Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Paldies Rīgas domes deputātam Valteram Bergam un portālam pietiek.com par mēģinājumiem iegūt atbildes! Daudzi citi deputāti un mediju pārstāvji, piesedzot esošās varas alkatību, nekompetenci un visatļautību, manis sniegto informāciju izvēlējās ignorēt. To drīkst un var mainīt.

Trīs nedēļu laikā ir izdevies kaut ko uzzināt. Diemžēl redzu, ka dažas atbildes ir "atrakstīšanās pēc", tāpēc man kā pilsētas patriotei jāuzdod papildu jautājumi. Ceru saņemt iespējami drīzas atbildes:

- Ko tieši Edijs Šauers ir paveicis, būdams amatā kopš 09.05.2022. līdz šodienai, par algu intervālā no 2022 euro līdz 3251 euro? Lūgums nekopēt amata aprakstu, bet uzskaitīt jau paveiktos un vēl plānotos darbus līdz šī gada beigām. Atbilstoši konkursa nolikumam, stājoties amatā, iesniedzama arī stratēģija. Vai un cik daudz no tās jau ir izdarīts?!?

- Ko tieši Renāte Lagzdiņa ir paveikusi, būdama ārštata padomniece? Kāpēc galvaspilsētā klejo runas par līgumu, uz kā pamata viņa mēnesī saņem 2900 euro? To tiešām neviens nevar pārbaudīt?!? Vai arī nākamā gada Rīgas vasaras kultūras programmas koncepciju izstrādās šī persona par šādu atalgojumu, neveicot rūpīgu tirgus izpēti? Vai un kā tas liecina par labu pārvaldību?

- Kur var atrast informāciju par atklāti rīkotiem konkursiem uz amata vietām Digitālās komunikācijas nodaļā 2022. gadā? Pat pieņemot, ka "konkursa komisija" ir kaut kādus dokumentus "uzcepusi", tīmeklī nav bijuši sludinājumi uz šīs nodaļas amata vietām, līdz ar to var pieļaut, ka visas šajā nodaļā piemeklētās un nodarbinātās personas ir pieņemtas bez atklāta konkursa, bet ar Dārtas Apsītes un "konkursa komisijas" akceptanci.

- Cik ilgi Rīgas pašvaldībā vēl valdīs Mārtiņa StaķaEvijas CelmasAlekša Zoldnera, Agneses Loginas, Rasmusa Filipa Geka diktatūras režīms?

- Cita starpā aktuāli joprojām ir arī N. Andersona 19.09.2022. uzdotie jautājumi:

https://pietiek.com/raksti/jautajumi_stakim,_celmai,_lagzdinai,_zoldneram,_knokam,_apsitei_par_1000_eiro___pvn,_kas_samaksati_no_rigas_pilsetas_budzeta__tostu_koordinatoram_/

Pielikumā skatiet Rīgas domes "Konservatīvo" deputāta Valtera Berga atsūtīto atbildes vēstuli, ko esot sagatavojusi Komunikācijas pārvaldes vadība.

Par e-pastā saņemtajiem jautājumiem

Atsaucoties uz Jūsu Rīgas domes priekšsēdētājam M. Staķim adresēto vēstuli Nr. RDD-22-256-dv (16.09.2022.), Komunikācijas pārvalde ir sagatavojusi atbildes uz vēstulē minētajiem jautājumiem.

1) Par kādiem darba pienākumiem un nopelniem 3622 euro atalgojumu mēnesī saņem domes Komunikācijas pārvaldes vadītājs Edijs Sauers? Ko redzamu viņš ir paveicis kops darba uzsākšanas?

2) Ar ko vispār nodarbojas domes Komunikācijas pārvalde? Cik tajā ir darbinieku?

3) Kāds ir darbinieku atalgojums?

Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) uzdevumus, struktūru un organizāciju nosaka Rīgas domes priekšsēdētāja 01.02.2022. reglaments Nr. RD-22-1-rgd “Rīgas domes Komunikāciju pārvaldes reglaments" (turpmāk – Reglaments), kurā noteikts, ka Pārvalde ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) struktūrvienība, kas nodrošina komunikāciju starp Pašvaldību un sabiedrību, izmantojot Pašvaldības portāla un sociālo tīklu iespējas, un sadarbībā ar plašsaziņas līdzekļiem informē par Pašvaldības darbu, izzina sabiedrības vērtējumu par Pašvaldības darbību kopumā un atsevišķās jomās, kā arī piedalās Pašvaldības sabiedrisko pasākumu organizēšanā.

