Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ar 22.02.2022. vēstuli Nr. RDD-22-58-dv (pielikumā Nr.1, turpmāk – deputāta pieprasījums) Rīgas domes deputāts Jurģis Klotiņš vērsies pie SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) ar konkrētas informācijas pieprasījumu par aktuālajiem jautājumiem RNP darbībā par tematiem, kas publiskajā telpā raisījuši jautājumus un par kuriem pilsētnieki visbiežāk vērsās pie deputātiem. To vidū bija arī būtiski jautājumi, no kuriem RNP valde izvairījās atbildēt deputātam 2022. gada 18.-25.janvāra RD Mājokļu un vides komitejas sēdē, atskaitoties par 2021.gada darbības rezultātiem.

Faktiski komitejas sēdei bija formāls raksturs, jo komitejas politiskie spēki (kā arī Rīgas domes vadība) atbalsta RNP valdi no politiskā un savstarpējo “labo attiecību” aspekta, nevis no to darbības rezultātu viedokļa. Komitejas sēdē RNP stāstīja tikai sev izdevīgo informāciju un pat to bija nepamatoti “izkrāšņojusi” savā labā. Visi gada laikā RNP notikušie būtiskie negatīvie fakti tika noklusēti. Pēc komitejas sēdes RD preses pārstāvis nopublicēja objektīvi nepatiesu informāciju ar pateicību RNP valdei par veiksmīgo darbību 2021.gadā.

Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 9.panta noteiktajā termiņā RNP nesniedza deputātam atbildi uz deputāta pieprasījumu, bet sniedza starpatbildi, ka atbildes sagatavošanai nepieciešams papildlaiks.

24.03.2022. atbildes vēstulē Nr.1-2e/12818 (pielikumā Nr.2), kuras saturs ir tikai uz vienas lapas, RNP padome attiecībā uz deputāta pieprasījuma 1.-6. jautājumu norāda, ka “Pārvaldnieka padome pastāvīgi uzrauga valdes darbu, padome ir saņēmusi tai nepieciešamo informāciju saistībā ar deputāta pieprasījumu un guvusi pārliecību, ka Pārvaldnieka valde ir rīkojusies, pieņemot tādus lēmumus, kuri atbilda tās kompetencei un neradīja valsts, pašvaldības un Pārvaldnieka līdzekļu nepamatotu izlietošanu, kā arī nav radījusi kaitējumu Pārvaldnieka interesēm”. Ņemot vērā norādīto atbildi, RNP padome nav pēc būtības atbildējusi uz deputāta pieprasījuma 1.-6. jautājumu un nav arī iesniegusi deputāta pieprasījumā minētos saistītos dokumentus.

Attiecībā uz deputāta pieprasījuma 7.jautājumu par valdes locekļa Elmāra Martinsona atsaukšanas (no valdes locekļa amatu pienākumu izpildes) iemesliem 2021. gada rudenī un attiecīgo dokumentu izsniegšanu RNP padome norādīja, ka “padome nesaskatīja Elmāra Martinsona proaktīvu rīcību un nedalītu uzmanību izvirzītajiem mērķiem, kā rezultātā padome pieņēma lēmumu par valdes locekļa atsaukšanu, par ko nekavējoties informēja E.Martinsonu un sniedza arī publisku informāciju. Papildu pieprasītā informācija satur ziņas par personu tiesībām uz privāto dzīvi, tādējādi paplašinātai informācijas izsniegšanai nav pamatojuma”. Ņemot vērā norādīto atbildi, RNP padome nav konkrēti atbildējusi uz deputāta pieprasījuma 7. jautājumu un nav arī iesniegusi deputāta pieprasījumā minētos ar lēmumu saistītos dokumentus. Nav arī saprotama RNP padomes norāde par ziņām par personu tiesībām uz privāto dzīvi un šajā sakarā informācijas izsniegšanas atteikumu deputātam.

Attiecībā uz deputāta pieprasījuma 8.jautājumu par apdrošināšanas polisēm valdei un padomei RNP padome nav atbildējusi, vai attiecīgie pilnvarojuma līgumi paredz tiesības slēgt apdrošināšanas līgumu ar RNP valdes locekļiem un padomes locekļiem, un nav iesniegusi pieprasītās apdrošināšanas polišu kopijas. Tāpat padome norāda uz tās veikto izvērtējumu attiecībā uz normatīvo aktu regulējumu un Sabiedrības valdes un padomes locekļiem iegādātās veselības apdrošināšanas polises apdrošināšanas prēmijas apmēru, bet šādu izvērtējumu nav pievienojusi atbildei deputātam.

