Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Daudzi lasītāji mums jautā – kā var būt, ka Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, kuram ir aizliegts pildīt Ventspils domes priekšsēdētāja pienākumus, tomēr pilda Ventspils domes priekšsēdētāja pienākumus, bet vienlaikus nepilda Ventspils domes priekšsēdētāja pienākumus. Jāteic, ka arī mums to grūti saprast, tāpēc publicējam Ventspils domes oficiālo skaidrojumu.

„2012. gada 1. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) mājas lapā internetā un citos masu medijos tika publicēts VARAM sniegtā skaidrojuma izklāsts Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai par Ventspils pilsētas domes un Ventspils Brīvostas valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja Aivara Lemberga kā valsts amatpersonas pienākumiem.

2007. gada 16. augustā Ventspils pilsētas domes lēmuma Nr.259 „Par kārtību, kādā Ventspils pilsētas dome likumā noteiktā kārtībā uzsāk pildīt Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas prokurora A.Mežsarga 13.08.2007. lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu" 2.punkts paredz, ka: „Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumus līdz kriminālprocesa virzītāja lēmuma par drošības līdzekļa piemērošanu grozīšanai vai atcelšanai pilda Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieki saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības nolikumu." Kopš minētā Ventspils pilsētas domes lēmuma pieņemšanas Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumi ir sadalīti starp Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku infrastruktūras jautājumos, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku sadarbības jautājumos un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldības 2007. gada 23.aprīļa Saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Ventspils pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - „Pašvaldības nolikums").

Tāpat, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 10. panta 1. punkts, paredz, ka deputātam savā vēlēšanu apgabalā ir pienākums piedalīties attiecīgās domes lēmumu izpildes kontrolēšanā.

Ventspils pilsētas dome konstatē, ka personu tiesības brīvi paust viedokli, izteikt savas domas, piedalīties politisku organizāciju, biedrību un pašvaldību darbā nosaka vairāku tiesību aktu normas, tajā skaitā:

"ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija" 18.pants, 19.pants un 21.panta pirmajā daļa nosaka:

,,18.pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību, un šīs tiesības ietver brīvību mainīt savu reliģisko pārliecību vai uzskatus, kā arī brīvību gan vienatnē, gan arī kopā ar citiem publiski vai privāti paust savu reliģisko pārliecību vai uzskatus, sludinot tos, piedaloties reliģiskās ceremonijās un rituālos.

19.pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus; šīs tiesības ietver brīvību netraucēti palikt pie saviem uzskatiem un brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas ar jebkuriem līdzekļiem neatkarīgi no valstu robežām.

21.panta pirmā daļa. Katram cilvēkam ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldē tieši vai ar brīvi izraudzītu pārstāvju starpniecību".

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā daļa paredz:

„9.panta pirmā daļa. Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību;

10.panta pirmā daļa. Ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un tiesības saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez iejaukšanās no valsts institūciju puses un neatkarīgi no valstu robežām."

Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļa „Cilvēka pamattiesības" no 99.panta līdz 102.pantam nosaka:

,,99.pants.Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību.

100. pants. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus.

101. pants. Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā.

102. pants. Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās."

Atbilstoši Ventspils pilsētas domes rīcībā esošajai informācijai Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs vienlaikus ir ne tikai Ventspils Brīvostas valdes loceklis, priekšsēdētājs, bet arī Ventspils pilsētas domes deputāts, Pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Finanšu komitejas loceklis, Ventspils pilsētas domes Mārketinga padomes priekšsēdētājs, Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs, Ekonomikas un budžeta komisijas priekšsēdētājs, Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētājs, kā arī biedrības „Latvijas Tranzīta biznesa asociācija" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Ventspils attīstības aģentūra" prezidents, valdes loceklis, politiskās partijas „Latvijai un Ventspilij" valdes priekšsēdētājs, biedrības „Basketbola klubs „Ventspils"" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Latvijas Ostu asociācija" prezidents, biedrības „Biznesa attīstības asociācija" valdes loceklis, priekšsēdētājs, Latvijas Republikas un vienlaikus Eiropas Savienības pilsonis, kurš bauda tiesības brīvi paust savas domas vai uzskatus jebkurā jautājumā un kuram piemīt visas tiesības un brīvības, kas uzskaitītas ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Latvijas Republikas Satversmē.

