Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā
Foto

Vēl rūpīgāk veiksim katra notiesātā personības izvērtējumu!

Visvaldis Puķīte, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks
10.04.2013.
Komentāri (7)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldē (turpmāk - Pārvalde) 2013.gada 4.martā (Pārvaldes reģ.Nr.1258) saņemts Lato Lapsas (turpmāk - iesniedzējs) 2013.gada 25.februāra iesniegums, kurā iesniedzējs lūdz sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

- kā tieši, pildot savus tiešos dienesta pienākumus, Jūsu pakļautībā esošie pārvaldes darbinieki vēl rūpīgāk veiks katra ieslodzītās personības izvērtējumu?

- kā tieši minētie darbinieki analizēs ieslodzīto psiholoģisko stāvokli?

- kā tieši minētie darbinieki īstenos situācijas atbilstošus drošības un uzraudzības pasākumus, lai nodrošinātu nepieciešamo izolāciju un garantētu personu drošību apcietinājuma un sodu izpildes laikā?

- kāpēc viss iepriekš minētais nav veikts līdz šim?

- kad Jūs iesniegsiet tieslietu ministram konkrētus priekšlikumus situācijas normalizēšanai, nepieļaujot pašnāvību iespēju soda izpildes laikā, akcentējot nepieciešamību izvērtēt ieslodzīto personu pašnāvību riska pakāpi un īpaši ieviest pasākumus efektīvai ieslodzīto ar pašnāvības riskiem uzraudzībai?

Sakarā ar iesniedzēja iesniegumā norādītajiem jautājumiem par informācijas sniegšanu par ieslodzījuma vietās veiktajiem preventīvajiem pasākumiem ieslodzīto pašnāvības risku atpazīšanai un novēršanai, Pārvalde savas kompetences ietvaros sniedz turpmāk norādīto informāciju.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa (turpmāk - Kodekss) 61. panta pirmās daļas nosacījumiem, divu mēnešu laikā pēc notiesātā ievietošanas brīvības atņemšanas iestādē soda izciešanas uzsākšanai iestādes priekšnieks nodrošina notiesātā risku un vajadzību izvērtēšanu. Saskaņā ar iepriekšminēto, ieslodzījuma vietu par sociālo rehabilitāciju atbildīgās amatpersonas un darbinieki turpmāk „vēl rūpīgāk veiks katra notiesātā personības izvērtējumu". Attiecībā pret apcietinātā personības izvērtējumu jāmin, ka apcietinātā iesaistīšana personības izvērtēšanā (lielākoties, personības psiholoģiskajā izvērtēšanā) notiek brīvprātīgi, tādējādi, apcietinātā personība tiks izvērtēta, personai piekrītot šāda veida izvērtējumam, kā arī ņemot vērā par sociālo rehabilitāciju atbildīgā personāla noslogojumu.

Ieslodzījuma vietu personāla darbu ar personām, kuras ieslodzījuma laikā ir izdarījušas pašnāvības mēģinājumu, nosaka ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2005.gada 18.maija vēstuli Nr. 1/6-1898 praksē ieviestās Rekomendācijas ieslodzījuma vietu darbiniekiem darbam ar ieslodzītajiem, kuriem ir nosliece uz pašnāvību (turpmāk - Rekomendācijas). Rekomendācijās ietver arī Amerikas suicīda novēršanas asociācijas izstrādāto „Suicīda draudu vērtības skalu", kas paredzēta suicīda riska diagnostikai. Turklāt, papildus „Suicīda draudu vērtības skalas" Ieslodzījuma vietu pārvalde plāno iegādāties psihodiagnostikas metodi (ekspress - aptauju "Signāls) ieslodzīto personu suicidālās uzvedības un suicidālo motīvu savlaicīgai atpazīšanai.

Apcietināto un notiesāto, kas izmeklēšanas cietumā ievietots kriminālsodu izpildi reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, izmeklēšanas cietumā ievieto atbilstoši Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 11 .panta nosacījumiem, savukārt Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.423 „Brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības noteikumi" 13.punkts nosaka, ka ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rīkojumu izveidotā notiesāto izvietošanas komisija nosaka, kurā brīvības atņemšanas iestādes nodaļā, vienībā un kamerā notiesātais ievietojams (ņemot vērā brīvās vietas kamerās, notiesāto psiholoģisko saderību, izglītības līmeni un veselības stāvokli). Komisijas lēmumu ieraksta protokolā. Notiesātos ārvalstniekus brīvības atņemšanas iestādē pēc iespējas izvieto tā, lai vienā valodā runājošie notiesātie varētu sazināties savā starpā. Vēršam Jūsu uzmanību, ka visās ieslodzījuma vietās ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rīkojumu ir izveidota notiesāto izvietošanas komisija.

