Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Esam izmisumā un vairs neredzam nekādu citu iespēju, kā vien lūgt Valsts prezidenta palīdzību mūsu tiesību aizsardzībā. Zemgales apgabala prokuratūra un valsts policija jau vairāk par gadu vilcinās ar acīmredzama fakta konstatēšanu, ka mums piederošos 139 mājlopus ir piesavinājies Neretas novada deputātu kandidāts Gundars Lutinskis, Z/S Sluķenes īpašnieks, bet krimināllieta par piesavināšanās faktu nav ierosināta līdz šim.

Mūsu saimniecība pastāv jau no 1998. gada, mājlopi mums bija vienīgais ienākums. G.Lutinska rīcības un tiesībsargājošo iestāžu bezdarbības rezultātā mūsu saimniecībai vairs nav ienākumu, kā rezultātā kredītiestādes noņēma mūsu ģimenei piederošos nekustamos īpašumus un mūsu saimniecībai Z/S Jurēni ir jābankrotē. Materiālo zaudējumu apmērs par piesavinātajiem šķirnes lopiem (139 grūsnām govīm), divu gadu laikā dzimušiem teļiem, neizmaksātām subsīdijām un neieņemtiem ieņēmumiem no piena produkcijas, pat atskaitot visus izdevumus, uz pašreizējo brīdi sastāda aptuveni 250 000 LVL.

Par mājlopu iegādi un saimniecības izveidošanai paņemto aizdevumu (kopsummā vairāk nekā 400 000 EUR) maksājam mēs, bet visus ienākumus (vidēji 20 000 EUR mēnesī) par mums piederošajiem mājlopiem, par kuriem nav samaksāts neviens santīms, saņem G.Lutinskim piederoša saimniecība ZS Sluķenes.

Tiesībsargājošo iestāžu bezdarbība un acīmredzamu faktu nekonstatēšana rada situāciju, ka mēs nevaram pilnvērtīgi izmantot savas tiesības tiesā (civiltiesiskā kārtā iesniegt prasību), apjomīgas prasības celšanai mums nepietiek līdzekļu, un līdz šim no tiesībsargājošām iestādēm nav saņemti šādas prasības celšanai nepieciešamie pierādījumi (faktu konstatējumi, ka nav līguma un mūsu mājlopi atrodas pie svešas personas).

Tiesā mēs nevaram celt pilnvērtīgu prasību, jo starp mums un personu, kas mājlopus piesavinājās, nav līguma, - loģiski, ka neviens zaglis neslēdz līgumu par zagšanu ar apzagto saimnieku. Šādu faktu pienākums ir konstatēt tiesībsargājošām iestādēm, kuras to ne tikai nedara, bet arī neizmeklē piesavināšanās faktu, jo līdz šim nav ierosināta krimināllieta par piesavināšanās faktu.

Tiesībsargājošās iestādes jau vairāk par gadu nekonstatē mūs kā cietušos, neizdod apliecinājumu (vai negrib izdot), ka mūsu mājlopi atrodas pie citas personas, kā arī līdz šim nekonstatē, uz kāda pamata mūsu mājlopi kļuvuši par svešas personas īpašumu; tieši prokuratūras rīcības dēļ mums nav neviena apliecinoša dokumenta, lai pret personu, kas pret mūsu gribu izmanto mūsu īpašumu, mēs varētu griezties tiesā civiltiesiski, lai atgūtu mums piederošos mājlopus.

Īss situācijas apraksts.

Ar lopkopību nodarbojamies jau no 1998. gada, un, tā kā esošajā saimniecībā – Bērzaunes pagasta Jurēni - mājlopiem sāka trūkt vietas, 2010.gadā iegādājāmies vēl vienu fermu Līvānu novadā Rožupē. Tā paša gada ziemā (decembrī) konstatējām, ka ar jauno fermu ir nopietnas problēmas, jo katru gadu tajā aizsalst ūdensvads; tā kā lopu bija ievērojams daudzums un uz abām saimniecībām bija tikai viens traktors, kas atradās otrā fermā - Bērzaunes pagasta Jurēnos, steidzami bija nepieciešams otrs traktors ūdens piegādei arī saimniecībā, kas atrodas Līvānos.