Ievērojot labas pārvaldības principu, Pašvaldības domes deputāta statusa likumu, Informācijas atklātības likumu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu u.c. saistošos normatīvos aktus, RNP padomei, atsakot izsniegt kādu no pieprasītās informācijas, bija likumā noteiktajā kārtībā tas detalizēti jāpamato. RNP padome to nav darījusi, turklāt speciāli vilcinājās arī ar neatbilstošas atbildes sniegšanu.

Deputāts, saprotot, ka atbilde no RNP pēc būtības nav saņemta (ar acīmredzamo RNP mērķi slēpt būtiskos pierādījumus), sev vien zināmu politisku iemeslu un iespējamo draudu dēļ atteicās atkārtoti vērsties pie RNP padomes izsniegt deputāta pieprasījumā pieprasīto konkrēto informāciju un dokumentus.

Tādējādi deputāts nenoveda iesākto deputāta izmeklēšanu līdz galam, saprotot, ka RNP slēpj iespējamos būtiskos pārkāpumus. Šādā veidā acīmredzot deputāts atbalsta iespējamos notikušos (un turpmākos) būtiskos pārkāpumus un kļūst zināmā mērā par līdzdalībnieku tajos.

Vai tā ir deputāta cienīga rīcība? Vai šādi deputāti cīnās ar korupciju, finanšu līdzekļu izšķērdību, pašvaldības uzņēmuma darbības necaurspīdīgumu, citiem būtiskiem likuma pārkāpumiem un pārstāv rīdzinieku/vēlētāju intereses? Un šajā procesā savu lomu “nospēlēja” arī Rīgas domes atbildīgās institūcijas/amatpersonas, kuras bija informētas par minēto deputāta pieprasījumu, bet nav šajā procesā aktīvi iesaistījušās – kā tas būtu no viņiem sagaidāms atbilstoši kompetencei un likumam.

Viens no deputāta pieprasījumā formulētiem jautājumiem (un attiecīgi izsniedzamiem dokumentiem) attiecas uz darbiniekiem, ar kuriem izbeigtas darba tiesiskās attiecības, izmaksājamām kompensācijām. Man, piemēram, ir informācija, ka 2020. gada decembra beigās RNP tika prettiesiski likvidēta Administratīvā pārvalde, likvidējot pārvaldes direktora un direktora vietnieces amatu. Tā kā šo darbinieču arodbiedrības nepiekrita šādai RNP amata vietu likvidēšanai/darbinieku skaita samazināšanai, RNP vērsās (gan novēloti – tikai 2021. gada februāra otrajā pusē pret vienu darbinieci un marta otrajā pusē pret otru darbinieci)) ar attiecīgo prasījumu par darba attiecību izbeigšanu tiesas ceļā.

Pa tiesvedības laiku šīs darbinieces bija darba attiecībās, saņēma savas līdzšinējās algas (viena 3600,00 euro mēnesī, otra 3700,00 euro mēnesī), bet savus pienākumus nepildīja, jo amata vietas bija likvidētas. 2021. gada novembrī vajadzēja notikt izšķirošajai tiesas sēdei, un pirms tiesas sēdes darbinieces piedāvāja RNP valdei noslēgt sev izdevīgo vienošanos - darbinieces piekrīt darba attiecību izbeigšanai ar 31.12.2021. (turpina neko nedarīt līdz gada beigām un saņemt algu), un papildus tam RNP katrai no viņām izmaksā kompensāciju septiņu algu apmērā.

RNP valdei acīmredzot saprotot, ka, zaudējot tiesā, RNP izdevumi būs tikai lielāki, valde nezinātu, ko tālāk darīt ar darbiniecēm, un nāktu gaismā valdes nepamatots un prettiesisks lēmums likvidēt šīs amata vietas (piemēram, ar mērķi piesaistīt līdzekļus valdes izveidoto jaunu amatu izveidei, piemēram, Attīstības pārvaldes izveide), – tika pieņemts lēmums noslēgt šādas vienošanās.

