Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

Bērnus izliek uz ielas!

Deniss Senko, LAPA biedrs
15.07.2013.
Komentāri (39)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Jau ilgāku laiku tiesu izpildītāji teju ik dienu izliek no mājām ģimenes, neskatoties uz to, ir vai nav tajās bērni. Līdz šim policijas darbinieki tika pieaicināti kārtības nodrošināšanai, bet 2013.gada 12.jūlijā Latvijas Apvienotās Policistu arodbiedrības (LAPA) juristi bija liecinieki arodbiedrības biedra un viņa ģimenes locekļu, tajā skaitā nepilngadīga bērna, izlikšanai no dzīvojamām telpām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Arodbiedrības pārstāvji bija liecinieki zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko apzināti amorālām darbībām, izliekot uz ielas ģimeni ar bērniem. Arodbiedrības juristi norādīja zvērinātam tiesu izpildītājam uz pārkāpumiem un vēlējās tos fiksēt aktā un lūdza atlikt izpildu darbības, lai novērstu pārkāpumus, bet tiesu izpildītājs pat nedeva iespēju šos apstākļus fiksēt aktā, tā vietā draudot ar bērnu atņemšanu vecākiem un nogādāšanu bērnu namā.

Raksts par šo gadījumu parādījās tikai krievu valodā, un tajā galvenais uzsvars bija uz to, ka no mājām tika izlikts policists, kaut gan vēl svarīgāk būtu uzsvērt tieši bērnu tiesību pārkāpumu.

Ļoti daudzas ģimenes tiek izliktas no mājām pēc tam, kad izsolē tiek pārdots ģimenes vienīgais mājoklis.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.pantā ir definēta vardarbība pret bērnu:

91) vardarbība — visu veidu fiziska vai emocionāla cietsirdība, seksuāla vardarbība, nolaidība vai cita veida izturēšanās, kas apdraud vai var apdraudēt bērna veselību, dzīvību, attīstību vai pašcieņu;

11) fiziska vardarbība — bērna veselībai vai dzīvībai bīstams apzināts spēka pielietojums saskarsmē ar bērnu vai apzināta bērna pakļaušana kaitīgu faktoru, tai skaitā tabakas dūmu, iedarbībai;

12) emocionāla vardarbība — bērna pašcieņas aizskaršana vai psiholoģiska ietekmēšana (draudot viņam, lamājot, pazemojot viņu, bērna klātbūtnē vardarbīgi izturoties pret viņa tuvinieku vai citādi kaitējot viņa emocionālajai attīstībai);

Konkrētajā gadījumā arodbiedrības juristi bija liecinieki visiem šiem vardarbības veidiem no zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko puses.

Bērna tiesību aizsardzība ir valsts politikas sastāvdaļa. Valsts un pašvaldības organizē un kontrolē bērna tiesību aizsardzību visā valsts teritorijā.

Kā redzams no Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1panta, tad  speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā ir nepieciešamas jebkurai citai personai, ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu (it īpaši administratīvo aktu), faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses.

Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, kurš sastādīja aktu par ģimenes ar bērniem izlikšanu no dzīvojamām telpām, nevarēja uzrādīt dokumentu, ka viņš būtu apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un nebija pieaicinājis speciālistus, kam tādas zināšanas ir, tomēr veica darbības, kas apdraud bērna attīstību, pašcieņu, veselību un dzīvību, bērna klātbūtnē vardarbīgi izturoties pret viņa tuviniekiem.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta 5.daļa nosaka, ka darbība vai bezdarbība, kuras rezultātā netiek ievērotas bērna tiesības (bērna atstāšana bez minimāliem iztikas līdzekļiem, pajumtes, aprūpes, aizbildnības), vai citas darbības, kas ierobežo bērna personiskās vai īpašuma tiesības un brīvības, uzskatāmas par amorālām un pretlikumīgām.

Būtu vērts pasekot līdzi, kāda būs tieslietu ministra reakcija uz šādām apzināti amorālām darbībām no tiesu izpildītāja puses.

