Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pēc tam, kad Vides pārraudzības valsts birojs pagājušā gada 26. februārī pieņēma lēmumu „Par Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes 2020. gada 4. novembra tehnisko noteikumu Nr. KU20TN0001 apstrīdēšanu”, ar to vismaz uz laiku apturot meža nozares uzņēmēja Andra Ramoliņa (attēlā) ģimenes visatļautību saistībā ar iecerēto apbūvi kāpu zonā, miljonāra dzīvesbiedre Anna Ramoliņa vērsās ar pieteikumu administratīvajā tiesā, cenšoties panākt Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma atcelšanu. Pietiek turpina šīs Latvijas mūsdienu apstākļus labi raksturojošās prāvas materiālu publicēšanu, - šodien turpinām publicēt Lato Lapsas tiesā iesniegtos paskaidrojumus šajā administratīvajā lietā, kuri apgāž miljonāru ģimenes argumentus, ar kuriem tiek pamatota vēlme būvēties tieši kāpu zonā.

Latvijas valsts vēstures arhīva un citu iestāžu dokumenti par Nekustamā īpašuma “Teikas” vēsturi

Saskaņā ar lietas materiāliem Nekustamais īpašums “Teikas” pirmreizēji tika piešķirts Veronikai Kalnbaļķītei, 1996. gadā atjaunojot īpašumtiesības uz Tukuma apriņķa Milzkalnes pagasta vēsturiskā īpašuma “Kuģinieku” (turpmāk – Vēsturiskais īpašums) māju zemi (sk. Engures pagasta zemes komisijas 1996. gada 12. novembra sēdes protokola Nr. 38§ izrakstu (atrodas lietas materiālos)).

Administratīvajos procesos, kuros ir izvērtēta pieteicējas būvniecības ieceru iespējamība Nekustamajā īpašumā “Teikas”, pieteicēja ir iesniegusi vairākus Latvijas valsts vēstures arhīva un citu iestāžu dokumentus par Nekustamā īpašuma “Teikas” vēsturi. Tie sniedz šādu informāciju:

Tukuma apriņķa Milzkalnes pagastā 20. gadsimta trīsdesmitajos gados atradās īpašums “Kuģinieki”, t.i. Vēsturiskais īpašums;

Vēsturiskā īpašuma kopplatība bija 4,15 ha;

Vēsturiskais īpašums sastāvēja no trīs zemesgabaliem – Nr. 51 ar platību 0,683 ha, Nr. 51a ar platību 2,402 ha un Nr. 51b ar platību 1,066 ha;

Vēsturiskā īpašuma zemesgabals Nr. 51 atradās tagadējā Apšuciema teritorijā;

Nekustamais īpašums “Teikas” izveidots no Vēsturiskā īpašuma zemesgabala Nr. 51 teritorijas daļas;

Vēsturiskajā īpašumā bija 1 koka zvejas lietu šķūnis (sk. Latvijas valsts vēstures arhīva 2004. gada 16. septembra izziņa Nr. 5-G-7598 (atrodas lietas materiālos));

Vēsturiskajā īpašumā bija 1 jaukta materiāla kūpinātava (sk. Latvijas valsts vēstures arhīva 2004. gada 16. septembra izziņa Nr. 5-G-7598 (atrodas lietas materiālos));

Vēsturiskais īpašums, tostarp Vēsturiskā īpašuma zemesgabals Nr. 51, nav bijis apbūvēts (sk. kadastrālās uzmērīšanas kartes no 1934. – 1936. gadam, planšete Nr. 28 h/4, Nr. 28 h/7 un Nr. 28 h/11 (atrodas lietas materiālos)).