Mums pieteicās izpalīdzēt lopkopis Gundars Lutinskis no Neretas pagasta, kurš mūsu mātei Anitai Siliņai, bija izteicis vēlēšanos no mums iegādāties šķirnes teļus; tā kā uz ziemu pamatā visas govis nebija slaucamas (bija grūsnas), mamma vienojās, ka G.Lutinskis pārvedīs lopus uz savu fermu (Neretas pagastā) un turēs līdz 2011.gada pavasarim, par to paturot sev visus jaunpiedzimušos teļus.

Pavasarī G.Lutinskis lopus vilcinājās atdot, līdz bijām spiesti griezties policijā, pēc kā G.Lutinskis izteica priekšlikumu mājlopus iegādāties ar atpakaļejošu datumu, kam mēs kategoriski nepiekritām, jo mājlopus nekad neesam domājuši pārdot. To, ka G.Lutinskis mājlopus nav iegādājies viņš apliecināja arī televīzijas raidījumā Tautas balss (http://www.tvnet.lv/online_tv/20308-zemnieces_pulas_atgut_savas_150_govis).

Situācija uz pašreizējo brīdi ir šāda: mājlopus pārdot mēs nekad neesam vēlējušies, jo tas ir mūsu vienīgais ienākums. No G.Lutinska un tiesībsargājošo iestāžu darbinieku izteiktā priekšlikuma noslēgt pirkuma līgumu ar atpakaļejošu datumu mēs kategoriski atsakāmies, jo nekad neesam vēlējušies šādu darījumu slēgt.

Tiesībsargājošās iestādes līdz šim nav devušas atbildi, uz kuras pamata mēs varētu vērsties tiesā civiltiesiskā kārtībā pret G.Lutinski, kā rezultātā G.Lutinskis tikai var netraucēti gūt peļņu no mūsu īpašuma. LDC (Lauksaimniecības datu centrs) atbildi uz 2011 gadā iesniegtajiem iesniegumiem ir sniedzis pēc gada - šogad, norādot, ka LDC nevar anulēt deklarācijas, pat ja uz tām ir viltoti paraksti, ja nav ZS Sluķenes īpašnieka - G.Lutinska piekrišanas.

LDC bijām arī lūguši konstatēt, ka deklarācijā norādītais neatbilst patiesībai, un lūdzām paskaidrot, kādēļ mūsu īpašumu LDC ir reģistrējis uz trešās personas vārda (juridiskas personas), ja pat LDC iesniegtajās deklarācijās, kurās ir viltoti mūsu paraksti, ir norādīts, ka abas puses ir fiziskas personas, nevis fiziska un juridiska persona.

LDC lūdzām arī ziņot tiesībsargājošām iestādēm par nepatiesas deklarācijas iesniegšanu (kas ir krimināli sodāma rīcība), bet LDC darbinieki sniedza atbildi, ka ziņošana par nelikumībām neietilpst viņu pienākumos. No šādas LDC atbildes izriet, ka LDC neveiktu nekādas darbības (neziņotu tiesībsargājošām iestādēm) pat tajā gadījumā, ja būtu pamatotas aizdomas, ka ir iesniegtas viltotas deklarācijas un mājlopi būtu reāli nozagti, bet mums nav tiesību apstrīdēt citas personas nepatiesi iesniegto deklarāciju iestādei, ja iestāde to nav pārbaudījusi.

