Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Šoreiz nerunāsim par MK 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” atbilstību Satversmei vai citiem normatīviem aktiem. Šoreiz runāsim par to, ka Valsts ieņēmumu dienests, kuru joprojām turpina “vadīt” ģenerāldirektores izstrādājums Ieva Jaunzeme, savā patvaļā grib pat pārspēt valdību un atstādināt nevakcinētus  darbiniekus bez darba algas saglabāšanas jau no 2021.gada 26.oktobra! Nosūtu visiem VID darbiniekiem nosūtīto e-pastu. Pielikumā - dokumenti, uz kuriem ir atsauces e-pastā.

Valsts ieņēmumu dienesta Personālvadības pārvaldes paziņojums darbiniekiem

Labdien! Atbilstoši Valsts kancelejas sniegtajam skaidrojumam par Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.2. apakšpunktā noteikto pienākumu uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu laikā no informācijas saņemšanas, Personālvadības pārvalde informē:

par nodarbinātajiem, kuri vakcināciju nebūs uzsākuši atbilstoši VID 2021. gada 12. oktobra rīkojuma Nr. 281 “Par Valsts ieņēmumu dienesta nodarbināto darba pienākumu izpildi ārkārtējās situācijas laikā” 1.1.5. apakšpunktā noteiktajā termiņā, proti, 10 dienu laikā no šī rīkojuma saņemšanas dienas, tiks izdots rīkojums par dīkstāves bez darba samaksas saglabāšanas noteikšanu.

Tādējādi par nodarbinātajiem, kuri nav uzsākuši vakcinācijas procesu vai nav uzrādījuši apliecinājumu par vakcinācijas procesa uzsākšanu (pirmās vai otrās devas saņemšanu), ar 2021. gada 26. oktobri tiks izdots rīkojums par dīkstāves bez darba samaksas saglabāšanas noteikšanu.

Nodarbinātais varēs atsākt pildīt amata pienākumus, kad būs informējis Personālvadības pārvaldi un tiešo vadītāju par sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanu un būs izdots rīkojums par dīkstāves noteikšanas atcelšanu.

Papildus informējam, ka dīkstāve netiks noteikta tiem nodarbinātajiem, kuriem ir objektīvs ar veselību saistīts iemesls atlikt vakcināciju pret Covid-19 uz noteiktu laiku un par minēto nodarbinātais kopā ar iesniegumu DVS (VID nodarbināto iesniegumi un citi dokumenti -> Par vakcināciju) iesniedz klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19 uz noteiktu laiku. Šajā laikā nodarbinātais var turpināt pildīt amata pienākumus attālināti, bet klātienē – uzrādot sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu.

!!! Līdz ar to aicinām nodarbinātos savlaicīgi uzsākt vakcinācijas procesu, kā arī atgādinām, ka atbilstoši VID rīkojuma Nr. 281 1.1.7. apakšpunktā noteiktajam līdz 2021. gada 25. oktobrim (VID rīkojumā Nr. 281 ir līdz 27. oktobrim, taču minētais rīkojums un tajā noteiktais termiņš tiks grozīts) jāiesniedz iesniegums DVS (VID nodarbināto iesniegumi un citi dokumenti -> Par vakcināciju).

RĪKOJUMS

12.10.2021.

Nr. 281

Par Valsts ieņēmumu dienesta nodarbināto darba pienākumu izpildi ārkārtējās situācijas laikā

Lai paredzētu atbilstošu pasākumu kopumu Covid-19 infekcijas izplatības laikā, efektīvi aizsargātu sabiedrības (t.sk. nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju) veselību un drošību[1], samazinātu Covid-19 inficēšanās un izplatības riskus, kā arī nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) darbības nepārtrauktību, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 662) un Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto, uzdodu:

