Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Izgāzies mēģinājums neslavas celšanā padomju varas kolaborantam Romualdam Vonsovičam un viņa vajāšanā apsūdzētajam Lato Lapsam celt apsūdzību vēl arī par  „nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem”, - Valsts policijai ir nācies konstatēt, ka pretēji R. Vonsoviča apgalvojumiem šādas nelikumīgas darbības nav notikušas. Pietiek šodien publicē attiecīgā Valsts policijas lēmuma daļu, kas attiecas uz šīm darbībām. Savukārt nākamā tiesas sēde "Kolaboranta lietā" Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā notiks zīmīgā datumā - padomju okupācijas gadadienā, 17. jūnijā pulksten 15.

„Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka izmeklējamā laika posmā tika izplatīta informācija par Pietiek.com sērijas “Čekisti un komunisti -3” jaunas grāmatas “Kolaborants” kas veltīta R.Vonsovičam, gatavošanu un publiskošanu.

Gatavojot publikācijai grāmatu “Kolaborants” un izplatot informāciju par grāmatas tapšanu, proti reklamējot to, L.Lapsa SIA “Pietiek.lv” vārdā ir iegādājies no SIA “F/64 Photo Agency” R.Vonsoviča bildes, kuras 2008.gadā SIA “Žurnāls SANTA” publicējis žurnālā “KLUBS” septembra numurā 68.lapā.

Neraugoties uz to, ka aģentūra nav sniegusi atļauju fotogrāfijas izmantošanai pretēji noteikumos noteiktajām, R.Vonsoviča iegūtās fotogrāfijas tika apstrādātas {Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē, proti pārveidotas. Visi rediģējumi veikti saglabājot personas identitāti Biometrijas datu apstrādes likuma izpratnē.

Minētā pārveidotā R.Vonsoviča fotogrāfija kopskatā un izgriezumā tika publicēta grāmatā “Kolaborants”, izplatīta internēta vietnē www.pietiek.com un citos internēta resursos, t.sk. tika izsūtīta cietušajam saistošām personām, dažādi izmantota, izveidojot vairākus videoklipus par grāmatas “Kolaborants” reklāmu, kopskatā un daļēji izmantota pie grāmatas “Kolaborants” reklāmas plakāta izveidošanas un reklāmas uzlīmes uz automašīnas Citroen Jumper v.r.n. F07575.

R.Vonsovičs nav sniedzis jebkādu informāciju par sevi, ka arī nav devis piekrišanu izmantot viņa datus nevienai personai saistībā ar Pietiek.com sērijas “Čekisti un komunisti -3” jaunas grāmatas “Kolaborants” izplatīto informāciju.

Analizējot kriminālprocesa Nr.11091182519 savāktos materiālus kopumā un savstarpējā sakarībā, pirmstiesas izmeklēšana nonāca pie secinājuma, ka kriminālprocess ir izbeidzams daļā par Krimināllikuma 145.panta pirmajā daļā paredzētajām noziedzīgajām darbībām, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punkta, jo izdarītajā nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāva, proti objektīvās puses, sekojošo iemeslu dēļ.

Saskaņā ar Datu valsts inspekcijas (turpmāk - DVI) kriminālprocesā Nr.11091182519 sniegto atzinumu, DVI konstatēja, ka R.Vonsoviča personas datu apstrāde veikta saistībā ar grāmatas “Kolaborants” izdošanu, lai informētu sabiedrību par to, ka šāda grāmata drīzumā būs pieejama, publikācijās ir izmantoti tādi R.Vonsoviča personas dati kā vārds, uzvārds un fotoattēls. No publiski pieejamās informācijas secināts, ka grāmatas “Kolaborants” galvenais varonis ir R.Vonsovičs un grāmatas ietvaros, tās autors, ir analizējis R.Vonsoviča, kā Augstākās tiesas tiesneša rīcības tiesiskumu, tādējādi, paužot savu redzējumu un viedokli, ko, autora ieskatā, ir svarīgi zināt sabiedrībai.

