Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ir atslepenots līdz šim no sabiedrības slēptais Krišjāņa Kariņa valdības sēdē skatītais iekšlietu ministra Māra Kučinska informatīvais ziņojums "Par plānoto turpmāko rīcību un iespējamajiem tiesiskajiem risinājumiem saistībā ar Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem saskaņā ar Imigrācijas likuma Pārejas noteikumu 58.punktu no 2023.gada 1.septembra nav derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja”. Publicējam to pilnā apmērā.

1.   Informatīvā ziņojuma izstrādes mērķis

Informatīvais ziņojums sagatavots, izpildot Ministru prezidenta A.K. Kariņa 2023. gada 14. augusta uzdevumu Nr. 23-MPI-33 līdz 2023.gada 18.augustam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plānoto turpmāko rīcību un iespējamajiem tiesiskajiem risinājumiem saistībā ar Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem saskaņā ar Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58.punktu no 2023.gada 1.septembra nav derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja, un izpildot Ministru prezidenta A.K. Kariņa 2023. gada 21. augusta uzdevumu Nr. 23-MP-134 saskaņot informatīvo ziņojumu ar Labklājības ministriju un Veselības ministriju.

2.   Pašreizējās situācijas izklāsts

2022. gada 24. septembrī spēkā stājās Imigrācijas likuma Pārejas noteikumu 58. punkts, kas noteica, ka Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri ir saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 8. punktu, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ir derīgas līdz 2023. gada 1.septembrim. Ja attiecīgās personas vēlas atkārtoti saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, šīm personām cita starpā līdz 2023. gada 1. septembrim ir jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē apliecinājums par valsts valodas apguvi, ievērojot Imigrācijas likuma 24. panta piektajā daļā, kā arī tai pakārtotajos Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” noteiktās prasības. Vienlaikus no Imigrācijas likuma tika izslēgta norma, kas paredzēja pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu uz attiecīgā pamata, proti, tika izslēgts Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 8. punkts.

2023. gada 20. aprīlī spēkā stājās grozījumi Imigrācijas likuma 58. punktā, nosakot, ka attiecīgās personas, vēloties turpināt pastāvīgu uzturēšanos Latvijas Republikā, var iesniegt pieteikumu un nepieciešamos dokumentus, tai skaitā valsts valodas zināšanu apliecinājumu, Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai. Valsts valodas zināšanu pārbaudi var kārtot līdz 2023. gada 1. septembrim, bet atkārtotu pārbaudi – līdz 2023. gada 30. novembrim.

Šobrīd, noslēdzoties valsts valodas zināšanu pārbaudes kārtošanas pirmajam posmam, kas noteikts līdz 2023. gada 1. septembrim, ir secināms, ka daļa no personām, kuras ir kārtojušas valsts valodas pārbaudījumu, nav spējušas to nokārtot vismaz minimāli nepieciešamā zināšanu līmenī – A2. Valsts izglītības satura centrs – par valsts valodas pārbaudi atbildīgā institūcija – nav publicējis oficiālu informāciju par pārbaudi nokārtojušo personu skaitu, bet atbilstoši plašsaziņas līdzekļos paustajai informācijai par situāciju līdz 2023.gada 7.maijam  un neoficiāli saņemtajai informācijai no Valsts izglītības satura centra, no personām, kas valsts valodas pārbaudi kārtoja 2023.gada aprīlī-maijā, ap 49% pretendentu, bet jūlijā-augustā - ap 80% pretendentu pārbaudi nenokārtoja. 

No minētā var secināt, ka daļa no attiecīgajām personām, kuras ir izrādījušas vēlmi turpināt uzturēties Latvijas Republikā, nav spējušas nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudījumu. Līdz ar to, šādas personas nespēj iesniegt pastāvīgās uzturēšanās atļaujai (Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa) pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus. Šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcībā esošā informācija liecina, ka tikai 11 680 personu jeb 46% no Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58.punkta subjektu loka – 25 316 personām, iesniegušas pieteikumus Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai.

