Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Sešu 12. Saeimas deputātu iesniegtie priekšlikumi likumprojektam „Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā" par mākslīgu grūtniecības pārtraukšanu.

1. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„Papildināt 5.panta ceturto daļu ar pirmo un otro teikumu šādā redakcijā: "Mātei un tēvam, kuri izteikuši vēlēšanos mākslīgi pārtraukt grūtniecību, valsts nodrošina iespēju saņemt konsultāciju pie sertificēta krīzes grūtniecības speciālista, kā arī, ja nepieciešams, pie konkrētajai situācijai atbilstoša speciālista - jurista, sociālā darbinieka, psihologa, ģimenes terapeita, u.tml. Kārtību, kādā organizējama krīzes grūtniecības speciālistu apmācība un sertificēšana un kārtību, kādā nodrošināma konsultācija, nosaka Ministru kabinets."

Uzskatīt līdzšinējo 5.panta ceturto daļu par 5.panta ceturtās daļas trešo teikumu.

2. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Aizstāt 17.panta pirmajā daļā skaitli " 18" ar skaitli "25".

3. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

23.pantā:

Izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kontracepcija ir līdzekļu un metožu kopums olšūnas apaugļošanās novēršanai."

Izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ārstniecības personas pienākums ir izskaidrot reproduktīvo vecumu sasniegušajiem pacientiem dzimstības regulēšanas iespējamās metodes, sniegt pilnu informāciju par kontracepcijas lietošanas ietekmi uz veselības stāvokli un reproduktīvo veselību un ieteikt piemērotāko dzimstību regulējošo līdzekli un metodi."

4. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„25.pantā:

Papildināt otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu mātei, kura izteikusi vēlēšanos mākslīgi pārtraukt grūtniecību, drīkst izsniegt tikai, ja saņemts apliecinājums par dalību šā likuma 5.panta ceturtajā daļā paredzētajā konsultācijā, ko sniegusi ar konkrētās grūtniecības pārtraukšanu nesaistīta persona.""

Papildināt trešo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Grūtniecības pārtraukšanu nedrīkst veikt ginekologs (dzemdību speciālists), kurš izsniedzis norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu."

5. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Papildināt 26.panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā mātei un tēvam ir tiesības saņemt šā likuma 5.panta ceturtajā daļā paredzēto konsultāciju."

6. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„Papildināt 27.panta trešo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Šādā gadījumā šā likuma 5.panta ceturtajā daļā paredzētā konsultācija nodrošināma arī mātes vecākiem vai aizbildņiem.""

7. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Aizstāt likuma 25.panta nosaukumā, 25.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, un 26.panta trešajā daļā vārdu "sieviete" ar vārdu "māte" atbilstošā locījumā.

8. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Aizstāt likuma 27.pantā vārdu "paciente" ar vārdu "māte" atbilstošā locījumā.

Pamatojums.

Atbilstoši Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 2.pantam, seksuālā un reproduktīvā veselība ir ar cilvēka seksuālo un reproduktīvo sistēmu saistīta fiziska, garīga un sociāla labklājība. Diemžēl, personu garīgajai un sociālajai labklājībai seksuālās un reproduktīvās veselības kontekstā tiek pievērsts pārāk maz uzmanības. Nereti viens cilvēks un viņa seksuālās vajadzības tiek stādītas augstāk par atbildību, ģimeni un citu cilvēku garīgo labklājību. Atbildīgas seksuālās attiecības tiek izsmietas kā nemodernas, vienlaikus pilnībā ignorējot emocionālās un sociālās sekas, ko atstāj bezatbildīgas seksuālās attiecības, kurās viena puse nav gatava uzņemties atbildību vai ir izmantojusi otru pusi vienīgi seksuālas baudas gūšanai. Līdzīgi, no valsts puses tiek pilnībā ignorēts pēcaborta sindroms , ar ko saskaras teju ikviena māmiņa, kura izdarījusi abortu. Priekšlikumi izstrādāti, lai izpildītu likuma 2.pantu un pievērstu uzmanību arī ar cilvēka seksuālo un reproduktīvo sistēmu saistītajai garīgajai un sociālajai labklājībai.

Mākslīga grūtniecības pārtraukšana ir procedūra, kas būtiski apdraud sievietes emocionālo un fizisko veselību. Bieži pēc mākslīgas grūtniecības pārtraukšanas konstatējami gadījumi, kad sieviete fizioloģisku vai psiholoģisku iemeslu dēļ vairs nevar ieņemt un iznēsāt bērnu, tādējādi radot traģēdiju konkrētajā ģimenē un zaudējumu sabiedrībai.

