Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

2022.gada 17.martā sabiedrisko mediju ombuds saņēma iesniegumu, kurā  tika izklāstīta situācija un uzdoti jautājumi par to, cik kvalitatīvi notiek lēmumu pieņemšana LTV Ētikas padomē, kā piemēru minot Ētikas komisijas lēmumu attiecībā uz Iļjas Kozina sižetu raidījumā “Panorāma” 2022.gada 20.janvārī.

Laikā no 17.marta līdz 28.martam notika situācijas izvērtējums, pārbaudot iesniegumā minētos faktus un dažādus dokumentus, tika lūgtas LTV galvenās redaktores Sigitas Roķes un LTV programmu daļas vadītājas Janas Semjonovas atbildes uz ombuda jautājumiem par iesniegumā minētajiem faktiem un apstākļiem.

Izvērtējot iesniegumu, LTV sniegto informāciju, LTV saturu un dokumentus, Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds Anda Rožukalne konstatē:

[1] 17.martā saņemtajā iesniegumā, ko domubiedru grupas vārdā elektronisko mediju ombudam iesniedzis Iesniedzējs, izteikta kritiska attieksme par LTV reakciju uz mediju ētikas pārkāpumu. Iesniegumā izklāstīti notikušā apstākļi, kad LTV žurnālists Iļja Kozins, veidojot sižetu raidījumam “Panorāma” par pieminekļa Gunāram Astram atklāšanas pasākumu, montāžas procesā bija pievienojis publikas ūjināšanas skaņu arī laikā, kad dziedātāja Ieva Akurātere izpildīja dziesmu “Manai tautai”. Patiesībā publikas ūjināšana konkrētās dziesmas izpildījuma laikā nebija notikusi. Iesniedzējs atzīmē, ka dziesma “Manai tautai” ir ieguvusi Atmodas himnas statusu, tāpēc cilvēku ūjināšana tās laikā izraisa vēl lielāku sašutumu attiecībā pret tiem, kas to atļāvušies dziesmas izpildījuma laikā.

[2] Iesniedzējs, kam ir liela pieredze televīzijas satura veidošanā, uzsver, ka divu ārējo skaņu avotu izmantošana ir komplicēts tehnisks paņēmiens, kas prasa papildu darbu un prasmes. Tāpēc Iesniedzējs izsaka pieņēmumu, ka sižeta autora nolūks bijis apmelot kādu sabiedrības daļu (ūjinātājus pasākuma laikā) un parādīt tos sliktākā gaismā.

[3] Nākamajā dienā, 21.janvārī raidījumā “Panorāma” publicēta atvainošanās, ko raidījumā nolasīja tā vadītāja Laura Vonda, pamatojot kļūdu sekojoši: “Atvainojamies par neatbilstīgu montāžu.” Kā raksta Iesniedzējs, viņš uzskata, ka šāda atvainošanās ir formāla, tā notika raidījuma 24 minūtē, turklāt pirms tam tika demonstrēts cits I.Kozina sagatavots sižets, kurā atspoguļota Valsts prezidenta E. Levita neētiska rīcība, Latvijas valsts himnas atskaņojuma laikā nenoņemot platmali.

[4] Iesniedzējs informē, ka, nesaņemot skaidrojumu vai nosodošu attieksmi par notikušo no LTV vadības, vērsies ar iesniegumu LTV Ētikas komisijā. Minētais iesniegums ir pievienots iesniegumam ombudam. 2. februārī notika LTV Ētikas komisijas sēde un 9.februārī Iesniedzējam bija iespēja iepazīties ar tās protokolu. Iesniedzējs informē, ka LTV Ētikas komisija ar balsu vairākumu atzinusi pārkāpumu un ierosinājusi disciplinārlietu – I.Kozinam izteikta piezīme. Paralēli 4.februārī LTV Facebook kontā tika publicēta atvainošanās, ko Iesniedzējs vērtē kā tik “neskaidru un amorfu”, ka daļa komentāru par to attiecināti uz I.Kozina kolēģi, nevis I.Kozinu. LTV Ziņu dienesta sociālo mediju kontos šī atvainošanās netika publicēta, piebilst Iesniedzējs.

