Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Šoreiz nerunāsim par MK 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” atbilstību Satversmei vai citiem normatīviem aktiem. Šoreiz runāsim par to, ka Valsts ieņēmumu dienests, kuru joprojām turpina “vadīt” ģenerāldirektores izstrādājums Ieva Jaunzeme, savā patvaļā grib pat pārspēt valdību un atstādināt nevakcinētus  darbiniekus bez darba algas saglabāšanas jau no 2021.gada 26.oktobra! Nosūtu visiem VID darbiniekiem nosūtīto e-pastu. Pielikumā - dokumenti, uz kuriem ir atsauces e-pastā.

Valsts ieņēmumu dienesta Personālvadības pārvaldes paziņojums darbiniekiem

Labdien! Atbilstoši Valsts kancelejas sniegtajam skaidrojumam par Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.2. apakšpunktā noteikto pienākumu uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu laikā no informācijas saņemšanas, Personālvadības pārvalde informē:

par nodarbinātajiem, kuri vakcināciju nebūs uzsākuši atbilstoši VID 2021. gada 12. oktobra rīkojuma Nr. 281 “Par Valsts ieņēmumu dienesta nodarbināto darba pienākumu izpildi ārkārtējās situācijas laikā” 1.1.5. apakšpunktā noteiktajā termiņā, proti, 10 dienu laikā no šī rīkojuma saņemšanas dienas, tiks izdots rīkojums par dīkstāves bez darba samaksas saglabāšanas noteikšanu.

Tādējādi par nodarbinātajiem, kuri nav uzsākuši vakcinācijas procesu vai nav uzrādījuši apliecinājumu par vakcinācijas procesa uzsākšanu (pirmās vai otrās devas saņemšanu), ar 2021. gada 26. oktobri tiks izdots rīkojums par dīkstāves bez darba samaksas saglabāšanas noteikšanu.

Nodarbinātais varēs atsākt pildīt amata pienākumus, kad būs informējis Personālvadības pārvaldi un tiešo vadītāju par sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanu un būs izdots rīkojums par dīkstāves noteikšanas atcelšanu.

Papildus informējam, ka dīkstāve netiks noteikta tiem nodarbinātajiem, kuriem ir objektīvs ar veselību saistīts iemesls atlikt vakcināciju pret Covid-19 uz noteiktu laiku un par minēto nodarbinātais kopā ar iesniegumu DVS (VID nodarbināto iesniegumi un citi dokumenti -> Par vakcināciju) iesniedz klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19 uz noteiktu laiku. Šajā laikā nodarbinātais var turpināt pildīt amata pienākumus attālināti, bet klātienē – uzrādot sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu.

!!! Līdz ar to aicinām nodarbinātos savlaicīgi uzsākt vakcinācijas procesu, kā arī atgādinām, ka atbilstoši VID rīkojuma Nr. 281 1.1.7. apakšpunktā noteiktajam līdz 2021. gada 25. oktobrim (VID rīkojumā Nr. 281 ir līdz 27. oktobrim, taču minētais rīkojums un tajā noteiktais termiņš tiks grozīts) jāiesniedz iesniegums DVS (VID nodarbināto iesniegumi un citi dokumenti -> Par vakcināciju).

RĪKOJUMS

12.10.2021.

Nr. 281

Par Valsts ieņēmumu dienesta nodarbināto darba pienākumu izpildi ārkārtējās situācijas laikā

Lai paredzētu atbilstošu pasākumu kopumu Covid-19 infekcijas izplatības laikā, efektīvi aizsargātu sabiedrības (t.sk. nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju) veselību un drošību[1], samazinātu Covid-19 inficēšanās un izplatības riskus, kā arī nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) darbības nepārtrauktību, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 662) un Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto, uzdodu:

VID ierēdņiem un darbiniekiem (turpmāk – nodarbinātais):

amata pienākumu izpildi veikt attālināti, ja darba specifika to pieļauj;

amata pienākumu izpildi klātienē veikt tiem VID nodarbinātajiem, kuru amatu saraksts apstiprināts VID rīkojumā par amatiem, kuri amata pienākumus nevar veikt attālināti, kā arī atsevišķos gadījumos īslaicīgi citiem VID nodarbinātajiem ar derīgu Covid-19 testu vai vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

veicot uzraudzības, kontroles (t.sk. tematisko pārbaužu), operatīvās vai izmeklēšanas darbības, vai administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu klātienē (piem., VID objektā, nodokļu maksātāju telpās utml.), ir nepieciešams derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Saskaņā ar šī rīkojuma 1.2.1.apakšpunktā noteikto, atsevišķos gadījumos pieļaujams derīgs sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts;

