Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Izpildot Ministru prezidentes 2014.gada 5.decembra rezolūcijā Nr.45/SAN- 2098 doto uzdevumu, Satiksmes ministrija ir iepazinusies ar Saeimas deputātu 2014.gada 4.decembra jautājumu Nr.l2/J12 par AS „Air Baltic Corporation" (turpmāk ari airBaltic) un VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" (turpmāk arī Lidosta) un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 121.panta pirmās daļas 1.punktu sniedzam atbildes uz uzdotajiem jautājumiem saistībā ar strīdu starp AS "Air Baltic Corporation" un VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" par ko ir ierosināta civillieta Nr.C33342514.

Deputātu vēstulē norādīts, ka VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" ir lūgusi rakstveidā Satiksmes ministriju kā abu uzņēmumu kapitāla daļu turētāju, sniegt atbalstu un iesaistīties radušās situācijas pozitīva risinājuma panākšanā ārpustiesas ceļā, taču satiksmes ministrs negaidīti gandrīz pilnā apmērā ir nomainījis VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" valdi un publiskajā telpā paziņojis, ka ministrija nespēj „izdarīt nekādas aktivitātes" ne uz lidostu, ne ari uz valsts īpašumā esošo nacionālo aviokompāniju airBaltic, citāts: "Satiksmes ministrija kā uzņēmuma akcionārs ir norādījusi, ka abu valsts uzņēmumu saimnieciskie jautājumi ir risināmi sarunu ceļā. Tā kā šobrīd abu sabiedrību jautājums par savstarpējiem saimnieciskajiem darījumiem atrodas tiesu instancēs, tad Satiksmes ministrija kā akcionārs nekādas aktivitātes uz abiem uzņēmumiem izdarīt nevar."

1. Kā Jūs vērtējat šādu Satiksmes ministrijas pozīciju, vai tā ir atbalstāma un vai šāda ministra bezdarbība nevar novest pie nozīmīga valsts aktīvu vērtību samazinājuma un izdevumiem valsts budžetam, ja šī situācija netiks savlaicīgi atrisināta?

Likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" nosaka valsts kapitāla daļu turētāja tiesības, atbildību un kompetenci. Saskaņā ar minēto normatīvo aktu, kā arī Komerclikumu kapitālsabiedrības valdes kompetencē ietilpst saimnieciskās darbības organizēšana, kā ari no tās izrietošo civiltiesisko strīdu risināšana. Nav uzskatāms, ka atbildīgā ministra rīcība būtu klasificējama kā bezdarbība, ņemot vērā, ka ministrs vairākkārt ir uzdevis rast risinājumu Jūsu vēstulē minētajai situācijai. Kapitālsabiedrību civiltiesiskie strīdi un no tiem finansējami no pašu kapitālsabiedrību līdzekļiem un nav tieši attiecināmi uz valsts budžetu. Tieša Satiksmes ministrijas ietekme/spiediens attiecībā uz situāciju un/vai tās risinājumu nav pieļaujama un var tikt traktēta kā valsts atbalsts kādai no kapitālsabiedrībām, kas ir klaji pretējs Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajam.

2.   Kā Jūs vērtējat šīs AS „Air Baltic Corporation" parādsaistības pret VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga""?

AS „Air Baltic Corporation" 2010. gada 20. jūlijā iesniedza prasības pieteikumu Rīgas apgaBalticsa, kurā apgalvots, ka VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" ļaunprātīgi izmantojusi dominējošo stāvokli un tādējādi nodarījis zaudējumus aviokompānijai. Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana esot izpaudusies kā diskriminējoši augstu cenu noteikšana AS „Air Baltic Corporation", salīdzinot ar trešo personu. VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" AS „Air Baltic Corporation" prasībā norādītajiem apstākļiem nepiekrita.

Izvērtējot lietderības apsvērumus attiecībā uz tiesvedību starp divām kapitālsabiedribām, kurās Satiksmes ministrija ir kapitāla daļu turētāja, sākot ar 2011.gadu tika uzsāktas sarunas par iespējamo risinājumu AS „Air Baltic Corporation" saistību dzēšanai pret VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"". Puses vairākkārt pēc abpusēja lūguma atlika tiesvedību, ņemot vērā, ka starp Pusēm norit mierizlīguma sarunas. Jānorāda, ka Pušu sarunu rezultātā Pusēm neizdevās rasta abpusēji pieņemamu risinājumu, kā rezultātā VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" 2014.gada 7.maijā iesniedza prasību par parāda un likumisko/līgumisko procentu piedziņu Rīgas rajona tiesā. Ar Rīgas rajona tiesas 2014.gada 12.jūnija lēmumu lietas izskatīšana nodota Ventspils tiesai. Lietas izskatīšana pēc būtības ir uzsākta.