Sūdzība tika iesniegta Zemkopības ministram, kura sniedza atbildi, norādot, ka deklarācijas nav anulējamas un atbilde uz 2011.gada iesniegumiem mums ir sniegta telefoniski jau 2011.gadā. Šajā sakarā lietderīgi ir norādīt, ka Zemkopības ministrijas atbilde mums nekad nav sniegta (pat telefoniski), kā arī ZM (Zemkopības ministrijas) lēmumā nav norādīts pats galvenais, - kāda tad bija šī telefoniskā atbilde, kas kam un kad viņu sniedza, kā arī - kā šī atbilde būtu pārsūdzama vai no kādiem avotiem tās saturs tapis zināms zemkopības ministram.

Neskatoties uz to, ka sūdzības par lietas vilcināšanu tika iesniegtas arī Ģenerālprokuratūrā, tās visas (neskatoties uz lūgumu izskatīt augstākam prokuroram) ir pārsūtītas izskatīšanai tajā pašā prokuratūrā (Zemgales apgabala), pie kam daļa no tām ir pārsūtītas tam pašam prokuroram, par kuru ir iesniegtas sūdzības, rezultātā atbildes uz mūsu iesniegtajām sūdzībām sniedz tā pati prokurore D.Piktjale, par kuras rīcību un lēmumiem esam iesnieguši sūdzības.

Likumi atsevišķiem ierēdņiem (prokuroriem) ir piešķīruši lielāku un neatkarīgāku varu nekā tiesai, šo ierēdņu patvaļa nav sodāma, un sanāk tā, ka tiesiskā valstī - Latvijas Republikā pastāvošā likumdošana nodrošina prokuroru varu ne tikai kā neatkarīgu varu, bet arī kā lielāku varu nekā tiesai, jo augstāka prokurora lēmumi pēc likuma ir galīgi un tos nevar pārsūdzēt tiesā pat tajā gadījumā, ja tie būtu acīmredzami nelikumīgi un ja lēmumu par savu lēmumu tiesiskumu ir izvērtējis tas pats prokurors, par kura lēmumiem ir iesniegta sūdzība.

Citās valsts iestādēs (ZM un LDC) amatpersonu radīto likumu pārkāpumu nesodāmību nodrošina šajās iestādēs esošā iekšējā korupcija, kas izpaužas ar savstarpēju nerakstītu amatpersonu sadarbību vienojoties, ka gadījumā, ja kāds no kolēģiem ir apzināti vai neapzināti pārkāpis vai neievērojis likumu, vai aizskāris citas personas tiesības, tad šis kolēģis ir jāatbalsta, pasniedzot viņa rīcību kā tiesisku.

Esam nonākuši pie bēdīga secinājuma, ka, pastāvot pašreizējai valsts sistēmai, nodokļu maksātājam nav nopietnu izredžu paļauties uz viņa tiesību aizsardzību no valsts puses. Tieši valsts rīcības dēļ mums nekas cits neatliks kā vien likvidēt savu saimniecību, kas pastāvējusi jau 20 gadus, un apsvērt iespēju pamest šo valsti.

Ar šo vēstuli lūdzam prezidentu vērst uzmanību, ka valstī ir radīta situācija, kad valsts nespēj efektīvi aizsargāt savu pilsoņu tiesības, ja šīs tiesības ir liegtas kādas valsts amatpersonas vainas dēļ, un šo tiesību īstenošana ir iespējama tikai tad, ja cita amatpersona konstatētu sava kolēģa sodāmu rīcību.

Ierēdņu tīkls un slēptā korupcija (vienam otra vainas piesedzot) valstī ir milzīga. Amatpersonām ar likumu ir nodrošināta imunitāte pret nopietniem sodiem, par tiešo pienākumu nepildīšanu vai paviršu pildīšanu amatpersonas (it īpaši neatkarīgas amatpersonas) nav materiāli atbildīgas par viņu rīcības rezultātā radītajām sekām.

Mūsu valstī ir pieņemts uzskatīt, ka korupcija aprobežojas ar kukuļošanu vai neatļautu vienošanos, bet netiek pievērsta uzmanība korupcijas cēloņiem un faktiskai korupcijai. Ierēdņi nejūtas korumpēti, ja ir apgājuši likumu vai vienkārši pēc kāda kolēģa vai paziņas lūguma apzināti nav pildījuši godprātīgi savus pienākumus.