Ir konstatējami pārkāpumi arī tiesas darbībās. No tiem materiāliem, kas ir bijuši manā rīcībā, jāsecina, ka tiesa, kas ir pieņēmusi nolēmumu par policista ģimenes izlikšanu no dzīvojamām telpām, nav par minēto nolēmumu paziņojusi attiecīgajai pašvaldībai.

Augstākā tiesa apkopojusi tiesu praksi un problēmas civillietu izskatīšanā, izbeidzot dzīvojamās telpas īres līgumu, piemērojot likumu “Par dzīvojamo telpu īri. Īrnieku izlikšana, kuriem noteiktas sociālās garantijas. Likuma grozījumu 28.2 panta trešā un ceturtā daļa saistīta ar īpašu normatīvo regulējumu, lai aizsargātu īrniekus, kuriem noteiktas sociālās garantijas, no tām smagajām sekām, kas rodas, izbeidzot īres līgumu un izliekot viņus no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas piedāvāšanas.

Jautājumu, vai īrnieks atbilst likumā norādītai kategorijai, kurai paredzētas sociālas garantijas, neizskata un neizšķir tiesa, bet tas ir jādara pašvaldībai. Lai garantētu, ka tiks ievērotas to personu tiesības, kuras ieskaitītas sociāli aizsargājamo kategorijā, tiesai, kas skata prasības lietu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa likuma 28.2 pantā paredzētā gadījumā, triju dienu laikā pēc civillietas ierosināšanas tiesā (tiesneša lēmums par civillietas ierosināšanu un pieņemšanu izskatīšanā) jāpaziņo par to attiecīgai pašvaldībai. Tad, kad lietā tiek taisīts spriedums, ar kuru prasība par izlikšanu no dzīvokļa bez citu telpu piedāvāšanas apmierināta, tiesai pēc tam, kad spriedums ir stājies likumīgā spēkā, par to nekavējoši jāpaziņo attiecīgajai pašvaldībai atkārtoti.

Par to, ka nav izpildīti likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.2 panta noteikumi un bāriņtiesai nav paziņots, ka ar tiesas spriedumu tiek izlikta nepilngadīga persona, norādīts LR Augstākās tiesas Senāta spriedumā SKC- 161/2003 par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa. Spriedums atcelts, un lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā citu motīvu dēļ, jo saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumiem īrniekiem bija jāierāda cita dzīvojamā telpa. Tai pašā laikā Senāta spriedumā norādīts, ka apelācijas instances tiesa nav izpildījusi likuma prasību un nav paziņojusi bāriņtiesai, ka no dzīvokļa tiek izlikta nepilngadīga persona.

Pēc tam, kad tiesas spriedums par tāda īrnieka vai viņa ģimenes locekļa izlikšanu, kuriem noteiktas sociālās garantijas, stājies spēkā, tiesas sprieduma izpilde atliekama, lai dotu pašvaldībai triju mēnešu laikā rast iespēju nodrošināt izliekamās personas ar citu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu vai dzīvokli sociālā mājā.

Ja pašvaldība neizpilda savu pienākumu un trīs mēnešu laikā nepiešķir maznodrošinātam īrniekam, kurš izlikts no dzīvokļa, citu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu, sprieduma izpildes atlikšana turpinās līdz brīdim, kamēr pašvaldība šo pienākumu izpilda. Iestājas vienīgi sekas, kas paredzētas likuma 36.3 panta otrajā daļā, t.i., pašvaldībai jāsedz zaudējumi, kas ar to radušies izīrētājam.

Kopumā vērtējot šo situāciju un daudzas citas līdzīgas, jāsecina, ka, izliekot personas no dzīves vietas, būtiski tiek pārkāptas cilvēka pamattiesības uz mājokli, taisnīgu tiesu, kā arī bērnu tiesības.