Kopumā tas nozīmē, ka katra no šīm darbiniecēm gadu faktiski nestrādāja, saņēma pilnu algu un papildus tam vēl bonusā saņēma katra pa septiņām algām. Tātad 19 algas faktiski ne par ko saņēma katra no darbiniecēm, t.i., aptuvenās kopējās izmaksas par valdes nepamatoto/prettiesisko lēmumu sastāda ap 140 000,00 euro. Vēl jau jāpieskaita arī atvaļinājuma nauda. Kurš par šīm izmaksām atbildēs – vai valde, kura ir to tiešais radītājs? Vai izmaksas tika segtas no RNP līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem? Vai gala maksātājs būs RNP klienti?

Varbūt tieši šādu izmaksu segšanai RNP valde tādā pašā veidā nepamatoti un prettiesiski likvidēja Iekšējās kontroles nodaļu 2021.gadā? Un jāņem vērā, ka šis ir tikai viens no konkrētiem gadījumiem par nepamatotu pašvaldības uzņēmuma finanšu līdzekļu izšķērdēšanu, tāpēc RNP arī atteicās sniegt deputāta pieprasīto informāciju un to pamatojošos dokumentus un rūpīgi to slēpj!

Domāju, ka RNP padome slēpj RNP valdes pārkāpumus, lai saglabātu savas “siltās amata vietiņas”, un līdzīgi RNP darbību nekontrolē kapitāldaļu turētāja pārstāvis Jānis Lange. Tā teikt, “savējie savējos neaiztiek” un izliekas, ka viss ir labi, tādējādi katram saglabājot savas amata vietas. Par minēto pārliecinājos arī celto vairāku trauksmes ziņojumu izmeklēšanas laikā no 2021. gada augusta par būtiskiem RNP pārkāpumiem – Rīgas dome neveic izmeklēšanu par RNP pārkāpumiem, tikai pasauc pie sevis uz pārrunām, paprasa apliecinājumu laboties (viss sods par būtiskiem pārkāpumiem) un ļauj strādāt tālāk.

Par daudziem būtiskiem pārkāpumiem līdz šim brīdim neviens nav saukts pie atbildības! Tāpat arī nevienai citai valsts institūcijai tas principā nerūp, jo objektīvas izmeklēšanas ar pavisam nelieliem izņēmumiem netiek veiktas. Savukārt to darbinieku amata vietas, kuri konstatēja pārkāpumus, tika prettiesiski likvidētas, darbinieki tika atlaisti – acīmredzot tas viss tika darīts, lai slēptu pārkāpumus un “legalizētu” tos turpmāk (jo bez likvidētās Iekšējās kontroles nodaļas neviens reāli iekšienē nekontrolē RNP būtiskos pārkāpumus un patvaļai faktiski robežu nav).

Papildus ir svaiga informācija par 10.-13.maijā notikušo vairāku dienu ārvalstu braucienu uz Holandi, Amsterdamu, uz pasākumu/izstādi “The world’s leading tradeshow for cleaning and hygiene professionals”, kuru par RNP līdzekļiem apmeklēja RNP valde (Ronalds Neimanis (attēlā), kurš, cik zināms, saistīts ar Edgaru Jaunupu no partijas “Latvijas attīstībai”, Bernhards Maļinovskis un Laila Keisele) pilnā sastāvā un vēl virkne citu tai pietuvināto darbinieku – vismaz astoņi cilvēki kopā, tajā skaitā par RNP ārējo komunikāciju atbildīgās pārvaldes direktors Krists Leiškalns (cik zināms, saistīts ar Edgaru un Modri Jaunupiem no partijas “Latvijas attīstībai”), valdes palīdze Laura Rāviņa (cik zināms, saistīta ar Edmundu Jurēvicu no partijas “Jaunā Vienotība”), par remontdarbiem atbildīgās daļas vadītājs Mārcis Kaktiņš, Attīstības pārvaldes direktore Inese Baumane, iecirkņu daļas vadītāja Gunta Tkačuka.

