi? Atceraties pērn publicēto video par VID...

Foto

Tautas politiskās dvēseles noslēpumainība vēlēšanu savijumā

Par tautas politiskās dvēseles noslēpumainību internetā var lasīt katru dienu. Publicēto tekstu komentāros katru dienu kāds atceras tautas politiskās dvēseles...

Foto

Par ko balsot? Sabiedrības uzdevums ir ieraudzīt un atšķirt rozīnes no kakām

Vairāki draugi un daži troļļi man ir lūguši atbildēt uz jautājumu - PAR KO...

Foto

Rīdzinieka padomnieks: vienkāršs risinājums tiem, kam nav par ko balsot

Lai velti nekavētu to lasītāju laiku, kuri šeit iegriezušies tikai vienkārša padoma meklējumos, tad smalkāka argumentācija,...

Foto

Bordāns - jaunais politiķis? Lūdzu, nesmīdiniet mani...

Vai Jānis Bordāns, kas ir viens no daudzajiem solītājiem pašvaldību vēlēšanās, ir jaunais politiķis vai vecais oligarhu vēzis jaunā...

Foto

Par "uti kažokā" un saskaņu vienotībā

Nesen Vladimirs Lindermans vērsās prokuratūrā saistībā ar manu rakstu NA avīzē, kurā es cita starpā rakstīju: "PSRS okupācija atstāja Latvijas...

Foto

Vēsturiskā notikuma atcerei

Viens no emocionālākajiem Trešās atmodas notikumiem bija 1988. gada 1. un 2. jūnijā notikušais Radošo savienību plēnums. Cilvēki burtiski pielipa pie radioaparātiem, kāri...

Foto

Broka un viņas neskaitāmie darbi (un algas): domāju, ka tālāk vairs nav kur…

19.maijā tika publicēta informācija par to, ka politiķe Baiba Broka paziņojusi savā intervijā...

Foto

Vēlēšanu komisijas loceklim jāsaglabā neitralitāte

Ventspils vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar 2017.gada 28.maijā portālā Pietiek publicēto Sandras Orinskas vēstuli, kurā izteikts viedoklis, ka Ventspils pilsētas vēlēšanu komisija nav...