[5] Iesniedzējs vēstulē uzskaita, kādi ētikas pārkāpumi, viņaprāt, šajā situācijā pieļauti: notika manipulācija ar faktiem, I.Kozinam tika ļauts veidot sižetu par ētikas pārkāpumu, lai gan viņš pats tādu bija nesen pieļāvis, atvainošanās par sižeta sagrozīšanu bijusi formāla, tā nesaturēja nožēlu un netika izcelta sociālo mediju saturā; LTV vadība 24.janvāra direktorātā nav sniegusi savu viedokli par notikušo citiem LTV darbiniekiem. Tādējādi Iesniedzējs secina, ka LTV vadība šo neuzskata par būtisku pārkāpumu. Iesniedzējs savus argumentus papildina ar faktu, ka Ētikas komisijas sēde tika formāli apvienota ar Satura vērtēšanas padomi. Pēc Iesniedzēja domām, šajā sēdē dominēja vēlme notušēt notikušo, nevis pēc būtības un objektīvi to izvērtēt. Iesniedzējam nav pieņemams, ka Ētikas komisijas sēdē un balsojumā par pārkāpumu piedalījās arī I.Kozina tiešā vadītāja LTV Ziņu dienesta vadītāja Iveta Elksne, kas neatteicās no piedalīšanās lēmuma pieņemšanā ētisku apsvērumu dēļ.

[6] Iesniedzējs lūdz izskatīt minēto gadījumu un iniciēt vairākas izmaiņas: definēt obligātu administratīvo kārtību, kas LTV būtu jāievēro sarežģītu situāciju un aizdomu gadījumā, kad varētu būt pieļauts ētikas noteikumu pārkāpums; mainīt LTV Ētikas komisijas sastāvu, lai tajā nedominētu iestādes administrācija, bet gan cilvēki, kas ir izpelnījušies LTV darbinieku uzticību; fiksēt Ētikas komisijas sēžu audioierakstus; aicina pārskatīt LTV Ētikas komisijas pieņemto lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu I.Kozinam. Iesniedzējs noslēgumā citē Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma, 3. panta 3. un 4. daļu, vēršot uzmanību, ka, saskaņā ar likumu, sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi savas programmas un pakalpojumus veido atbilstoši augstām ētikas un kvalitātes prasībām, nodrošinot žurnālistikas izcilību un ievērojot visaugstākos starptautiskos profesijas un kvalitātes standartus. Iesniedzējs uzskata, ka LTV pienākums ir precīzi un atbildīgi ievērot augstāk minētos likumā nostiprinātos principus un nekavējoties veikt pasākumus, lai jebkuri iespējamie žurnālistu ētikas noteikumu pārkāpumi tiktu izskatīti pēc iespējas ātrāk un objektīvāk.

[7] Iesniedzējs iesniegumam pievienojis divus pielikumus: 2022.gada 24.janvāra iesniegumu LTV Ētikas komisijai un  2022.gada 9.februāra LTV Ētikas komisijas protokolu. Tajā minēts, ka Ētikas komisija konstatē, ka I.Kozins pārkāpis LTV Rīcības un ētikas kodeksa 4.1.1.punktu.

[8] Iepazīstoties ar iesniegumu, LTV saturu un dokumentiem, ombuds informācijas precizēšanai 22.martā nosūtīja LTV galvenajai redaktorei Sigitai Roķei un Programmu daļas vadītājai Janai Semjonovai vēstuli nr. Nr.1/6-5, uzdodot jautājumus par konkrēto gadījumu, tā izvērtēšanas procesu, LTV Ētikas komisijas darbu un tās lēmumu komunikāciju ar LTV darbiniekiem un sabiedrību.

[8] 2022.gada 28.martā tika saņemta LTV galvenās redaktores S.Roķes parakstīta atbilde uz vēstuli nr. Nr.1/6-5. Vēstulē paskaidrots, ka LTV Ētikas komisijas izveidošanas kārtību, sastāvu un darbību nosaka ar LTV valdes 02.07.2019. lēmumu Nr.19/1-12 apstiprinātais “Ētikas komisijas nolikums”, kas pievienots vēstulei. Ētikas komisijas sastāvā ir Personāla daļas vadītājs, jurists, Mārketinga un komunikācijas daļas direktors, Programmu direktors, Satura redaktors, Raidījumu daļas direktors, Ziņu dienesta direktors un LSM galvenais redaktors, kā arī pēc nepieciešamības var tikt pieaicināts jebkurš cits LTV darbinieks. Ētikas komisijai sūdzības par iespējamiem LTV darbinieku pieļautiem Rīcības un ētikas kodeksa pārkāpumiem var iesniegt jebkurš LTV darbinieks, kā arī jebkura cita fiziska un juridiska persona. Pieņemot lēmumus, Ētikas komisija izvērtē, vai ir pieļauts Rīcības un ētikas kodeksa pārkāpums, kā arī, ja ir, tad izvērtē vainu mīkstinošos vai pastiprināšos apstākļus, kā arī citus lietas apstākļus. Ētikas komisijas lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ētikas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk par pusi no komisijas locekļu skaita. Ētikas komisijas lēmumiem ir rekomendējošs raksturs, bet lēmumu par darbinieka disciplināru sodīšanu (ja tam ir pamats), pieņem LTV valde. LTV vēstulē skaidro, ka  LTV satura profesionālās uzraudzības sistēma paredz regulāru satura kvalitātes izvērtēšanas procedūru Ētikas komisija un Satura profesionālās uzraudzības sistēma viena otru papildina, jo satura kvalitātes standarti ziņu žanrā ir patiesums, precizitāte un profesionālās ētikas ievērošana.

