Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Esam izmisumā un vairs neredzam nekādu citu iespēju, kā vien lūgt Valsts prezidenta palīdzību mūsu tiesību aizsardzībā. Zemgales apgabala prokuratūra un valsts policija jau vairāk par gadu vilcinās ar acīmredzama fakta konstatēšanu, ka mums piederošos 139 mājlopus ir piesavinājies Neretas novada deputātu kandidāts Gundars Lutinskis, Z/S Sluķenes īpašnieks, bet krimināllieta par piesavināšanās faktu nav ierosināta līdz šim.

Mūsu saimniecība pastāv jau no 1998. gada, mājlopi mums bija vienīgais ienākums. G.Lutinska rīcības un tiesībsargājošo iestāžu bezdarbības rezultātā mūsu saimniecībai vairs nav ienākumu, kā rezultātā kredītiestādes noņēma mūsu ģimenei piederošos nekustamos īpašumus un mūsu saimniecībai Z/S Jurēni ir jābankrotē. Materiālo zaudējumu apmērs par piesavinātajiem šķirnes lopiem (139 grūsnām govīm), divu gadu laikā dzimušiem teļiem, neizmaksātām subsīdijām un neieņemtiem ieņēmumiem no piena produkcijas, pat atskaitot visus izdevumus, uz pašreizējo brīdi sastāda aptuveni 250 000 LVL.

Par mājlopu iegādi un saimniecības izveidošanai paņemto aizdevumu (kopsummā vairāk nekā 400 000 EUR) maksājam mēs, bet visus ienākumus (vidēji 20 000 EUR mēnesī) par mums piederošajiem mājlopiem, par kuriem nav samaksāts neviens santīms, saņem G.Lutinskim piederoša saimniecība ZS Sluķenes.

Tiesībsargājošo iestāžu bezdarbība un acīmredzamu faktu nekonstatēšana rada situāciju, ka mēs nevaram pilnvērtīgi izmantot savas tiesības tiesā (civiltiesiskā kārtā iesniegt prasību), apjomīgas prasības celšanai mums nepietiek līdzekļu, un līdz šim no tiesībsargājošām iestādēm nav saņemti šādas prasības celšanai nepieciešamie pierādījumi (faktu konstatējumi, ka nav līguma un mūsu mājlopi atrodas pie svešas personas).

Tiesā mēs nevaram celt pilnvērtīgu prasību, jo starp mums un personu, kas mājlopus piesavinājās, nav līguma, - loģiski, ka neviens zaglis neslēdz līgumu par zagšanu ar apzagto saimnieku. Šādu faktu pienākums ir konstatēt tiesībsargājošām iestādēm, kuras to ne tikai nedara, bet arī neizmeklē piesavināšanās faktu, jo līdz šim nav ierosināta krimināllieta par piesavināšanās faktu.

Tiesībsargājošās iestādes jau vairāk par gadu nekonstatē mūs kā cietušos, neizdod apliecinājumu (vai negrib izdot), ka mūsu mājlopi atrodas pie citas personas, kā arī līdz šim nekonstatē, uz kāda pamata mūsu mājlopi kļuvuši par svešas personas īpašumu; tieši prokuratūras rīcības dēļ mums nav neviena apliecinoša dokumenta, lai pret personu, kas pret mūsu gribu izmanto mūsu īpašumu, mēs varētu griezties tiesā civiltiesiski, lai atgūtu mums piederošos mājlopus.

Īss situācijas apraksts.

Ar lopkopību nodarbojamies jau no 1998. gada, un, tā kā esošajā saimniecībā – Bērzaunes pagasta Jurēni - mājlopiem sāka trūkt vietas, 2010.gadā iegādājāmies vēl vienu fermu Līvānu novadā Rožupē. Tā paša gada ziemā (decembrī) konstatējām, ka ar jauno fermu ir nopietnas problēmas, jo katru gadu tajā aizsalst ūdensvads; tā kā lopu bija ievērojams daudzums un uz abām saimniecībām bija tikai viens traktors, kas atradās otrā fermā - Bērzaunes pagasta Jurēnos, steidzami bija nepieciešams otrs traktors ūdens piegādei arī saimniecībā, kas atrodas Līvānos.

Mums pieteicās izpalīdzēt lopkopis Gundars Lutinskis no Neretas pagasta, kurš mūsu mātei Anitai Siliņai, bija izteicis vēlēšanos no mums iegādāties šķirnes teļus; tā kā uz ziemu pamatā visas govis nebija slaucamas (bija grūsnas), mamma vienojās, ka G.Lutinskis pārvedīs lopus uz savu fermu (Neretas pagastā) un turēs līdz 2011.gada pavasarim, par to paturot sev visus jaunpiedzimušos teļus.

Pavasarī G.Lutinskis lopus vilcinājās atdot, līdz bijām spiesti griezties policijā, pēc kā G.Lutinskis izteica priekšlikumu mājlopus iegādāties ar atpakaļejošu datumu, kam mēs kategoriski nepiekritām, jo mājlopus nekad neesam domājuši pārdot. To, ka G.Lutinskis mājlopus nav iegādājies viņš apliecināja arī televīzijas raidījumā Tautas balss (http://www.tvnet.lv/online_tv/20308-zemnieces_pulas_atgut_savas_150_govis).