Ronalds Neimanis izlidoja uz Amsterdamu 9. maijā un atgriezās tikai 16. maijā (ievērojami pārsniedzot pat izstādes laiku). Turklāt ir vēl jautājums, vai izstāde ir jāapmeklē vairākas dienas, varbūt pietiek ar dažām stundām? Kurš palika vadīt RNP un strādāt? Vai šiem cilvēkiem pietrūkst līdzekļu pašiem doties atpūtas braucienā ārvalstīs, pietrūkst atvaļinājuma dienu? Par aviobiļetēm vien iztērēts aptuveni 4000,00 euro no RNP līdzekļiem. Šīm izmaksām būtu jāpieskaita komandējuma nauda, dzīvošanas viesnīcās izdevumi, transporta izdevumi un izstādes apmeklējuma biļešu iegādes izdevumi u.tml.

Novērtē šo rakstu:

38
9

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

13

Vēsturisks solis Eiropas Savienībā – EK nākusi klajā ar priekšlikumu Dabas atjaunošanas likumam

Foto22. jūnijā Eiropas Komisija nāca klajā ar vēsturisku priekšlikumu likumam par dabas atjaunošanu, kura mērķis ir atjaunot mūsu ekosistēmas un atgūt dabu visā Eiropā – gan lauksaimniecības zemēs un jūrā, gan mežos un pilsētvidē. Komisija arī apstiprināja priekšlikumu par 50% samazināt sintētisko pesticīdu lietošanu līdz 2050. gadam.
Lasīt visu...

10

Kam pelnīs pensijas mūsu bērni?

FotoPensiju "netaustāmo" līmeņu iemaksas nevajadzētu nodot bankām, bet nodot konkrētā iemaksātāja vecākiem - valsts fondam, kurš neuzkrāj neko, bet izmaksā iemaksu konkrēti bērna (iemaksātāja) vecākiem uzreiz, tikko šajā fondā līdzekļi ienāk.
Lasīt visu...

21

Nenopietnā rotaļa

FotoVasaras saulgrieži ir laiks, kad pati daba uz brīdi sastingst, lai ceļu pretī gaismai mainītu uz ceļu pretim tumsai. Attieksme pret gaismu un tumsu ir būtiska katra cilvēka dzīves sastāvdaļa, tā ietekmē ne tikai viņa ikdienas ritmu, bet arī uzskatus. To, ka pašā dabā labās gaismas kļūst mazāk, bet sliktās tumsas vairāk, nav iespējams uztvert nopietni. Nenopietnība kļūst par būtisku Līgo svētku sastāvdaļu, tā tiek ne tikai atļauta, bet pat pieprasīta.
Lasīt visu...

21

Atkal "Bolt" taksists: kā policija reaģēs uz kārtējo naida noziegumu?

FotoVakar “Krustpunktā” bija diskusija, vai patiešām tiesībsargājošās iestādēs realitāte ir nulles tolerance pret jebkādām kara, agresijas vai nacionālā naida kurināšanas izpausmēm. Liels paldies zvērinātam advokātam Laurim Liepam par principiālas pozīcijas paušanu. Jācer, ka Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas izstrādātais algoritms darbosies arī praksē. Taču šobrīd izskatās, ka viss tik gludi gluži neiet.
Lasīt visu...

21

Boikots – trumpis kliķes piedurknē

FotoTautas galīgās nopotēšanas pret kroņa vīrusu (IMHO – nomušīšanas) plāns rudenī jau ir cilvēces izdeldētāju Latvijas dienderu darba kārtībā. Tā īstenošana ir atkarīga no 14. Saeimas vēlēšanām. Šīs vēlēšanas atšķiras no iepriekšējām, jo nenotiks spēkošanās nav starp labiem un sliktiem politiķiem vai arī mazākā ļaunuma izraudzīšanās. Notiks izšķirošā politiskā cīņa starp potētājiem un izdzīvot gribētājiem.
Lasīt visu...

21

Ir jāaptur šis briesmīgais rusofobijas uzliesmojums

FotoKad sociālajos tīklos virmo diskusija par to, vai kādam mediķim konkrētā situācijā vajadzēja vai nevajadzēja “reanimēt krievu”, manuprāt, ir sasniegts mūsu sabiedrībai kritisks punkts. Un ne tāpēc, ka kādam ir cēlusies roka ko tādu uzrakstīt – sociopāti ir sastopami ikvienā sabiedrībā. Sarkanā lampiņa iemirgojas tāpēc, ka nosodījums tādam pieļāvumam, ka ārsts varētu neglābt kādu cilvēku viņa tautības dēļ, tvītos nebūt nav vienprātīgs un principiāls.
Lasīt visu...