VID ierēdņiem un darbiniekiem (turpmāk – nodarbinātais):

amata pienākumu izpildi veikt attālināti, ja darba specifika to pieļauj;

amata pienākumu izpildi klātienē veikt tiem VID nodarbinātajiem, kuru amatu saraksts apstiprināts VID rīkojumā par amatiem, kuri amata pienākumus nevar veikt attālināti, kā arī atsevišķos gadījumos īslaicīgi citiem VID nodarbinātajiem ar derīgu Covid-19 testu vai vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

veicot uzraudzības, kontroles (t.sk. tematisko pārbaužu), operatīvās vai izmeklēšanas darbības, vai administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu klātienē (piem., VID objektā, nodokļu maksātāju telpās utml.), ir nepieciešams derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Saskaņā ar šī rīkojuma 1.2.1.apakšpunktā noteikto, atsevišķos gadījumos pieļaujams derīgs sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts;

VID objektos ierasties tikai ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas[2] vai pārslimošanas sertifikātu[3], vai:

līdz 2021. gada 19. oktobrim – ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai ārstniecības iestādē veiktu antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām;

no 2021. gada 20. oktobra līdz 15. novembrim – ar Covid-19 testēšanas sertifikātu;

šī rīkojuma 1.1.4.1. un 1.1.4.2. apakšpunktā minētā Covid‑19 testēšanas sertifikāta iegūšanas (t.sk. Covid-19 testa veikšanas) izdevumus nodarbinātais sedz no personīgajiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, ja VID ar atsevišķu rīkojumu ir noteicis, ka nodarbinātajam tiek atlīdzināti Covid‑19 testa veikšanas izdevumi;

nodokļu maksātājiem pakalpojumus klientu apkalpošanas vietās sniedz tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

ja nodarbinātais vēl nav vakcinējies vai nav uzsācis vakcinācijas procesu, uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no šī rīkojuma saņemšanas dienas un to pabeigt ne vēlāk kā septiņas dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa (izņemot, ja nodarbinātajam ir derīgs pārslimošanas sertifikāts);

nekavējoties uzrādīt vai nosūtīt šī rīkojuma 1.1.4. apakšpunktā minētos dokumentus pēc tiešā vadītāja vai Personālvadības pārvaldes (turpmāk – PP) Personāla apkalpošanas daļas nodarbināto pieprasījuma;

ne vēlāk kā līdz 2021. gada 27. oktobrim aizpildīt iesniegumu (1. pielikums) Dokumentu vadības sistēmā (turpmāk – DVS), ja uz rīkojuma izdošanas brīdi nav derīga vakcinācijas sertifikāta:

par vakcinācijas pret Covid-19 infekciju uzsākšanu un pabeigšanas termiņu vai par pieņemto lēmumu saistībā ar Covid-19 vakcinācijas neuzsākšanu;

par to, ka saskaņā ar ģimenes vai ārstējošā ārsta ieteikumu vakcinācija uz noteiktu laiku objektīvu iemeslu dēļ ir atlikta, pievienojot ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņu. Nodarbinātā pienākums ievērot MK noteikumu Nr. 662 219. punktā noteikto un nekavējoties informēt PP par klīniskās universitātes slimnīcas konsilija sniegto atzinumu;

par pārslimošanas sertifikāta derīguma termiņu un par vakcinācijas pret Covid-19 infekciju uzsākšanu plānoto termiņu vai par pieņemto lēmumu saistībā ar Covid-19 vakcinācijas neuzsākšanu;

amata pienākumus veicot attālināti, ir pienākums:

visu darba laiku izmantot amata pienākumu izpildei;

atbilstoši iespējām iekārtot darba vietu dzīvesvietā tādā veidā, lai novērstu iespējamos riskus darba aizsardzībā;

nodrošināt personas datu un citas ar likumu aizsargājamas informācijas aizsardzību un to, lai, veicot amata pienākumus attālināti, trešajām personām nav pieejama informācija par nodarbinātā veicamajiem pienākumiem, uzdevumiem un apstrādājamiem datiem;

