Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pēc tam, kad Zvārdes pagasta iedzīvotājiem radās grūtības saņemt atbildes no varas iestādēm saistībā ar tās plāniem pagasta teritorijā, Pietiek viņu jautājumus savā vārdā nosūtīja aizsardzības ministram Artim Pabrikam. Šodien publicējam gan jautājumus, gan saņemtās atbildes.

1) Kur Aizsardzības ministrija ieguvusi informāciju, kura ir par pamatu, lai paustu viedokli par Zvārdes pagasta teritorijas pēkšņu piesārņojumu ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem, ka nepieciešami ārkārtas pasākumi? Miniet precīzus šīs informācijas avotus, tās izcelsmi, pamatu, iegūšanas vietu un laiku. Kādēļ par šādu augstu bīstamību nav informēti zemes īpašnieki un pašvaldība?

2) Vai 12.12.2012. Latvijas valsts īpašumā atrastie 12 sprādzienbīstamie priekšmeti ir par pamatu, lai Aizsardzības ministrija akcentētu privāto zemes gabalu bīstamību Zvārdes pagastā?

3) Kādēļ valsts paredzētie līdzekļi privāto zemju uzpirkšanai netiek izmantoti sprādzienbīstamo priekšmetu neitralizēšanai Latvijas valsts īpašumā esošajās platībās Zvārdes pagastā - vairāk nekā 6600 ha? Vai tas nemazinātu bīstamību vairāk kā zemes uzpirkšana?

4) Vai Aizsardzības ministrijas rīcībā ir informācija par privāto zemes īpašumu piesārņojumu un īpašnieku līdzšinējām darbībām sava īpašuma attīrīšanā no sprādzienbīstamiem priekšmetiem? Ja jā, miniet precīzus šīs informācijas avotus, tās izcelsmi, pamatu, iegūšanas vietu un laiku. Vai šāda informācija ir pieprasīta?

5) Kā notiks katra konkrētā zemesgabala bīstamības vērtējums? Vai Aizsardzības ministrijas rīcībā ir aprīkojums, lai konstatētu sprādzienbīstama priekšmeta klātbūtni augsta grunts piesātinājuma ar nekaitīgām metāla šķembām apstākļos? Vai par zemes īpašuma bīstamības vērtēšanas laiku tiks informēts īpašnieks?

6) Ja teritorija ir pamatoti bīstama, kā to esat publiski paudis, kādas darbības ir veiktas, lai nekavējoties izplatītu informāciju par apsekotajām vietām, lai brīdinātu zemes īpašniekus, iedzīvotājus un norobežotu bīstamo teritoriju? Ja tādas nav veiktas, ar ko tas skaidrojams?

7) Kāda konkrēta valdības un Jūsu vadītās ministrijas rīcība sagaidāma, ja zemes īpašnieki savus īpašumus par a/s Latvijas Valsts meži piedāvāto cenu nepārdos? Kas un kad, uz kāda pamata pieņēmis lēmumu par tieši šādu rīcību?

8) Kādi saimnieciskās darbības vai citi ierobežojumi Zvārdes pagasta bīstamajās teritorijās paredzami? Kas un kad, uz kāda pamata pieņēmis lēmumu par tieši šādu rīcību?

"Aizsardzības ministrija ir saņēmusi Jūsu 2013.gada 12.janvāra vēstuli un sagatavojusi atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem:

1.   Aizsardzības ministrija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir kompetentā iestāde sniegt atzinumu par militāra piesārņojuma klātbūtni, ir identificējusi teritorijas, kurās ir lielākais piesārņojums ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem, par tādām atzīstot bijušo munīciju noliktavu Cekulē un bijušā PSRS aviācijas mērķpoligona teritoriju Zvārdē. Šādas pozīcijas pamatā ir gan Nacionālo bruņoto spēku (NBS) nesprāgušas munīcijas speciālistu rīcībā esošā statistika par iznīcinātajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem šajās teritorijās, gan ari šeit atrasto sprādzienbīstamo priekšmetu specifika, par ko ir tikusi sniegta informācija sabiedrībai.

