Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Jau esot valsts bankas statusā, tagad par AS Reverta pārdēvētā AS Parex banka ir veikusi darbības, kuras tiesa nepārprotami atzinusi par likumam neatbilstošām. Kredītiestāde cita starpā ir veikusi bezskaidras naudas maksājumus, kontā neesot naudas līdzekļiem, uzņēmumam tā tiesiskās aizsardzības procesa laikā atvērusi jaunus kontus, firmas amatpersonām par to neko nezinot, un pat uzņēmuma kontā ieskaitītus līdzekļus bez tā amatpersonu un administratores ziņas izlietojusi nevis šī uzņēmuma, bet gan bankas pašas maksājumu veikšanai. Visi šie fakti uzskaitīti Rīgas apgabaltiesas spriedumā, ko šodien publisko Pietiek.

Spriedums skar bijušās bankas un maksātnespējīgās SIA Delfīns Partneri strīdus par apjomīgām naudas summām. Viss sākās, kad 2010.gada 16.septembrī Parex banka šīs SIA administratorei iesniedza nodrošinātā kreditora prasījumu, lūdzot atzīt AS Parex banka par MSIA Delfīns Partneri nodrošināto kreditoru Ls 52,8 miljonju apmērā, uz ko uzņēmuma administratore 2010.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu neatzīt Parex banka pieteikto nodrošinātā kreditora prasījumu daļā par galveno parādu 1,4 miljonu eiro apmērā, kā arī blakus prasījumu Ls 27 miljonu apmērā.

Šo administratores lēmumu AS Parex banka pārsūdzēja, bet ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 10.novembra lēmumu noraidīja Parex bankas sūdzību. Pēc tam tad arī tagadējā Reverta Rīgas apgabaltiesā cēla prasību, lūdzot atzīt Parex bankas nodrošinātā kreditora prasījumu pret SIA Delfīns Partneri tā noraidītajā daļā Ls 2,18 miljonu apmērā. Savukārt Delfīns Partneri tiesā vērsās ar pretprasību.

No apgabaltiesas sprieduma izriet virkne interesantu, līdz šim plašai sabiedrībai nezināmu faktu par Latvijas banku darbību un metodēm. Tā spriedumā atklāts, ka kredītiestādes mēdz veikt darbības ar kontos reāli nemaz neesošu naudu, ne vienmēr parūpējas, lai būtu precīzi noformēta kontu atvēršana un maksājumu veikšana, kā arī vismaz reizēm veic patvaļīgus maksājumus no klientu kontiem un pat nenoformē dokumentus pietiekami, lai nerastos jautājumi par milzīgu summu izsniegšanas pamatojumu.

Saistībā ar dokumentu aprites „kārtību” bijušajā Parex bankā tiesa konstatējusi: „Tiesa atzīst, ka prasītāja [Parex banka] nepierādīja aizdevuma izsniegšanu faktu strīdus pamatsummas Ls 1 021 586, 57 apmērā pēc 2005.gada 2.decembra Aizdevuma līguma Nr.2.2.1.- 05/224 un, ka šie līdzekļi būtu pārskaitīti uz SIA Delfīns Partneri bankas kontu Nr. LV 46 PARX 0009 0171 6000 2 AS Parex banka.

No lietā iesniegtajiem pierādījumiem redzams, ka prasītāja caur bankas datorprogrammu ievada informāciju par veiktajiem maksājumiem no konta, kurā nav bezskaidras naudas līdzekļu, to pierāda lietas materiālos esošā konta Nr. LV 5 1 PARX 009 0171 6000 9 izdruka, kā arī AS Parex banka Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā maksājumu uzdevumu par nomaksātajiem šķīrējtiesas procesa izdevumiem vietā iesniegtās datorprogrammas izdrukas.

Pēc vairākkārtēja pieprasījuma iesniegt tiesā aprēķinu, no kura būtu saprotams, no kura AS Parex banka bankas konta tika pārskaitīts SIA Delfīns Partneri aizdevums, AS Parex banka pārstāvis iesniedza aprēķinu, no kura redzams, ka AS Parex banka ir nevis izsniegusi atbildētājai piešķirto aizdevumu, bet gan kreditējusi bankas kontu LV 46 PARX 0009 0171 6000 2, un debitējusi bankas aktīva posteņa „Kredīti" uzskaites kontu LD0620100024.

