Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā
Priecīgus Līgo svētkus!
Foto

Vēl rūpīgāk veiksim katra notiesātā personības izvērtējumu!

Visvaldis Puķīte, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks
10.04.2013.
Komentāri (7)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldē (turpmāk - Pārvalde) 2013.gada 4.martā (Pārvaldes reģ.Nr.1258) saņemts Lato Lapsas (turpmāk - iesniedzējs) 2013.gada 25.februāra iesniegums, kurā iesniedzējs lūdz sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

- kā tieši, pildot savus tiešos dienesta pienākumus, Jūsu pakļautībā esošie pārvaldes darbinieki vēl rūpīgāk veiks katra ieslodzītās personības izvērtējumu?

- kā tieši minētie darbinieki analizēs ieslodzīto psiholoģisko stāvokli?

- kā tieši minētie darbinieki īstenos situācijas atbilstošus drošības un uzraudzības pasākumus, lai nodrošinātu nepieciešamo izolāciju un garantētu personu drošību apcietinājuma un sodu izpildes laikā?

- kāpēc viss iepriekš minētais nav veikts līdz šim?

- kad Jūs iesniegsiet tieslietu ministram konkrētus priekšlikumus situācijas normalizēšanai, nepieļaujot pašnāvību iespēju soda izpildes laikā, akcentējot nepieciešamību izvērtēt ieslodzīto personu pašnāvību riska pakāpi un īpaši ieviest pasākumus efektīvai ieslodzīto ar pašnāvības riskiem uzraudzībai?

Sakarā ar iesniedzēja iesniegumā norādītajiem jautājumiem par informācijas sniegšanu par ieslodzījuma vietās veiktajiem preventīvajiem pasākumiem ieslodzīto pašnāvības risku atpazīšanai un novēršanai, Pārvalde savas kompetences ietvaros sniedz turpmāk norādīto informāciju.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa (turpmāk - Kodekss) 61. panta pirmās daļas nosacījumiem, divu mēnešu laikā pēc notiesātā ievietošanas brīvības atņemšanas iestādē soda izciešanas uzsākšanai iestādes priekšnieks nodrošina notiesātā risku un vajadzību izvērtēšanu. Saskaņā ar iepriekšminēto, ieslodzījuma vietu par sociālo rehabilitāciju atbildīgās amatpersonas un darbinieki turpmāk „vēl rūpīgāk veiks katra notiesātā personības izvērtējumu". Attiecībā pret apcietinātā personības izvērtējumu jāmin, ka apcietinātā iesaistīšana personības izvērtēšanā (lielākoties, personības psiholoģiskajā izvērtēšanā) notiek brīvprātīgi, tādējādi, apcietinātā personība tiks izvērtēta, personai piekrītot šāda veida izvērtējumam, kā arī ņemot vērā par sociālo rehabilitāciju atbildīgā personāla noslogojumu.

Ieslodzījuma vietu personāla darbu ar personām, kuras ieslodzījuma laikā ir izdarījušas pašnāvības mēģinājumu, nosaka ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2005.gada 18.maija vēstuli Nr. 1/6-1898 praksē ieviestās Rekomendācijas ieslodzījuma vietu darbiniekiem darbam ar ieslodzītajiem, kuriem ir nosliece uz pašnāvību (turpmāk - Rekomendācijas). Rekomendācijās ietver arī Amerikas suicīda novēršanas asociācijas izstrādāto „Suicīda draudu vērtības skalu", kas paredzēta suicīda riska diagnostikai. Turklāt, papildus „Suicīda draudu vērtības skalas" Ieslodzījuma vietu pārvalde plāno iegādāties psihodiagnostikas metodi (ekspress - aptauju "Signāls) ieslodzīto personu suicidālās uzvedības un suicidālo motīvu savlaicīgai atpazīšanai.