Pārvaldes uzdevumi ir noteikti tās Reglamentā, kas ir publiski pieejams Rīgas domes mājaslapā (saite – https://www.riga.lv/lv/strukturvieniba/komunikacijas-parvalde). Pārvaldes priekšnieka amata aprakstā noteikti šādi pienākumi:

Plānot un organizēt Pārvaldes darbu, nodrošinot tās uzdevumu izpildi, pārstāvēt Pārvaldi valsts un pašvaldību institūcijās, nepieciešamības gadījumā arī ārvalstu institūcijās;

Sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) centrālās administrācijas struktūrvienībām un Pašvaldības institūcijām vadīt, atbalstīt un stiprināt sistēmiskas komunikācijas ieviešanu Pašvaldībā, nodrošinot vienotu pieeju ārējās, stratēģiskās, digitālās un iekšējās komunikācijas vadībai Pašvaldībā un tās institūcijās;

Piedalīties Rīgas domes vadības stratēģiskajās un operatīvajās sanāksmēs, lai nepieciešamības gadījumā identificētu, laikus un mērķtiecīgi plānotu komunikāciju par plānotajiem un pieņemtajiem lēmumiem un projektiem Pašvaldībā, nosakot prioritātes un pienākumu sadali starp Pārvaldes nodaļām – Ārējās komunikācijas nodaļu, Iekšējās komunikācijas nodaļu, Digitālās komunikācijas nodaļu un Stratēģiskās komunikācijas nodaļu (turpmāk – Nodaļas); 

Vadīt Pārvaldes gada darba plāna, budžeta un prioritāšu izstrādi, tā realizācijas un ieviešanas kontroli, sagatavojot ierosinājumus budžeta pilnveidei un efektīvai izlietošanai;

Identificēt, plānot un vadīt Pārvaldes darbam nepieciešamo ārpakalpojumu piesaisti, gādājot par nepieciešamo iepirkumu procedūru ievērošanu un darbojoties Pārvaldes publisko iepirkumu komisijās;

Izstrādāt Pārvaldes vidēja termiņa darbības stratēģiju, kā arī pēc Rīgas domes priekšsēdētāja uzdevuma izstrādāt citus ilgtermiņa un vidējā termiņa komunikācijas plānus un stratēģijas,

Organizēt efektīvu un rezultatīvu Pārvaldes darba vadību četrās Nodaļās, nepieciešamības gadījumā izvērtējot izveidotās struktūras efektivitāti un plānojot un ierosinot uzlabojumus Rīgas domes priekšsēdētājam un Personāla nodaļai;

Vadīt krīzes komunikāciju un krīzes komunikācijas komandu Pašvaldībā visos līmeņos sadarbībā ar Pārvaldes Nodaļu vadītājiem, vadot arī krīzes komunikācijas iekšējā regulējuma izstrādi Pašvaldībā;

Vadīt un pārraudzīt Pašvaldības tēlu un reputācijas veidošanu ar ārējās, stratēģiskās, digitālās un iekšējās komunikācijas resursu un instrumentu starpniecību;

Konsultēt Rīgas domes priekšsēdētāju, Rīgas domes priekšsēdētāju vietniekus, pastāvīgo komiteju vadītājus un vietniekus, Rīgas pilsētas izpilddirektoru un izpilddirektora vietniekus, kā arī nodrošināt Pašvaldības vidējā līmeņa vadības konsultācijas sadarbībā ar Nodaļu vadību, komunikācijas jautājumos;

Identificēt un prognozēt dažādus komunikācijas riskus, kas var rasties Pašvaldības darbā, īstenojot ārējo, iekšējo, digitālo un stratēģisko komunikāciju, savlaicīgi meklējot risinājumus un veicot proaktīvu to novēršanu sadarbībā Pārvaldes ar Nodaļu vadību; 

Risināt problēmjautājumus un konfliktsituācijas Pārvaldes darbā, organizējot sadarbību Pārvaldes iekšienē un sadarbībā ar citām Pašvaldības struktūrvienībām un institūcijām;