Situācija uz pašreizējo brīdi ir šāda: mājlopus pārdot mēs nekad neesam vēlējušies, jo tas ir mūsu vienīgais ienākums. No G.Lutinska un tiesībsargājošo iestāžu darbinieku izteiktā priekšlikuma noslēgt pirkuma līgumu ar atpakaļejošu datumu mēs kategoriski atsakāmies, jo nekad neesam vēlējušies šādu darījumu slēgt.

Tiesībsargājošās iestādes līdz šim nav devušas atbildi, uz kuras pamata mēs varētu vērsties tiesā civiltiesiskā kārtībā pret G.Lutinski, kā rezultātā G.Lutinskis tikai var netraucēti gūt peļņu no mūsu īpašuma. LDC (Lauksaimniecības datu centrs) atbildi uz 2011 gadā iesniegtajiem iesniegumiem ir sniedzis pēc gada - šogad, norādot, ka LDC nevar anulēt deklarācijas, pat ja uz tām ir viltoti paraksti, ja nav ZS Sluķenes īpašnieka - G.Lutinska piekrišanas.

LDC bijām arī lūguši konstatēt, ka deklarācijā norādītais neatbilst patiesībai, un lūdzām paskaidrot, kādēļ mūsu īpašumu LDC ir reģistrējis uz trešās personas vārda (juridiskas personas), ja pat LDC iesniegtajās deklarācijās, kurās ir viltoti mūsu paraksti, ir norādīts, ka abas puses ir fiziskas personas, nevis fiziska un juridiska persona.

LDC lūdzām arī ziņot tiesībsargājošām iestādēm par nepatiesas deklarācijas iesniegšanu (kas ir krimināli sodāma rīcība), bet LDC darbinieki sniedza atbildi, ka ziņošana par nelikumībām neietilpst viņu pienākumos. No šādas LDC atbildes izriet, ka LDC neveiktu nekādas darbības (neziņotu tiesībsargājošām iestādēm) pat tajā gadījumā, ja būtu pamatotas aizdomas, ka ir iesniegtas viltotas deklarācijas un mājlopi būtu reāli nozagti, bet mums nav tiesību apstrīdēt citas personas nepatiesi iesniegto deklarāciju iestādei, ja iestāde to nav pārbaudījusi.

Sūdzība tika iesniegta Zemkopības ministram, kura sniedza atbildi, norādot, ka deklarācijas nav anulējamas un atbilde uz 2011.gada iesniegumiem mums ir sniegta telefoniski jau 2011.gadā. Šajā sakarā lietderīgi ir norādīt, ka Zemkopības ministrijas atbilde mums nekad nav sniegta (pat telefoniski), kā arī ZM (Zemkopības ministrijas) lēmumā nav norādīts pats galvenais, - kāda tad bija šī telefoniskā atbilde, kas kam un kad viņu sniedza, kā arī - kā šī atbilde būtu pārsūdzama vai no kādiem avotiem tās saturs tapis zināms zemkopības ministram.

Neskatoties uz to, ka sūdzības par lietas vilcināšanu tika iesniegtas arī Ģenerālprokuratūrā, tās visas (neskatoties uz lūgumu izskatīt augstākam prokuroram) ir pārsūtītas izskatīšanai tajā pašā prokuratūrā (Zemgales apgabala), pie kam daļa no tām ir pārsūtītas tam pašam prokuroram, par kuru ir iesniegtas sūdzības, rezultātā atbildes uz mūsu iesniegtajām sūdzībām sniedz tā pati prokurore D.Piktjale, par kuras rīcību un lēmumiem esam iesnieguši sūdzības.

Likumi atsevišķiem ierēdņiem (prokuroriem) ir piešķīruši lielāku un neatkarīgāku varu nekā tiesai, šo ierēdņu patvaļa nav sodāma, un sanāk tā, ka tiesiskā valstī - Latvijas Republikā pastāvošā likumdošana nodrošina prokuroru varu ne tikai kā neatkarīgu varu, bet arī kā lielāku varu nekā tiesai, jo augstāka prokurora lēmumi pēc likuma ir galīgi un tos nevar pārsūdzēt tiesā pat tajā gadījumā, ja tie būtu acīmredzami nelikumīgi un ja lēmumu par savu lēmumu tiesiskumu ir izvērtējis tas pats prokurors, par kura lēmumiem ir iesniegta sūdzība.

Citās valsts iestādēs (ZM un LDC) amatpersonu radīto likumu pārkāpumu nesodāmību nodrošina šajās iestādēs esošā iekšējā korupcija, kas izpaužas ar savstarpēju nerakstītu amatpersonu sadarbību vienojoties, ka gadījumā, ja kāds no kolēģiem ir apzināti vai neapzināti pārkāpis vai neievērojis likumu, vai aizskāris citas personas tiesības, tad šis kolēģis ir jāatbalsta, pasniedzot viņa rīcību kā tiesisku.

