Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

2022.gada 17.martā sabiedrisko mediju ombuds saņēma iesniegumu, kurā  tika izklāstīta situācija un uzdoti jautājumi par to, cik kvalitatīvi notiek lēmumu pieņemšana LTV Ētikas padomē, kā piemēru minot Ētikas komisijas lēmumu attiecībā uz Iļjas Kozina sižetu raidījumā “Panorāma” 2022.gada 20.janvārī.

Laikā no 17.marta līdz 28.martam notika situācijas izvērtējums, pārbaudot iesniegumā minētos faktus un dažādus dokumentus, tika lūgtas LTV galvenās redaktores Sigitas Roķes un LTV programmu daļas vadītājas Janas Semjonovas atbildes uz ombuda jautājumiem par iesniegumā minētajiem faktiem un apstākļiem.

Izvērtējot iesniegumu, LTV sniegto informāciju, LTV saturu un dokumentus, Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds Anda Rožukalne konstatē:

[1] 17.martā saņemtajā iesniegumā, ko domubiedru grupas vārdā elektronisko mediju ombudam iesniedzis Iesniedzējs, izteikta kritiska attieksme par LTV reakciju uz mediju ētikas pārkāpumu. Iesniegumā izklāstīti notikušā apstākļi, kad LTV žurnālists Iļja Kozins, veidojot sižetu raidījumam “Panorāma” par pieminekļa Gunāram Astram atklāšanas pasākumu, montāžas procesā bija pievienojis publikas ūjināšanas skaņu arī laikā, kad dziedātāja Ieva Akurātere izpildīja dziesmu “Manai tautai”. Patiesībā publikas ūjināšana konkrētās dziesmas izpildījuma laikā nebija notikusi. Iesniedzējs atzīmē, ka dziesma “Manai tautai” ir ieguvusi Atmodas himnas statusu, tāpēc cilvēku ūjināšana tās laikā izraisa vēl lielāku sašutumu attiecībā pret tiem, kas to atļāvušies dziesmas izpildījuma laikā.

[2] Iesniedzējs, kam ir liela pieredze televīzijas satura veidošanā, uzsver, ka divu ārējo skaņu avotu izmantošana ir komplicēts tehnisks paņēmiens, kas prasa papildu darbu un prasmes. Tāpēc Iesniedzējs izsaka pieņēmumu, ka sižeta autora nolūks bijis apmelot kādu sabiedrības daļu (ūjinātājus pasākuma laikā) un parādīt tos sliktākā gaismā.

[3] Nākamajā dienā, 21.janvārī raidījumā “Panorāma” publicēta atvainošanās, ko raidījumā nolasīja tā vadītāja Laura Vonda, pamatojot kļūdu sekojoši: “Atvainojamies par neatbilstīgu montāžu.” Kā raksta Iesniedzējs, viņš uzskata, ka šāda atvainošanās ir formāla, tā notika raidījuma 24 minūtē, turklāt pirms tam tika demonstrēts cits I.Kozina sagatavots sižets, kurā atspoguļota Valsts prezidenta E. Levita neētiska rīcība, Latvijas valsts himnas atskaņojuma laikā nenoņemot platmali.

[4] Iesniedzējs informē, ka, nesaņemot skaidrojumu vai nosodošu attieksmi par notikušo no LTV vadības, vērsies ar iesniegumu LTV Ētikas komisijā. Minētais iesniegums ir pievienots iesniegumam ombudam. 2. februārī notika LTV Ētikas komisijas sēde un 9.februārī Iesniedzējam bija iespēja iepazīties ar tās protokolu. Iesniedzējs informē, ka LTV Ētikas komisija ar balsu vairākumu atzinusi pārkāpumu un ierosinājusi disciplinārlietu – I.Kozinam izteikta piezīme. Paralēli 4.februārī LTV Facebook kontā tika publicēta atvainošanās, ko Iesniedzējs vērtē kā tik “neskaidru un amorfu”, ka daļa komentāru par to attiecināti uz I.Kozina kolēģi, nevis I.Kozinu. LTV Ziņu dienesta sociālo mediju kontos šī atvainošanās netika publicēta, piebilst Iesniedzējs.

