Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ar 22.02.2022. vēstuli Nr. RDD-22-58-dv (pielikumā Nr.1, turpmāk – deputāta pieprasījums) Rīgas domes deputāts Jurģis Klotiņš vērsies pie SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) ar konkrētas informācijas pieprasījumu par aktuālajiem jautājumiem RNP darbībā par tematiem, kas publiskajā telpā raisījuši jautājumus un par kuriem pilsētnieki visbiežāk vērsās pie deputātiem. To vidū bija arī būtiski jautājumi, no kuriem RNP valde izvairījās atbildēt deputātam 2022. gada 18.-25.janvāra RD Mājokļu un vides komitejas sēdē, atskaitoties par 2021.gada darbības rezultātiem.

Faktiski komitejas sēdei bija formāls raksturs, jo komitejas politiskie spēki (kā arī Rīgas domes vadība) atbalsta RNP valdi no politiskā un savstarpējo “labo attiecību” aspekta, nevis no to darbības rezultātu viedokļa. Komitejas sēdē RNP stāstīja tikai sev izdevīgo informāciju un pat to bija nepamatoti “izkrāšņojusi” savā labā. Visi gada laikā RNP notikušie būtiskie negatīvie fakti tika noklusēti. Pēc komitejas sēdes RD preses pārstāvis nopublicēja objektīvi nepatiesu informāciju ar pateicību RNP valdei par veiksmīgo darbību 2021.gadā.

Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 9.panta noteiktajā termiņā RNP nesniedza deputātam atbildi uz deputāta pieprasījumu, bet sniedza starpatbildi, ka atbildes sagatavošanai nepieciešams papildlaiks.

24.03.2022. atbildes vēstulē Nr.1-2e/12818 (pielikumā Nr.2), kuras saturs ir tikai uz vienas lapas, RNP padome attiecībā uz deputāta pieprasījuma 1.-6. jautājumu norāda, ka “Pārvaldnieka padome pastāvīgi uzrauga valdes darbu, padome ir saņēmusi tai nepieciešamo informāciju saistībā ar deputāta pieprasījumu un guvusi pārliecību, ka Pārvaldnieka valde ir rīkojusies, pieņemot tādus lēmumus, kuri atbilda tās kompetencei un neradīja valsts, pašvaldības un Pārvaldnieka līdzekļu nepamatotu izlietošanu, kā arī nav radījusi kaitējumu Pārvaldnieka interesēm”. Ņemot vērā norādīto atbildi, RNP padome nav pēc būtības atbildējusi uz deputāta pieprasījuma 1.-6. jautājumu un nav arī iesniegusi deputāta pieprasījumā minētos saistītos dokumentus.

Attiecībā uz deputāta pieprasījuma 7.jautājumu par valdes locekļa Elmāra Martinsona atsaukšanas (no valdes locekļa amatu pienākumu izpildes) iemesliem 2021. gada rudenī un attiecīgo dokumentu izsniegšanu RNP padome norādīja, ka “padome nesaskatīja Elmāra Martinsona proaktīvu rīcību un nedalītu uzmanību izvirzītajiem mērķiem, kā rezultātā padome pieņēma lēmumu par valdes locekļa atsaukšanu, par ko nekavējoties informēja E.Martinsonu un sniedza arī publisku informāciju. Papildu pieprasītā informācija satur ziņas par personu tiesībām uz privāto dzīvi, tādējādi paplašinātai informācijas izsniegšanai nav pamatojuma”. Ņemot vērā norādīto atbildi, RNP padome nav konkrēti atbildējusi uz deputāta pieprasījuma 7. jautājumu un nav arī iesniegusi deputāta pieprasījumā minētos ar lēmumu saistītos dokumentus. Nav arī saprotama RNP padomes norāde par ziņām par personu tiesībām uz privāto dzīvi un šajā sakarā informācijas izsniegšanas atteikumu deputātam.