3.   Vai Jūs uzskatāt, ka esošā situācija starp abiem valsts uzņēmumiem ir kā normāla saimnieciskā darbība? Kāpēc?

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pantu, katrai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā. Satiksmes ministrijai nav pamata un tiesību liegt kapitālsabiedrībās, kurās tā ir valsts kapitāla daļu turētāja, izmantot normatīvajos aktos paredzētās tiesības aizstāvēt to aizskartās intereses.

4.   Kā AS ,Air Baltic Corporation" parādsaistības ietekmēs VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" darbības drošuma spēju, finanšu stāvokli un attīstības stratēģijā nospraustos mērķus un uzdevumu izpildi?

Neskatoties uz to, ka lidsabiedrība "airBaltic" pilnā apmērā neveic maksājumus par Lidostas sniegtajiem pakalpojumiem, regulāri prognozējot un kontrolējot naudas plūsmu, šobrīd ir nodrošināta Lidostas finanšu stabilitāte. Gadījumā, ja arī turpmāk airBaltic turpinās nenorēķināties ar VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" par saņemtajiem pakalpojumiem, tas negatīvi ietekmēs VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" naudas plūsmu un maksātspēju.

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" tiesības un pienākumus attiecībā uz drošību nosaka šādi normatīvie akti.

Eiropas Savienības tiesību akti (regulas, lēmumi u.c.):

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta Regula (EK) Nr.300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu Nr.2320/2002.

•     Eiropas Komisijas Regula Nr.272/2009 ar ko papildina vispārējos civilas aviācijas drošības pamatstandartus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.3 00/2008 pielikumā.

•     Eiropas Komisijas 2010.gada4.marta Regula (EK) Nr.185/2010, ar ko nosaka silei izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā.

•     Eiropas Komisijas 2010.gada 26 janvāra Regula Nr.72/2010, ar ko nosaka procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai aviācijas drošības jomā.

•     Eiropas Komisijas 2010.gada 13. aprīļa Lēmums C(2010) 774, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus tādu kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā, kuros ir 18. panta a) punktā Regulā (EK) Nr.300/2008 minētā informācija.

Latvijas Republikas normatīvie akti:

•     Likums "Par aviāciju".

•     Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu".

•     Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumi Nr.463 „Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudes iesaistīto personu sertificēšanu un šo personu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā iesaistīto personu sertificēšanu".

•     Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumi Nr.415 „Noteikumi par civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu".

•     Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumi Nr.496 „Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība".

•     Ministru kabineta 2010.gada 20. jūlija rīkojums Nr.410 "Rīcības plāns civilās aviācijas gaisa kuģu un objektu apdraudējuma gadījumā" (Pretterorisma plāns "Lidmašīna").

•     Ministru kabineta 2013.gada 30. jūlija noteikumi Nr.460 „Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība un lidostas caurlaides izsniegšanas un anulēšanas kārtība".

•     Ministru kabineta 2014.gada 25. marta instrukcija Nr.2 „Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas un ārvalstu oficiālo delegāciju pārstāvjus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm".

Neskatoties uz esošo tiesvedību ar AS ,Air Baltic Corporation", normatīvo aktu prasības tiek izpildītas un VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" veic uzlikto funkciju/pienākumu izpildi labā kvalitātē. Saskaņā ar likumu „Par aviāciju", valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauks ir stratēģiski svarīgs, civilās aviācijas infrastruktūras attīstībai un sabiedrības interešu nodrošināšanai vajadzīgs lidlauks, kurā tiek nodrošināti nepieciešamie augstas kvalitātes un drošības standarti.

5. Ja parādsaistības vairāk kā 23 milj.euro apmērā neietekmē lidostas darbības drošumu un rīcībspēju, tad lūdzam Jūs paskaidrot, kā tiek veidots lidostas pakalpojumu tarifs, saskaņā ar kādu metodiku tas tiek noteikts, un kāda ir paredzēta tā piemērošanas kārtība?