R.Vonsovičs ir uzskatāms par publisku personu, ņemot vērā šādu publiski pieejamo (http://www.vonsovics.lv/?object_id=875) informāciju: “Zvērināts advokāts (kopš 1993. gada); Zvērināta advokāta biroja "Lejiņš, Torgāns un Vonsovičs" partneris (1994. - 2005. gads); LR Augstākās tiesas tiesnesis (1986.-1992. gads); ASV Federālās tiesas Merilendas pavalstī viestiesnesis, kā arī stažēšanās ASV Starptautisko tiesību institūtā Vašingtonā un Stefena F. Meloufa (Stephen F. Melouf) advokāta birojā Dalasā (1991. gads); Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesis (1984. - 1986. gads); Rīgas pilsētas Iekšlietu pārvaldes Izmeklēšanas daļas izmeklētājs (1981. - 1984. gads)”. Interneta vietnēs publiskotais

R.Vonsoviča fotoattēls tika uzņemts intervijas, žurnālam “KLUBS”, ietvaros. Līdz ar to secināms, ka tika izmantots publiski pieejams R.Vonsoviča attēls. Par tā apstrādes tiesiskumu jāvēršas pie pārziņa. Apstrādātais personas datu apjoms, kāds izmantots, lai informētu sabiedrību, ir samērīgs, jo apstrādāts ir publikācijām nepieciešamais R.Vonsoviča personas datu apjoms, lai tādējādi sniegtu sabiedrībai maksimāli precīzāku informāciju par personu, kura ari ir grāmatas galvenais varonis.

Līdz ar to konstatēts, ka nav notikusi pārmērīga R.Vonsoviča personas datu apstrāde, pretēji Vispārīgas datu aizsardzības regulas (turpmāk - VDAR) un FPDAL noteiktajam, un ir ievēroti VDAR noteiktie pamatprincipi personas datu apstrādei, kas jāņem vērā, apstrādājot personas datus žurnālistikas vajadzībām. DVI ieskatā ir izmantots samērīgs datu apjoms, lai panāktu mērķi un sabiedrības informēšanu saistībā ar vietnēs pausto informāciju.

Ņemot vērā minēto, tika konstatēts, ka konkrētajā gadījumā R.Vonsoviča veiktā personas datu apstrāde ir veikta saskaņā ar FPDAL 32.panta pirmās un otrās daļas nosacījumiem, ievērojot VDAR 5.panta noteikumus, tā ir samērīga un veikta žurnālistikas nolūkā.

DVI vērsa uzmanību, ka VDAR paredz atsevišķus izņēmumus tās tiesiskā tvēruma piemērošanā, īpaši attiecībā uz personas datu apstrādi žurnālistikas nolūkos. Apstrādājot datus, žurnālistikas nolūkos, VDAR piemēro tiktāl, ciktāl runa ir par VDAR 5.panta ievērošanu, savukārt uz pārējo, apstrādājot personas datus žurnālistikas nolūkos VDAR neattiecas. Tādejādi DVI vērtēja apstrādāto personas datu apjomu, bet ne tiesisko pamatu vai citus jautājumu, kas skar personas datu apstrādi.

Vērtējot iespējamās nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem, pirmstiesas izmeklēšana vērš uzmanību, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa 1991.gada 26.novembra sprieduma lietā „Observer un Guardian pret Apvienoto Karalisti” (Case of Observer and Guardian v. the United Kingdom), iesnieguma Nr.13585/88, ir atzinusi, ka informācijas izplatīšanas ierobežojumi nav atzīstami par atbilstošiem un tie pārkāpj Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.pantu, kad attiecīgā informācija ir publiski pieejama no citiem avotiem.