Pārzināt un pārraudzīt Pašvaldības stratēģiju un taktiku mediju attiecībās, sociālo mediju komunikācijā un tīmekļvietņu uzturēšanā, pašvaldības tēla un reputācijas veidošanā, iekšējā komunikācijā, krīzes komunikācijā, korporatīvās sociālās atbildības īstenošanā, interešu pārstāvniecības komunikācijā, mērķa grupu un nevalstisko organizāciju iesaistē ar komunikācijas instrumentiem,

Organizēt Pārvaldei noteiktās administratīvās funkcijas realizāciju – nodrošināt atbildes uz amatpersonu un iedzīvotāju iesniegumiem, pretkorupcijas plānu izstrādi u.c. administratīvu normatīvu izstrādi;

Apkopot citu pašvaldību un valstu pieredzi un labo praksi Pārvaldes kompetences jautājumos, nepieciešamības gadījumā sagatavojot priekšlikumus Pārvaldes darba pilnveidei;

Kontrolēt to Rīgas pilsētas pašvaldības vārdā noslēgto līgumu izpildi, par kuru ir atbildīga Pārvalde;

Noteikt un precizēt Pārvaldes Nodaļu vadītāju un darbinieku pienākumus un uzdevumus;

Sagatavot iekšējo normatīvo aktu projektus un grozījumus, kas regulē un nosaka Pārvaldes darbu, kā arī komunikācijas iekšējo regulējumu Pašvaldībā;

Pārstāvēt Pašvaldību savas kompetences ietvaros attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;

Organizēt informācijas sagatavošanu par Pārvaldes darbu iekšējām un ārējām kontroles institūcijām (iekšējie un ārējie auditi), kā arī gādāt par konstatējumu ieviešanu vai novēršanu Pārvaldes darbā;

Sadarbībā ar Rīgas domes Personāla nodaļu ierosināt un organizēt mācības un seminārus Pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšanai;

Pēc Rīgas domes priekšsēdētāja norādījuma veikt citus uzdevumus saistībā ar komunikācijas vadību Pašvaldībā.

Darba tiesiskās attiecības ar Pārvaldes priekšnieku Ediju Šaueru uzsāktas 09.05.2022., pamatojoties uz Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes priekšnieka amata ārējā konkursa (turpmāk – Konkurss) atlases rezultātiem, kur Edijs Šauers tika atzīts par piemērotāko pretendentu šim amatam. Konkursa sludinājums tika publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapas vakanču sadaļā, Rīgas valstspilsētas pašvaldības interneta portālā www.riga.lv, portālā www.cv-online.lv un interneta vietnē www.facebook.com, kurā tika norādīts atalgojuma apmērs 3622 euro. Ņemot vērā Rīgas domes 29.06.2022. nolikumu Nr. 189 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums” (turpmāk – Nolikums Nr. 189) Pārvaldes priekšnieka mēnešalga tiek noteikta intervālā no 2022 euro līdz 3251 euro.

Saskaņā ar rīkojumu Nr.RD-22-408-p, Pārvaldē strādā 21 darbinieks, kuru atalgojums ir noteikts atbilstoši Nolikumam Nr. 189.

4) Vai tiek apmaksātas darbinieku virsstundas un prombūtnes?

Pārvaldes darbinieku nostrādātās virsstundas un piemaksas par prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumu veikšanu tiek noteiktas un apmaksātas atbilstoši Darba likuma un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normām, kā arī saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 12.11.2020. iekšējiem noteikumiem Nr. RD-20-36-nti “Kārtība, kādā tiek saskaņots un atlīdzināts virsstundu darbs” un Rīgas pilsētas izpilddirektora 08.07.2022. iekšējiem noteikumiem Nr. RD-22-35-nti.

5) Kāpēc Digitālās komunikācijas nodala visi darbinieki tika pieņemti darba ar Dartas Apsites atbalstu bez atklāta konkursa rīkošanas?

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem, atklātību un caurskatāmību darbinieku atlases norisē un profesionālu, politiski neitrālu lēmumu pieņemšanu, Pārvaldes vakanto amatu ārējie konkursi ir organizēti atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja 24.03.2022. rīkojuma Nr. RD-22-162-p “Par atklātu konkursu un pretendentu atlases komisiju” nosacījumiem.