[5] Iesniedzējs vēstulē uzskaita, kādi ētikas pārkāpumi, viņaprāt, šajā situācijā pieļauti: notika manipulācija ar faktiem, I.Kozinam tika ļauts veidot sižetu par ētikas pārkāpumu, lai gan viņš pats tādu bija nesen pieļāvis, atvainošanās par sižeta sagrozīšanu bijusi formāla, tā nesaturēja nožēlu un netika izcelta sociālo mediju saturā; LTV vadība 24.janvāra direktorātā nav sniegusi savu viedokli par notikušo citiem LTV darbiniekiem. Tādējādi Iesniedzējs secina, ka LTV vadība šo neuzskata par būtisku pārkāpumu. Iesniedzējs savus argumentus papildina ar faktu, ka Ētikas komisijas sēde tika formāli apvienota ar Satura vērtēšanas padomi. Pēc Iesniedzēja domām, šajā sēdē dominēja vēlme notušēt notikušo, nevis pēc būtības un objektīvi to izvērtēt. Iesniedzējam nav pieņemams, ka Ētikas komisijas sēdē un balsojumā par pārkāpumu piedalījās arī I.Kozina tiešā vadītāja LTV Ziņu dienesta vadītāja Iveta Elksne, kas neatteicās no piedalīšanās lēmuma pieņemšanā ētisku apsvērumu dēļ.

[6] Iesniedzējs lūdz izskatīt minēto gadījumu un iniciēt vairākas izmaiņas: definēt obligātu administratīvo kārtību, kas LTV būtu jāievēro sarežģītu situāciju un aizdomu gadījumā, kad varētu būt pieļauts ētikas noteikumu pārkāpums; mainīt LTV Ētikas komisijas sastāvu, lai tajā nedominētu iestādes administrācija, bet gan cilvēki, kas ir izpelnījušies LTV darbinieku uzticību; fiksēt Ētikas komisijas sēžu audioierakstus; aicina pārskatīt LTV Ētikas komisijas pieņemto lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu I.Kozinam. Iesniedzējs noslēgumā citē Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma, 3. panta 3. un 4. daļu, vēršot uzmanību, ka, saskaņā ar likumu, sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi savas programmas un pakalpojumus veido atbilstoši augstām ētikas un kvalitātes prasībām, nodrošinot žurnālistikas izcilību un ievērojot visaugstākos starptautiskos profesijas un kvalitātes standartus. Iesniedzējs uzskata, ka LTV pienākums ir precīzi un atbildīgi ievērot augstāk minētos likumā nostiprinātos principus un nekavējoties veikt pasākumus, lai jebkuri iespējamie žurnālistu ētikas noteikumu pārkāpumi tiktu izskatīti pēc iespējas ātrāk un objektīvāk.

[7] Iesniedzējs iesniegumam pievienojis divus pielikumus: 2022.gada 24.janvāra iesniegumu LTV Ētikas komisijai un  2022.gada 9.februāra LTV Ētikas komisijas protokolu. Tajā minēts, ka Ētikas komisija konstatē, ka I.Kozins pārkāpis LTV Rīcības un ētikas kodeksa 4.1.1.punktu.

[8] Iepazīstoties ar iesniegumu, LTV saturu un dokumentiem, ombuds informācijas precizēšanai 22.martā nosūtīja LTV galvenajai redaktorei Sigitai Roķei un Programmu daļas vadītājai Janai Semjonovai vēstuli nr. Nr.1/6-5, uzdodot jautājumus par konkrēto gadījumu, tā izvērtēšanas procesu, LTV Ētikas komisijas darbu un tās lēmumu komunikāciju ar LTV darbiniekiem un sabiedrību.

