Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

KNAB nav tiesīgs vērtēt tiesnešu pieņemto lēmumu likumību

Jaroslavs Streļčenoks, KNAB priekšnieks
12.08.2013.
Komentāri (2)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk - Birojs) 2013.gada 15.jūlijā saņēma un savas kompetences ietvaros izvērtēja 2013.gada 9.jūlija iesniegumu (turpmāk - Iesniegums) par Rīgas apgabaltiesas tiesneša Gvido Ungura iespējamo atrašanos interešu konflikta situācijā

Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 2.panta pirmo daļu Birojs ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas pilda šajā likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā ari politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē. Ievērojot minētā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu, Birojs kontrolē arī likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (turpmāk - Likums) izpildi, kā ari citos normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteikto papildu ierobežojumu ievērošanu.

Saskaņā ar Likuma 2.pantu šā likuma mērķis ir nodrošināt valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas darbību, veicināt valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, kā ari sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai.

Savukārt saskaņā ar Likuma 3.panta pirmo un otro daļu šis likums paredz ierobežojumus un aizliegumus valsts amatpersonām, un interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā.

Saskaņā ar Likuma 1.panta 5.punktu interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Saskaņā ar Likuma 1 .panta 6.punktu radinieks ir tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais.

Saskaņā ar Likuma 1.panta 4.punktu darījumu partneris ir fiziskā vai juridiskā persona vai uz līguma pamata izveidota fizisko un juridisko personu apvienība, kas saskaņa ar šā likuma noteikumiem ir deklarējamās darījumu attiecībās ar valsts amatpersonu.

Saskaņā ar Likuma 11 .panta pirmo daļu valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darijumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti.

Tādējādi valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas pienākumus, ir aizliegts veikt darbības, kurās personiski vai mantiski ieinteresēta attiecīgā valsts amatpersona, viņas radinieki vai darījumu partneri.

Izvērtējot Iesniegumā norādīto, ka, „pildot Rīgas apgabaltiesas tiesneša pienākumus, tieši Ungurs 8. maijā pasludināja divus nepārsūdzamus spriedumus par AS "Latvijas Krājbanka" bankrotu un par bankas administratora - zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA „KPMG Baltics" neatcelšanu", savukārt, Jūsuprāt, „G.Ungura personiskā labklājība ir tieši atkarīga no viņa personiski par Latvijas Krājbankas administratoru apstiprinātās auditorfirmas KPMG Baltics valdes locekles Ingas Lipšānes labvēlības", vēršam uzmanību, ka saskaņā ar likuma „Par tiesu varu" 10.pantu, spriežot tiesu, tiesneši ir neatkarīgi un pakļauti tikai likumam.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu" 11.panta pirmo daļu un trešo daļu valsts iestādēm, kā ari citām juridiskajām un fiziskajām personām ir pienākums respektēt un ievērot tiesu neatkarību un tiesnešu neaizskaramību. Nevienam nav tiesību pieprasīt no tiesneša atskaiti vai paskaidrojumus par to, kā izskatīta konkrētā lieta, vai arī apspriedes laikā izteikto viedokļu izpaušanu. Ņemot vērā minēto, Birojs nav tiesīgs vērtēt tiesnešu pieņemto lēmumu likumību.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu" 14.pantu:

1)   tiesnesis nevar piedalīties lietas izskatīšanā, ja viņš personiski tieši vai netieši ir ieinteresēts lietas iznākumā vai ja ir citi apstākļi, kas rada šaubas par viņa objektivitāti, kā ari Likumā paredzētajos gadījumos;

2)   šādos gadījumos tiesnesim sevi jāatstata;

3)   ja tiesnesis nav sevi atstatījis, personas, kas piedalās lietā, var pieteikt noraidījumu tiesnesim;

4)   tiesneša noraidīšanas pamatu un noraidījuma izskatīšanas kārtību nosaka likums.

Kā atzinusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa, tiesas objektivitāte var būt analizējama no dažādiem aspektiem. Pirmkārt, atbilstoši subjektīvajam kritērijam ir izvērtējama tiesneša personiskā pārliecība attiecībā uz konkrēto lietu. Tiesnesim jābūt brīvam no jebkādiem personiskiem aizspriedumiem. Otrkārt, atbilstoši objektīvajam kritērijam ir analizējams, vai ir pietiekamas garantijas, ka ir izslēgtas jebkādas leģitīmas šaubas par tiesneša objektivitāti (skatīt, piemēram, 1997.gada 25.februāra sprieduma lietā ,,Findlay pret Lielbritāniju" 73.punktu, 1982.gada 1.oktobra sprieduma lietā „Piersack pret Beļģiju " 30.punktu).