Zvārdes pagastā situācija ir raksturojama kā īpaši sarežģīta, jo šeit sprādzienbīstamie priekšmeti ir nonākuši gan II pasaules kara laikā, gan padomju laikā, kad tas tika intensīvi izmantots aviācijas poligona vajadzībām. Lai gan bijušā poligona teritorijai ir noteiktas robežas un bumbošanas mērķu zona, nereti aviācijas bumbas tika mestas ari ārpus šīs zonas, līdz pat 5 kilometru rādiusā. Tādēļ precīzi pateikt, cik daudz sprādzienbīstamu priekšmetu vēl joprojām atrodas poligona apkārtnē, nav iespējams.

Par sprādzienbīstamu priekšmetu piesārņojumu un ar tiem saistīto bīstamību bijušā poligona teritorijā Zvārdes pagastā iedzīvotāji un pašvaldība ir tikuši informēti ari līdz šim. Par to liecina gan biežais izsaukumu skaits, gan ari līdz šim pašvaldības regulārā sadarbība un informācijas apmaiņa ar NBS nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas speciālistiem.

2.   Sprādzienbīstamu priekšmetu atrašanās ikvienā teritorijā ir bīstama un var apdraudēt iedzīvotājus. Līdzšinējā gadījumu analīze liecina, ka sprādzienbīstamie priekšmeti ir radījuši briesmas dzīvībai, gan veicot saimniecisku darbību, gan ari gadījumos, kad, neapzinoties sekas, iedzīvotāji tos ir meklējuši, atvēruši, griezuši, kā ari citādi tos aiztikuši. Kā minēts iepriekš, Zvārdes pagastā piesārņojums ar sprādzienbīstamajiem priekšmetiem ir veidojies ilgstoši. A/s „Latvijas valsts meži" īpašumā atrastie 12 sprādzienbīstamie priekšmeti ir tikai vēl viens apliecinājums tam, ka šādi priekšmeti Zvārdes pagastā ir atrodami bez salīdzinoši lielas piepūles. Par to liecina ari lielais šajā teritorijā iznīcināto sprādzienbīstamo priekšmetu skaits.

3.   Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti (MK noteikumi Nr.672 „Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un piesārņotu teritoriju sanācijas kārtība") neparedz NBS uzdevumu veikt izpēti un plānveida attīrīšanu no sprādzienbīstamiem priekšmetiem ārpus militārajiem objektiem un teritorijām. Zemes attīrīšana no sprādzienbīstamiem priekšmetiem ir katra īpašnieka pienākums, to par saviem līdzekļiem veicot likumā noteiktā kārtībā. Uzpērkot zemes īpašumus, valsts institūcijām būs iespējams uzsākt pasākumus, lai augsni šajos īpašumos attīrītu. Lai to īstenotu, valsts institūcijas izstrādās risku mazināšanas un valsts zemes sanācijas plānu, pēc kura saskaņošanas kopīgi vienosies par veicamo darbu grafiku un praktiskajiem pasākumiem to īstenošanā.

4.   Aizsardzības ministrijas rīcībā ir apkopota informācija par NBS saņemto izsaukumu skaitu par atrastajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem, kurus Zvārdes pagasta iedzīvotāji ir veikuši pēdējo 5 gadu laikā. Statistika liecina, ka, salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem, Saldus novadā kopumā ir atrasts līdz šim lielākais sprādzienbīstamo priekšmetu skaits, savukārt Zvārdes un Kursīšu pagastos atrasto priekšmetu daudzums vairākas reizes pārsniedz citos Saldus apkārtnes pagastos atrasto priekšmetu skaitu (statistiku skatīt pielikumā). Atrodot sprādzienbīstamu priekšmetu, ikviena iedzīvotāja pienākums ir par to informēt policiju. Attiecīgi policija par šo faktu informē NBS nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālistus, kas veic šo priekšmetu iznīcināšanu. Savukārt zemes izpēti un attīrīšanu no sprādzienbīstamiem priekšmetiem saskaņā ar jau iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem zemes īpašnieks var veikt par saviem līdzekļiem, piesaistot licencētu komersantu. Aizsardzības ministrija līdz šim nav saņēmusi informāciju, ka kāds no Zvārdes pagastā dzīvojošajiem zemes īpašniekiem šādas darbības būtu veicis, jo šādā gadījumā atrastie sprādzienbīstamie priekšmeti ir jānodod neitralizēšanai NBS speciālistiem.

