Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Paldies Rīgas domes deputātam Valteram Bergam un portālam pietiek.com par mēģinājumiem iegūt atbildes! Daudzi citi deputāti un mediju pārstāvji, piesedzot esošās varas alkatību, nekompetenci un visatļautību, manis sniegto informāciju izvēlējās ignorēt. To drīkst un var mainīt.

Trīs nedēļu laikā ir izdevies kaut ko uzzināt. Diemžēl redzu, ka dažas atbildes ir "atrakstīšanās pēc", tāpēc man kā pilsētas patriotei jāuzdod papildu jautājumi. Ceru saņemt iespējami drīzas atbildes:

- Ko tieši Edijs Šauers ir paveicis, būdams amatā kopš 09.05.2022. līdz šodienai, par algu intervālā no 2022 euro līdz 3251 euro? Lūgums nekopēt amata aprakstu, bet uzskaitīt jau paveiktos un vēl plānotos darbus līdz šī gada beigām. Atbilstoši konkursa nolikumam, stājoties amatā, iesniedzama arī stratēģija. Vai un cik daudz no tās jau ir izdarīts?!?

- Ko tieši Renāte Lagzdiņa ir paveikusi, būdama ārštata padomniece? Kāpēc galvaspilsētā klejo runas par līgumu, uz kā pamata viņa mēnesī saņem 2900 euro? To tiešām neviens nevar pārbaudīt?!? Vai arī nākamā gada Rīgas vasaras kultūras programmas koncepciju izstrādās šī persona par šādu atalgojumu, neveicot rūpīgu tirgus izpēti? Vai un kā tas liecina par labu pārvaldību?

- Kur var atrast informāciju par atklāti rīkotiem konkursiem uz amata vietām Digitālās komunikācijas nodaļā 2022. gadā? Pat pieņemot, ka "konkursa komisija" ir kaut kādus dokumentus "uzcepusi", tīmeklī nav bijuši sludinājumi uz šīs nodaļas amata vietām, līdz ar to var pieļaut, ka visas šajā nodaļā piemeklētās un nodarbinātās personas ir pieņemtas bez atklāta konkursa, bet ar Dārtas Apsītes un "konkursa komisijas" akceptanci.

- Cik ilgi Rīgas pašvaldībā vēl valdīs Mārtiņa StaķaEvijas CelmasAlekša Zoldnera, Agneses Loginas, Rasmusa Filipa Geka diktatūras režīms?

- Cita starpā aktuāli joprojām ir arī N. Andersona 19.09.2022. uzdotie jautājumi:

https://pietiek.com/raksti/jautajumi_stakim,_celmai,_lagzdinai,_zoldneram,_knokam,_apsitei_par_1000_eiro___pvn,_kas_samaksati_no_rigas_pilsetas_budzeta__tostu_koordinatoram_/

Pielikumā skatiet Rīgas domes "Konservatīvo" deputāta Valtera Berga atsūtīto atbildes vēstuli, ko esot sagatavojusi Komunikācijas pārvaldes vadība.

Par e-pastā saņemtajiem jautājumiem

Atsaucoties uz Jūsu Rīgas domes priekšsēdētājam M. Staķim adresēto vēstuli Nr. RDD-22-256-dv (16.09.2022.), Komunikācijas pārvalde ir sagatavojusi atbildes uz vēstulē minētajiem jautājumiem.

1) Par kādiem darba pienākumiem un nopelniem 3622 euro atalgojumu mēnesī saņem domes Komunikācijas pārvaldes vadītājs Edijs Sauers? Ko redzamu viņš ir paveicis kops darba uzsākšanas?

2) Ar ko vispār nodarbojas domes Komunikācijas pārvalde? Cik tajā ir darbinieku?

3) Kāds ir darbinieku atalgojums?

Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) uzdevumus, struktūru un organizāciju nosaka Rīgas domes priekšsēdētāja 01.02.2022. reglaments Nr. RD-22-1-rgd “Rīgas domes Komunikāciju pārvaldes reglaments" (turpmāk – Reglaments), kurā noteikts, ka Pārvalde ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) struktūrvienība, kas nodrošina komunikāciju starp Pašvaldību un sabiedrību, izmantojot Pašvaldības portāla un sociālo tīklu iespējas, un sadarbībā ar plašsaziņas līdzekļiem informē par Pašvaldības darbu, izzina sabiedrības vērtējumu par Pašvaldības darbību kopumā un atsevišķās jomās, kā arī piedalās Pašvaldības sabiedrisko pasākumu organizēšanā.

Pārvaldes uzdevumi ir noteikti tās Reglamentā, kas ir publiski pieejams Rīgas domes mājaslapā (saite – https://www.riga.lv/lv/strukturvieniba/komunikacijas-parvalde). Pārvaldes priekšnieka amata aprakstā noteikti šādi pienākumi:

Plānot un organizēt Pārvaldes darbu, nodrošinot tās uzdevumu izpildi, pārstāvēt Pārvaldi valsts un pašvaldību institūcijās, nepieciešamības gadījumā arī ārvalstu institūcijās;

Sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) centrālās administrācijas struktūrvienībām un Pašvaldības institūcijām vadīt, atbalstīt un stiprināt sistēmiskas komunikācijas ieviešanu Pašvaldībā, nodrošinot vienotu pieeju ārējās, stratēģiskās, digitālās un iekšējās komunikācijas vadībai Pašvaldībā un tās institūcijās;

Piedalīties Rīgas domes vadības stratēģiskajās un operatīvajās sanāksmēs, lai nepieciešamības gadījumā identificētu, laikus un mērķtiecīgi plānotu komunikāciju par plānotajiem un pieņemtajiem lēmumiem un projektiem Pašvaldībā, nosakot prioritātes un pienākumu sadali starp Pārvaldes nodaļām – Ārējās komunikācijas nodaļu, Iekšējās komunikācijas nodaļu, Digitālās komunikācijas nodaļu un Stratēģiskās komunikācijas nodaļu (turpmāk – Nodaļas); 

Vadīt Pārvaldes gada darba plāna, budžeta un prioritāšu izstrādi, tā realizācijas un ieviešanas kontroli, sagatavojot ierosinājumus budžeta pilnveidei un efektīvai izlietošanai;

Identificēt, plānot un vadīt Pārvaldes darbam nepieciešamo ārpakalpojumu piesaisti, gādājot par nepieciešamo iepirkumu procedūru ievērošanu un darbojoties Pārvaldes publisko iepirkumu komisijās;

Izstrādāt Pārvaldes vidēja termiņa darbības stratēģiju, kā arī pēc Rīgas domes priekšsēdētāja uzdevuma izstrādāt citus ilgtermiņa un vidējā termiņa komunikācijas plānus un stratēģijas,

Organizēt efektīvu un rezultatīvu Pārvaldes darba vadību četrās Nodaļās, nepieciešamības gadījumā izvērtējot izveidotās struktūras efektivitāti un plānojot un ierosinot uzlabojumus Rīgas domes priekšsēdētājam un Personāla nodaļai;

Vadīt krīzes komunikāciju un krīzes komunikācijas komandu Pašvaldībā visos līmeņos sadarbībā ar Pārvaldes Nodaļu vadītājiem, vadot arī krīzes komunikācijas iekšējā regulējuma izstrādi Pašvaldībā;

Vadīt un pārraudzīt Pašvaldības tēlu un reputācijas veidošanu ar ārējās, stratēģiskās, digitālās un iekšējās komunikācijas resursu un instrumentu starpniecību;

Konsultēt Rīgas domes priekšsēdētāju, Rīgas domes priekšsēdētāju vietniekus, pastāvīgo komiteju vadītājus un vietniekus, Rīgas pilsētas izpilddirektoru un izpilddirektora vietniekus, kā arī nodrošināt Pašvaldības vidējā līmeņa vadības konsultācijas sadarbībā ar Nodaļu vadību, komunikācijas jautājumos;