Vienlaikus Pārvalde norāda, ka vienveidīgi, lai visās Pārvaldes struktūrvienībās noteiktu vienotu apcietināto un notiesāto ar noslieci uz dažādiem ekscesiem kontroles kārtību (tai skaitā ar noslieci uz pašnāvību), Pārvalde ir sniegusi ieslodzījuma vietām metodiskos norādījumus, kas ir paredzēti tikai un vienīgi dienesta vajadzībām un ir saistoši amatpersonām, nevis ieslodzītajām personām. Saskaņā ar metodiskajiem norādījumiem, ieslodzījuma vietā veicot pasākumus iekšējās organizācijas ietvaros un pieņemot personu ieslodzījuma vietā, ieslodzījuma vietas administrācija izvērtējot ieslodzītā personību, kā arī citas ziņas, kas dod pamatu uzskatīt, ka personai ir noslieces uz dažādiem ekscesiem, pieņem lēmumu atzīmes izdarīšanai vai noņemšanai ieslodzītā personas lietā. Šāda atzīme ir nepieciešama tikai un vienīgi dienesta vajadzībām, kas nekādā veidā neietekmē ieslodzītās personas tiesības soda izpildes laikā. Šādai atzīmei ir preventīva funkcija.

Resocializācijas dienesta ieskatā, iesniedzēja iesniegumā minētais, ka „viss iepriekš minētais nav veikts līdz šim", neatbilst faktiskajiem apstākļiem. Proti, saskaņā ar Kodeksā noteikto, kopš 2012.gada 1.janvāra tiek veikta notiesātā risku un vajadzību izvērtēšana. Turklāt, ieslodzījuma vietās strādājošie psihologi sniedz individuālās konsultācijas, veic krīzes intervences ieslodzītajiem, t.sk. sakarā ar pašnāvības mēģinājumiem. Informācija par kārtējā gadā sniegto psiholoģisko palīdzību ir pieejama Ieslodzījuma vietu pārvaldes Publiskajā pārskatā, kas ir publiski pieejams Ieslodzījuma vietu pārvaldes tīmekļa vietnē (www.ievp.gov.lv).

No 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.martam ieslodzījuma vietu Sociālās rehabilitācijas daļās strādājošie psihologi ir veikuši 78 krīzes intervences sakarā ar ieslodzīto suicidālo uzvedību (pašnāvības mēģinājumi, pašsakropļošanās gadījumi), no tiem:

52 pieaugušajiem ieslodzītajiem (personām vecumā no 26 gadiem);

21 ieslodzītajiem jauniešiem (personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem);

5 nepilngadīgajiem ieslodzītajiem (personām līdz 18 gadu vecumam).

Norādītajā laika posmā tika sniegtas 38 rekomendācijas turpmākā darba organizēšanai ar personām, kurām ir nosliece uz pašnāvību (Rekomendācijas tika sniegtas pēc ieslodzījuma vietas amatpersonu pieprasījuma, pārsvarā Drošības vai Sociālās rehabilitācijas daļas darbinieka pieprasījuma).

Turklāt, katrā ieslodzījuma vietā ieslodzītajiem ir nodrošināta iespēja iesaistīties psiholoģiskajās konsultācijās. Psiholoģiskās konsultācijas tiek sniegtas pēc paša ieslodzītā pieprasījuma vai ieslodzījuma vietas darbinieka pieprasījuma. Gadījumā, ja ieslodzītais atsakās piedalīties psihologa konsultācijās vai krīzes intervencē, psiholoģiskā palīdzība netiek sniegta, jo piedalīšanās psiholoģiskās aprūpes pasākumos ir brīvprātīga.