5.   Kā paaugstinātas bīstamības zona ir noteikta bijusī PSRS mērķpoligona teritorija, kā arī tai pieguļošās teritorijas. NBS rīcībā esošais aprīkojums spēj noteikt sprādzienbīstama priekšmeta klātbūtni ari pie augsta grunts piesātinājuma ar metāla šķembām, taču tas ir laikietilpīgs process, jo ietver papildus pārbaudes. Zemes īpašnieki tiks informēti par to, tieši kurās teritorijās šādas zonas ir noteiktas, savukārt a/s „Latvijas valsts meži" individuāli uzrunās tos īpašniekus, kuru zemes īpašumus piedāvās atpirkt.

6.   Aizsardzības ministrija un NBS ir regulāri izplatījuši informāciju par teritorijām, kas ir piesārņotas ar sprādzienbīstamajiem priekšmetiem, informāciju par atrastajiem un neitralizētajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem, kā ari publiskajā telpā ir īpaši ticis uzsvērts, ka teritorijas ar lielāko piesārņojumu ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem ir bijusī munīciju noliktava Cekulē un bijušā PSRS aviācijas mērķpoligona teritorija Zvārdē. Ņemot vērā šos faktorus, 2012.gada oktobrī tika uzstādītas brīdinājuma zīmes abu šo teritoriju apkārtnē, tādejādi papildus informējot iedzīvotājus.

7.   Lai risinātu jautājumu par sprādzienbīstamu priekšmetu piesārņojumu bijušā Zvārdes poligona teritorijā, ir tikuši apsvērti vairāki risinājumi. No tiem par lietderīgāko tika atzīta piedāvājuma izteikšana pārdot īpašumus tiem zemes īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas piesārņotākajās teritorijās. Vēlos uzsvērt, ka zemes īpašniekiem ir iespēja izvēlēties - piekrist vai nepiekrist šim piedāvājumam. Gadījumā, ja īpašnieki nevēlēsies tos pārdot par piedāvāto cenu, iesaistītās puses centīsies rast abpusēji izdevīgu kompromisa risinājumu, individuāli vienojoties ar katru zemes īpašnieku.

8. Patlaban saimnieciskās darbības vai citi ierobežojumi ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem piesārņotajās teritorijās Zvārdes pagastā netiek plānoti. Katrs zemes īpašnieks, veicot saimniecisko darbību šādās teritorijās, ir atbildīgs par drošību un sekām, ko tā var radīt. Savukārt Aizsardzības ministrija par bīstamību šajās teritorijās ir brīdinājusi zemes īpašniekus un Zvārdes pagasta iedzīvotājus, izvietojot attiecīgus informatīvus stendus bijušā poligona teritorijā.

Vēlos apliecināt, ka izskatīsim iespējas medību kolektīviem un biškopjiem saglabāt ierastās nodarbošanās bīstamajās teritorijās pēc plānotā zemes uzpirkšanas procesa beigām. Pieredze liecina, ka jau esošajās poligonu vai citās ar valsts aizsardzību saistītās teritorijās Aizsardzības ministrijai ir izveidojusies laba un konstruktīva sadarbība gan ar mednieku kolektīviem un biškopjiem, gan ar vides aizsardzības institūcijām."

Novērtē šo rakstu:

21
5

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Atklātā vēstule kandidātiem uz Rīgas domes priekšsēdētāja amatu

FotoPirms atdot balsi par vienu no Jums Rīgas domes vēlēšanās, mēs, Rīgas iedzīvotāji, aicinām atsaukties un izvērtēt notiekošo Rīgā. Jūsu uzmanība tagad objektīvi ir vērsta uz vēlētāju balsīm. Mēs, izmantojot šo apstākli, esam spiesti lūgt Jūsu atbalstu saistībā ar mūsu tiesību aizskārumu laika posmā no 2011. gada līdz pat šim brīdim, 2017. gada maijam. Tālāk izklāstītais būtiski skar ne tikai mūsu situāciju, bet gan attiecas uz ikvienu Rīgas iedzīvotāju.
Lasīt visu...

6

Jāni Maizīti, neesiet lupata, esiet stiprs vīrs

FotoJāni Maizīti, nebaidieties no tautas vēlēta Saeimas deputāta, esiet stiprs vīrs, neizvairieties pārrunāt Latvijai svarīgus jautājumus.
Lasīt visu...