15

Putni pārsvarā ir monogāmi, daudzi – homoseksuāli: ko es uzzināju, braucot ar laivu pa Salacu

FotoEs pirmo reizi iemīlējos bērnudārzā - Viņa gulēja diendusu gultā, kas sanāca man blakus. Otra mana lielā mīlestība bija pirmajā klasē. Es vienmēr esmu zinājis, ka man patīk meitenes. Literatūras un mākslas žurnālā bija viens numurs, kur bija plika sieviete, tas mani vienmēr ļoti interesēja. Tāpat es biju atradis konversācijas vārdnīcā šķirkļus, kur apmēram kaut ko varēja saprast par seksu. Nekāda propaganda mani nebūtu padarījusi par geju, es vienkārši piedzimu hetero.
Lasīt visu...

21

Par "audzēšanu"

FotoNekad nesaki "ES audzēju". Tas izklausās lielīgi un uzpūtīgi. Bet - pats galvenais - tie ir MELI. Tu pat kārpu uz sava deguna nevari izaudzēt, nerunājot par kādu lopu vai veģetāru ēdam- vai skaistumlietu. Tu vari iesēt sēklu, aplaistīt, izravēt un rūpēties. Lopu tu vari pabarot, apkopt un pasargāt.. Un viss. Bet - tas neesi tu, kas audzē. Audzē Tas, kurš radīja sēklu un deva tai spēju dīgt, augt un dot ražu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Skolmeistaru nebūšanas

Nule pie Saeimas notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rīkots pikets. Kopā ar līdzjutējiem sapulcējās aptuveni 3000 cilvēku. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga mēģināja pārliecināt...

Foto

Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieņem vēsturisku lēmumu par labu Jehovas lieciniekiem Krievijā

Šī gada 7. jūnijā Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) pieņēma vēsturisku lēmumu par labu Jehovas lieciniekiem...

Foto

Īpaši uzņēmējiem. Biznesam. Saldumu fabrikai „Laima” un ikvienam

Maza atkāpe vēsturē. Pirmsākumos par ļaunumu uzskatīja komunistisko režīmu. Komunistus un čekistus. Pret šo režīmu iestājās Latvijā dzīvojošie...

Foto

Ja aizkulišu spēlētājs manipulē ar veselu frakciju...

Šodien jau ir skaidrs, ka es tieku atcelts no Saeimas drošības komisijas vadītāja amata. Reizē ar to es pametu...

Foto

Mūsu lieliskos karjera plānus nomelno nesaprātīgi un nepareizi domājoši ļautiņi!

Laikā, kad pasaule aktīvi cīnās ar pieaugošo viltus ziņu un dezinformācijas izplatību, ar nožēlu varam secināt,...

Foto

Par “padomju mantojumu”

Pēdējā laikā publiskajā telpā arvien neatlaidīgāk un uzbāzīgāk tiek sēta un kultivēta ideja par kaut kādu atbrīvošanos no “padomju mantojuma”. Parasti tas notiek...

Foto

Izsūtīto brīvība ir mana brīvība

„24. februāris manas ģimenes un manas klases atmiņā paliks kā baiļu un neziņas datums. Nepiedodams krievu iebrukums ukraiņu zemē. Vai atkal...

Foto

Nauda, veselība, veselības pratība un priekšvēlēšanu gaisotne

Priekšvēlēšanu gaisotnē sarosījušies ne tikai tie, kas nolēmuši balotēties un tikt ievēlēti 14. Saeimā, bet arī tie, kuri vēlēšanu...

Foto

Kariņa kungs, šķiet, jums patiesībā nav īstas sajēgas, vai un kā Latvijas patērētāji tiks nodrošināti ar tiem nepieciešamo dabasgāzes apjomu

Nav šaubu, ka šī vara energokrīzi...

Foto

Ogres novada dome lemj pakļaut postam vietējos iedzīvotājus turpmākos 30 gadus

9. jūnijā Ogres novada domes finanšu komitejas sēdē tika iznīcināta Ikšķiles un Tīnūžu iedzīvotāju iespēja dzīvot drošā...