Likumā viss ir skaisti, bet tas netiek ievērots, un valstī netiek nodrošināts efektīvs aizsardzības mehānisms pret šādiem pārkāpumiem.

Valsts tiešais uzdevums ir savu pilsoņu, to interešu aizstāvība (cilvēktiesības, bērnu tiesības, patērētāju tiesības). Darbinieki, kuri palikuši bez mājām un kuriem netiek atstāti iztikas līdzekļi, nav motivēti pilnvērtīgi strādāt, nav ieinteresēti strādāt legāli un maksāt nodokļus, kuru jau tagad ir par maz, lai uzturētu skolas, slimnīcas, nodrošinātu sociālos pabalstus, mieru un drošību valstī. Daudzi ir spiesti kļūt par vajājamiem bēgļiem savā valstī vai izbraukt no tās.

Situācija ir kritiska, atsevišķu tiesu izpildītāju patvaļa un nesodāmības sajūta to īpaši saasina, un sekas nav prognozējamas, tāpēc ir nekavējoties jāpieņem memorands, ka ģimenes ar bērniem nekādos apstākļos nedrīkst izlikt uz ielas.

Arodbiedrība ir sabiedriska organizācija, kurai nav jāveic sociālās funkcijas, bet šādos gadījumos to nākas darīt. Jāpiezīmē, ka arodbiedrības resursi ir ļoti ierobežoti un gadījumā, ja valsts tomēr nespēj nodrošināt un vēlas, lai arodbiedrība uzņemas iedzīvotāju sociālās aizsardzības funkcijas, tad tam ir nepieciešams novirzīt atbilstošus līdzekļus.

Esam veikuši pētījumu par esošo situāciju, analizējuši cēloņseku sakarības un nosūtījuši arī Saeimai savus priekšlikumus šī jautājuma risināšanai, kā arī uzsākuši parakstu vākšanu grozījumiem Civilprocesa likumā.

Jau vairākkārt esam vērsušies gan Saeimā, gan pie valdības par to, ka policijas darbinieku atalgojums pēdējo četru gadu laikā ir samazināts pat par 50% un pašlaik ir zemāks par vidējo valstī. Policijas darbinieki un ugunsdzēsēji riskē ar savām dzīvībām, veicot savus dienesta pienākumus, bet par to saņemtais atalgojums nenodrošina pat izdzīvošanai nepieciešamo minimumu. Eiropas Sociālajā hartā ir noteikts valsts pienākums atzīt strādājošo tiesības uz atalgojumu, kas nodrošinātu tiem un to ģimenēm pienācīgus dzīves apstākļus.

Ir vērojama nesamērība starp atalgojumiem, piemēram, policistu un tiesu izpildītāju.

Kopš 2009.gada mēs norādām uz šīm atšķirībām darba novērtējumā, bet policistu algu jautājums netiek risināts, tajā pašā laikā nepārtraukti pieaug zvērinātu tiesu izpildītāju ienākumi, kas pēdējos gados sasnieguši, piemēram,  zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Stepanovam ienākumi no saimnieciskās darbības 2011.gadā ir 1 683 881,10 LVL (140 323,43 Ls mēnesī).

EP (Eiropas Parlaments) parlaments prasa mainīt valstu rīcību vides, enerģētikas, būvniecības un sociālajā jomā, un īpaši uzsver, ka mājoklis ir pamata tiesība. Bez pienācīga mitekļa kļūst nereālas citas tiesības.

ES līguma preambulā uzsvērti Sociālās hartas (1961) un Darba ņēmēju pamattiesību hartas (1989) principi - tiesiskums un nodarbinātība, darbs un taisnīga atlīdzība par darbu kā labklājības pamats, drošība vecumā.

Pēdējo gadu rezolūcijās Eiropas parlamenta vairākums konsekventi apliecina, ka tautas labklājība un nabadzības novēršana joprojām būs Eiropas vērtības, un Eiropa prasa no valdībām (arī Latvijas) - labu pārvaldību, caurspīdīgumu budžetā.