12

Vai ir vērts savus nodokļus maksāt Garkalnē?

FotoGarkalnes novadā dzīvojam samērā nesen, taču gribētos padalīties ar novērojumiem un lietām, ar ko esam sastapušies. Faktiski ir kā tādā Mežonīgo Rietumu šerifu pilsētā, - ir domei labvēlīgie un nelabvēlīgie rajoni, kā arī pareizie cilvēki, kam pilsētiņā atļauts faktiski viss.
Lasīt visu...

12

Vienaldzības gads veselības aprūpē: vai mums ir vajadzīga tāda ministre?

FotoDrīz apritēs gads, kopš par veselības ministri kļuvusi Anda Čakša. Veselības aprūpē ir ārkārtīgi daudz steidzami risināmu problēmu, un no ministres, kura daudzus gadus šajā jomā ir strādājusi, mums ir tiesības gaidīt taustāmus rezultātus arī bez īpaša iešūpošanās perioda, kā to solīja premjers Māris Kučinskis un topošā amata kandidāte. Gads būs pagājis, taču vai mēs varam nosaukt kaut vienu veselības ministres sasniegumu, kaut vienu izcīnītu uzvaru pacientu un medicīnas darbinieku interesēs?
Lasīt visu...

21

Fotogrāfe un divas mammas

FotoSociālos medijus pāršalca stāsts par to, kā fotogrāfe ar kristīgu pārliecību atteicās fotografēt ģimeni, uzzinot, ka tajā ir divas mammas. Tas raisīja daudz un dažādas diskusijas par to, ko var un ko nevar darīt privātpersona, sniedzot savus pakalpojumus. Netrūka arī to, kuri jautāja manu kā jurista viedokli par notikušo.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Iztiks paraolimpietis arī bez zirga...

Latvija mēdz pārsteigt pasauli ar saviem sasniegumiem, saviem cilvēkiem. Izņēmums nav sports, kur mums, mazai tautai, ir sava izcila hokeja komanda,...

Foto

Vajadzētu atkāpties arī Jurčai, Āboltiņai un Maizītim

2017.gada 14.maijā laikrakstā NRA ir nopublicēti divi raksti par korupcijas apkarošanas un novēršanas jautājumiem: 1. SAB direktors: KNAB daudzas...

Foto

Latvijas Žurnālistu savienības atbilde uz žurnālistes Agneses Margēvičas atklāto vēstuli

Latvijas Satversme starp daudzām pamattiesībām nosaka arī tiesības uz vārda brīvību un tiesības pieprasīt kompensāciju nepamatota...

Foto

Lūdzu finansējumu, lai nevajadzētu rakstīt tikai to, ko var pierādīt tiesā

Kādreizējā Pietiek žurnāliste Agnese Margēviča, par kuras īpašajām attiecībām ar Drošības policiju jau rakstījām, ir nākusi klajā...

Foto

Latviešu inteliģences tagadne

Nepieciešamība latviešu inteliģenci iedalīt divās grupās ir jāatbalsta. Katrs prātā vesels cilvēks saprot, ka latviešu inteliģence ir jādala divās grupās: varas inteliģencē un...

Foto

Pilnībā attaisnots

Š. g. 28. aprīlī Augstākās tiesas Senāts atstāja spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru es, Leonards Inkins, tiku pilnībā attaisnots. Esmu ļoti pateicīgs visiem,...

Foto

Viens no Jūrmalas pilsētas vadības "biznesiem"

Jūrmalā, pateicoties pilsētas vadības atbalstam vai noziedzīgai bezdarbībai, jau otro gadu pretlikumīgi veic uzņēmējdarbību ar apjomīgo naudas plūsmu restorāns „Tokyo...

Foto

Mans karoga stāsts

Savulaik Anta Bergmane man lūdza uzrakstīt stāstu viņas sastādītajai grāmatai “Mūsu karoga stāsti: 1940-1991” par karoga pacelšanu 1989. gadā virs toreizējā Interfrontes midzeņa -...

Foto

Stāsts par parazītiem

Pirms kāda laika ikviens Latvijas iedzīvotājs uzzināja, ka ir tāda suņu barība Dogo, ko ražo Tukumā un ar ko saistīta nāvējoša suņu slimība....