Apcietināto un notiesāto, kas izmeklēšanas cietumā ievietots kriminālsodu izpildi reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, izmeklēšanas cietumā ievieto atbilstoši Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 11 .panta nosacījumiem, savukārt Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.423 „Brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības noteikumi" 13.punkts nosaka, ka ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rīkojumu izveidotā notiesāto izvietošanas komisija nosaka, kurā brīvības atņemšanas iestādes nodaļā, vienībā un kamerā notiesātais ievietojams (ņemot vērā brīvās vietas kamerās, notiesāto psiholoģisko saderību, izglītības līmeni un veselības stāvokli). Komisijas lēmumu ieraksta protokolā. Notiesātos ārvalstniekus brīvības atņemšanas iestādē pēc iespējas izvieto tā, lai vienā valodā runājošie notiesātie varētu sazināties savā starpā. Vēršam Jūsu uzmanību, ka visās ieslodzījuma vietās ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rīkojumu ir izveidota notiesāto izvietošanas komisija.

Vienlaikus Pārvalde norāda, ka vienveidīgi, lai visās Pārvaldes struktūrvienībās noteiktu vienotu apcietināto un notiesāto ar noslieci uz dažādiem ekscesiem kontroles kārtību (tai skaitā ar noslieci uz pašnāvību), Pārvalde ir sniegusi ieslodzījuma vietām metodiskos norādījumus, kas ir paredzēti tikai un vienīgi dienesta vajadzībām un ir saistoši amatpersonām, nevis ieslodzītajām personām. Saskaņā ar metodiskajiem norādījumiem, ieslodzījuma vietā veicot pasākumus iekšējās organizācijas ietvaros un pieņemot personu ieslodzījuma vietā, ieslodzījuma vietas administrācija izvērtējot ieslodzītā personību, kā arī citas ziņas, kas dod pamatu uzskatīt, ka personai ir noslieces uz dažādiem ekscesiem, pieņem lēmumu atzīmes izdarīšanai vai noņemšanai ieslodzītā personas lietā. Šāda atzīme ir nepieciešama tikai un vienīgi dienesta vajadzībām, kas nekādā veidā neietekmē ieslodzītās personas tiesības soda izpildes laikā. Šādai atzīmei ir preventīva funkcija.

Resocializācijas dienesta ieskatā, iesniedzēja iesniegumā minētais, ka „viss iepriekš minētais nav veikts līdz šim", neatbilst faktiskajiem apstākļiem. Proti, saskaņā ar Kodeksā noteikto, kopš 2012.gada 1.janvāra tiek veikta notiesātā risku un vajadzību izvērtēšana. Turklāt, ieslodzījuma vietās strādājošie psihologi sniedz individuālās konsultācijas, veic krīzes intervences ieslodzītajiem, t.sk. sakarā ar pašnāvības mēģinājumiem. Informācija par kārtējā gadā sniegto psiholoģisko palīdzību ir pieejama Ieslodzījuma vietu pārvaldes Publiskajā pārskatā, kas ir publiski pieejams Ieslodzījuma vietu pārvaldes tīmekļa vietnē (www.ievp.gov.lv).

No 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.martam ieslodzījuma vietu Sociālās rehabilitācijas daļās strādājošie psihologi ir veikuši 78 krīzes intervences sakarā ar ieslodzīto suicidālo uzvedību (pašnāvības mēģinājumi, pašsakropļošanās gadījumi), no tiem:

52 pieaugušajiem ieslodzītajiem (personām vecumā no 26 gadiem);

21 ieslodzītajiem jauniešiem (personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem);

5 nepilngadīgajiem ieslodzītajiem (personām līdz 18 gadu vecumam).

Norādītajā laika posmā tika sniegtas 38 rekomendācijas turpmākā darba organizēšanai ar personām, kurām ir nosliece uz pašnāvību (Rekomendācijas tika sniegtas pēc ieslodzījuma vietas amatpersonu pieprasījuma, pārsvarā Drošības vai Sociālās rehabilitācijas daļas darbinieka pieprasījuma).

Turklāt, katrā ieslodzījuma vietā ieslodzītajiem ir nodrošināta iespēja iesaistīties psiholoģiskajās konsultācijās. Psiholoģiskās konsultācijas tiek sniegtas pēc paša ieslodzītā pieprasījuma vai ieslodzījuma vietas darbinieka pieprasījuma. Gadījumā, ja ieslodzītais atsakās piedalīties psihologa konsultācijās vai krīzes intervencē, psiholoģiskā palīdzība netiek sniegta, jo piedalīšanās psiholoģiskās aprūpes pasākumos ir brīvprātīga.