No minētās informācijas drošticami var secināt tikai to, ka Tukuma apriņķa Milzkalnes pagastā 20. gadsimta trīsdesmitajos gados atradās īpašums “Kuģinieki”, no kura sastāvā esošā zemesgabala Nr. 51 teritorijas daļas ir izveidots Nekustamais īpašums “Teikas”. Tas, vai Nekustamajā īpašumā “Teikas” vēsturiski atradās kādas ēkas, nav drošticami secināms sakarā ar diviem iemesliem. Pirmkārt, pašas pieteicējas iesniegtā vēsturiskā informācija ir pretrunīga, jo, no vienas puses, Latvijas valsts vēstures arhīva 2004. gada 16. septembra izziņa Nr. 5-G-7598 apliecina iespējamo ēku esamību Vēsturiskajā īpašumā, bet, no otras puses, attiecīgās vēsturiskās kadastrālās uzmērīšanas kartes to skaidri noliedz. Otrkārt, dokuments, t.i., Latvijas valsts vēstures arhīva 2004. gada 16. septembra izziņa Nr. 5-G-7598, kas apliecina iespējamo Vēsturiskā īpašuma apbūvi, neapliecina, ka tā ir bijusi tieši Nekustamajā īpašumā “Teikas”, jo Vēsturiskais īpašums un arī tā atsevišķais zemesgabals, no kura ir veidojies Nekustamais īpašums “Teikas” – Vēsturiskā īpašuma zemesgabals Nr. 51, platības ziņā ir bijis ievērojami lielāks par Nekustamo īpašumu “Teikas”; respektīvi iespējamā ēkas varēja atrasties arī teritorijā, kas nav Nekustamā īpašuma “Teikas” teritorija.

Pieteicēja papildus uzskata, ka Nekustamā īpašuma “Teikas” apbūvi ar Saimniecības ēku apliecina šim īpašumam 1996. gada 10. oktobrī sastādītais zemes robežu plāns (sk. Saimniecības “Teikas” pr. Nr. 41173 robežu uzmērīšanas lietu (atrodas lietas materiālos)). Šajā plānā ir atzīmēta pagalma platība un ģeometriski pareizas ēkas kontūra. Šī informācija tomēr nerada pārliecību par Nekustamā īpašuma “Teikas” apbūvi ar Saimniecības ēku sakarā ar turpmāk izklāstītajiem apsvērumiem. Pirmkārt, kā redzams no Saimniecības ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas (sk. Saimniecības ēkas 2007. gada 29. novembra kadastrālās uzmērīšanas lietu (atrodas lietas materiālos)), Saimniecības ēka, pretēji zemes robežu plānā iezīmētajam, nav ar ģeometriski pareizu kontūru. Otrkārt, konkrētā zemes robežu plāna sagatavošanā nav veikta ēku stūru koordinēšana un uzlikšana dabā (sk. Saimniecības “Teikas” pr. Nr. 41173 robežu uzmērīšanas lietu (atrodas lietas materiālos)). Treškārt, Engures pagasta zemes komisijas 1996. gada 12. novembra lēmumā, t.i., mēnesi pēc konkrētā zemes robežu plāna sagatavošanas, ir konstatēts, ka uz Nekustamā īpašuma “Teikas” ēkas neatrodas (sk. Engures pagasta zemes komisijas 1996. gada 12. novembra sēdes protokola Nr. 38§ izrakstu (atrodas lietas materiālos)). Respektīvi, pieteicējas iesniegtais zemes robežu plāns faktiski attēlo ēku, kas neatbilst Saimniecības ēkai, kuras atrašanās dabā nav noteikta un kura saskaņā ar vietējās pašvaldības lēmumu nemaz nav. Skaidri redzams, ka šis robežplāns tāpat kā iepriekš analizētie Latvijas valsts vēstures arhīva dokumenti neļauj drošticami secināt, ka Nekustamais īpašums “Teikas” vēsturiski bija apbūvēts ar Saimniecības ēku.