Foto

Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtēšana – organizētās noziedzības instruments tautas „likumīgai” paverdzināšanai

Nav šaubu, ka pārejas periodā no sociālistiskā valsts režīma uz kapitālismu nekustamo īpašumu politikas veidošanas...

Foto

Atklāta vēstule 447 saulkrastiešiem

2013. gada 1. jūnija Saulkrastu pašvaldību vēlēšanās 447 saulkrastieši ielika “krustiņu” Normundam Līcim (attēlā pa labi). Es cienu vēlētājus un viņu izvēli...

Foto

ZZS rullē un savējos neaizmirst

Man kā alūksnietei ir liels kauns par Zaļajiem un zemniekiem, kas saimnieko mūsu novadā. Visa viņu darbošanās ir tikai un vienīgi...

Foto

"Saskaņa" un ZZS iedur dunci mugurā atklātībai un uzspļauj nodokļu maksātāju tiesībām zināt par nodokļu izlietojumu

Septiņu gadu kaut nelielas atklātības un caurspīdīguma posms Latvijā tiek...

Foto

Jāsāk domāt ilgtermiņā, piesaistot ārvalstu investīcijas

Laikā, kad Latvija vēl tikai gatavojās iestāties eirozonā, un arī pēc tam plaši tika pausts uzskats, ka eiro ieviešana veicinās...

Foto

VID apmāna uzņēmējus un valdību

2017.gada 3.maijā valdība grozīja Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumus Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība",...

Foto

Vēl dziļāk purvā jeb absurda eskalācija

Vai varēja no t.s. Latgales kongresa 100 gadu jubilejas pasākumiem sagaidīt kaut ko konstruktīvu, perspektīvu, objektīvu, vēsturiski patiesu, garīgi gaišu...

Foto

Kāpēc no Čakšas „veselības reformām” nav sanācis pat čiks?

Kā jau iepriekš prognozēts, premjera Māra Kučinska virzītās nodokļu reformas negūst atbalstu koalīcijas partneros tāpat kā Latvijas...

Foto

Lūdzam palīdzību

Vēršamies pēc palīdzības, esam izmisumā, jo ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu mums atņēma bērnus....

Foto

Caur tiesu mēģināsim paglābt Skulti, Zvejniekciemu un Saulkrastus no „Rail Baltica”

9. maijā plkst. 10:00 Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1a notiks pirmā tiesas sēde...

Foto

Tiesā tiek apstrīdēta Latvijas Volejbola federācijas prezidenta Ata Sausnīša pārvēlēšana

2017. gada 3. februārī notika Latvijas Volejbola federācijas (LVF) Kopsapulce, kurā tika pārvēlēts līdzšinējais federācijas vadītājs...

Foto

Austrumu slimnīcas vadības pārprastie ētikas principi

Kā liecina Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS)  paziņojums aģentūrai LETA, RAKUS valde ir “pieņēmusi lēmumu par nomas līgumu priekšlaicīgu...

Foto

Trīs akadēmiskās ēverģēlības jeb āži par dārzniekiem

Vārds „ēverģēlības” neietilpst latviešu literārajā valodā. Taču tas ir latviešu tautā populārs vārds. To bieži lieto sadzīvē paralēli ar...

Foto

Izdomas nabadzība

Iz visas sirds sveicu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, nevis balto galdautu svētkos!...

Foto

Kādēļ NEsvinēt Baltā galdauta svētkus ("Deņ beloj skaterti")?

Atmetam principiālu uzstādījumu, ka laikiem, kad Valsts noteica, kā svinēt svētkus un kāds ir to obligāti brīvprātīgais noformējums,...

Foto

Ušakovs un viņa trīs mūri

Pēc parunāšanas ar speciālistiem saprotu, ka Ušakova fantastiskā uzvara Rīgas domes vēlēšanās 2013. gadā balstījās uz diviem vaļiem - (1) krievvalodīgie...

Foto

Vēstures ironija jeb vieglu garu

Pirms nedēļas liegi kā rīta migla pār Mjóifjördu Latvijas masu medijiem pārslīdēja ziņa, ka Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzticējis Latvijas ārkārtējā un...

Foto

Lielas un vēl lielākas blēdības ar sporta naudu Garkalnes pašvaldībā

Kā viena no pašvaldību atbildības jomām Likuma par pašvaldībām 15. punkta apakšpunktā ir minēts - nodrošināt veselības...