Tā kā no VARAM mājas lapā internetā www.varam.gov.lv ievietotās informācijas izriet, ka VARAM nav centies iegūt Ventspils pilsētas domes rīcībā un Valsts ieņēmuma dienesta publiskajā datu bāzē pieejamu informāciju par Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja, Ventspils pilsētas domes deputāta un Ventspils Brīvostas valdes locekļa, priekšsēdētāja Aivara Lemberga citiem Ventspils pilsētas pašvaldībā vai ārpus tās ieņemamajiem amatiem vai izpildītajiem pienākumiem, var secināt, ka VARAM 31.05.2012. vēstules sagatavošanai, kas nosūtīta Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai, ir piegājusi formāli, tādējādi iesaistoties politiskos procesos, ko iniciē atsevišķi politiskie spēki (piem., politiskā partija „Reformu partija", politiskā partija "Vienotība"), kas vēršas pret politiskās partijas „Latvijai un Ventspilij" valdes priekšsēdētāju un citiem tās biedriem.

Lai VARAM varētu konstatēt, kāda amatpersona Ventspils pilsētas domes institucionālajā sistēmā būtu atzīstama par iestādes vadītāju, VARAM bija nepieciešams detalizēti izvērtēt Ventspils pilsētas pašvaldības institucionālo organizāciju un darbības struktūru.

Tā, piemēram, Pašvaldības nolikuma punkts 3.5.1. nosaka, ka Priekšsēdētājs vada Domes darbu. Atbilstoši Nolikuma 1.2. punktam „Dome" ir Ventspils pilsētas iedzīvotāju ievēlēta pašvaldības koleģiāla lēmējinstitūcija (t.i. domes deputātu kopums). Savukārt Pašvaldības nolikuma 1.3. punkts paredz, ka „Administrācija ir Ventspils pilsētas domes izpildinstitūciju kopums, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, organizē vietējās pārvaldes darbu [...]. Administrāciju vada izpilddirektors". Secināms, ka atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldības institucionālai organizācijai Ventspils pilsētas domes kā iestādes darbu vada Administrācija, kuru savukārt vada izpilddirektors.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 9.punktam, Ventspils pilsētas domes deputāts un Domes priekšsēdētājs ir politiska amatpersona, kuru ievēlē un ieceļ pamatojoties uz politiskiem kritērijiem.

Iepriekš Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, (tagad - VARAM) par šo pašu jautājumu savā 2010. gada 1. oktobra atzinumā Nr.2.1-14/L/790-kol/6018 ir secinājusi, ka, pat nepildot domes priekšsēdētāja pienākumus, deputātam kā vēlētam politiķim ir samērā plašs tiesību un pienākumu loks domē un savā vēlēšanu apgabalā, kurus viņš var īstenot piedaloties pašvaldības darbā un pārstāvot savu vēlētāju intereses.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām" 5.panta ceturtai daļai pašvaldības darbību pārrauga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likums, tā 7.panta piektā daļā paskaidro, ka pārraudzība nozīmē augstākas iestādes (šajā gadījumā - VARAM) tiesības un pienākumu atcelt pārraugāmās iestādes prettiesisku lēmumu, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu attiecīga lēmuma pieņemšanai. Ventspils pilsētas dome nav saņēmusi nekāda veida VARAM informāciju par kāda Ventspils pilsētas domes deputāta pieļautu prettiesisku rīcību, nedz arī lūgumu kāda konkrēta Ventspils pilsētas domes lēmuma pieņemšanai situācijas novēršanai.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmo daļu, kas nosaka domes tiesības izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, kā arī 08.06.2012. Likumības komisijas ieteikumu un 08.06.2012.Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, nolūkā paust Ventspils pilsētas domes viedokli par 2012. gada 1. jūnijā VARAM portālā www.varam.gov.lv sadaļā Aktualitātes un citos masu medijos publicēto informāciju saistībā ar VARAM skaidrojumu par Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja, Ventspils Brīvostas valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja Aivara Lemberga kā valsts amatpersonas pienākumu apjomu