Noziedzīga nodarījuma sastāvs (corpus delicta) ir Krimināllikumā paredzēto visu objektīvo un subjektīvo pazīmju kopums, kas nepieciešams un pietiekams, lai atzītu kaitīgu nodarījumu par noteikta veida noziedzīgu nodarījumu.

Objektīvo pazīmju kopumā ietilpst ar Krimināllikumu aizsargātās valsts, sabiedrības, atsevišķu cilvēku grupu un indivīdu intereses (turpmāk - intereses), kuras apdraud noziedzīgais nodarījums. Šo pazīmju kopums ir noziedzīga nodarījuma objekts. Pie noziedzīga nodarījuma sastāva objektīvajām pazīmēm pieskaitāmas arī tās, kuras raksturo personas nodarījuma ārējās izpausmes procesu, kaitējumu, kas radīts ar prettiesisko darbību vai bezdarbību ar likumu aizsargātām interesēm. Šādi apstākļi veido noziedzīga nodarījuma sastāva objektīvo pusi.

Noziedzīga nodarījuma sastāva subjektīvās pazīmes raksturo personu, kas izdarījusi nodarījumu. Šai personai, ko sauc par noziedzīga nodarījuma subjektu, jābūt sasniegušai noteiktu vecumu un pieskaitāmai. Par subjektīvajām pazīmēm uzskatāmas arī tādas pazīmes, kas raksturo personas psihisko attieksmi pret pašas izdarīto darbību vai bezdarbību un nodarījuma kaitīgajām sekām. Šāda rakstura pazīmes ir noziedzīga nodalījuma subjektīvā puse.

Krimināllikuma 145.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums apdraud ar Latvija Republikas Satversmes 96.pantu garantētas personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un noslēpumu. Tam korespondē 2018.gada 21.jūnija Fizisko personu datu apstrādes likuma 3.panta otrajā daļā norādītājs, ka Datu valsts inspekcijas darbības mērķis ir aizsargāt cilvēka pamattiesības un pamatbrīvības datu aizsardzības jomā , 1998.gada 29.oktobra Informācijas atklātības likuma 8.pantā noteiktais, ka jebkura informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu.

Krimināllikuma 145.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums ir materiāla sastāva noziegums. Tā objektīvo pusi veido darbības, kas krimināltiesiskā nozīmē ir “personas aktīva, kaitīga un prettiesiska uzvedība, kas pauž šīs personas apzinātu gribu, un tā ir vērsta pret noziedzīgā nodarījuma objektu, nodarot vai radot draudus nodarīt kaitējumu “ar Krimināllikumu aizsargātām interesēm”. Krimināllikuma 145.panta kontekstā tās ir tādas darbības ar fiziskas personas datiem, kas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā definētas kā “datu apstrāde”. Tā ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Attiecībā uz personas datu aizsardzību ir jāmin, ka saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu informācija par fiziskās personas dzīvi ir ierobežotas pieejamības informācija.

Vispārīgajā datu aizsardzības regulā 6.pantā  ir noteikti nosacījumi, pie kādiem personas datu apstrāde tiek atļauta, un “a” punktā ir noteikts, ka datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Piekrišanai jābūt brīvi dotai, konkrētai, apzinātai un viennozīmīgai. Piekrišana var tikt dota rakstiskā, mutiskā vai elektroniskā formā. Tas varētu ietvert laukuma atzīmēšanu ar ķeksīti internēta tīmekļa vietnē, informācijas sabiedrības pakalpojumu tehnisko iestatījumu izvēli vai citu paziņojumu vai rīcību, kas šajā gadījumā skaidri norāda, ka datu subjekts piekrīt piedāvātajai savu personas datu apstrādei. Klusēšana, iepriekš atzīmēti laukumi vai atturēšanās no darbības tādējādi nebūtu jāuzskata par piekrišanu. Piekrišanai būtu jāattiecas uz visām apstrādes darbībām, ko veic vienā un tajā pašā nolūkā vai nolūkos. Ja apstrādei ir vairāki nolūki, piekrišana būtu jādod visiem nolūkiem. Ja datu subjekta piekrišana ir jādod pēc elektroniska pieprasījuma, pieprasījumam jābūt skaidram, kodolīgam, un tam nav nevajadzīgi jāpārtrauc tā pakalpojuma izmantošana, par ko tas tiek sniegts.

Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Datu subjektam jābūt par to informētam, pirms viņš dod savu piekrišanu. Atsaukt piekrišanu ir tikpat viegli kā to dot.

Iepriekšminētais ļauj secināt, ka personas datu piekļuves režīms (jeb likumiskais statuss) var būtiski ietekmēt attiecīgo noziedzīgo nodarījumu kvalifikāciju, jo darbībām, kas ietvertas attiecīgo noziegumu objektīvajā pusē, ir jābūt nelikumības pazīmei. Šādu funkciju var paredzēt attiecīgais drošības režīms, kas nosaka personas datu brīvo vākšanas, izplatīšanas un izmantošanas ierobežojumus un aizliegumus.

No subjektīvās puses nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem ir tīšs nodarījums, ko var izdarīt tikai ar tiešu nodomu, kad vainīgais apzinās savas darbības kaitīgumu. Krimināllikuma 145. panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu iespējams izdarīt tikai apzināti, jo gadījumos, kad persona veic citas personas datu apstrādi (izdara jebkādu darbību ar citas personas datiem), tai jāpārliecinās, vai šīs apstrādes darbības ir atļautas, proti - vai tās atbilst personu datu aizsardzības regulējumam (attiecīgi kopš 2018. gada 25. maija - Vispārīgajai datu aizsardzības regulai). Ja datu apstrāde nenotiek atbilstoši normatīvajam regulējumam, tad veiktās darbības ir nelikumīgas (Regulas 6. pants).

Personas datu krimināltiesiskā aizsardzība tiek veikta saskaņā ar to konfidencialitātes tiesisko režīmu, attiecībā uz katru konkrēto gadījumu. Turklāt, krimināltiesiskai aizsardzībai būtu jāpakļauj tikai tie personas dati, attiecībā uz kuriem ir noteikts piemērots konfidencialitātes režīms. Tāpēc, izmeklējot attiecīgās krimināllietas, sākotnējās izmeklēšanas struktūras uzdevums ir noteikt to personas datu konfidencialitātes saturu, attiecībā uz kuriem noziegums ir vērsts. Noziedzīgs nodarījums nevar būt attiecībā uz tiem izplatītajiem datiem, kas bija publiski pieejami vai attiecībā uz kuriem personas datu subjekts nenosaka konfidencialitātes režīmu.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pirmstiesas izmeklēšana nonāca pie secinājuma, ka neskatoties uz to, ka R.Vonsoviča izmantojamie fotoattēli bija izdarīti konkrētam mērķim, proti uzņemti žurnālam “KLUBS” intervijas ietvaros, tomēr tie bija publiski pieejami gan laikrakstā, gan interneta vietnē, turklāt jebkura persona varēja iegādāties tos par maksu. Pie šādiem apstākļiem pirmstiesas izmeklēšana piekrīt DVI augstāk minētajam viedoklim. Pamatojoties uz Kriminālprocesa 377.panta 2.punkta, 392.1 pantu,-

NOLĒMA:

1. Kriminālprocesu Nr.l 1091182519 izbeigt daļā par Krimināllikuma 145.panta pirmajā daļā paredzētajām noziedzīgajām darbībām, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punkta, jo izdarītajā nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāva, proti objektīvās puses.”

Novērtē šo rakstu:

117
10

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

15

Tikai nesmejieties, es atkal mēģināšu tiesāties un šoreiz kā tēvs un vīrietis gan noteikti uzvarēšu! Es un mans spēcīgais gars!

