Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pēc tam, kad Zvārdes pagasta iedzīvotājiem radās grūtības saņemt atbildes no varas iestādēm saistībā ar tās plāniem pagasta teritorijā, Pietiek viņu jautājumus savā vārdā nosūtīja aizsardzības ministram Artim Pabrikam. Šodien publicējam gan jautājumus, gan saņemtās atbildes.

1) Kur Aizsardzības ministrija ieguvusi informāciju, kura ir par pamatu, lai paustu viedokli par Zvārdes pagasta teritorijas pēkšņu piesārņojumu ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem, ka nepieciešami ārkārtas pasākumi? Miniet precīzus šīs informācijas avotus, tās izcelsmi, pamatu, iegūšanas vietu un laiku. Kādēļ par šādu augstu bīstamību nav informēti zemes īpašnieki un pašvaldība?

2) Vai 12.12.2012. Latvijas valsts īpašumā atrastie 12 sprādzienbīstamie priekšmeti ir par pamatu, lai Aizsardzības ministrija akcentētu privāto zemes gabalu bīstamību Zvārdes pagastā?

3) Kādēļ valsts paredzētie līdzekļi privāto zemju uzpirkšanai netiek izmantoti sprādzienbīstamo priekšmetu neitralizēšanai Latvijas valsts īpašumā esošajās platībās Zvārdes pagastā - vairāk nekā 6600 ha? Vai tas nemazinātu bīstamību vairāk kā zemes uzpirkšana?

4) Vai Aizsardzības ministrijas rīcībā ir informācija par privāto zemes īpašumu piesārņojumu un īpašnieku līdzšinējām darbībām sava īpašuma attīrīšanā no sprādzienbīstamiem priekšmetiem? Ja jā, miniet precīzus šīs informācijas avotus, tās izcelsmi, pamatu, iegūšanas vietu un laiku. Vai šāda informācija ir pieprasīta?

5) Kā notiks katra konkrētā zemesgabala bīstamības vērtējums? Vai Aizsardzības ministrijas rīcībā ir aprīkojums, lai konstatētu sprādzienbīstama priekšmeta klātbūtni augsta grunts piesātinājuma ar nekaitīgām metāla šķembām apstākļos? Vai par zemes īpašuma bīstamības vērtēšanas laiku tiks informēts īpašnieks?

6) Ja teritorija ir pamatoti bīstama, kā to esat publiski paudis, kādas darbības ir veiktas, lai nekavējoties izplatītu informāciju par apsekotajām vietām, lai brīdinātu zemes īpašniekus, iedzīvotājus un norobežotu bīstamo teritoriju? Ja tādas nav veiktas, ar ko tas skaidrojams?

7) Kāda konkrēta valdības un Jūsu vadītās ministrijas rīcība sagaidāma, ja zemes īpašnieki savus īpašumus par a/s Latvijas Valsts meži piedāvāto cenu nepārdos? Kas un kad, uz kāda pamata pieņēmis lēmumu par tieši šādu rīcību?

8) Kādi saimnieciskās darbības vai citi ierobežojumi Zvārdes pagasta bīstamajās teritorijās paredzami? Kas un kad, uz kāda pamata pieņēmis lēmumu par tieši šādu rīcību?

"Aizsardzības ministrija ir saņēmusi Jūsu 2013.gada 12.janvāra vēstuli un sagatavojusi atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem:

1.   Aizsardzības ministrija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir kompetentā iestāde sniegt atzinumu par militāra piesārņojuma klātbūtni, ir identificējusi teritorijas, kurās ir lielākais piesārņojums ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem, par tādām atzīstot bijušo munīciju noliktavu Cekulē un bijušā PSRS aviācijas mērķpoligona teritoriju Zvārdē. Šādas pozīcijas pamatā ir gan Nacionālo bruņoto spēku (NBS) nesprāgušas munīcijas speciālistu rīcībā esošā statistika par iznīcinātajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem šajās teritorijās, gan ari šeit atrasto sprādzienbīstamo priekšmetu specifika, par ko ir tikusi sniegta informācija sabiedrībai.

Zvārdes pagastā situācija ir raksturojama kā īpaši sarežģīta, jo šeit sprādzienbīstamie priekšmeti ir nonākuši gan II pasaules kara laikā, gan padomju laikā, kad tas tika intensīvi izmantots aviācijas poligona vajadzībām. Lai gan bijušā poligona teritorijai ir noteiktas robežas un bumbošanas mērķu zona, nereti aviācijas bumbas tika mestas ari ārpus šīs zonas, līdz pat 5 kilometru rādiusā. Tādēļ precīzi pateikt, cik daudz sprādzienbīstamu priekšmetu vēl joprojām atrodas poligona apkārtnē, nav iespējams.

