Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Pievienot komentāru

Lapas:    3   2   1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Ulmanis uzvārdā

14.09.2018. 19:03

Es patiesi nebalsošu par Saskaņu, jo: 1) mana ģimene ir cietuši no Krievijas 1941.gadā 14 jūnijā izsūtot manu tēvu un vectēvu, kurš strādāja savos laukos no 4.00 rītā līdz 22:00 vakarā un viņš Krievijā koncentrācijas nometnē kā Vāciešiem tika nobendēts, 2) tālāk argumentus nav vērts likt, jo uz to vēl Saskaņas vērtības pieļauj pievienošanos Krievijai, kas ar ko līdzīgu 1941.gadam mūs sagaida!

Atbildēt

egils l

10.08.2018. 16:20

(pray)Sociologi-Lasot Jaunākās ziņas-par tēmu-""Ko Argentīnas Augstākās Masonu ložas pārstāvis viņam svešā Latvijā gatavojas izdarīties? par 8 milj. eiro Nodokļu maksātājiem nozagto naudu...Ko Francis te pazaudējis ?""- Vai jūdokristīgie ""Svētie tēvi"", kas masveidā pa visu pasauli ""Izspēkoja"" arī ""Brīvprātīgi""...pakļaujoties Jūdu ""Safantazētajam mākslīgajam Dievam"", vai tā paša ""Dieva"" vārdā -jūdu marasmātiskā ekstāzē""vardarbīgi pierunāja..brīvprātīgi... nepilngadīgos puisīšus SAJUST...šī Jūdodieva patiesumu...(highfive)

Atbildēt

andris a

17.07.2018. 18:22

Pievienot(split)(pray)
Alfrēds Kukuts tēmā Bērni un ģimene, Pārdomas, Politika
14. jūl 11:37 · Aptuvenais lasīšanas ilgums - 7 min
CIONAS GUDRO PROTOKOLI - XIII
13.no­da­ļa
13.1.Rū­pes par die­niš­ķo mai­zi
Rū­pes par die­niš­ķo mai­zi spiež lēt­ti­cī­gos ciest klu­su un būt mū­su pa­klau­sī­giem kal­piem.
No vi­ņu vi­dus mēs iz­rau­gā­mies sa­vai pre­sei pie­mē­ro­tus ļau­dis.
Vi­ņu uz­de­vums ir ap­lū­kot no mū­su in­ter­ešu vie­dok­ļa vi­su to, ko mēs sa­vās ofi­ci­āla­jās la­pās tie­ši ie­kļaut ne­va­ram.
Ja strī­dī­gais jau­tā­jums ir iz­vir­zīts, mēs mie­rī­gi va­ram veikt vē­la­mos pa­sā­ku­mus un tau­tai pa­vēs­tīt par to kā par no­ti­ku­šu fak­tu.
Ne­viens ne­drīk­stēs pra­sīt šo pa­sā­ku­mu at­cel­ša­nu vai gro­zī­ša­nu, jo tie tiek at­tē­lo­ti kā līdz­ši­nē­jā stāvok­ļa uz­la­bo­jums.
Pre­se vi­sai drīz no­vēr­sīs sa­bied­ris­ko do­mu jaun­iem jau­tā­ju­miem.
Mēs, Gud­rie, ta­ču esam mā­cī­ju­ši ļau­dis no­vā­ji­nāt se­vi mū­žī­gās slā­pēs pēc kaut kā jaun­a.

13.2. Valsts­tie­sī­bu jau­tā­ju­mi
Uz šo jaun­o jau­tā­ju­mu ap­sprie­ša­nu me­tī­sies dum­jie tau­tas lik­te­ņu va­dī­tā­ji.
Vi­ņi vēl ar­vien ne­var sa­prast, ka vi­ņiem nav ne­kā­das jē­gas par to, ko vi­ņi grib iz­šķirt.
Valsts māk­slas jau­tā­jums ir sa­pro­tams ti­kai tiem, ku­ri jau ga­du sim­te­ņiem ir to pār­zi­nā­ju­ši un ar to no­dar­bo­ju­šies.
No vi­sa teik­tā jūs re­dzē­sit, ka mēs tie­ca­mies pēc tau­tas uz­ti­cī­bas, lai vieg­lāk lais­tu va­ļā mū­su valsts ma­šī­nu.
Jūs bū­sit ie­vē­ro­ju­ši, ka sa­bied­ris­kās do­mas at­bal­stu mēs mek­lē­jam ti­kai tad, ja lie­ta gro­zās ap tuk­šiem vār­diem, ap jau­tā­ju­miem, ku­rus mēs pa­ši esam ie­ne­su­ši pa­sau­lē.
Bet fak­tis­ki mēs da­rām to, ko pa­ši gri­bam. Pats par se­vi sa­pro­tams, ka mēs pas­tā­vī­gi at­gā­di­nām, ka vi­sā dar­bī­bā mūs va­da ce­rī­ba un vēl­me pēc ie­spē­jas kal­pot vis­pā­rē­jam la­bu­mam.

13.3.Saim­nie­cis­kie jau­tā­ju­mi
Lai pā­rāk ne­mie­rī­go ļau­žu uz­ma­nī­bu no­vēr­stu no valsts māk­slas jau­tā­ju­mu ap­sprie­ša­nas, mēs priekš­plā­nā iz­vir­zām it kā jaun­us valsts māk­slas jau­tā­ju­mus: jau­tā­ju­mus par in­dus­tri­ju, lai cil­vē­ki va­rē­tu ša­jā dar­ba no­za­rē iz­tra­ko­ties.
Ma­sas ir ar mie­ru pa­likt bez­dar­bī­bā, at­pūs­ties no “po­li­tis­kās” dar­bī­bas (ku­rai mēs tās audzi­nā­jām, lai ar šo ma­su pa­lī­dzī­bu ap­ka­ro­tu lēt­ti­cī­go val­dī­bas) vie­nī­gi ar no­tei­ku­mu, ja būs jaun­a no­dar­bo­ša­nās, ku­rā mēs tām it kā no­rā­dī­sim tās po­li­tis­ko vir­zie­nu.

13.4.Iz­prie­cas un pub­lis­kie na­mi
Lai ma­sas pa­šas no se­vis ne­nāk­tu pie at­skār­smes, mēs tās iz­klai­dē­jam ar da­žā­dām iz­prie­cām, spē­lēm, kais­lī­bām un tau­tas na­miem.
Drīz mū­su pre­sē pa­rā­dī­sies zi­ņa par prē­mi­jām vis­da­žā­dā­ka­jās māk­slas un spor­ta no­za­rēs.
Šā­du iz­prie­cu pār­pil­nī­ba pil­nī­gi no­vēr­sīs ma­su do­mas no jau­tā­ju­miem, par ku­ru īs­te­no­ša­nu dzī­vē mums ar tām nāk­tos stip­ri cī­nī­ties.
Ja cil­vē­ki maz pa­ma­zām ar­vien vai­rāk zau­dēs spē­ju pat­stā­vī­gi do­māt, vi­ņi ska­tī­sies uz vi­su ar mū­su acīm. Tad mēs vie­ni pa­ši ie­ne­sī­sim jaun­us do­mu vir­zie­nus, da­bis­ki, ti­kai ar tā­du per­so­nu starp­nie­cī­bu, ku­ras ne­tiek tu­rē­tas aiz­do­mās, ka tās ir sais­tī­tas ar mums.