[9] Skaidrojot LTV rīcību komunicējot pārkāpumu I.Kozina 20.janvāra sižetā raidījumā “Panorāma”, S. Roķe vēstulē pamato, ka tāds bijis LTV vadības lēmums, ka skatītājiem atvainojas un atbildību uzņemas Latvijas Televīzija kā uzņēmums, nevis žurnālists atsevišķi. Turklāt I. Kozins skatītājiem atsevišķi atvainojās savos sociālo tīklu kontos.

[10] Komentējot jautājumu par Ziņu dienesta vadītājas dalību Ētikas komisijas sēdē un lēmuma pieņemšanā, LTV vēstulē skaidro, ka Ziņu dienesta vadītāja piedalījās lietas izskatīšanā, lai sniegtu informāciju par Ziņu dienestā jau veiktajām darbībām. Ziņu dienesta vadītājas lēmums šajā lietā nebija izšķirošs un neietekmēja kopējo komisijas lēmumu. LTV galvenā redaktore uzsver, ka turpmāk paredz rūpīgāk izvērtēt struktūrvienības piedalīšanos Ētikas komisijas balsojumā, ja tiek izskatīti jautājumi par vadītāja pakļautībā esošo darbinieku iespējamiem pārkāpumiem.

[11] Komentējot, kāpēc LTV Ziņu dienests nevērsās Ētikas komisijā uzreiz pēc pārkāpuma, jo LTV Ētikas komisija izskatīja minēto gadījumu tikai pēc LTV darbinieka iesnieguma, LTV galvenā redaktore informē, ka Ziņu dienests jau bija pieņēmis lēmumus un rīkojies šajā lietā, gan atvainojoties skatītājiem, gan precizējot ziņu, gan veicot pārrunas ar darbinieku.

[12] Atbildot uz jautājumiem par LTV Ētikas komisijas darba kvalitāti, LTV piekrīt, ka būtu nepieciešams uzlabot LTV darbinieku iespējami pieļauto ētikas pārkāpumu izskatīšanas procedūru, tajā skaitā, Ētikas komisijas nolikumā nosakot tiesības arī pašai Ētikas komisijai ierosināt lietu izskatīšanu un papildinot Ētikas komisijas locekļu sastāvu ne tikai ar LTV struktūrvienību vadītājiem, bet arī ierindas darbiniekiem, kas ir savas jomas profesionāļi. Reaģējot uz jautājumu par Ētikas komisijas lēmumu caurskatāmību un pieejamību sabiedrībai, LTV galvenā redaktore piebilst, ka LTV ir gatava izskatīt jautājumu par turpmāku visu Ētikas komisijas pieņemto lēmumu publicēšanu LTV mājaslapā.  Tāpat LTV izsaka gatavību šajos un citos jautājumos, kas saistīti ar ētikas pārkāpumu izskatīšanas procedūras uzlabošanu, sadarboties ar ombudu un uzklausīt ombuda ierosinājumus.

[13] Atbilde uz jautājumu, kāpēc atvainošanās paziņojumā nav pietiekami precīzi notikusi komunikācija par konstatēto profesionālās ētikas pārkāpumu, nav iekļauta LTV atbildē.

Iepazīstoties ar sniegto informāciju, LTV saturu, dokumentiem un argumentiem, Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds Anda Rožukalne secina:

[14] Iesniedzējs pamatoti vērsies pie sabiedrisko mediju ombuda, jo saskatījis trūkumus LTV Ētikas komisijas darbā un LTV vadības attieksmē pret profesionālās ētikas pārkāpumu ziņu raidījumā, kas var atstāt iespaidu uz sabiedrības uzticēšanos sabiedriskajiem medijiem un traucēt atklātas diskusijas par profesionālās ētikas jautājumiem veidošanos. Galvenie problēmjautājumi ir šādi: pirmkārt, LTV Ziņu dienests, konstatējot ētikas pārkāpumu, nav vērsies LTV Ētikas komisijā, tā radot neizpratni par ētikas pārkāpumu izvērtēšanas procesu LTV; otrkārt, komunikācija par pārkāpumu LTV saturā bijusi viegli pārprotama, jo nav precīzi nosaukta pārkāpuma būtība; treškārt, LTV vadība nav informējusi LTV darbiniekus par savu rīcību šāda pārkāpuma gadījumā un sniegusi tā vērtējumu; ceturtkārt, Ētikas komisijas sēdē par darbinieka pārkāpumu balsojusi arī tiešā vadītāja.