Faktiskai (nesodītai) korupcijai motivācija ne vienmēr ir mantkārīga rakstura: pamatā šie motivējumi nepildīt pienākumus vai pildīt tos slikti ir it kā nekaitīgi – pēc priekšnieka, kolēģa vai kāda drauga ieteikuma, vai vienkārši personīgas simpātijas dēļ pret kādu personu, un rezultātā Temīda ir bezspēcīga pret ierēdņa ambīcijām pat tad, ja likumi mūsu valstī ir rakstīti visiem vienādi, jo to piemērošana nav vairs atkarīga no amatpersonu godaprāta, bet gan no šo amatpersonu savstarpējās sazvērestības.

Novērtē šo rakstu:

27
3

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Tiem, kas nevar izvēlēties, par kuru mafiju balsot

FotoJau iepriekš atvainojos tiem lasītājiem, kuri rakstu tematu, kam velta savu dārgo laiku, izvēlas no raksta virsraksta, jo nekāda izsmeļoša raksta, ja neskata ievadu, šeit nav. Viss raksts sastāv tikai no virsrakstā uzdotā jautājuma un ievada, kura virsraksts norāda uz mērķi, kas liek jums pašiem izveidot rakstu, komentāros izsakot savu viedokli.
Lasīt visu...

12

Māra Kučinska valdības galvenais produkts

Foto2016.gadā šī pati Māra Kučinska valdība ilgi pētīja un vētīja trīs veselības aprūpes finansēšanas modeļus. Šim jautājumam tika veltītas vairākas valdības sēdes vairāku mēnešu laikā.
Lasīt visu...

12

Vara un izvēle

FotoPamazām atklājas, ka tautai 4.maija Latvijā ar varu nav gandrīz nekāda sakara. Ar to varu, kas izvēlas vadību un pieņem galvenos saimnieciskos lēmumus. Tomēr atbildību par sastrādāto prasa tieši no mums.
Lasīt visu...

21

Agresīvā nelietība pirmsvēlēšanu melu vakcinācijā

FotoKatrām vēlēšanām ir sava morālā specifika. Vēlēšanas ir politiskās cīņas sastāvdaļa. Savukārt politiskā cīņa vienmēr ir politiķu morāles apliecinājums. Tāpēc katru vēlēšanu specifika izpaužas morālajā jomā. Tā tas ir arī sakarā ar gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām 2017.gada 3.jūnijā. Aizvadītajos mēnešos pirmsvēlēšanu politiskā cīņa apliecināja noteiktu morālo specifiku – būtisku un neatņemamu īpatnību.
Lasīt visu...

12

Beidziet slepkavot bērnus

FotoPatvaļīgi uzzīmēta velojosla Brīvības ielā. Šis attēls labi parāda, ka vietas pietiek visiem – gan gājējiem, gan riteņbraucēju infrastruktūrai, gan sabiedriskajam transportam, gan pārējam autotransportam.
Lasīt visu...

21

Atklātā vēstule kandidātiem uz Rīgas domes priekšsēdētāja amatu

FotoPirms atdot balsi par vienu no Jums Rīgas domes vēlēšanās, mēs, Rīgas iedzīvotāji, aicinām atsaukties un izvērtēt notiekošo Rīgā. Jūsu uzmanība tagad objektīvi ir vērsta uz vēlētāju balsīm. Mēs, izmantojot šo apstākli, esam spiesti lūgt Jūsu atbalstu saistībā ar mūsu tiesību aizskārumu laika posmā no 2011. gada līdz pat šim brīdim, 2017. gada maijam. Tālāk izklāstītais būtiski skar ne tikai mūsu situāciju, bet gan attiecas uz ikvienu Rīgas iedzīvotāju.
Lasīt visu...

