Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Izgāzies mēģinājums neslavas celšanā padomju varas kolaborantam Romualdam Vonsovičam un viņa vajāšanā apsūdzētajam Lato Lapsam celt apsūdzību vēl arī par  „nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem”, - Valsts policijai ir nācies konstatēt, ka pretēji R. Vonsoviča apgalvojumiem šādas nelikumīgas darbības nav notikušas. Pietiek šodien publicē attiecīgā Valsts policijas lēmuma daļu, kas attiecas uz šīm darbībām. Savukārt nākamā tiesas sēde "Kolaboranta lietā" Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā notiks zīmīgā datumā - padomju okupācijas gadadienā, 17. jūnijā pulksten 15.

„Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka izmeklējamā laika posmā tika izplatīta informācija par Pietiek.com sērijas “Čekisti un komunisti -3” jaunas grāmatas “Kolaborants” kas veltīta R.Vonsovičam, gatavošanu un publiskošanu.

Gatavojot publikācijai grāmatu “Kolaborants” un izplatot informāciju par grāmatas tapšanu, proti reklamējot to, L.Lapsa SIA “Pietiek.lv” vārdā ir iegādājies no SIA “F/64 Photo Agency” R.Vonsoviča bildes, kuras 2008.gadā SIA “Žurnāls SANTA” publicējis žurnālā “KLUBS” septembra numurā 68.lapā.

Neraugoties uz to, ka aģentūra nav sniegusi atļauju fotogrāfijas izmantošanai pretēji noteikumos noteiktajām, R.Vonsoviča iegūtās fotogrāfijas tika apstrādātas {Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē, proti pārveidotas. Visi rediģējumi veikti saglabājot personas identitāti Biometrijas datu apstrādes likuma izpratnē.

Minētā pārveidotā R.Vonsoviča fotogrāfija kopskatā un izgriezumā tika publicēta grāmatā “Kolaborants”, izplatīta internēta vietnē www.pietiek.com un citos internēta resursos, t.sk. tika izsūtīta cietušajam saistošām personām, dažādi izmantota, izveidojot vairākus videoklipus par grāmatas “Kolaborants” reklāmu, kopskatā un daļēji izmantota pie grāmatas “Kolaborants” reklāmas plakāta izveidošanas un reklāmas uzlīmes uz automašīnas Citroen Jumper v.r.n. F07575.

R.Vonsovičs nav sniedzis jebkādu informāciju par sevi, ka arī nav devis piekrišanu izmantot viņa datus nevienai personai saistībā ar Pietiek.com sērijas “Čekisti un komunisti -3” jaunas grāmatas “Kolaborants” izplatīto informāciju.

Analizējot kriminālprocesa Nr.11091182519 savāktos materiālus kopumā un savstarpējā sakarībā, pirmstiesas izmeklēšana nonāca pie secinājuma, ka kriminālprocess ir izbeidzams daļā par Krimināllikuma 145.panta pirmajā daļā paredzētajām noziedzīgajām darbībām, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punkta, jo izdarītajā nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāva, proti objektīvās puses, sekojošo iemeslu dēļ.

Saskaņā ar Datu valsts inspekcijas (turpmāk - DVI) kriminālprocesā Nr.11091182519 sniegto atzinumu, DVI konstatēja, ka R.Vonsoviča personas datu apstrāde veikta saistībā ar grāmatas “Kolaborants” izdošanu, lai informētu sabiedrību par to, ka šāda grāmata drīzumā būs pieejama, publikācijās ir izmantoti tādi R.Vonsoviča personas dati kā vārds, uzvārds un fotoattēls. No publiski pieejamās informācijas secināts, ka grāmatas “Kolaborants” galvenais varonis ir R.Vonsovičs un grāmatas ietvaros, tās autors, ir analizējis R.Vonsoviča, kā Augstākās tiesas tiesneša rīcības tiesiskumu, tādējādi, paužot savu redzējumu un viedokli, ko, autora ieskatā, ir svarīgi zināt sabiedrībai.