Minēto vērtējumu nekādi nevar mainīt arī pieteicējas kompetentām iestādēm iesniegtie Nekustamā īpašuma “Teikas” kaimiņu īpašumu – nekustamā īpašuma “Aļģes”, kadastra Nr. 9050 008 0120, un nekustamā īpašuma “Barkāni”, kadastra Nr. 9050 008 0121, (turpmāk abi minētie īpašumi – Kaimiņu īpašumi) 2002. gadā sagatavotie zemes robežu plāni (sk. Kaimiņu īpašumu zemes robežu plānus (atrodas lietas materiālos)), kuros apbūve nav konstatēta. Pat, ja vadītos no pieteicējas apgalvojuma, ka Kaimiņu īpašumi bija izveidoti no Vēsturiskā īpašuma zemesgabala Nr. 51 (tāpat kā Nekustamais īpašums “Teikas”), fakts, ka 2002. gadā Kaimiņu īpašumos nebija konstatēta apbūve, nepamato, ka tāda nav bijusi pirms Otrā pasaules kara (laiks, uz kuru attiecas Latvijas valsts vēstures arhīva 2004. gada 16. septembra izziņa Nr. 5-G-7598, kura apliecina iespējamo Vēsturiskā īpašuma apbūvi) un vēl jo vairāk – kā šāda apbūve noteikti ir bijusi tieši Nekustamajā īpašumā “Teikas”.

Papildus šiem apsvērumiem ir jāņem vērā, ka Vides pārraudzības valsts birojs administratīvā procesa gaitā iestādē, izvērtējot pieteicējas apstrīdēšanas iesniegumu par Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes 2021. gada 21. jūlija lēmumu Nr. KU21VL0087, ar kuru pieteicējai tika atteikts veikt ietekmes sākotnējo izvērtējumu, ir ieguvis vairākus vēsturiskus dokumentus. Vērtējot arī šos dokumentus, Vides pārraudzības valsts birojs secināja, ka tie apliecina vēsturiskās apbūves neesamību Nekustamajā īpašumā “Teikas”. Konkrēti, kompetentā iestāde šajā sakarā norāda (sk. Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 10-04/65 (atrodas lietas materiālos)), ka:

[..] izvērtējot [..] vēsturiskās topogrāfiskās kartes saistībā ar Īpašuma [Nekustamā īpašuma “Teikas” – L.L. piez.] iespējamo vēsturisko apbūvi (1937. gada robežplānu mērogā 1:5000, 1946. gada PSRS armijas Ģenerālštāba topogrāfiskā karti mērogā 1:25 000, 1962. gada PSRS armijas Ģenerālštāba topogrāfiskā karte mērogā 1:25 000, 1983. gada PSRS armijas Ģenerālštāba topogrāfiskā karte, 1987. gada nedešifrētais fotoplāns mērogā 1:10 000), Birojs [Vides pārraudzības valsts birojs – L.L. piez.] nevar konstatēt, ka pastāvētu esoša apbūve Īpašuma [Nekustamā īpašuma “Teikas” – L.L. piez.] teritorijā vismaz līdz 1983. gadam (1983. gada PSRS armijas Ģenerālštāba topogrāfiskā karte).

 

[..]

 

Apbūves neesamību vēsturiskajā nekustamajā īpašumā “Kuģenieki” apliecina arī 1991. gada 28. augusta Izziņa Nr. K-250 [Latvijas valsts vēstures arhīva 1991. gada 28. augusta izziņa Nr. K-250 – L.L. piez.], kur cita starpā ir norādīts, ka vēsturiskais nekustamais īpašums “Kuģinieki” sastāv no aramzemes un dārziem, pļavām, dabiskas ganībām, mežiem un meža zemes ar skuju kokiem pārējie kokiem. Iepriekš minētajā Izziņā Nr. K-250 [Latvijas valsts vēstures arhīva 1991. gada 28. augusta izziņa Nr. K-250 – L.L. piez.] nav norādes par esošām ēkām.

Pilnībā pievienojos arī šim iestādes vērtējumam un sakarā ar to izdarītajam secinājumam.  