Izsludinot Konkursu, tiek izveidota un apstiprināta konkursa komisija (turpmāk – Komisija), tādejādi nodrošinot, profesionālus komisijas lēmumus. Komisijas locekļi nevar būt interešu konflikta situācijā un ir politiski neitrāli. Komisijā tiek iekļautas personas ar pieredzi un zināšanām vadītāja amatā, personāla atlasē, nozarē, uz kuras vakanto amatu ir izsludināts konkurss, tai skaitā darbiniekus no citām Rīgas valstpilsētas pašvaldības iestādēm.

Komisijas uzdevums ir izskatīt pretendentu iesūtītos pieteikumus un pārbaudīt saņemto dokumentu atbilstību izvirzītajām prasībām. Kandidāti tiek novērtēti atbilstoši iestādes vadītāja vai konkursa komisijas apstiprinātajiem kandidātu novērtēšanas kritērijiem. Pie šādiem ārējo konkursu atlases nosacījumiem Pārvaldes Digitālās komunikācijas nodaļas vadītājai Dārtai Apsītei nebija iespēju vienpersoniski pieņemt lēmumu par piemērotākajiem amatu pretendentiem, kā arī ietekmēt Konkursa komisijas locekļu lēmumus.

6) Kāpēc papildu vel tiek slēgti ārpakalpojuma līgumi ar sev pietuvinātu personu uzņēmumiem (Accenture, Wrong u.c.)?

Saskaņā ar Pārvaldes nolikumu tā var piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi nodrošinātu tās pienākumus un funkcijas. Līgumi ar ārpakalpojumu sniedzējiem tiek slēgti, ievērojot Rīgas domes un Latvijā spēkā esošajos normatīvajos dokumentos noteiktās iepirkumu procedūras.

7) Kāda loma Rīgas dome ir Martina Staķa ārštata padomniecei Renātei Lagzdiņai? Par ko viņa pelna 2900 euro mēnesī?

Rīgas domes priekšsēdētāja ārštata padomniece kultūras un mākslas pilsētvidē attīstības jautājumos Renāte Lagzdiņa Rīgas domē strādā bez atalgojuma, un viņas pienākumi ir noteikti Rīgas domes priekšsēdētāja 08.07.2022. rīkojumā Nr. dRD-22-354-p, proti, informēt Rīgas domes priekšsēdētāju par Latvijas valsts un starptautiskajām kultūrpolitikas aktualitātēm, kam ir vai varētu būt nozīme Rīgas valstspilsētas darbā kultūrpolitikas jomā; sniegt Rīgas domes priekšsēdētājam redzējumu par Rīgas kultūrpolitikas attīstību un nepieciešamajām darbībām tās īstenošanai; pēc Rīgas domes priekšsēdētaja ierosinājuma iespēju robežās piedalīties atjaunotās Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas izstrādāšanas darba uzdevuma sagatavošanā; sniegt viedokli par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – IKSD) Kultūras pārvaldes plānotajiem un īstenotajiem projektiem (izņemot par pasākumiem un norisēm laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 31. augustam); sniegt viedokli par IKSD sagatavotā gada kultūras programmas un pasākumiem (izņemot par pasākumiem un norisēm laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 31. augustam), kā arī piedalīties sapulcēs un darba grupās, kas saistītas ar programmas vai atsevišķu pasākumu plānošanu, tai skaitā programmas un pasākumu komunikācijas stratēģijas izstrādē; iespēju robežās sniegt nepieciešamo atbalstu IKSD, tā veicinot Rīgas valstspilsētas pašvaldībai nepieciešamo plānu izstrādi un īstenošanu, kā arī mākslas objektu izvietojumu pilsētā atlasē un novietojuma vietu izvēlē.

8) Cik saņem citi Mēra biroja stata un ārštata darbinieki?

