Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Sešu 12. Saeimas deputātu iesniegtie priekšlikumi likumprojektam „Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā" par mākslīgu grūtniecības pārtraukšanu.

1. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„Papildināt 5.panta ceturto daļu ar pirmo un otro teikumu šādā redakcijā: "Mātei un tēvam, kuri izteikuši vēlēšanos mākslīgi pārtraukt grūtniecību, valsts nodrošina iespēju saņemt konsultāciju pie sertificēta krīzes grūtniecības speciālista, kā arī, ja nepieciešams, pie konkrētajai situācijai atbilstoša speciālista - jurista, sociālā darbinieka, psihologa, ģimenes terapeita, u.tml. Kārtību, kādā organizējama krīzes grūtniecības speciālistu apmācība un sertificēšana un kārtību, kādā nodrošināma konsultācija, nosaka Ministru kabinets."

Uzskatīt līdzšinējo 5.panta ceturto daļu par 5.panta ceturtās daļas trešo teikumu.

2. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Aizstāt 17.panta pirmajā daļā skaitli " 18" ar skaitli "25".

3. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

23.pantā:

Izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kontracepcija ir līdzekļu un metožu kopums olšūnas apaugļošanās novēršanai."

Izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ārstniecības personas pienākums ir izskaidrot reproduktīvo vecumu sasniegušajiem pacientiem dzimstības regulēšanas iespējamās metodes, sniegt pilnu informāciju par kontracepcijas lietošanas ietekmi uz veselības stāvokli un reproduktīvo veselību un ieteikt piemērotāko dzimstību regulējošo līdzekli un metodi."

4. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„25.pantā:

Papildināt otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu mātei, kura izteikusi vēlēšanos mākslīgi pārtraukt grūtniecību, drīkst izsniegt tikai, ja saņemts apliecinājums par dalību šā likuma 5.panta ceturtajā daļā paredzētajā konsultācijā, ko sniegusi ar konkrētās grūtniecības pārtraukšanu nesaistīta persona.""

Papildināt trešo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Grūtniecības pārtraukšanu nedrīkst veikt ginekologs (dzemdību speciālists), kurš izsniedzis norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu."

5. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Papildināt 26.panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā mātei un tēvam ir tiesības saņemt šā likuma 5.panta ceturtajā daļā paredzēto konsultāciju."

6. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„Papildināt 27.panta trešo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Šādā gadījumā šā likuma 5.panta ceturtajā daļā paredzētā konsultācija nodrošināma arī mātes vecākiem vai aizbildņiem.""

7. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Aizstāt likuma 25.panta nosaukumā, 25.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, un 26.panta trešajā daļā vārdu "sieviete" ar vārdu "māte" atbilstošā locījumā.

8. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Aizstāt likuma 27.pantā vārdu "paciente" ar vārdu "māte" atbilstošā locījumā.

Pamatojums.

Atbilstoši Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 2.pantam, seksuālā un reproduktīvā veselība ir ar cilvēka seksuālo un reproduktīvo sistēmu saistīta fiziska, garīga un sociāla labklājība. Diemžēl, personu garīgajai un sociālajai labklājībai seksuālās un reproduktīvās veselības kontekstā tiek pievērsts pārāk maz uzmanības. Nereti viens cilvēks un viņa seksuālās vajadzības tiek stādītas augstāk par atbildību, ģimeni un citu cilvēku garīgo labklājību. Atbildīgas seksuālās attiecības tiek izsmietas kā nemodernas, vienlaikus pilnībā ignorējot emocionālās un sociālās sekas, ko atstāj bezatbildīgas seksuālās attiecības, kurās viena puse nav gatava uzņemties atbildību vai ir izmantojusi otru pusi vienīgi seksuālas baudas gūšanai. Līdzīgi, no valsts puses tiek pilnībā ignorēts pēcaborta sindroms , ar ko saskaras teju ikviena māmiņa, kura izdarījusi abortu. Priekšlikumi izstrādāti, lai izpildītu likuma 2.pantu un pievērstu uzmanību arī ar cilvēka seksuālo un reproduktīvo sistēmu saistītajai garīgajai un sociālajai labklājībai.