Par sprādzienbīstamu priekšmetu piesārņojumu un ar tiem saistīto bīstamību bijušā poligona teritorijā Zvārdes pagastā iedzīvotāji un pašvaldība ir tikuši informēti ari līdz šim. Par to liecina gan biežais izsaukumu skaits, gan ari līdz šim pašvaldības regulārā sadarbība un informācijas apmaiņa ar NBS nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas speciālistiem.

2.   Sprādzienbīstamu priekšmetu atrašanās ikvienā teritorijā ir bīstama un var apdraudēt iedzīvotājus. Līdzšinējā gadījumu analīze liecina, ka sprādzienbīstamie priekšmeti ir radījuši briesmas dzīvībai, gan veicot saimniecisku darbību, gan ari gadījumos, kad, neapzinoties sekas, iedzīvotāji tos ir meklējuši, atvēruši, griezuši, kā ari citādi tos aiztikuši. Kā minēts iepriekš, Zvārdes pagastā piesārņojums ar sprādzienbīstamajiem priekšmetiem ir veidojies ilgstoši. A/s „Latvijas valsts meži" īpašumā atrastie 12 sprādzienbīstamie priekšmeti ir tikai vēl viens apliecinājums tam, ka šādi priekšmeti Zvārdes pagastā ir atrodami bez salīdzinoši lielas piepūles. Par to liecina ari lielais šajā teritorijā iznīcināto sprādzienbīstamo priekšmetu skaits.

3.   Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti (MK noteikumi Nr.672 „Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un piesārņotu teritoriju sanācijas kārtība") neparedz NBS uzdevumu veikt izpēti un plānveida attīrīšanu no sprādzienbīstamiem priekšmetiem ārpus militārajiem objektiem un teritorijām. Zemes attīrīšana no sprādzienbīstamiem priekšmetiem ir katra īpašnieka pienākums, to par saviem līdzekļiem veicot likumā noteiktā kārtībā. Uzpērkot zemes īpašumus, valsts institūcijām būs iespējams uzsākt pasākumus, lai augsni šajos īpašumos attīrītu. Lai to īstenotu, valsts institūcijas izstrādās risku mazināšanas un valsts zemes sanācijas plānu, pēc kura saskaņošanas kopīgi vienosies par veicamo darbu grafiku un praktiskajiem pasākumiem to īstenošanā.

4.   Aizsardzības ministrijas rīcībā ir apkopota informācija par NBS saņemto izsaukumu skaitu par atrastajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem, kurus Zvārdes pagasta iedzīvotāji ir veikuši pēdējo 5 gadu laikā. Statistika liecina, ka, salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem, Saldus novadā kopumā ir atrasts līdz šim lielākais sprādzienbīstamo priekšmetu skaits, savukārt Zvārdes un Kursīšu pagastos atrasto priekšmetu daudzums vairākas reizes pārsniedz citos Saldus apkārtnes pagastos atrasto priekšmetu skaitu (statistiku skatīt pielikumā). Atrodot sprādzienbīstamu priekšmetu, ikviena iedzīvotāja pienākums ir par to informēt policiju. Attiecīgi policija par šo faktu informē NBS nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālistus, kas veic šo priekšmetu iznīcināšanu. Savukārt zemes izpēti un attīrīšanu no sprādzienbīstamiem priekšmetiem saskaņā ar jau iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem zemes īpašnieks var veikt par saviem līdzekļiem, piesaistot licencētu komersantu. Aizsardzības ministrija līdz šim nav saņēmusi informāciju, ka kāds no Zvārdes pagastā dzīvojošajiem zemes īpašniekiem šādas darbības būtu veicis, jo šādā gadījumā atrastie sprādzienbīstamie priekšmeti ir jānodod neitralizēšanai NBS speciālistiem.

5.   Kā paaugstinātas bīstamības zona ir noteikta bijusī PSRS mērķpoligona teritorija, kā arī tai pieguļošās teritorijas. NBS rīcībā esošais aprīkojums spēj noteikt sprādzienbīstama priekšmeta klātbūtni ari pie augsta grunts piesātinājuma ar metāla šķembām, taču tas ir laikietilpīgs process, jo ietver papildus pārbaudes. Zemes īpašnieki tiks informēti par to, tieši kurās teritorijās šādas zonas ir noteiktas, savukārt a/s „Latvijas valsts meži" individuāli uzrunās tos īpašniekus, kuru zemes īpašumus piedāvās atpirkt.

6.   Aizsardzības ministrija un NBS ir regulāri izplatījuši informāciju par teritorijām, kas ir piesārņotas ar sprādzienbīstamajiem priekšmetiem, informāciju par atrastajiem un neitralizētajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem, kā ari publiskajā telpā ir īpaši ticis uzsvērts, ka teritorijas ar lielāko piesārņojumu ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem ir bijusī munīciju noliktava Cekulē un bijušā PSRS aviācijas mērķpoligona teritorija Zvārdē. Ņemot vērā šos faktorus, 2012.gada oktobrī tika uzstādītas brīdinājuma zīmes abu šo teritoriju apkārtnē, tādejādi papildus informējot iedzīvotājus.