Ventspils pilsētas dome nolemj:

1. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru, ka Ventspils pilsētas domes rīcībā nav ziņu, kas liecinātu par to, ka Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, vienlaicīgi arī Ventspils pilsētas domes deputāts Aivars Lembergs, Pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Finanšu komitejas loceklis, Ventspils pilsētas domes Mārketinga padomes priekšsēdētājs, Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs, Ekonomikas un budžeta komisijas priekšsēdētājs, Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētājs, kā arī biedrības „Latvijas Tranzīta biznesa asociācija" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Ventspils attīstības aģentūra" prezidents, valdes loceklis, politiskās partijas „Latvijai un Ventspilij" valdes priekšsēdētājs, biedrības „Basketbola klubs „Ventspils"" prezidents, valdes loceklis, biedrības „Latvijas Ostu asociācija" prezidents, biedrības „Biznesa attīstības asociācija" valdes loceklis, priekšsēdētājs, Latvijas Republikas un vienlaikus Eiropas Savienības pilsonis, kopš 2007. gada 13. augusta būtu pildījis Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vai Ventspils Brīvostas valdes priekšsēdētāja pienākumus;

2. Ventspils pilsētas domes deputāta Aivara Lemberga darbības (t.sk. komentējot Ventspils pilsētas pašvaldības pieņemtos lēmumus), atbilst ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Latvijas Republikas Satversmē garantētajām pamattiesībām un tiesībām uz vārda brīvību, kā arī likuma „Par pašvaldībām" 50. panta, 55. panta un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. nodaļā noteiktajām deputāta tiesībām un pienākumiem;

3. Pieprasīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nosūtīt Ventspils pilsētas domei 2012. gada 31. maija vēstuli, kas nosūtīta Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja

1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš.”

Novērtē šo rakstu:

39
6

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

18

Reņģe mētelī

FotoVai kažokā. Tālākās interpretācijas lai paliek katra lasītāja izvēles ziņā. Jo prastais latviešu tradicionālais ēdiens - siļķe kažokā nobāl, salīdzinot ar notikumiem, kas pēdējā laikā ir vandījušies Latvijas iemītnieku saziņas telpā.
Lasīt visu...

6

Cik ilgi Veselības ministrija piekops “strausa politiku”

FotoPēdējā gada laikā no veselības ministres Andas Čakšas puses tiek īpaši akcentēts finanšu trūkums medicīnas nozarē, un tās šī gada budžetā plānots palielināt uz budžeta deficīta rēķina.
Lasīt visu...

21

Neoliberālisma dizaina izčākstēšana

FotoLatviešu politiski organizatoriskās kaislības saglabā vēsturiski sākotnējo dinamismu. Latviešiem nav apnicis veidot jaunas politiskās organizācijas. Dinamisms nav tik liels kā „pirmajā” LR. Bet arī tagad, „otrajā” LR, nav pamata sūdzēties par politisko organizāciju veidošanas mānijas apsīkumu. 2014.gada 5.maijā tika dibināta partija „No sirds Latvijai”, 2014.gada 17.maijā tika dibināta „Jaunā konservatīvā partija”, 2016.gada 3.maijā tika dibināta partija „KPV LV (Kam pieder valsts)”, bet 2017.gada 26.augustā tika pietaisīta partija „Kustība „Par!”.
Lasīt visu...