FotoUn tagad pats svarīgākais. Tas, kas notiks tālāk, ir sekojošais. Es savā un savu bērnu un ģimenes vārdā vērsīšos tiesā pret Latvijas Republiku. Pret Levita, Kariņa, Rinkēviča, Pabrika, Dzintara režīmu. Tā būs pirmā tiesvedība valsts vēsturē, kur vienlaikus politiķis, vīrietis un tēvs cīnīsies par savu bērnu interesēm. Cīnīsies un uzvarēs Latvijas valsti, pierādot, ka Latvijas valsts politiski un materiāli izrēķinājās ar Gobzema ģimeni, tostarp aizskarot divu nepilngadīgu bērnu intereses.
Lasīt visu...

6

Vēstule ģenerālprokuroram Stukānam: par naida noziegumu jāsaņem reāls cietumsods

Foto"4. maija deklarācijas klubs" vēršas pie Jums, lai rastu jēgpilnu risinājumu naida nozieguma izpausmei, kas norisinājās šā gada 20. maijā pēc gājiena "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" un ir satraucis visu Latviju. Gājiens bija mierpilns, vērsts uz demokrātiskas Latvijas valsts nākotni, kura sevī ietver tos mūsu valsts iedzīvotājus, kuri savās domās un rīcībā ir pret agresiju kā Latvijā, tā arī Ukrainā.
Lasīt visu...

21

Anitas Muižnieces dubultie standarti ciniski turpinās

FotoŠā gada maija beigās Valsts policijas (VP) Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļa nosūtījusi prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret maksātnespējas administratoru un viņa pilnvarotu personu, kuri gandrīz desmit gadu laikā no maksātnespējīga uzņēmuma piesavinājušies vairāk nekā 1,4 miljonus eiro
Lasīt visu...

13

Vēsturisks solis Eiropas Savienībā – EK nākusi klajā ar priekšlikumu Dabas atjaunošanas likumam

Foto22. jūnijā Eiropas Komisija nāca klajā ar vēsturisku priekšlikumu likumam par dabas atjaunošanu, kura mērķis ir atjaunot mūsu ekosistēmas un atgūt dabu visā Eiropā – gan lauksaimniecības zemēs un jūrā, gan mežos un pilsētvidē. Komisija arī apstiprināja priekšlikumu par 50% samazināt sintētisko pesticīdu lietošanu līdz 2050. gadam.
Lasīt visu...

10

Kam pelnīs pensijas mūsu bērni?

FotoPensiju "netaustāmo" līmeņu iemaksas nevajadzētu nodot bankām, bet nodot konkrētā iemaksātāja vecākiem - valsts fondam, kurš neuzkrāj neko, bet izmaksā iemaksu konkrēti bērna (iemaksātāja) vecākiem uzreiz, tikko šajā fondā līdzekļi ienāk.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Nenopietnā rotaļa

Vasaras saulgrieži ir laiks, kad pati daba uz brīdi sastingst, lai ceļu pretī gaismai mainītu uz ceļu pretim tumsai. Attieksme pret gaismu un tumsu...

Foto

Atkal "Bolt" taksists: kā policija reaģēs uz kārtējo naida noziegumu?

Vakar “Krustpunktā” bija diskusija, vai patiešām tiesībsargājošās iestādēs realitāte ir nulles tolerance pret jebkādām kara, agresijas...

Foto

Boikots – trumpis kliķes piedurknē

Tautas galīgās nopotēšanas pret kroņa vīrusu (IMHO – nomušīšanas) plāns rudenī jau ir cilvēces izdeldētāju Latvijas dienderu darba kārtībā. Tā īstenošana...

Foto

Ir jāaptur šis briesmīgais rusofobijas uzliesmojums

Kad sociālajos tīklos virmo diskusija par to, vai kādam mediķim konkrētā situācijā vajadzēja vai nevajadzēja “reanimēt krievu”, manuprāt, ir sasniegts...