pirms attālinātā darba uzsākšanas pāradresēt dienesta tālruņa zvanus uz privātā tālruņa numuru;

struktūrvienību vadītājiem (daļu, nodaļu vadītājiem, virsuzraugiem, muitas maiņas vadītājiem):

atbilstoši iespējām un darba specifikai līdz 2021. gada 14. novembrim pārstrukturēt uzraudzības, kontroles (t.sk. tematisko pārbaužu), operatīvās vai izmeklēšanas darbību, vai administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu klātienē un to izpildē prioritāri norīkot nodarbinātos ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

ja padotībā esošais nodarbinātais, uzsākot amata pienākumu izpildi klātienē, neuzrāda vai nenosūta šī rīkojuma 1.1.4. apakšpunktā minētos dokumentus, nepielaist nodarbināto pie amata pienākumu izpildes klātienē, kā arī DVS ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā sagatavot aktu (2. pielikums) un to parakstīt, ja iespējams, pievienot nodarbinātā paskaidrojumu par šajā rīkojumā noteikto prasību neievērošanas iemesliem;

līdz 2021. gada 22. oktobrim informēt PP, nosūtot uz e-pasta adresi [email protected] apkopotā veidā informāciju par savā struktūrvienībā nodarbināto vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esību vai vakcinācijas pret Covid-19 infekciju uzsākšanu un pabeigšanas termiņu, vai par pieņemto lēmumu nevakcinēties pret Covid-19 infekciju (norādot nodarbināto vārdus un uzvārdus);

ar 2021. gada 15. novembri padotībā esošo nodarbināto, kurš nav uzrādījis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, nepielaist pie amata pienākumu izpildes;

kontrolēt to padotībā esošo nodarbināto vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta[4] vai līdz 2021. gada 14. novembrim derīga Covid-19 testa esību, kuri amata pienākumus veic klātienē. Minētā fakta apliecinošus dokumentus pēc saņemšanas un apskates nekavējoties iznīcināt;

atbilstoši iespējām informēt padotībā esošos nodarbinātos (t.sk. arī attaisnotā prombūtnē esošos) par šajā rīkojumā noteiktajām prasībām;

publiskos pakalpojumus[5] sniegt:

attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta, izņemot pakalpojumu sniegšanu Muitas pārvaldes muitas kontroles punktos;

nodrošināt, ka kontroles pasākumu (t.sk. tematisko pārbaužu) veikšanu un administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu klātienē veic VID nodarbinātie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

ja nodarbinātais nevar uzrādīt kādu no šī rīkojuma 1.1.4. apakšpunktā minētajiem dokumentiem (līdz 2021. gada 14. novembrim), nodarbināto nepielaist pie amata pienākumu izpildes klātienē (dīkstāve) un nodarbinātajam par šo laiku neizmaksāt darba samaksu.

Patstāvīgās struktūrvienības vadītājam:

līdz 2021. gada 22. oktobrim VID ģenerāldirektoram iesniegt VID un attiecīgās patstāvīgās struktūrvienības darba plānos 2021. gadam noteikto uzdevumu izpildes redzējumu, ņemot vērā noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus;

izvērtēt iespēju nodarbinātajam, kurš neplāno vakcinēties pret Covid‑19 un kuram atbilstoši pašreizējam amatam nav iespējams strādāt attālināti, uzdot līdz 2021. gada 14. novembrim pildīt citus amata pienākumus.

Šī rīkojuma spēkā esības laikā VID 2021. gada 7. maija iekšējos noteikumos Nr. 37 “Darba aizsardzības instrukcija Nr. 1-2021 darbam ar biroja tehniku” noteiktās prasības darba vietas iekārtošanai attiecībā uz attālināto darba vietu (nodarbinātā dzīvesvietā) ir rekomendējamas.