13.5. Ir ti­kai vie­na pa­tie­sī­ba
Tik­līdz mū­su kun­dzī­ba būs at­zī­ta, brīv­do­mī­gā sap­ņo­tā­ju lo­ma būs no­spē­lē­ta.
Līdz tam lai­kam vi­ņi iz­da­rīs mums vis­lie­lā­kos pa­kal­po­ju­mus.
Tā­dēļ arī turp­māk mēs gri­bam ma­su do­mas vir­zīt uz vi­sā­dām dē­kai­nām mā­cī­bām, ku­ras ir jaun­as un arī it kā prog­re­sī­vas.
Mēs ta­ču ar “prog­re­su” ļo­ti sek­mī­gi dum­jās lēt­ti­cī­go gal­vas esam sa­gro­zī­ju­ši.
Starp vi­ņiem nav ne­vie­na, kas bū­tu spē­jīgs ap­tvert, ka šis vārds vi­sos ga­dī­ju­mos aiz­sedz pa­tie­sī­bu, ja nav ru­na par saim­nie­cis­kiem at­ra­du­miem,
jo ir ti­kai vie­na pa­tie­sī­ba, ku­rā nav vie­tas ne­kā­dam prog­re­sam.
Kā kat­ra vil­tus do­ma, tā arī prog­ress kal­po ti­kai pa­tie­sī­bas aiz­seg­ša­nai,
lai to ne­viens, iz­ņe­mot mūs, Die­va iz­re­dzē­tos, pa­tie­sī­bas glā­bē­jus, ne­pa­zī­tu.

13.6. Cil­vē­ces lie­lie jau­tā­ju­mi
Kad va­ra būs pil­nī­gi mū­su ro­kās, mū­su ora­to­ri ru­nās par cil­vē­ces lie­la­jiem jau­tā­ju­miem, ku­ri sa­viļ­ņo­ja pa­sau­li, līdz tā bei­dzot no­nā­ca mū­su lab­da­rī­ga­jā va­dī­bā.
Kam mo­dī­sies aiz­do­mas, ka vi­si jau­tā­ju­mi ra­dās sa­ska­ņā ar plā­nu,
ku­ru ne­viens lēt­ti­cī­gais nav uz­mi­nē­jis dau­dzu ga­du sim­te­ņu lai­kā?P.S. Man personīgi šķiet, ka š ī g r ā m a t a i r k ā p a m ā c ī b a
J a u n ā s P a s a u l e s K ā r t ī b a s i e v i e s ē j i e mun k ā p a m a t s D A L L E S A D O K T R Ī N A I,kura ir veiksmīgi ieviestaun pašlaik tiek realizēta mūsu dzīvē.
Alfrēds Kukuts

Turpinājums sekos.

Kopēts 2018.gada 3.maijā no Interneta.

Datorsalikums: Alfrēds Kukuts,SVEICIENS NO izpildītājiem- Ušakovi, Ameriki, Abu Meri,Leviti, Šleseri, Godmani-Goldšmiti,Rozencveigs, Stankeviči, Vanagi, Aleksandri,Žilko, Sproģi, Stepanjani ...utml....(split)

Atbildēt

Biruta

05.07.2018. 14:37

Piekrītu. Nekā personīga. Bet piekrītu Ingai. Arī man tas ir pašsaprotami.

Atbildēt

vispār

05.07.2018. 13:44

»

Aleksandrs

.. šādu vēsturisku piemēru ir vairāk nekā nepieciešams...tikai neviens nav iedomājies, kas nodeva boļševikiem sarakstus par bagātajiem latviešiem, par latvijas armijā sastāvējušiem karavīriem...tie bija pašu bāleliņi...bet boļševiki sprieduma izpildītāji. Tad jau tagad jākar pie staba visas latviešu...


reāli???Varbūt padomā par to, ka pirms tika izsūtīti cilvēki no Latvijas, jau tika izstrādāti plāni, cik daudz cilvēku jāizsūta no valsts, lai izjauktu etnisko sastāvu un mainītu tautas spēju pretoties ilgstošā laika posmā, lai veidotu padomju pūli katrā no iekarotajām vietām un LV vēl atrodas Baltijai pa vidu??.Tiešām domā, ka tad, ja nebūtu tādu vai kaut kādu sarakstu, čekisti pateiktu - nu labi, ja negribat uzrakstīt kādu uzvārdu, negribat, labi - mēs dodamies mājās, nu mēs saprotam, tas nav tā gluži jauki, labi, labi, - dzīvojiet laimīgi ????Nevajag piemirst, ka pirmskara LV viss bija pienācīgi uzskaitīts,- katrā pilsētas, novada, ciema, pagasta domē bija uzskaites, kas kam pieder, cik maksā nodokļus uttt.Nodokļus maksāja pat šuvēja, kas strādāja mājās.Atlika tikai iepazīties ar pagastu/pilsētu/ciemu pārvaldēs paņemt nodokļu uzskaites un zemesgrāmatas.Čekisti protams paši neredzēja un nekādi neuzzinātu, kam pieder uzņēmumi, fabrikas, zemes un mājas, lopi, vai ne???Padomju armija ar savām bāzēm atradās LV teritorijā jau no 1939.gada 25 000 karavīru sastāvā, un šajā laikā sāka iebraukt militārpersonu ģimenes locekļi( tie arī bija tie, kas sagaidīja krievu tankus ar puķēm un kombinē(sieviešu apakšveļa)gāja uz Operu) , tāpat kā Igaunijā, Un Lietuvā.Tajā laikā vēl viss notika ierastajā kārtībā - fabrikas un fabrikanti strādāja, aizsargi, policisti, karavīri pildīja savus dienesta pienākumus.Saprotams, ka tie, kas mēģina iestāstīt, ka latvieši paši vainīgi pie izvedamo sarakstiem, domā, ka LV bija tāpat kā Krievijā, kur pat vēl 20.gs.50. gados ciemos iedzīvotājiem nebija savas pases.LV pirms kara bija uzskaite kā normālā Eiropas valstī.

Atbildēt

krievmīlim

04.07.2018. 14:12

»

kārtējam kangaram

nerātnais,latvieši vienmēr ir intelektuāļi,gudri,audzināti,sakarīgi,toleranti,ta-isnu mugurkaulu un augsti turētu galvu,bet tu un tavējie tādi lokani,negudri,padumji,kā poļi saka BIDLAS.Tu īsts vēl arī pēc "manierēm" gejuss


Kas tas, Vienotības kaku stumdītājiem, par mīļvārdiņu, "geji"? Ja latvieši būtu tolerasti, tad šodien krievu ģenētiskā atmiņā nebūtu viņu senču, sarkanarmiešu, aiz bailēm piepļūtītie kerzaviki un visi latvieši, kā auni, būtu sastājušies Vienotībā, vai tagad JKP, vai Par. Latvieši var reizēm kļūt par visbaisāko murgu.

Atbildēt

kārtējam kangaram

04.07.2018. 09:11

»

nespļauj nu akā

tavējie zagļi un pederasti tāpat drīz pievienosies Vj.Dombrovskim un Maķisam pie staļinistiem, lai būtu rihtīga Vienotība & Saskaņa. SC ir tik pat "normāli" cilvēki, kā tu, krievu garnizonu maukas bērns


nerātnais,latvieši vienmēr ir intelektuāļi,gudri,audzināti,sakarīgi,toleranti,ta-isnu mugurkaulu un augsti turētu galvu,bet tu un tavējie tādi lokani,negudri,padumji,kā poļi saka BIDLAS.Tu īsts vēl arī pēc "manierēm" gejuss.