Tiesa atzīst, ka AS Parex banka nepierādīja, ka bankai bija atvērts konts AS Parex banka Nr.LD0620100024, par kuru saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām bija paziņots Valsts ieņēmumu dienestam, ko apstiprina arī prasītājas 2011.gada 1.decembra rakstveida paskaidrojumi, ka šādi numuri ir bankas piešķirtiem individuālās uzskaites numuri aizdevuma daļai vai aizdevuma kredītlīnijas daļai. Prasītājs nepierādīja, ka individuālās uzskaites numuri ir tas pats, kas bankā oficiāli atvērts bankas konts.”

Savukārt bijušās Parex bankas „patstāvīgās” rīcības ar klientu kontu līdzekļiem ilustrē šis fragments no tiesas sprieduma: „Ar lietas materiāliem pierādīts, ka saskaņā ar 2005.gada 2.decembra ar prasītāju noslēgtā Aizdevuma līguma Nr.2.2.1.-05/224 nosacījumiem, SIA Delfīns Partneri pieprasīja un no Valsts ieņēmuma dienesta saņēma PVN atmaksu uz SIA Delfīns Partneri bankas kontu LV 19 PARX 0009 0171 6000 3 AS Parex banka, no kura AS Parex banka darbinieki to pārskaitīja uz SIA Delfīns Partneri bankas kontu LV 89 PARX 0009 0171 6000 4 AS Parex banka, savukārt no kura šos PVN atgūtos naudas līdzekļus AS Parex banka darbinieki ik pa brīdim pārskaitīja uz SIA Delfīns Partneri bankas kontu LV 73 PARX 0009 0171 6000 1 AS Parex banka būvniecības darbu apmaksai, bet 2008.gada 19.novembrī daļu no atgrieztās PVN summas - Ls 959 581,- apmērā pārskaitīja uz SIA Delfīns Partneri bankas kontu LV 62 PARX 0009 0171 6000 5 AS Parex banka, to konvertējot uz 1 349 621,66 EUR.

Tiesā guva apstiprinājumu tas, ka SIA Delfīns Partneri amatpersonai un citiem pārstāvjiem bija liegta iespēja rīkoties ar SIA Delfīns Partneri piederošajiem naudas līdzekļiem AS Parex banka sekojošos kontos: LV 46 PARX 0009 0171 6000 2, LV 89 PARX 0009 0171 6000 4, LV 62 PARX 0009 0171 6000 5.

Pēc atbildētājas maksātnespējas pasludināšanas administratore lūdza AS Parex banka izsniegt kontu, tajā skaitā arī kontu LV 46 PARX 0009 0171 6000 2, LV 89 PARX 0009 0171 6000 4, LV 62 PARX 0009 0171 6000 5 izdrukas, ko AS Parex banka liedza, norādot, ka šie konti nav SIA Delfīns Partneri bankas konti un tajos esošie naudas līdzekļi nav uzskatāmi par SIA Delfīns Partneri naudas līdzekļiem, kas ir pretrunā ar AS Parex banka internetbankas izdrukās redzamajiem SIA Delfīns Partneri bankas kontiem, kā arī 2005.gada 2.decembra Aizdevuma līguma nr.2.2.1.- 05/224 noteiktajam, un, piemēram, no konta Nr. LV 46 PARX 0009 0171 6000 2 izdrukas redzams, ka tajā 2006.gada pirmajā pusgadā SIA Delfīns Partneri amatpersona iemaksā, kā arī pārskaita bezskaidras naudas līdzekļus kā dalībnieka bezprocentu aizdevumu.

Tiesa atzīst par pamatotu atbildētājas argumentu, ka kritiski vērtējami AS Parex banka apgalvojums, ka šie konti nav SIA Delfīns Partneri bankas konti, jo no tiem tiek veikti atbildētājas maksājumi, tajā skaitā par atbildētājas izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem.

Tiesa, iepazīstoties ar SIA Delfīns Partneri konta LV 62 PARX 0009 0171 60005 AS Parex banka izdruku un pārējiem atbildētājas rīcībā esošajiem dokumentiem, konstatēja, ka lielākā daļa no SIA Delfīns Partneri piederošajiem naudas līdzekļiem atmaksātās PVN summas Ls 959 581 apmērā, kuru 2008.gada 19.novembrī AS Parex banka darbinieki pārskaitīja uz SIA Delfīns Partneri bankas kontu LV 62 PARX 0009 0171 6000 5 AS Parex banka, to konvertējot uz 1 349 621,66 EUR, ir izlietoti SIA Delfīns Partneri maksājumu, tajā skaitā arī par izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem, apmaksai, AS Parex banka tā nopelnot uz SIA Delfīns Partneri rēķina ar tās naudas konvertāciju.”