Mākslīga grūtniecības pārtraukšana ir procedūra, kas būtiski apdraud sievietes emocionālo un fizisko veselību. Bieži pēc mākslīgas grūtniecības pārtraukšanas konstatējami gadījumi, kad sieviete fizioloģisku vai psiholoģisku iemeslu dēļ vairs nevar ieņemt un iznēsāt bērnu, tādējādi radot traģēdiju konkrētajā ģimenē un zaudējumu sabiedrībai.

Nesen Latvijā veikts pētījums „Nevēlama grūtniecība un kontracepcijas prakse Latvijā" rāda, ka, lai arī abortu skaits Latvijā katru gadu samazinās, tomēr tas joprojām ir gandrīz divas reizes augstāks par vidējo abortu skaitu Eiropas Savienībā. Tāpat pētījums parāda, ka satraucoši daudz ir sieviešu, kuras ar abortu pārtrauc pirmo grūtniecību - tādas ir viena trešā daļa jeb 31% no abortus veikušajām sievietēm.

Atbildot uz jautājumu, vai ir kaut kas, kas varētu mainīt sievietes lēmumu par grūtniecības pārtraukšanu, 25% sieviešu atbildējušas, ka viņu izvēli varētu mainīt partneris, 7% - vecāki un tuvinieki, 29% finansiālā palīdzība, bet 25% sociālās garantijas. Ņemot vērā valstī izveidotos atbalsta mehānismus gan vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu veidā, gan īpašu atbalstu krīzes situācijā nonākušām grūtniecēm secināms, ka bieži aborts tiek izdarīts, jo sievietes nav informētas par sev pieejamo atbalstu. Šo situāciju palīdzētu novērst konsultācija pie speciālista, kurš izskaidrotu kā pieejamās atbalsta iespējas, tā iespējamās aborta izdarīšanas sekas.

Jau šobrīd pastāv vairākas organizācijas, piemēram, Krīzes grūtniecības centrs, kuras apliecinājušas, ka spēj šādu pakalpojumu sniegt visā Latvijas teritorijā. Sadarbībā ar pašvaldībām, kurās ir pieejama informācija par konkrētajā pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, šāds atbalsts iespējams, varētu palīdzēt bērna mātei un tēvam pieņemt lēmumu par labu bērna dzīvības saglabāšanai, savukārt katra dzīvība ir neatsverama vērtība kā konkrētajā ģimenē, tā visā sabiedrībā un valstī.

Lai būtu iespējams saņemt kvalitatīvu konsultāciju pie atbilstoša speciālista, un pēc tam vēlreiz rūpīgi pārdomāt savu izvēli, konsultācija nodrošināma pirms likumā noteiktā pārdomu laika.

Lai novērstu situācijas, kurās ginekologs mantisku apsvērumu dēļ mudina sievieti izvēlēties mākslīgu grūtniecības pārtraukšanu, kā arī lai emocionāli atvieglotu sievietes izvēli uz grūtniecības pārtraukšanas procedūru neierasties, tiek piedāvāts noteikt, ka grūtniecības pārtraukšanu nedrīkst veikt ginekologs, kurš izsniedzis norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu. Sieviete vai meitene, kuras ķermenī ir izveidojusies jauna dzīvība, neatkarīgi no bērna tālākā likteņa, ir kļuvusi un vienmēr būs šī konkrētā bērna māte. Attiecīgi, arī normatīvajos aktos nepieciešams lietot atbilstošu terminoloģiju, nepamatoti neatdalot bērnu no mātes. Šādā izpratnē nav nozīmes, vai konkrētā bērna māte ir pilngadīga vai nepilngadīga, kā arī nav nozīmes tam, vai viņa ir sasniegusi 16 gadu vecumu.

Dzimumšūnu ziedošana ir nopietns lēmums, kas atstāj tālejošas sekas - nākamo paaudzi neatkarīgi no tā, vai donors ir par to informēts vai nav. Attiecīgi, lēmums par dzimumšūnu ziedošanu nedrīkst tikt pieņemts mirkļa emociju iespaidā vai kolektīva ietekmē, tam jābūt pārdomātam, izsvērtam un apzinātam. §aši destruktīva šāda dzimumšūnu ziedošana ir sievietes reproduktīvajai veselībai.