EP uzsvēris, ka demokrātijas pamats ir spēcīgas arodbiedrības.

2013.gada 11.jūnija EP rezolūcijā secināts, ka tiesības uz mājokli un vidi ir eksistences pamats, tas ietekmē veselību u.c.. Nedrīkst veikt kredītu piedziņu no tiem, kam bankas ir atņēmušas dzīvokļus. (Parādu verdzība ir aizliegta.)

Rezolūcijā tās nosaukums ir par sociālajiem dzīvokļiem, taču dokumenta saturs ir daudzkārt plašāks - par labklājības un sociālo politiku kopumā, un arī atbalstu būvniecībai, vides un veselības, mājokļu siltināšanu un enerģētikas risinājumiem.

ES dokumentos sniegta cilvēka tiesību plašāka izpratne, nekā to skaidro un dara Latvijā.

Beigsim dalīt Latvijas iedzīvotājus pēc nacionalitātes, profesijas vai citām pazīmēm, bet parūpēsimies, lai tiek ievērotas elementāras cilvēktiesības.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ko gada laikā paveicis nācijas tēvs un visas tautas prezidents

FotoValsts prezidenta Egila Levita prezidentūras pirmā gada (2019. gada 8. jūlijs–2020. gada 6. jūlijs) kopsavilkums.
Lasīt visu...

6

VID pieeja veicina to, ka uzņēmējs ir gatavs pat atsaukties noziedznieku aicinājumiem sadarboties

FotoValsts ieņēmumu dienestam (VID) ir būtiska loma valsts budžeta ieņēmumu veidošanā. Tomēr visbūtiskākā ir nodokļu maksātāju loma un rīcība. Likumsakarīgi, ka nodokļu nomaksas apjoms ir atkarīgs no tā, cik efektīva ir VID sadarbība ar nodokļu maksātājiem. Uzticēšanās ir svarīgs šīs sadarbības priekšnoteikums.
Lasīt visu...

12

Toreiz un tagad jeb Mīti un patiesība par dzīvi Latvijā padomju laikā

FotoVien reta tēma tiek apspriesta tik emocionāli, bet bieži vien – pat agresīvi, kā šī. Un tas ir saprotams – PSRS (Padomju Sociālistisko Republiku Savienība) laiki tik ļoti atšķiras un kontrastē ar mūsdienām, ka neatstāj vienaldzīgu gandrīz nevienu. Īpaši, ņemot vērā, ka tā nav tik sena pagātne un vēl ir daudz cilvēku, kuri “toreiz” ir dzīvojuši.
Lasīt visu...

21

Totalitāro žurku cīņa par varu: kurš kuru iznerros

FotoPašsaprotams, ka sabiedrotos (draugus) aicina ciemos kā ikdienā, tā arī svētku dienās. Īpaši jau svētku dienās. Nav šaubu, ka Putinam viss, kas saistās ar PSRS, ir svēts un godā turams. Viens no PSRS laika jājamzirdziņiem – Otrais pasaules karš it īpaši. Tomēr šogad 9.maija ieplānotās izrādīšanās izpalika, bet izrādīties vajag, īpaši, ja tuvojas vēlēšanas, kuru rezultāts izšķirs, vai Krievija tiks faktiski pie cara, kuram svēts PSRS mantojums, vai nē. Visticamāk, ka tiks, un šī tikšana vismazākā mērā būs saistīta ar Krievijas iedzīvotāju patieso gribu, bet tas jau cits stāsts.
Lasīt visu...

12

Ja tas, ko raksta grāmatā „Viltvārdis”, ir taisnība, tad Nācijas tēvam ir jāatkāpjas

Foto1. Ja viss tas, ko grāmatā Viltvārdis, raksta Lato Lapsa, ir taisnība, tad Nācijas tēvam, minimums, ir jāatkāpjas. Interesanti, kāpēc tik ļoti ir bail atklāt izglītības vai pilsonības dokumentus? Un tad ir jāuzdod daži tieši jautājumi par mūsu drošības dienestiem. Savukārt, ja tā nav taisnība, tad ir jābūt notiesājošam spriedumam par apmelošanu. Viens no diviem. Taču mana sajūta saka, ka būs kā ierasts, nebūs nekas.
Lasīt visu...