Objektīvi raugoties, var secināt, ka Saimniecības ēkas vēsturisko esamību Nekustamajā īpašumā “Teikas“ neapliecina pieteicējas iesniegtie Latvijas valsts vēstures arhīva un citu iestāžu dokumenti par Nekustamā īpašuma “Teikas” vēsturi. Šie dokumenti nodibina tikai to, ka Nekustamais īpašums “Teikas” ir veidojies no Vēsturiskā īpašuma. Savukārt par Nekustamā īpašuma “Teikas” vēsturisko apbūvi var tikai izteikt pieņēmumu; tomēr ar ne mazāku pārliecinošo spēku kā pieņēmumu, ka ēkas Vēsturiskajā īpašumā nemaz nav bijušas (ko apliecina pieteicējas iesniegtās attiecīgās vēsturiskās kadastrālās uzmērīšanas kartes, kompetentās iestādes iegūtās topogrāfiskās kartes par laika periodu no 1937. gada līdz pat 1983. gadam, kompetentās iestādes iegūtā Latvijas valsts vēstures arhīva 1991. gada 28. augusta izziņa Nr. K-250, Engures pagasta zemes komisijas 1996. gada 12. novembra lēmums par īpašumtiesību atjaunošanu uz Nekustamo īpašumu “Teikas” Veronikai Kalnbaļķītei), bet, ja ir bijušas – tad bijušas kādā citā Vēsturiskā īpašuma vai vismaz Vēsturiskā īpašuma zemesgabala Nr. 51 daļā.

Visbeidzot vēršu uzmanību, ka Aizsargjoslu likuma 36. panta otrās daļas 4. punkts reglamentē izņēmumu vispārīgam Aizsargjoslu likuma 36. panta otrajā daļā paredzētam aizliegumam Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā celt jaunas ēkas un būves un paplašināt esošās. Tiesību teorijā ir atzīts, ka jebkuri izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem ir interpretējami šauri, lai nekaitētu vispārīgā regulējuma darbībai. Tātad Aizsargjoslu likuma 36. panta otrās daļas 4. punktā paredzētā izņēmuma piemērošanai ir jābūt striktai, un tā nevar izpausties paplašinātā pieejā; saprotams, ka šis princips darbojas kā attiecībā uz materiālo tiesību saturu, tā arī to piemērošanai nepieciešamo faktisko materiālu. Teiktais nozīmē, ka konkrētajā lietā ar pieņēmumiem nav pietiekami, lai atzītu Saimniecības ēkas vēsturisko esamību Nekustamajā īpašumā “Teikas“. Taču neko vairāk par pieņēmumiem nenodibina pieteicējas iesniegtie Latvijas valsts vēstures arhīva un citu iestāžu dokumenti par Nekustamā īpašuma “Teikas” vēsturi; līdz ar to šie dokumenti nepamato Saimniecības ēkas vēsturisko esamību Nekustamajā īpašumā “Teikas“.

Pamati

Pieteicēja nav spējusi uzrādīt pierādījumus, ka Pamati ir Nekustamā īpašuma sastāvā esoša dabā eksistējoša būve, kā arī nav spējusi uzrādīt pierādījumus, ka Pamatu būvniecība ir bijusi likumīga. Šiem nolūkiem nav pietiekami nedz jaunie Nekustamā īpašuma “Teikas” topogrāfiskie plāni un situācijas plāns (sk. Nekustamā īpašuma “Teikas” 2020. gada 27. februāra situācijas plāns (atrodas lietas materiālos)), nedz Engures novada domes 2020. gada 22. septembra akts par Nekustamā īpašuma “Teikas” apsekošanu (turpmāk – Apsekošanas akts; sk. Engures novada domes 2020. gada 22. septembra aktu par krasta kāpu aizsargjoslas apsekošanu īpašumā “Teikas”, Apšuciemā, Engures pagastā, Engures novadā (atrodas lietas materiālos)), nedz arī Latvijas valsts vēstures arhīva un citu iestāžu dokumenti par Nekustamā īpašuma “Teikas” vēsturi.

Nekustamā īpašuma “Teikas” topogrāfiskie plāni un situācijas plāns, Apsekošanas akts

Lai gan pieteicējas iesniegtajos Nekustamā īpašuma “Teikas” topogrāfiskajos plānos un situācijas plānā, kā arī Apsekošanas aktā uzrādās informācija par pamatu esamību Nekustamajā īpašumā “Teikas”, šiem dokumentiem nevar piešķirt ticamību sakarā ar turpmāk izklāstītajiem apsvērumiem.

Pirmkārt, vairākos gadījumos, kad ir notikusi attiecīgā pieteicējas īpašuma apsekošana, vecas ēkas pamati nav konstatēti.