VID objektos ierasties tikai ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas[2] vai pārslimošanas sertifikātu[3], vai:

līdz 2021. gada 19. oktobrim – ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai ārstniecības iestādē veiktu antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām;

no 2021. gada 20. oktobra līdz 15. novembrim – ar Covid-19 testēšanas sertifikātu;

šī rīkojuma 1.1.4.1. un 1.1.4.2. apakšpunktā minētā Covid‑19 testēšanas sertifikāta iegūšanas (t.sk. Covid-19 testa veikšanas) izdevumus nodarbinātais sedz no personīgajiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, ja VID ar atsevišķu rīkojumu ir noteicis, ka nodarbinātajam tiek atlīdzināti Covid‑19 testa veikšanas izdevumi;

nodokļu maksātājiem pakalpojumus klientu apkalpošanas vietās sniedz tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

ja nodarbinātais vēl nav vakcinējies vai nav uzsācis vakcinācijas procesu, uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no šī rīkojuma saņemšanas dienas un to pabeigt ne vēlāk kā septiņas dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa (izņemot, ja nodarbinātajam ir derīgs pārslimošanas sertifikāts);

nekavējoties uzrādīt vai nosūtīt šī rīkojuma 1.1.4. apakšpunktā minētos dokumentus pēc tiešā vadītāja vai Personālvadības pārvaldes (turpmāk – PP) Personāla apkalpošanas daļas nodarbināto pieprasījuma;

ne vēlāk kā līdz 2021. gada 27. oktobrim aizpildīt iesniegumu (1. pielikums) Dokumentu vadības sistēmā (turpmāk – DVS), ja uz rīkojuma izdošanas brīdi nav derīga vakcinācijas sertifikāta:

par vakcinācijas pret Covid-19 infekciju uzsākšanu un pabeigšanas termiņu vai par pieņemto lēmumu saistībā ar Covid-19 vakcinācijas neuzsākšanu;

par to, ka saskaņā ar ģimenes vai ārstējošā ārsta ieteikumu vakcinācija uz noteiktu laiku objektīvu iemeslu dēļ ir atlikta, pievienojot ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņu. Nodarbinātā pienākums ievērot MK noteikumu Nr. 662 219. punktā noteikto un nekavējoties informēt PP par klīniskās universitātes slimnīcas konsilija sniegto atzinumu;

par pārslimošanas sertifikāta derīguma termiņu un par vakcinācijas pret Covid-19 infekciju uzsākšanu plānoto termiņu vai par pieņemto lēmumu saistībā ar Covid-19 vakcinācijas neuzsākšanu;

amata pienākumus veicot attālināti, ir pienākums:

visu darba laiku izmantot amata pienākumu izpildei;

atbilstoši iespējām iekārtot darba vietu dzīvesvietā tādā veidā, lai novērstu iespējamos riskus darba aizsardzībā;

nodrošināt personas datu un citas ar likumu aizsargājamas informācijas aizsardzību un to, lai, veicot amata pienākumus attālināti, trešajām personām nav pieejama informācija par nodarbinātā veicamajiem pienākumiem, uzdevumiem un apstrādājamiem datiem;

pirms attālinātā darba uzsākšanas pāradresēt dienesta tālruņa zvanus uz privātā tālruņa numuru;

struktūrvienību vadītājiem (daļu, nodaļu vadītājiem, virsuzraugiem, muitas maiņas vadītājiem):

atbilstoši iespējām un darba specifikai līdz 2021. gada 14. novembrim pārstrukturēt uzraudzības, kontroles (t.sk. tematisko pārbaužu), operatīvās vai izmeklēšanas darbību, vai administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu klātienē un to izpildē prioritāri norīkot nodarbinātos ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