Atbildēt

nespļauj nu akā

04.07.2018. 08:10

»

Nost nacionālo Saskaņu un NA

Ingai 1000% taisnība. Saskaņā, protams tāpat kā visās partijās, Saskaņā ir normāli cilvēki, lojāli valstij, kurā dzīvo (te nav runa par varu, bet valsti, kas esam mēs paši), bet partija nav visi biedri, bet tās elite un ekstrēmisti, kuri veido putiniskā režīma politiku, kuri tracina krievus, kuri mudina...


tavējie zagļi un pederasti tāpat drīz pievienosies Vj.Dombrovskim un Maķisam pie staļinistiem, lai būtu rihtīga Vienotība & Saskaņa. SC ir tik pat "normāli" cilvēki, kā tu, krievu garnizonu maukas bērns.

Atbildēt

Nost nacionālo Saskaņu un NA

03.07.2018. 22:00

»

NUNU

Kāds sakars Saskaņai ar Ingas rakstīto ? Man jau sen piegriezušās runas bez konkrētības. Ja viņa apgalvo, ka Saskaņā ir cilvēki no pieminētās šlakas, tad uzvārdus, lūdzu. Katram apgalvojumam vajadzīgs pamatojums. Nevis kaut kādas fantāzijas. Un par jebkuru tēmu. Šis raksts ir autores personības degradācijas...


Ingai 1000% taisnība. Saskaņā, protams tāpat kā visās partijās, Saskaņā ir normāli cilvēki, lojāli valstij, kurā dzīvo (te nav runa par varu, bet valsti, kas esam mēs paši), bet partija nav visi biedri, bet tās elite un ekstrēmisti, kuri veido putiniskā režīma politiku, kuri tracina krievus, kuri mudina atjaunot okupācijas laika privilēģijas, kurina naidu, kaut ne katru reizi tas atbilst kriminālam naida kurināšanas panta sastāvam, jo nodomi nereti tiek maskēti.

Kā NA, tā Saskaņas partijas pastāvēšana ir naida kurināšanas fakts, abas bāžamas vienā maisā un uz purvu slīcināt.

Atbildēt

to Bruno

03.07.2018. 13:12

»

Bruno

Vai kāds var izskaidrot kapēc Latviešu partijas atsakās publicēt čekistus kas ir čekas maisos


Latviešu partijas ir par maisu publicēšanu, tam visu šo laiku ir pretojušies čekas projekti, krievmīļi: LC, DPsaimnieks, LPP, ZRP un Vienotība. Ja JKP kopā ar Saskaņu vēlēšanās savāks vairāk, kā 50% balsu, par maisiem varam aizmirst.

Atbildēt

Varis

03.07.2018. 08:06

Nu beidziet locīties "TB un Vienotības" troļļi.

Atbildēt

Jansons

03.07.2018. 07:14

Patiesība ir viena, tikai katrs viņu pasniedz ar savu mērci.Šis raksts vairāk atgādina pirmsvēlēšanu pasākumu un norādi par ko nedrīkst balsot.

Atbildēt

Bruno

02.07.2018. 22:12

Vai kāds var izskaidrot kapēc Latviešu partijas atsakās publicēt čekistus kas ir čekas maisos?
Katru gadu no masu mēdijiem man stāsta šausmas ko tie čeksti darīja, kā viņi šāva, kā viņi izsūtīja mūs latviešus, bet kapēc viņus paši latvieši sargā - es to nesaprotu!!!!!

Atbildēt

fašistu smerdelim

02.07.2018. 21:22

»

to īstenam kangaram

arī latvuvieši labi pastrādāja KRIEVZEMĒ ļenina labā,tādi kā tu-vajadzētu būt zemāk zāles,klusāk ūdens,FARŠTEIN


Par to, ko krievi pastrādāja Latvijā tikai 1905. gadā, strēlniekiem vajadzīja izgriezt visus krievu augstmaņus, oficierus un popus, bet jūs, debilo bidlomasu, sadzīt lāģeros celt gaišo nākotni.

Atbildēt

to NUNU

02.07.2018. 21:17

»

NUNU

Kāds sakars Saskaņai ar Ingas rakstīto ? Man jau sen piegriezušās runas bez konkrētības. Ja viņa apgalvo, ka Saskaņā ir cilvēki no pieminētās šlakas, tad uzvārdus, lūdzu. Katram apgalvojumam vajadzīgs pamatojums. Nevis kaut kādas fantāzijas. Un par jebkuru tēmu. Šis raksts ir autores personības degradācijas...


Ikviens mērglis, kurš, svinot 9. maiju, ir uzkrāvis uz sevis atbildību par desmitiem miljonu nevainīgu cilvēku zvēriskām slepkavībām Staļina WWII, ir no tās šlakas un pēc viņa tribunāls raud.

Atbildēt

:(

02.07.2018. 20:39

»

solī

pirms divdesmit pieciem gadiem šim rakstiņam būtu bijusi jēga, bet tagad


Kāpēc? Vai vēstures fakti būtu mainījušies??? Es parakstos zem katra Ingas vārda, arī manai ģimenei ir līdzīgs stāsts, un es to nodevu savam dēlam, viņš - savam!!!Mēs NEKAD nebalsosim par "Saskaņu"!

Atbildēt

Vecais Pēkoņtēvs

02.07.2018. 18:04

Par latviešu valodas iznīcināšanas mēģinājumu valodas referendumā es speršu saskaņu līdz pilnīgai tās izmēzšanai pat no tautas atmiņas, ne tikai no manas zemes. Tā tam būs būt.

Atbildēt

NUNU

02.07.2018. 17:52

Kāds sakars Saskaņai ar Ingas rakstīto ? Man jau sen piegriezušās runas bez konkrētības. Ja viņa apgalvo, ka Saskaņā ir cilvēki no pieminētās šlakas, tad uzvārdus, lūdzu. Katram apgalvojumam vajadzīgs pamatojums. Nevis kaut kādas fantāzijas. Un par jebkuru tēmu. Šis raksts ir autores personības degradācijas pazīme.

Atbildēt

Aleksandrs

02.07.2018. 15:59

.. šādu vēsturisku piemēru ir vairāk nekā nepieciešams...tikai neviens nav iedomājies, kas nodeva boļševikiem sarakstus par bagātajiem latviešiem, par latvijas armijā sastāvējušiem karavīriem...tie bija pašu bāleliņi...bet boļševiki sprieduma izpildītāji. Tad jau tagad jākar pie staba visas latviešu partijas, kuras pieļāva savu tautiešu migrāciju un Latvijas ekonomikas sagraušanu...krievs pie tā nebija vainīgs... un rūgtu asaru liešana par sliktu dzīvi ārzemēs nevienu vairāk neaizkustina vairāk nevienu... būtu palikuši štatos..bet atbrauca nejau palīdzēt bet savas mankārības pēc..

Atbildēt

Es

02.07.2018. 15:39

»

Karote

Nesaku, ka jābalso par Saskaņu, bet nu, sasaistīt to ar pagātnes notikumiem, piedošanu, ir mazizglītoto līmenis. Tad vajadzētu turpināt, izstāties no ES, jo tur ir vācieši kaklakungi, angļi -nodevēji, poļi -slepkavnieki, lietuvieši- zemgales sirotāji, utt, utjpr. Pieņemu, cien. kundzei šāda loģiska ...