Uz 2013.gada 1.janvāri psiholoģisko aprūpi ieslodzījuma vietās īstenoja 20 psihologi. Šobrīd ieslodzījuma vietu psihologi ir pārslogoti, proti, pašiem speciālistiem draud

profesionālā izdegšana un ir nepieciešams profesionāls atbalsts (supervīzijas - konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību), kuras viņi apmaksā no saviem līdzekļiem. Psihologu darba atalgojums strādājot specifiskos apstākļos ar smagiem klientiem ir ļoti zems, jāņem vērā, ka ieslodzījuma vietās nonāk personas, kurām ir ne tikai uzvedības traucējumi, bet arī personības un garīga rakstura traucējumi, un kuri nav spējuši iekļauties sabiedrībā gan savas uzvedības, gan rakstura, gan slimības dēļ. Tādēļ, suicidālas uzvedības problēma nav tikai ieslodzījuma vietu problemātika, bet arī visas sabiedrības kopumā. Neraugoties uz pārslogotību, ieslodzījuma vietu psihologi, kā primāro uzdevumu ir izvirzījuši darbu ar personām, kurām ir nosliece uz pašnāvību vai arī ir izteikuši tās draudus.

Vēršam uzmanību, ka psihologu darba noslogojums šobrīd neatbilst Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto resociālizācijas koncepcijā noteiktajai psihologu un notiesāto attiecībai, proti, koncepcijā noteikta šāda attiecībā: 1 psihologs uz 75 pieaugušajiem notiesātajiem un 1 psihologs darbam ar 45 notiesātajiem jauniešiem.

Reāls psihologu noslogojums ir attēlots 1 .tabulā.

Psihologu noslogojums (uz 04.03.2013.)

1 .tabula

Nr.p.k.

Cietums

Noslogojums (notiesāto skaits : psihologu skaits)

1.

Rīgas Centrālcietums

1526: 1(1 vakance)

2.

Brasas cietums

534 : 1

3.

Liepājas cietums

150: 1

4.

Daugavgrīvas cietums

261 : 1 (viena psiholoģe bērna kopšanas atvaļinājumā)

5.

Valmieras cietums

607 : 1

6.

Jelgavas cietums

295 : 1

7.

Jēkabpils cietums

507: 1

8.

Šķirotavas cietums

158 : 1

9.

Iļģuciema cietums

201 : 1

10.

Cēsu Audzināšanas iestādes notiesātajiem

53 : 1

11.

Vecumnieku cietums

75 : 1

12.

Olaines cietums

132: 1

2012.-2013.gadā ieslodzījuma vietās esošajiem ieslodzītajiem ir nodrošināta iespēja piedalīties resocializācijas programmās, kas gan tīši, gan netīši līdzsvaro dalībnieka emocionālo stāvokli, līdz ar to mazinot pašnāvības izdarīšanas risku. Informācija par resocializācijas programmām ir atrodama 2.tabulā.

Ieslodzīto iesaistīšana dažādās resocializācijas programmās, ir veids kā paplašināt viņu skatījumu uz problēmrisināšanu, jo parasti personas, kuras atrodas spriedzes un stresa situācijā nespēj pieņemt alternatīvus problēmrisināšanas veidus, viņu skatījums ir sašaurināts pārāk augstā psihoemocionālā stāvokļa dēļ, kā arī viņi iemācās strādāt grupā, pieņemt otru personu. Programmas ir strukturētas, un tās vada apmācīti ieslodzījuma vietu speciālisti.

Ieslodzījuma vietās īstenojamās resocializācijas programmas

2.tabula

Nr.p.k.

Programma

Cietums

īstenotājs

Dalībnieku skaits

1,

Motivācijas programma ieslodzīto personu

Rīgas

Centrālcietums, Brasas, Jēkabpils,

Pārvalde

166

resocializācijas procesa

aktualizēšanai un veicināšanai

Liepājas,

Šķirotavas,

Daugavgrīvas,

Iļģuciema,

Jelgavas,

Valmieras cietums

2.

Atkarības mazināšanas programma „Atlantis"

Rīgas

Centrālcietums

Parvalde

17

3.

Anonīmo narkomānu sapulces

Rīgas

Centrālcietums

Biedrība

„Anonīmie

narkomāni"

10

4.

Equip

Cēsu Audzināšanas iestāde

nepilngadīgaj iem

Pārvalde

8

5.

Minesotas 12 soļu programma

Cēsu Audzināšanas iestāde

nepilngadīgaj iem, Iļģuciema cietums

Pārvalde

51

6.

Dzi mumnoziegumus izdarījušo personu uzvedības korekcijas un uzraudzības programma

Cēsu Audzināšanas iestāde

nepilngadīgaj iem,

Daugavgrīvas

cietums

Valsts probācijas dienests (turpmāk -VPD)

15

7.

Emociju menedžments

Cēsu Audzināšanas iestāde

nepilngadīgaj iem

VPD

10

8.