Atalgojums Rīgas domes priekšsēdētāja biroja darbiniekiem ir noteikts atbilstoši rīkojumam Nr. RD-22-408-p un, saskaņā ar Nolikumu Nr. 189, Rīgas domes priekšsēdētāja biroja vadītāja un padomnieku mēnešalgas intervāls ir no 2507 euro līdz 3451 euro, bet Rīgas domes priekšsēdētāja palīga – sekretāra mēnešalgas intervāls ir no 1301 euro līdz 2325 euro. Ārštata padomnieki strādā Rīgas domē bez atalgojuma.

Bez noteiktās mēnešalgas Rīgas valspilsētas pašvaldības darbiniekiem ir tiesības saņemt “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” noteiktās piemaksas. Šo piemaksu apmērs un saskaņošanas kārtība ir noteikta Rīgas valstspilsētas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.

10) Kāpēc šogad Rīgas dz/diena izmaksāja 4 x dārgāk nekā iepriekš, bet nebija lielu

mākslinieku? Visi nāca uz "pikniku", sēdēja pie veciem, tukšiem galdiem, skatījās uz sešām kūkām un šķībi dziedāja dziesmas.

Rīgas dzimšanas dienas pikniks, kas 2022. gada 20. augustā norisinājās Vecrīgā visas dienas garumā, izmaksāja EUR 237 795,49 ar PVN. Salīdzinājumam iepriekš rīkotie “Rīgas svētki” līdz šim ir izmaksājuši vidēji EUR 450 000 gadā. Šī gada 20. augustā Rīgas dzimšanas dienā kopumā uzstājās 9 mūziķu kolektīvi un 8 individuāli mūziķi un mākslinieki, t. sk. operdziedātājas Sonora Vaice, Ilona Bagele, Miķelis Putniņš, Kristīne Pāže, Rūdolfs Macats, dziedātāja KATŌ, dziedātāja MARTA un citi. Papildus pasākuma vadīšanā un viesu sagaidīšanā piedalījās 7 individuāli kultūras darbinieki. Pasākuma programma ietvēra vairākas iedzīvotājus iesaistošas aktivitātes – Rīgas smieklu konkursu, Rīgas gardākās kūkas konkursu, Drosmīgo dziesmu svētkus ar diriģentu Artūru Gaili un citas aktivitātes.

Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes priekšnieks E.Šauers

Novērtē šo rakstu:

24
2

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ausīs arī mūsu saule

FotoMotoklubs „Dieva suņi” 20. novembrī savā Twitter kontā publicēja tvītu ”Tā saucamais “urā patriotisms” ir pretīgs ar to, ka viņš balstās un mītiem, puspatiesībām un meliem, kas ļoti kropļo cilvēkiem realitātes apziņu. “Latvieši ir stipra tauta”, ar ko stipra? Ar to, ka okupekļus jauc 2022.g.,nevis 1991.g., vai 2014.g.(Krimas aneksija). Stipra?”. Tvīta saturs noteikti kādā radīja aizvainojumu un pārdomas. Vai abus.
Lasīt visu...

21

Ekonomikas ministrei un valdības vadītājam jāuzņemas politiska atbildība par situāciju enerģētikā

FotoValdības rīcība sakarā ar AS "Sadales tīkli" regulatoram iesniegto jauno tarifu projektu ir bezatbildīga, un publiskie paziņojumi atgādina zināmo manipulācijas metodi par "labo policistu" un "slikto policistu".
Lasīt visu...

21

Lūk, cik enerģiski mēs skaldām matus

FotoBiedrība “Latvijas Mediju ētikas padome” (LMĒP), kas apvieno 44 mediju asociācijas un individuālus medijus, triju gadu laikā ir sniegusi atbildes vairāk nekā 150 iesniegumiem no iedzīvotājiem un organizācijām par iespējamiem mediju ētikas pārkāpumiem un 51 gadījumā sagatavojusi detalizētu izvērtējumu sūdzībai un atzinumu.
Lasīt visu...

21

Apbrīnoju Pučes profesionalitāti, ar kādu viņš atmasko Raini

FotoArmands Puče „Ar baltiem cimdiem”. Izcils eksemplārs. Apbrīnoju Pučes profesionalitāti, ar kādu viņš atmasko Raini. Klauzula viena - jebkuras šaubas tiek tulkotas pa sliktu apsūdzētājam. Ar frāzēm –" varētu likties", "varētu secināt", " izskatās ka", "varētu bažīgi iztēloties, ka".
Lasīt visu...