12

"Vienotība" un rudenīga seksa pamatlikums: kam puņķi, tas apakšā

FotoBez pārsteigumiem: visnotaļ pro–eiropeiskā, pro–vērtību un pro–cilvēktiesību, pro–viskaukas Vienotība, pat bez mazākās žagošanās un bez pieklājīgas gražošanās, zibenīgi piekrīt Nacionālās apvienības īsajam un cietajam ultimātam, nekādu variantu par vējonisma izpausmi nepilsoņu bērnu sakarā, un basta. Kas notiek? Nekas sevišķs, koalīcijā tāda pati kārtība kā rudens seksā: kuram puņķi, tas apakšā. Un puņķainie šoreiz ir jau tikpat kā nosprāgušās Vienotības paliekas.
Lasīt visu...

21

VVF – „trekno gadu” prezidente. Mīti un realitāte

FotoBijusī valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga nekad nav īpaši vairījusies no asas un tiešas valodas. Latvijā ir pieņemts uzskatīt, ka viņa ir viena no visu laiku izcilākajām politiķēm. Daudzi Latvijas pilsoņi viņu bezgala ciena un slavē par ieguldījumu valsts attīstībā. Tomēr atrodas daži, kuri uzdrošinās nepiebalsot augstajam novērtējumam. Viņi saka, ka pat cienījamā Vaira Vīķe-Freiberga nav bijusi nevainojama un ne viss, ko viņa stāsta, ir patiesība pēdējā instancē. Vai nav pienācis laiks īsi aplūkot viņas devumu Latvijas valstij? Padomāt – vai, raugoties ar saules neapžilbinātu skatu, vismaz daži vispārpieņemti fakti nav uzskatāmi par mītiem?
Lasīt visu...

12

Patiesība vienmēr nāk gaismā. Vienmēr

FotoSavulaik es uzrakstīju grāmatu par Andri Šķēli un nosaucu to „Kampējs”. Apzīmējums iegājās uz daudziem gadiem, bet tagad, pēc šīrīta „Dienas” publikācijas par Vairas Vīķes-Freibergas „pulksteņa lietu” man šķiet, ka ir cilvēks, kam šis apzīmējums piestāv daudz labāk.
Lasīt visu...

21

Vladimira Vaškeviča atklātā vēstule Raimondam Vējonim

FotoAugsti godātais Prezidenta kungs! Vēršos pie Jums ar šo atklāto vēstuli, jo neredzu citu veidu, kā aizstāvēt savu godu un atjaunot savu labo reputāciju.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Vai turpināsim maksāt Porziņģim?

Aizvakar iemetu kā oli tviterezerā īsu tvītu ar jautājumu, vai man ir tomēr nācies maksāt Porziņģim par viņa piedalīšanos basketbola mačos Latvijas...

Foto

Atvadu vārdi Konstantīnam Pupuram

1987.gads... 14.jūnijs... Bastejkalns... Cilvēku grupa gatavojas atcerēties vienu no melnākajām dienām Latvijas tautas vēsturē... Tūkstošiem nevainīgu cilvēku, ieskaitot sievietes stāvoklī, mātes un...

Foto

Replika par „vējonismu” un tizlu „pirismu”

Nu jau iepriekšiepriekšējā dzīvē man reiz bija tāds gadījums. Ieklīdu kādas PR firmas kantorī ikurāt brīdī, kad tur apsprieda, ko...

Foto

Zooloģe. No pamfletu cikla „Siseņi”*

To zina tikai Kremlī. Zina ne visā Kremlī, bet tikai divos Kremļa kabinetos. No tiem viens kabinets atrodas 3.stāvā, bet otrs...

Foto

Tumšādainais Džordžs atbraucis pirms daudziem gadiem, viņam Latvija nepatīk, gribot braukt prom, tomēr nebrauc vis

Portāls Diena šodien ir publicējis no valsts naudas pārtiekošā Sabiedrības integrācijas...

Foto

Par klaju tiesību ignoranci* Lembergam sniegt liecības krimināllietā

Šodien Rīgas apgabaltiesa piemēroja man kārtējo procesuālo sankciju, kā arī aizliedza turpināt liecību sniegšanu, kategoriski nosakot, ka visas...