Identificēt un prognozēt dažādus komunikācijas riskus, kas var rasties Pašvaldības darbā, īstenojot ārējo, iekšējo, digitālo un stratēģisko komunikāciju, savlaicīgi meklējot risinājumus un veicot proaktīvu to novēršanu sadarbībā Pārvaldes ar Nodaļu vadību; 

Risināt problēmjautājumus un konfliktsituācijas Pārvaldes darbā, organizējot sadarbību Pārvaldes iekšienē un sadarbībā ar citām Pašvaldības struktūrvienībām un institūcijām;

Pārzināt un pārraudzīt Pašvaldības stratēģiju un taktiku mediju attiecībās, sociālo mediju komunikācijā un tīmekļvietņu uzturēšanā, pašvaldības tēla un reputācijas veidošanā, iekšējā komunikācijā, krīzes komunikācijā, korporatīvās sociālās atbildības īstenošanā, interešu pārstāvniecības komunikācijā, mērķa grupu un nevalstisko organizāciju iesaistē ar komunikācijas instrumentiem,

Organizēt Pārvaldei noteiktās administratīvās funkcijas realizāciju – nodrošināt atbildes uz amatpersonu un iedzīvotāju iesniegumiem, pretkorupcijas plānu izstrādi u.c. administratīvu normatīvu izstrādi;

Apkopot citu pašvaldību un valstu pieredzi un labo praksi Pārvaldes kompetences jautājumos, nepieciešamības gadījumā sagatavojot priekšlikumus Pārvaldes darba pilnveidei;

Kontrolēt to Rīgas pilsētas pašvaldības vārdā noslēgto līgumu izpildi, par kuru ir atbildīga Pārvalde;

Noteikt un precizēt Pārvaldes Nodaļu vadītāju un darbinieku pienākumus un uzdevumus;

Sagatavot iekšējo normatīvo aktu projektus un grozījumus, kas regulē un nosaka Pārvaldes darbu, kā arī komunikācijas iekšējo regulējumu Pašvaldībā;

Pārstāvēt Pašvaldību savas kompetences ietvaros attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;

Organizēt informācijas sagatavošanu par Pārvaldes darbu iekšējām un ārējām kontroles institūcijām (iekšējie un ārējie auditi), kā arī gādāt par konstatējumu ieviešanu vai novēršanu Pārvaldes darbā;

Sadarbībā ar Rīgas domes Personāla nodaļu ierosināt un organizēt mācības un seminārus Pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšanai;

Pēc Rīgas domes priekšsēdētāja norādījuma veikt citus uzdevumus saistībā ar komunikācijas vadību Pašvaldībā.

Darba tiesiskās attiecības ar Pārvaldes priekšnieku Ediju Šaueru uzsāktas 09.05.2022., pamatojoties uz Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes priekšnieka amata ārējā konkursa (turpmāk – Konkurss) atlases rezultātiem, kur Edijs Šauers tika atzīts par piemērotāko pretendentu šim amatam. Konkursa sludinājums tika publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapas vakanču sadaļā, Rīgas valstspilsētas pašvaldības interneta portālā www.riga.lv, portālā www.cv-online.lv un interneta vietnē www.facebook.com, kurā tika norādīts atalgojuma apmērs 3622 euro. Ņemot vērā Rīgas domes 29.06.2022. nolikumu Nr. 189 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums” (turpmāk – Nolikums Nr. 189) Pārvaldes priekšnieka mēnešalga tiek noteikta intervālā no 2022 euro līdz 3251 euro.

Saskaņā ar rīkojumu Nr.RD-22-408-p, Pārvaldē strādā 21 darbinieks, kuru atalgojums ir noteikts atbilstoši Nolikumam Nr. 189.

4) Vai tiek apmaksātas darbinieku virsstundas un prombūtnes?