Tiešā veidā tas ir nostiprināts Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 2020. gada 18. augusta atzinumā Nr. Nr.3.27/4101/2020-N (sk. Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 2020. gada 18. augusta atzinumu Nr. Nr.3.27/4101/2020-N (atrodas lietas materiālos)).

Netiešā veidā tas izriet no Zemgales virsmežniecības 2021. gada 17. februāra akta (sk. Zemgales virsmežniecības 2021. gada 17. februāra apsekošanas aktu (atrodas lietas materiālos)), kurā ir minēts, ka, apsekojot Nekustamā īpašuma “Teikas” it kā esošo veco pamatu vietu, ir nevis konstatēti veci pamati, bet tikai saņemts apliecinājums no Engures novada domes Būvvaldes vadītāja, ka šajā vietā šādu pamatu atliekas iepriekš esot konstatētas. Acīmredzot neviena no minētā apsekošanas akta sastādīšanā klātesošām personām vecu pamatu esamību pati konstatēt nevarēja.

Līdzīgā kārtā netiešā veidā vecu pamatu neesamība Nekustamajā īpašumā “Teikas” izriet arī no Nekustamā īpašumu “Teikas” apsekošanu veikušās vides ekspertes I. Rērihas 2020. gada 29. jūnija atzinuma (sk. I. Rērihas 2020. gada 29. jūnija atzinumu par augu sugu un biotopu izpēti Engures novada, Engures pagasta īpašumā “Teikas” un “Lejas Bēčas” (atrodas lietas materiālos)). Šajā atzinumā ir minēts, ka Nekustamajā īpašumā “Teikas” paredzētās apbūves vietā ir iezīmēti veci pamati; I. Rēriha nemin, ka tur šie pamati patiešām ir.

Arī vēlāk sniegtā paskaidrojumā par minēto atzinumu (sk. I. Rērihas paskaidrojumus par 2020. gada 29. jūnija atzinumu par augu sugu un biotopu izpēti Engures novada, Engures pagasta īpašumā “Teikas” un “Lejas Bēčas” (atrodas lietas materiālos)) I. Rēriha nevis apstiprina vecu pamatu esamību Nekustamajā īpašumā “Teikas”, bet vien norāda, ka attiecīgajā vietā esošie laukakmeņi un piegružojums nedeva pamatu apšaubīt iezīmēto pamatu teritoriju.

Otrkārt, pastāv pretrunas attiecībā uz Pamatu novietojumu pieteicējas iesniegtajā Nekustamā īpašuma “Teikas” 2008. gada topogrāfiskajā plānā un Nekustamā īpašuma “Teikas” 2020. gada 27. februāra situācijas plānā. Lai gan abos dokumentos sakrīt aptuvenā Pamatu novietojuma vieta, precīza sakritība nav novērojama, turklāt būtiski atšķiras Pamatu ārējā kontūra.

Tā kā topogrāfiskie plāni un situācijas plāni tiek sagatavoti, balstoties uz kalibrētu mērinstrumentu mērījumiem dabā, nav iedomājams, ka šajos plānos nevar precīzi iezīmēt objekta kontūru un atrašanās vietu. Kā redzams, attiecībā uz Nekustamā īpašuma “Teikas” it kā esošajiem vecajiem pamatiem, tas tā tomēr ir izrādījies. Teiktais gan liek domāt nevis par to, ka topogrāfiskajiem plāniem un situācijas plāniem dabiski var būt būtiskas neprecizitātes, bet gan par to, ka Pamatu Nekustamajā īpašumā “Teikas” faktiski nemaz nav; attiecīgais secinājums arī pilnībā sakrīt ar Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 2020. gada 18. augusta atzinumā Nr.3.27/4101/2020-N konstatēto.

Ievērojot šos apsvērumus, uzskatu, ka lietas materiālos esošie Nekustamā īpašuma “Teikas” topogrāfiskie plāni, Nekustamā īpašuma “Teikas” 2020. gada 27. februāra situācijas plāns, kā arī Apsekošanas akts nepierāda, ka Pamati ir Nekustamā īpašuma sastāvā esoša dabā eksistējoša būve. Pats par sevi saprotams, ka minētajiem dokumentiem trūkst kvalitātes, lai tie arī pierādītu Pamatu būvniecības likumīgumu.