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" šobrīd spēkā esošās Ministru kabineta noteiktās maksas par valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Raga"" lidlaukā sniegto pakalpojumiem stājās spēkā 2009.gada 1.novembrī, atceļot iepriekš spēkā esošos tarifus, kuriem tika piemērotas apjoma atlaides, kuras par konkurenci kropļojošām 2006.gada 22.novembn atzina Konkurences Padome, uzliekot Lidostai tiesisko pienākumu pārtraukt atlaižu piemērošanu. VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" tarifu izstrādei piesaistīja konsultantu SIA ,rEmst&Young Baltic".

Lidostas tarifus un pakalpojuma maksas regulē sekojoši normatīvie akti:

-     Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumi Nr.210 „Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu".

-     Ministru kabineta 2011.gada 23 .augusta noteikumi Nr.661 „Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām".

-     Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumi Nr.823 „Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu",

6.   Vai VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" visām lidsabiedrībām ir piemērojusi vienlīdzīgus pakalpojumu nosacījumus? Ja nav - tad lūdzu uzskaitīt atšķirības piemērotajos nosacījumos, un paskaidrot tās.

2004.gada 23 .jūlijā staip VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" un Ryanair tika noslēgts līgums, ar kuru Ryanair ir piešķirti atvieglojumi salīdzinoši ar citām aviokompānijām. VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" uzskata, ka ar VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" - Ryanair līgumu Ryanair tiek sniegts nelikumīgs valsts atbalsts, tāpēc Lidostas-Ryanair līgums ir atceļams no tā noslēgšanas brīža. Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā ietvertais valsts atbalsta jēdziens ietver jebkādu valsts vai ar valsts līdzekļiem jebkādā formā sniegtu atbalstu. Lai arī visbiežāk valsts atbalsts tiek sniegts tieši, piešķirot subsīdijas vai samazinot nodokļu slogu, valsts atbalsts var izpausties arī darījumos, kur viena no pusēm ir valsts iestāde, kura piedāvā dalījumu uz tādiem noteikumiem, kas tirgus apstākļos parasti netiek piedāvāti (sk., piemēram, Quiglev, С., European State Aid Law And Policy. Second Edition. Oxford: Hart Publishing, 2009, p. 3). Piešķirtais valsts atbalsts, ņemot vērā to, ka Ryanair veic pasažieru pārvadājumus un konkurē ar citiem aviopārvadātājiem visā Eiropas Savienības teritorijā, neapšaubāmi ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm (sk., piemēram, EST 1974. gada 2. jūlija spriedumu lietā C-173/73 [Itālija pret Komisiju], Krājums, 710. lpp.. kurā EST secinājusi, ka gadījumos, kad vienas dalībvalsts uzņēmumi konkurē ar citu dalībvalstu uzņēmumiem, ražošanas cenu izmaksu modifikācija ar valsts atbalsta starpniecību neizbēgami ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm). Ietekmi uz tirdzniecību starp dalībvalstīm konstatējusi arī Konkurences padome. Ņemot vērā norādītos apsvērumus VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" 2014.gada 10.janvārī vērsās Eiropas Komisijā ar sūdzību, kurā VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" lūdz Eiropas Komisiju pārbaudīt, vai Ryanair Ltd saskaņā ar 2004. gada 23. jūlija līgumu Nr.GH-04/10 nesaņem nelikumīgu valsts atbalstu, kas būtu atgūstams no Ryanair Ltd. Eiropas Komisija šobrid izvērtē VAS „Starptautiskā lidosta .Rīga"" iesniegto informāciju. Lēmuma pieņemšanas datums nav zināms.

7.   Lūdzu paskaidrot, vai Lidosta piemēro visiem vienlīdzīgu pieeju pakalpojumu pārtraukšanas nosacījumiem? Kas notiks situācijā, ja VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" pārtrauks sniegt pakalpojumus AS „Air Baltic Corporation"? Pie kādiem nosacījumiem tas ir paredzēts?

VAS Starptautiskā lidosta „Rīga"" visām aviokompānijām piemēro vienlīdzīgus līgumu pārtraukšanas nosacījumus, izņemot Ryanair Ltd - kā minēts atbildē uz 6.jautāiumu. Informējam, ka no 2011.gada VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" nav virszemes pakalpojumu sniedzējs AS ,Air Baltic Corporation".

8.   Ka Jūs vērtējat Satiksmes ministrijas darbību - gandrīz pilnā mērā VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" valdes nomaiņu un turpmāko pasīvo ministra reakciju uz samilstošo situāciju, neveicot nekādas aktivitātes attiecībā uz abiem valsts uzņēmumiem?