21

Ko apliecina pieminekļa zīme

FotoMantojums ir visapkārt, tas, paaudžu paaudzēm uzkrāts, veido mūsu šodienu – kā fons un vērtību radītājs. Tas, ko redzam, paliek mūsos, tāpēc publiskā telpa ir svarīga. To saprot ne tikai profesionāļi, bet arī cilvēki, kuru vēstījumu var saukt par “tautas balsi”. Šajā vārdu salikumā nav ironijas, tautas balsī bez negantuma ir arī saprāts.
Lasīt visu...

15

Tagad es piesaku valsts digitalizācijas reformu

FotoMinistru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojumus "Par valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras reformu". Līdz ar to ir uzsākta manis kā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra (AP!) vadītā valsts digitalizācijas reforma, kas attīstīs un nostiprinās valsts pārvaldes rīcībā esošos IKT resursus un pārvaldības kompetences, pilnveidos datu un pakalpojumu pārvaldību, kā arī, radīs jaunas iespējas komersantiem attīstīt savus digitālos risinājumus, pilnveidot esošos pakalpojumus un radīt jaunus.
Lasīt visu...

15

Manas pārdomas par Latvijas himnu

FotoMūsu valsts himnā centrālais jēdziens ir Latvija. Toreiz, kad himna radās, priekšstats par Latviju bija jauns. Latvija kā vienota zeme – toreiz vēl ne valsts. Ne vairs Kurzeme, ne vairs Vidzeme, ne vairs Latgale, bet gan Latvija. Latvija kā viena noteikta daļa no pasaules. Latvija, kas atrodama pasaules kartē.
Lasīt visu...

21

Muļķība vai pasūtījums?

FotoSliktāku variantu kā noplēst Pasaules tirdzniecības centra (PCT) labi saglabāto ēku Elizabetes ielā 2 (attēlā - idejas "bīdītājs", kultūras ministrs Nauris Puntulis) tikai tādēļ, ka to kādreiz ir izmantojuši kompartijas birokrāti, mūsu vadošo partiju koalīcijai nebija viegli atrast. Negribas idejas autorus un deputātus saukt par muļķiem, jo muļķībai var būt arī pasūtītājs – labi paslēpts lobijs ar saviem finansiāliem vai politiskiem mērķiem un līdzekļiem.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Prezidents un Drāma

Katra globāla krīze ir būtiski mainījusi pasauli. Pirmais pasaules karš sievietēm saīsināja matu un kleitu garumu, jo vīriešu skaits bija dramatiski samazinājies, bet...

Foto

Kad "sabiedriskā radio personība" ignorē sabiedriskā radio ētikas kodeksu

Šī gada 19.jūnijā Latvijas Radio 5 darbiniece Karmena Stepanova savā oficiālajā LSM “radio personības” profilā norādītajā twitter.com...

Foto

Augstākā tiesa gandrīz visā mums piekrita, bet spriedumu nez kāpēc tomēr atcēla

Kultūras ministrija (KM) turpina uzsvērt, ka valsts ir pilnībā norēķinājusies par Latvijas Nacionālās bibliotēkas...

Foto

Politiķa statuss pats par sevi nav pietiekams pamats atklāt sabiedrībai informāciju par politiķa privāto dzīvi – ka Juta Strīķe universitātē iestājās kā Anna Potapova

Augstākās tiesas...

Foto

Izglītība

Grūti laiki rada stiprus cilvēkus, stipri cilvēki veido labus laikus, labus dzīves apstākļus. Labi dzīves apstākļi rada vājus cilvēkus, un vāji cilvēki rada grūtus laikus....