Tiesa arī ļoti atklāti un skarbi vērtējusi bijušās Parex bankas darbības kopumā: „Civillikuma 1415.pants nosaka, ka „neatļauta un nepieklājīga darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, nevar būt par tiesiska darījuma priekšmetu; tāds darījums nav spēkā".

Kredītiestāde AS Parex banka nav tiesīga ignorēt likuma „Par grāmatvedību'" prasības, un bez grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem, kuri apstiprina Aizdevuma vai tā daļas izmaksu vai pārskaitīšanu SIA Delfīns Partneri bankas kontā, par vienīgo Aizdevuma izsniegšanas pierādījumu izmantot pušu parakstītās vienošanās, kurās bez dokumentāla pamata ir norādīts „it kā" izsniegtā aizdevuma apmērs un „it kā” kapitalizēto lietošanas un rezervēšanas procentu apmērs, kaut gan tajā pašā laikā no tiesai iesniegtās konta LV 46 PARX 0009 0171 6000 2 izdrukas ir nepārprotami redzams, ka aizdevuma pamatsumma 33 735 288,82 apmērā ir atmaksāta 2009.gada 23.februārī, kā arī laika posmā no 2008.gada 30.maija līdz 2009.gada 25,novembrim ir veikta vienošanās norādīto procentu atmaksa.

Šādu darījuma punktu iekļaušana līgumā, kas ir vērtējama tikai kā AS Parex banka darbība, kuras mērķis ir pretējs likumiem.”

Tiesas spriedumā minēts vēl viens gadījums, kad banka rīkojusies pretēji Civillikuma normām: „AS Parex banka ar grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem nespējot tiesā pierādīt 2005.gada 2.decembrī SIA Delfīns Partneri piešķirtā aizdevuma izsniegšanas faktu un precīzu apmēru, nav tiesīga uz citu kreditoru rēķina pretendēt uz maksātnespējīgās SIA Delfīns Partneri naudas līdzekļiem. To, ka AS Parex banka veic bezskaidras naudas maksājumus, kontā neesot naudas līdzekļiem, apstiprina lietā esošā konta LV51PARX 0009017160009 izdruka.

To, ka prasītāja rīkojusies pretēji Civillikuma 1415.pantā noteiktajam apliecina arī 2011.gada 10.novembrī MSIA Delfīns Partneri administratorei AS Citadele banka izsniegtais kopsavilkums par MSIA Delfīns Partneri aktīvajiem bankas kontiem, kurā atklājās, ka AS Parex banka SIA Delfīns Partneri, SIA Delfīns Partneri amatpersonām un administratoriem nezinot, jau tiesiskās aizsardzības procesa laikā ir atvērti jauni konti - LV 78 PARX 0009 0171 6000 8 LV 51 PARX 0009 0171 6000 9, ar norādi norēķini par tiesu izdevumiem.”

Tiesas spriedumā par meliem atzīti arī Parex bankas paskaidrojumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai: „No SIA Delfīns Partneri konta LV51PARX0009017160009 izdrukas, redzams, ka pretēji AS Parex banka paskaidrojumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par to, ka atvērtais bankas konts LV51PARX0009017160009 nav uzskatāms par norēķinu kontu, tajā pat laikā no šī konta izdrukas ir redzams, ka tajā 2010.gada 8.februārī AAS ERGO Latvija ir ieskaitījusi SIA Delfīns Partneri pienākošos apdrošināšanas atlīdzību Ls 2630,30 apmērā, kuru AS Parex banka bez SIA Delfīns Partneri amatpersonu un administratores ziņas ir izlietojusi nevis SIA Delfīns Partneri, bet gan bankas personīgo maksājumu veikšanai, kuri arī tiek veikti no šī bankas konta - LV51PARX0009017160009, kopsummā Ls 85 673,51 apmērā, neesot šajā konta naudas līdzekļiem, tajā skaitā maksājumus par šķīrējtiesas procesa izdevumiem Rīgas Starptautiskajai šķīrējtiesai prasībā pret SIA Delfīns Partneri Ls 4 205,49 un Ls 31 579,13 apmērā.

Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā ceļot prasību pret SIA Delfīns Partneri un Larisu Sviridovu, AS Parex banka iesniedza nevis maksājumu uzdevumus par it kā augstākminēto maksājumu veikšanu, bet gan bankas datorsistēmas izdrukas (kuras jau ir iesniegtas šajā civillietā), no kurām redzams brīdinājums par neakceptētas (neesošas) naudas lietošanu, kas apstiprinās arī ar 2011. gada 10.novembrī MSIA Delfīns Partneri administratorei AS Citadele banka izsniegto SIA Delfīns Partneri konta LV51PARX0009017160009 izdruku, no kuras redzams, ka šajā kontā nav citu naudas līdzekļu, kā tikai 2010.gada 8.februārī AAS ERGO Latvija ieskaitītā un SIA Delfīns Partneri pienākošā apdrošināšanas atlīdzība Ls 2630,30 apmērā, ko apstiprina AAS ERGO Latvija 2012.gada 23.janvāra atbilde MSIA Delfīns Partneri administratorei.

MSIA Delfīns Partneri administratores pienākums kreditoru kopuma interesēs ir celt prasību par MSIA Delfīns Partneri piederošo naudas līdzekļu Ls 2 630,30 apmērā piedziņu no AS Parex banka, kura bez tiesiska pamata šos MSIA Delfīns Partneri naudas līdzekļus ir izlietojusi savās, AS Parex banka interesēs, pārskaitot šos naudas līdzekļus SIA Koblenz Drošība 2010.gada martā, ko apliecina konta izdruka.”

Kā jau ziņots, bijusī Parex banka, tagadējā valstij piederošā Reverta kategoriski nevēlas komentēt šo tai nelabvēlīgo tiesas spriedumu. Pietiek šodien publisko pilnu tiesas spriedumu.

Dokumenti

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Jautājums – kāda ir C19 Pasakas morāle? Kāds ir Lāsts?

FotoUz kādas vientuļas salas vārdā Pasaule dzīvoja 100 ciltis (Valstis), kuras vadīja Valdnieki, un viens Burvis (baņķieris). Burvis bija vienīgais, kas prata radīt naudu no gaisa, viņš to radīja, lai aizdotu tiem Valdniekiem, kas Burvi spēja pārliecināt, ka viņi spēs naudu ar procentiem atdot noteiktā laikā. Tā Burvis izgudroja naudu, pār kuru valdīja Valdnieki, savstarpēji norēķinoties ar citiem Valdniekiem.
Lasīt visu...

21

Signāls

FotoVai maskas lietošana pēc koloniālās pārvaldes lēmuma ir medicīniski pamatota? Drīzāk nē nekā jā. Kādēļ tad cilvēki liek uz sejas to? Jo viņiem ir bailes. Bailes tikt izsēdinātiem no transporta, bailes tikt administratīvi sodītiem. Tās ir bailes no varas.
Lasīt visu...

21

Maskai nav nekāda sakara ar valdības gāšanu

FotoReāli fakti - Covid19 ir lipīgs, paaugstinās temperatūra, pazūd oža, bezspēks utt. Iespējams, daudzi jau ir pārslimojuši bez acīmredzamiem simptomiem vai komplikācijām. Manā paziņu lokā viena persona ir mirusi, viena atrodas karantīnā. Tā nav nekāda izklaide izslimot šo “zarazu”.
Lasīt visu...

21

Nevienam nevajadzētu būt tiesībām lemt par cita cilvēka dzīves vērtību

FotoŠogad ir apritējuši 10 gadi, kopš Latvijas Republikā ir stājies spēkā likums “Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām”, un 5 gadi, kopš Labklājības ministrija īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētu projektu deinstucionalizācijas (DI) jomā. Un kāpēc par šo nozīmīgo tēmu runāju tieši tagad, jo 10. oktobrī visā pasaulē tika atzīmēta Pasaules Garīgās veselības diena.
Lasīt visu...