[8] 2022.gada 28.martā tika saņemta LTV galvenās redaktores S.Roķes parakstīta atbilde uz vēstuli nr. Nr.1/6-5. Vēstulē paskaidrots, ka LTV Ētikas komisijas izveidošanas kārtību, sastāvu un darbību nosaka ar LTV valdes 02.07.2019. lēmumu Nr.19/1-12 apstiprinātais “Ētikas komisijas nolikums”, kas pievienots vēstulei. Ētikas komisijas sastāvā ir Personāla daļas vadītājs, jurists, Mārketinga un komunikācijas daļas direktors, Programmu direktors, Satura redaktors, Raidījumu daļas direktors, Ziņu dienesta direktors un LSM galvenais redaktors, kā arī pēc nepieciešamības var tikt pieaicināts jebkurš cits LTV darbinieks. Ētikas komisijai sūdzības par iespējamiem LTV darbinieku pieļautiem Rīcības un ētikas kodeksa pārkāpumiem var iesniegt jebkurš LTV darbinieks, kā arī jebkura cita fiziska un juridiska persona. Pieņemot lēmumus, Ētikas komisija izvērtē, vai ir pieļauts Rīcības un ētikas kodeksa pārkāpums, kā arī, ja ir, tad izvērtē vainu mīkstinošos vai pastiprināšos apstākļus, kā arī citus lietas apstākļus. Ētikas komisijas lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ētikas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk par pusi no komisijas locekļu skaita. Ētikas komisijas lēmumiem ir rekomendējošs raksturs, bet lēmumu par darbinieka disciplināru sodīšanu (ja tam ir pamats), pieņem LTV valde. LTV vēstulē skaidro, ka  LTV satura profesionālās uzraudzības sistēma paredz regulāru satura kvalitātes izvērtēšanas procedūru Ētikas komisija un Satura profesionālās uzraudzības sistēma viena otru papildina, jo satura kvalitātes standarti ziņu žanrā ir patiesums, precizitāte un profesionālās ētikas ievērošana.

[9] Skaidrojot LTV rīcību komunicējot pārkāpumu I.Kozina 20.janvāra sižetā raidījumā “Panorāma”, S. Roķe vēstulē pamato, ka tāds bijis LTV vadības lēmums, ka skatītājiem atvainojas un atbildību uzņemas Latvijas Televīzija kā uzņēmums, nevis žurnālists atsevišķi. Turklāt I. Kozins skatītājiem atsevišķi atvainojās savos sociālo tīklu kontos.

[10] Komentējot jautājumu par Ziņu dienesta vadītājas dalību Ētikas komisijas sēdē un lēmuma pieņemšanā, LTV vēstulē skaidro, ka Ziņu dienesta vadītāja piedalījās lietas izskatīšanā, lai sniegtu informāciju par Ziņu dienestā jau veiktajām darbībām. Ziņu dienesta vadītājas lēmums šajā lietā nebija izšķirošs un neietekmēja kopējo komisijas lēmumu. LTV galvenā redaktore uzsver, ka turpmāk paredz rūpīgāk izvērtēt struktūrvienības piedalīšanos Ētikas komisijas balsojumā, ja tiek izskatīti jautājumi par vadītāja pakļautībā esošo darbinieku iespējamiem pārkāpumiem.

[11] Komentējot, kāpēc LTV Ziņu dienests nevērsās Ētikas komisijā uzreiz pēc pārkāpuma, jo LTV Ētikas komisija izskatīja minēto gadījumu tikai pēc LTV darbinieka iesnieguma, LTV galvenā redaktore informē, ka Ziņu dienests jau bija pieņēmis lēmumus un rīkojies šajā lietā, gan atvainojoties skatītājiem, gan precizējot ziņu, gan veicot pārrunas ar darbinieku.

[12] Atbildot uz jautājumiem par LTV Ētikas komisijas darba kvalitāti, LTV piekrīt, ka būtu nepieciešams uzlabot LTV darbinieku iespējami pieļauto ētikas pārkāpumu izskatīšanas procedūru, tajā skaitā, Ētikas komisijas nolikumā nosakot tiesības arī pašai Ētikas komisijai ierosināt lietu izskatīšanu un papildinot Ētikas komisijas locekļu sastāvu ne tikai ar LTV struktūrvienību vadītājiem, bet arī ierindas darbiniekiem, kas ir savas jomas profesionāļi. Reaģējot uz jautājumu par Ētikas komisijas lēmumu caurskatāmību un pieejamību sabiedrībai, LTV galvenā redaktore piebilst, ka LTV ir gatava izskatīt jautājumu par turpmāku visu Ētikas komisijas pieņemto lēmumu publicēšanu LTV mājaslapā.  Tāpat LTV izsaka gatavību šajos un citos jautājumos, kas saistīti ar ētikas pārkāpumu izskatīšanas procedūras uzlabošanu, sadarboties ar ombudu un uzklausīt ombuda ierosinājumus.

[13] Atbilde uz jautājumu, kāpēc atvainošanās paziņojumā nav pietiekami precīzi notikusi komunikācija par konstatēto profesionālās ētikas pārkāpumu, nav iekļauta LTV atbildē.