Tiešais vadītājs vienas dienas laikā, izmantojot DVS uzdevumu “Iepazīties”, nodrošina pakļautībā esošo nodarbināto iepazīstināšanu ar šo rīkojumu. Nodarbinātajam vienas dienas laikā iepazīšanos ar šo rīkojumu apliecināt DVS, nospiežot pogu “Pabeigt iepazīšanos”. Tiešais vadītājs nodrošina kontroli pār padotībā esošo nodarbināto iepazīšanos DVS ar šo rīkojumu.

Atzīt par spēku zaudējušu VID 2021. gada 21. jūlija rīkojumu Nr. 200 “Par Valsts ieņēmumu dienesta darba organizāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”.

Rīkojumu publicēt VID Koplietošanas sistēmas Krātuves vietnē sadaļā “Personāla vadības dokumenti” – “Darba kārtība” – “Darba laika organizēšana”.

Ģenerāldirektore   I. Jaunzeme

Anotācija

Ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto, ir aktualizēts un jaunā redakcijā izdots VID rīkojums par VID darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā.

Informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta lēmumam visi valsts un pašvaldību institūciju (tai skaitā kapitālsabiedrību) darbinieki un amatpersonas no 2021. gada 15. novembra savus amata pienākumus var veikt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tādējādi aicinām rūpīgi iepazīties ar VID rīkojumā par VID darba organizāciju noteikto.

Būtiskākās izmaiņas:

- darbs klātienē līdz 2021. gada 14. novembrim tiek veikts epidemioloģiski daļēji drošā vidē (atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas vai tādas personas, kuras var uzrādīt negatīvu testēšanas rezultātu), izņemot  uzraudzības, kontroles, operatīvās un izmeklēšanas laikā, kad tajā piedalās nodokļu maksātājs;

- darbs klātienē ar 2021. gada 15. novembri tiek veikts epidemioloģiski drošā vidē (atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas), izņemot  uzraudzības, kontroles, operatīvās un izmeklēšanas laikā, kad tajā piedalās nodokļu maksātājs;

- nodarbinātie amata pienākumu izpildi veic attālināti, ja darba specifika to pieļauj;

- amata pienākumu izpildi klātienē veic tikai nodarbinātie:

1. kuru amati noteikti VID rīkojumā “Par amatu, kuri amata pienākumu izpildi nevar veikt attālināti, saraksta apstiprināšanu”;

2. lai klātienē (piem., VID objektā, nodokļu maksātāju telpās utml.) veiktu uzraudzības, kontroles (t.sk. tematisko pārbaužu), operatīvās vai izmeklēšanas darbības, vai administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu;

3. kuriem amata pienākumu izpildes ietvaros nepieciešama īslaicīga ierašanās VID objektā

4. kuriem ir derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai arī derīgs Covid‑19 tests (tikai līdz 2021. gada 19. oktobrim) vai derīgs sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts (tikai līdz 2021. gada 14. novembrim);

ar 2021. gada 15. novembri VID nodarbinātie amata pienākumus (neatkarīgi vai tie tiek veikti klātienē vai attālināti) var veikt tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Struktūrvienību vadītājiem:

- atbilstoši iespējām un darba specifikai līdz 2021. gada 14. novembrim pārstrukturēt uzraudzības, kontroles (t.sk. tematisko pārbaužu), operatīvās vai izmeklēšanas darbību, vai administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu klātienē un to izpildē prioritāri norīkot nodarbinātos ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

- ja padotībā esošais nodarbinātais, uzsākot amata pienākumu izpildi klātienē, neuzrāda vai nenosūta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai derīgu Covid‑19 testa rezultātu (līdz 2021. gada 14. novembrim), nepielaist nodarbināto pie amata pienākumu izpildes klātienē, kā arī Dokumentu vadības sistēmā ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā sagatavot aktu, to parakstīt, ja iespējams pievienot nodarbinātā paskaidrojumu par noteikto prasību neievērošanas iemesliem;