Pārvaldes darbinieku nostrādātās virsstundas un piemaksas par prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu veikšanu tiek noteiktas un apmaksātas atbilstoši Darba likuma un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normām, kā arī saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 12.11.2020. iekšējiem noteikumiem Nr. RD-20-36-nti “Kārtība, kādā tiek saskaņots un atlīdzināts virsstundu darbs” un Rīgas pilsētas izpilddirektora 08.07.2022. iekšējiem noteikumiem Nr. RD-22-35-nti.

5) Kāpēc Digitālās komunikācijas nodala visi darbinieki tika pieņemti darba ar Dartas Apsites atbalstu bez atklāta konkursa rīkošanas?

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem, atklātību un caurskatāmību darbinieku atlases norisē un profesionālu, politiski neitrālu lēmumu pieņemšanu, Pārvaldes vakanto amatu ārējie konkursi ir organizēti atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja 24.03.2022. rīkojuma Nr. RD-22-162-p “Par atklātu konkursu un pretendentu atlases komisiju” nosacījumiem.

Izsludinot Konkursu, tiek izveidota un apstiprināta konkursa komisija (turpmāk – Komisija), tādejādi nodrošinot, profesionālus komisijas lēmumus. Komisijas locekļi nevar būt interešu konflikta situācijā un ir politiski neitrāli. Komisijā tiek iekļautas personas ar pieredzi un zināšanām vadītāja amatā, personāla atlasē, nozarē, uz kuras vakanto amatu ir izsludināts konkurss, tai skaitā darbiniekus no citām Rīgas valstpilsētas pašvaldības iestādēm.

Komisijas uzdevums ir izskatīt pretendentu iesūtītos pieteikumus un pārbaudīt saņemto dokumentu atbilstību izvirzītajām prasībām. Kandidāti tiek novērtēti atbilstoši iestādes vadītāja vai konkursa komisijas apstiprinātajiem kandidātu novērtēšanas kritērijiem. Pie šādiem ārējo konkursu atlases nosacījumiem Pārvaldes Digitālās komunikācijas nodaļas vadītājai Dārtai Apsītei nebija iespēju vienpersoniski pieņemt lēmumu par piemērotākajiem amatu pretendentiem, kā arī ietekmēt Konkursa komisijas locekļu lēmumus.

6) Kāpēc papildu vel tiek slēgti ārpakalpojuma līgumi ar sev pietuvinātu personu uzņēmumiem (Accenture, Wrong u.c.)?

Saskaņā ar Pārvaldes nolikumu tā var piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi nodrošinātu tās pienākumus un funkcijas. Līgumi ar ārpakalpojumu sniedzējiem tiek slēgti, ievērojot Rīgas domes un Latvijā spēkā esošajos normatīvajos dokumentos noteiktās iepirkumu procedūras.

7) Kāda loma Rīgas dome ir Martina Staķa ārštata padomniecei Renātei Lagzdiņai? Par ko viņa pelna 2900 euro mēnesī?

Rīgas domes priekšsēdētāja ārštata padomniece kultūras un mākslas pilsētvidē attīstības jautājumos Renāte Lagzdiņa Rīgas domē strādā bez atalgojuma, un viņas pienākumi ir noteikti Rīgas domes priekšsēdētāja 08.07.2022. rīkojumā Nr. dRD-22-354-p, proti, informēt Rīgas domes priekšsēdētāju par Latvijas valsts un starptautiskajām kultūrpolitikas aktualitātēm, kam ir vai varētu būt nozīme Rīgas valstspilsētas darbā kultūrpolitikas jomā; sniegt Rīgas domes priekšsēdētājam redzējumu par Rīgas kultūrpolitikas attīstību un nepieciešamajām darbībām tās īstenošanai; pēc Rīgas domes priekšsēdētaja ierosinājuma iespēju robežās piedalīties atjaunotās Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas izstrādāšanas darba uzdevuma sagatavošanā; sniegt viedokli par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – IKSD) Kultūras pārvaldes plānotajiem un īstenotajiem projektiem (izņemot par pasākumiem un norisēm laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 31. augustam); sniegt viedokli par IKSD sagatavotā gada kultūras programmas un pasākumiem (izņemot par pasākumiem un norisēm laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 31. augustam), kā arī piedalīties sapulcēs un darba grupās, kas saistītas ar programmas vai atsevišķu pasākumu plānošanu, tai skaitā programmas un pasākumu komunikācijas stratēģijas izstrādē; iespēju robežās sniegt nepieciešamo atbalstu IKSD, tā veicinot Rīgas valstspilsētas pašvaldībai nepieciešamo plānu izstrādi un īstenošanu, kā arī mākslas objektu izvietojumu pilsētā atlasē un novietojuma vietu izvēlē.