[14] LTV Ētikas komisija ir pieņēmusi pamatotu lēmumu par ētikas pārkāpumu 20.janvāra raidījuma sižetā, ko gatavojis I.Kozins, precīzi nosakot, ka pārkāpts LTV Rīcības un ētikas kodeksa 4.1.1.punkts “Faktus izklāstīt skaidri un objektīvi bez falsifikācijas un auditorijas maldināšanas. Atzīt un labot faktu kļūdas bez kavēšanās”.  LTV Ētikas komisija, konstatējot nopietnu ētikas kodeksa pārkāpumu, pieņēmusi lēmumu ierosināt LTV valdei lemt par disciplinārlietas ierosināšanu.

[15] Pozitīvi vērtējams fakts, ka LTV Ziņu dienests ir ātri konstatējis ētikas pārkāpumu un pats operatīvi publicējis atvainošanos jau nākamajā raidījuma “Panorāma” izlaidumā 21. janvārī. Tomēr pēc atvainošanās teksta raidījumā “Panorāma” nav skaidri saprotama ētikas pārkāpuma būtība. I.Kozins publicējis atvainošanos savā privātajā Twitter kontā un arī tajā nav tieši un nepārprotami minēts ētikas pārkāpums un tā būtība.

Ievērojot secināto, Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds Anda Rožukalne atzīst:

[16] LTV Ziņu dienests ir laikus konstatējis ētikas pārkāpumu 2022.gada 20.janvāra raidījuma “Panorāma” sižetā par Gunāra Astras pieminekļa atklāšanu. LTV Ziņu dienesta rīcība, konstatējot ētikas pārkāpumu, kopumā bijusi atbilstoša profesionālajai praksei, kas, cita starpā, ietvēra arī pārrunas ar konkrēto darbinieku, lai novērstu līdzīgus pārkāpumus. LTV Ziņu dienests nav rosinājis LTV Ētikas komisiju izskatīt šo pārkāpumu, izraisot citu LTV darbinieku neizpratni un radot šaubas par patiesu gatavību atzīt profesionālās ētikas pārkāpumu.

[17] Ētikas pārkāpuma komunikācija raidījumā “Panorāma” 2022.gada 21.janvārī ir bijusi neprecīza un neskaidra. LTV nav pietiekami komunicējis par šo gadījumu arī citos informācijas kanālos, padarot ētikas jautājuma komunikāciju atsvešinātu. Šī gadījuma komunikācijā nav pietiekami izmantota digitālajai komunikācijai raksturīgā iespēja precīzi uzrunāt dažādas auditorijas grupas un individualizēt komunikāciju. Piemēram, uzdodot sižeta autoram I.Kozinam izveidot īsu video ar skaidrojumu un atvainošanos.

[18] LTV Ētikas komisija pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši novērtējusi pārkāpumu. Disciplinārlietas ierosināšana un piezīmes izteikšana atbilst darbinieka pārkāpumam. Nav nepieciešams veidot papildu administratīvo procedūru un vēlreiz izskatīt šo gadījumu, kā to rosina Iesniedzējs.

[19] Nav pieņemams, ka Ētikas komisijas sēdē, kurā izskatīts konkrētais pārkāpums, balsojumā piedalījusies darbinieka tiešā vadītāja, tādējādi radot aizdomas par Ētikas komisijas pieņemtā lēmuma objektivitāti.

Ievērojot atzīto, Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds Anda Rožukalne ierosina:

[20] Parādot atbildīgu attieksmi pret jebkuru profesionālās ētikas pārkāpumu, papildināt LTV Rīcības un ētikas kodeksa 8.daļu ar nosacījumu, ka visi mediju organizācijā konstatētie profesionālās ētikas pārkāpumi tiek izskatīti Ētikas komisijas sēdē.

[21] Iekļaut LTV Ētikas komisijas sastāvā dažādu jomu profesionāļus, kas nepārstāv LTV struktūrvienību vadītājus un kurus darbam ētikas komisijā izvirza LTV darbinieki.

[22] LTV valdei izveidot kārtību, kā LTV darbinieki un skatītāji tiek informēti par konstatētajiem profesionālās ētikas pārkāpumiem. Galvenajai redaktorei rosināt izveidot formātu, ar kura palīdzību sniegt informāciju un veicināt diskusiju par dažādiem, ar profesionālo ētiku saistītiem jautājumiem. Nodrošināt LTV Ētikas komisijas lēmumu publicēšanu LTV mājas lapā, tā nodrošinot darbības caurskatāmību un veicinot sabiedrības medijpratību.