Foto

Bagātie un slavenie arī raud, jeb turīgie prasa pabalstus

Koronavīrusa radītā krīze pamatīgi iedragāja daudzus biznesa sektorus, piemēram, restorānu un viesnīcu biznesu, tūrisma un izklaides industriju....

Foto

Mēs enerģiski aizņemamies uz nākotnes rēķina

Ļoti cienījamās Saeimas deputātes! Augsti godātie Saeimas deputāti! Dāmas un kungi! Šodien noslēdzas spraigs darba cēliens, un turklāt vairākus mēnešus...

Foto

Sabiedriskās televīzijas blēņas par okupāciju „skatītājam parastajam”

Filma "Parasta okupācija" diemžēl ir kārtējais piemērs tam, ka, mēģinot iztikt bez vēsturniekiem vēsturei veltītu jautājumu analīzē, nekas izcils...

Foto

Esam pret jebkādu Augstskolu likuma redakciju, kurā pieļauta tādu rektoru ievēlēšana, kas nezina latviešu valodu un nespēj to lietot

Saskaņā ar pašlaik plaši apspriesto un kritizēto...

Foto

Ārstu blakusdarba ierobežošana var novest pie medicīnas personāla kritiska trūkuma

Latvijas Slimnīcu biedrība kategoriski iestājas pret publiskajā telpā izskanējušo politikas veidotāju ideju ierobežot ārstu darbību -...

Foto

Valsts politiskā vadība izšķīrās palikt savā vietā un pielāgoties, nevis cīnīties pret agresiju un protestēt pret notiekošo

Latvijas patrioti! Godātie klātesošie! Pirms 80 gadiem – 1940....

Foto

Džordž Stīl, tiec galā ar saviem kompleksiem

Džordž Stīl, Latvijas pilsoni, Attīstībai/Par dibinātāj un biedr, cik saprotu. Es Jūs, Džordž Stīl, uzrunāšu uz "Tu". Uz šo ierakstu mani...

Foto

Saprātīga izvēle

Cilvēkus nosacīti varētu iedalīt divās grupās: tajos, kuri pieņem saprātīgus lēmumus, un tajos, kuri pieņem nesaprātīgus lēmumus....

Foto

Pūces kundze nodokļu maksātāju naudu mums un citiem sadalīja ļoti labi un pareizi; kas nemācēja pareizi paprasīt, pats vainīgs

Var piekrist pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" publikācijas...

Foto

Par nodokļiem, dzīvi un brīvību

Obligātie nodokļi nozīmē, ka zeme ir iekarota, tā pakļāvusies kādam pārspēkam. Tautu var pakļaut un paverdzināt kā vietējie, tā svešzemju varmākas....

Foto

Kad rasisma apkarotājiem entuziasma vairāk nekā saprāta

Dārgie draugi. Esam saņēmuši pārmetumus no Aijas Ingrīdas Abenes (jautājums tiek diskutēts arī viņas pārstāvētās partijas Attīstībai/Par "Facebook” profilā)...

Foto

Lai nepieļautu nacionālā kultūras mantojuma izpostīšanu Rīgas centrā, sākta iedzīvotāju parakstu vākšana

Internetā sākta parakstu vākšana, lai panāktu, ka netiek izpostīts Alberta ielas 9 Konstantīna Pēkšēna...

Foto

Krievija turpina aktīvi melot par COVID-19 nekaitīgumu

Līdz šim mediju un sociālo tīklu vidē ir parādījies ārkārtīgi daudz Kremļa vēstījumu par COVID-19 vīrusa izplatību. Tiek izplatītas...

Foto

„Wagner” algotņi Lībijā – Putina naivā lielgabalgaļa

Krievijas karavīru mentalitāte būt par naivu lielgabalgaļu nav mainījusies kopš Ivana Bargā laikiem, - šādu secinājumu var izdarīt no...

Foto

Cilvēku un mājlopu čipošana un čipi

Pašreiz, iespējams, notiek viena no pasaules vēsturē lielākajām kriminālām krāpšanām un apmaušanām – pasludināta viltus kroņa vīrusa izraisītās slimības viltus...