ja padotībā esošais nodarbinātais, uzsākot amata pienākumu izpildi klātienē, neuzrāda vai nenosūta šī rīkojuma 1.1.4. apakšpunktā minētos dokumentus, nepielaist nodarbināto pie amata pienākumu izpildes klātienē, kā arī DVS ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā sagatavot aktu (2. pielikums) un to parakstīt, ja iespējams, pievienot nodarbinātā paskaidrojumu par šajā rīkojumā noteikto prasību neievērošanas iemesliem;

līdz 2021. gada 22. oktobrim informēt PP, nosūtot uz e-pasta adresi [email protected] apkopotā veidā informāciju par savā struktūrvienībā nodarbināto vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esību vai vakcinācijas pret Covid-19 infekciju uzsākšanu un pabeigšanas termiņu, vai par pieņemto lēmumu nevakcinēties pret Covid-19 infekciju (norādot nodarbināto vārdus un uzvārdus);

ar 2021. gada 15. novembri padotībā esošo nodarbināto, kurš nav uzrādījis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, nepielaist pie amata pienākumu izpildes;

kontrolēt to padotībā esošo nodarbināto vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta[4] vai līdz 2021. gada 14. novembrim derīga Covid-19 testa esību, kuri amata pienākumus veic klātienē. Minētā fakta apliecinošus dokumentus pēc saņemšanas un apskates nekavējoties iznīcināt;

atbilstoši iespējām informēt padotībā esošos nodarbinātos (t.sk. arī attaisnotā prombūtnē esošos) par šajā rīkojumā noteiktajām prasībām;

publiskos pakalpojumus[5] sniegt:

attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta, izņemot pakalpojumu sniegšanu Muitas pārvaldes muitas kontroles punktos;

nodrošināt, ka kontroles pasākumu (t.sk. tematisko pārbaužu) veikšanu un administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu klātienē veic VID nodarbinātie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

ja nodarbinātais nevar uzrādīt kādu no šī rīkojuma 1.1.4. apakšpunktā minētajiem dokumentiem (līdz 2021. gada 14. novembrim), nodarbināto nepielaist pie amata pienākumu izpildes klātienē (dīkstāve) un nodarbinātajam par šo laiku neizmaksāt darba samaksu.

Patstāvīgās struktūrvienības vadītājam:

līdz 2021. gada 22. oktobrim VID ģenerāldirektoram iesniegt VID un attiecīgās patstāvīgās struktūrvienības darba plānos 2021. gadam noteikto uzdevumu izpildes redzējumu, ņemot vērā noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus;

izvērtēt iespēju nodarbinātajam, kurš neplāno vakcinēties pret Covid‑19 un kuram atbilstoši pašreizējam amatam nav iespējams strādāt attālināti, uzdot līdz 2021. gada 14. novembrim pildīt citus amata pienākumus.

Šī rīkojuma spēkā esības laikā VID 2021. gada 7. maija iekšējos noteikumos Nr. 37 “Darba aizsardzības instrukcija Nr. 1-2021 darbam ar biroja tehniku” noteiktās prasības darba vietas iekārtošanai attiecībā uz attālināto darba vietu (nodarbinātā dzīvesvietā) ir rekomendējamas.

Tiešais vadītājs vienas dienas laikā, izmantojot DVS uzdevumu “Iepazīties”, nodrošina pakļautībā esošo nodarbināto iepazīstināšanu ar šo rīkojumu. Nodarbinātajam vienas dienas laikā iepazīšanos ar šo rīkojumu apliecināt DVS, nospiežot pogu “Pabeigt iepazīšanos”. Tiešais vadītājs nodrošina kontroli pār padotībā esošo nodarbināto iepazīšanos DVS ar šo rīkojumu.

Atzīt par spēku zaudējušu VID 2021. gada 21. jūlija rīkojumu Nr. 200 “Par Valsts ieņēmumu dienesta darba organizāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”.

Rīkojumu publicēt VID Koplietošanas sistēmas Krātuves vietnē sadaļā “Personāla vadības dokumenti” – “Darba kārtība” – “Darba laika organizēšana”.

Ģenerāldirektore   I. Jaunzeme

Anotācija

Ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto, ir aktualizēts un jaunā redakcijā izdots VID rīkojums par VID darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā.

Informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta lēmumam visi valsts un pašvaldību institūciju (tai skaitā kapitālsabiedrību) darbinieki un amatpersonas no 2021. gada 15. novembra savus amata pienākumus var veikt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tādējādi aicinām rūpīgi iepazīties ar VID rīkojumā par VID darba organizāciju noteikto.