Attiecībā uz deputāta pieprasījuma 8.jautājumu par apdrošināšanas polisēm valdei un padomei RNP padome nav atbildējusi, vai attiecīgie pilnvarojuma līgumi paredz tiesības slēgt apdrošināšanas līgumu ar RNP valdes locekļiem un padomes locekļiem, un nav iesniegusi pieprasītās apdrošināšanas polišu kopijas. Tāpat padome norāda uz tās veikto izvērtējumu attiecībā uz normatīvo aktu regulējumu un Sabiedrības valdes un padomes locekļiem iegādātās veselības apdrošināšanas polises apdrošināšanas prēmijas apmēru, bet šādu izvērtējumu nav pievienojusi atbildei deputātam.

Ievērojot labas pārvaldības principu, Pašvaldības domes deputāta statusa likumu, Informācijas atklātības likumu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu u.c. saistošos normatīvos aktus, RNP padomei, atsakot izsniegt kādu no pieprasītās informācijas, bija likumā noteiktajā kārtībā tas detalizēti jāpamato. RNP padome to nav darījusi, turklāt speciāli vilcinājās arī ar neatbilstošas atbildes sniegšanu.

Deputāts, saprotot, ka atbilde no RNP pēc būtības nav saņemta (ar acīmredzamo RNP mērķi slēpt būtiskos pierādījumus), sev vien zināmu politisku iemeslu un iespējamo draudu dēļ atteicās atkārtoti vērsties pie RNP padomes izsniegt deputāta pieprasījumā pieprasīto konkrēto informāciju un dokumentus.

Tādējādi deputāts nenoveda iesākto deputāta izmeklēšanu līdz galam, saprotot, ka RNP slēpj iespējamos būtiskos pārkāpumus. Šādā veidā acīmredzot deputāts atbalsta iespējamos notikušos (un turpmākos) būtiskos pārkāpumus un kļūst zināmā mērā par līdzdalībnieku tajos.

Vai tā ir deputāta cienīga rīcība? Vai šādi deputāti cīnās ar korupciju, finanšu līdzekļu izšķērdību, pašvaldības uzņēmuma darbības necaurspīdīgumu, citiem būtiskiem likuma pārkāpumiem un pārstāv rīdzinieku/vēlētāju intereses? Un šajā procesā savu lomu “nospēlēja” arī Rīgas domes atbildīgās institūcijas/amatpersonas, kuras bija informētas par minēto deputāta pieprasījumu, bet nav šajā procesā aktīvi iesaistījušās – kā tas būtu no viņiem sagaidāms atbilstoši kompetencei un likumam.

Viens no deputāta pieprasījumā formulētiem jautājumiem (un attiecīgi izsniedzamiem dokumentiem) attiecas uz darbiniekiem, ar kuriem izbeigtas darba tiesiskās attiecības, izmaksājamām kompensācijām. Man, piemēram, ir informācija, ka 2020. gada decembra beigās RNP tika prettiesiski likvidēta Administratīvā pārvalde, likvidējot pārvaldes direktora un direktora vietnieces amatu. Tā kā šo darbinieču arodbiedrības nepiekrita šādai RNP amata vietu likvidēšanai/darbinieku skaita samazināšanai, RNP vērsās (gan novēloti – tikai 2021. gada februāra otrajā pusē pret vienu darbinieci un marta otrajā pusē pret otru darbinieci)) ar attiecīgo prasījumu par darba attiecību izbeigšanu tiesas ceļā.

Pa tiesvedības laiku šīs darbinieces bija darba attiecībās, saņēma savas līdzšinējās algas (viena 3600,00 euro mēnesī, otra 3700,00 euro mēnesī), bet savus pienākumus nepildīja, jo amata vietas bija likvidētas. 2021. gada novembrī vajadzēja notikt izšķirošajai tiesas sēdei, un pirms tiesas sēdes darbinieces piedāvāja RNP valdei noslēgt sev izdevīgo vienošanos - darbinieces piekrīt darba attiecību izbeigšanai ar 31.12.2021. (turpina neko nedarīt līdz gada beigām un saņemt algu), un papildus tam RNP katrai no viņām izmaksā kompensāciju septiņu algu apmērā.