Foto

Kas notika vakardienas koncerta laikā Liepājā

Jau koncerta sākumā trīs jaunieši no kustības “PAR!”, kas ir partijas “Attīstībai/PAR” pārstāvēta un kuras valdes locekļi ir Daniels Pavļuts...

Foto

"Mocekļiem" ieteicams zināt, cieši ielāgot un atcerēties, ka demokrātijai ir leģitīmas tiesības sevi aizsargāt

Padomju okupācijas režīma laikā ikviena pienākums bija katru dienu pret un par...

Foto

Cilvēks un tauta

Bieži dzirdēts pārmetums par nacionālismu ir atsevišķā cilvēka interešu nerespektēšana. Šī pārmetuma biežā atkārtošana to gan nepadara par patiesību. Tautiskais pasaules uzskats nenoliedz...

Foto

Ja enerģētikas nozarē sitīs X stunda, tad jārēķinās, ka visiem gāzes nepietiks

Pasaule kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 24. februārī ir mainījusies un nekad vairs nebūs tāda kā...

Foto

Kautrīgais epidemiologs

Epidemiologs Jurijs Perevoščikovs medijos* dalās ar pārdomām, aizdomām un padomiem saistībā ar pērtiķu bakām. Sākšu ar to, ka “spečuks” ir vai nu atpalicis savā...

Foto

„Govs” vai „pērtiķa” nācija?

Kā notiek globāli politiskie piebūrumi? Vai tos vienmēr pavada vispārīgs viltus un meli, kam seko draudi, šantāža un varmācība? Kāpēc to apzināti...

Foto

Labas ziņas cilvēku populācijai. Nu, gandrīz labas...

Vismaz uz laiku izgāzies cilvēces izdeldētāju perinātais plāns: panākt, ka pasaules valstu vadības paraksta līgumu, piekrītot pandēmiju laikā atdot...

Foto

Jautājumi Kariņam par valdības gatavību jēdzīgi palīdzēt sabiedrībai un tautsaimniecībai pārvarēt sagaidāmo enerģētikas krīzi

Ņemot vērā globālos politiskos un ekonomiskos procesus, kas saistīti ar notikumiem Ukrainā,...

Foto

Maslova āmurs un uz Pavļuta klavierēm nolikta darba nespējas lapa

“Ja vienīgais instruments, kas tev ir, ir āmurs, tad katru problēmu mēdz redzēt kā naglu” (If...

Foto

Maija Atmoda

Krievijas karš pret Ukrainu un vietējās 5. kolonnas bezkaunība ir izraisījusi latviešu mobilizēšanos Ukrainas atbalstam un savu interešu aizstāvībai. Pilsoniskā pašorganizēšanās, ko “Austošā Saule”...

Foto

Politiķiem jāsaprot, ka sabiedrības integrācija līdzšinējā izpildījumā ir neatgriezeniski izgāzies projekts

Paužot noraidošu attieksmi pret Pārdaugavas okupekļa nojaukšanas lēmumu, Latvijas Krievu savienība (LKS) organizējas protesta akcijas...

Foto

Nepieteiktais karš Latvijā: ar tiem, kuri šeit izturas kā iekarotāji, kā "krievu pasaules" kungi un noteicēji, integrēšanās nebūs iespējama

Šodien mēs zinām, ka 1997. gada jūnijā...

Foto

Četras lietas, kas pazudušas no Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem

Ražotājiem ir nepieciešama finansiāla motivācija samazināt iepakojumu un izmantot pārstrādājamu iepakojumu. Ir jāveicina pārstrādātu materiālu izmantošana...

Foto

Reklāmas, kas nepatīk kustībai „Par!”, ir jāaizvāc!

2022. gada maijā Liepājas ielās ir konstatēti AS “Liepājas autobusu parks” piederoši autobusi, uz kuriem izvietota politiska un neviennozīmīgi...

Foto

Mazliet par situāciju Ukrainā

1. Krievu spēkiem ir vietēja mēroga panākumi, pārraujot frontes līniju Donbasa frontē pie Popasnas pilsētas. Tas ir izdevies, sakoncentrējot spējīgākās vienības, tajā...