Pagātnes notikumiem un pilsonim 2018. gadā, kas kandidēs vai balsos par Saskaņu (es un citi), ir ļoti relatīva saikne. Mani visvairāk uzjautrina doma, ka ar šādiem bābu pinķšķa rakstiem var nostiprināt tikai jau esošo pārliecību izvēlēties vēlreiz Vienotības grābekli (piere naivajam ir stulbcieta), bet ne pārliecināt tos, kas Saskaņu izvēlēsies kā mazāko ļaunumu. Vecenes var būt nelaime, galvenokārt tiem, kam tās jāpiecieš.

Atbildēt

Es

02.07.2018. 15:36

Pilnīga tufta, kas ietekmēs tos, kas tāpat negrasījās balsot par Saskaņu. Saskaņa un tās vēlētāji ir LR pilsoņi 2018. gadā nevis kaut kad pagātnē. Punkts.

Atbildēt

to Karote

01.07.2018. 23:14

»

Karote

Nesaku, ka jābalso par Saskaņu, bet nu, sasaistīt to ar pagātnes notikumiem, piedošanu, ir mazizglītoto līmenis. Tad vajadzētu turpināt, izstāties no ES, jo tur ir vācieši kaklakungi, angļi -nodevēji, poļi -slepkavnieki, lietuvieši- zemgales sirotāji, utt, utjpr. Pieņemu, cien. kundzei šāda loģiska ...


Ne tikai Eiropas, bet viss pasaules ļaunums nevar tikt pielīdzināts tam, ko krievs nodarīja tikai WWII. Poļus par slepkavniekiem var nosaukt tikai tāds, kurš pēdējo staļinisko izdzimteni pastūmis zem ledus, bet es vēl 9. maijā tādus redzēju tūkstošiem.

Atbildēt

Karote

01.07.2018. 21:50

Nesaku, ka jābalso par Saskaņu, bet nu, sasaistīt to ar pagātnes notikumiem, piedošanu, ir mazizglītoto līmenis. Tad vajadzētu turpināt, izstāties no ES, jo tur ir vācieši kaklakungi, angļi -nodevēji, poļi -slepkavnieki, lietuvieši- zemgales sirotāji, utt, utjpr. Pieņemu, cien. kundzei šāda loģiska pretruna netraucē , jo mūžīgā upura loma ir tik ērta.

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 15:05

»

to Pilsonis

Kur tad, morālais kropli, kuces bērns, bija tavējie izdzimteņi: LC, DPsaimnieks, LPP, ZRP un Vienotība? Kas rija no visietekmīgākām silēm: ĀM un IeM un vispilnākās, SM siles


Tas ka viņi "izzog" budžeta naudu, pieņem tādus lēmumus, no kuriem dzīvo zaļi - tas viss nav būtiskākais. Jo var būt tā, ka viņi zog, bet sava darba rezultātā dod daudzkārt lielāku labumu.
Tas par ko kangari un kangaru bandu fani klusē, ir vienmēr visos jautājumos ar saviem lēmumiem apkalpot starptautisko mega oligarhu intereses. Par to šie mega oligarhi ļauj viņiem zagt. Ja sāk zagt par daudz, tad kangari saņem pa pirkstiem - tad pēkšņi prokuratūra atver acis un aiztur kādu vai iesaistās mūsu valstij svešas struktūras.
Lai to visu bauri nesaprastu, nekādā gadījumā nedrīkst runāt par valsts pārvaldes mērķiem un pārvaldes principiem, formulu, "pārvaldes matemātiku". Bet ja jārunā, tad bauriem jāiesmērē viltus mērķi, dumji mērķi. Piemēram iestāties ES. Ļoti dumjš mērķis vai arī apzināta diversija. Iestāties ES nevar būt par pašmērķi, bet tikai kā instruments savu mērķu sasniegšanai. Jo iestājoties var notikt tieši otrādi, nespēja sasniegt savus mērķus. Lai to visu bauri nesaprastu, kangari ar lētiem trikiem iesmērē iestāšanos (salīdzinājumā kaut ar Poliju uz super neizdevīgiem nosacījumiem) ES, noklusējot reālos mērķus.

Atbildēt

to Pilsonis

01.07.2018. 14:47

»

Pilsonis

Tā starp citu: rēķinot no 91. gada, visvairāk valdībās ir bijuši biedri no kangaru bandas NA. Uz šo brīdi no kopējā laika tie ir ap 90...


Kur tad, morālais kropli, kuces bērns, bija tavējie izdzimteņi: LC, DPsaimnieks, LPP, ZRP un Vienotība? Kas rija no visietekmīgākām silēm: ĀM un IeM un vispilnākās, SM siles?

Atbildēt

to nelej udeni

01.07.2018. 14:41

»

nelej udeni

izsutiti tika burzuazisko nacionalistu atbalstitaji meza banditi


Centās izsūtīt, vai nogalināt visus, kuri nebija pēc jūsu, civilizācijas atkritumu, staļinisko izdzimteņu, atbaidošiem zvēru ģimjiem un līdzības. Nepaguva, izglāba vācietis.

Atbildēt

nelej udeni

01.07.2018. 13:53

»

Kika

Katra otrā latvieşa ğimeni ir skăruşas şīs šausmas. Tie, kas nepaspěja aizbēgt uz rietumiem, tika izsūtïti vai nošauti


izsutiti tika burzuazisko nacionalistu atbalstitaji meza banditi !

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 13:46

»

Pilsonis

Tā starp citu: rēķinot no 91. gada, visvairāk valdībās ir bijuši biedri no kangaru bandas NA. Uz šo brīdi no kopējā laika tie ir ap 90...


Tikai uz to visu jāskatās savādāk. Partijās viņi spēlē savas lomas, bet reālajā dzīvē, kas nav redzama, viņi visi ir savstarpēji sasaistīti viens ar otru, ar citiem kangariem no citām kangaru bandām.
Un ir cilvēki, kas to visu skaidrā valodā no Saeimas tribīnes jau sen pateica, nekas nav mainījies:
Fragments no
Latvijas Republikas 6. Saeimas ārkārtas sesijas sēdes stenogrammas
1997.gada 28.augustā.
Andris Rubins
Latviju, Saeimu un valdību pārvalda tikai viena partija. Kā mani vēlētāji saka, tā ir Latvijas izsaimniekotāju partija, kuru veido vairākas frakcijas - tās ir “Latvijas ceļš”, “Tēvzemei un Brīvībai”, LNNK, “Saimnieks”, “zemnieki”, kristīgie demokrāti un citi.
http://www.saeima.lv/steno/st_97/st2808.html

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 13:41

»

vēlētājs

Visīstākās kangaru bandas ir čekas projekti: Vienotība, JKP un Par(OIK). Tās mērķis, ar to līdzdalību, iedabūt Saskaņu valdošā koalīcijā. NSL jau sen aizskalota kanalizācijā


Tā starp citu: rēķinot no 91. gada, visvairāk valdībās ir bijuši biedri no kangaru bandas NA. Uz šo brīdi no kopējā laika tie ir ap 90%.
Nevis vienkārši Saeimā, bet valdībās.
Tātad tieši ši kangaru banda bija klāt praktiski visos svarīgākajos lēmumos, viņi lēma, viņu ministri balsoja valdībā. Visu viņu lēmumu rezultātus mēs klaji redzam.
Tikai bauri ir pārāk dumji, lai pieņemtos lēmumus sasaistīt ar iegūto rezultātu

Atbildēt

vēlētājs

01.07.2018. 13:33

»

Pilsonis

Ko tu tur muldi baur. Itkā kangaru bandas ir tikai SC un ZZS? Kāpēc tu nemini arī NA, V, JKP, NSL, PAR...