No Eiropas Cilvēktiesību tiesas atzītā izriet, ka ne jebkuras šaubas ir pietiekamas, lai atzītu, ka tiesnesis bijis neobjektīvs. Nepieciešams vai nu pārliecinoši konstatēt, ka lietas iznākumu noteikusi tiesneša personiskā pārliecība, vai arī, ka pastāv pamatotas jeb leģitīmas šaubas par tiesneša neobjektivitāti. Šādas šaubas nav pamatojamas vienīgi ar personas subjektīvu viedokli (skatīt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2007.gada 25.oktobra sprieduma lietā Nr.SKA-410, 9.1.punktu).

Ievērojot minēto, jebkuram tiesnesim, saņemot lietu, pirms lietas izskatīšanas uzsākšanas, ir pienākums izvērtēt, vai nepastāv likumā noteiktie vai citi apstākļi, kas varētu ietekmēt tiesneša objektivitāti lietas izskatīšanā. Savukārt tiesneša sevis atstatīšana no attiecīgās lietas izskatīšanas ir katra tiesneša lēmums, ņemot vērā viņa personisko ieinteresētību un citus objektivitāti ietekmējošus apstākļus.

Izvērtējot Iesnieguma minēto informāciju, konstatēts, ka:

1)   ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2011. gada 23.decembra spriedumu AS „Latvijas Krājbanka" pasludināta par maksātnespējīgu no 2011.gada 23.decembra un par tās administratoru apstiprināta zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA „KPMG Baltics" (nevis konkrēta amatpersona).

2)   2012.gada 29.februāiī Rīgas apgabaltiesā tika saņemta maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" kreditoru sūdzība par maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" administratora rīcību un 2012.gada 8.maijā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesnesis G.Ungurs nolēma „sūdzības par maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" administratora rīcību un ... pieteikumu par maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" administratora atcelšanu noraidīt. Lēmums nav pārsūdzams ".

3)   2012.gada 23.februāri Rīgas apgabaltiesā tika saņemts maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" administratora SIA „KPMG Baltics" pieteikums par maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" bankrota procedūras uzsākšanu un 2012.gada 8.maijā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesnesis G.Ungurs nolēma „uzsākt maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka", reģistrācijas Nr. 40003098527, bankrota procedūru. Lēmums nav pārsūdzams ".

Tādējādi, konstatēts, ka 2012.gada 8.maijā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesnesis G.Unguris ir pieņēmis minētos lēmumus attiecībā uz juridiskajām personām, t.i., AS „Latvijas Krājbanka" un AS „Latvijas Krājbanka" administratoru SIA „KPMG Baltics".

Saskaņā ar SIA „Lursoft" datu bāzē esošo informāciju no 2011.gada 28.decembra ir reģistrēts administrators SIA „KPMG Baltics" un administratora pārstāvis Jānis Ozoliņš ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi.

Saskaņā ar Uzņēmuma reģistra maksātnespējas reģistrā (publiski pieejams, https://www.ur.gov.lv/urpubl?act=MNP ADM REPORT&id=37Q) esošo informāciju Jānis Ozoliņš ir sertificēts maksātnespējas administrators (sertifikāta Nr.00238, sertifikāta derīguma termiņš 30.06.2014.gada 30.jūnijs).

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 374.panta pirmo daļu, ierosinot kredītiestādes maksātnespējas lietu, ar tiesneša lēmumu ieceļ Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieteiktu kredītiestādes administratoru.

Saskaņā ar Biroja rīcība esošo informāciju 2011.gada 15.decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija kā AS „Latvijas Krājbanka" administratora kandidātu ieteikusi zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „KPMG Baltics" (licences Nr.55), vienlaikus norādot, ka gadījumā, ja SIA „KPMG Baltics" tiks iecelta AS „Latvijas Krājbanka" maksātnespējas procesa administratora amatā, tā pilnvaros veikt administratora pienākumus sertificētu maksātnespējas procesa administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238).