Foto

Valdības varonīgie “mikrorestarti” nevairo cerību, ka ziemā cilvēki būs siltumā un par to spēs norēķināties

Aizvadītājā nedēļā valdība lielākoties bija aizņemta ar savu kārtējo krīzīti. Tomēr...

Foto

Jauna NATO stratēģija un “aizvainota aknu desa”

Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka atklāj, ka līdzšinējā NATO stratēģija paredz agresijas gadījumā vispirms pamest Baltijas valstis un pēc...

Foto

Tā kā tieslietās viss kārtībā, vēršu savas rūpes enerģētikas nozares virzienā

Enerģētiskā atkarība ir viens no iedarbīgākajiem Krievijas ieročiem, kas tiek lietots neminstinoties, ja rodas vajadzība. To...

Foto

Krievu identitāte ir organizēta ap impēriski politiskiem simboliem

Attiecībā uz padomju pieminekļiem ir viens aspekts, par ko jābūt skaidram priekšstatam - visā Eiropā šie pieminekļi ir...

Foto

No Tamuža un Zakatistova lietas KNAB izkalis kārtējo čiku

Tagad jau piemirsies, bet 2018. gadā bija briesmīgs skandāls – KNAB darbinieki aizturēja Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu...

Foto

Būtu tikai godīgi mums un visai Rietumu pasaulei atzīt beidzot faktu: Krievija ir fašistiska valsts

Kopš kara sākuma paralēli turpinu lasīt viedokļus gan no Krievijas, gan...

Foto

Kad deputāte atzīstas, ka deputāti pārstāv kādas grupas intereses...

Priekšstats, ka deputāts pārstāv tikai sava vēlētāja “viedokli, uzskatus un vēlmes”, rodas:...

Foto

Dalītais īpašums: ko darīt tālāk?

Latvijā 90. gados notika revolūcija mājokļu sektorā. Pārmaiņas bija saistītas gan ar ēku īpašumu atdošanu bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, gan...

Foto

Politisko attiecību līmenis, kurš kādreiz šķistu neiedomājams cinisms, tiek uzdots kā pašsaprotama norma

Šonedēļ Latvijas politikā notika sava veida fāzes pāreja. Nokāpšana vēl vienu līmeni zemāk....

Foto

Līdzšinējā ekonomikas ministra muļļāšanās un tās cena

Krievijas karš Ukrainā tiek finansēts no gāzes un naftas eksporta ieņēmumiem, un no šī kara pirmās dienas Latvijas valdības...

Foto

Uzņēmēju organizācijas aicina ekonomikas ministra amatu saglabāt Jānim Vitenbergam

Šobrīd, kad Latvija saskaras ar būtiskiem ģeopolitiskiem, sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem, mēs, uzņēmējus pārstāvošās organizācijas un nozares,...

Foto

Krišjānis Kariņš ir uzsācis bērnišķīgu, bet vienlaikus bīstamu spēli

Vakar iekšlietu ministre Marija Golubeva paziņoja par savu demisiju šādiem vārdiem: “Ministru prezidents Kariņš, pakļaujoties nacionāļu ultimatīvajam...

Foto

Šobrīd mainīt ekonomikas ministru ir bezatbildīgi

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) norāda, ka pieaugošās ekonomiskās krīzes un kara radīto sarežģījumu...

Foto

Atgādinām, ka vairāk nekā trīsdesmit procentiem Latvijas pilsoņu dzimtā valoda ir krievu valoda

Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” valde pašreizējo situāciju Latvijā uzlūko ar nopietnām bažām. Atbildīgo institūciju...

Foto

Daži jautājumi par pieminekļa nojaukšanu

Vai ir iespējams, ka padomju vadība, plānojot parku un pieminekli Rīgā, ņēma vērā arī to, ko Krievijā sauc par sadarbību ar...

Foto

Daudzkrāsainās ļaunuma puķes

“Aiz ideālu daudzināšanas politiķi bieži vien meistarīgi slēpj savu neprasmi, melus un nevēlēšanos kalpot valsts interesēm.” Pjērs Buasts....

Foto

Pārējo būs apēdusi inflācija...

Ikdienā neaizstājamu pārtikas produktu cenas jau tagad ir pieaugušas par 30-50%. Un tas ir tikai sākums – energoresursu cenu lēciens un kara...