2014.gada 11.novembrī pēc pušu vienošanās tika izbeigtas tiesiskās attiecības ar VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" valdes priekšsēdētāju un valdes locekļiem, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 76.panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, 94.panta otro, trešo un ceturto daļu, 96.panta otro daļu, Komerclikuma 305.panta trešo daļu un, lai nodrošinātu VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" pārvaldes institūcijas - valdes lemtspēju un rīcībspēju, t.sk. pieņemtu lēmumus saistībā ar lidojumu drošību, kā arī lai nodrošinātu sabiedrības nepārtrauktu darbību, neradītu finanšu riskus, piemēram, laikus neveikto maksājumu vai nesniegtās informācijas dēļ. bija nepieciešams pieņemt lēmumus par VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa iecelšanu.

9.   Kādu iespaidu šo valsts uzņēmumu strīds var radīt valsts budžetam?

Šobrīd Satiksmes ministrijas rīcībā nav informācijas, ka VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" un AS „Air Baltic Corporation" savstarpējais strīds var radīt vai radīs ietekmi uz valsts budžetu.

10. Lūdzu sniegt Jūsu novērtējumu, kādu iespaidu šī situācija atstās uz šo valsts uzņēmumu rīcībspēju, reputāciju un aktīvu vērtību?

Pamatojoties uz likuma ,JPar aviāciju" 23,1 panta pirmās un otrās daļas nosacījumiem, Ministru kabinets 2011.gada 5 jūlijā ir izdevis noteikumus Nr.535, ar kuriem noteikts valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka statuss VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukam, kā ari lidlauka teritorijas (ari turpmākajai attīstībai nepieciešamās teritorijas) robežas un lidlauka teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Saskaņā ar likumu „Par aviāciju", valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauks ir stratēģiski svarīgs, civilās aviācijas infrastruktūras attīstībai un sabiedrības interešu nodrošināšanai vajadzīgs lidlauks, kurā tiek nodrošināti nepieciešamie augstas kvalitātes un drošības standarti. Ar" Ministru kabineta 2013,gada 2.jūlija rīkojumu Nr.297 (prot.Nr.36,51.§) un saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 7. panta pirmās daļas 11 .punktu un 17.panta pirmo un otro daļu VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga"" lidlauka teritorijai ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumu Nr.535 „Noteikumi par valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga"" lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu" 1. un 2. pielikumos noteiktajās robežās. Civiltiesisks strīds nevar prevalēt pār normatīvajos aktos noteikto Lidostas statusu un ir risināms tiesā, Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

11. Nav noslēpums, ka AS Air Baltic Corporation" tiek meklēts investors. Esošā situācija rada negatīvu ietekmi uz kompānijas vērtību. Vai, Jūsuprāt, šāda satiksmes ministra rīcība, ļaujot samilzt šai situācijai, nevar novest pie līdzīgas situācijas, kā ar AS Citadele banka pārdošanu, kad valsts bija spiesta pārdot tai piederošās akcijas par reālajai uzņēmuma vērtībai neatbilstošu cenu?

AS ,Air Baltic Corporation" ir veikusi uzņēmuma restrukturizāciju un šobrīd strādā ar tīro peļņu, kas ir būtisks faktors investora piesaistē.

12.2014. gada 19.novembrī Krājbankas bankas maksātnespējas administratora KPMG Baltics pārstāve zvērināta advokāte Una Petrauska minēja, ka bankai vēl ir palicis noteikts daudzums kredītu, kuri bija sarežģīti vai kuri bija saistīti ar iepriekšējām bankas amatpersonām, īpašniekiem. Ir 465 šādi aizdevumi ar kopējo prasījumu vairāku desmitu miljonu euro apmērā, kurus turpina apsaimniekot, to vidū ir arī aviosabiedrības airBaltic kredīts. Kā šīs kredītsaistības ietekmēs nacionālās lidsabiedrības attīstību un parādsaistību dzēšanu pret VAS Starptautiskā lidosta Rīga?

Lai arī AS „Air Baltic Corporation" panāktais risinājums ar „Latvijas Krājbankas" maksātnespējas administratoru KPMG Baltics ir būtisks solis uz priekšu AS „Air Baltic Corporation" pagātnes jautājumu risināšanā, tomēr minētais jautājums nav skatāms kontekstā ar darījumiem ar VAS „Starptautiskā lidosta ,,Rīga"" .