- līdz  2021. gada 22. oktobrim jāinformē Personālvadības pārvaldi apkopotā veidā par savā struktūrvienībā nodarbināto vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību, vakcinācijas pret Covid-19 infekciju uzsākšanu un pabeigšanas termiņu vai par pieņemto lēmumu nevakcinēties pret Covid-19 infekciju;

- ar 2021. gada 15. novembri padotībā esošo nodarbināto, kurš nav uzrādījis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, nepielaist pie amata pienākumu izpildes;

      - jākontrolē padotībā esošo nodarbināto vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai derīga Covid-19 testa esamību, kuri amata pienākumu izpildi veic klātienē;

- atbilstoši iespējām jāinformē padotībā esošos nodarbinātos (t.sk. attaisnotā prombūtnē esošos) par rīkojumā noteiktajām prasībām.

Patstāvīgās struktūrvienības vadītājam:

līdz 2021. gada 22. oktobrim VID ģenerāldirektoram iesniegt VID un attiecīgās patstāvīgās struktūrvienības darba plānos 2021. gadam noteikto uzdevumu izpildes redzējumu, ņemot vērā noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus.

Nodarbinātajiem t.sk., visa līmeņa vadītājiem:

jāievēro noteiktās prasības attiecībā uz amata pienākumu izpildi klātienē. Klātienē atrasties atbilstoši rīkojumā noteiktajos gadījumos un tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai derīgu testēšanas sertifikātu (līdz 2021.gada 14.novembrim), kurš veikts par nodarbinātā personīgajiem līdzekļiem (ja tas nav noteikts citā rīkojumā). Tiešajam vadītājam derīgu Covid-19 testa rezultātu uzrādīt vai nosūtīt (pa tālruni vai elektroniski e-pastā) pirms amata pienākumu uzsākšanas klātienē; 

jāinformē tiešo vadītāju par īslaicīgu ierašanos klātienē rīkojumā noteiktajā gadījumā;

jāuzrāda vai jānosūta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai derīgs Covid-19 testa rezultāts pēc tiešā vadītāja, Personālvadības pārvaldes Personāla apkalpošanas daļas nodarbināto pieprasījuma;

veicot uzraudzību, kontroli vai izmeklēšanas darbības, nav pienākums uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu personām attiecībā uz kurām tiek veiktas iepriekš minētās darbības;

jāizpilda prasības attiecībā uz vakcināciju (visiem nodarbinātajiem, t.sk. tiem, kuri amata pienākumus veic attālināti):

jāuzsāk vakcināciju ne vēlāk kā 7 dienu laikā no rīkojuma saņemšanas dienas (prombūtnē esošajiem – nodarbinātā privātā elektroniskā pasta adresē vai no VID vēstules saņemšanas deklarētās dzīvesvietas  adresē) un to jāpabeidz ne vēlāk kā 7 dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa (rīkojuma 1.1.5.punkts);

līdz 2021. gada 27. oktobrim iesniegt iesniegumu (rīkojuma 1.1.7.punkts).

Ja līdz 2021. gada 14. novembrim nevar uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ir informējis, ka neveiks vakcināciju pret Covid-19 infekciju, nodarbināto ar 2021. gada 15. novembri nepielaiž pie amata pienākumu izpildes klātienē (atstādina) un nodarbinātajam par šo laiku neizmaksā darba samaksu.

1. pielikums Valsts ieņēmumu dienesta 12.10.2021. rīkojumam Nr. 281

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram

IESNIEGUMS

Par Covid-19 vakcināciju

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.2. un 5.3. apakšpunktā noteikto prasību, ka no 2021. gada 15. novembra valsts institūciju darbinieki un amatpersonas amata pienākumus var veikt tikai tad, ja ir Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, informēju, ka:

(atzīmēt  ar x)

esmu uzsācis ________ (dd.mm.gg.) vakcināciju pret Covid-19 infekciju, plānotais pabeigšanas termiņš ir ____________________ (pievienot saņemto vakcinācijas karti)

man ir pārslimošanas sertifikāts ar beigu termiņu__________, un līdz sertifikāta beigu termiņam:

uzsākšu vakcināciju, plānoju to_______(mm.gg.)