Uz 2013.gada 1.janvāri psiholoģisko aprūpi ieslodzījuma vietās īstenoja 20 psihologi. Šobrīd ieslodzījuma vietu psihologi ir pārslogoti, proti, pašiem speciālistiem draud

profesionālā izdegšana un ir nepieciešams profesionāls atbalsts (supervīzijas - konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību), kuras viņi apmaksā no saviem līdzekļiem. Psihologu darba atalgojums strādājot specifiskos apstākļos ar smagiem klientiem ir ļoti zems, jāņem vērā, ka ieslodzījuma vietās nonāk personas, kurām ir ne tikai uzvedības traucējumi, bet arī personības un garīga rakstura traucējumi, un kuri nav spējuši iekļauties sabiedrībā gan savas uzvedības, gan rakstura, gan slimības dēļ. Tādēļ, suicidālas uzvedības problēma nav tikai ieslodzījuma vietu problemātika, bet arī visas sabiedrības kopumā. Neraugoties uz pārslogotību, ieslodzījuma vietu psihologi, kā primāro uzdevumu ir izvirzījuši darbu ar personām, kurām ir nosliece uz pašnāvību vai arī ir izteikuši tās draudus.

Vēršam uzmanību, ka psihologu darba noslogojums šobrīd neatbilst Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto resociālizācijas koncepcijā noteiktajai psihologu un notiesāto attiecībai, proti, koncepcijā noteikta šāda attiecībā: 1 psihologs uz 75 pieaugušajiem notiesātajiem un 1 psihologs darbam ar 45 notiesātajiem jauniešiem.

Reāls psihologu noslogojums ir attēlots 1 .tabulā.

Psihologu noslogojums (uz 04.03.2013.)

1 .tabula

Nr.p.k.

Cietums

Noslogojums (notiesāto skaits : psihologu skaits)

1.

Rīgas Centrālcietums

1526: 1(1 vakance)

2.

Brasas cietums

534 : 1

3.

Liepājas cietums

150: 1

4.

Daugavgrīvas cietums

261 : 1 (viena psiholoģe bērna kopšanas atvaļinājumā)

5.

Valmieras cietums

607 : 1

6.

Jelgavas cietums

295 : 1

7.

Jēkabpils cietums

507: 1

8.

Šķirotavas cietums

158 : 1

9.

Iļģuciema cietums

201 : 1

10.

Cēsu Audzināšanas iestādes notiesātajiem

53 : 1

11.

Vecumnieku cietums

75 : 1

12.

Olaines cietums

132: 1

2012.-2013.gadā ieslodzījuma vietās esošajiem ieslodzītajiem ir nodrošināta iespēja piedalīties resocializācijas programmās, kas gan tīši, gan netīši līdzsvaro dalībnieka emocionālo stāvokli, līdz ar to mazinot pašnāvības izdarīšanas risku. Informācija par resocializācijas programmām ir atrodama 2.tabulā.

Ieslodzīto iesaistīšana dažādās resocializācijas programmās, ir veids kā paplašināt viņu skatījumu uz problēmrisināšanu, jo parasti personas, kuras atrodas spriedzes un stresa situācijā nespēj pieņemt alternatīvus problēmrisināšanas veidus, viņu skatījums ir sašaurināts pārāk augstā psihoemocionālā stāvokļa dēļ, kā arī viņi iemācās strādāt grupā, pieņemt otru personu. Programmas ir strukturētas, un tās vada apmācīti ieslodzījuma vietu speciālisti.

Ieslodzījuma vietās īstenojamās resocializācijas programmas

2.tabula

Nr.p.k.

Programma

Cietums

īstenotājs

Dalībnieku skaits

1,

Motivācijas programma ieslodzīto personu

Rīgas

Centrālcietums, Brasas, Jēkabpils,

Pārvalde

166

resocializācijas procesa

aktualizēšanai un veicināšanai

Liepājas,

Šķirotavas,

Daugavgrīvas,

Iļģuciema,

Jelgavas,

Valmieras cietums

2.