Iepazīstoties ar sniegto informāciju, LTV saturu, dokumentiem un argumentiem, Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds Anda Rožukalne secina:

[14] Iesniedzējs pamatoti vērsies pie sabiedrisko mediju ombuda, jo saskatījis trūkumus LTV Ētikas komisijas darbā un LTV vadības attieksmē pret profesionālās ētikas pārkāpumu ziņu raidījumā, kas var atstāt iespaidu uz sabiedrības uzticēšanos sabiedriskajiem medijiem un traucēt atklātas diskusijas par profesionālās ētikas jautājumiem veidošanos. Galvenie problēmjautājumi ir šādi: pirmkārt, LTV Ziņu dienests, konstatējot ētikas pārkāpumu, nav vērsies LTV Ētikas komisijā, tā radot neizpratni par ētikas pārkāpumu izvērtēšanas procesu LTV; otrkārt, komunikācija par pārkāpumu LTV saturā bijusi viegli pārprotama, jo nav precīzi nosaukta pārkāpuma būtība; treškārt, LTV vadība nav informējusi LTV darbiniekus par savu rīcību šāda pārkāpuma gadījumā un sniegusi tā vērtējumu; ceturtkārt, Ētikas komisijas sēdē par darbinieka pārkāpumu balsojusi arī tiešā vadītāja.

[14] LTV Ētikas komisija ir pieņēmusi pamatotu lēmumu par ētikas pārkāpumu 20.janvāra raidījuma sižetā, ko gatavojis I.Kozins, precīzi nosakot, ka pārkāpts LTV Rīcības un ētikas kodeksa 4.1.1.punkts “Faktus izklāstīt skaidri un objektīvi bez falsifikācijas un auditorijas maldināšanas. Atzīt un labot faktu kļūdas bez kavēšanās”.  LTV Ētikas komisija, konstatējot nopietnu ētikas kodeksa pārkāpumu, pieņēmusi lēmumu ierosināt LTV valdei lemt par disciplinārlietas ierosināšanu.

[15] Pozitīvi vērtējams fakts, ka LTV Ziņu dienests ir ātri konstatējis ētikas pārkāpumu un pats operatīvi publicējis atvainošanos jau nākamajā raidījuma “Panorāma” izlaidumā 21. janvārī. Tomēr pēc atvainošanās teksta raidījumā “Panorāma” nav skaidri saprotama ētikas pārkāpuma būtība. I.Kozins publicējis atvainošanos savā privātajā Twitter kontā un arī tajā nav tieši un nepārprotami minēts ētikas pārkāpums un tā būtība.

Ievērojot secināto, Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds Anda Rožukalne atzīst:

[16] LTV Ziņu dienests ir laikus konstatējis ētikas pārkāpumu 2022.gada 20.janvāra raidījuma “Panorāma” sižetā par Gunāra Astras pieminekļa atklāšanu. LTV Ziņu dienesta rīcība, konstatējot ētikas pārkāpumu, kopumā bijusi atbilstoša profesionālajai praksei, kas, cita starpā, ietvēra arī pārrunas ar konkrēto darbinieku, lai novērstu līdzīgus pārkāpumus. LTV Ziņu dienests nav rosinājis LTV Ētikas komisiju izskatīt šo pārkāpumu, izraisot citu LTV darbinieku neizpratni un radot šaubas par patiesu gatavību atzīt profesionālās ētikas pārkāpumu.

[17] Ētikas pārkāpuma komunikācija raidījumā “Panorāma” 2022.gada 21.janvārī ir bijusi neprecīza un neskaidra. LTV nav pietiekami komunicējis par šo gadījumu arī citos informācijas kanālos, padarot ētikas jautājuma komunikāciju atsvešinātu. Šī gadījuma komunikācijā nav pietiekami izmantota digitālajai komunikācijai raksturīgā iespēja precīzi uzrunāt dažādas auditorijas grupas un individualizēt komunikāciju. Piemēram, uzdodot sižeta autoram I.Kozinam izveidot īsu video ar skaidrojumu un atvainošanos.

[18] LTV Ētikas komisija pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši novērtējusi pārkāpumu. Disciplinārlietas ierosināšana un piezīmes izteikšana atbilst darbinieka pārkāpumam. Nav nepieciešams veidot papildu administratīvo procedūru un vēlreiz izskatīt šo gadījumu, kā to rosina Iesniedzējs.