Analizējot šo informāciju pa vecuma grupām, situācija ir šāda:

Kopējais subjektu loks

Saņemtais pieteikumu skaits

Pieteikumi % no kopējā skaita

Kopā

25 316

11 680

46%

t.sk,

0-14 gadi

41

12

29%

15-74 gadi

20 175

7 257

36%

75+ gadi

5 100

4 411

86%

Ievērojot to, ka šobrīd vēl turpinās Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanas pieteikumu iesniegšana un pieteikšanās atkārtotas valsts valodas pārbaudes kārtošanai, precīza informācija par to personu skaitu, kuru pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kļūs nederīgas 2023.gada 2.septembrī, nav iegūstama, tomēr prognozējams, ka šis skaits būs nozīmīgs (ap 10 000 personu).

Apkopojot šobrīd pieejamo informāciju, var secināt, ka, ievērojot Imigrācijas likumā noteikto pastāvīgo uzturēšanās atļauju derīguma termiņu, vairākām personām valsts valodas apguves apgūšanai nav bijis pietiekams laiks. Vienlaikus nevar izslēgt, ka daļa no personām, kuras ir kārtojušas, bet nav nokārtojušas valsts valodas zināšanu pārbaudi, nav pietiekami atbildīgi izturējušās pret minēto prasību.

Tāpat ar Imigrācijas likuma Pārejas noteikumu 58. punkta regulējumu 2022. gada 24. septembrī spēkā stājās grozījumi Imigrācijas likumā, kas to papildināja ar speciālo regulējumu attiecībā uz Krievijas Federācijas pilsoņu tiesībām saņemt termiņuzturēšanās atļauju (23.1 panta otrā daļa). Kaut gan Krievijas Federācijas pilsoņi, tai skaitā tie, uz kuriem attiecas Imigrācijas likuma Pārejas noteikumu 58. punkts, ir tiesīgi saņemt termiņuzturēšanās atļauju, ja tam ir atbilstošs pamats un viņi var izpildīt nepieciešamos nosacījumus, tomēr nav izslēgts, ka daļai minēto personu var nebūt attiecīgā pamata un nepieciešamo dokumentu termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai, kaut gan personai līdz šim bija izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, persona vēlas turpināt uzturēties Latvijas Republikā, bet nevar saņemt Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu.

Attiecīgi ir arī norādāms, ka ir konstatēts, ka atsevišķos gadījumos personas ir bijušas prombūtnē no Latvijas Republikas, nepārsniedzot tos prombūtnes nosacījumus, kādus Imigrācijas likums paredz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas turētājiem, tomēr šo personu faktiskās atrašanās ārpus Latvijas Republikas laiks nepieļauj saņemt Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Līdz ar to arī šādos gadījumos būtu nosakāmas tiesības pieprasīt termiņuzturēšanās atļaujas. Ja termiņuzturēšanās atļauja tiktu izsniegta, personām būtu lielāka iespēja termiņuzturēšanās atļaujas laikā kvalificēties Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, nepārsniedzot pieļaujamās prombūtnes kritēriju.

Viens no šķēršļiem Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai ir arī nepietiekams finanšu līdzekļu apmērs. Personām jāpierāda regulāri finanšu līdzekļi vismaz ikmēneša minimālās algas apmērā sev un katrai apgādājamajai personai, bet ne visiem pretendentiem šādi finanšu līdzekļi ir pieejami, līdz ar to ir nepieciešams regulējums, nodrošinot arī šādu personu uzturēšanās tiesības.