Foto

Putni pārsvarā ir monogāmi, daudzi – homoseksuāli: ko es uzzināju, braucot ar laivu pa Salacu

Es pirmo reizi iemīlējos bērnudārzā - Viņa gulēja diendusu gultā, kas...

Foto

Par "audzēšanu"

Nekad nesaki "ES audzēju". Tas izklausās lielīgi un uzpūtīgi. Bet - pats galvenais - tie ir MELI. Tu pat kārpu uz sava deguna nevari...

Foto

Skolmeistaru nebūšanas

Nule pie Saeimas notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rīkots pikets. Kopā ar līdzjutējiem sapulcējās aptuveni 3000 cilvēku. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga mēģināja pārliecināt...

Foto

Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieņem vēsturisku lēmumu par labu Jehovas lieciniekiem Krievijā

Šī gada 7. jūnijā Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) pieņēma vēsturisku lēmumu par labu Jehovas lieciniekiem...

Foto

Īpaši uzņēmējiem. Biznesam. Saldumu fabrikai „Laima” un ikvienam

Maza atkāpe vēsturē. Pirmsākumos par ļaunumu uzskatīja komunistisko režīmu. Komunistus un čekistus. Pret šo režīmu iestājās Latvijā dzīvojošie...

Foto

Ja aizkulišu spēlētājs manipulē ar veselu frakciju...

Šodien jau ir skaidrs, ka es tieku atcelts no Saeimas drošības komisijas vadītāja amata. Reizē ar to es pametu...

Foto

Mūsu lieliskos karjera plānus nomelno nesaprātīgi un nepareizi domājoši ļautiņi!

Laikā, kad pasaule aktīvi cīnās ar pieaugošo viltus ziņu un dezinformācijas izplatību, ar nožēlu varam secināt,...

Foto

Par “padomju mantojumu”

Pēdējā laikā publiskajā telpā arvien neatlaidīgāk un uzbāzīgāk tiek sēta un kultivēta ideja par kaut kādu atbrīvošanos no “padomju mantojuma”. Parasti tas notiek...

Foto

Izsūtīto brīvība ir mana brīvība

„24. februāris manas ģimenes un manas klases atmiņā paliks kā baiļu un neziņas datums. Nepiedodams krievu iebrukums ukraiņu zemē. Vai atkal...

Foto

Nauda, veselība, veselības pratība un priekšvēlēšanu gaisotne

Priekšvēlēšanu gaisotnē sarosījušies ne tikai tie, kas nolēmuši balotēties un tikt ievēlēti 14. Saeimā, bet arī tie, kuri vēlēšanu...

Foto

Kariņa kungs, šķiet, jums patiesībā nav īstas sajēgas, vai un kā Latvijas patērētāji tiks nodrošināti ar tiem nepieciešamo dabasgāzes apjomu

Nav šaubu, ka šī vara energokrīzi...

Foto

Ogres novada dome lemj pakļaut postam vietējos iedzīvotājus turpmākos 30 gadus

9. jūnijā Ogres novada domes finanšu komitejas sēdē tika iznīcināta Ikšķiles un Tīnūžu iedzīvotāju iespēja dzīvot drošā...

Foto

Kas notika vakardienas koncerta laikā Liepājā

Jau koncerta sākumā trīs jaunieši no kustības “PAR!”, kas ir partijas “Attīstībai/PAR” pārstāvēta un kuras valdes locekļi ir Daniels Pavļuts...

Foto

"Mocekļiem" ieteicams zināt, cieši ielāgot un atcerēties, ka demokrātijai ir leģitīmas tiesības sevi aizsargāt

Padomju okupācijas režīma laikā ikviena pienākums bija katru dienu pret un par...

Foto

Cilvēks un tauta

Bieži dzirdēts pārmetums par nacionālismu ir atsevišķā cilvēka interešu nerespektēšana. Šī pārmetuma biežā atkārtošana to gan nepadara par patiesību. Tautiskais pasaules uzskats nenoliedz...