RNP valdei acīmredzot saprotot, ka, zaudējot tiesā, RNP izdevumi būs tikai lielāki, valde nezinātu, ko tālāk darīt ar darbiniecēm, un nāktu gaismā valdes nepamatots un prettiesisks lēmums likvidēt šīs amata vietas (piemēram, ar mērķi piesaistīt līdzekļus valdes izveidoto jaunu amatu izveidei, piemēram, Attīstības pārvaldes izveide), – tika pieņemts lēmums noslēgt šādas vienošanās.

Kopumā tas nozīmē, ka katra no šīm darbiniecēm gadu faktiski nestrādāja, saņēma pilnu algu un papildus tam vēl bonusā saņēma katra pa septiņām algām. Tātad 19 algas faktiski ne par ko saņēma katra no darbiniecēm, t.i., aptuvenās kopējās izmaksas par valdes nepamatoto/prettiesisko lēmumu sastāda ap 140 000,00 euro. Vēl jau jāpieskaita arī atvaļinājuma nauda. Kurš par šīm izmaksām atbildēs – vai valde, kura ir to tiešais radītājs? Vai izmaksas tika segtas no RNP līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem? Vai gala maksātājs būs RNP klienti?

Varbūt tieši šādu izmaksu segšanai RNP valde tādā pašā veidā nepamatoti un prettiesiski likvidēja Iekšējās kontroles nodaļu 2021.gadā? Un jāņem vērā, ka šis ir tikai viens no konkrētiem gadījumiem par nepamatotu pašvaldības uzņēmuma finanšu līdzekļu izšķērdēšanu, tāpēc RNP arī atteicās sniegt deputāta pieprasīto informāciju un to pamatojošos dokumentus un rūpīgi to slēpj!

Domāju, ka RNP padome slēpj RNP valdes pārkāpumus, lai saglabātu savas “siltās amata vietiņas”, un līdzīgi RNP darbību nekontrolē kapitāldaļu turētāja pārstāvis Jānis Lange. Tā teikt, “savējie savējos neaiztiek” un izliekas, ka viss ir labi, tādējādi katram saglabājot savas amata vietas. Par minēto pārliecinājos arī celto vairāku trauksmes ziņojumu izmeklēšanas laikā no 2021. gada augusta par būtiskiem RNP pārkāpumiem – Rīgas dome neveic izmeklēšanu par RNP pārkāpumiem, tikai pasauc pie sevis uz pārrunām, paprasa apliecinājumu laboties (viss sods par būtiskiem pārkāpumiem) un ļauj strādāt tālāk.

Par daudziem būtiskiem pārkāpumiem līdz šim brīdim neviens nav saukts pie atbildības! Tāpat arī nevienai citai valsts institūcijai tas principā nerūp, jo objektīvas izmeklēšanas ar pavisam nelieliem izņēmumiem netiek veiktas. Savukārt to darbinieku amata vietas, kuri konstatēja pārkāpumus, tika prettiesiski likvidētas, darbinieki tika atlaisti – acīmredzot tas viss tika darīts, lai slēptu pārkāpumus un “legalizētu” tos turpmāk (jo bez likvidētās Iekšējās kontroles nodaļas neviens reāli iekšienē nekontrolē RNP būtiskos pārkāpumus un patvaļai faktiski robežu nav).

Papildus ir svaiga informācija par 10.-13.maijā notikušo vairāku dienu ārvalstu braucienu uz Holandi, Amsterdamu, uz pasākumu/izstādi “The world’s leading tradeshow for cleaning and hygiene professionals”, kuru par RNP līdzekļiem apmeklēja RNP valde (Ronalds Neimanis (attēlā), kurš, cik zināms, saistīts ar Edgaru Jaunupu no partijas “Latvijas attīstībai”, Bernhards Maļinovskis un Laila Keisele) pilnā sastāvā un vēl virkne citu tai pietuvināto darbinieku – vismaz astoņi cilvēki kopā, tajā skaitā par RNP ārējo komunikāciju atbildīgās pārvaldes direktors Krists Leiškalns (cik zināms, saistīts ar Edgaru un Modri Jaunupiem no partijas “Latvijas attīstībai”), valdes palīdze Laura Rāviņa (cik zināms, saistīta ar Edmundu Jurēvicu no partijas “Jaunā Vienotība”), par remontdarbiem atbildīgās daļas vadītājs Mārcis Kaktiņš, Attīstības pārvaldes direktore Inese Baumane, iecirkņu daļas vadītāja Gunta Tkačuka.