7.   Lai risinātu jautājumu par sprādzienbīstamu priekšmetu piesārņojumu bijušā Zvārdes poligona teritorijā, ir tikuši apsvērti vairāki risinājumi. No tiem par lietderīgāko tika atzīta piedāvājuma izteikšana pārdot īpašumus tiem zemes īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas piesārņotākajās teritorijās. Vēlos uzsvērt, ka zemes īpašniekiem ir iespēja izvēlēties - piekrist vai nepiekrist šim piedāvājumam. Gadījumā, ja īpašnieki nevēlēsies tos pārdot par piedāvāto cenu, iesaistītās puses centīsies rast abpusēji izdevīgu kompromisa risinājumu, individuāli vienojoties ar katru zemes īpašnieku.

8. Patlaban saimnieciskās darbības vai citi ierobežojumi ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem piesārņotajās teritorijās Zvārdes pagastā netiek plānoti. Katrs zemes īpašnieks, veicot saimniecisko darbību šādās teritorijās, ir atbildīgs par drošību un sekām, ko tā var radīt. Savukārt Aizsardzības ministrija par bīstamību šajās teritorijās ir brīdinājusi zemes īpašniekus un Zvārdes pagasta iedzīvotājus, izvietojot attiecīgus informatīvus stendus bijušā poligona teritorijā.

Vēlos apliecināt, ka izskatīsim iespējas medību kolektīviem un biškopjiem saglabāt ierastās nodarbošanās bīstamajās teritorijās pēc plānotā zemes uzpirkšanas procesa beigām. Pieredze liecina, ka jau esošajās poligonu vai citās ar valsts aizsardzību saistītās teritorijās Aizsardzības ministrijai ir izveidojusies laba un konstruktīva sadarbība gan ar mednieku kolektīviem un biškopjiem, gan ar vides aizsardzības institūcijām."

Novērtē šo rakstu:

21
5

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

FotoBiedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra Dzintara Rasnača (NA) vadībā, aicina LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties, dodot ministra krēsla vietu spējīgākai personai, kura izprot tiesiskuma nozīmi un lomu valsts attīstībā un sabiedrības labklājībā.
Lasīt visu...

21

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

FotoVairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot izdomāts ar visiem tās trūkumiem. Patiesībā tas skanēja šādi: DEMOCRACY IS THE WORST FORM OF GOVERNMENT, EXCEPT ALL THOSE OTHER FORMS THAT HAVE BEEN FROM TIME TO TIME. Kas nozīmē ka vēsturē ir bijuši par mūsdienu “demokrātiju” taisnīgāki tautu pašpārvaldes modeļi un patlaban mēs esam tuvāk Ķīnas mūrim nekā skandinātajai suverenitātei.
Lasīt visu...

21

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

FotoŠajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas sprēgāšana ir obligāti jāņem vērā. To nedrīkst ignorēt. Obligāti nedrīkst būt nevērīga izturēšanās pret latīņu valodu. Nedrīkst nevēlēties zināt un savu iespēju robežās nelietot latīņu valodu. Tas nav pieļaujams. Tāpēc esejas autoram un esejas lasītājiem ir jāpārceļas uz latīņu valodas pasauli. Lūdzu, ievērosim: nevis uz latīnismu pasauli, bet uz latīņu valodas pasauli! Praktiski tas nozīmē pārcelšanos uz divvalodu pasauli – latīņu valodas pasauli + latviešu valodas pasauli.
Lasīt visu...

6

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

Foto2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates sagatavoto raidījumu par tēmu „Sistēmas bērni”, kas liecina: internātus un slimnīcas izmanto kā draudu nepaklausīgajiem.
Lasīt visu...

21

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

FotoGodātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem tiesu spriedumiem, ar advokāta Normunda Šlitkes vai AS Pilsētas zemes dienests (AS nosaukumā vārds – „dienests” valsts iestādes viltīgs atdarinājums, kas ved neizpratnē), vai SIA Vienotais norēķinu centrs skaidrojumiem, pamācībām un likumu normu savirknējumiem „vienos vārtos”?
Lasīt visu...

12

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

FotoFrancijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju oficiālie pārstāvji netiks finālā. Pēc sociologu branžas globālās izblamēšanās pērnā gada svarīgāko notikumu prognozēšanā nešķiet prātīgi uzņemties kaut jel kādu atbildību par aptauju datu interpretēšanu, tomēr viens ir skaidrs: valsts populārākā politiķe ir Marina Le Pena, kura klasifikācijas labad tiek skaitīta pie galēji labējiem. Lai kaut kā šo eirorastiem neērto situāciju appušķotu, viņai permanenti uzkarināta populisma birka.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...