Kredītiestāžu likuma 131.' panta pirmā daļa nosaka, ka par kredītiestādes administratoru kredītiestādes maksātnespējas procesā var būt fiziskā persona, kura ieguvusi maksātnespējas procesa administratora sertifikātu, vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība. Atbilstoši šā panta otrajai daļai, ja par administratoru tiek iecelta zvērinātu revidentu komercsabiedrība, tā rakstveidā pilnvaro veikt administratora pienākumus fizisko personu, kura atbilst šā panta pirmās daļas prasībām un uz kuru nav attiecināmi šā likuma 132.' pantā noteiktie ierobežojumi.

Izvērtējot Biroja rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka G.Ungurs valsts amatpersonas deklarācijās par 2010., 2011. un 2012.gadu nav deklarējis darījumus ar AS „Latvijas Krājbanka" SIA „KPMG Baltics", vai I.Lipšāni, nav norādījis, ka viņš ieņem amatus vai viņam pieder AS „Latvijas Krājbanka" vai SIA „KPMG Baltics" kapitāla daļas, nav norādījis, ka viņš ir guvis ienākumus AS „Latvijas Krājbanka", SIA „KPMG Baltics" vai no I.Lipšānes.

Pārbaudes laikā netika iegūta informācija, kas liecinātu, ka tiesnesis G.Ungurs būtu nonācis deklarējamās darījumu attiecībās ar AS „Latvijas Krājbanka", SIA „KPMG Baltics" vai I.Lipšāni.

Izvērtējot Biroja rīcībā esošo informāciju, netika konstatēti fakti, kas liecinātu, ka G.Ungura radinieki AS „Latvijas Krājbanka" vai SIA „KPMG Baltics" ieņemtu amatus vai gūtu ienākumus, vai G.Ungura radiniekiem piederētu AS „Latvijas Krājbanka" vai SIA „KPMG Baltics" kapitāla daļas.

Ņemot vērā minēto, Birojs, savas kompetences ietvaros izvērtējot Iesniegumā minēto informāciju, secināja, ka tajā norādītā informācija nesatur ziņas, kas liecinātu par tiesneša G.Ungura Likumā valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu un atrašanos interešu konflikta situācijā, 2012.gada 8.maijā pieņemot lēmumu „sūdzības par maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" administratora rīcību un ... pieteikumu par maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka" administratora atcelšanu noraidīt." un „uzsākt maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka", reģistrācijas Nr.40003098527, bankrota procedūru".

Ņemot vērā minēto, Birojs, savas kompetences ietvaros izvērtējot Iesniegumā minēto informāciju, secināja, ka tajā norādītā informācija nesatur ziņas, kas liecinātu par tiesneša G.Ungura Likumā valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu un atrašanos interešu konflikta situācijā.

Saskaņā ar Likuma 22.pantu valsts amatpersonai jādarbojas atbilstoši attiecīgajā profesijā, jomā vai nozarē apstiprinātajiem uzvedības (ētikas) kodeksiem un valsts amatpersonai jāatsakās no tās amata pienākumu veikšanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte un neitralitāte.

Tādējādi, ja valsts amatpersonas ieskatā, veicot ar valsts amatpersonas pienākumu pildīšanu saistītas darbības, ētisku apsvērumu dēļ var tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte un neitralitāte, valsts amatpersonai ir pienākums par to informēt augstākstāvošo amatpersonu (valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāju) un lūgt viņu atbrīvot no šī valsts amatpersonas pienākuma veikšanas.

Tiesnešu ētikas kodeksa 2.kanona 3.punktā ir noteikts, ka tiesnesis darbojas tā, lai veicinātu sabiedrības uzticību tiesas godīgumam un objektivitātei. Savukārt, 3.kanona 18.punktā noteikts, ka tiesnesis atstata sevi no tiesas procesa, kurā viņam personīgi, dzīvesbiedram vai citiem radiniekiem un ģimenes locekļiem ir ekonomiska interese par izskatāmās lietas būtību vai prāvā iesaistīto pusi.

Savukārt saskaņā ar likuma „Par tiesu varu" 91.'pantā noteikto tiesnešu ētikas komisija ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras viens no pamatmērķiem ir sniegt atzinumus par ētikas normu pārkāpumiem.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

15

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina Valsts prezidentu kļūt par pirmās latviski izdotās grāmatas piecsimtgades notikumu patronu

FotoValsts prezidents Egils Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti šodien apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), simboliski atzīmējot vienu gadu kopš prezidenta stāšanās amatā. Valsts prezidents ar LNB pārstāvjiem pārrunāja humanitāro zinātņu un digitālās jomas nozīmi Latvijas kā modernas valsts stiprināšanā.
Lasīt visu...