Atkarības mazināšanas programma „Atlantis"

Rīgas

Centrālcietums

Parvalde

17

3.

Anonīmo narkomānu sapulces

Rīgas

Centrālcietums

Biedrība

„Anonīmie

narkomāni"

10

4.

Equip

Cēsu Audzināšanas iestāde

nepilngadīgaj iem

Pārvalde

8

5.

Minesotas 12 soļu programma

Cēsu Audzināšanas iestāde

nepilngadīgaj iem, Iļģuciema cietums

Pārvalde

51

6.

Dzi mumnoziegumus izdarījušo personu uzvedības korekcijas un uzraudzības programma

Cēsu Audzināšanas iestāde

nepilngadīgaj iem,

Daugavgrīvas

cietums

Valsts probācijas dienests (turpmāk -VPD)

15

7.

Emociju menedžments

Cēsu Audzināšanas iestāde

nepilngadīgaj iem

VPD

10

8.

Programma notiesātajiem par sevišķi smagiem noziedzīgiem nodarījumiem

Cēsu Audzināšanas iestāde

nepilngadīgaj iem, Valmieras cietums

VPD

27

9.

Stresa mazināšanas programma

Daugavgrīvas cietums

Pārvalde

10

10.

Pašpalīdzības grupa jaunajām sievietēm

Iļģuciema cietums

Pārvalde

sadarbībā ar resursu centru "Marta"

51

11.

Mākslas terapijas nodarbības integrācijas projektā "Alkohola un narkotiku atkarīgo notiesāto integrēšana cietuma apstākļos"

Iļģuciema cietums

Biedrība

„Iļģuciema

sievietes"

17

12.

Deju kustību terapijas nodarbības integrācijas projektā "Alkohola un narkotiku atkarīgo notiesāto integrēšana

Iļģuciema cietums

Biedrība

„Iļģuciema

sievietes"

34

cietuma apstākļos"

13.

Mākslas terapijas nodarbības

Iļģuciema cietums

Pārvalde

13

14.

Vērtībizglītība un saskarsmes prasmes

Šķirotavas cietums

Pārvalde

62

15.

Cognitive Skills

Šķirotavas cietums

Pārvalde

9

16.

Atbalsta grupa notiesātajiem, kuri piedalās

dzimumnoziedznieku programmā

Valmieras cietums

VPD

3

Kopumā 16 programmās tika iesaistīti 503 ieslodzītie.

Turklāt, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra īstenotajā profesionālajā tālākizglītības programmā "Ieslodzījuma vietu apsardze" mācību priekšmeta "Darbs ar specifiskām klientu grupām" ietvaros tiek apgūta tēma Suicīda un suicidālas uzvedības problēmas ieslodzījuma vietās. Turklāt, minētās izglītības programmas ietvaros tiek pasniegts mācību priekšmets „Pirmā palīdzība".

Laika periodā no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.martam šīs tēmas ir noklausījušies 67 izglītojamie (ieslodzījuma vietu amatpersonas).

Turklāt, ieslodzījuma vietās 2012.gadā ir veiktas šādas darbinieku apmācības pašnāvības risku atpazīšanai un reakcijai uz pašnāvības riska situācijām:

Olaines cietumā 03.12.2012. notikušas personāla apmācības pašnāvības risku atpazīšanai un reakcijai uz pašnāvības riska situācijām;

Liepājas cietumā medicīnas personāls ir noklausījies izglītojošu lekciju (lektore Medicīnas daļas vadītāja);

Iļģuciema cietumā laika posmā no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.martam personāla profesionālo apmācību plānā tika iekļautas un nolasītas šādas lekcijas par suicīdu un rīcību suicīda gadījumā gan uzraugu, gan virsnieku mācību grupām:

2012.gada 7.martā; 2012.gada 14.martā; 2012.gada 21.martā; 2012.gada 28.martā - „Uzvedības novērošana un interpretācija" (lektori: Drošības un uzskaites daļas priekšniece, Sociālās rehabilitācijas daļas psihologs);

gada           2.maijā; 2012.gada 9.maijā; 2012.gada 16.maijā; 2012.gada 23.maijā; 2012.gada 15.novembrī; 2012.gada 12.decembrī - „Neatliekamā medicīniskā palīdzība" (lektore Medicīnas daļas vadītāja (ārste);