Noslēdzot konkrētā jautājuma analīzi, ir arī lietderīgi paskaidrot, ka saskaņā ar manā rīcībā esošajām ziņām, neskatoties uz to, ka Nekustamā īpašuma “Teikas” 2020. gada 27. februāra situācijas plāns ir reģistrēts Valsts zemes dienestā, kadastra informācija nesatur ziņas, ka Nekustamajā īpašumā “Teikas” bez Saimniecības ēkas atrastos arī vēl kādas citas būves (sk. šo paskaidrojumu pielikumu Nr. 1). Tātad, neskatoties uz dažādajiem plāniem un dokumentiem, kompetentās institūcijas nav uzskatījušas par iespējamu atzīt, ka Pamati faktiski veido Nekustamā īpašuma “Teikas” sastāvu.

 

Turpinājums sekos.

Novērtē šo rakstu:

15
2

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Stāsts par lielo Latvijas aptieku skaitu, aptieku un vairumtirgotāju uzcenojumiem lielākoties ir no pirksta izzīsts

FotoKatrs veselības ministrs nāk ar sev vairāk vai mazāk draudzīgu politiķu uzstādījumiem, kurus tad pirmajās darba dienā pamanās paust tautai, atbildot uz nesagatavotu žurnālistu nesagatavotiem jautājumiem. Ar laiku ministrs saprot spēles noteikumus, sāk solīt mazāk, bet prasīt vairāk.
Lasīt visu...

6

Jautājumi Pirmajam slēgtajam pensiju fondam

FotoSaņēmu Jūsu e-pastu ar aicinājumu veikt papildu iemaksas Pensiju fondā! Varbūt Jūs tomēr varat mani nomotivēt to izdarīt, atbildot uz maniem jautājumiem un varbūt sniedzot papildu informāciju!
Lasīt visu...

21

Ja Ogres novadā top kaut kas vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus par šīm iecerēm

FotoKā jau parasti, ja Ogres novadā top kaut kas jauns, vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus un puspatiesības par šīm iecerēm. Slēpjoties aiz skaistām frāzēm par attīstību un novada interesēm, tiek bīdītas politiskās intereses un personīgi motīvi.
Lasīt visu...

21

Slovēņiem kompensēs pretkovida štrāpes

FotoNo 2000. gada marta līdz 2022. gada maijam Slovēnijā ierosināja ~62 000 lietu par antikovida noteikumu pārkāpumiem, piemērojot naudas sodus vairāk nekā 5,7 miljonu eiro apmērā. Vēlāk Slovēnijas Konstitucionālā tiesa atzina pretkovida pasākumus par antikonstitucionāliem. Iepriekšējiem vadīkļiem šādas negantības maksāja varu.
Lasīt visu...

6

Atklāta vēstule Latvijas Bankas prezidentam

FotoGodātais Mārtiņa Kazāka kungs, vispirms vēlos uzsvērt, ka šī vēstule nav domāta kā kritika vai uzbrukums Jums personīgi, bet drīzāk kā aicinājums aktīvāk iesaistīties un risināt situāciju, kas skar gan Latvijas Bankas reputāciju, gan tās aizsargātās klientu intereses. 
Lasīt visu...

12

Krievijas cars Pēteris I ir visu latviešu tēvs

FotoPaldies Krievijas caram Pēterim I par Lielo Ziemeļu karu, kura laikā viņa karavīri izjāja Vidzemi un atstāja pēcnācējus, kuri izveidoja latviešu tautu.
Lasīt visu...

12

Iebraucējiem nospļauties par kārtību Latvijā. Cik ilgi to piecietīsim?

FotoValdības nomaiņas ēnā bez pienācīgas uzmanības palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reģistrētām automašīnām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbūt varēja būt kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildētu jautājumu, ko nedrīkstam nolikt tālā plauktā apputēšanai.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

Pirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu...

Foto

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

Sortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram...

Foto

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

Pagājušajā piektdienā,...

Foto

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

Godātie...

Foto

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

Rietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" –...

Foto

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

Pētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar...

Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, vēlēšanās gan mēs zaudējām, toties divus gadus vēlāk uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...