8) Cik saņem citi Mēra biroja stata un ārštata darbinieki?

Atalgojums Rīgas domes priekšsēdētāja biroja darbiniekiem ir noteikts atbilstoši rīkojumam Nr. RD-22-408-p un, saskaņā ar Nolikumu Nr. 189, Rīgas domes priekšsēdētāja biroja vadītāja un padomnieku mēnešalgas intervāls ir no 2507 euro līdz 3451 euro, bet Rīgas domes priekšsēdētāja palīga – sekretāra mēnešalgas intervāls ir no 1301 euro līdz 2325 euro. Ārštata padomnieki strādā Rīgas domē bez atalgojuma.

Bez noteiktās mēnešalgas Rīgas valspilsētas pašvaldības darbiniekiem ir tiesības saņemt “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” noteiktās piemaksas. Šo piemaksu apmērs un saskaņošanas kārtība ir noteikta Rīgas valstspilsētas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.

10) Kāpēc šogad Rīgas dz/diena izmaksāja 4 x dārgāk nekā iepriekš, bet nebija lielu

mākslinieku? Visi nāca uz "pikniku", sēdēja pie veciem, tukšiem galdiem, skatījās uz sešām kūkām un šķībi dziedāja dziesmas.

Rīgas dzimšanas dienas pikniks, kas 2022. gada 20. augustā norisinājās Vecrīgā visas dienas garumā, izmaksāja EUR 237 795,49 ar PVN. Salīdzinājumam iepriekš rīkotie “Rīgas svētki” līdz šim ir izmaksājuši vidēji EUR 450 000 gadā. Šī gada 20. augustā Rīgas dzimšanas dienā kopumā uzstājās 9 mūziķu kolektīvi un 8 individuāli mūziķi un mākslinieki, t. sk. operdziedātājas Sonora Vaice, Ilona Bagele, Miķelis Putniņš, Kristīne Pāže, Rūdolfs Macats, dziedātāja KATŌ, dziedātāja MARTA un citi. Papildus pasākuma vadīšanā un viesu sagaidīšanā piedalījās 7 individuāli kultūras darbinieki. Pasākuma programma ietvēra vairākas iedzīvotājus iesaistošas aktivitātes – Rīgas smieklu konkursu, Rīgas gardākās kūkas konkursu, Drosmīgo dziesmu svētkus ar diriģentu Artūru Gaili un citas aktivitātes.

Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes priekšnieks E.Šauers

Novērtē šo rakstu:

24
2

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

12

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

FotoAr nelabu sajūtu sekoju medijos publicētajām ziņām par Zolitūdes traģēdijas tiesvedību. Esmu būvinženieris, absolvējis Venecuēlas Centrālo universitāti, un man ir Kārnegija un Melona Universitātes (ASV) maģistra grāds būvinženierijā (ar iespējami augstāko atzīmi).
Lasīt visu...

21

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

FotoANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti publiskajā sektorā, bet labākā proporcija esot Austrijā – 4%. Ieliku šo ziņu Twitter, un tas sāka vārīties. Esot sajaukti āboli ar bumbieriem, un vispār, kas tā tāda par organizāciju?
Lasīt visu...