2012.gada 11.maijā - „Psiholoģiska palīdzība neirotiskām personām. Neirotiskas personas psiholoģisks portrets" (lektors Sociālās rehabilitācijas daļas psihologs);

„Neatliekamā medicīniskā palīdzība" (lektore Medicīnas daļas vadītāja (ārste); Iļģuciema cietuma personāla mācību plānā 2013.gadam paredzētas sekojošas lekcijas:

2013. gada 14.martā - Suicidāla uzvedība dažādiem cilvēku tipiem (lektors - Sociālās rehabilitācijas daļas psihologs);

2013.gada 28.martā - Uzvedības novērošana un interpretācija (lektore - Drošības un uzskaites daļas priekšniece);

2013.gada 2.maijā - Notiesāto psiholoģiskās problēmas soda izciešanas laikā (lektors - Sociālās rehabilitācijas daļas psihologs).

Šķirotavas cietumā papildus tēmai 15.02.2012. "Likumpārkāpēju personības iezīmes", ko lasīja Sociālās rehabilitācijas daļas psiholoģe, tika minēta sadarbība un sadarbības iespējas starp daļām suicīda un suicīda mēģinājuma gadījumā.

Vecumnieku cietumā 11.10.2012. psiholoģe lasīja lekciju cietuma darbiniekiem par suicīdu.

Atbildot uz tieslietu ministra 2013.gada 27.februāra rezolūciju (Pārvaldes reģ. Nr. 1827), 2013.gada 15.martā Pārvalde ir sniegusi informāciju (Pārvaldes 2013.gada 15.marta vēstule Nr. 1/6.1-2277) par veiktajiem pasākumiem ieslodzīto pašnāvības risku atpazīšanai un novēršanai, kā arī informāciju par plānoto pašnāvību mēģinājumu novēršanai.

Novērtē šo rakstu:

11
4

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ko darīt?

FotoBieži radioraidījumos, kā arī citur, laikrakstā DDD un internetā izskan: «Ko darīt?». Izskan līdzīgi, kā kādreiz Poncijs Pilāts jautāja Jēzum Kristum: «Kas ir patiesība?» un, negaidot atbildi, aizgāja. Viņš zināja, ka uz šo jautājumu atbildes nav. Līdzīgi ir arī ar «ko darīt?». Bieži nejautā, lai uzzinātu darāmo un darītu, bet tā, runāšanas pēc, jo ir taču pats par sevi saprotams, ka izdarīt nevar neko. Viss notiek, nesaskaņojot ar mūsu vēlmēm un izpratni. Kungs kā grib, un nabags kā var.
Lasīt visu...

21

Tikmēr melnos indīgos dūmos

FotoEsmu izrakstījies, ka valsts un pilsoņa attiecībās nepieciešama jauna derība. Kā nerakstīts likums, līgums, vienošanās, kurā abas puses ir stingras, godīgas un atbildīgas šī līguma pildītājas. Tas ir vienīgais sabiedriskā un valstiskā izlīguma ceļš, ar kura palīdzību ikviens sabiedrības indivīds valstī varētu justies kā savējais.
Lasīt visu...

21

Par Jāņa Reira bezdarbību cilvēku ar invaliditāti beztiesiskumā

FotoTagadējais Jānis Reirs, bēdīgi slavenās investīciju konsultantu biroja Prudentia bijušais direktors, nav pievērsis uzmanību vairākām būtiskām nejēdzībām pēc “uzlabotās” invaliditātes piešķiršanas kārtības ieviešanas 2015.gadā.
Lasīt visu...

21

Shēma, sazīmēta uz „Rīdzenes” salvetes?

FotoŽurnāla Ir publicētās atklāsmes par “oligarhu kopgaldu»”, kā šķiet – un gribas cerēt! –, izraisīs iespaidīgu viļņošanos un miglas dzenāšanu mūsu valsts “pīļu dīķī”. Līdzīgu tam, ko izraisīja senlaikos Dienā lasāmās Aleksandra Laventa vaļsirdības izpausmes, “jūrmalgeitas” lielākā idiota raudzības vai šajā portāla atrodamās Tiesu ķēķa ainiņas.
Lasīt visu...