R.Vonsovičs ir uzskatāms par publisku personu, ņemot vērā šādu publiski pieejamo (http://www.vonsovics.lv/?object_id=875) informāciju: “Zvērināts advokāts (kopš 1993. gada); Zvērināta advokāta biroja "Lejiņš, Torgāns un Vonsovičs" partneris (1994. - 2005. gads); LR Augstākās tiesas tiesnesis (1986.-1992. gads); ASV Federālās tiesas Merilendas pavalstī viestiesnesis, kā arī stažēšanās ASV Starptautisko tiesību institūtā Vašingtonā un Stefena F. Meloufa (Stephen F. Melouf) advokāta birojā Dalasā (1991. gads); Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesis (1984. - 1986. gads); Rīgas pilsētas Iekšlietu pārvaldes Izmeklēšanas daļas izmeklētājs (1981. - 1984. gads)”. Interneta vietnēs publiskotais

R.Vonsoviča fotoattēls tika uzņemts intervijas, žurnālam “KLUBS”, ietvaros. Līdz ar to secināms, ka tika izmantots publiski pieejams R.Vonsoviča attēls. Par tā apstrādes tiesiskumu jāvēršas pie pārziņa. Apstrādātais personas datu apjoms, kāds izmantots, lai informētu sabiedrību, ir samērīgs, jo apstrādāts ir publikācijām nepieciešamais R.Vonsoviča personas datu apjoms, lai tādējādi sniegtu sabiedrībai maksimāli precīzāku informāciju par personu, kura ari ir grāmatas galvenais varonis.

Līdz ar to konstatēts, ka nav notikusi pārmērīga R.Vonsoviča personas datu apstrāde, pretēji Vispārīgas datu aizsardzības regulas (turpmāk - VDAR) un FPDAL noteiktajam, un ir ievēroti VDAR noteiktie pamatprincipi personas datu apstrādei, kas jāņem vērā, apstrādājot personas datus žurnālistikas vajadzībām. DVI ieskatā ir izmantots samērīgs datu apjoms, lai panāktu mērķi un sabiedrības informēšanu saistībā ar vietnēs pausto informāciju.

Ņemot vērā minēto, tika konstatēts, ka konkrētajā gadījumā R.Vonsoviča veiktā personas datu apstrāde ir veikta saskaņā ar FPDAL 32.panta pirmās un otrās daļas nosacījumiem, ievērojot VDAR 5.panta noteikumus, tā ir samērīga un veikta žurnālistikas nolūkā.

DVI vērsa uzmanību, ka VDAR paredz atsevišķus izņēmumus tās tiesiskā tvēruma piemērošanā, īpaši attiecībā uz personas datu apstrādi žurnālistikas nolūkos. Apstrādājot datus, žurnālistikas nolūkos, VDAR piemēro tiktāl, ciktāl runa ir par VDAR 5.panta ievērošanu, savukārt uz pārējo, apstrādājot personas datus žurnālistikas nolūkos VDAR neattiecas. Tādejādi DVI vērtēja apstrādāto personas datu apjomu, bet ne tiesisko pamatu vai citus jautājumu, kas skar personas datu apstrādi.

Vērtējot iespējamās nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem, pirmstiesas izmeklēšana vērš uzmanību, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa 1991.gada 26.novembra sprieduma lietā „Observer un Guardian pret Apvienoto Karalisti” (Case of Observer and Guardian v. the United Kingdom), iesnieguma Nr.13585/88, ir atzinusi, ka informācijas izplatīšanas ierobežojumi nav atzīstami par atbilstošiem un tie pārkāpj Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.pantu, kad attiecīgā informācija ir publiski pieejama no citiem avotiem.

Noziedzīga nodarījuma sastāvs (corpus delicta) ir Krimināllikumā paredzēto visu objektīvo un subjektīvo pazīmju kopums, kas nepieciešams un pietiekams, lai atzītu kaitīgu nodarījumu par noteikta veida noziedzīgu nodarījumu.

Objektīvo pazīmju kopumā ietilpst ar Krimināllikumu aizsargātās valsts, sabiedrības, atsevišķu cilvēku grupu un indivīdu intereses (turpmāk - intereses), kuras apdraud noziedzīgais nodarījums. Šo pazīmju kopums ir noziedzīga nodarījuma objekts. Pie noziedzīga nodarījuma sastāva objektīvajām pazīmēm pieskaitāmas arī tās, kuras raksturo personas nodarījuma ārējās izpausmes procesu, kaitējumu, kas radīts ar prettiesisko darbību vai bezdarbību ar likumu aizsargātām interesēm. Šādi apstākļi veido noziedzīga nodarījuma sastāva objektīvo pusi.