Foto

Ja enerģētikas nozarē sitīs X stunda, tad jārēķinās, ka visiem gāzes nepietiks

Pasaule kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 24. februārī ir mainījusies un nekad vairs nebūs tāda kā...

Foto

Kautrīgais epidemiologs

Epidemiologs Jurijs Perevoščikovs medijos* dalās ar pārdomām, aizdomām un padomiem saistībā ar pērtiķu bakām. Sākšu ar to, ka “spečuks” ir vai nu atpalicis savā...

Foto

„Govs” vai „pērtiķa” nācija?

Kā notiek globāli politiskie piebūrumi? Vai tos vienmēr pavada vispārīgs viltus un meli, kam seko draudi, šantāža un varmācība? Kāpēc to apzināti...

Foto

Labas ziņas cilvēku populācijai. Nu, gandrīz labas...

Vismaz uz laiku izgāzies cilvēces izdeldētāju perinātais plāns: panākt, ka pasaules valstu vadības paraksta līgumu, piekrītot pandēmiju laikā atdot...

Foto

Jautājumi Kariņam par valdības gatavību jēdzīgi palīdzēt sabiedrībai un tautsaimniecībai pārvarēt sagaidāmo enerģētikas krīzi

Ņemot vērā globālos politiskos un ekonomiskos procesus, kas saistīti ar notikumiem Ukrainā,...

Foto

Maslova āmurs un uz Pavļuta klavierēm nolikta darba nespējas lapa

“Ja vienīgais instruments, kas tev ir, ir āmurs, tad katru problēmu mēdz redzēt kā naglu” (If...

Foto

Maija Atmoda

Krievijas karš pret Ukrainu un vietējās 5. kolonnas bezkaunība ir izraisījusi latviešu mobilizēšanos Ukrainas atbalstam un savu interešu aizstāvībai. Pilsoniskā pašorganizēšanās, ko “Austošā Saule”...

Foto

Politiķiem jāsaprot, ka sabiedrības integrācija līdzšinējā izpildījumā ir neatgriezeniski izgāzies projekts

Paužot noraidošu attieksmi pret Pārdaugavas okupekļa nojaukšanas lēmumu, Latvijas Krievu savienība (LKS) organizējas protesta akcijas...

Foto

Nepieteiktais karš Latvijā: ar tiem, kuri šeit izturas kā iekarotāji, kā "krievu pasaules" kungi un noteicēji, integrēšanās nebūs iespējama

Šodien mēs zinām, ka 1997. gada jūnijā...

Foto

Četras lietas, kas pazudušas no Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem

Ražotājiem ir nepieciešama finansiāla motivācija samazināt iepakojumu un izmantot pārstrādājamu iepakojumu. Ir jāveicina pārstrādātu materiālu izmantošana...

Foto

Reklāmas, kas nepatīk kustībai „Par!”, ir jāaizvāc!

2022. gada maijā Liepājas ielās ir konstatēti AS “Liepājas autobusu parks” piederoši autobusi, uz kuriem izvietota politiska un neviennozīmīgi...

Foto

Mazliet par situāciju Ukrainā

1. Krievu spēkiem ir vietēja mēroga panākumi, pārraujot frontes līniju Donbasa frontē pie Popasnas pilsētas. Tas ir izdevies, sakoncentrējot spējīgākās vienības, tajā...

Foto

Valdības varonīgie “mikrorestarti” nevairo cerību, ka ziemā cilvēki būs siltumā un par to spēs norēķināties

Aizvadītājā nedēļā valdība lielākoties bija aizņemta ar savu kārtējo krīzīti. Tomēr...

Foto

Jauna NATO stratēģija un “aizvainota aknu desa”

Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka atklāj, ka līdzšinējā NATO stratēģija paredz agresijas gadījumā vispirms pamest Baltijas valstis un pēc...