12

Krīzes brīdī pacientus šķiros…

FotoTātad Latvija tagad ieviesīs praksi, kādu it kā pielieto daudzās pasaules valstīs, kad krīzes apstākļos šķiro pacientus – kurus ir vērts ārstēt, kurus ne. Bet cik daudz ir to pasaules valstu, kuras būtu tik ļoti okupantu pārpildītas kā Latvija? Lūk, tas ir jautājums.
Lasīt visu...

21

Priekšlikumi Latvijas Republikas Ministru prezidentam K.A. Kariņam: ierosinu pilnībā pārtraukt jaunu klientu ievietošanu valsts sociālās aprūpes centros

FotoViena no tiesībsarga funkcijām ir veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību , kas ir īpaši būtiski attiecībā uz mazaizsargātajām personu grupām. Tādēļ par vienu no prioritātēm savā darbībā tiesībsargs jau vairākus gadus izvirza personu ar īpašām vajadzībām tiesību aizsardzību. Starptautisko cilvēktiesību mērogā par vienu no pamatdokumentiem ir atzīstama Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, kura Latvijā stājās spēkā 2010.gada 31.martā. Saskaņā ar likuma „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” 2. pantā noteikto šīs konvencijas ieviešanu Latvijā koordinē Labklājības ministrija, bet tās īstenošanu pārrauga Tiesībsarga birojs.
Lasīt visu...

12

Nevis masku nēsāšana, bet gan C19 pneimonija ierobežo tavu brīvību

FotoVai man ir pazīstamie, kuri slimo vai ir miruši no C19** infekcijas? Vai tas, ka es strādāju reanimācijā ar īpaši smagiem pacientiem, kuriem ir uzstādīta C19 infekcijas diagnoze, ļauj man atbildēt uz pirmo jautājumu "Jā!"?
Lasīt visu...

12

Covid19 spilgti izgaismojis melnus plankumus Latvijas medicīnā, bet, iespējams, krīze Baltkrievijā pavēra ceļu to lāpīšanai

FotoKaut arī no 3. jūnija oficiāli ir pieejami visi valsts apmaksātie plānveida ambulatorie un stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi, vēl joprojām rindas uz tiem var pārsniegt pat 9 mēnešus. Daļēji šo situāciju sekmēja pilnīga ambulatoro iestāžu slēgšana uz trim nedēļām šī gada aprīlī, bet situāciju iespaidoja arī hroniskais ārstu trūkums pilnīgi visās Latvijas medicīnas iestādēs.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Krievijas KDLO dienas ir skaitītas: Putina 5. pants nedarbojas

Nav noslēpums, ka Kaukāzs vienmēr ir bijis ne visai sagremojams kumoss ne tikai cara laiku Kremlim, bet...

Foto

Taksometru sektorā ēnu ekonomika zeļ un plaukst

Kurš gan nav pieradis, ka politiķi sola, pēc tam atkal sola un tad jau politiķi mainās – pirmo solītāju...

Foto

Satversmes tiesa lēmusi atcelt iepriekšējo praksi, piedzenot parādus un kompensācijas par bojātiem dabasgāzes skaitītājiem

Jau šī gada martā sabiedrība tika informēta par spriedumu, kurā Satversmes tiesa...

Foto

Kam kalpo Latvijas žurnālistikas vaļi?

Es gaidīju pirmdienu. Man no prāta neiziet skaitlis 200. Līdzīgi kā Berlīnē “30 tūkstoši” un Roberta Kenedija Jr. publicētie foto, kurus...

Foto

Cerams, šī vēstule par iespējamiem nodarījumiem autoriem nonāks pie adresāta: atklāta vēstule Latvijas Republikas kultūras ministram

Rakstu Jums kā vienkāršam cilvēkam, negribu vērsties pie amatpersonas uzslāņojumiem....

Foto

Viendzimumu attiecību regulējums – postmodernās un vecās Eiropas sadursme

Ceturtdien LTV raidījumā "Šodienas jautājums" tika apspriesta klasisko un viendzimuma partnerattiecību problemātika. Politiķu un žurnālistes diskusijā parādījās...

Foto

Prātojums par uzvaru cīņā pret noziedzību un netīrību

Regresīvos vecos laikos bija tāds populārs jociņš par kādas vārdā nesauktas kopienas pārstāvi, kurš mēģinājis atradināt savu ķēvi...

Foto

Vakcinēšanās - glābiņš vai spriedums?