12

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

FotoŠis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts! Mēs runājām, aicinājām apstāties un pārtraukt LATVJU TAUTAS iznīcināšanas politiku. Taču viss veltīgi. Jūs nevēlējāties mūs sadzirdēt, ieklausīties un saprast - PIETIEK! Tad runāsim citā "valodā" ! Jums saprotamajā!
Lasīt visu...

21

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

FotoSaistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra un hibrīdkara apdraudējuma apstākļos steidzami izvirzot “partnerības” likumprojektu pieņemšanu, paužam savu nostāju.
Lasīt visu...

21

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

FotoMēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu.
Lasīt visu...

12

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

FotoRailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst ~6 miljardu eiro Latvijas posmam (~puse Latvijas budžeta) un Eiropa visu naudu 100% nedos. Ko darīt?
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...

Foto

Vai šodien jau esi ļāvis sevi apmuļķot? Ja ne, ņem vērā šo rakstu!

Nevienam nepatīk, ka viņu apmuļķo. Pēc Eirobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāju jūtas pārliecināti,...

Foto

Elektrības cenu līkloči – vai Latvijas iedzīvotāji izmanto savas iespējas?

Ir pagājis gads kopš Nord Pool biržas vairumtirdzniecības cenas Latvijā uzrādīja prātam neticamus rekordus, vidējai mēneša cenai pārsniedzot...

Foto

Man ir cits viedoklis!

Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra 217. A (III) rezolūcijas preambulā teikts - ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās...

Foto

Nevajag ņaudēt!

Visa nauda tiek izsaimniekota caur valsts konkursiem, sadārdzinot visu 5x utt. Vajag pieņemt tikai pareizu likumu par visu konkursu auditu un konkursus auditēt no...

Foto

Vai privātie mežu īpašnieki šobrīd saredz ilgtspējīgas mežsaimniecības jēgu?

Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd pret mežsaimniecības nozari valda sarežģīta un bieži vien pretrunīga sabiedrības attieksme. Vairāku...

Foto

„Rail Baltica” skandalozais iepirkums – kas tālāk?

„Rail Baltica” - uzņēmumu apvienība no Turcijas, kuras sastāvā ir kompānijas "IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş." un...

Foto

Helmanis publiski sašutis par... Puntuļa rīkoto konkursu?

Ir tāda anekdote: “Zvēru mazuļi pagalmā lielās ar saviem vecākiem. Vienam tētis tādā amatā, otram mamma tur strādā. Lācēns...

Foto

Cilvēku viedoklis SIF ekspertiem nerūp!

Ir tāda anekdote: “Eksperti norāda, ka valsts attīstās, iedzīvotāji apgalvo, ka viņi to nejūt, bet iedzīvotāji jau nav nekādi eksperti!” Līdzīgi...

Foto

Piesakos uz pirmo vietu konkursā par vistukšākajām frāzēm

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir viena no mūsu vissvarīgākajām kultūras tradīcijām. Ir nepieņemami, ka mākslinieki un...

Foto

„airBaltic” - varbūt viss ir stipri vienkāršāk

Lai aizmuktu ar „airBaltic” lidmašīnām, nav jātaisa slēgtas Ministru kabineta (MK) sēdes. Tā ir valstij piederoša kompānija un pietiks...

Foto

Kādēļ vairs nenotiks neviena mana intervija ar “Latvijas Avīzes” žurnālisti Egli?

Galvenais iemesls ir – es nevēlos piedalīties iestudētās izrādēs, kas aiz žurnālistikas maskas nolaupa mums...

Foto

Enerģijas pašpietiekamības nozīme Latvijas nākotnei

Saeimas deputātiem nodoti izskatīšanai Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā....

Foto

Tautas kustība "Veselais saprāts"

Šorīt, kad pasaule dejo virs bezdibeņa, kad mūsu dzīvei tiek sisti pamati zem kājām, kad pašsaprotamas lietas tiek apšaubītas, kad sabiedrībai un...

Foto

Vēlreiz brīdinām – neaiztieciet mūsu peļņu!