[19] Nav pieņemams, ka Ētikas komisijas sēdē, kurā izskatīts konkrētais pārkāpums, balsojumā piedalījusies darbinieka tiešā vadītāja, tādējādi radot aizdomas par Ētikas komisijas pieņemtā lēmuma objektivitāti.

Ievērojot atzīto, Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds Anda Rožukalne ierosina:

[20] Parādot atbildīgu attieksmi pret jebkuru profesionālās ētikas pārkāpumu, papildināt LTV Rīcības un ētikas kodeksa 8.daļu ar nosacījumu, ka visi mediju organizācijā konstatētie profesionālās ētikas pārkāpumi tiek izskatīti Ētikas komisijas sēdē.

[21] Iekļaut LTV Ētikas komisijas sastāvā dažādu jomu profesionāļus, kas nepārstāv LTV struktūrvienību vadītājus un kurus darbam ētikas komisijā izvirza LTV darbinieki.

[22] LTV valdei izveidot kārtību, kā LTV darbinieki un skatītāji tiek informēti par konstatētajiem profesionālās ētikas pārkāpumiem. Galvenajai redaktorei rosināt izveidot formātu, ar kura palīdzību sniegt informāciju un veicināt diskusiju par dažādiem, ar profesionālo ētiku saistītiem jautājumiem. Nodrošināt LTV Ētikas komisijas lēmumu publicēšanu LTV mājas lapā, tā nodrošinot darbības caurskatāmību un veicinot sabiedrības medijpratību.

[23] Lai nodrošinātu atklātu un precīzu komunikāciju par profesionālo ētiku, LTV Mārketinga un komunikācijas daļai izveidot efektīvu profesionālās ētikas problēmjautājumu un LTV Ētikas komisijas konstatēto pārkāpumu un profesionālās ētikas jautājumu komunikācijas plānu un formātus, iekļaujot arī žurnālistu, redaktoru un producentu, kā arī citu satura veidošanā iesaistīto darbinieku komunikāciju par ētikas dilemmām un pārkāpumiem, ja tie konstatēti.

[24] LTV Ētikas komisijas nolikumu papildināt ar rīcību gadījumos, kad Ētikas komisija izskata iespējamos profesionālās ētikas pārkāpumus, kuros iesaistīti konkrētu komisijas locekļu padotie vai struktūrvienības kolēģi. Proti, šādos gadījumos komisijas loceklim ir jāizvirza prasība sevi no balsošanas atstādināt un balsošanā nepiedalīties.

* Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds

Novērtē šo rakstu:

22
43

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

15

Mūsu labvēlis Meroni palūdza uzrakstīt par Lembergu, un nevarējām atteikt

FotoKurš no viņiem? Gremdēs vai atbalstīs, apsolīs un apžēlos?! Tieši tāda pašreiz ir augstāko vērtību nesēja, arī drošības garanta – nākamā Latvijas prezidenta – atlases un ievēlēšanas intriga. Izrādās, ka bez Lemberga nevar. Tāda ir cena, ja valdības koalīcija nespēj vienoties par vienu kopēju Valsts prezidenta kandidātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas psihiatriem – noraidījums!

FotoLaikā, kad tik daudz emociju un spraigu cīņu uz ledus, sāncensības gars pēkšņi pārņēmis arī gluži negaidīti saformējušos komandu – Latvijas psihiatrus. Lai arī patīkamāk noteikti būtu svinēt Latvijas svarīgāko uzvaru, diemžēl nāksies brīdi uzkavēties arī šajā publiskās diskusijas laukumā, īsi atvairot izdarītos metienus pa maniem vārtiem.
Lasīt visu...

8

Vai īstie prezidenta amata kandidāti ir Mūrniece, Zīle un Simanovičs?

FotoTā vien izskatās, ka pašreiz izvirzītajiem valsts prezidenta amata kandidātiem nav cerību iekarot Rīgas pili, jo nevienam nav nav tik liela atbalsta, lai saņemtu ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu. To lieliski apzinās arī politiķi.
Lasīt visu...

21

Tiesības nogalināt: Krievijas gadījums

FotoKas notiek, kad civilā vara netiek galā ar tiem, kuru rokās ir ieroči? Sākas haoss, un taisnība ir tam, kurš stiprāks.
Lasīt visu...