21

Sports visa mūža garumā ir veselības pamats

FotoLaika sprīdis, kad politiķi cenšas izveidot valdību, ir vienīgā iespēja viņiem iedvest, ka valsts nav sadalāma 15 nozaru klucīšos (ministrijās), kas katra atbild par savu jomu, nekad neinteresējas par citas ministrijas esamību, bet ja saņem kādu  citas ministrijas sastādītu likumprojektu, Ministru kabineta noteikumus vai mazāk svarīgu dokumentu, tad šo rakstu darbu nīdē laukā vai vismaz piesārņo ar tik  daudz birokrātiskām prasībām, ka jaunievedumam ir tikai bremzes iedaba. 
Lasīt visu...

21

"Sadales tīkla" tarifu celšana kā slēpts nodoklis graus iedzīvotāju un uzņēmēju maksātspēju

FotoZaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputāti aicina nepieļaut krasu elektroenerģijas pārvades tarifa celšanu, kas kā slēpts nodoklis būtiski negatīvi ietekmēs iedzīvotāju maksātspēju un Latvijas uzņēmēju konkurētspēju.
Lasīt visu...

12

Džeks, kurš pieliek mūli kā mērkaķis, ir patriots?

FotoLabrīt. “Patriotu nedēļa” ar citas valsts karodziņiem Lāčplēša dienā un citu valstu tankiem 18. novembrī krastmalā ir galā, var turpināt ierasto ikdienu ar šņabi galvenajās pārtikas lielveikalu rindās un statistiku, kas apstiprina alkoholismu vai nerūpēšanos par bērniem.
Lasīt visu...

12

Paziņojums par enerģētisko situāciju valstī

FotoNeraugoties uz veiktajiem pasākumiem, lai kompensētu apkures un elektroenerģijas izmaksas mājsaimniecībām, par oktobri saņemtie rēķini, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, ir vairākas reizes lielāki. Taču maznodrošināto Latvijas iedzīvotāju ienākumi saglabājas nemainīgā līmenī.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par cilvēka nemirstību, kas ir medicīnas nesasniedzamais mērķis

Laika ass ir nežēlīga nākotnes pāreja pagātnē. Cilvēks alkst uzzināt nākotni, parasti viņš interesējas par nākotni savas prognozējamās...

Foto

Prātojums par diagonālēm

Pagājusī nedēļa uzrādīja zināmu bremzēšanos valdības veidošanas gaitā. Lai arī premjerkandidātam pagaidām nav Satversmes 56. panta kārtībā izsniegta aicinājuma uz Ministru kabineta sastādīšanu, uzvedās...

Foto

Prezidenta uzdevums ir izvirzīt premjera amata kandidātu, nevis norādīt partijām, ko tām darīt

Valdības veidošanas sarunas nevedas. “Jaunās vienotības” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Kariņš par šo procesu...

Foto

Noticiet man - es tagad lasu Satversmi kā pilsonis

Valsts ir nācijas mājas, bet tās pamatlikums Latvijai – Satversme – ietver nācijas kopdzīves būtiskākos noteikumus, balstītus kopīgās vērtībās,...

Foto

Prezidents Egils ir jocīgs un galīgi neciena ģimenes vērtības un tradīcijas

Kad tad atkal ir noticis. Un ar Egilu un viņa kanceleju notiek. Čalis ar savu...

Foto

Valsts ir slikta, cilvēki ir slikti, pensionāri ir slikti, vēlētāji ir slikti, Lāčplēša diena ir slikta, es gan esmu lielisks

Šis būs personisks ieraksts. Un neapvainojieties....

Foto

Antropoloģisks pētījums

Vai atceramies sabiedrībā pazīstamos indivīdus, kuri saviem uzvārdiem lika prievārdus ar mērķi panākt aristokrātisku skanējumu? Visi ņirgājās par Fon Kalmanoviču un De Vaškeviču, turpretim...

Foto

Liberālās demokrātijas apdraudētība kā tās leģitimitātes pamats

Ir viena uzskatu pārbaude, kas būtu jāveic ar sevi katram pilsoniski aktīvam cilvēkam. Tātad jums — šīs slejas lasītājam...

Foto

Kas Pīlēnam deva tautas mandātu veidot valdību? Kurš? Pareizi, neviens!