Foto

Aicinām pārtraukt darbus Skanstes dārziņos uz putnu ligzdošanas laiku

Nodibinājums "Dzīvnieku policija" un Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina pārtraukt Skanstes ielas dārziņos paredzētos darbus vismaz līdz šī...

Foto

Grēkāzis ir, upurnazis trinas

Vecam sunim jaunus trikus neiemācīsi. Mežu daudzīpašnieks Modris Fokerots riskē sabiedrības ilgākā piemiņā palikt tieši kā uzskatāma ilustrācija šai parunai....

Foto

Pieprasām atsaukt raidījumā "Nekā personīga" paustās nepatiesās un maldinošas ziņas

SIA Pata un SIA Pata Board advokāti ir vērsušies SIA All Media Latvia ar pretenziju, kurā...

Foto

Dieva valstība

Jānis Kristītājs ir teicis: «Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi.» (Mt 3:2) Ar šādiem vārdiem Jānis Kristītājs sāka savu publisko...

Foto

IZM izstrādātie Augstskolu likuma grozījumi ir brāķis, kas būtiski jāuzlabo

Rektoru padome atklātā vēstulē vērsusies pie Saeimas deputātiem, kā arī Latvijas augstskolu mācībspēkiem un studentiem, informējot,...

Foto

Tumsas spēki mēģina ierobežot mūsu iespējas tērēt nodokļu maksātāju miljonus tā, kā mēs vēlamies

Ar nekorektu un godprātīgas konkurences principiem neatbilstošu vēstuli Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu...

Foto

Latvijā ar novadu reformu cenšas ievilkt un nostiprināt okupāciju radītās sekas – kam tas izdevīgi?

Latvija kā novads, kā zeme gadsimtu gaitā bija dažādu okupācijas jūgu...

Foto

Valdība plāno pieņemt ar nejēdzībām pārpilnas dzīvnieku labturības prasības

Šajās dienās Ministru kabinets pieņem noteikumus „Dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās”. Nosaukšu tikai lielākās...

Foto

Tas apdraudēs dzīvības

Veselības ministrijas tuvākajā laikā plānotā slimnīcu līmeņu pārskatīšana var būtiski samazināt ārstniecības pakalpojumu pieejamību reģionu iedzīvotājiem....

Foto

Aicinu nepakļauties šauras personu grupas spiedienam un balsot par Varakļānu novada iekļaušanu Madonas novadā

Kā Varakļānu novada iedzīvotājs un viens no lielākajiem novada uzņēmējiem vēršos pie...

Foto

Viss, kas šobrīd notiek Latvijā, ir totāls cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpums

Viss, kas šobrīd notiek Latvijā, ir totāls cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpums. Un Jums un mums...

Foto

Troļļi

Troļļošana - tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos...

Foto

Vai Latvija izmantos vai izniekos jaunas biznesa iespējas post-COVID pasaulē?

Savulaik vēl jaunā un naivā Latvija sapņoja kļūt par banku paradīzi – “tuvāk par Šveici”. Par...

Foto

Pieprasu pārtraukt pārkāpt Satversmi un Saeimas Kārtības rulli: vēstule Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei

Saskaņā ar Satversmes 15.pantu "Saeima savas sēdes notur Rīgā un tikai ārkārtīgu apstākļu...

Foto

Kā tagad pareizi vajadzētu „apgūt” Eiropas naudu

Eiropa gatavojas vērienīgai ekonomikas atjaunošanas programmai, plānojot tērēt simtiem miljardu, iespējams, pat triljonu eiro. Tā ir labā ziņa. Pats...

Foto

Notiek valsts apvērsums: ja jūs tagad necelsieties, tad paši vainīgi

Saeimas Prezidijs ir sasaucis Saeimas attālināto ārkārtas sēdi 2020.gada 26.maijā pulksten 14.00 (e-Saeima platformā). Tas ir...