* iekšlietu ministrs - satiksmes ministra vietā

Novērtē šo rakstu:

5
10

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

"Vienotība" un rudenīga seksa pamatlikums: kam puņķi, tas apakšā

FotoBez pārsteigumiem: visnotaļ pro–eiropeiskā, pro–vērtību un pro–cilvēktiesību, pro–viskaukas Vienotība, pat bez mazākās žagošanās un bez pieklājīgas gražošanās, zibenīgi piekrīt Nacionālās apvienības īsajam un cietajam ultimātam, nekādu variantu par vējonisma izpausmi nepilsoņu bērnu sakarā, un basta. Kas notiek? Nekas sevišķs, koalīcijā tāda pati kārtība kā rudens seksā: kuram puņķi, tas apakšā. Un puņķainie šoreiz ir jau tikpat kā nosprāgušās Vienotības paliekas.
Lasīt visu...

21

VVF – „trekno gadu” prezidente. Mīti un realitāte

FotoBijusī valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga nekad nav īpaši vairījusies no asas un tiešas valodas. Latvijā ir pieņemts uzskatīt, ka viņa ir viena no visu laiku izcilākajām politiķēm. Daudzi Latvijas pilsoņi viņu bezgala ciena un slavē par ieguldījumu valsts attīstībā. Tomēr atrodas daži, kuri uzdrošinās nepiebalsot augstajam novērtējumam. Viņi saka, ka pat cienījamā Vaira Vīķe-Freiberga nav bijusi nevainojama un ne viss, ko viņa stāsta, ir patiesība pēdējā instancē. Vai nav pienācis laiks īsi aplūkot viņas devumu Latvijas valstij? Padomāt – vai, raugoties ar saules neapžilbinātu skatu, vismaz daži vispārpieņemti fakti nav uzskatāmi par mītiem?
Lasīt visu...

12

Patiesība vienmēr nāk gaismā. Vienmēr

FotoSavulaik es uzrakstīju grāmatu par Andri Šķēli un nosaucu to „Kampējs”. Apzīmējums iegājās uz daudziem gadiem, bet tagad, pēc šīrīta „Dienas” publikācijas par Vairas Vīķes-Freibergas „pulksteņa lietu” man šķiet, ka ir cilvēks, kam šis apzīmējums piestāv daudz labāk.
Lasīt visu...

21

Vladimira Vaškeviča atklātā vēstule Raimondam Vējonim

FotoAugsti godātais Prezidenta kungs! Vēršos pie Jums ar šo atklāto vēstuli, jo neredzu citu veidu, kā aizstāvēt savu godu un atjaunot savu labo reputāciju.
Lasīt visu...

21

Vai turpināsim maksāt Porziņģim?

FotoAizvakar iemetu kā oli tviterezerā īsu tvītu ar jautājumu, vai man ir tomēr nācies maksāt Porziņģim par viņa piedalīšanos basketbola mačos Latvijas vienības sastāvā? Tas bija kāda kolēģa raksta retvīts, kurā viss paskaidrots par apdrošināšanas maksu, iemesliem un summu lielumiem. Apdrošināšanas summa (123 000 eiro) bija kompensēta ar nodokļu naudas palīdzību, kurā savu daļu maksāju arī es – kā jau Latvijā strādājoša persona.
Lasīt visu...

12

Atvadu vārdi Konstantīnam Pupuram

Foto1987.gads... 14.jūnijs... Bastejkalns... Cilvēku grupa gatavojas atcerēties vienu no melnākajām dienām Latvijas tautas vēsturē... Tūkstošiem nevainīgu cilvēku, ieskaitot sievietes stāvoklī, mātes un viņu zīdainīšus, viņu mazgadīgos un nepilngadīgos bērnus... Māmuliņas, tētiņi, vecmāmiņas un vectētiņi... Viņus visus arestēja un izsūtīja uz Sibīriju... Daudzi neizdzīvoja..... Daudzi, arī dzīvi palikuši, neatgriezās..... Tās cilvēku grupas vārds ir “Helsinki-86”.
Lasīt visu...