Esam nonākuši pie bēdīga secinājuma, ka, pastāvot pašreizējai valsts sistēmai, nodokļu maksātājam nav nopietnu izredžu paļauties uz viņa tiesību aizsardzību no valsts puses. Tieši valsts rīcības dēļ mums nekas cits neatliks kā vien likvidēt savu saimniecību, kas pastāvējusi jau 20 gadus, un apsvērt iespēju pamest šo valsti.

Ar šo vēstuli lūdzam prezidentu vērst uzmanību, ka valstī ir radīta situācija, kad valsts nespēj efektīvi aizsargāt savu pilsoņu tiesības, ja šīs tiesības ir liegtas kādas valsts amatpersonas vainas dēļ, un šo tiesību īstenošana ir iespējama tikai tad, ja cita amatpersona konstatētu sava kolēģa sodāmu rīcību.

Ierēdņu tīkls un slēptā korupcija (vienam otra vainas piesedzot) valstī ir milzīga. Amatpersonām ar likumu ir nodrošināta imunitāte pret nopietniem sodiem, par tiešo pienākumu nepildīšanu vai paviršu pildīšanu amatpersonas (it īpaši neatkarīgas amatpersonas) nav materiāli atbildīgas par viņu rīcības rezultātā radītajām sekām.

Mūsu valstī ir pieņemts uzskatīt, ka korupcija aprobežojas ar kukuļošanu vai neatļautu vienošanos, bet netiek pievērsta uzmanība korupcijas cēloņiem un faktiskai korupcijai. Ierēdņi nejūtas korumpēti, ja ir apgājuši likumu vai vienkārši pēc kāda kolēģa vai paziņas lūguma apzināti nav pildījuši godprātīgi savus pienākumus.

Faktiskai (nesodītai) korupcijai motivācija ne vienmēr ir mantkārīga rakstura: pamatā šie motivējumi nepildīt pienākumus vai pildīt tos slikti ir it kā nekaitīgi – pēc priekšnieka, kolēģa vai kāda drauga ieteikuma, vai vienkārši personīgas simpātijas dēļ pret kādu personu, un rezultātā Temīda ir bezspēcīga pret ierēdņa ambīcijām pat tad, ja likumi mūsu valstī ir rakstīti visiem vienādi, jo to piemērošana nav vairs atkarīga no amatpersonu godaprāta, bet gan no šo amatpersonu savstarpējās sazvērestības.

Novērtē šo rakstu:

27
3

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

FotoBiedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra Dzintara Rasnača (NA) vadībā, aicina LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties, dodot ministra krēsla vietu spējīgākai personai, kura izprot tiesiskuma nozīmi un lomu valsts attīstībā un sabiedrības labklājībā.
Lasīt visu...

21

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

FotoVairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot izdomāts ar visiem tās trūkumiem. Patiesībā tas skanēja šādi: DEMOCRACY IS THE WORST FORM OF GOVERNMENT, EXCEPT ALL THOSE OTHER FORMS THAT HAVE BEEN FROM TIME TO TIME. Kas nozīmē ka vēsturē ir bijuši par mūsdienu “demokrātiju” taisnīgāki tautu pašpārvaldes modeļi un patlaban mēs esam tuvāk Ķīnas mūrim nekā skandinātajai suverenitātei.
Lasīt visu...

21

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

FotoŠajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas sprēgāšana ir obligāti jāņem vērā. To nedrīkst ignorēt. Obligāti nedrīkst būt nevērīga izturēšanās pret latīņu valodu. Nedrīkst nevēlēties zināt un savu iespēju robežās nelietot latīņu valodu. Tas nav pieļaujams. Tāpēc esejas autoram un esejas lasītājiem ir jāpārceļas uz latīņu valodas pasauli. Lūdzu, ievērosim: nevis uz latīnismu pasauli, bet uz latīņu valodas pasauli! Praktiski tas nozīmē pārcelšanos uz divvalodu pasauli – latīņu valodas pasauli + latviešu valodas pasauli.
Lasīt visu...

6

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

Foto2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates sagatavoto raidījumu par tēmu „Sistēmas bērni”, kas liecina: internātus un slimnīcas izmanto kā draudu nepaklausīgajiem.
Lasīt visu...

21

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

FotoGodātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem tiesu spriedumiem, ar advokāta Normunda Šlitkes vai AS Pilsētas zemes dienests (AS nosaukumā vārds – „dienests” valsts iestādes viltīgs atdarinājums, kas ved neizpratnē), vai SIA Vienotais norēķinu centrs skaidrojumiem, pamācībām un likumu normu savirknējumiem „vienos vārtos”?
Lasīt visu...

12

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

FotoFrancijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju oficiālie pārstāvji netiks finālā. Pēc sociologu branžas globālās izblamēšanās pērnā gada svarīgāko notikumu prognozēšanā nešķiet prātīgi uzņemties kaut jel kādu atbildību par aptauju datu interpretēšanu, tomēr viens ir skaidrs: valsts populārākā politiķe ir Marina Le Pena, kura klasifikācijas labad tiek skaitīta pie galēji labējiem. Lai kaut kā šo eirorastiem neērto situāciju appušķotu, viņai permanenti uzkarināta populisma birka.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...