Programma notiesātajiem par sevišķi smagiem noziedzīgiem nodarījumiem

Cēsu Audzināšanas iestāde

nepilngadīgaj iem, Valmieras cietums

VPD

27

9.

Stresa mazināšanas programma

Daugavgrīvas cietums

Pārvalde

10

10.

Pašpalīdzības grupa jaunajām sievietēm

Iļģuciema cietums

Pārvalde

sadarbībā ar resursu centru "Marta"

51

11.

Mākslas terapijas nodarbības integrācijas projektā "Alkohola un narkotiku atkarīgo notiesāto integrēšana cietuma apstākļos"

Iļģuciema cietums

Biedrība

„Iļģuciema

sievietes"

17

12.

Deju kustību terapijas nodarbības integrācijas projektā "Alkohola un narkotiku atkarīgo notiesāto integrēšana

Iļģuciema cietums

Biedrība

„Iļģuciema

sievietes"

34

cietuma apstākļos"

13.

Mākslas terapijas nodarbības

Iļģuciema cietums

Pārvalde

13

14.

Vērtībizglītība un saskarsmes prasmes

Šķirotavas cietums

Pārvalde

62

15.

Cognitive Skills

Šķirotavas cietums

Pārvalde

9

16.

Atbalsta grupa notiesātajiem, kuri piedalās

dzimumnoziedznieku programmā

Valmieras cietums

VPD

3

Kopumā 16 programmās tika iesaistīti 503 ieslodzītie.

Turklāt, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra īstenotajā profesionālajā tālākizglītības programmā "Ieslodzījuma vietu apsardze" mācību priekšmeta "Darbs ar specifiskām klientu grupām" ietvaros tiek apgūta tēma Suicīda un suicidālas uzvedības problēmas ieslodzījuma vietās. Turklāt, minētās izglītības programmas ietvaros tiek pasniegts mācību priekšmets „Pirmā palīdzība".

Laika periodā no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.martam šīs tēmas ir noklausījušies 67 izglītojamie (ieslodzījuma vietu amatpersonas).

Turklāt, ieslodzījuma vietās 2012.gadā ir veiktas šādas darbinieku apmācības pašnāvības risku atpazīšanai un reakcijai uz pašnāvības riska situācijām:

Olaines cietumā 03.12.2012. notikušas personāla apmācības pašnāvības risku atpazīšanai un reakcijai uz pašnāvības riska situācijām;

Liepājas cietumā medicīnas personāls ir noklausījies izglītojošu lekciju (lektore Medicīnas daļas vadītāja);

Iļģuciema cietumā laika posmā no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.martam personāla profesionālo apmācību plānā tika iekļautas un nolasītas šādas lekcijas par suicīdu un rīcību suicīda gadījumā gan uzraugu, gan virsnieku mācību grupām:

2012.gada 7.martā; 2012.gada 14.martā; 2012.gada 21.martā; 2012.gada 28.martā - „Uzvedības novērošana un interpretācija" (lektori: Drošības un uzskaites daļas priekšniece, Sociālās rehabilitācijas daļas psihologs);

gada           2.maijā; 2012.gada 9.maijā; 2012.gada 16.maijā; 2012.gada 23.maijā; 2012.gada 15.novembrī; 2012.gada 12.decembrī - „Neatliekamā medicīniskā palīdzība" (lektore Medicīnas daļas vadītāja (ārste);

2012.gada 11.maijā - „Psiholoģiska palīdzība neirotiskām personām. Neirotiskas personas psiholoģisks portrets" (lektors Sociālās rehabilitācijas daļas psihologs);

„Neatliekamā medicīniskā palīdzība" (lektore Medicīnas daļas vadītāja (ārste); Iļģuciema cietuma personāla mācību plānā 2013.gadam paredzētas sekojošas lekcijas:

2013. gada 14.martā - Suicidāla uzvedība dažādiem cilvēku tipiem (lektors - Sociālās rehabilitācijas daļas psihologs);

2013.gada 28.martā - Uzvedības novērošana un interpretācija (lektore - Drošības un uzskaites daļas priekšniece);

2013.gada 2.maijā - Notiesāto psiholoģiskās problēmas soda izciešanas laikā (lektors - Sociālās rehabilitācijas daļas psihologs).

Šķirotavas cietumā papildus tēmai 15.02.2012. "Likumpārkāpēju personības iezīmes", ko lasīja Sociālās rehabilitācijas daļas psiholoģe, tika minēta sadarbība un sadarbības iespējas starp daļām suicīda un suicīda mēģinājuma gadījumā.