Būtiskākās izmaiņas:

- darbs klātienē līdz 2021. gada 14. novembrim tiek veikts epidemioloģiski daļēji drošā vidē (atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas vai tādas personas, kuras var uzrādīt negatīvu testēšanas rezultātu), izņemot  uzraudzības, kontroles, operatīvās un izmeklēšanas laikā, kad tajā piedalās nodokļu maksātājs;

- darbs klātienē ar 2021. gada 15. novembri tiek veikts epidemioloģiski drošā vidē (atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas), izņemot  uzraudzības, kontroles, operatīvās un izmeklēšanas laikā, kad tajā piedalās nodokļu maksātājs;

- nodarbinātie amata pienākumu izpildi veic attālināti, ja darba specifika to pieļauj;

- amata pienākumu izpildi klātienē veic tikai nodarbinātie:

1. kuru amati noteikti VID rīkojumā “Par amatu, kuri amata pienākumu izpildi nevar veikt attālināti, saraksta apstiprināšanu”;

2. lai klātienē (piem., VID objektā, nodokļu maksātāju telpās utml.) veiktu uzraudzības, kontroles (t.sk. tematisko pārbaužu), operatīvās vai izmeklēšanas darbības, vai administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu;

3. kuriem amata pienākumu izpildes ietvaros nepieciešama īslaicīga ierašanās VID objektā

4. kuriem ir derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai arī derīgs Covid‑19 tests (tikai līdz 2021. gada 19. oktobrim) vai derīgs sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts (tikai līdz 2021. gada 14. novembrim);

ar 2021. gada 15. novembri VID nodarbinātie amata pienākumus (neatkarīgi vai tie tiek veikti klātienē vai attālināti) var veikt tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Struktūrvienību vadītājiem:

- atbilstoši iespējām un darba specifikai līdz 2021. gada 14. novembrim pārstrukturēt uzraudzības, kontroles (t.sk. tematisko pārbaužu), operatīvās vai izmeklēšanas darbību, vai administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu klātienē un to izpildē prioritāri norīkot nodarbinātos ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

- ja padotībā esošais nodarbinātais, uzsākot amata pienākumu izpildi klātienē, neuzrāda vai nenosūta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai derīgu Covid‑19 testa rezultātu (līdz 2021. gada 14. novembrim), nepielaist nodarbināto pie amata pienākumu izpildes klātienē, kā arī Dokumentu vadības sistēmā ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā sagatavot aktu, to parakstīt, ja iespējams pievienot nodarbinātā paskaidrojumu par noteikto prasību neievērošanas iemesliem;

- līdz  2021. gada 22. oktobrim jāinformē Personālvadības pārvaldi apkopotā veidā par savā struktūrvienībā nodarbināto vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību, vakcinācijas pret Covid-19 infekciju uzsākšanu un pabeigšanas termiņu vai par pieņemto lēmumu nevakcinēties pret Covid-19 infekciju;

- ar 2021. gada 15. novembri padotībā esošo nodarbināto, kurš nav uzrādījis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, nepielaist pie amata pienākumu izpildes;

      - jākontrolē padotībā esošo nodarbināto vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai derīga Covid-19 testa esamību, kuri amata pienākumu izpildi veic klātienē;

- atbilstoši iespējām jāinformē padotībā esošos nodarbinātos (t.sk. attaisnotā prombūtnē esošos) par rīkojumā noteiktajām prasībām.

Patstāvīgās struktūrvienības vadītājam:

līdz 2021. gada 22. oktobrim VID ģenerāldirektoram iesniegt VID un attiecīgās patstāvīgās struktūrvienības darba plānos 2021. gadam noteikto uzdevumu izpildes redzējumu, ņemot vērā noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus.