6

Jāni Maizīti, neesiet lupata, esiet stiprs vīrs

FotoJāni Maizīti, nebaidieties no tautas vēlēta Saeimas deputāta, esiet stiprs vīrs, neizvairieties pārrunāt Latvijai svarīgus jautājumus.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Vai ir vērts savus nodokļus maksāt Garkalnē?

Garkalnes novadā dzīvojam samērā nesen, taču gribētos padalīties ar novērojumiem un lietām, ar ko esam sastapušies. Faktiski ir kā...

Foto

Vienaldzības gads veselības aprūpē: vai mums ir vajadzīga tāda ministre?

Drīz apritēs gads, kopš par veselības ministri kļuvusi Anda Čakša. Veselības aprūpē ir ārkārtīgi daudz steidzami...

Foto

Fotogrāfe un divas mammas

Sociālos medijus pāršalca stāsts par to, kā fotogrāfe ar kristīgu pārliecību atteicās fotografēt ģimeni, uzzinot, ka tajā ir divas mammas. Tas raisīja...

Foto

Iztiks paraolimpietis arī bez zirga...

Latvija mēdz pārsteigt pasauli ar saviem sasniegumiem, saviem cilvēkiem. Izņēmums nav sports, kur mums, mazai tautai, ir sava izcila hokeja komanda,...

Foto

Vajadzētu atkāpties arī Jurčai, Āboltiņai un Maizītim

2017.gada 14.maijā laikrakstā NRA ir nopublicēti divi raksti par korupcijas apkarošanas un novēršanas jautājumiem: 1. SAB direktors: KNAB daudzas...

Foto

Latvijas Žurnālistu savienības atbilde uz žurnālistes Agneses Margēvičas atklāto vēstuli

Latvijas Satversme starp daudzām pamattiesībām nosaka arī tiesības uz vārda brīvību un tiesības pieprasīt kompensāciju nepamatota...

Foto

Lūdzu finansējumu, lai nevajadzētu rakstīt tikai to, ko var pierādīt tiesā

Kādreizējā Pietiek žurnāliste Agnese Margēviča, par kuras īpašajām attiecībām ar Drošības policiju jau rakstījām, ir nākusi klajā...

Foto

Latviešu inteliģences tagadne

Nepieciešamība latviešu inteliģenci iedalīt divās grupās ir jāatbalsta. Katrs prātā vesels cilvēks saprot, ka latviešu inteliģence ir jādala divās grupās: varas inteliģencē un...

Foto

Pilnībā attaisnots

Š. g. 28. aprīlī Augstākās tiesas Senāts atstāja spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru es, Leonards Inkins, tiku pilnībā attaisnots. Esmu ļoti pateicīgs visiem,...

Foto

Viens no Jūrmalas pilsētas vadības "biznesiem"

Jūrmalā, pateicoties pilsētas vadības atbalstam vai noziedzīgai bezdarbībai, jau otro gadu pretlikumīgi veic uzņēmējdarbību ar apjomīgo naudas plūsmu restorāns „Tokyo...

Foto

Mans karoga stāsts

Savulaik Anta Bergmane man lūdza uzrakstīt stāstu viņas sastādītajai grāmatai “Mūsu karoga stāsti: 1940-1991” par karoga pacelšanu 1989. gadā virs toreizējā Interfrontes midzeņa -...

Foto

Stāsts par parazītiem

Pirms kāda laika ikviens Latvijas iedzīvotājs uzzināja, ka ir tāda suņu barība Dogo, ko ražo Tukumā un ar ko saistīta nāvējoša suņu slimība....

Foto

Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtēšana – organizētās noziedzības instruments tautas „likumīgai” paverdzināšanai

Nav šaubu, ka pārejas periodā no sociālistiskā valsts režīma uz kapitālismu nekustamo īpašumu politikas veidošanas...

Foto

Atklāta vēstule 447 saulkrastiešiem

2013. gada 1. jūnija Saulkrastu pašvaldību vēlēšanās 447 saulkrastieši ielika “krustiņu” Normundam Līcim (attēlā pa labi). Es cienu vēlētājus un viņu izvēli...