21

Replika par „vējonismu” un tizlu „pirismu”

FotoNu jau iepriekšiepriekšējā dzīvē man reiz bija tāds gadījums. Ieklīdu kādas PR firmas kantorī ikurāt brīdī, kad tur apsprieda, ko pasākt ar klientu, kuram “kaut ko vajag”. Padoma vietā uzmācos ar savu ierasto jautājumu: vai stratēģijas dokuments ir? Proti, lai taisītu puslīdz sakarīgu taktisku iznācienu, tas jābalsta iepriekš apstiprinātā stratēģijā. Kāds tur dokuments, kāda stratēģija, manas pārgudrības esot nevietā. Klientam kaut ko vajag. Kaut ko. Vajag. Jo tad būs rēķins un būs samaksa.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Zooloģe. No pamfletu cikla „Siseņi”*

To zina tikai Kremlī. Zina ne visā Kremlī, bet tikai divos Kremļa kabinetos. No tiem viens kabinets atrodas 3.stāvā, bet otrs...

Foto

Tumšādainais Džordžs atbraucis pirms daudziem gadiem, viņam Latvija nepatīk, gribot braukt prom, tomēr nebrauc vis

Portāls Diena šodien ir publicējis no valsts naudas pārtiekošā Sabiedrības integrācijas...

Foto

Par klaju tiesību ignoranci* Lembergam sniegt liecības krimināllietā

Šodien Rīgas apgabaltiesa piemēroja man kārtējo procesuālo sankciju, kā arī aizliedza turpināt liecību sniegšanu, kategoriski nosakot, ka visas...

Foto

Pidriķis vai sabotieris?

Kad pirmoreiz padzirdēju par pašreizējā prezidenta Raimonda Vējoņa ieceri virzīt ideju par Latvijas pilsonības automātisku piešķiršanu jaunpiedzimušiem nepilsoņu bērniem arī gadījumā, ja neviens...

Foto

„De Facto” paustā informācija par it kā SIA “Belss” radītajām priekšrocībām ir nepamatota

2017. gada 10. septembrī Latvijas Televīzijas raidījumā “De Facto” tika pārraidīts sižets „Kā...

Foto

Pagodinos nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”

Saeimas Prezidijam: saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 65. pantu pagodinos Jums nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa...

Foto

Atklāta vēstule Valsts prezidentam: kam Jūs devāt zvērestu - tautai vai ierēdņiem?

Par notiekošo valstī atbildīgs ir tās vadītājs. Jūs, stājoties amatā, devāt mums zvērestu. Pierādiet,...

Foto

Deputāti, vai jūsos ir kaut nedaudz cilvēcības? Kļūstiet beidzot par cilvēkiem

Pēdējās dienās plašu publicitāti ir guvusi zvērināta tiesu izpildītāja veikta ievešana valdījumā, kur ar spēku...

Foto

Visa ārstu sertifikācijas sistēma pašlaik ir nelikumīga

Jums raksta ārsta–psihiatra Oskara Bundžas pacienti un pacientu tuvinieki, kas izveidojuši brīvprātīgu atbalsta grupu, lai nezaudētu psihiatra pakalpojumu saņemšanu...

Foto

Sarkano parvēniju spožums un posts

Rietumu kultūrā populārais salikums „spožums un posts” sākās ar kurtizānēm – pērkamām elegantām sievietēm, kurām ir labvēļi augstākajā sabiedrībā. Romānu „Kurtizāņu...

Foto

Viegli koloniāls „Telia” pātagas cirtiens

Nu, ko, esam sagaidījuši Ziemeļeiropas telekomunikāciju impērijas atbildes triecienu Latvijas suverēnas sakaru politikas centieniem: vai nu LMT un Lattelecom tikšot apvienoti – vai...

Foto

Vai tiešām darbs dara veselu, kā tas šķiet Reira ministrijai?

Ikviens no mums kādreiz ir bijis saaukstējies, patiesībā saaukstēšanās ir biežākais iemesls skolas un darba kavēšanai,...

Foto

Sociālisms - un kāpēc tas ir tik "toksisks" mūsdienu valdošajai elitei

Sociālisms (no lat. sociare - dalīties") ir plašs sociālo un ekonomisko iekārtu kopums, kuru mērķis...

Foto

Valsts prezidents uzticamus palīgus nevar atstāt bez atlīdzības

Viņnedēļ sacēlās liels žēlabains kaķu koncerts, ka prezidents regulāri prēmējot preses Siksni un pārējos mazos palīgus, neatskaitīdamies par...

Foto

Vai “dalītā izmeklēšana” nav organizētās noziedzības interesēs?