3

Kaut kāds izlēcējs iedomājas, ka var domāt citādi nekā mēs, izcilie eksperti un speciālisti, kuriem ir pašreizējos datos balstīts pareizais viedoklis

FotoPēc pēdējā nedēļā izskanējušajiem Nila Saksa-Konstantinova apgalvojumiem presē, šo rakstu vēlamies sākt ar diviem būtiskiem jautājumiem. Kurš ir atbildīgs par ekspertu ekspertīzes kontroli, un kā pasargāt mūsu bērnus un sabiedrību no stigmatizējošu un veselību apdraudošu naratīvu veidošanās sabiedriskajā domā?
Lasīt visu...

21

Vai nākamais prezidents arī dalīs ordeņus savējiem un garāmgājējiem?

Foto“Nav īstais brīdis eksperimentiem ar koalīciju,” teic Uldis Pīlēns, Valsts prezidenta amata kandidāts, skaidrodams savu pārliecību par to, ka pēc prezidenta ievēlēšanas nevajadzētu veidot citu koalīciju. To viņš uzsver “Neatkarīgās” raidījumā, kurā piedalās visi trīs prezidenta amata kandidāti un kā eksperts – bijušais Valsts prezidenta kancelejas šefs Mārtiņš Bondars (Vairas Vīķes-Freibergas laiki). “Prezidenta dēļ koalīcija sastrīdas? Tas nav nopietni,” Pīlēns pabeidz domu.
Lasīt visu...

21

Prokremliskā pagale. Levits bija tieši tāds savā vietā, kāds bija nepieciešams prokremliskajiem spēkiem

FotoGrūti pateikt, kāpēc tieši Saeimas kontekstā Latvijas valsts prezidents Egils Levits ieraudzīja kaut ko tādu, ko nosauca par prokremlisku – proti, nedraudzīgu mūsu kopējam stāstam. Kāpēc neko tādu mēs no viņa nedzirdējām iepriekšējos četrus gadus, lai gan utaino šovinistu grūpijas un virsvadītāji tāpat darīja savu darbu. Un – ne tikai Saeimas namā.
Lasīt visu...

21

Kā tad lai māca Latvijas vēsturi?

FotoLatvijā virmo diskusijas par vēsturi un tās mācīšanu skolās. Pēc jaunās Skola 2030 programas ieviešanas Latvijas skolās vēsture netiks mācīta atsevišķi no citām disciplīnām/zinātnēm. Arī atsevišķa Latvijas vēsture ne, bet tā tiks mācīta pasaules vēstures kontekstā. Lai plašākai publikai palīdzētu saprast diskusiju, vēlētos dalīties ar to, kas ir vēsture, kāpēc tā jāmāca un kādu vēsturi vajadzētu mācīt mūsu skolās.
Lasīt visu...

21

Nākamajam valsts prezidentam ir jāspēj vadīt Latviju iespējamā Trešā pasaules kara apstākļos!

FotoPersonīgi man nešķiet būtiski, lai valsts prezidents vaļējā automašīnā trauktos pa valsti un sveiktu ceļmalā stāvošos zemniekus vai teiktu iedvesmojošas runas meijām greznotos tautas namos. Pats galvenais ir, lai nākamais prezidents būtu spējīgs vadīt Latviju iespējamā Trešā pasaules kara apstākļos. Lai viņam būtu izveidoti labi personiskie kontakti ar visiem Eiropas, ASV un NATO līderiem un lai viņam vienmēr būtu iespēja ar tiem sazināties un paust savas bažas par Eiropā un pasaulē notiekošo. Un arī lai ārvalstu partneri savukārt cienītu mūsu prezidentu un zinātu, ka viņa domās ir vērts ieklausīties.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Naida kurināšanas troļļi Latvijā mēģina iebiedēt un apklusināt mūs, objektīvos, drosmīgos un sabiedrības interesēs strādājošos žurnālistus, neļaujot mums darīt visu, kas mums ienāk prātā

Nesen beidzu...

Foto

Rinkēviča unikālais skapis

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča gadījums Latvijas politikā ir saistāms ar mērķtiecīgu darbu, kur visa pamatā ir ne tikai spēja izmantot apstākļus, bet tos...