Visīstākās kangaru bandas ir čekas projekti: Vienotība, JKP un Par(OIK). Tās mērķis, ar to līdzdalību, iedabūt Saskaņu valdošā koalīcijā. NSL jau sen aizskalota kanalizācijā.

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 13:23

»

Nožēolojami

ir tas , ka esošās valdības ir uztaisījušas vēlēšanu sistēmu,kas nekādi neatbilst demokrātiskai sistēmai un valsts Satversmei. Manuprāt, ne viena no esošajām partijām, nevēlās to mainīt, tāpēc daudzi cilvēki neredz jēgu iet uz vēlēšanām, jo balsojot par mazāko ļaunumu, ko katrreiz pirms kārtējām vēlēšanām...


Jā, skan skaisti. Tikai ja kritisks daudzums par to mazo partiju nenobalso, tad viss kārtējo reizi paliek pa vecam. Vēl vairāk, tās balsis mazjai partijai, tai skaitā stutē kangaru režīmu.
Par cik, bauri ir ļoti dumji valsts pārvaldes jautājumos, maigi sakot pārāk naivi cerēt uz bauriem un viņu balsīm mazajai partijai.
Vēl jau protams jautājums, kas ir mazā partija. Daudzi labprāt par mazajām partijām sauktu visādas kangaru bandas JKP un PAR

Atbildēt

Nožēolojami

01.07.2018. 12:47

ir tas , ka esošās valdības ir uztaisījušas vēlēšanu sistēmu,kas nekādi neatbilst demokrātiskai sistēmai un valsts Satversmei. Manuprāt, ne viena no esošajām partijām, nevēlās to mainīt, tāpēc daudzi cilvēki neredz jēgu iet uz vēlēšanām, jo balsojot par mazāko ļaunumu, ko katrreiz pirms kārtējām vēlēšanām skandina pie varas esošie ,nav nekādas nozīmes,jo nekas nevirzīsies uz labo pusi,Vecie buki,skaisti muldēs,pildīs savas un draugu kabatas, bet tauta brauks laimi meklēt citur.Manuprāt, vienīgais risinājums ir balsot par mazajām partijām, kas Saeimā ienestu jaunas vēsmas, samazinātu birokrātiju,sakārtotu nodokļu sistēmu,OIK, mainītu esošo vēlēšanu sistēmu,un apvienotu daudzās ministrijas, kas traucē attīstīties tautsaimniecībai,gan laukos,gan pilsētās.

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 12:06

»

Garbuns

Malacis,uzminēji.Vairākums LATVJU būs par "SASKAŅAS CENTRU" un zs.Latvijai tomēr zemniecības iedvesma(zeme,maize,pieniņš),pie tam sorosīdi šos arvien liec tuvāk solītām PASTALĀM.Atkal pēc oktobra apgaismes zemes apstrādātājs sūtīs inglišiem muciņas sviesta un bekoniņus.VISU LATVIJAS TAUTSAINIECĪBAS ...


Ko tu tur muldi baur. Itkā kangaru bandas ir tikai SC un ZZS? Kāpēc tu nemini arī NA, V, JKP, NSL, PAR.
Vēlēšanu sistēma ir tā atslīpēta, ka patriotiem ir saceltas n-tās barjeras, lai Saeimā netiktu. Lai tikai kangaru bandas būtu spējīgas pretendēt uz ievēlēšanu. Pilnīgi viss tam ir pakārtots.
TIKAI TOTĀLS BOIKOTS spēs ko mainīt. Paralēli jāstājās iekšā tajās kangaru bandās. Jāapspēlē kangari esot iekšā. Tikai bauri ir pārāk dumji, lai to paveiktu. Tāpēc arī visādas ingas raksta visādus dumjus rakstus no sērijas, kāpēc es sev negriezīšu roku, bet izduršu aci

Atbildēt

Garbuns

01.07.2018. 11:53

»

Pilsonis

Gan jau inga nobalsos par kādu no kangaru bandām, kā jau bauram pienākas. Pēc tam izdomās dumjas atrunas, kāpēc kārtējo reizi nobalsoja par kangariem


Malacis,uzminēji.Vairākums LATVJU būs par "SASKAŅAS CENTRU" un zs.Latvijai tomēr zemniecības iedvesma(zeme,maize,pieniņš),pie tam sorosīdi šos arvien liec tuvāk solītām PASTALĀM.Atkal pēc oktobra apgaismes zemes apstrādātājs sūtīs inglišiem muciņas sviesta un bekoniņus.VISU LATVIJAS TAUTSAINIECĪBAS ATDZIMŠANAI!

Atbildēt

Pilsonis

01.07.2018. 10:54

Gan jau inga nobalsos par kādu no kangaru bandām, kā jau bauram pienākas. Pēc tam izdomās dumjas atrunas, kāpēc kārtējo reizi nobalsoja par kangariem.

Atbildēt

Tā kā cionisti- komunisti mūs vada jau

01.07.2018. 10:30

»

Saskaņas, cionistu instrumenta,

uzdevums ir nonākt valdībā, solot sociāldemokrātiju. Lai Saskaņa nonāktu valdībā ar sociāldemokrātijas solīšanu, bija jāpanāk dziļš un redzams nabadzības vispārejais līmenis, neticība tiesu varai, kuras politiku nosaka NA. Faktiski bijušie komunisti- cionisti kā Dz. Rasnačs...


kopš okupācijas sākuma 1940. gada. Tad acīm redzama ir cionistu politika izvēloties uzvārdus amatpersonām. Vj. Dombrovskis tas pats V. Dombrovskis, kas Briselē? Hmm. Vj. Dombrovskis nomainīja uzvārdu .. hmm. Ananatolijs Gorbunovs .. kuprainītis.. Jānis Maizītis , mikliņa, mūs visus pabaros, nevis sūdu maiss, kura pierei piederētu nagana spals.. Mūrniece Inārā no NA mums mūrē, Dz. Rasnačs, radošs latvietis, kas apkārt vazājas ar NA nozīmīti pie žaketes atloka, Raivis dzintars, I. Parādnieks.. mongols, izvirtulis. Uldis Sesks... Hmm.. Ušakovs, ausainītis, turklāts Nils - amerikānis... Lāčplēsis pašv. vad. Ušakovs Lāčplēsis... Vai ksds no visiem nosauktajiem ir gudrāks, apdāvinātāks par jebkuru goju? Šaubos. Tos atrod un virza, iestāsta un iegalvo.. VARA vada.

Atbildēt

Saskaņas, cionistu instrumenta,

01.07.2018. 10:11

»

Faktiski tā saucamie nacisti

ir tie paši, kas realizē komunista- cionista Dz. Rasnaca, B. Brokas uzturēto tieslietu sistēmu. NA ļaujot sevi degradēt ar NA atrašanos Tieslietu ministrijas vadībā, tiesu sistēmas nepilnībās . Ne velti tikai tā var panākt NA vainošanu, jo tieslietu sistēma sagrauta, kas arī bija cionistu mērķis, panākt...


uzdevums ir nonākt valdībā, solot sociāldemokrātiju. Lai Saskaņa nonāktu valdībā ar sociāldemokrātijas solīšanu, bija jāpanāk dziļš un redzams nabadzības vispārejais līmenis, neticība tiesu varai, kuras politiku nosaka NA. Faktiski bijušie komunisti- cionisti kā Dz. Rasnačs.