[23] Lai nodrošinātu atklātu un precīzu komunikāciju par profesionālo ētiku, LTV Mārketinga un komunikācijas daļai izveidot efektīvu profesionālās ētikas problēmjautājumu un LTV Ētikas komisijas konstatēto pārkāpumu un profesionālās ētikas jautājumu komunikācijas plānu un formātus, iekļaujot arī žurnālistu, redaktoru un producentu, kā arī citu satura veidošanā iesaistīto darbinieku komunikāciju par ētikas dilemmām un pārkāpumiem, ja tie konstatēti.

[24] LTV Ētikas komisijas nolikumu papildināt ar rīcību gadījumos, kad Ētikas komisija izskata iespējamos profesionālās ētikas pārkāpumus, kuros iesaistīti konkrētu komisijas locekļu padotie vai struktūrvienības kolēģi. Proti, šādos gadījumos komisijas loceklim ir jāizvirza prasība sevi no balsošanas atstādināt un balsošanā nepiedalīties.

* Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds

Novērtē šo rakstu:

22
43

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Reklāmas, kas nepatīk kustībai „Par!”, ir jāaizvāc!

Foto2022. gada maijā Liepājas ielās ir konstatēti AS “Liepājas autobusu parks” piederoši autobusi, uz kuriem izvietota politiska un neviennozīmīgi vērtējama reklāma, par kuru esam saņēmuši iedzīvotāju pretenzijas. Uz vienas no autobusu reklāmām ir attēloti pieci dažāda vecuma bērni, sieviete un vīrietis, kā arī uzraksti “Latvija pirmā! Par dabisku ģimeni!”. Bet otra veida reklāma uz autobusiem ievietotā reklāma ietver politiskās partijas “Latvija pirmā” biedru kopbildi, kā arī uzrakstus “Latvija pirmā! Par dabisku ģimeni! Apvienosim Latvijas tautu!”.
Lasīt visu...

21

Mazliet par situāciju Ukrainā

Foto1. Krievu spēkiem ir vietēja mēroga panākumi, pārraujot frontes līniju Donbasa frontē pie Popasnas pilsētas. Tas ir izdevies, sakoncentrējot spējīgākās vienības, tajā skaitā “Vāgnera” grupu. Ir arī citi nelieli izrāvieni.
Lasīt visu...

21

Valdības varonīgie “mikrorestarti” nevairo cerību, ka ziemā cilvēki būs siltumā un par to spēs norēķināties

FotoAizvadītājā nedēļā valdība lielākoties bija aizņemta ar savu kārtējo krīzīti. Tomēr arī par tautu domāja. Vismaz tā varētu likties, pārlūkojot mediju publikāciju virsrakstus
Lasīt visu...

21

Jauna NATO stratēģija un “aizvainota aknu desa”

FotoVācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka atklāj, ka līdzšinējā NATO stratēģija paredz agresijas gadījumā vispirms pamest Baltijas valstis un pēc tam tās atkal atkarot. Bērboka uzskata, ka nepieciešama jauna NATO stratēģija, kas ļautu nekavējoties un vispusīgi atvairīt Krievijas uzbrukumu. Baltijas valstu aizsardzība tad vairāk gultos uz Vāciju. Tā ka, iespējams, drīzumā Dievzemītē atkal būs pa pilnam vācu puišu, meiču un, velns viņu zin’, kas tur vēl dienē.
Lasīt visu...

21

Tā kā tieslietās viss kārtībā, vēršu savas rūpes enerģētikas nozares virzienā

FotoEnerģētiskā atkarība ir viens no iedarbīgākajiem Krievijas ieročiem, kas tiek lietots neminstinoties, ja rodas vajadzība. To mēs redzam gan Ukrainā, gan nu jau arī pavisam blakus Somijā un citviet Eiropā. Nebūsim naivi, tas nenotiek bez vietējo enerģētikas jomas pārstāvju iesaistes, – viņi ir kļuvuši par daļu no Krievijas energosistēmas. Daži neapzināti, jo viņi vienkārši dara profesionāli savu darbu, daži arī ļoti apzināti, pārstāvot Krievijas intereses Latvijā.
Lasīt visu...

21

Krievu identitāte ir organizēta ap impēriski politiskiem simboliem

FotoAttiecībā uz padomju pieminekļiem ir viens aspekts, par ko jābūt skaidram priekšstatam - visā Eiropā šie pieminekļi ir vietējo krievvalodīgo identitātes konsolidācijas punkti. Un sociologiem ir daudzmaz skaidrs, kāpēc tas tā. Tie nav gluži piederības atraktori. Par tiem kalpo tā pati māju izjūta, un par to cits stāsts (cik plaši ietver mājas, sēta vai reģions Pribaltika).
Lasīt visu...