3.   Priekšlikumi turpmākai rīcībai

Ievērojot to, ka daudzām personām uz kurām ir attiecināms Imigrācijas likuma Pārejas noteikumu 58. punkts, izveidojusies cieša saikne ar Latvijas Republiku – ilgstoša uzturēšanās (iespējams, no dzimšanas), radinieki, darbs, nodokļu maksāšana u.tml., varētu būt apsverama nepieciešamība paredzēt šai personu kategorijai tiesības saņemt termiņuzturēšanās atļauju. Personām, kuras joprojām vēlas uzturēties Latvijas Republikā, būtu iespēja turpināt valsts valodas apguvi un iespēja pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju (Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu). Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanas tiesības attiecīgajām personām, no vienas puses, ievērojot šo personu saikni ar Latvijas Republiku un vēlēšanos turpināt uzturēties Latvijas Republikā, ļautu turpināt apgūt valsts valodu un pieprasīt Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu, bet, no otras puses, tām personām, kuras vēlas pārcelties uz dzīvi Krievijas Federācijā, būtu pietiekami ilgs laiks, lai varētu to izdarīt.

Neskatoties uz to, ka Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk - Konvencija) normas sniedz valstīm plašu rīcības brīvību imigrācijas politikas jomā, ārzemniekiem, pastāvīgi un ilgstoši uzturoties valstī, var izveidoties sociāla saikne ar sabiedrību, kas veidotu “ģimenes vai privātās dzīves” sastāvdaļu Latvijas Republikas Satversmes 96.panta un Konvencijas 8.panta izpratnē. Līdz ar to ārzemnieka izraidīšana pirmšķietami varētu ierobežot šo ārzemnieku tiesības uz privātās vai ģimenes dzīves neaizskaramību. Šīs tiesības nav absolūtas un tām ir pieļaujami ierobežojumi, kuriem ir jāatbilst trim Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā definētajiem kritērijiem:  ierobežojumiem ir jābūt noteiktiem ar likumu; tiem ir jābūt nepieciešamiem leģitīma mērķa sasniegšanai; tiem ir jābūt samērīgiem. Savukārt viens no samērīguma kritērija būtiskākajiem elementiem ir pieeja procedūrām, kas nodrošina katra ārzemnieka konkrētās situācijas individuālu izvērtējumu un lēmuma pieņemšanu, ņemot vērā katra konkrētā gadījuma īpašos apstākļus. Iespēja pieteikties termiņuzturēšanās atļaujai nodrošinātu pietiekami individualizētu izvērtējumu, dodot iespēju novērtēt konkrētās personas saikni ar Latvijas Republiku un vēlēšanos turpināt uzturēties Latvijas Republikā. Tāpat iepriekš minētās individualizētās procedūras (pieteikšanās termiņuzturēšanās atļaujai) pieejamība respektētu arī no Konvencijas 4.protokola 4.panta izrietošās saistības, kas aizliedz ārzemnieku kolektīvo izraidīšanu.

Ievērojot minēto, ir notikušas konsultācijas, un ņemot vērā paustos viedokļus, var būt apsvērta iespēja papildināt Imigrācijas likumu ar 58.5 punktu un 58.6 punktu šādā redakcijā:

 “58.5 Šā likuma pārejas noteikumu 58.punktā minētās personas, kuras Latvijas Republikā uzturējušās vismaz pēdējos piecus gadus bez 12 secīgu mēnešu pārtraukuma, ir tiesīgas pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju un tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem, ja:

1) līdz 2023. gada 30. novembrim ir kārtojušas valsts valodas prasmes pārbaudi, bet to nav nokārtojušas un termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā apņemas apgūt valsts valodu atbilstoši šā likuma 24. panta piektajā daļā noteiktajam;

2) apliecina nepieciešamās valsts valodas prasmes, bet nevar saņemt Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu prombūtnes termiņa no Latvijas Republikas vai nepietiekamu finanšu līdzekļu apjoma dēļ.    

58.6 Persona iesniedz pieteikumu šā likuma pārejas noteikumu 58.5 punktā minētās termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. decembrim, veicot valsts nodevas samaksu 100 EUR apmērā un iesniedzot uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas anketu un ceļošanas dokumenta kopiju. Personas pieteikumu Pārvalde izskata trīs mēnešu laikā, un pieteikuma izskatīšanas laikā personai ir tiesības turpināt uzturēties Latvijas Republikā. Termiņuzturēšanās atļauju izsniedz uz diviem gadiem, tai nenosakot reģistrācijas termiņu.”.