Vj. Dombrovska, kurš nomainīja uzvārdu, tautība nav zināma. Ekonomiku mācījies ASV speciālā cionistu augstskolā. Cionists - V. Zatlers, kas arī ASV mācījās tai pat augstskolā ASV politikā ieveda Vj. Dombrovski, kuru uzturēja nezināmas izcelsmes nauda kaut kādā ar cionistiem saistītā nevalstiskā bibrīdā kā domnīca, pametot politiku.

Cionistu vara izvēlējās visideālāko saskaņā ar cionistu stratēģiju un taktiku Saskaņas VP ka didātu. Baltists Sproģis, bijis bīskaps, atbilsts Jaunajai Derībai, vietējā populācija neatzīst žīdmasonu cionistu Veco Derību utt. Iedomājieties pretējo, jūs ieraudzītu patiesību. E. Levits, kuru jau virzīja VP amatam nederēja, viņa ģimene redzamas žīdu fizionomijas. Iedomājieties žīdu, kas atbilst tam visizteiktāk, tādu nevar likt par kandidātu VP amatam.Paklausîgais cionistiem Sproģis visizteiktāk atbilda pēc fizionomijas VP amatam, kam aitas bija jāved nokaut žīdmasonu lopkautuvē - nabadzībā, verdzībā ar sociāldemokrātiju uz lūpām, valsts parādos.

Atbildēt

no Jūrmalas

01.07.2018. 10:03

Es nebalsošu par Saskaņu, jo:
* viņi ir viltus sociāldemokrāti, viņu premjera kandidāts Dombrovskis ir superliberālis;
* viņi Rīgā nežēlīgi apzog nodokļu maksātājus (Rīgas satiksme, Kr.Barona iela, nanoūdeņi, Centrāltirgus, Rīgas namsaimnieks...kur salikti visi savējie, kas neko nejāedz no ekonomikas un pat neprot valsts valodu);
* viņi ir kremļa satelītpartija
* viņi nekad nav nosodījuši okupāciju un 9.maijā slavina okupantu armiju

Atbildēt

Faktiski tā saucamie nacisti

01.07.2018. 09:55

»

ES BALSOŠU

Jo nazistu lidzskrējēji-kolabrocionisti daudz ļaunuma nodarīja četros baigi baigajos gados latviešu tautai


ir tie paši, kas realizē komunista- cionista Dz. Rasnaca, B. Brokas uzturēto tieslietu sistēmu. NA ļaujot sevi degradēt ar NA atrašanos Tieslietu ministrijas vadībā, tiesu sistēmas nepilnībās . Ne velti tikai tā var panākt NA vainošanu, jo tieslietu sistēma sagrauta, kas arī bija cionistu mērķis, panākt, ka populācija netic valsts varai. Cionisti papildus ar robiem likumdošanā maksātnespējas administrēšanā radīja beztiesiskumu un patvaļu, kuru redzamu padarīja visiem, nošaujot gudrāko no administratoriem, jo kļuva bagāts un bīstams varai ar to informāciju, ko zināja.

Tas viss tiek darīts Saskaņas it kā sociāldemokrātijas realizēšanas interesēs.

NA ir tāds pat kā Saskaņa cionistu instruments. Zatlers, cionistu brīvmūrnieks jau mēģināja ievest Saskaņu valdībā. Neizdevās. Cionistu gudro stratēģijai nācā veidot likumdošanu MNA un nošaut Bunkusu. Lai izceltu Saskaņs ar žīdu Vj. Dombrovski kā MP nozīmīgumu un baptistu Sproģi kā VP kandidātu.

Kam tad tas vajadzīgs? Lai radītu haosu, ievestu Saskaņu valdībā, ar Saeimas balsojumu ieviestu otru valsts valodu, mainot Satversmes preambulu. Haosā, beztiesiskumā, tukšās runās valsts tiek novājināta un pakļauta ar parādiem. Savulaik referendums izglāba VAS Latvenero no privatizēšanas. SVF/PB liek mums ar likumdošanu maksāt ar OIK dārgāk par elektrību. Drīz ar Saskaņu balsojumu valdībā SVF/PB, solot sociāldemokrātiju visiem, savā īpašumā iegūs VAS Latvenergo, visvērtīgāko Latvijas bagātību.

Atbildēt

info

01.07.2018. 09:52

»

Edge

"Tādas nianses izšķir visu...


Zvidriņa prognoze ir novecojusi. 2050.g. Latvijā būs 1.52 milj. Balsojiet par sorosīdiem un būs vēl mazāk.

Atbildēt

Komunistu- cionistu vara, ar Zatleru virzīja

01.07.2018. 08:26

»

Kika

Katra otrā latvieşa ğimeni ir skăruşas şīs šausmas. Tie, kas nepaspěja aizbēgt uz rietumiem, tika izsūtïti vai nošauti


Saskaņu valdībā. VVF, Zatlers ir ASV žīdmasonu brīvmūrnieki. Brīvmūrnieku un masonu organizāciju darbība LV nav aizliegta un tā slēpjas zem nevalstisko oerganizāciju nosaukumiem. Briselē panākta slepena vienošanās, la migrantus no Vācija un tikko ieceļojušos nevalstiskās cionistu organizācijas ar kuģiem bez šķēršļiem ievedīs arī Latvijā.

Žīdmasonu B' nai B' rith izpildvara sajauc tautas ar kariem un migrāciju, genocīdu un politiskām slepkavībām iesaistot šo žīdmasonu kontrolētos brīvmūrniekus - Zatleru, VVF. Pusžīdus kā Lembergs, kurš ir ilumināts. Runā vienu, bet dara pretējo.

Atbildēt

Lapas:    3   2   1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Saudzēsim sevi, cienīsim ārstu darbu un beigsim izplatīt melus, kas var pašiem atspēlēties

FotoTāda izskatās mana vīra Ivara Krastiņa, Liepājas reģionālās slimnīcas reanimācijas nodaļas vadītāja, ikdiena. Ilgi šaubījos, vai ko teikt šai Covid sakarā, bet ziniet - ārsti par sevi paši nestāstīs, ne par savu smago darbu, ne par reālām cīņām nāves ēnā... viņi to neuzskata par varoņdarbu, bet gan par savu sirds PIENĀKUMU - glābt Tevi un Mani. Un katru dienu es pavadu savu vīru KARĀ - karā ar šo sasodīto ligu, karā, no kura var arī nepārnākt...
Lasīt visu...

12

Politisko eliti biedē tikai un vienīgi viena lieta

Foto2020. gada noslēgumā visā krāšņumā tiek atklāti politiskās elites mērķi, kuri masu plašsaziņas līdzekļos vēl pirms dažiem mēnešiem tika dēvēti par sazvērestības teorijām. Taču šodien politiskā elite savus plānus vairs neslēpj. Tie ir skaidri redzami ikvienam cilvēkam, kurš ir atmodies – politiskā elite vēlas sagraut ekonomiku, salauzt cilvēku garu un pakļaut cilvēci totālai kontrolei. 
Lasīt visu...