21

No Tamuža un Zakatistova lietas KNAB izkalis kārtējo čiku

FotoTagad jau piemirsies, bet 2018. gadā bija briesmīgs skandāls – KNAB darbinieki aizturēja Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu Saeimas telpās. Nākamajā rītā deputāts tika palaists brīvībā. Kaimiņam kā aktierim izdevās izcila performance – samulsums, bailes, pēc tam varonīga apņēmība, kas atspoguļojās viņa sejā dažādos veidos. Tolaik Kaimiņam un viņa partijai vēl bija daudz fanu, kuri gaidīja elka iznākšanu no cietuma. Tā gan tagad ir tāla pagātne.
Lasīt visu...

6

Būtu tikai godīgi mums un visai Rietumu pasaulei atzīt beidzot faktu: Krievija ir fašistiska valsts

FotoKopš kara sākuma paralēli turpinu lasīt viedokļus gan no Krievijas, gan Rietumu (angļu, vācu, franču valodās) puses. Tas ir mega krahs, ko patlaban Rietumi piedzīvo ar savām ilūzijām un pārpratumiem par Krieviju.
Lasīt visu...

21

Kad deputāte atzīstas, ka deputāti pārstāv kādas grupas intereses...

FotoPriekšstats, ka deputāts pārstāv tikai sava vēlētāja “viedokli, uzskatus un vēlmes”, rodas:
Lasīt visu...

21

Dalītais īpašums: ko darīt tālāk?

FotoLatvijā 90. gados notika revolūcija mājokļu sektorā. Pārmaiņas bija saistītas gan ar ēku īpašumu atdošanu bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, gan ar māju privatizāciju, gan ar visu mājokļu uzturēšanas sistēmu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Politisko attiecību līmenis, kurš kādreiz šķistu neiedomājams cinisms, tiek uzdots kā pašsaprotama norma

Šonedēļ Latvijas politikā notika sava veida fāzes pāreja. Nokāpšana vēl vienu līmeni zemāk....

Foto

Līdzšinējā ekonomikas ministra muļļāšanās un tās cena

Krievijas karš Ukrainā tiek finansēts no gāzes un naftas eksporta ieņēmumiem, un no šī kara pirmās dienas Latvijas valdības...

Foto

Uzņēmēju organizācijas aicina ekonomikas ministra amatu saglabāt Jānim Vitenbergam

Šobrīd, kad Latvija saskaras ar būtiskiem ģeopolitiskiem, sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem, mēs, uzņēmējus pārstāvošās organizācijas un nozares,...

Foto

Krišjānis Kariņš ir uzsācis bērnišķīgu, bet vienlaikus bīstamu spēli

Vakar iekšlietu ministre Marija Golubeva paziņoja par savu demisiju šādiem vārdiem: “Ministru prezidents Kariņš, pakļaujoties nacionāļu ultimatīvajam...

Foto

Šobrīd mainīt ekonomikas ministru ir bezatbildīgi

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) norāda, ka pieaugošās ekonomiskās krīzes un kara radīto sarežģījumu...

Foto

Atgādinām, ka vairāk nekā trīsdesmit procentiem Latvijas pilsoņu dzimtā valoda ir krievu valoda

Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” valde pašreizējo situāciju Latvijā uzlūko ar nopietnām bažām. Atbildīgo institūciju...

Foto

Daži jautājumi par pieminekļa nojaukšanu

Vai ir iespējams, ka padomju vadība, plānojot parku un pieminekli Rīgā, ņēma vērā arī to, ko Krievijā sauc par sadarbību ar...

Foto

Daudzkrāsainās ļaunuma puķes

“Aiz ideālu daudzināšanas politiķi bieži vien meistarīgi slēpj savu neprasmi, melus un nevēlēšanos kalpot valsts interesēm.” Pjērs Buasts....

Foto

Pārējo būs apēdusi inflācija...

Ikdienā neaizstājamu pārtikas produktu cenas jau tagad ir pieaugušas par 30-50%. Un tas ir tikai sākums – energoresursu cenu lēciens un kara...

Foto

Pavļuts pauž necieņu pret Ministru kabineta apstiprinātajām darba samaksas garantijām veselības nozares darbiniekiem

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pauž nožēlu par Veselības ministrijas...

Foto

Jūs taču neiedomājāties, ka es jutīšos vainīga vai atbildīga par kaut jel ko?

Policijai, tai skaitā speciālo uzdevumu bataljonam, ir uzdots īstenot nulles tolerances politiku pret...

Foto

Vismaz nākamos desmit gadus valstij ar krievvalodīgajiem jākomunicē krieviski

Par politisku nāciju. Krievvalodīgie dalās trīs grupās: 20% jau ir daļa no politiskās nācijas, 30% ar savu...

Foto

Vispār jau 10. maijā viss bija diezgan labi, vienīgi Satversme mums ir tāda, kāda ir

Es nosodu tos cilvēkus, kas svin Krievijas agresiju. Tai pat laikā...