Šis raksts ir kārtējās pārdomas pēc TV raidījumu “Tieša runa” un par ierakstu publikāciju t.s. oligarhu lietā. TV raidījumā...

Foto

Palieciet (vismaz pagaidām) "katrs savā vietā", es (vismaz pagaidām) palikšu savā

Man ir patiess prieks ik reizi, kad par to "risku pazaudēt valsti" runā un raksta...

Foto

Stagnantais šarlatāns

Sastopami divi skaisti un šajā saulē aktuāli svešvārdi – stagnāts un stagnants. Burtu ziņā līdzība liela, taču katram vārdam ir sava nozīme....

Foto

Nelikumīgas putnu patversmes ir problēma ne tikai Latvijā vien

Pēc iepazīšanās ar Pietiek publikācijām par to, kā Latvijas devītais bagātākais cilvēks beidzot ir atvēlējis finanšu līdzekļus, lai viņa...

Foto

Ierēdņu nekompetence vai apzināta atsevišķu uzņēmumu lobēšana?

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi Ministru kabinetā apstiprināšanai noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa...

Foto

Jaunie mežu ciršanas plāni: likumdošana kā loģikas kļūda

Viens no politiķu lielākajiem riskiem ir nonākšana apkaunojošās situācijās, kurās jācenšas paskaidrot neiespējama saikne – starp savu rīcību...

Foto

Šis ir vēsturisks brīdis ar unikālu iespēju beidzot atrisināt OIK sakārtošanas jautājumu

Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācija (turpmāk–LAEF) jau 2017.gada maijā Ekonomikas ministrijā (turpmāk-EM) tika iepazīstināta ar...

Foto

Par sabiedriskā radio šefa meklēšanu un žurnālistikas “produkta” kvalitātes izpratni

Šajās dienās kārtējās komisijas atkal Rīgā gatavos kandidātus Latvijas vecākā (joprojām dzīvā) masmedija ar nosaukumu “Latvijas...

Foto

Tautas politiskā apziņa: faktori un tehnoloģijas

Tautas politisko apziņu nosaka tautas nacionālais raksturs jeb, svešvārdā izsakoties, mentalitāte – atsevišķam cilvēkam vai cilvēku kopai (tautai) raksturīgs domāšanas...

Foto

„Uzņēmējs” Skudra un viņa blēža loģika

Ar interesi iepazinos ar portālā publicēto rakstu, ko parakstījis bēdīgi slavenais „uzņēmējs”, kādreizējais bankas izsūtāmais zēns Uldis Skudra, kurš pēdējos...

Foto

Latvijā reiderismu piesedz tiesībsargājošās institūcijas

Jau kopš 2013. gada ilgst mērķtiecīgi uzbrukumi no Gulama Mohammada Gulami grupas puses. Ir pamats uzskatīt, ka viņa interesēs darbojas arī...

Foto

Mēs jaunu pasauli sev celsim. Jau atkal

Brīdi pēc Šarlotesvilles notikumiem sociālos medijus pāršalca skandaloza ziņa par it kā kādai Sorosa finansētai antifa aktīvistu grupai piederošu Evergreen koledžas (ASV) kampusā...

Foto

Aicinām Veselības ministriju izbeigt pacientu mānīšanu

Iekaisīgu zarnu slimību un psoriāzes pacienti aicina Veselības ministriju izbeigt pacientu mānīšanu un beidzot nodrošināt efektīvu medikamentu pieejamību....

Foto

Kāda ir Saeimas atbildība?

Latvijas attīstība pēdējos 27 gados liecina, ka Satversmē rakstītās normas ir tikai deklaratīvas un iedzīvotāji - tauta tiek vērtēta zemāk par slaucamu...

Foto

Autoratlīdzība ir jāmaksā. Aicinājums Latvijas autoriem

Latvijas Rakstnieku savienības vārdā aicinu Latvijas rakstošos autorus rūpīgi izvērtēt dažādu projektu vadītāju (tostarp tādu, kas pārstāv Latvijas Republikas uzņēmējus,...

Foto

Muhameda portrets

Ceturtdien, 17.augustā Katalonijas pilsētā Barselonā musulmaņi pastrādāja kārtējo teroraktu, ar automobili ietriecoties cilvēkos un laupot 14 nevainīgas dzīvības, tostarp diviem maziem bērniem atņemot tēvu. Nākamajā dienā...

Foto

Motivācija celt labklājību vai ņemt kukuli?