Foto

Tā kā tieslietās viss kārtībā, vēršu savas rūpes enerģētikas nozares virzienā

Enerģētiskā atkarība ir viens no iedarbīgākajiem Krievijas ieročiem, kas tiek lietots neminstinoties, ja rodas vajadzība. To...

Foto

Krievu identitāte ir organizēta ap impēriski politiskiem simboliem

Attiecībā uz padomju pieminekļiem ir viens aspekts, par ko jābūt skaidram priekšstatam - visā Eiropā šie pieminekļi ir...

Foto

No Tamuža un Zakatistova lietas KNAB izkalis kārtējo čiku

Tagad jau piemirsies, bet 2018. gadā bija briesmīgs skandāls – KNAB darbinieki aizturēja Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu...

Foto

Būtu tikai godīgi mums un visai Rietumu pasaulei atzīt beidzot faktu: Krievija ir fašistiska valsts

Kopš kara sākuma paralēli turpinu lasīt viedokļus gan no Krievijas, gan...

Foto

Kad deputāte atzīstas, ka deputāti pārstāv kādas grupas intereses...

Priekšstats, ka deputāts pārstāv tikai sava vēlētāja “viedokli, uzskatus un vēlmes”, rodas:...

Foto

Dalītais īpašums: ko darīt tālāk?

Latvijā 90. gados notika revolūcija mājokļu sektorā. Pārmaiņas bija saistītas gan ar ēku īpašumu atdošanu bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, gan...

Foto

Politisko attiecību līmenis, kurš kādreiz šķistu neiedomājams cinisms, tiek uzdots kā pašsaprotama norma

Šonedēļ Latvijas politikā notika sava veida fāzes pāreja. Nokāpšana vēl vienu līmeni zemāk....

Foto

Līdzšinējā ekonomikas ministra muļļāšanās un tās cena

Krievijas karš Ukrainā tiek finansēts no gāzes un naftas eksporta ieņēmumiem, un no šī kara pirmās dienas Latvijas valdības...

Foto

Uzņēmēju organizācijas aicina ekonomikas ministra amatu saglabāt Jānim Vitenbergam

Šobrīd, kad Latvija saskaras ar būtiskiem ģeopolitiskiem, sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem, mēs, uzņēmējus pārstāvošās organizācijas un nozares,...

Foto

Krišjānis Kariņš ir uzsācis bērnišķīgu, bet vienlaikus bīstamu spēli

Vakar iekšlietu ministre Marija Golubeva paziņoja par savu demisiju šādiem vārdiem: “Ministru prezidents Kariņš, pakļaujoties nacionāļu ultimatīvajam...

Foto

Šobrīd mainīt ekonomikas ministru ir bezatbildīgi

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) norāda, ka pieaugošās ekonomiskās krīzes un kara radīto sarežģījumu...

Foto

Atgādinām, ka vairāk nekā trīsdesmit procentiem Latvijas pilsoņu dzimtā valoda ir krievu valoda

Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” valde pašreizējo situāciju Latvijā uzlūko ar nopietnām bažām. Atbildīgo institūciju...

Foto

Daži jautājumi par pieminekļa nojaukšanu

Vai ir iespējams, ka padomju vadība, plānojot parku un pieminekli Rīgā, ņēma vērā arī to, ko Krievijā sauc par sadarbību ar...

Foto

Daudzkrāsainās ļaunuma puķes

“Aiz ideālu daudzināšanas politiķi bieži vien meistarīgi slēpj savu neprasmi, melus un nevēlēšanos kalpot valsts interesēm.” Pjērs Buasts....

Foto

Pārējo būs apēdusi inflācija...

Ikdienā neaizstājamu pārtikas produktu cenas jau tagad ir pieaugušas par 30-50%. Un tas ir tikai sākums – energoresursu cenu lēciens un kara...