Vecumnieku cietumā 11.10.2012. psiholoģe lasīja lekciju cietuma darbiniekiem par suicīdu.

Atbildot uz tieslietu ministra 2013.gada 27.februāra rezolūciju (Pārvaldes reģ. Nr. 1827), 2013.gada 15.martā Pārvalde ir sniegusi informāciju (Pārvaldes 2013.gada 15.marta vēstule Nr. 1/6.1-2277) par veiktajiem pasākumiem ieslodzīto pašnāvības risku atpazīšanai un novēršanai, kā arī informāciju par plānoto pašnāvību mēģinājumu novēršanai.

Novērtē šo rakstu:

11
4

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Par Čakšas izteikumiem un „Divpadsmit krēsliem”

Foto7.aprīlī tiku publicējis savu lekciju par ārstu sertifikācijas procesa īpatnībām. Šai sakarā esmu saņēmis vairāku interesentu jautājumus par divdesmit astoto slaidu (1.pielikums šai vēstulei) – kādas tad konkrētāk ir pretrunas valsts finansētajā veselības aprūpes sistēmā?
Lasīt visu...

12

Pusmiljons mediju atbalstam ir izdalīts „savējiem”: Kučinski un Melbārde, vai to pieļausiet?

FotoVēršamies pie Jums ar atklātu vēstuli, lai paustu savu neizpratni par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotā konkursa „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” neprofesionālo norisi un nespēju nodrošināt Ministru kabineta pieņemtā dokumenta „Par Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam” izpildi.
Lasīt visu...

12

Islāma frontē bez pārmaiņām, jeb kā Zanders “analizēja” DP pārskatu

FotoNesen Drošības policija (DP) nākusi klajā ar pērnā gada pārskatu, kurā norādīts, ka Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, terorisma draudu līmenis ir zems, tomēr radikalizācija novērojama arī Latvijā.[1] Par vienu no iemesliem minēts fakts, ka bijušais Latvijas islāma kultūras centra vadītājs Oļegs Petrovs no Islāma valsts izplata latviski tulkotu tās propagandu Latvijas ummah (ticīgo kopienai).[2]
Lasīt visu...

21

Tauta ir runājusi, vai kāds klausījās?

FotoPēdējā laikā aizvien biežāk dzirdam aicinājumu parakstīt kādu iniciatīvu par izmaiņām likumdošanā, paust savu viedokli kādā aptaujā, aizpildot anketu vai klikšķinot internetā. Tas ļauj secināt, ka vairāk nekā 25 neatkarības gadi ir darījuši savu un esam sākuši saprast, ka dzīvojam demokrātijā un drīkstam paust savu viedokli.
Lasīt visu...

6

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

FotoBiedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra Dzintara Rasnača (NA) vadībā, aicina LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties, dodot ministra krēsla vietu spējīgākai personai, kura izprot tiesiskuma nozīmi un lomu valsts attīstībā un sabiedrības labklājībā.
Lasīt visu...

21

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

FotoVairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot izdomāts ar visiem tās trūkumiem. Patiesībā tas skanēja šādi: DEMOCRACY IS THE WORST FORM OF GOVERNMENT, EXCEPT ALL THOSE OTHER FORMS THAT HAVE BEEN FROM TIME TO TIME. Kas nozīmē ka vēsturē ir bijuši par mūsdienu “demokrātiju” taisnīgāki tautu pašpārvaldes modeļi un patlaban mēs esam tuvāk Ķīnas mūrim nekā skandinātajai suverenitātei.
Lasīt visu...

21

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

FotoŠajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas sprēgāšana ir obligāti jāņem vērā. To nedrīkst ignorēt. Obligāti nedrīkst būt nevērīga izturēšanās pret latīņu valodu. Nedrīkst nevēlēties zināt un savu iespēju robežās nelietot latīņu valodu. Tas nav pieļaujams. Tāpēc esejas autoram un esejas lasītājiem ir jāpārceļas uz latīņu valodas pasauli. Lūdzu, ievērosim: nevis uz latīnismu pasauli, bet uz latīņu valodas pasauli! Praktiski tas nozīmē pārcelšanos uz divvalodu pasauli – latīņu valodas pasauli + latviešu valodas pasauli.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates...

Foto

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

Godātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem...

Foto

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

Francijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...