Foto

Laiki dāsniem pabalstiem un atbalstiem ir beigušies

959 miljoni eiro uz budžeta deficīta rēķina 2020. gadā, 2 miljardi 104 miljoni eiro uz deficīta rēķina 2021. gadā...

Foto

Ticiet vai ne, bet patieso apdraudējumu es saskatu virtuālajā vidē

Ik gadu 9. maijā visā Eiropas Savienībā mēs atzīmējam Eiropas dienu. Šodien tās fonā norit karš Ukrainā,...

Foto

Zaļās partijas Tavara dīvainības

Šī gada 27. martā Jaunmoku pilī, tiekoties Latvijas Zaļās partijas (LZP), Latvijas Zemnieku savienības, Liepājas partijas un partijas Latvijai un Ventspilij vadītājiem, LZP priekšsēdētājs...

Foto

Cik slikti, ka Latvija uzņem daudz bēgļu, bet nez kāpēc negrib viņus integrēt

Ukrainas bēgļu uzņemšana iezīmē pagriezienu daudzu Eiropas Savienības dalībvalstu, it sevišķi Ukrainas kaimiņvalstu,...

Foto

Ministre Golubeva uzskata, ka "konstatētie nodarījumi nav masveidīgi". Vajag vairāk?

„Vērtējot šos gadījumus kopējā likumpārkāpumu kontekstā, viennozīmīgi var apgalvot, ka konstatētie nodarījumi nav masveidīgi,” pēc iekšlietu...

Foto

Ja ne mēs, tad kurš vēl aizsargās ģimenes vērtības?

Ģimene, laulība, bērni – tās ir augstākās garīgās vērtības. Šobrīd ir nepieciešams, lai mēs tās aizsargātu. Piesedzoties...

Foto

Nebakstiet bijušo čekas ziņotāju – pareizticīgo metropolītu Aleksandru!

Populāra Latvijas ārste ar Ukrainas saknēm LTV intervijā precīzi raksturoja mūsu sabiedrības attieksmi pret krieviem. Pat, ja viņi...

Foto

Rietumos esam tikuši, tomēr padomju lausku lasītājus neesam lāga pieskatījuši

Tik daudz laimīgu cilvēku seju kā 1990. gada 4. maija pievakarē pēc Latvijas Republikas Augstākās padomes balsojuma...

Foto

4. maija ideālus daudzi ir nodevuši gluži nemanot

Laikziņi šogad sola 4. maija aukstuma rekordus. Acīmredzot vēl nav pienācis mirklis noņemt šalles un novilkt cimdus, kas...

Foto

Okupācijas stabs. Mani un citu līkloči

Tā jautājumu un komentāru gūzma, ko pēdējo nedēļu laikā esmu saņēmis saistībā ar bēdīgi slaveno Pārdaugavas stabu, sāk radīt aizdomas,...

Foto

Jurašs Nr. 2 tēmē uz Saeimu?

Ja piedzīvojām situāciju, ka bija divi Juraši - viens fiziskais ar miesu un asinīm, kas staigāja pa ielu un sniedza...

Foto

Orda ir jāsagrauj

Lielākajai daļai no mums jau sen ir skaidrs no ikdienas pieredzēm, ka PSRS koloniālā minoritāte Latvijā pārstāv svešu pasauli, uz kuru mūsu kultūras...

Foto

Reirs melo

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) vērš uzmanību, ka finanšu ministrs Jānis Reirs 28. aprīlī LTV raidījumā “Šodienas jautājums” sniedza...

Foto

Es dodos atpakaļ uz Latviju, kur visi mani apskauž un ienīst, jo man ir jauns funktieris

Esmu ceļā uz Madridi, lai dotos uz Latviju. Šis ir...

Foto

Aicinu valdību uz nekavējošu rīcību pārtikas cenu dramatiska kāpuma apstākļos: Latvijai draud bada gads

Izvērtējot situāciju lauksaimniecībā, jāsecina, ka atsevišķiem produktiem prognozēto 50% pieaugumu vietā, cena...

Foto

Domājam ar savu galvu!

Latvijas pilsoņiem! Krievijas iebrukums Ukrainā liek domāt arī par nenodrošināto un neskaidro Latvijas tautas stāvokli. Sabrūkot PSRS, kādi slepeni protokoli un, iespējams,...

Foto

Latvijai tuvojas vēl nepieredzēta krīze

Kurināmā, degvielas, elektrības, izejvielu un rezultātā pārtikas cenu kāpums jau ietekmē un ietekmēs vēl vairāk katru Latvijas iedzīvotāju. Viennozīmīgi visvairāk cietīs...

Foto

Kāpēc Ukraina uzvar?