12

Intensīva mežizstrāde un pieprasījums pēc koksnes biomasas izraisa mežu degradāciju Igaunijā un Latvijā

FotoEiropas valstu, tostarp Nīderlandes, Dānijas un Lielbritānijas, pieprasījums pēc biomasas veicina mežizstrādes intensitāti Igaunijā un Latvijā. Jaunais ziņojums “Koksnes granulā paslēptais: intensīvas mežizstrādes ietekme uz Igaunijas un Latvijas mežiem”, ko publicējis Igaunijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība, rāda, ka abu valstu mežsaimniecību raksturo intensīva, uz kailcirtēm balstīta mežsaimniecība. Lai gan abās valstīs ir likumi un standarti, kam būtu jānodrošina dabas aizsardzība, šādai mežu apsaimniekošanai ir negatīva ietekme gan uz dabas daudzveidību, gan klimatu.
Lasīt visu...

6

Kariņam jāmaina slikti strādājošie ministri vai pašam jāuzņemas atbildība

FotoMinistru prezidents Krišjānis Kariņš savā svētdienas uzrunā Latvijas televīzijā faktiski skaidri atzina kļūdas, nekonsekvenci un pretrunas, ko valdība pieļāvusi COVID 19 pandēmijas apkarošanas procesā.
Lasīt visu...

21

Kādēļ mēs ļaujam sevi apzagt?

FotoVispārzināma ir atziņa, ka cilvēks ir sabiedriska būtne. Daudz mazāk tiek runāts par tām likumsakarībām, kas nemainīgi, cauri gadsimtiem valda un ir valdījušas cilvēku sabiedrībā. Vienu šādu likumsakarību vienkāršos vārdos var formulēt šādi. Tie, kuri apvienojas, vienmēr izmanto, “apčakarē” un uzspiež savu gribu tiem, kuri dzīvo katrs par sevi.
Lasīt visu...

3

Labāk nelasiet šo, ja atceraties mūsu priekšvēlēšanu solījumus

FotoSaeima šajās dienas skata 2021. gada valsts budžeta un nodokļu reformas projektu. Šis valsts budžets būs īpaši nozīmīgs, jo daudzu cilvēku un uzņēmumu darbību ir ietekmējusi Covid-19 izraisītā pandēmija un labi mērķēts fiskālais stimuls var glābt daudzas darbavietas un ekonomiku kopumā. Turpretī neveiksmīga nodokļu reforma uzņēmējus var gremdēt un palielināt pelēkās ekonomikas apjomu.
Lasīt visu...

12

Kādi tad ir Latvijas valdības mērķi?

FotoPolitika Latvijā, nedaudz pārfrāzējot Vikipēdiju, ir sabiedrisks process, kurā dažādas iedzīvotāju interešu grupas jeb – kā tagad daudzi jau atklāti sauc partijas - uzņēmumi veic darbības savu oficiālo vai neoficiālo varas, ietekmes, ekonomisko vai citu mērķu sasniegšanai, pieņem rīcības plānus, kas ir saistoši visai sabiedrībai... Vienkārši nedaudz papētīsim, kas ir šie cilvēki un kā viņi rīkojas pasaules krīzes apstākļos.
Lasīt visu...

21

Covid-19 noliedzēju uzņēmumos uzliesmo vīruss

FotoAr vienas dienas intervālu ziņās ir parādījusies informācija par masveida COVID-19 uzliesmojumiem divos uzņēmumos – zivju pārstrādes cehā Brīvais vilnis un pansionātā Liepa. Pirmajā ar jauno koronavīrusu sasirguši 77 darbinieki, otrajā 100 klienti un darbinieki.
Lasīt visu...

12

Iesniegta pilsoņu iniciatīva par dabiskas ģimenes aizsardzības nostiprināšanu Latvijas Republikas Satversmē

FotoReaģējot uz 12. novembra Satversmes tiesas spriedumu, pilsoņu iniciatīvas platformā “Mana Balss” ir iesniegts aicinājums parakstīties par dabiskas ģimenes aizsardzības nostiprināšanu Latvijas Republikas Satversmē. Manā kā iesniedzēja ieskatā ir izdarīts spiediens uz likumdevēju, lai likumiski nostiprinātu pretdabiskas (homoseksuālas, transseksuālas u.tml.) “ģimenes” formas. 
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Lai panāktu Šuplinskas demisiju, skolotājiem jābūt gataviem streikot

Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas (JKP) neadekvātie un ar nozari nepārrunātie lēmumi attiecībā uz izglītības sistēmas pārvaldību...

Foto

Ar ticību, apziņu un divām puslodēm: sprediķis Rīgas Domā 2020. gada 18. novembrī

Varbūt YouTube esat pamanījuši video, kur, skanot bezrūpīgajai dziesmai “Raindrops” (Lietus lāses), jauka...

Foto

Par dzīvībām drošu izglītību – lai aizsargātu bērnu, skolotāju, vecāku un vecvecāku dzīcības

Katra cilvēka dzīvība ir vērtība. Sevišķi to jūtam par tuvo un mīļo dzīvībām....

Foto

Beidzot ir jāpiegriež skrūves "legālajai" Vislatvijas čakarēšanai

Sakarā ar valsts azartspēļu kantora Latvijas Loto "locekļu" aroganto attieksmi, ignorējot informācijas sniegšanas pienākumu viņu kosmisko algu kontekstā -...

Foto

Pacientu šķirošana COVID-19 pandēmijas laikā

Tiesībsargs ir saņēmis vairākus signālus, kurā Latvijas iedzīvotāji pauž savas bažas un satraukumu par Arta Žīgura rakstu vietnē „pietiek.com” par to,...

Foto

Manas personīgās domas par savu slimošanu par Covidu

Uzrakstīju savas personīgās domas par savu slimošanu ar Covidu. Raksts sanāca garš, grūti rakstījās uz telefona. Tātad:...

Foto

Kā strādā Parādnieka pasūtījumu galds

8.novembrī TV3 bija amizanti vērot, kā Saeimas deputāti centās pamatot, kāpēc atbalsta cigarešu ražotāju lobētos grozījumus akcīzes nodoklī. JKP galvenais nodokļu...

Foto

Nevalstiskās organizācijas gatavo iniciatīvu tautas referendumam par ģimenes aizsardzību

Četrdesmit nevalstisko organizāciju pārstāvji ir piesaistījuši ekspertus un apvienojušies kopīgā domnīcā, lai sagatavotu priekšlikumu pilsoņu parakstu vākšanai...

Foto

Es jums tagad izskaidrošu, kas rakstīts himnā: valsts prezidenta runa Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā

Dārgā Latvijas tauta! Šogad ārkārtas situācijā mēs savas valsts dibināšanas svētkus...

Foto

Ģimenes institūta sabrukums izraisa tautas un pat civilizāciju bojā eju

Šodien, atzīmējot mūsu valsts 102. dzimšanas dienu, vēlos to sagaidīt ar svētu bijību un pateicību. Ne...

Foto

Pirts un skaistumkopšanas pakalpojumu aizliegšana ir nepārdomāta un postoša

Piektdien, 2020.gada 6.novembrī, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk - Rīkojums) visā...

Foto

Aicinām valsts prezidentu Egilu Levitu "izlīst no alas"

Valsts prezidentam Egilam Levitam būtu pēdējais brīdis izlīst no paša vārdiem nosauktās "alas", lai aptvertu, kā dzīvo lielākā...

Foto

Veloceļš Čaka ielā: nav jāiesaistās demagoģijā ar hronometru rokā

Vēl krāsa uz velosipēdistu ceļa Čaka ielā nebija izžuvusi, kad Paulam Timrotam, Frederikam Ozolam un daudziem citiem...

Foto

Vēlēšanas 2020 – fronte tēva pagalmā?

Šī ir tā reize, kad ASV prezidenta vēlēšanas lika nodrebēt visai planētai bez izņēmuma. Nekad agrāk tai nav bijusi piekalta...