21

Ja ir TĀDS “tautu tēvs”, tad labāk tautai dzīvot kā bārenei

FotoPasaulē ir un ir bijuši vairāki “tautas tēvi”. Tiesa, šāda iezīme ir tikai totalitārajiem režīmiem. Viens no visredzamākajiem – Staļins. Tomēr tagad viņam ir uzradies nopietns konkurents. Tiesa, ne jau paveikto darbu ziņā, tur nu Staļinu neviens nepārspēs, nu, pēc apjoma noteikti. Tad kurš ir šis “izredzētais”?
Lasīt visu...

21

Pārdomas pēc grāmatas "Viltvārdis" izlasīšanas

FotoVispār jau cilvēcīgi Levitu var saprast, nedaudz pat izjūtu līdzjūtību. Kādas dzimtas piedzīvotās epizodes, iespējams, gadu gaitā radu daudzreiz pārstāstītas un piepušķotas - tādas palikušas sirmā vīra atmiņā. Kurš būtu domājis, ka kāds Lapsa pēc 30 gadiem cilās 90. gadu intervijas?
Lasīt visu...

21

Ko gada laikā paveicis nācijas tēvs un visas tautas prezidents

FotoValsts prezidenta Egila Levita prezidentūras pirmā gada (2019. gada 8. jūlijs–2020. gada 6. jūlijs) kopsavilkums.
Lasīt visu...

6

VID pieeja veicina to, ka uzņēmējs ir gatavs pat atsaukties noziedznieku aicinājumiem sadarboties

FotoValsts ieņēmumu dienestam (VID) ir būtiska loma valsts budžeta ieņēmumu veidošanā. Tomēr visbūtiskākā ir nodokļu maksātāju loma un rīcība. Likumsakarīgi, ka nodokļu nomaksas apjoms ir atkarīgs no tā, cik efektīva ir VID sadarbība ar nodokļu maksātājiem. Uzticēšanās ir svarīgs šīs sadarbības priekšnoteikums.
Lasīt visu...

12

Toreiz un tagad jeb Mīti un patiesība par dzīvi Latvijā padomju laikā

FotoVien reta tēma tiek apspriesta tik emocionāli, bet bieži vien – pat agresīvi, kā šī. Un tas ir saprotams – PSRS (Padomju Sociālistisko Republiku Savienība) laiki tik ļoti atšķiras un kontrastē ar mūsdienām, ka neatstāj vienaldzīgu gandrīz nevienu. Īpaši, ņemot vērā, ka tā nav tik sena pagātne un vēl ir daudz cilvēku, kuri “toreiz” ir dzīvojuši.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Totalitāro žurku cīņa par varu: kurš kuru iznerros

Pašsaprotams, ka sabiedrotos (draugus) aicina ciemos kā ikdienā, tā arī svētku dienās. Īpaši jau svētku dienās. Nav šaubu,...

Foto

Ja tas, ko raksta grāmatā „Viltvārdis”, ir taisnība, tad Nācijas tēvam ir jāatkāpjas

1. Ja viss tas, ko grāmatā Viltvārdis, raksta Lato Lapsa, ir taisnība, tad Nācijas...

Foto

Ko apliecina pieminekļa zīme

Mantojums ir visapkārt, tas, paaudžu paaudzēm uzkrāts, veido mūsu šodienu – kā fons un vērtību radītājs. Tas, ko redzam, paliek mūsos, tāpēc...

Foto

Tagad es piesaku valsts digitalizācijas reformu

Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojumus "Par valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras...

Foto

Manas pārdomas par Latvijas himnu

Mūsu valsts himnā centrālais jēdziens ir Latvija. Toreiz, kad himna radās, priekšstats par Latviju bija jauns. Latvija kā vienota zeme –...

Foto

Muļķība vai pasūtījums?

Sliktāku variantu kā noplēst Pasaules tirdzniecības centra (PCT) labi saglabāto ēku Elizabetes ielā 2 (attēlā - idejas "bīdītājs", kultūras ministrs Nauris Puntulis) tikai...

Foto

Prezidents un Drāma

Katra globāla krīze ir būtiski mainījusi pasauli. Pirmais pasaules karš sievietēm saīsināja matu un kleitu garumu, jo vīriešu skaits bija dramatiski samazinājies, bet...