neplānoju veikt vakcināciju pret Covid-19 infekciju

esmu pieņēmis/usi lēmumu neveikt vakcināciju pret Covid-19 infekciju

saskaņā ar ārsta ieteikumu vakcinācija uz noteiktu laiku ir atlikta, un dokumenti tiks iesniegti klīniskās universitātes slimnīcas konsilijam atzinuma sniegšanai (pievienot ārsta izsniegto izziņu)

2. pielikums Valsts ieņēmumu dienesta 12.10.2021. rīkojumam Nr. 281

AKTS

Par V.Uzvārds nepielaišanu pie amata pienākumu izpildes

_____________________________________________________________________

(struktūrvienība, amats, vārds, uzvārds)

_______________________________ plkst. ________ ieradās klātienē darba vietā

(datums)

_____________________________________________________________________

(adrese, pilsēta, kabineta vai darba vietas numurs)

un tiešajam vadītājam neuzrādīja (atbilstošo atzīmēt ar “X”):

sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu vai derīgu Covid-19 testa rezultātu (atbilstoši MK noteikumos Nr. 662 noteiktajam).

*Ja iespējams, pielikumā pievieno faktu apliecinošus dokumentus (piemēram, pieprasījums e-pastā iesniegt sertifikātu) un nodarbinātā kontakttālruni saziņai ____________________________.

Tiešā vadītāja amata pilns nosaukums      (paraksts)        V. Uzvārds


[1] Publisks pakalpojums – valsts un pašvaldības institūciju funkciju un uzdevumu veikšana.

[2] Izsniedz personai, kurai atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētai vai Pasaules Veselības organizācijas atzītai vakcīnas lietošanas instrukcijai ir ievadīts pilnam vakcinācijas kursam ar konkrēto vakcīnu atbilstošs vakcīnu devu skaits (vai jauktas devas atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatai) un kurai ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, kā arī persona, kurai ar RNS testu ir apstiprināta inficēšanās ar SARS CoV-2 un ir ievadīta Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīga regulatora reģistrēta vai Pasaules Veselības organizācijas atzīta viena vakcīnas deva un kurai no tās ievades ir pagājušas 14 dienas.

[3] Izsniedz personai, kurai ir apstiprināta Covid-19 diagnoze, veicot RNS testu, un kurai kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, ir pagājušas 11 dienas, bet ne vairāk kā 180 dienas.

[4] Sertifikāta derīgumu pārbauda tīmekļvietnē www.Covid19sertifikats.lv (sadaļā “verificēt sertifikātus”) vai lietotnē Covid19Verify, izmantojot sertifikāta QR kodu.

[5] Publisks pakalpojums – valsts un pašvaldības institūciju funkciju un uzdevumu veikšana.

Novērtē šo rakstu:

38
20

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

12

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

FotoAr nelabu sajūtu sekoju medijos publicētajām ziņām par Zolitūdes traģēdijas tiesvedību. Esmu būvinženieris, absolvējis Venecuēlas Centrālo universitāti, un man ir Kārnegija un Melona Universitātes (ASV) maģistra grāds būvinženierijā (ar iespējami augstāko atzīmi).
Lasīt visu...

21

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

FotoANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti publiskajā sektorā, bet labākā proporcija esot Austrijā – 4%. Ieliku šo ziņu Twitter, un tas sāka vārīties. Esot sajaukti āboli ar bumbieriem, un vispār, kas tā tāda par organizāciju?
Lasīt visu...

12

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

FotoŠis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts! Mēs runājām, aicinājām apstāties un pārtraukt LATVJU TAUTAS iznīcināšanas politiku. Taču viss veltīgi. Jūs nevēlējāties mūs sadzirdēt, ieklausīties un saprast - PIETIEK! Tad runāsim citā "valodā" ! Jums saprotamajā!
Lasīt visu...