Nodarbinātajiem t.sk., visa līmeņa vadītājiem:

jāievēro noteiktās prasības attiecībā uz amata pienākumu izpildi klātienē. Klātienē atrasties atbilstoši rīkojumā noteiktajos gadījumos un tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai derīgu testēšanas sertifikātu (līdz 2021.gada 14.novembrim), kurš veikts par nodarbinātā personīgajiem līdzekļiem (ja tas nav noteikts citā rīkojumā). Tiešajam vadītājam derīgu Covid-19 testa rezultātu uzrādīt vai nosūtīt (pa tālruni vai elektroniski e-pastā) pirms amata pienākumu uzsākšanas klātienē; 

jāinformē tiešo vadītāju par īslaicīgu ierašanos klātienē rīkojumā noteiktajā gadījumā;

jāuzrāda vai jānosūta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai derīgs Covid-19 testa rezultāts pēc tiešā vadītāja, Personālvadības pārvaldes Personāla apkalpošanas daļas nodarbināto pieprasījuma;

veicot uzraudzību, kontroli vai izmeklēšanas darbības, nav pienākums uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu personām attiecībā uz kurām tiek veiktas iepriekš minētās darbības;

jāizpilda prasības attiecībā uz vakcināciju (visiem nodarbinātajiem, t.sk. tiem, kuri amata pienākumus veic attālināti):

jāuzsāk vakcināciju ne vēlāk kā 7 dienu laikā no rīkojuma saņemšanas dienas (prombūtnē esošajiem – nodarbinātā privātā elektroniskā pasta adresē vai no VID vēstules saņemšanas deklarētās dzīvesvietas  adresē) un to jāpabeidz ne vēlāk kā 7 dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa (rīkojuma 1.1.5.punkts);

līdz 2021. gada 27. oktobrim iesniegt iesniegumu (rīkojuma 1.1.7.punkts).

Ja līdz 2021. gada 14. novembrim nevar uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ir informējis, ka neveiks vakcināciju pret Covid-19 infekciju, nodarbināto ar 2021. gada 15. novembri nepielaiž pie amata pienākumu izpildes klātienē (atstādina) un nodarbinātajam par šo laiku neizmaksā darba samaksu.

1. pielikums Valsts ieņēmumu dienesta 12.10.2021. rīkojumam Nr. 281

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram

IESNIEGUMS

Par Covid-19 vakcināciju

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.2. un 5.3. apakšpunktā noteikto prasību, ka no 2021. gada 15. novembra valsts institūciju darbinieki un amatpersonas amata pienākumus var veikt tikai tad, ja ir Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, informēju, ka:

(atzīmēt  ar x)

esmu uzsācis ________ (dd.mm.gg.) vakcināciju pret Covid-19 infekciju, plānotais pabeigšanas termiņš ir ____________________ (pievienot saņemto vakcinācijas karti)

man ir pārslimošanas sertifikāts ar beigu termiņu__________, un līdz sertifikāta beigu termiņam:

uzsākšu vakcināciju, plānoju to_______(mm.gg.)

neplānoju veikt vakcināciju pret Covid-19 infekciju

esmu pieņēmis/usi lēmumu neveikt vakcināciju pret Covid-19 infekciju

saskaņā ar ārsta ieteikumu vakcinācija uz noteiktu laiku ir atlikta, un dokumenti tiks iesniegti klīniskās universitātes slimnīcas konsilijam atzinuma sniegšanai (pievienot ārsta izsniegto izziņu)

2. pielikums Valsts ieņēmumu dienesta 12.10.2021. rīkojumam Nr. 281

AKTS

Par V.Uzvārds nepielaišanu pie amata pienākumu izpildes

_____________________________________________________________________

(struktūrvienība, amats, vārds, uzvārds)

_______________________________ plkst. ________ ieradās klātienē darba vietā

(datums)

_____________________________________________________________________

(adrese, pilsēta, kabineta vai darba vietas numurs)

un tiešajam vadītājam neuzrādīja (atbilstošo atzīmēt ar “X”):

sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu vai derīgu Covid-19 testa rezultātu (atbilstoši MK noteikumos Nr. 662 noteiktajam).

*Ja iespējams, pielikumā pievieno faktu apliecinošus dokumentus (piemēram, pieprasījums e-pastā iesniegt sertifikātu) un nodarbinātā kontakttālruni saziņai ____________________________.

Tiešā vadītāja amata pilns nosaukums      (paraksts)        V. Uzvārds


[1] Publisks pakalpojums – valsts un pašvaldības institūciju funkciju un uzdevumu veikšana.