Foto

Kad "sabiedriskā radio personība" ignorē sabiedriskā radio ētikas kodeksu

Šī gada 19.jūnijā Latvijas Radio 5 darbiniece Karmena Stepanova savā oficiālajā LSM “radio personības” profilā norādītajā twitter.com...

Foto

Augstākā tiesa gandrīz visā mums piekrita, bet spriedumu nez kāpēc tomēr atcēla

Kultūras ministrija (KM) turpina uzsvērt, ka valsts ir pilnībā norēķinājusies par Latvijas Nacionālās bibliotēkas...

Foto

Politiķa statuss pats par sevi nav pietiekams pamats atklāt sabiedrībai informāciju par politiķa privāto dzīvi – ka Juta Strīķe universitātē iestājās kā Anna Potapova

Augstākās tiesas...

Foto

Izglītība

Grūti laiki rada stiprus cilvēkus, stipri cilvēki veido labus laikus, labus dzīves apstākļus. Labi dzīves apstākļi rada vājus cilvēkus, un vāji cilvēki rada grūtus laikus....

Foto

Bagātie un slavenie arī raud, jeb turīgie prasa pabalstus

Koronavīrusa radītā krīze pamatīgi iedragāja daudzus biznesa sektorus, piemēram, restorānu un viesnīcu biznesu, tūrisma un izklaides industriju....

Foto

Mēs enerģiski aizņemamies uz nākotnes rēķina

Ļoti cienījamās Saeimas deputātes! Augsti godātie Saeimas deputāti! Dāmas un kungi! Šodien noslēdzas spraigs darba cēliens, un turklāt vairākus mēnešus...

Foto

Sabiedriskās televīzijas blēņas par okupāciju „skatītājam parastajam”

Filma "Parasta okupācija" diemžēl ir kārtējais piemērs tam, ka, mēģinot iztikt bez vēsturniekiem vēsturei veltītu jautājumu analīzē, nekas izcils...

Foto

Esam pret jebkādu Augstskolu likuma redakciju, kurā pieļauta tādu rektoru ievēlēšana, kas nezina latviešu valodu un nespēj to lietot

Saskaņā ar pašlaik plaši apspriesto un kritizēto...

Foto

Ārstu blakusdarba ierobežošana var novest pie medicīnas personāla kritiska trūkuma

Latvijas Slimnīcu biedrība kategoriski iestājas pret publiskajā telpā izskanējušo politikas veidotāju ideju ierobežot ārstu darbību -...

Foto

Valsts politiskā vadība izšķīrās palikt savā vietā un pielāgoties, nevis cīnīties pret agresiju un protestēt pret notiekošo

Latvijas patrioti! Godātie klātesošie! Pirms 80 gadiem – 1940....

Foto

Džordž Stīl, tiec galā ar saviem kompleksiem

Džordž Stīl, Latvijas pilsoni, Attīstībai/Par dibinātāj un biedr, cik saprotu. Es Jūs, Džordž Stīl, uzrunāšu uz "Tu". Uz šo ierakstu mani...

Foto

Saprātīga izvēle

Cilvēkus nosacīti varētu iedalīt divās grupās: tajos, kuri pieņem saprātīgus lēmumus, un tajos, kuri pieņem nesaprātīgus lēmumus....

Foto

Pūces kundze nodokļu maksātāju naudu mums un citiem sadalīja ļoti labi un pareizi; kas nemācēja pareizi paprasīt, pats vainīgs

Var piekrist pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" publikācijas...

Foto

Par nodokļiem, dzīvi un brīvību

Obligātie nodokļi nozīmē, ka zeme ir iekarota, tā pakļāvusies kādam pārspēkam. Tautu var pakļaut un paverdzināt kā vietējie, tā svešzemju varmākas....

Foto

Kad rasisma apkarotājiem entuziasma vairāk nekā saprāta

Dārgie draugi. Esam saņēmuši pārmetumus no Aijas Ingrīdas Abenes (jautājums tiek diskutēts arī viņas pārstāvētās partijas Attīstībai/Par "Facebook” profilā)...

Foto

Lai nepieļautu nacionālā kultūras mantojuma izpostīšanu Rīgas centrā, sākta iedzīvotāju parakstu vākšana

Internetā sākta parakstu vākšana, lai panāktu, ka netiek izpostīts Alberta ielas 9 Konstantīna Pēkšēna...

Foto

Krievija turpina aktīvi melot par COVID-19 nekaitīgumu

Līdz šim mediju un sociālo tīklu vidē ir parādījies ārkārtīgi daudz Kremļa vēstījumu par COVID-19 vīrusa izplatību. Tiek izplatītas...