21

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

FotoSaistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra un hibrīdkara apdraudējuma apstākļos steidzami izvirzot “partnerības” likumprojektu pieņemšanu, paužam savu nostāju.
Lasīt visu...

21

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

FotoMēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu.
Lasīt visu...

12

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

FotoRailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst ~6 miljardu eiro Latvijas posmam (~puse Latvijas budžeta) un Eiropa visu naudu 100% nedos. Ko darīt?
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...

Foto

Vai šodien jau esi ļāvis sevi apmuļķot? Ja ne, ņem vērā šo rakstu!

Nevienam nepatīk, ka viņu apmuļķo. Pēc Eirobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāju jūtas pārliecināti,...

Foto

Elektrības cenu līkloči – vai Latvijas iedzīvotāji izmanto savas iespējas?

Ir pagājis gads kopš Nord Pool biržas vairumtirdzniecības cenas Latvijā uzrādīja prātam neticamus rekordus, vidējai mēneša cenai pārsniedzot...

Foto

Man ir cits viedoklis!

Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra 217. A (III) rezolūcijas preambulā teikts - ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās...

Foto

Nevajag ņaudēt!

Visa nauda tiek izsaimniekota caur valsts konkursiem, sadārdzinot visu 5x utt. Vajag pieņemt tikai pareizu likumu par visu konkursu auditu un konkursus auditēt no...

Foto

Vai privātie mežu īpašnieki šobrīd saredz ilgtspējīgas mežsaimniecības jēgu?

Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd pret mežsaimniecības nozari valda sarežģīta un bieži vien pretrunīga sabiedrības attieksme. Vairāku...

Foto

„Rail Baltica” skandalozais iepirkums – kas tālāk?

„Rail Baltica” - uzņēmumu apvienība no Turcijas, kuras sastāvā ir kompānijas "IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş." un...

Foto

Helmanis publiski sašutis par... Puntuļa rīkoto konkursu?

Ir tāda anekdote: “Zvēru mazuļi pagalmā lielās ar saviem vecākiem. Vienam tētis tādā amatā, otram mamma tur strādā. Lācēns...

Foto

Cilvēku viedoklis SIF ekspertiem nerūp!

Ir tāda anekdote: “Eksperti norāda, ka valsts attīstās, iedzīvotāji apgalvo, ka viņi to nejūt, bet iedzīvotāji jau nav nekādi eksperti!” Līdzīgi...

Foto

Piesakos uz pirmo vietu konkursā par vistukšākajām frāzēm

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir viena no mūsu vissvarīgākajām kultūras tradīcijām. Ir nepieņemami, ka mākslinieki un...

Foto

„airBaltic” - varbūt viss ir stipri vienkāršāk

Lai aizmuktu ar „airBaltic” lidmašīnām, nav jātaisa slēgtas Ministru kabineta (MK) sēdes. Tā ir valstij piederoša kompānija un pietiks...

Foto

Kādēļ vairs nenotiks neviena mana intervija ar “Latvijas Avīzes” žurnālisti Egli?

Galvenais iemesls ir – es nevēlos piedalīties iestudētās izrādēs, kas aiz žurnālistikas maskas nolaupa mums...

Foto

Enerģijas pašpietiekamības nozīme Latvijas nākotnei

Saeimas deputātiem nodoti izskatīšanai Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā....

Foto

Tautas kustība "Veselais saprāts"

Šorīt, kad pasaule dejo virs bezdibeņa, kad mūsu dzīvei tiek sisti pamati zem kājām, kad pašsaprotamas lietas tiek apšaubītas, kad sabiedrībai un...

Foto

Vēlreiz brīdinām – neaiztieciet mūsu peļņu!