Noziedzīga nodarījuma sastāva subjektīvās pazīmes raksturo personu, kas izdarījusi nodarījumu. Šai personai, ko sauc par noziedzīga nodarījuma subjektu, jābūt sasniegušai noteiktu vecumu un pieskaitāmai. Par subjektīvajām pazīmēm uzskatāmas arī tādas pazīmes, kas raksturo personas psihisko attieksmi pret pašas izdarīto darbību vai bezdarbību un nodarījuma kaitīgajām sekām. Šāda rakstura pazīmes ir noziedzīga nodalījuma subjektīvā puse.

Krimināllikuma 145.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums apdraud ar Latvija Republikas Satversmes 96.pantu garantētas personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un noslēpumu. Tam korespondē 2018.gada 21.jūnija Fizisko personu datu apstrādes likuma 3.panta otrajā daļā norādītājs, ka Datu valsts inspekcijas darbības mērķis ir aizsargāt cilvēka pamattiesības un pamatbrīvības datu aizsardzības jomā , 1998.gada 29.oktobra Informācijas atklātības likuma 8.pantā noteiktais, ka jebkura informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu.

Krimināllikuma 145.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums ir materiāla sastāva noziegums. Tā objektīvo pusi veido darbības, kas krimināltiesiskā nozīmē ir “personas aktīva, kaitīga un prettiesiska uzvedība, kas pauž šīs personas apzinātu gribu, un tā ir vērsta pret noziedzīgā nodarījuma objektu, nodarot vai radot draudus nodarīt kaitējumu “ar Krimināllikumu aizsargātām interesēm”. Krimināllikuma 145.panta kontekstā tās ir tādas darbības ar fiziskas personas datiem, kas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā definētas kā “datu apstrāde”. Tā ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Attiecībā uz personas datu aizsardzību ir jāmin, ka saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu informācija par fiziskās personas dzīvi ir ierobežotas pieejamības informācija.

Vispārīgajā datu aizsardzības regulā 6.pantā  ir noteikti nosacījumi, pie kādiem personas datu apstrāde tiek atļauta, un “a” punktā ir noteikts, ka datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Piekrišanai jābūt brīvi dotai, konkrētai, apzinātai un viennozīmīgai. Piekrišana var tikt dota rakstiskā, mutiskā vai elektroniskā formā. Tas varētu ietvert laukuma atzīmēšanu ar ķeksīti internēta tīmekļa vietnē, informācijas sabiedrības pakalpojumu tehnisko iestatījumu izvēli vai citu paziņojumu vai rīcību, kas šajā gadījumā skaidri norāda, ka datu subjekts piekrīt piedāvātajai savu personas datu apstrādei. Klusēšana, iepriekš atzīmēti laukumi vai atturēšanās no darbības tādējādi nebūtu jāuzskata par piekrišanu. Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā pašā nolūkā vai nolūkos. Ja apstrādei ir vairāki nolūki, piekrišana būtu jādod visiem nolūkiem. Ja datu subjekta piekrišana ir jādod pēc elektroniska pieprasījuma, pieprasījumam jābūt skaidram, kodolīgam, un tam nav nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma izmantošana, par ko tas tiek sniegts.

Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Datu subjektam jābūt par to informētam, pirms viņš dod savu piekrišanu. Atsaukt piekrišanu ir tikpat viegli kā to dot.

Iepriekšminētais ļauj secināt, ka personas datu piekļuves režīms (jeb likumiskais statuss) var būtiski ietekmēt attiecīgo noziedzīgo nodarījumu kvalifikāciju, jo darbībām, kas ietvertas attiecīgo noziegumu objektīvajā pusē, ir jābūt nelikumības pazīmei. Šādu funkciju var paredzēt attiecīgais drošības režīms, kas nosaka personas datu brīvo vākšanas, izplatīšanas un izmantošanas ierobežojumus un aizliegumus.

No subjektīvās puses nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem ir tīšs nodarījums, ko var izdarīt tikai ar tiešu nodomu, kad vainīgais apzinās savas darbības kaitīgumu. Krimināllikuma 145. panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu iespējams izdarīt tikai apzināti, jo gadījumos, kad persona veic citas personas datu apstrādi (izdara jebkādu darbību ar citas personas datiem), tai jāpārliecinās, vai šīs apstrādes darbības ir atļautas, proti - vai tās atbilst personu datu aizsardzības regulējumam (attiecīgi kopš 2018. gada 25. maija - Vispārīgajai datu aizsardzības regulai). Ja datu apstrāde nenotiek atbilstoši normatīvajam regulējumam, tad veiktās darbības ir nelikumīgas (Regulas 6. pants).