Foto

ZZS rullē un savējos neaizmirst

Man kā alūksnietei ir liels kauns par Zaļajiem un zemniekiem, kas saimnieko mūsu novadā. Visa viņu darbošanās ir tikai un vienīgi...

Foto

"Saskaņa" un ZZS iedur dunci mugurā atklātībai un uzspļauj nodokļu maksātāju tiesībām zināt par nodokļu izlietojumu

Septiņu gadu kaut nelielas atklātības un caurspīdīguma posms Latvijā tiek...

Foto

Jāsāk domāt ilgtermiņā, piesaistot ārvalstu investīcijas

Laikā, kad Latvija vēl tikai gatavojās iestāties eirozonā, un arī pēc tam plaši tika pausts uzskats, ka eiro ieviešana veicinās...

Foto

VID apmāna uzņēmējus un valdību

2017.gada 3.maijā valdība grozīja Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumus Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība",...

Foto

Vēl dziļāk purvā jeb absurda eskalācija

Vai varēja no t.s. Latgales kongresa 100 gadu jubilejas pasākumiem sagaidīt kaut ko konstruktīvu, perspektīvu, objektīvu, vēsturiski patiesu, garīgi gaišu...

Foto

Kāpēc no Čakšas „veselības reformām” nav sanācis pat čiks?

Kā jau iepriekš prognozēts, premjera Māra Kučinska virzītās nodokļu reformas negūst atbalstu koalīcijas partneros tāpat kā Latvijas...

Foto

Lūdzam palīdzību

Vēršamies pēc palīdzības, esam izmisumā, jo ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu mums atņēma bērnus....

Foto

Caur tiesu mēģināsim paglābt Skulti, Zvejniekciemu un Saulkrastus no „Rail Baltica”

9. maijā plkst. 10:00 Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1a notiks pirmā tiesas sēde...

Foto

Tiesā tiek apstrīdēta Latvijas Volejbola federācijas prezidenta Ata Sausnīša pārvēlēšana

2017. gada 3. februārī notika Latvijas Volejbola federācijas (LVF) Kopsapulce, kurā tika pārvēlēts līdzšinējais federācijas vadītājs...

Foto

Austrumu slimnīcas vadības pārprastie ētikas principi

Kā liecina Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS)  paziņojums aģentūrai LETA, RAKUS valde ir “pieņēmusi lēmumu par nomas līgumu priekšlaicīgu...

Foto

Trīs akadēmiskās ēverģēlības jeb āži par dārzniekiem

Vārds „ēverģēlības” neietilpst latviešu literārajā valodā. Taču tas ir latviešu tautā populārs vārds. To bieži lieto sadzīvē paralēli ar...

Foto

Izdomas nabadzība

Iz visas sirds sveicu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, nevis balto galdautu svētkos!...

Foto

Kādēļ NEsvinēt Baltā galdauta svētkus ("Deņ beloj skaterti")?

Atmetam principiālu uzstādījumu, ka laikiem, kad Valsts noteica, kā svinēt svētkus un kāds ir to obligāti brīvprātīgais noformējums,...

Foto

Ušakovs un viņa trīs mūri

Pēc parunāšanas ar speciālistiem saprotu, ka Ušakova fantastiskā uzvara Rīgas domes vēlēšanās 2013. gadā balstījās uz diviem vaļiem - (1) krievvalodīgie...

Foto

Vēstures ironija jeb vieglu garu

Pirms nedēļas liegi kā rīta migla pār Mjóifjördu Latvijas masu medijiem pārslīdēja ziņa, ka Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzticējis Latvijas ārkārtējā un...

Foto

Lielas un vēl lielākas blēdības ar sporta naudu Garkalnes pašvaldībā

Kā viena no pašvaldību atbildības jomām Likuma par pašvaldībām 15. punkta apakšpunktā ir minēts - nodrošināt veselības...