Ir skaidrs, ka priekšlikumi palēninās vai daļēji apstādinās kreditēšanu, kā arī negatīvi ietekmēs Latvijas reputāciju un kredītreitingu, kas sadārdzinātu valsts...

Foto

Valdība parādīja visa veida migrantiem, ka mēs esam mīkstie

Vakar bija ļoti svarīgs tests mūsu valdībai, prezidentam, drošības iestādēm, kuru tie neizturēja....

Foto

Izraēlai ir jāizdara pareizā izvēle

23.oktobrī Pietiek tika publicēts mans raksts ar nosaukumu ”Izraēla pret “Hamās””, kurā izklāstīju savu redzējumu par notikumu attīstības scenāriju un lēmumiem, kas būtu...

Foto

Nediplomātiskais un nekorektais Kariņš nav visa Latvija

Diena sākās ar ziņu par Latvijas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa izraisīto skandālu. Katalonijā viena no centrālajām mediju ziņām ir...

Foto

Piederība Rietumiem nav tikai ērtības un iespējas

Diemžēl var prognozēt, ka Eiropā pieaugs naida noziegumu skaits. Diemžēl mazāka, manuprāt, ir izpratne, ka tā nav specifiski ebreju...

Foto

Komentārs par to, ka Latvijai esot jākļūst par bezskaidras naudas valsti

Pārlasīju rakstu vairākas reizes un tā arī nesapratu, kāpēc Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas norēķinu...

Foto

Kad divi latvieši savā starpā runā angliski vai krieviski, tie faktiski noliedz savu tēvu un māti

Sveicu jūs Valsts valodas dienā! Latvijas valstiski un nacionāli domājošās...

Foto

Kāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" neveicas ar ES projektu realizāciju

Divi vienkārši iemesli. Pirmais: uzņēmuma padomes nekompetence. Izjaucot koncerna vadības procesus, kas sekmīgi un izmaksu ziņā arī...

Foto

“Saskaņai” ir vieta Latvijas politikā, jo tās misija ir svarīga un mērķi ir aktuāli kā nekad iepriekš

Ir pagājis gads, kopš partija “Saskaņa” zaudēja vietu politiskajā...

Foto

Kas kopīgs Baznīcai ar LGBT, un kas uzsauc mūziku?

Skolās māca, kā naudu pelnīt, augstskolās, kā to ekonomēt un radīt, bet kāpēc skolās nemāca, kā nauda...

Foto

Laimes māti un naudas koku meklējot, jeb „Global Animal Law organisation” likumdošanas datubāze un tās interpretācija

Salīdzināt Latviju ar Nigēriju, tādējādi norādot uz Latvijas neiedomājamo atpalicību,...

Foto

Hosams paņem rokās mietu. Ar s...diem

Stradiņa slimnīcas – jeb saīsinājumā PSKUS – padomes zibenīgā patriekšana no amatiem liecina, ka jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri...

Foto

Atklāta vēstule “Swedbank” vadītājam Laurim Mencim

Sveicināts Jūsu jaunajā amatā kā „Swedbank” valdes priekšsēdētājs! Es rakstu Jums saistībā ar konkrētu situāciju, kurā esmu nonācis kā Jūsu...

Foto

Cik īsti vērta biļete uz Džordanu Pītersonu?

Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt...

Foto

Nākamgad daļa pašvaldību var nespēt pildīt pamatfunkcijas!

Valsts budžeta pieņemšanas procesā gandrīz neievērots palicis jautājums par pašvaldību budžetiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Tieši no pašvaldību rocības...

Foto

Kolektīvais saprāts ir vājprātu summa

Ja reiz dzīvnieku pasaules kolektīvie saprāti mums ir pašsaprotami, kas mums liek uzskatīt, ka tāda, līdzīga kā dzīvnieku pasaulēm kolektīvā saprāta,...

Foto

Mēs nogalinām tikai tik daudz dzīvnieku, cik vajag!

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) šodien, 10.oktobrī informēja Zemkopības ministrijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi par dezinformāciju un...