Mūsdienās kontracepcija vairs nav vienīgi medicīnisku kontracepcijas līdzekļu kopums. Attīstoties un palielinoties cilvēku vēlmei dzīvos saskaņā ar sevi un dabu, attīstās arī cilvēka organismam būtiski draudzīgākas, taču arī uz medicīniskiem pierādījumiem balstītas kontracepcijas metodes ar līdzvērtīgu drošības līmeni jeb tā sauktās dabīgās ģimenes plānošanas metodes. Attiecīgi, nepieciešams saskaņot normatīvo regulējumu ar pastāvošo situāciju. Šobrīd izplatītajiem medicīniskajiem kontracepcijas līdzekļiem ir daudz iespējamu blakusparādību, kas tiek aprakstītas šo kontracepcijas līdzekļu anotācijās, tomēr pacientiem tās ne vienmēr ir pietiekami labi saprotamas. Tāpēc, lai pacients pilnā mērā varētu uzņemties atbildību par savu

reproduktīvo veselību, ārstniecības personai uzliekams pienākums izskaidrot visas iespējamās kontracepcijas līdzekļu lietošanas blakusparādības, kā arī vērst pacienta uzmanību uz to, ka ir pieejamas un izmantojamas arī dabīgās ģimenes plānošanas metodes, kuru ietvaros kontracepcijas līdzekļi netiek lietoti.

9. Papildināt likumu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„1. Izmaiņas likuma 5.panta ceturtajā daļā, 25.panta trešajā daļā un 27.panta trešajā daļā stājas spēkā 2015.gada 1 .jūlijā.

Pamatojums.

Tā kā minētajās normās piedāvātie risinājumi paredz izmaiņas esošajā kārtībā, kādā tiek veikta grūtniecības pārtraukšana, šīm izmaiņām ir nepieciešams sagatavoties, tāpēc tiek noteikts pārejas laiks līdz 2015.gada 1.jūlijam.

* Inga Bite, Imants Parādnieks (attēlā), Guntis Belēvičs, Mārtiņš Šics, Jānis Ruks, Nellija Kleinberga

Novērtē šo rakstu:

33
27

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Vara un izvēle

FotoPamazām atklājas, ka tautai 4.maija Latvijā ar varu nav gandrīz nekāda sakara. Ar to varu, kas izvēlas vadību un pieņem galvenos saimnieciskos lēmumus. Tomēr atbildību par sastrādāto prasa tieši no mums.
Lasīt visu...

21

Agresīvā nelietība pirmsvēlēšanu melu vakcinācijā

FotoKatrām vēlēšanām ir sava morālā specifika. Vēlēšanas ir politiskās cīņas sastāvdaļa. Savukārt politiskā cīņa vienmēr ir politiķu morāles apliecinājums. Tāpēc katru vēlēšanu specifika izpaužas morālajā jomā. Tā tas ir arī sakarā ar gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām 2017.gada 3.jūnijā. Aizvadītajos mēnešos pirmsvēlēšanu politiskā cīņa apliecināja noteiktu morālo specifiku – būtisku un neatņemamu īpatnību.
Lasīt visu...

12

Beidziet slepkavot bērnus

FotoPatvaļīgi uzzīmēta velojosla Brīvības ielā. Šis attēls labi parāda, ka vietas pietiek visiem – gan gājējiem, gan riteņbraucēju infrastruktūrai, gan sabiedriskajam transportam, gan pārējam autotransportam.
Lasīt visu...

21

Atklātā vēstule kandidātiem uz Rīgas domes priekšsēdētāja amatu

FotoPirms atdot balsi par vienu no Jums Rīgas domes vēlēšanās, mēs, Rīgas iedzīvotāji, aicinām atsaukties un izvērtēt notiekošo Rīgā. Jūsu uzmanība tagad objektīvi ir vērsta uz vēlētāju balsīm. Mēs, izmantojot šo apstākli, esam spiesti lūgt Jūsu atbalstu saistībā ar mūsu tiesību aizskārumu laika posmā no 2011. gada līdz pat šim brīdim, 2017. gada maijam. Tālāk izklāstītais būtiski skar ne tikai mūsu situāciju, bet gan attiecas uz ikvienu Rīgas iedzīvotāju.
Lasīt visu...