Sākšu ar jautājumu. Vai man vienīgajam šķiet, ka kaut kas nav kārtībā ar zaļo bildi, nu...

Foto

Mēs visu ļoti rūpīgi rečekojām un noskaidrojām, ka Bārbijas Kens nav stāvoklī, - ziedojiet mums naudu, lai mēs varam turpināt!

Jūnija vidū konservatīvi noskaņotā humora vietne...

Foto

Žetonu piešķiršanas kārtība

Šodien “Neatkarīgajā” Elitas Veidemanes un Rolanda Pētersona intervija ar Valsts prezidentu Egilu Levitu. Tā nav tipiskā draudzīgā intervija, kur ilgā sarunā norunātais sakompilēts...

Foto

Viņš NEKAD nebūs mans prezidents

Egils ir atmodies no letarģiskā miega. Sveicot 14.Saeimu, viņš uzkāpa kancelē un zibeņoja....

Foto

Tikai nesmejieties skaļi, es došu dažus padomus par veselības aprūpi

Kustība "Par!" Veselības ministrijas politiskajā vadībā bijusi visus četrus 13. Saeimas sasaukuma gadus - divus gadus Ilze Viņķele, divus - es. Esam...

Foto

Beidzot ir gala lēmums saistībā ar manu autoavāriju

Šā gada 1. maija traģiskā avārija zibenīgi pārpildīja interneta ziņu portālus, un sociālie tīkli jau izdarīja tūlītēju spriedumu,...

Foto

Mēs labprāt ierasti neliktos ne zinis, bet diemžēl šoreiz mums jāimitē ieinteresētība

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) piektdien, 4. novembrī, ir pieprasījusi VSIA “Latvijas Televīzija”...

Foto

Štrunts par algām, īstā problēma ir tā, ka izglītības jomā ir iestājusies pieklājības un cieņpilnas attieksmes krīze

Pieklājība un cieņpilna attieksme ir jebkuru attiecību pamatā. Taču...

Foto

Pasaulē piešķir Darvina balvu, Latvijas politikā – Levita medaļu

Pēc ziņas, ka četriem ļoti jau nu šaubīgas raudzes 13. Saeimas deputātiem piešķirta Egila Levita vārdā nosauktā...

Foto

Kā lordu sarunas varētu patīrīt Latvijas tirgu

Nesen bija pirmā reize, kad izdevās personīgi satikt un iepazīties ar kādu lordu, turklāt – ar diviem vienā vakarā....

Foto

Vai kūdra var izglābt Latviju?

Šķiet, tikai retais nebūs pamanījis zemestrīci, kas pēdējā gada laikā ir satricinājusi energoresursu tirgu. Lai mazinātu iespējamās enerģētiskās krīzes ietekmi, ne...

Foto

Slimot nav rožu dārzs, jo īpaši slimnīcā

Slimot nav rožu dārzs. Tas ir fakts. Taču, nokļūšana slimnīcā var pārvērsties par krietni nepatīkamāku pieredzi, kas neaprobežojas ar...

Foto

Jaunākiem iekšlietu sistēmas darbiniekiem ļaus nesportot un pieņemties svarā

Plašākam lasītāju lokam paslīdēja garām kāda satraucoša ziņa – 18. oktobrī Ministru kabinets atbalstīja noteikumu projektu "Grozījumi...

Foto

Ja tagad izrādās, ka pie varas ir tikai partijas (1,4% vēlētāju), tad steigšus jāatkāpjas no senā principa, ka tautas vietniekam ir plašas pilnvaras

[1.] Biedrība “Atvērtās...

Foto

Latvijai ir vajadzīgs Roberts Fūrmanis. Vairāk nekā "progresisti"

„Tagad es jums pateikšu, kas notiks tālāk. Sarūsējusi fašistu kaska uz bērza krusta – tas ir viss, ko...

Foto

Pirmo reizi jaunlaiku vēsturē “sabiedriskie” jeb valsts mediji ir nostājušies pret tautas vairākumu

Operācijas Mindfuck vietējā kontekstā: šobrīd Latvijā ir iestājusies unikāla situācija: pirmo reizi jaunlaiku vēsturē “sabiedriskie”...