Personas datu krimināltiesiskā aizsardzība tiek veikta saskaņā ar to konfidencialitātes tiesisko režīmu, attiecībā uz katru konkrēto gadījumu. Turklāt, krimināltiesiskai aizsardzībai būtu jāpakļauj tikai tie personas dati, attiecībā uz kuriem ir noteikts piemērots konfidencialitātes režīms. Tāpēc, izmeklējot attiecīgās krimināllietas, sākotnējās izmeklēšanas struktūras uzdevums ir noteikt to personas datu konfidencialitātes saturu, attiecībā uz kuriem noziegums ir vērsts. Noziedzīgs nodarījums nevar būt attiecībā uz tiem izplatītajiem datiem, kas bija publiski pieejami vai attiecībā uz kuriem personas datu subjekts nenosaka konfidencialitātes režīmu.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pirmstiesas izmeklēšana nonāca pie secinājuma, ka neskatoties uz to, ka R.Vonsoviča izmantojamie fotoattēli bija izdarīti konkrētam mērķim, proti uzņemti žurnālam “KLUBS” intervijas ietvaros, tomēr tie bija publiski pieejami gan laikrakstā, gan interneta vietnē, turklāt jebkura persona varēja iegādāties tos par maksu. Pie šādiem apstākļiem pirmstiesas izmeklēšana piekrīt DVI augstāk minētajam viedoklim. Pamatojoties uz Kriminālprocesa 377.panta 2.punkta, 392.1 pantu,-

NOLĒMA:

1. Kriminālprocesu Nr.l 1091182519 izbeigt daļā par Krimināllikuma 145.panta pirmajā daļā paredzētajām noziedzīgajām darbībām, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punkta, jo izdarītajā nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāva, proti objektīvās puses.”

Novērtē šo rakstu:

117
10

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Jautājumi Pirmajam slēgtajam pensiju fondam

FotoSaņēmu Jūsu e-pastu ar aicinājumu veikt papildu iemaksas Pensiju fondā! Varbūt Jūs tomēr varat mani nomotivēt to izdarīt, atbildot uz maniem jautājumiem un varbūt sniedzot papildu informāciju!
Lasīt visu...

21

Ja Ogres novadā top kaut kas vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus par šīm iecerēm

FotoKā jau parasti, ja Ogres novadā top kaut kas jauns, vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus un puspatiesības par šīm iecerēm. Slēpjoties aiz skaistām frāzēm par attīstību un novada interesēm, tiek bīdītas politiskās intereses un personīgi motīvi.
Lasīt visu...

21

Slovēņiem kompensēs pretkovida štrāpes

FotoNo 2000. gada marta līdz 2022. gada maijam Slovēnijā ierosināja ~62 000 lietu par antikovida noteikumu pārkāpumiem, piemērojot naudas sodus vairāk nekā 5,7 miljonu eiro apmērā. Vēlāk Slovēnijas Konstitucionālā tiesa atzina pretkovida pasākumus par antikonstitucionāliem. Iepriekšējiem vadīkļiem šādas negantības maksāja varu.
Lasīt visu...

6

Atklāta vēstule Latvijas Bankas prezidentam

FotoGodātais Mārtiņa Kazāka kungs, vispirms vēlos uzsvērt, ka šī vēstule nav domāta kā kritika vai uzbrukums Jums personīgi, bet drīzāk kā aicinājums aktīvāk iesaistīties un risināt situāciju, kas skar gan Latvijas Bankas reputāciju, gan tās aizsargātās klientu intereses. 
Lasīt visu...

12

Krievijas cars Pēteris I ir visu latviešu tēvs

FotoPaldies Krievijas caram Pēterim I par Lielo Ziemeļu karu, kura laikā viņa karavīri izjāja Vidzemi un atstāja pēcnācējus, kuri izveidoja latviešu tautu.
Lasīt visu...

12

Iebraucējiem nospļauties par kārtību Latvijā. Cik ilgi to piecietīsim?

FotoValdības nomaiņas ēnā bez pienācīgas uzmanības palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reģistrētām automašīnām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbūt varēja būt kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildētu jautājumu, ko nedrīkstam nolikt tālā plauktā apputēšanai.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

Pirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu...

Foto

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

Sortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram...

Foto

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

Pagājušajā piektdienā,...

Foto

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

Godātie...

Foto

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

Rietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" –...

Foto

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

Pētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar...

Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, vēlēšanās gan mēs zaudējām, toties divus gadus vēlāk uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...