Foto

Pidriķis vai sabotieris?

Kad pirmoreiz padzirdēju par pašreizējā prezidenta Raimonda Vējoņa ieceri virzīt ideju par Latvijas pilsonības automātisku piešķiršanu jaunpiedzimušiem nepilsoņu bērniem arī gadījumā, ja neviens...

Foto

„De Facto” paustā informācija par it kā SIA “Belss” radītajām priekšrocībām ir nepamatota

2017. gada 10. septembrī Latvijas Televīzijas raidījumā “De Facto” tika pārraidīts sižets „Kā...

Foto

Pagodinos nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”

Saeimas Prezidijam: saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 65. pantu pagodinos Jums nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa...

Foto

Atklāta vēstule Valsts prezidentam: kam Jūs devāt zvērestu - tautai vai ierēdņiem?

Par notiekošo valstī atbildīgs ir tās vadītājs. Jūs, stājoties amatā, devāt mums zvērestu. Pierādiet,...

Foto

Deputāti, vai jūsos ir kaut nedaudz cilvēcības? Kļūstiet beidzot par cilvēkiem

Pēdējās dienās plašu publicitāti ir guvusi zvērināta tiesu izpildītāja veikta ievešana valdījumā, kur ar spēku...

Foto

Visa ārstu sertifikācijas sistēma pašlaik ir nelikumīga

Jums raksta ārsta–psihiatra Oskara Bundžas pacienti un pacientu tuvinieki, kas izveidojuši brīvprātīgu atbalsta grupu, lai nezaudētu psihiatra pakalpojumu saņemšanu...

Foto

Sarkano parvēniju spožums un posts

Rietumu kultūrā populārais salikums „spožums un posts” sākās ar kurtizānēm – pērkamām elegantām sievietēm, kurām ir labvēļi augstākajā sabiedrībā. Romānu „Kurtizāņu...

Foto

Viegli koloniāls „Telia” pātagas cirtiens

Nu, ko, esam sagaidījuši Ziemeļeiropas telekomunikāciju impērijas atbildes triecienu Latvijas suverēnas sakaru politikas centieniem: vai nu LMT un Lattelecom tikšot apvienoti – vai...

Foto

Vai tiešām darbs dara veselu, kā tas šķiet Reira ministrijai?

Ikviens no mums kādreiz ir bijis saaukstējies, patiesībā saaukstēšanās ir biežākais iemesls skolas un darba kavēšanai,...

Foto

Sociālisms - un kāpēc tas ir tik "toksisks" mūsdienu valdošajai elitei

Sociālisms (no lat. sociare - dalīties") ir plašs sociālo un ekonomisko iekārtu kopums, kuru mērķis...

Foto

Valsts prezidents uzticamus palīgus nevar atstāt bez atlīdzības

Viņnedēļ sacēlās liels žēlabains kaķu koncerts, ka prezidents regulāri prēmējot preses Siksni un pārējos mazos palīgus, neatskaitīdamies par...

Foto

Vai “dalītā izmeklēšana” nav organizētās noziedzības interesēs?

Šis raksts ir kārtējās pārdomas pēc TV raidījumu “Tieša runa” un par ierakstu publikāciju t.s. oligarhu lietā. TV raidījumā...

Foto

Palieciet (vismaz pagaidām) "katrs savā vietā", es (vismaz pagaidām) palikšu savā

Man ir patiess prieks ik reizi, kad par to "risku pazaudēt valsti" runā un raksta...

Foto

Stagnantais šarlatāns

Sastopami divi skaisti un šajā saulē aktuāli svešvārdi – stagnāts un stagnants. Burtu ziņā līdzība liela, taču katram vārdam ir sava nozīme....

Foto

Nelikumīgas putnu patversmes ir problēma ne tikai Latvijā vien

Pēc iepazīšanās ar Pietiek publikācijām par to, kā Latvijas devītais bagātākais cilvēks beidzot ir atvēlējis finanšu līdzekļus, lai viņa...