Šī gada 1.oktobrī stājies spēkā 29.septembrī pieņemts lēmums, kurš attiecas uz lielu sabiedrības daļu, bet perspektīvā - uz mums visiem. Lēmums...

Foto

Par maratonu un Covid19

Godātie Veselības ministrijas, SPKC, Rīgas domes, Rīgas satiksmes, AirBaltic un lidostas Rīga darbinieki! Mediķiem un transporta darbiniekiem šis ir bijis īsts baigais gads. Visu cieņu “frontlainiešiem” un...

Foto

Citu valstu mediji pārņem Latvijas informatīvo telpu

Bez atbilstoša valsts atbalsta komercmedijiem vietējā satura ražošanai 2021.gadā Latvijas informatīvo telpu pārņems Krievijas politiskajām interesēm atbilstošs saturs. Citu...

Foto

Atklātā vēstule par Zemgales vienīgā atkritumu apsaimniekošanas poligona “Brakšķi” saglabāšanu tautsaimniecības interesēs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas...

Foto

Makrona nepārliecinošā spēle ar Krieviju: ieradies nomierināt Baltiju, viņš to it nemaz neizdarīja

“Ceļš uz elli ir bruģēts ar labiem nodomiem” — šis britu sakāmvārds nāca...

Foto

Atkritumu poligoni kā nacionālās drošības jautājums, jeb Kāpēc likvidēt Zemgales vienīgo atkritumu apsaimniekošanas poligonu ir riskanti

Ir publiskots VARAM sagatavotais informatīvais ziņojums “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas...

Foto

Tiesiskums ieviests, tagad mūs interesē lielveikali

Lai veicinātu plašāku Latvijas izcelsmes produkcijas īpatsvaru mazumtirdzniecības lielveikalu ķēdēs, Jauno konservatīvo Saeimas deputāti šodien tikās ar "Maxima Latvija" pārstāvjiem....

Foto

Vai tiešām iemeslu pietrūkst, lai izietu ielās?

Ir daļa cilvēku, kuri joprojām nesaprot, kas ir iemesls, lai 10.oktobrī izietu ielās. Nesaprot, jo ir pierasts neko nedarīt...

Foto

Saucēja balss tuksnesī

Žurnālista Bojāra raidījumā “Aizliegtais paņemiens” par Jencīša draudzi “Kristus pasaule” parādīja, cik viegli cilvēki ir psiholoģiski manipulējami, pakļaujami. Un šī nav vienīgā sekta,...

Foto

Farss ar baltkrievu IT kompāniju „uzņemšanu”

"Kapitālā remonta" sakarā pirmais mani tā pamatīgi sasmīdināja premjers KK. Viņš bija "norijis" LIAA jaunā vadoņa naivi izmesto "ēsmu" par...

Foto

Ja jums gadījumā bija kādas šaubas, Latvijas finanšu sistēmas sakārtošana ir bijusi veiksmīga

Es pievienojos šodienas konferences vienai no galvenajām tēzēm, ka banku kā finanšu institūciju...

Foto

Putina vakcīna ir instruments sabiedrības iegrožošanai

Koronavīrusa (Covid-19, C-19 – sauciet, kā gribas) pandēmija pasaulē cilvēkus ir padarījusi ļoti uzmanīgus, pat nedaudz bailīgus. Ikdienas dzīve, kādu...

Foto

Reira autoratlīdzību ierosinājumi faktiski ir kaitniecība pret grāmatniecības nozari, valodu un kultūru

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija Finanšu ministrijas piedāvātos ierosinājumus izmaiņām autoratlīdzību aplikšanai ar nodokļiem uzskata par...

Foto

Lai visai pasaulei varētu parādīt „noderīgāku realitāti”

Vēl viens notikums ar Holivudas blokbasteram līdzīgu sižetu nesen izvērsās vienā no Minskas ielām. Daudzi no mums redzēja video,...

Foto

Vecuma ierobežojumi kreditēšanas jomā, jeb vai banka var senioriem atteikt piešķirt kredītu

Vērojot tendences kreditēšanas tirgū Eiropā, secināms, ka liela daļa kredītiestāžu, lai iespējami izvairītos no...

Foto

Mūsu galvās bija šīs vēsturiskās zemes, un šis likumprojekts tagad piedāvā to konkretizēt, lai latvietība nebūtu plakana

Šodien es iesniedzu izskatīšanai Saeimā likumprojektu “Latviešu vēsturisko zemju...