Ronalds Neimanis izlidoja uz Amsterdamu 9. maijā un atgriezās tikai 16. maijā (ievērojami pārsniedzot pat izstādes laiku). Turklāt ir vēl jautājums, vai izstāde ir jāapmeklē vairākas dienas, varbūt pietiek ar dažām stundām? Kurš palika vadīt RNP un strādāt? Vai šiem cilvēkiem pietrūkst līdzekļu pašiem doties atpūtas braucienā ārvalstīs, pietrūkst atvaļinājuma dienu? Par aviobiļetēm vien iztērēts aptuveni 4000,00 euro no RNP līdzekļiem. Šīm izmaksām būtu jāpieskaita komandējuma nauda, dzīvošanas viesnīcās izdevumi, transporta izdevumi un izstādes apmeklējuma biļešu iegādes izdevumi u.tml.

Novērtē šo rakstu:

44
10

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Iebraucējiem nospļauties par kārtību Latvijā. Cik ilgi to piecietīsim?

FotoValdības nomaiņas ēnā bez pienācīgas uzmanības palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reģistrētām automašīnām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbūt varēja būt kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildētu jautājumu, ko nedrīkstam nolikt tālā plauktā apputēšanai.
Lasīt visu...

21

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

FotoPirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu ciešanām un nepieciešamību atbrīvoties no Krievijas ietekmes, pretī Krievijas valsts simboliem. Piketa dalībniekiem nebija šaubu par to, ka vairāk nekā pusotru gadu pēc pilna apmēra kara sākuma Ukrainā un gadu pēc okupekļa nojaukšanas Pārdaugavā "Maskavas nama" atrašanās Rīgā ir spilgts simbols arvien neatrisinātajai cīņai par Latvijas ģeopolitisko kursu un mūsu pašu interesēm savā valstī.
Lasīt visu...

21

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

FotoSortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram izkrita kārts ieņemt kādu augstu amatu, tad deva zvērestu kalpot godīgi, tikai un vienīgi tautas interesēs, neņemt kukuļus utt. Šī senā demokrātijas metode nav pilnībā izzudusi līdz pat mūsu dienām, piemēram, tādās valstīs kā ASV, kur šādi tiek izvēlēti tiesu zvērinātie, kuri krimināllietās faktiski izlemj – vainīgs vai ne.
Lasīt visu...

3

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

FotoPagājušajā piektdienā, 15. septembrī, Latvijas Republikas Saeimā sākās ārkārtas sēde. Tajā bija tikai viens izskatāms jautājums, proti: “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.” Runa, protams, ir par aizejošās labklājības ministres Evikas Siliņas izveidoto valdību.
Lasīt visu...

3

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

FotoGodātie Saeimas deputāti, vēršamies pie Jums, lai paustu dziļas bažas par Gunāra Kūtra pieteikto kandidatūru un plānoto apstiprināšanu Saeimas priekšsēdētāja amatā. Uzskatām, ka deputāta publiskajā telpā izskanējušie izteikumi neatbilst augstajiem godprātības, atklātības un atbildīguma standartiem, kas tiek sagaidīti no Saeimas priekšsēdētāja kā vienas no augstākajām valsts amatpersonām.
Lasīt visu...

3

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

FotoRietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" – tādu secinājumu izteicu šā gada janvārī ārlietu debatēs.
Lasīt visu...

21

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

FotoPētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar Imigrācijas likuma grozījumiem saistītos riskus, tai skaitā iespējamo eventuālo Krievijas Federācijas pilsoņu izraidīšanu no valsts nenokārtotas latviešu valodas pārbaudes dēļ.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, vēlēšanās gan mēs zaudējām, toties divus gadus vēlāk uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...