Kāpēc Ukraina uzvar, lai gan frontes līnijā var būt zaudējumi, ir teritoriju okupācija, kritušie un civiliedzīvotāju deportācijas? Uzvar – morāli! Ukraiņu tautu, armiju...

Foto

Par pareizticības žandarmu Kudoru

Lai kā Andris Kudors necenstos zem Ukrainas karoga paslēpt, ka viņš ir patoloģisks melis, sektants un manipulators, padodas tas viņam ne pārāk...

Foto

“Bēgļi” no Krievijas nav jāuzņem, nekādas jaunas uzturēšanās atļaujas – terminētas, pastāvīgās, vienalga kādas!

“Latvijas Avīze” 20. aprīlī publicēja interviju ar Saeimas deputātu Ainaru Latkovski, kurā politiķim...

Foto

Ja sanāk verbāla saķeršanās ar putinistu

Daži praksē balstīti padomi domas konstrukcijai, ja sanāk verbāla saķeršanās ar putinistu....

Foto

Mūs aizmirsa!

Atsaucoties uz Ķīles Pasaules ekonomikas institūta publicēto informāciju par valstu sniegto atbalstu Ukrainai, kurā norādīta nepatiesa informācija par Latvijas sniegto atbalstu Ukrainas bruņotajiem spēkiem,...

Foto

Mēs esam atraduši jaunu veidu, kā paspēlēties ar pilsonību, tagad kā piesegu izmantosim Ukrainas bēgļus

Šobrīd Saeima skata grozījumus Pilsonības likumā, kuros nav noteikts, pie kādiem...

Foto

Sarkanā "profesūra" stingri stāv okupekļa sardzē

Viens no pazīstamākajiem sarkanās profesūras ideologiem Mārtiņš Kaprāns sociālajā vietnē “Twitter” ierakstījis: “Rodas iespaids, ka Kompartijas propagandas orgāna “Cīņa” tiešie...

Foto

Nomest līķautu atjaunotā dzīvē

“Vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus Vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē? Jo mēs līdz ar Viņu...

Foto

Mamuška

Ukrainas austrumos notiek karaspēka koncentrēšana izšķirošai milzu kaujai. Nav skaidrs, kāpēc tāda kauja būtu vajadzīga, tomēr abas puses apbrīnojamā vienprātībā savelk spēkus, apšauda viens otru,...

Foto

Spriežam par „kolektīvo Putinu”. „Zombie, what’s in your head?”*

Pēc ziņām, foto un video no Bučas šķiet, ka vārdi ir sekli un nespēj ietvert visu, kas...

Foto

Sankcijas – trīs piedāvājumi

Līdz ar sankciju paplašināšanu pret Krieviju un atbalsta (militārā, humānā, ekonomiskā, visa iespējamā) palielināšanu Ukrainai, ir vērts arī, tēlaini izsakoties, iztīrīt un...

Foto

Ienīst necilvēcību ir normāli

Krievijas karš un genocīds pret ukraiņiem daudziem ir radījis iekšēju cīņu pret arvien pieaugošām naida un dusmu jūtām pret okupantu necilvēkiem. Mēs...

Foto

Par karu Ukrainā un medicīnas konsekvencēm

Karš nozīmē agresiju pret cilvēku dzīvību un veselību. Ukrainas kara tuvākās un ilgtermiņa sekas veselībai kļūst katastrofālas. Televīzijas kanālos un internetā...

Foto

Ministri Golubevu netraucēt ar zagļiem: viņai jāizdomā jauns joku video

Jūrmalā atkal siro zagļi – melnīgsnēji vīreļi, kuri šoreiz uzdodas par „ukraiņiem” un meklē „darbu”. Tagad...

Foto

Nils rekomendē svecītes

Jāatzīst, ka, kamēr Rīgas “gauleiters” bija Nils Ušakovs, galvaspilsēta zēla tīri labi. Bija, par ko mēru sunīt, un par savu kabatu politiķis neaizmirsa,...

Foto

Okupācijas muzeja brīvdabas ekspozīciju vajag apmūrēt ar mūri

Ir skaidrs, ka okupantu pieminekli līdz 9.maijam mēs nepagūsim nojaukt. Ja vien krievi paši neuzmetīs atombumbu, tas stāvēs....

Foto

Mūsu policisti ir ļoti, ļoti, ļoti lojāli, nemaz nedomājiet to apšaubīt!

Valsts policija ir iepazinusies ar bijušā iekšlietu ministra M. Gulbja intervijas izteikumiem kādā raidījumā, kurā...

Foto

Man ir daudz domu par visu ko, bet visvairāk par lielisko mani pašu

Es citkārt domāju, kas tad ir mans noziegums pret valsti ar nosaukumu Latvija....