Ir skaidrs, ka priekšlikumi palēninās vai daļēji apstādinās kreditēšanu, kā arī negatīvi ietekmēs Latvijas reputāciju un kredītreitingu, kas sadārdzinātu valsts...

Foto

Valdība parādīja visa veida migrantiem, ka mēs esam mīkstie

Vakar bija ļoti svarīgs tests mūsu valdībai, prezidentam, drošības iestādēm, kuru tie neizturēja....

Foto

Izraēlai ir jāizdara pareizā izvēle

23.oktobrī Pietiek tika publicēts mans raksts ar nosaukumu ”Izraēla pret “Hamās””, kurā izklāstīju savu redzējumu par notikumu attīstības scenāriju un lēmumiem, kas būtu...

Foto

Nediplomātiskais un nekorektais Kariņš nav visa Latvija

Diena sākās ar ziņu par Latvijas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa izraisīto skandālu. Katalonijā viena no centrālajām mediju ziņām ir...

Foto

Piederība Rietumiem nav tikai ērtības un iespējas

Diemžēl var prognozēt, ka Eiropā pieaugs naida noziegumu skaits. Diemžēl mazāka, manuprāt, ir izpratne, ka tā nav specifiski ebreju...

Foto

Komentārs par to, ka Latvijai esot jākļūst par bezskaidras naudas valsti

Pārlasīju rakstu vairākas reizes un tā arī nesapratu, kāpēc Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas norēķinu...

Foto

Kad divi latvieši savā starpā runā angliski vai krieviski, tie faktiski noliedz savu tēvu un māti

Sveicu jūs Valsts valodas dienā! Latvijas valstiski un nacionāli domājošās...

Foto

Kāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" neveicas ar ES projektu realizāciju

Divi vienkārši iemesli. Pirmais: uzņēmuma padomes nekompetence. Izjaucot koncerna vadības procesus, kas sekmīgi un izmaksu ziņā arī...

Foto

“Saskaņai” ir vieta Latvijas politikā, jo tās misija ir svarīga un mērķi ir aktuāli kā nekad iepriekš

Ir pagājis gads, kopš partija “Saskaņa” zaudēja vietu politiskajā...

Foto

Kas kopīgs Baznīcai ar LGBT, un kas uzsauc mūziku?

Skolās māca, kā naudu pelnīt, augstskolās, kā to ekonomēt un radīt, bet kāpēc skolās nemāca, kā nauda...

Foto

Laimes māti un naudas koku meklējot, jeb „Global Animal Law organisation” likumdošanas datubāze un tās interpretācija

Salīdzināt Latviju ar Nigēriju, tādējādi norādot uz Latvijas neiedomājamo atpalicību,...

Foto

Hosams paņem rokās mietu. Ar s...diem

Stradiņa slimnīcas – jeb saīsinājumā PSKUS – padomes zibenīgā patriekšana no amatiem liecina, ka jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri...

Foto

Atklāta vēstule “Swedbank” vadītājam Laurim Mencim

Sveicināts Jūsu jaunajā amatā kā „Swedbank” valdes priekšsēdētājs! Es rakstu Jums saistībā ar konkrētu situāciju, kurā esmu nonācis kā Jūsu...

Foto

Cik īsti vērta biļete uz Džordanu Pītersonu?

Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt...

Foto

Nākamgad daļa pašvaldību var nespēt pildīt pamatfunkcijas!

Valsts budžeta pieņemšanas procesā gandrīz neievērots palicis jautājums par pašvaldību budžetiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Tieši no pašvaldību rocības...

Foto

Kolektīvais saprāts ir vājprātu summa

Ja reiz dzīvnieku pasaules kolektīvie saprāti mums ir pašsaprotami, kas mums liek uzskatīt, ka tāda, līdzīga kā dzīvnieku pasaulēm kolektīvā saprāta,...

Foto

Mēs nogalinām tikai tik daudz dzīvnieku, cik vajag!

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) šodien, 10.oktobrī informēja Zemkopības ministrijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi par dezinformāciju un...