Iekšlietu ministrs M. Kučinskis      

Novērtē šo rakstu:

21
52

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ne viss ir zelts, kas spīd

FotoKārtējo reizi kārtējā Saeima ir ievēlējusi jaunu (sic!) valdību. Ko mēs varam sagaidīt no šī piedzimušā brīnumbērna, kurš mums sola piena upes un ķīseļa krastus tuvākajos gados, proti, Eiropas Savienības valstu vidējo dzīves līmeni? Skeptiķi teiktu – blēņas! Cik valdības nav nākušas un gājušas, kas nav solīts, bet, kur bijām, tur esam!
Lasīt visu...

3

Stāsts par lielo Latvijas aptieku skaitu, aptieku un vairumtirgotāju uzcenojumiem lielākoties ir no pirksta izzīsts

FotoKatrs veselības ministrs nāk ar sev vairāk vai mazāk draudzīgu politiķu uzstādījumiem, kurus tad pirmajās darba dienā pamanās paust tautai, atbildot uz nesagatavotu žurnālistu nesagatavotiem jautājumiem. Ar laiku ministrs saprot spēles noteikumus, sāk solīt mazāk, bet prasīt vairāk.
Lasīt visu...

6

Jautājumi Pirmajam slēgtajam pensiju fondam

FotoSaņēmu Jūsu e-pastu ar aicinājumu veikt papildu iemaksas Pensiju fondā! Varbūt Jūs tomēr varat mani nomotivēt to izdarīt, atbildot uz maniem jautājumiem un varbūt sniedzot papildu informāciju!
Lasīt visu...

21

Ja Ogres novadā top kaut kas vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus par šīm iecerēm

FotoKā jau parasti, ja Ogres novadā top kaut kas jauns, vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus un puspatiesības par šīm iecerēm. Slēpjoties aiz skaistām frāzēm par attīstību un novada interesēm, tiek bīdītas politiskās intereses un personīgi motīvi.
Lasīt visu...

21

Slovēņiem kompensēs pretkovida štrāpes

FotoNo 2000. gada marta līdz 2022. gada maijam Slovēnijā ierosināja ~62 000 lietu par antikovida noteikumu pārkāpumiem, piemērojot naudas sodus vairāk nekā 5,7 miljonu eiro apmērā. Vēlāk Slovēnijas Konstitucionālā tiesa atzina pretkovida pasākumus par antikonstitucionāliem. Iepriekšējiem vadīkļiem šādas negantības maksāja varu.
Lasīt visu...

6

Atklāta vēstule Latvijas Bankas prezidentam

FotoGodātais Mārtiņa Kazāka kungs, vispirms vēlos uzsvērt, ka šī vēstule nav domāta kā kritika vai uzbrukums Jums personīgi, bet drīzāk kā aicinājums aktīvāk iesaistīties un risināt situāciju, kas skar gan Latvijas Bankas reputāciju, gan tās aizsargātās klientu intereses. 
Lasīt visu...

12

Krievijas cars Pēteris I ir visu latviešu tēvs

FotoPaldies Krievijas caram Pēterim I par Lielo Ziemeļu karu, kura laikā viņa karavīri izjāja Vidzemi un atstāja pēcnācējus, kuri izveidoja latviešu tautu.
Lasīt visu...

12

Iebraucējiem nospļauties par kārtību Latvijā. Cik ilgi to piecietīsim?

FotoValdības nomaiņas ēnā bez pienācīgas uzmanības palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reģistrētām automašīnām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbūt varēja būt kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildētu jautājumu, ko nedrīkstam nolikt tālā plauktā apputēšanai.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

Pirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu...

Foto

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

Sortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram...

Foto

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

Pagājušajā piektdienā,...

Foto

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

Godātie...

Foto

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

Rietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" –...

Foto

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

Pētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar...

Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, vēlēšanās gan mēs zaudējām, toties divus gadus vēlāk uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...