Foto

„Wagner” algotņi Lībijā – Putina naivā lielgabalgaļa

Krievijas karavīru mentalitāte būt par naivu lielgabalgaļu nav mainījusies kopš Ivana Bargā laikiem, - šādu secinājumu var izdarīt no...

Foto

Cilvēku un mājlopu čipošana un čipi

Pašreiz, iespējams, notiek viena no pasaules vēsturē lielākajām kriminālām krāpšanām un apmaušanām – pasludināta viltus kroņa vīrusa izraisītās slimības viltus...

Foto

Aicinām pārtraukt darbus Skanstes dārziņos uz putnu ligzdošanas laiku

Nodibinājums "Dzīvnieku policija" un Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina pārtraukt Skanstes ielas dārziņos paredzētos darbus vismaz līdz šī...

Foto

Grēkāzis ir, upurnazis trinas

Vecam sunim jaunus trikus neiemācīsi. Mežu daudzīpašnieks Modris Fokerots riskē sabiedrības ilgākā piemiņā palikt tieši kā uzskatāma ilustrācija šai parunai....

Foto

Pieprasām atsaukt raidījumā "Nekā personīga" paustās nepatiesās un maldinošas ziņas

SIA Pata un SIA Pata Board advokāti ir vērsušies SIA All Media Latvia ar pretenziju, kurā...

Foto

Dieva valstība

Jānis Kristītājs ir teicis: «Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi.» (Mt 3:2) Ar šādiem vārdiem Jānis Kristītājs sāka savu publisko...

Foto

IZM izstrādātie Augstskolu likuma grozījumi ir brāķis, kas būtiski jāuzlabo

Rektoru padome atklātā vēstulē vērsusies pie Saeimas deputātiem, kā arī Latvijas augstskolu mācībspēkiem un studentiem, informējot,...

Foto

Tumsas spēki mēģina ierobežot mūsu iespējas tērēt nodokļu maksātāju miljonus tā, kā mēs vēlamies

Ar nekorektu un godprātīgas konkurences principiem neatbilstošu vēstuli Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu...

Foto

Latvijā ar novadu reformu cenšas ievilkt un nostiprināt okupāciju radītās sekas – kam tas izdevīgi?

Latvija kā novads, kā zeme gadsimtu gaitā bija dažādu okupācijas jūgu...

Foto

Valdība plāno pieņemt ar nejēdzībām pārpilnas dzīvnieku labturības prasības

Šajās dienās Ministru kabinets pieņem noteikumus „Dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās”. Nosaukšu tikai lielākās...

Foto

Tas apdraudēs dzīvības

Veselības ministrijas tuvākajā laikā plānotā slimnīcu līmeņu pārskatīšana var būtiski samazināt ārstniecības pakalpojumu pieejamību reģionu iedzīvotājiem....

Foto

Aicinu nepakļauties šauras personu grupas spiedienam un balsot par Varakļānu novada iekļaušanu Madonas novadā

Kā Varakļānu novada iedzīvotājs un viens no lielākajiem novada uzņēmējiem vēršos pie...

Foto

Viss, kas šobrīd notiek Latvijā, ir totāls cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpums

Viss, kas šobrīd notiek Latvijā, ir totāls cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpums. Un Jums un mums...

Foto

Troļļi

Troļļošana - tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos...

Foto

Vai Latvija izmantos vai izniekos jaunas biznesa iespējas post-COVID pasaulē?

Savulaik vēl jaunā un naivā Latvija sapņoja kļūt par banku paradīzi – “tuvāk par Šveici”. Par...

Foto

Pieprasu pārtraukt pārkāpt Satversmi un Saeimas Kārtības rulli: vēstule Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei

Saskaņā ar Satversmes 15.pantu "Saeima savas sēdes notur Rīgā un tikai ārkārtīgu apstākļu...

Foto

Kā tagad pareizi vajadzētu „apgūt” Eiropas naudu

Eiropa gatavojas vērienīgai ekonomikas atjaunošanas programmai, plānojot tērēt simtiem miljardu, iespējams, pat triljonu eiro. Tā ir labā ziņa. Pats...

Foto

Notiek valsts apvērsums: ja jūs tagad necelsieties, tad paši vainīgi

Saeimas Prezidijs ir sasaucis Saeimas attālināto ārkārtas sēdi 2020.gada 26.maijā pulksten 14.00 (e-Saeima platformā). Tas ir...