Foto

Baltkrievija Krievijas kabatā

Aleksandra Lukašenko sliktais veselības stāvoklis liek domāt par to, kas var notikt, ja viņš nespēs pildīt vadoņa lomu. Pirms tas kļūst skaidrs, atskatīsimies,...

Foto

Pietiek nopietnības: Maksimu Galkinu par valsts prezidentu!

Ņemot vērā ārkārtīgi sarežģīto situāciju pēc Leviatāna k-ga atsacīšanās kandidēt, ierosinu meklēt neordinārus risinājumus. Viens no tiem būtu ārkārtas...

Foto

Cik baisi, ka lieliskais Latvijas nepārtrauktības doktrīnas tēvs Levits ir piekāpies prokremliskā oligarhāta kalpu sazvērestības priekšā

Ja vesels prezidents, vārdā Egils Levits, atsakās atkārtoti pretendēt uz...

Foto

Piesakos konkursā par vistukšāko un visfrāžaināko prezidenta amata kandidāta paziņojumu

Dārgie draugi! Es, tāpat kā daudzi, vēlos redzēt mūsu Latviju modernu un stipru. Moderna Latvija manā...

Foto

Valdība atļauj elpot

Šķiet, Latvijā var uzelpot brīvāk. Pat mediji informē, ka “uzpurņu” ēra beigusies. Ministru kabinets šā gada 9. maija sēdē tiešām mainīja epidemioloģiskās drošības...

Foto

Kremļa rokas nozākātajam Egilam Levitam ir ļoti zems reitings? Viņam vienalga nav alternatīvas, jo Gunāram Astram un Jānim Čakstem „reitings” bija vispār nekāds!

2019. g. jūlijā...

Foto

Gada laikā kampaņa „Runā latviski” panākusi ievērojamas pārmaiņas

7. maijā apritēja gads, kopš sociālajos tīklos twitter un Facebook tika uzsākta sabiedriska kampaņa #RunāLatviski #AtkrieviskoLatviju. Nesen līdzdalības...

Foto

Egila Levita kancelejas darbinieku algas ir tik mazas, ka drīz viņus piemeklēs bads

Ordeņu šķinda Rīgas pilī, Kremļa atbalstītāju bļaurības Esplanādē un “gatavošanās” 9. maija pseidosvinībām...

Foto

Nekonsekventi lēmumi un valsts spiediens uz tieslietu sistēmu ir nepieņemama un bezatbildīga rīcība

Pārsteidzīgi paziņojumi, nepamatoti izteikumi Latvijas politiskajai videi nav nekāds jaunums, taču tagad pieņemts...

Foto

Kliedzoši!

Šis ir KLIEDZOŠI! Es pats esmu vecāks, un sirds sažņaudzas, redzot, ka Latvijā notiek šādas drausmas. Man trūkst vārdu... Vai tas ir tas Latvijas izslavētais...

Foto

Bordāna “eža cimdu” mantiniece

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere plašā intervijā, liekulīgi iepinot tēzi par Temīdas apolitiskumu, cenšas pārliecināt publiku, ka “nevainīguma prezumpcija tiek un tiks augstā...

Foto

Tikai tautas ienaidnieki var neuzticēties Latvijas valsts lieliskajām institūcijām un šaubīties par demokrātijas noturību pasaulē!

Ministres kundze! Nacionālo bruņoto spēku komandiera kungs! Karavīri un parādes dalībnieki!...

Foto

Krievi ir nosprieduši – ja nav taustāmas jēgas no viņu balsīm parlamentā, tad balsos par klauniem, būs vismaz jautrāk

Ukrainas karš liecina, ka pasaule nevar būt droša...

Foto

Kamēr policijā turpinās strādāt šādi andronkuļi, upuri neziņos

Sieviete, ko bijušais dzīvesbiedrs nodur maza bērna priekšā. Sieviete gaidībās, kuru dzīvesbiedrs nosit līdz nāvei, apzināti spīdzinot pirms...

Foto

Kas vispār var sodīt Levitu un viņa bandas dalībniekus?

Egils Levits un tā visa banda ap viņu, kas safabricēja kriminālprocesu un pasūtīja kratīšanas, meklējot Viltvārža un...

Foto

Ar e-adresēm valsts aparāts ir modernizējis birokrātiju, taču par tās palielināšanas cenu

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese) ir valsts ieviests rīks, caur kuru tiek nodrošināta korespondence starp...