Foto

Ierēdņu nekompetence vai apzināta atsevišķu uzņēmumu lobēšana?

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi Ministru kabinetā apstiprināšanai noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa...

Foto

Jaunie mežu ciršanas plāni: likumdošana kā loģikas kļūda

Viens no politiķu lielākajiem riskiem ir nonākšana apkaunojošās situācijās, kurās jācenšas paskaidrot neiespējama saikne – starp savu rīcību...

Foto

Šis ir vēsturisks brīdis ar unikālu iespēju beidzot atrisināt OIK sakārtošanas jautājumu

Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācija (turpmāk–LAEF) jau 2017.gada maijā Ekonomikas ministrijā (turpmāk-EM) tika iepazīstināta ar...

Foto

Par sabiedriskā radio šefa meklēšanu un žurnālistikas “produkta” kvalitātes izpratni

Šajās dienās kārtējās komisijas atkal Rīgā gatavos kandidātus Latvijas vecākā (joprojām dzīvā) masmedija ar nosaukumu “Latvijas...

Foto

Tautas politiskā apziņa: faktori un tehnoloģijas

Tautas politisko apziņu nosaka tautas nacionālais raksturs jeb, svešvārdā izsakoties, mentalitāte – atsevišķam cilvēkam vai cilvēku kopai (tautai) raksturīgs domāšanas...

Foto

„Uzņēmējs” Skudra un viņa blēža loģika

Ar interesi iepazinos ar portālā publicēto rakstu, ko parakstījis bēdīgi slavenais „uzņēmējs”, kādreizējais bankas izsūtāmais zēns Uldis Skudra, kurš pēdējos...

Foto

Latvijā reiderismu piesedz tiesībsargājošās institūcijas

Jau kopš 2013. gada ilgst mērķtiecīgi uzbrukumi no Gulama Mohammada Gulami grupas puses. Ir pamats uzskatīt, ka viņa interesēs darbojas arī...

Foto

Mēs jaunu pasauli sev celsim. Jau atkal

Brīdi pēc Šarlotesvilles notikumiem sociālos medijus pāršalca skandaloza ziņa par it kā kādai Sorosa finansētai antifa aktīvistu grupai piederošu Evergreen koledžas (ASV) kampusā...

Foto

Aicinām Veselības ministriju izbeigt pacientu mānīšanu

Iekaisīgu zarnu slimību un psoriāzes pacienti aicina Veselības ministriju izbeigt pacientu mānīšanu un beidzot nodrošināt efektīvu medikamentu pieejamību....

Foto

Kāda ir Saeimas atbildība?

Latvijas attīstība pēdējos 27 gados liecina, ka Satversmē rakstītās normas ir tikai deklaratīvas un iedzīvotāji - tauta tiek vērtēta zemāk par slaucamu...

Foto

Autoratlīdzība ir jāmaksā. Aicinājums Latvijas autoriem

Latvijas Rakstnieku savienības vārdā aicinu Latvijas rakstošos autorus rūpīgi izvērtēt dažādu projektu vadītāju (tostarp tādu, kas pārstāv Latvijas Republikas uzņēmējus,...

Foto

Muhameda portrets

Ceturtdien, 17.augustā Katalonijas pilsētā Barselonā musulmaņi pastrādāja kārtējo teroraktu, ar automobili ietriecoties cilvēkos un laupot 14 nevainīgas dzīvības, tostarp diviem maziem bērniem atņemot tēvu. Nākamajā dienā...

Foto

Motivācija celt labklājību vai ņemt kukuli?

Latvijas attīstību kavē tas, ka cilvēkiem, kam esam uzticējuši attīstīt mūsu valsti, nav patiesas motivācijas to darīt, izņemot politisko atbildību....

Foto

Valstiskuma metabolisms un kultūras liekulība

2017.gada vasarā „Rīdzenes sarunas” sašūpoja latviešu vislielāko politisko grēku – LR krimināli oligarhisko valsts iekārtu. Tika sašūpots valstiskums visaugstākajā līmenī. Tāpēc pret...