Foto

Daži jautājumi Latvijas Afganistānas veterānu cēzaram - Gunāram Rusiņam

Saistībā ar interviju, kuru jūs nesen sniedzāt par Andreja Mediņa  militāro dienestu, es dažus jautājumus vēlos uzdot...

Foto

Pandēmija, infodēmija un multilaterālisms: runa ANO Ģenerālās asamblejas 75. sesijā

Augsti godātais priekšsēdētāja kungs! Ekselences, cienījamās dāmas un godātie kungi! Vispirms vēlos apsveikt V. Bozkira kungu...

Foto

Šuplinskas kundze, atkāpieties, jūs dzīvojat citā realitātē

Matemātikas skolotāju trūkuma dēļ pirmo mācību stundu šajā priekšmetā tikai pagājušajā nedēļā aizvadīja Rīgas 40. vidusskolas sesto klašu skolēni....

Foto

Par "Turaidas kvartālu" samaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apjoms ir palielinājies, nevis samazinājies

Latvijas televīzijas raidījumā "De Facto" izskanējušais apgalvojums, ka SIA "MC Turaida Property", kam pieder...

Foto

Es negribu lēkt acīs ļoti cienītajam ministram, no kā tik daudz kas ir atkarīgs: lai muzejs paciešas

Manā citādi harmoniskajā un priecīgajā dzīvē ir bijušas tikai...

Foto

Sankcijas. Retorika un realitāte

Šī gada 5.septembrī portālā Pietiek.com tika publicēts nezināma autora raksts ar nosaukumu „Kāpēc tika indēts Navaļņijs”. Rakstā citstarp tika pieminētas rietumvalstu līdz...

Foto

Kad, kurā brīdī, aiz kurām durvīm un kurš apstiprina līdzfinansējumu „tautas sportam”?

"Tautas sports to summu nemaz nevar apēst," sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu atbalstam paredzēto...

Foto

Lūdzu, uzvedieties tiesiski un nekaitējiet Latvijas kapitāla tirgus reputācijai

Ņemot vērā publiskajā telpā pieejamo informāciju par 22.09.2020. plānotajām AS "Olainfarm" akcionāru sapulcēm un Finanšu un kapitāla...

Foto

Ko tad mēs darīsim, „izejot ielās”?

Man bieži tiek uzdots jautājums – ko tad mēs darīsim, “izejot ielās”? Viens kungs rakstīja, ka viņš katru dienu esot...

Foto

„Ņevinovataja ja...”

Vakardien no plašsaziņas līdzekļiem uzzināju, ka “Saskaņas” valde pieņēma lēmumu izslēgt mani un manu kolēģi Ļubovu Švecovu no partijas. Sakarā ar šo ziņu es...

Foto

Šie biedri mums vairs nav nekādi biedri

SDP "Saskaņa" Rīgas nodaļa nolēmusi no partijas par Statūtu pārkāpumiem izslēgt divus biedrus - Vjačeslavu Dombrovski un Ļubovu Švecovu....

Foto

Notikumi Baltkrievijā - divu sistēmu sadursme

Lai kā mums gribētos domāt, ka notikumi Baltkrievijā ir šīs valsts iekšējā lieta un attiecas tikai uz tās iedzīvotājiem, tie...

Foto

Jāizbeidz apgrūtinošās attiecības ar „plinšu sievām”

Uzskatu, ka ir pārkāptas robežas. Kad viens partijas biedrs par citu saka, ka tas ir "jānovāc" un uzsver, ka "man...

Foto

Kā prokurore Dace Lapinska izpilda “pasūtījumus”

Jaunais ģenerālprokurors Juris Stukāns jau ir paudis kritiskus vārdus par prokuroru kvalifikāciju un iestājas par nepieciešamību paaugstināt prokuroru zināšanu līmeni....

Foto

Vājprāts, kas šobrīd pārņēmis ASV

Džordžs Floids mira, kad policija viņu aizturēja 25.maijā. Kopš tā laika ar viņa vārdu ir notikušas nekārtības vairāk nekā 2000 ASV...

Foto

Es tikai brīnos, līdz kādam līmenim tiks degradēts parlaments

Kā Jums šķiet, kā Saeimas priekšsēdētāja Mūrnieces kundze un Saeimas drošības dienests reaģēja uz šo manu ziņu?...