[2] Izsniedz personai, kurai atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētai vai Pasaules Veselības organizācijas atzītai vakcīnas lietošanas instrukcijai ir ievadīts pilnam vakcinācijas kursam ar konkrēto vakcīnu atbilstošs vakcīnu devu skaits (vai jauktas devas atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatai) un kurai ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, kā arī persona, kurai ar RNS testu ir apstiprināta inficēšanās ar SARS CoV-2 un ir ievadīta Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīga regulatora reģistrēta vai Pasaules Veselības organizācijas atzīta viena vakcīnas deva un kurai no tās ievades ir pagājušas 14 dienas.

[3] Izsniedz personai, kurai ir apstiprināta Covid-19 diagnoze, veicot RNS testu, un kurai kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, ir pagājušas 11 dienas, bet ne vairāk kā 180 dienas.

[4] Sertifikāta derīgumu pārbauda tīmekļvietnē www.Covid19sertifikats.lv (sadaļā “verificēt sertifikātus”) vai lietotnē Covid19Verify, izmantojot sertifikāta QR kodu.

[5] Publisks pakalpojums – valsts un pašvaldības institūciju funkciju un uzdevumu veikšana.

Novērtē šo rakstu:

38
20

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Indivīda rīcība un „valsts stāvoklis”

FotoIndivīdam ir jānodala lēmumi par savu dzīvi no “valsts stāvokļa”. Savā personīgajā dzīvē ir jārīkojas tā, it kā valstī nekas pašam par labu nemainīsies. Runājot par konkrētu indivīdu ar vārdu un uzvārdu, valstij nav tieša uzdevuma nodrošināt viņam vēlamu dzīvesveidu, nodarbošanos vai jebkādus citus vēlamus apstākļus.
Lasīt visu...

3

Kamēr slimnīcas valdes priekšsēdētājs saņem 8500 eiro mēnesī, negausīgie ārsti prasa 7500!

FotoVakar Latvijas Televīzijas raidījumā “Panorāma” tika parādīts korespondentes Zandas Ozolas-Balodes sižets “Onkoloģijas centrā darbu gatavi pamest trīs vadošie LOR ārsti; apdraudēta nodaļas pastāvēšana”, kurā neobjektīvi un nepilnīgi atainota situācija saistībā par trīs stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” LOR ārstu iesniegtajiem atlūgumiem un to iesniegšanas patiesajiem iemesliem. Pēc sižeta noskatīšanās rodas priekšstats, ka runa ir vien par pāris simtiem eiro algas pielikumu un ilgstošu atpalicību apgādē ar jaunākajām medicīnas tehnoloģijām un instrumentiem. Tas neatbilst patiesībai!
Lasīt visu...

10

Latvija nekad nebūs bagāta, ja...

FotoPie mums šovakar ir divas spāņu ģimenes ar bērniem. Parasts vakars ar bērnu spēlēm, ēst gatavošanu un sarunām. Mums viss sanāks, mēs integrēsimies. Un tad sapratu, ka man šis jāpasaka. Latvija nekad nebūs bagāta, ja Latvijā tiks ienīsti cilvēki.
Lasīt visu...

21

Ausīs arī mūsu saule

FotoMotoklubs „Dieva suņi” 20. novembrī savā Twitter kontā publicēja tvītu ”Tā saucamais “urā patriotisms” ir pretīgs ar to, ka viņš balstās un mītiem, puspatiesībām un meliem, kas ļoti kropļo cilvēkiem realitātes apziņu. “Latvieši ir stipra tauta”, ar ko stipra? Ar to, ka okupekļus jauc 2022.g.,nevis 1991.g., vai 2014.g.(Krimas aneksija). Stipra?”. Tvīta saturs noteikti kādā radīja aizvainojumu un pārdomas. Vai abus.
Lasīt visu...

21

Ekonomikas ministrei un valdības vadītājam jāuzņemas politiska atbildība par situāciju enerģētikā

FotoValdības rīcība sakarā ar AS "Sadales tīkli" regulatoram iesniegto jauno tarifu projektu ir bezatbildīga, un publiskie paziņojumi atgādina zināmo manipulācijas metodi par "labo policistu" un "slikto policistu".
Lasīt visu...

21

Lūk, cik enerģiski mēs skaldām matus

FotoBiedrība “Latvijas Mediju ētikas padome” (LMĒP), kas apvieno 44 mediju asociācijas un individuālus medijus, triju gadu laikā ir sniegusi atbildes vairāk nekā 150 iesniegumiem no iedzīvotājiem un organizācijām par iespējamiem mediju ētikas pārkāpumiem un 51 gadījumā sagatavojusi detalizētu izvērtējumu sūdzībai un atzinumu.
Lasīt visu...