Nesen Latvijā veikts pētījums „Nevēlama grūtniecība un kontracepcijas prakse Latvijā" rāda, ka, lai arī abortu skaits Latvijā katru gadu samazinās, tomēr tas joprojām ir gandrīz divas reizes augstāks par vidējo abortu skaitu Eiropas Savienībā. Tāpat pētījums parāda, ka satraucoši daudz ir sieviešu, kuras ar abortu pārtrauc pirmo grūtniecību - tādas ir viena trešā daļa jeb 31% no abortus veikušajām sievietēm.

Atbildot uz jautājumu, vai ir kaut kas, kas varētu mainīt sievietes lēmumu par grūtniecības pārtraukšanu, 25% sieviešu atbildējušas, ka viņu izvēli varētu mainīt partneris, 7% - vecāki un tuvinieki, 29% finansiālā palīdzība, bet 25% sociālās garantijas. Ņemot vērā valstī izveidotos atbalsta mehānismus gan vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu veidā, gan īpašu atbalstu krīzes situācijā nonākušām grūtniecēm secināms, ka bieži aborts tiek izdarīts, jo sievietes nav informētas par sev pieejamo atbalstu. Šo situāciju palīdzētu novērst konsultācija pie speciālista, kurš izskaidrotu kā pieejamās atbalsta iespējas, tā iespējamās aborta izdarīšanas sekas.

Jau šobrīd pastāv vairākas organizācijas, piemēram, Krīzes grūtniecības centrs, kuras apliecinājušas, ka spēj šādu pakalpojumu sniegt visā Latvijas teritorijā. Sadarbībā ar pašvaldībām, kurās ir pieejama informācija par konkrētajā pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, šāds atbalsts iespējams, varētu palīdzēt bērna mātei un tēvam pieņemt lēmumu par labu bērna dzīvības saglabāšanai, savukārt katra dzīvība ir neatsverama vērtība kā konkrētajā ģimenē, tā visā sabiedrībā un valstī.

Lai būtu iespējams saņemt kvalitatīvu konsultāciju pie atbilstoša speciālista, un pēc tam vēlreiz rūpīgi pārdomāt savu izvēli, konsultācija nodrošināma pirms likumā noteiktā pārdomu laika.

Lai novērstu situācijas, kurās ginekologs mantisku apsvērumu dēļ mudina sievieti izvēlēties mākslīgu grūtniecības pārtraukšanu, kā arī lai emocionāli atvieglotu sievietes izvēli uz grūtniecības pārtraukšanas procedūru neierasties, tiek piedāvāts noteikt, ka grūtniecības pārtraukšanu nedrīkst veikt ginekologs, kurš izsniedzis norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu. Sieviete vai meitene, kuras ķermenī ir izveidojusies jauna dzīvība, neatkarīgi no bērna tālākā likteņa, ir kļuvusi un vienmēr būs šī konkrētā bērna māte. Attiecīgi, arī normatīvajos aktos nepieciešams lietot atbilstošu terminoloģiju, nepamatoti neatdalot bērnu no mātes. Šādā izpratnē nav nozīmes, vai konkrētā bērna māte ir pilngadīga vai nepilngadīga, kā arī nav nozīmes tam, vai viņa ir sasniegusi 16 gadu vecumu.

Dzimumšūnu ziedošana ir nopietns lēmums, kas atstāj tālejošas sekas - nākamo paaudzi neatkarīgi no tā, vai donors ir par to informēts vai nav. Attiecīgi, lēmums par dzimumšūnu ziedošanu nedrīkst tikt pieņemts mirkļa emociju iespaidā vai kolektīva ietekmē, tam jābūt pārdomātam, izsvērtam un apzinātam. §aši destruktīva šāda dzimumšūnu ziedošana ir sievietes reproduktīvajai veselībai.