6

Jāni Maizīti, neesiet lupata, esiet stiprs vīrs

FotoJāni Maizīti, nebaidieties no tautas vēlēta Saeimas deputāta, esiet stiprs vīrs, neizvairieties pārrunāt Latvijai svarīgus jautājumus.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Vai ir vērts savus nodokļus maksāt Garkalnē?

Garkalnes novadā dzīvojam samērā nesen, taču gribētos padalīties ar novērojumiem un lietām, ar ko esam sastapušies. Faktiski ir kā...

Foto

Vienaldzības gads veselības aprūpē: vai mums ir vajadzīga tāda ministre?

Drīz apritēs gads, kopš par veselības ministri kļuvusi Anda Čakša. Veselības aprūpē ir ārkārtīgi daudz steidzami...

Foto

Fotogrāfe un divas mammas

Sociālos medijus pāršalca stāsts par to, kā fotogrāfe ar kristīgu pārliecību atteicās fotografēt ģimeni, uzzinot, ka tajā ir divas mammas. Tas raisīja...

Foto

Iztiks paraolimpietis arī bez zirga...

Latvija mēdz pārsteigt pasauli ar saviem sasniegumiem, saviem cilvēkiem. Izņēmums nav sports, kur mums, mazai tautai, ir sava izcila hokeja komanda,...

Foto

Vajadzētu atkāpties arī Jurčai, Āboltiņai un Maizītim

2017.gada 14.maijā laikrakstā NRA ir nopublicēti divi raksti par korupcijas apkarošanas un novēršanas jautājumiem: 1. SAB direktors: KNAB daudzas...

Foto

Latvijas Žurnālistu savienības atbilde uz žurnālistes Agneses Margēvičas atklāto vēstuli

Latvijas Satversme starp daudzām pamattiesībām nosaka arī tiesības uz vārda brīvību un tiesības pieprasīt kompensāciju nepamatota...

Foto

Lūdzu finansējumu, lai nevajadzētu rakstīt tikai to, ko var pierādīt tiesā

Kādreizējā Pietiek žurnāliste Agnese Margēviča, par kuras īpašajām attiecībām ar Drošības policiju jau rakstījām, ir nākusi klajā...

Foto

Latviešu inteliģences tagadne

Nepieciešamība latviešu inteliģenci iedalīt divās grupās ir jāatbalsta. Katrs prātā vesels cilvēks saprot, ka latviešu inteliģence ir jādala divās grupās: varas inteliģencē un...

Foto

Pilnībā attaisnots

Š. g. 28. aprīlī Augstākās tiesas Senāts atstāja spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru es, Leonards Inkins, tiku pilnībā attaisnots. Esmu ļoti pateicīgs visiem,...

Foto

Viens no Jūrmalas pilsētas vadības "biznesiem"

Jūrmalā, pateicoties pilsētas vadības atbalstam vai noziedzīgai bezdarbībai, jau otro gadu pretlikumīgi veic uzņēmējdarbību ar apjomīgo naudas plūsmu restorāns „Tokyo...

Foto

Mans karoga stāsts

Savulaik Anta Bergmane man lūdza uzrakstīt stāstu viņas sastādītajai grāmatai “Mūsu karoga stāsti: 1940-1991” par karoga pacelšanu 1989. gadā virs toreizējā Interfrontes midzeņa -...

Foto

Stāsts par parazītiem

Pirms kāda laika ikviens Latvijas iedzīvotājs uzzināja, ka ir tāda suņu barība Dogo, ko ražo Tukumā un ar ko saistīta nāvējoša suņu slimība....

Foto

Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtēšana – organizētās noziedzības instruments tautas „likumīgai” paverdzināšanai

Nav šaubu, ka pārejas periodā no sociālistiskā valsts režīma uz kapitālismu nekustamo īpašumu politikas veidošanas...