21

Valodu lielu dara cilvēki

Foto1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu mūsu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Jāņa Reira ekonomiskā grūtgalvība: vēršanās pret cilvēkiem ar invaliditāti turpinās

Bijušais Prudentia direktors, tostarp bijušais pirmrindnieks jauno komunistu rindās, šobrīd tēlo labklājību ministru un nolēmis veicināt cilvēku ar...

Foto

“Madam President”, “Mērs Bondars” un citas “uzvaras”

Atskats uz Rīgas vēlēšanām iepriekšējās publikācijas kontekstā man šķitās noderīgāks kādu nedēļu pēc notikuma, lai būtu nedaudz noplakusi histērija un aumež...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: hronoloģija

Rietumu civilizācijas norietam neapšaubāmi ir hronoloģija – notikumu uzskaitījums laika secībā. Hronoloģijā intriģējošākie posmi ir norieta sākums un norieta beigas, pēc kā...

Foto

140 vārdu: šai dienā priekš 30 gadiem sākās latviešu tautas atmoda

Šai dienā priekš trīsdesmit gadiem, 1987. gada 14. jūnijā, sākās latviešu tautas trešā atmoda. Var,...

Foto

Vispirms nomuļļā, tad noslepeno

Māra Kučinska valdība ir apveltīta ar kādu pagalam latvisku tikumu: pazemīgu pacietību. Tā spēj Antiņa rāmumā noraudzīties, kā apakšnieki izķēza vērtīgas ieceres...

Foto

Skanstes purvāja onkuļu shēmas un ieceres: "kapu tramvajs" ir tikai pirmais posms

Vēlos pastāstīt par to, kā onkuļi, kam pieder Skanstes purvājs, nolēma apvienoties, lai būtiski...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām: lūdzu saukt korumpētās amatpersonas un tiesnešus pie atbildības

Latvijas sabiedrība ir deleģējusi jums tiesības pārvaldīt valsti. Valsts vadība pastāv vienīgi tāpēc,...

Foto

Parazīti un pabiras pret normāliem cilvēkiem: reālā sociālā nevienlīdzība Latvijā

Ir ļoti daudz un plaši apskatīta sociāla nevienlīdzība Latvijā un pasaulē. Ir neskaitāmi pētījumi par to,...

Foto

Lūdzu, ejiet mājās, Čakšas kundze, jo jūs esat drauds sabiedrībai

Ir samilzušas mediķu problēmas visās jomās, un to jau izjūt lielie stacionāri Rīgā, kur medicīnas māsas...

Foto

Izklaidējoši, bet kļūdaini - RSP atbilde uz "KasJauns" publikāciju

Portāls KasJauns 7. jūnijā bija publicējis izklaidējošu, bet kļūdainu informāciju par Latvijas Radošo savienību padomes (RSP) 2016. gadā veikto pētījumu “Kultūras...

Foto

Zinātne no islāma perspektīvas, jeb kāpēc musulmaņi ir tik stulbi?

Devītais islāma kalendāra mēnesis ramadāns ir laiks, kad visas pasaules musulmaņi vienojas kopīgam gavēnim... un teroraktiem....

Foto

Nodokļi

Lasītājs, izlasot šādu virsrakstu, domās, ka Leonards raksta par nodokļu politiku, par netaisnīgo nodokļu sistēmu. Tā nebūs. Es nepateikušu neko jaunu un neko tādu, ko...

Foto

Fakti par katoļu un luterāņu ekumēnismu kā antikristīgu ideju un perversiju apvienošanu

Protestantu pasaule ir aizgājusi tik tālu, ka intervijā Londonas avīzei “Times” Džīns Robinsons apsūdzēja...

Foto

Par priekšvēlēšanu aptaujām

Dažās pēdējās dienās sociālajos tīklos un citos medijos gana bieži var lasīt man veltītus epitetus un raksturojumus, ar kuriem dažādi ļoti jūtīgi cilvēki...