21

Apbrīnoju Pučes profesionalitāti, ar kādu viņš atmasko Raini

FotoArmands Puče „Ar baltiem cimdiem”. Izcils eksemplārs. Apbrīnoju Pučes profesionalitāti, ar kādu viņš atmasko Raini. Klauzula viena - jebkuras šaubas tiek tulkotas pa sliktu apsūdzētājam. Ar frāzēm –" varētu likties", "varētu secināt", " izskatās ka", "varētu bažīgi iztēloties, ka".
Lasīt visu...

21

Sports visa mūža garumā ir veselības pamats

FotoLaika sprīdis, kad politiķi cenšas izveidot valdību, ir vienīgā iespēja viņiem iedvest, ka valsts nav sadalāma 15 nozaru klucīšos (ministrijās), kas katra atbild par savu jomu, nekad neinteresējas par citas ministrijas esamību, bet ja saņem kādu  citas ministrijas sastādītu likumprojektu, Ministru kabineta noteikumus vai mazāk svarīgu dokumentu, tad šo rakstu darbu nīdē laukā vai vismaz piesārņo ar tik  daudz birokrātiskām prasībām, ka jaunievedumam ir tikai bremzes iedaba. 
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

"Sadales tīkla" tarifu celšana kā slēpts nodoklis graus iedzīvotāju un uzņēmēju maksātspēju

Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputāti aicina nepieļaut krasu elektroenerģijas pārvades tarifa...

Foto

Džeks, kurš pieliek mūli kā mērkaķis, ir patriots?

Labrīt. “Patriotu nedēļa” ar citas valsts karodziņiem Lāčplēša dienā un citu valstu tankiem 18. novembrī krastmalā ir galā,...

Foto

Paziņojums par enerģētisko situāciju valstī

Neraugoties uz veiktajiem pasākumiem, lai kompensētu apkures un elektroenerģijas izmaksas mājsaimniecībām, par oktobri saņemtie rēķini, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, ir...

Foto

Par cilvēka nemirstību, kas ir medicīnas nesasniedzamais mērķis

Laika ass ir nežēlīga nākotnes pāreja pagātnē. Cilvēks alkst uzzināt nākotni, parasti viņš interesējas par nākotni savas prognozējamās...

Foto

Prātojums par diagonālēm

Pagājusī nedēļa uzrādīja zināmu bremzēšanos valdības veidošanas gaitā. Lai arī premjerkandidātam pagaidām nav Satversmes 56. panta kārtībā izsniegta aicinājuma uz Ministru kabineta sastādīšanu, uzvedās...

Foto

Prezidenta uzdevums ir izvirzīt premjera amata kandidātu, nevis norādīt partijām, ko tām darīt

Valdības veidošanas sarunas nevedas. “Jaunās vienotības” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Kariņš par šo procesu...

Foto

Noticiet man - es tagad lasu Satversmi kā pilsonis

Valsts ir nācijas mājas, bet tās pamatlikums Latvijai – Satversme – ietver nācijas kopdzīves būtiskākos noteikumus, balstītus kopīgās vērtībās,...

Foto

Prezidents Egils ir jocīgs un galīgi neciena ģimenes vērtības un tradīcijas

Kad tad atkal ir noticis. Un ar Egilu un viņa kanceleju notiek. Čalis ar savu...

Foto

Valsts ir slikta, cilvēki ir slikti, pensionāri ir slikti, vēlētāji ir slikti, Lāčplēša diena ir slikta, es gan esmu lielisks

Šis būs personisks ieraksts. Un neapvainojieties....

Foto

Antropoloģisks pētījums

Vai atceramies sabiedrībā pazīstamos indivīdus, kuri saviem uzvārdiem lika prievārdus ar mērķi panākt aristokrātisku skanējumu? Visi ņirgājās par Fon Kalmanoviču un De Vaškeviču, turpretim...

Foto

Liberālās demokrātijas apdraudētība kā tās leģitimitātes pamats

Ir viena uzskatu pārbaude, kas būtu jāveic ar sevi katram pilsoniski aktīvam cilvēkam. Tātad jums — šīs slejas lasītājam...