Mūsdienās kontracepcija vairs nav vienīgi medicīnisku kontracepcijas līdzekļu kopums. Attīstoties un palielinoties cilvēku vēlmei dzīvos saskaņā ar sevi un dabu, attīstās arī cilvēka organismam būtiski draudzīgākas, taču arī uz medicīniskiem pierādījumiem balstītas kontracepcijas metodes ar līdzvērtīgu drošības līmeni jeb tā sauktās dabīgās ģimenes plānošanas metodes. Attiecīgi, nepieciešams saskaņot normatīvo regulējumu ar pastāvošo situāciju. Šobrīd izplatītajiem medicīniskajiem kontracepcijas līdzekļiem ir daudz iespējamu blakusparādību, kas tiek aprakstītas šo kontracepcijas līdzekļu anotācijās, tomēr pacientiem tās ne vienmēr ir pietiekami labi saprotamas. Tāpēc, lai pacients pilnā mērā varētu uzņemties atbildību par savu

reproduktīvo veselību, ārstniecības personai uzliekams pienākums izskaidrot visas iespējamās kontracepcijas līdzekļu lietošanas blakusparādības, kā arī vērst pacienta uzmanību uz to, ka ir pieejamas un izmantojamas arī dabīgās ģimenes plānošanas metodes, kuru ietvaros kontracepcijas līdzekļi netiek lietoti.

9. Papildināt likumu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„1. Izmaiņas likuma 5.panta ceturtajā daļā, 25.panta trešajā daļā un 27.panta trešajā daļā stājas spēkā 2015.gada 1 .jūlijā.

Pamatojums.

Tā kā minētajās normās piedāvātie risinājumi paredz izmaiņas esošajā kārtībā, kādā tiek veikta grūtniecības pārtraukšana, šīm izmaiņām ir nepieciešams sagatavoties, tāpēc tiek noteikts pārejas laiks līdz 2015.gada 1.jūlijam.

* Inga Bite, Imants Parādnieks (attēlā), Guntis Belēvičs, Mārtiņš Šics, Jānis Ruks, Nellija Kleinberga

Novērtē šo rakstu:

33
27

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

FotoBiedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra Dzintara Rasnača (NA) vadībā, aicina LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties, dodot ministra krēsla vietu spējīgākai personai, kura izprot tiesiskuma nozīmi un lomu valsts attīstībā un sabiedrības labklājībā.
Lasīt visu...

21

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

FotoVairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot izdomāts ar visiem tās trūkumiem. Patiesībā tas skanēja šādi: DEMOCRACY IS THE WORST FORM OF GOVERNMENT, EXCEPT ALL THOSE OTHER FORMS THAT HAVE BEEN FROM TIME TO TIME. Kas nozīmē ka vēsturē ir bijuši par mūsdienu “demokrātiju” taisnīgāki tautu pašpārvaldes modeļi un patlaban mēs esam tuvāk Ķīnas mūrim nekā skandinātajai suverenitātei.
Lasīt visu...

21

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

FotoŠajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas sprēgāšana ir obligāti jāņem vērā. To nedrīkst ignorēt. Obligāti nedrīkst būt nevērīga izturēšanās pret latīņu valodu. Nedrīkst nevēlēties zināt un savu iespēju robežās nelietot latīņu valodu. Tas nav pieļaujams. Tāpēc esejas autoram un esejas lasītājiem ir jāpārceļas uz latīņu valodas pasauli. Lūdzu, ievērosim: nevis uz latīnismu pasauli, bet uz latīņu valodas pasauli! Praktiski tas nozīmē pārcelšanos uz divvalodu pasauli – latīņu valodas pasauli + latviešu valodas pasauli.
Lasīt visu...

6

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

Foto2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates sagatavoto raidījumu par tēmu „Sistēmas bērni”, kas liecina: internātus un slimnīcas izmanto kā draudu nepaklausīgajiem.
Lasīt visu...

21

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

FotoGodātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem tiesu spriedumiem, ar advokāta Normunda Šlitkes vai AS Pilsētas zemes dienests (AS nosaukumā vārds – „dienests” valsts iestādes viltīgs atdarinājums, kas ved neizpratnē), vai SIA Vienotais norēķinu centrs skaidrojumiem, pamācībām un likumu normu savirknējumiem „vienos vārtos”?
Lasīt visu...

12

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

FotoFrancijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju oficiālie pārstāvji netiks finālā. Pēc sociologu branžas globālās izblamēšanās pērnā gada svarīgāko notikumu prognozēšanā nešķiet prātīgi uzņemties kaut jel kādu atbildību par aptauju datu interpretēšanu, tomēr viens ir skaidrs: valsts populārākā politiķe ir Marina Le Pena, kura klasifikācijas labad tiek skaitīta pie galēji labējiem. Lai kaut kā šo eirorastiem neērto situāciju appušķotu, viņai permanenti uzkarināta populisma birka.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...