Latvijas attīstību kavē tas, ka cilvēkiem, kam esam uzticējuši attīstīt mūsu valsti, nav patiesas motivācijas to darīt, izņemot politisko atbildību....

Foto

Valstiskuma metabolisms un kultūras liekulība

2017.gada vasarā „Rīdzenes sarunas” sašūpoja latviešu vislielāko politisko grēku – LR krimināli oligarhisko valsts iekārtu. Tika sašūpots valstiskums visaugstākajā līmenī. Tāpēc pret...

Foto

Par manis paša kļūdām es pats esmu maksājis, maksāju un turpināšu maksāt

Te manas pārdomas, kuras rakstīju reiz, kad pēc kārtējās, enerģētiski, intelektuāli un sirdsgudri piesātinātās...

Foto

Ašeradens būs īstais

Labdien, biedri un atbalstītāji, visi. kam rūp tiesiska, latviska un eiropeiska Latvija! Šajā sestdienā mēs sanāksim kopā. lai lemtu par mūsu partijas nākotni,...

Foto

Atklāta vēstule Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātam Andrejam Judinam

Latvijas Republikas 12. Saeimas 2017. gada 21. jūlija ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums ar nosaukumu “Par valsts...

Foto

Latvijas attīstība Šveika garā jeb ķemertiņu reģistram būt

Brīdināts, ka pēc likuma par šķiņķa zādzību pienākas sods no 6 mēnešiem līdz 20 gadiem, krietnais kareivis Šveiks...

Foto

SS.LV un VID strīds parāda, ka dzīvojam represīvā valstī

Šodien Cīrules kundze LTV paziņoja, ka strīds starp VID un SS.lv esot pievērsis uzmanību tam, vai būt...

Foto

Haltūra, ko veselības ministre Čakša sauc par likumprojektu un kas Kučinskim šķiet derīga

Lai novērstu uzmanību no veselības aprūpes pamatproblēmām – mediķu streika, zemas efektivitātes un...

Foto

Nevajag eksperimentēt ar sešgadniekiem

Laikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija gatavo apjomīgu nozares reformu, kas skar dažādus būtiskus jautājumus, tostarp t.s. sešgadnieku jautājumu, jāatceras, ka mēģinājumi...

Foto

Par "iztīrīto" Nacionālo mākslas muzeju un elitāri politisko kroni

Pēc ilgstošas rekonstrukcijas 2016. gadā vasaras sākumā cilvēku apskatei tika atvērts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ar...

Foto

Par valsts un pašvaldību amatpersonu elektroniskās sarakstes atbilstību likumam

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības un...

Foto

Papildizglītības un katalizatora izpalīdzība

Tagadnes politiķu intelektuālā potenciāla objektīvs vērtējums nav sasniedzams bez jaunām zināšanām. Tas pavēloši attiecas uz LR politiķu vērtējumu. LR politisko kadru analītika...

Foto

Piespiedu noma: diena, kad es atguvu ticību taisnīgai tiesai

Lai cik tiesas neatkarīgas, likums nemainās no tā, kura tiesa to piemēro. It kā ābeces patiesība. Nesen...

Foto

Mums Molotova – Ribentropa pakta sekas ir jālikvidē pilnībā

Darbu ir sākusi Saeimas izmeklēšanas komisija, kam būtu jāvērtē oligarhu sarunas un lietas izmeklēšanas izčākstēšanas iemesli. Taču...

Foto

Kaimiņš "sēž, vēro un neko nelaiž uz āru"

Pietiek lasītāji pēdējā laikā interesējušies – kur pēc pašvaldību vēlēšanu iznākuma esot pazudis latvju tautas interešu pēdējais aizstāvis...

Foto

Mīti un patiesība par „Lidl” jaunajām darbavietām un zemajām cenām

Latvijā Lidl ienākšana mazumtirdzniecības segmentā sākusies ar ceļa izzāģēšanu – slepenības aura ap Rīgas mikrorajonā Purvciemā gaidāmo koku...

Foto

SS.LV ir mūsu sabiedrības un ēnu ekonomikas spogulis

Es neaizstāvu Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par izvēlēto problēmas risināšanas formu, jo uzskatu, ka bija un ir citi...

Foto

Ēēēēēēēēēēē...

Man nudien nebija nodoma divas dienas pēc kārtas izteikties par vienu un to pašu tēmu, taču pašreizējās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ilzes Cīrules pirmdienas...