Foto

Kas Pīlēnam deva tautas mandātu veidot valdību? Kurš? Pareizi, neviens!

Sākšu ar jautājumu. Vai man vienīgajam šķiet, ka kaut kas nav kārtībā ar zaļo bildi, nu...

Foto

Mēs visu ļoti rūpīgi rečekojām un noskaidrojām, ka Bārbijas Kens nav stāvoklī, - ziedojiet mums naudu, lai mēs varam turpināt!

Jūnija vidū konservatīvi noskaņotā humora vietne...

Foto

Žetonu piešķiršanas kārtība

Šodien “Neatkarīgajā” Elitas Veidemanes un Rolanda Pētersona intervija ar Valsts prezidentu Egilu Levitu. Tā nav tipiskā draudzīgā intervija, kur ilgā sarunā norunātais sakompilēts...

Foto

Viņš NEKAD nebūs mans prezidents

Egils ir atmodies no letarģiskā miega. Sveicot 14.Saeimu, viņš uzkāpa kancelē un zibeņoja....

Foto

Tikai nesmejieties skaļi, es došu dažus padomus par veselības aprūpi

Kustība "Par!" Veselības ministrijas politiskajā vadībā bijusi visus četrus 13. Saeimas sasaukuma gadus - divus gadus Ilze Viņķele, divus - es. Esam...

Foto

Beidzot ir gala lēmums saistībā ar manu autoavāriju

Šā gada 1. maija traģiskā avārija zibenīgi pārpildīja interneta ziņu portālus, un sociālie tīkli jau izdarīja tūlītēju spriedumu,...

Foto

Mēs labprāt ierasti neliktos ne zinis, bet diemžēl šoreiz mums jāimitē ieinteresētība

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) piektdien, 4. novembrī, ir pieprasījusi VSIA “Latvijas Televīzija”...

Foto

Štrunts par algām, īstā problēma ir tā, ka izglītības jomā ir iestājusies pieklājības un cieņpilnas attieksmes krīze

Pieklājība un cieņpilna attieksme ir jebkuru attiecību pamatā. Taču...

Foto

Pasaulē piešķir Darvina balvu, Latvijas politikā – Levita medaļu

Pēc ziņas, ka četriem ļoti jau nu šaubīgas raudzes 13. Saeimas deputātiem piešķirta Egila Levita vārdā nosauktā...

Foto

Kā lordu sarunas varētu patīrīt Latvijas tirgu

Nesen bija pirmā reize, kad izdevās personīgi satikt un iepazīties ar kādu lordu, turklāt – ar diviem vienā vakarā....

Foto

Vai kūdra var izglābt Latviju?

Šķiet, tikai retais nebūs pamanījis zemestrīci, kas pēdējā gada laikā ir satricinājusi energoresursu tirgu. Lai mazinātu iespējamās enerģētiskās krīzes ietekmi, ne...

Foto

Slimot nav rožu dārzs, jo īpaši slimnīcā

Slimot nav rožu dārzs. Tas ir fakts. Taču, nokļūšana slimnīcā var pārvērsties par krietni nepatīkamāku pieredzi, kas neaprobežojas ar...

Foto

Jaunākiem iekšlietu sistēmas darbiniekiem ļaus nesportot un pieņemties svarā

Plašākam lasītāju lokam paslīdēja garām kāda satraucoša ziņa – 18. oktobrī Ministru kabinets atbalstīja noteikumu projektu "Grozījumi...

Foto

Ja tagad izrādās, ka pie varas ir tikai partijas (1,4% vēlētāju), tad steigšus jāatkāpjas no senā principa, ka tautas vietniekam ir plašas pilnvaras

[1.] Biedrība “Atvērtās...

Foto

Latvijai ir vajadzīgs Roberts Fūrmanis. Vairāk nekā "progresisti"

„Tagad es jums pateikšu, kas notiks tālāk. Sarūsējusi fašistu kaska uz bērza krusta – tas ir viss, ko...

Foto

Pirmo reizi jaunlaiku vēsturē “sabiedriskie” jeb valsts mediji ir nostājušies pret tautas vairākumu

Operācijas Mindfuck vietējā kontekstā: šobrīd Latvijā ir iestājusies unikāla situācija: pirmo reizi jaunlaiku vēsturē “sabiedriskie”...