Foto

JKP plānotais transportlīdzekļu nodoklis ekoloģijas prizmā

Ir teiciens – nav sliktuma bez labuma. Pateicoties rūpniecības un lauksaimniecības nozaru degradācijai, izvērtējot 20 gadu posmu, Latvija ir līderis...

Foto

Es atzīstu savu kļūdu un uzņemos par to atbildību

Es esmu pieļāvis kļūdu. Man ir kauns, ka es esmu tā rīkojies Latvijas sabiedrības priekšā un manu...

Foto

Apsveicam, mūsu zīļu vācējam - nākamajam nācijas līderim un vadonim šodien 40

Šodien mūsu uzņēmuma vadītājam un viennozīmīgajam vadonim Mārim Simanovičam ir dzimšanas diena – viņš...

Foto

Māsiņas skafandros, kurām par to faktiski neko nepiemaksā

Iesaku noskatīties šo PROVINCI. Mūsu māsiņas Daugavpils reģionālās slimnīcas Infekciju slimību nodaļā, galvenajā COVID pacientu ārstēšanās, cerību un...

Foto

Īstais 2020.gada ASV vēlēšanu uzvarētājs(a)

Kā jau kāds no kolēģiem lasītājiem portālā norādīja, Džo Baidens ir pats vecākais jebkad ievēlētais ASV prezidents. Visu cieņu pret šo...

Foto

Viltvārži

Aizvien vairāk pasaulē ir tādu, kuri jūt nepieciešamību agresīvi izpausties. Šoreiz ne par to, kāpēc, kur tādi rodas utt. Šoreiz par sekām. Centīšos būt maksimāli...

Foto

Par veselības ministres Ilzes Viņķeles demisiju

Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde, kura organizē, koordinē un pārrauga veselības politikas īstenošanu, tai skaitā koordinē pretepidēmijas pasākumu...

Foto

Premjeram jāprasa veselības ministres demisija un jāpārņem veselības aprūpes kontrole vai pašam jāatkāpjas

Pēdējo dienu notikumi valdībā, īpaši asā komunikācija starp premjerministru Krišjāni Kariņu (JV) un...

Foto

Būs diskusijas, nepilnības un to labošana

Mīļie draugi un sekotāji, diemžēl koronavīruss atkal plosās pasaulē, Eiropā un Latvijā. Strauji aug saslimušo skaits, slimnīcas pildās un palielinās...

Foto

E-vēlēšanu iespējamā ietekme uz cilvēktiesībām

Valsts un pašvaldības darba pakāpeniska migrēšana uz digitālo un virtuālo vidi ir aktualizējusi arī tādu jautājumu kā tehnisko risinājumu ieviešana pilsoniskajās...

Foto

Mēs iecietīgi izturamies pret dažu koalīcijas locekļu privātajām un politiskajām neirozēm

Krīze, īpaši ilgstoša, ir stresa noturības tests. Covid-19 krīze ir globāla, tā pārbauda izturību veselām...

Foto

Andris Kudors un viņa raksts par Bībeli un homoseksualitāti

Senators, pseidokonservators un bijušais reliģiskās sektas pārstāvis Andis Kudors (Senators) nesen portālā TVNET pastāstīja, kas tur Bībelē faktiski ir...

Foto

Atkārtoti lūdzam nepieļaut zaļās zonas iznīcināšanu un satiksmes apgrūtināšanu lielveikalu būvniecības dēļ

Esam atkārtoti savākuši parakstus pret zaļās zonas iznīcināšanu Ziepniekkalnā, kur plānots būvēt lielveikalu Lidl, un...

Foto

Par labklājības ministres Petravičas publiski paustajiem meliem

Sociālo darbinieku biedrība (SDB) nevar klusēt situācijā, kurā labklājības ministre Ramona Petraviča publiski LTV raidījuma “Panorāma” sižetā un TV24...

Foto

Kur tad palikusi daudzā nauda?

Te pat pīlei jāsmejas. Es, godavārds, nesaprotu, kur palikusi daudzā nauda. Es tiešām godīgi nesaprotu, kā var tādā tempā notērēt tādu...

Foto

Maksāt par Zemgales atkritumu poligona ”Brakšķi” likvidāciju nāksies iedzīvotājiem

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) plāns ieviest izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas reģionu sistēmā kļūs par Zemgales...

Foto

Kā prokurore Dace Lapinska “noved” nevainīgu cilvēku līdz nāvei

Prokurores Daces Lapinskas rīcības dēļ esmu zaudējusi veselību un gandrīz arī dzīvību, ko apstiprina ne mani tukši...

Foto

Turcija

Agrāk bija saprotamāk un vieglāk. Ja negribēji aizskart kāda jūtas vai kādu pazemot, atlika nerunāt par to, kas šo kādu var aizskart vai tam būt...

Foto

Putina kliķei nekas nav svēts, tā savu ambīciju vārdā piesmej arī ticīgos

Šībrīža Krievijas centieni atsevišķos gadījumos piesegties ar reliģiju vai reliģiju piesaistīt propagandas aparātam ir...

Foto

Maskas ir efektīvas, un arī bērni saslimst ar COVID-19

Mēs, Latviešu ārstu un zobārstu apvienības valdes locekļi (www.lazariga.lv), aicinām un lūdzam Latvijas iedzīvotājus sekot secinājumiem un...

Foto

Kad pie lietas ķeras kariņveidīgi āksti

Vēl nesen tāda lupatveidīga radība premjera krēslā, kam Kariņš uzvārdā, ierunājās, ka naudas mums esot “tik daudz kā nekad”. Taču...

Foto

Kad medijs vienkārši ienīst baznīcu un ar apskaužamu periodiskumu nomelno pat savu, vietējo - Latvijas kristīgo baznīcu

Tikai pirms dažām dienām vietējais TVNET publicēja rakstu par...

Foto

Van Gog, noliec pindzeles un ej strādāt?

Daudzi impresionisma aizsācēji nevarēja nopelnīt, un, pēc mūsu finanšu ministra Reira ieteiktā, mums varbūt nebūtu impresionisma un citu ģēniju,...

Foto

Ministru prezidentam es ieteiktu uzlikt respiratoru arī tad, kad ļoti gribas izlikties par mediķi un izteikties

Es labprāt nēsāju masku slimnīcā un intensīvās terapijas nodaļā vai...

Foto

Par pulksteņa grozīšanu

Reizi gadā grozīt pulksteni un pāriet uz tā saukto vasaras laiku ir deviņpadsmitā gadsimta ideja, kuru pirmo reizi piedāvāja vīrs, vārdā Džordžs Hudzons,...

Foto

Es visu izdarīju lieliski, bet tagad atbildība jāuzņemas valdībai kopumā un premjeram kā komandas kapteinim

Lai kuram no uzskatiem piekrītat – SARS-CoV-2 vīrusa izplatības spējš pieaugums...

Foto

Vilks vai lācis? Jeb maskas - sociālā kontrole?

Iedomāsimies, ir jauks pavasara rīts, jūs esat pārvācies jaunā dzīvoklī un, mīkstās čībās sēžot jaunajā dīvānā, glaudāt savu...

Foto

Gudrie mācās no citu kļūdām, „gobzemieši” — no savējām: COVID-19 Krievijā

Šoreiz būs stāsts nevis par sen jau visiem apnikušo Aldi Gobzemu, Ciekura muļķībām, Pļaviņa folijas...