Foto

Turpinot diskusiju par jaunajām kailciršanas iecerēm

Turpinās diskusija saistībā ar Māra Kučinska valdības ieceri atļaut kailcirtes piejūras priežu mežos un būtiski tievāku koku ciršanu kailcirtēs. Šai...

Foto

Pa kuru no „zaļajiem koridoriem" Čakša aizvedīs valdību, ZZS un veselības aprūpes nozari?

Ministru prezidents Māris Kučinskis jau kārtējo reizi nav spējis turēt savu solījumu par...

Foto

Nefotografē to - nezin ko! Jeb - vai būs liegts bildēt Saeimas namu, valdības ēku, Rīgas tiltus un citas populāras vietas?

Valdība šonedēļ pieņēmusi Ministru kabineta...

Foto

Kā pamatot mežu izciršanu

Tie, kas lasa manu blogu, iespējams, jau būs informēti par to, ka Zemkopības ministrija izstrādājusi MK noteikumu grozījumus, kas varētu novest pie...

Foto

Kučinska valdība: liegums fotografēt valdības māju „neskar sabiedrības līdzdalības jomu”

„Projekts šo jomu neskar,” – šāds oficiālais paskaidrojums ailē „Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē” atrodams Māra Kučinska...

Foto

Epohālā publikācija

Epohālās publikācijas nav funkcionāli vienādas. Atšķiras to misija. Iespējami trīs varianti. Pirmais variants ir epohālās publikācijas, kuras iezvana jaunu laikmetu un ir atjautīgas uvertīras...

Foto

Pirms 83 gadiem radās Latvijas valsts svētki – Tautas vienības diena

15. maijs bija diena, kad tauta pati cēlās aizstāvēt savu valsti pret nekārtībām un apvērsumu,...

Foto

Kā VID atriebjas...

Atceraties manu 5,5 gadus ilgo tiesvedību pret VID, kas vainagojās ar šīs iestādes totālu fiasko un sakāvi? Atceraties pērn publicēto video par VID...

Foto

Tautas politiskās dvēseles noslēpumainība vēlēšanu savijumā

Par tautas politiskās dvēseles noslēpumainību internetā var lasīt katru dienu. Publicēto tekstu komentāros katru dienu kāds atceras tautas politiskās dvēseles...

Foto

Par ko balsot? Sabiedrības uzdevums ir ieraudzīt un atšķirt rozīnes no kakām

Vairāki draugi un daži troļļi man ir lūguši atbildēt uz jautājumu - PAR KO...

Foto

Rīdzinieka padomnieks: vienkāršs risinājums tiem, kam nav par ko balsot

Lai velti nekavētu to lasītāju laiku, kuri šeit iegriezušies tikai vienkārša padoma meklējumos, tad smalkāka argumentācija,...

Foto

Bordāns - jaunais politiķis? Lūdzu, nesmīdiniet mani...

Vai Jānis Bordāns, kas ir viens no daudzajiem solītājiem pašvaldību vēlēšanās, ir jaunais politiķis vai vecais oligarhu vēzis jaunā...

Foto

Par "uti kažokā" un saskaņu vienotībā

Nesen Vladimirs Lindermans vērsās prokuratūrā saistībā ar manu rakstu NA avīzē, kurā es cita starpā rakstīju: "PSRS okupācija atstāja Latvijas...

Foto

Vēsturiskā notikuma atcerei

Viens no emocionālākajiem Trešās atmodas notikumiem bija 1988. gada 1. un 2. jūnijā notikušais Radošo savienību plēnums. Cilvēki burtiski pielipa pie radioaparātiem, kāri...

Foto

Broka un viņas neskaitāmie darbi (un algas): domāju, ka tālāk vairs nav kur…

19.maijā tika publicēta informācija par to, ka politiķe Baiba Broka paziņojusi savā intervijā...

Foto

Vēlēšanu komisijas loceklim jāsaglabā neitralitāte

Ventspils vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar 2017.gada 28.maijā portālā Pietiek publicēto Sandras Orinskas vēstuli, kurā izteikts viedoklis, ka Ventspils pilsētas vēlēšanu komisija nav...