Foto

Atklāta vēstule 447 saulkrastiešiem

2013. gada 1. jūnija Saulkrastu pašvaldību vēlēšanās 447 saulkrastieši ielika “krustiņu” Normundam Līcim (attēlā pa labi). Es cienu vēlētājus un viņu izvēli...

Foto

ZZS rullē un savējos neaizmirst

Man kā alūksnietei ir liels kauns par Zaļajiem un zemniekiem, kas saimnieko mūsu novadā. Visa viņu darbošanās ir tikai un vienīgi...

Foto

"Saskaņa" un ZZS iedur dunci mugurā atklātībai un uzspļauj nodokļu maksātāju tiesībām zināt par nodokļu izlietojumu

Septiņu gadu kaut nelielas atklātības un caurspīdīguma posms Latvijā tiek...

Foto

Jāsāk domāt ilgtermiņā, piesaistot ārvalstu investīcijas

Laikā, kad Latvija vēl tikai gatavojās iestāties eirozonā, un arī pēc tam plaši tika pausts uzskats, ka eiro ieviešana veicinās...

Foto

VID apmāna uzņēmējus un valdību

2017.gada 3.maijā valdība grozīja Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumus Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība",...

Foto

Vēl dziļāk purvā jeb absurda eskalācija

Vai varēja no t.s. Latgales kongresa 100 gadu jubilejas pasākumiem sagaidīt kaut ko konstruktīvu, perspektīvu, objektīvu, vēsturiski patiesu, garīgi gaišu...

Foto

Kāpēc no Čakšas „veselības reformām” nav sanācis pat čiks?

Kā jau iepriekš prognozēts, premjera Māra Kučinska virzītās nodokļu reformas negūst atbalstu koalīcijas partneros tāpat kā Latvijas...

Foto

Lūdzam palīdzību

Vēršamies pēc palīdzības, esam izmisumā, jo ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu mums atņēma bērnus....

Foto

Caur tiesu mēģināsim paglābt Skulti, Zvejniekciemu un Saulkrastus no „Rail Baltica”

9. maijā plkst. 10:00 Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1a notiks pirmā tiesas sēde...

Foto

Tiesā tiek apstrīdēta Latvijas Volejbola federācijas prezidenta Ata Sausnīša pārvēlēšana

2017. gada 3. februārī notika Latvijas Volejbola federācijas (LVF) Kopsapulce, kurā tika pārvēlēts līdzšinējais federācijas vadītājs...

Foto

Austrumu slimnīcas vadības pārprastie ētikas principi

Kā liecina Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS)  paziņojums aģentūrai LETA, RAKUS valde ir “pieņēmusi lēmumu par nomas līgumu priekšlaicīgu...

Foto

Trīs akadēmiskās ēverģēlības jeb āži par dārzniekiem

Vārds „ēverģēlības” neietilpst latviešu literārajā valodā. Taču tas ir latviešu tautā populārs vārds. To bieži lieto sadzīvē paralēli ar...

Foto

Izdomas nabadzība

Iz visas sirds sveicu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, nevis balto galdautu svētkos!...

Foto

Kādēļ NEsvinēt Baltā galdauta svētkus ("Deņ beloj skaterti")?

Atmetam principiālu uzstādījumu, ka laikiem, kad Valsts noteica, kā svinēt svētkus un kāds ir to obligāti brīvprātīgais noformējums,...

Foto

Ušakovs un viņa trīs mūri

Pēc parunāšanas ar speciālistiem saprotu, ka Ušakova fantastiskā uzvara Rīgas domes vēlēšanās 2013. gadā balstījās uz diviem vaļiem - (1) krievvalodīgie...

Foto

Vēstures ironija jeb vieglu garu

Pirms nedēļas liegi kā rīta migla pār Mjóifjördu Latvijas masu medijiem pārslīdēja ziņa, ka Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzticējis Latvijas ārkārtējā un...

Foto

Lielas un vēl lielākas blēdības ar sporta naudu Garkalnes pašvaldībā

Kā viena no pašvaldību atbildības jomām Likuma par pašvaldībām 15. punkta apakšpunktā ir minēts - nodrošināt veselības...