Foto

Par manis paša kļūdām es pats esmu maksājis, maksāju un turpināšu maksāt

Te manas pārdomas, kuras rakstīju reiz, kad pēc kārtējās, enerģētiski, intelektuāli un sirdsgudri piesātinātās...

Foto

Ašeradens būs īstais

Labdien, biedri un atbalstītāji, visi. kam rūp tiesiska, latviska un eiropeiska Latvija! Šajā sestdienā mēs sanāksim kopā. lai lemtu par mūsu partijas nākotni,...

Foto

Atklāta vēstule Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātam Andrejam Judinam

Latvijas Republikas 12. Saeimas 2017. gada 21. jūlija ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums ar nosaukumu “Par valsts...

Foto

Latvijas attīstība Šveika garā jeb ķemertiņu reģistram būt

Brīdināts, ka pēc likuma par šķiņķa zādzību pienākas sods no 6 mēnešiem līdz 20 gadiem, krietnais kareivis Šveiks...

Foto

SS.LV un VID strīds parāda, ka dzīvojam represīvā valstī

Šodien Cīrules kundze LTV paziņoja, ka strīds starp VID un SS.lv esot pievērsis uzmanību tam, vai būt...

Foto

Haltūra, ko veselības ministre Čakša sauc par likumprojektu un kas Kučinskim šķiet derīga

Lai novērstu uzmanību no veselības aprūpes pamatproblēmām – mediķu streika, zemas efektivitātes un...

Foto

Nevajag eksperimentēt ar sešgadniekiem

Laikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija gatavo apjomīgu nozares reformu, kas skar dažādus būtiskus jautājumus, tostarp t.s. sešgadnieku jautājumu, jāatceras, ka mēģinājumi...

Foto

Par "iztīrīto" Nacionālo mākslas muzeju un elitāri politisko kroni

Pēc ilgstošas rekonstrukcijas 2016. gadā vasaras sākumā cilvēku apskatei tika atvērts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ar...

Foto

Par valsts un pašvaldību amatpersonu elektroniskās sarakstes atbilstību likumam

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības un...

Foto

Papildizglītības un katalizatora izpalīdzība

Tagadnes politiķu intelektuālā potenciāla objektīvs vērtējums nav sasniedzams bez jaunām zināšanām. Tas pavēloši attiecas uz LR politiķu vērtējumu. LR politisko kadru analītika...

Foto

Piespiedu noma: diena, kad es atguvu ticību taisnīgai tiesai

Lai cik tiesas neatkarīgas, likums nemainās no tā, kura tiesa to piemēro. It kā ābeces patiesība. Nesen...

Foto

Mums Molotova – Ribentropa pakta sekas ir jālikvidē pilnībā

Darbu ir sākusi Saeimas izmeklēšanas komisija, kam būtu jāvērtē oligarhu sarunas un lietas izmeklēšanas izčākstēšanas iemesli. Taču...

Foto

Kaimiņš "sēž, vēro un neko nelaiž uz āru"

Pietiek lasītāji pēdējā laikā interesējušies – kur pēc pašvaldību vēlēšanu iznākuma esot pazudis latvju tautas interešu pēdējais aizstāvis...

Foto

Mīti un patiesība par „Lidl” jaunajām darbavietām un zemajām cenām

Latvijā Lidl ienākšana mazumtirdzniecības segmentā sākusies ar ceļa izzāģēšanu – slepenības aura ap Rīgas mikrorajonā Purvciemā gaidāmo koku...

Foto

SS.LV ir mūsu sabiedrības un ēnu ekonomikas spogulis

Es neaizstāvu Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par izvēlēto problēmas risināšanas formu, jo uzskatu, ka bija un ir citi...

Foto

Ēēēēēēēēēēē...

Man nudien nebija nodoma divas dienas pēc kārtas izteikties par vienu un to pašu tēmu, taču pašreizējās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ilzes Cīrules pirmdienas...