Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pēc tam, kad Vides pārraudzības valsts birojs pagājušā gada 26. februārī pieņēma lēmumu „Par Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes 2020. gada 4. novembra tehnisko noteikumu Nr. KU20TN0001 apstrīdēšanu”, ar to vismaz uz laiku apturot meža nozares uzņēmēja Andra Ramoliņa (attēlā) ģimenes visatļautību saistībā ar iecerēto apbūvi kāpu zonā, miljonāra dzīvesbiedre Anna Ramoliņa vērsās ar pieteikumu administratīvajā tiesā, cenšoties panākt Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma atcelšanu. Pietiek turpina šīs Latvijas mūsdienu apstākļus labi raksturojošās prāvas materiālu publicēšanu, - šodien turpinām publicēt Lato Lapsas tiesā iesniegtos paskaidrojumus šajā administratīvajā lietā, kuri apgāž miljonāru ģimenes argumentus, ar kuriem tiek pamatota vēlme būvēties tieši kāpu zonā.

Latvijas valsts vēstures arhīva un citu iestāžu dokumenti par Nekustamā īpašuma “Teikas” vēsturi

Saskaņā ar lietas materiāliem Nekustamais īpašums “Teikas” pirmreizēji tika piešķirts Veronikai Kalnbaļķītei, 1996. gadā atjaunojot īpašumtiesības uz Tukuma apriņķa Milzkalnes pagasta vēsturiskā īpašuma “Kuģinieku” (turpmāk – Vēsturiskais īpašums) māju zemi (sk. Engures pagasta zemes komisijas 1996. gada 12. novembra sēdes protokola Nr. 38§ izrakstu (atrodas lietas materiālos)).

Administratīvajos procesos, kuros ir izvērtēta pieteicējas būvniecības ieceru iespējamība Nekustamajā īpašumā “Teikas”, pieteicēja ir iesniegusi vairākus Latvijas valsts vēstures arhīva un citu iestāžu dokumentus par Nekustamā īpašuma “Teikas” vēsturi. Tie sniedz šādu informāciju:

Tukuma apriņķa Milzkalnes pagastā 20. gadsimta trīsdesmitajos gados atradās īpašums “Kuģinieki”, t.i. Vēsturiskais īpašums;

Vēsturiskā īpašuma kopplatība bija 4,15 ha;

Vēsturiskais īpašums sastāvēja no trīs zemesgabaliem – Nr. 51 ar platību 0,683 ha, Nr. 51a ar platību 2,402 ha un Nr. 51b ar platību 1,066 ha;

Vēsturiskā īpašuma zemesgabals Nr. 51 atradās tagadējā Apšuciema teritorijā;

Nekustamais īpašums “Teikas” izveidots no Vēsturiskā īpašuma zemesgabala Nr. 51 teritorijas daļas;

Vēsturiskajā īpašumā bija 1 koka zvejas lietu šķūnis (sk. Latvijas valsts vēstures arhīva 2004. gada 16. septembra izziņa Nr. 5-G-7598 (atrodas lietas materiālos));

Vēsturiskajā īpašumā bija 1 jaukta materiāla kūpinātava (sk. Latvijas valsts vēstures arhīva 2004. gada 16. septembra izziņa Nr. 5-G-7598 (atrodas lietas materiālos));

Vēsturiskais īpašums, tostarp Vēsturiskā īpašuma zemesgabals Nr. 51, nav bijis apbūvēts (sk. kadastrālās uzmērīšanas kartes no 1934. – 1936. gadam, planšete Nr. 28 h/4, Nr. 28 h/7 un Nr. 28 h/11 (atrodas lietas materiālos)).

No minētās informācijas drošticami var secināt tikai to, ka Tukuma apriņķa Milzkalnes pagastā 20. gadsimta trīsdesmitajos gados atradās īpašums “Kuģinieki”, no kura sastāvā esošā zemesgabala Nr. 51 teritorijas daļas ir izveidots Nekustamais īpašums “Teikas”. Tas, vai Nekustamajā īpašumā “Teikas” vēsturiski atradās kādas ēkas, nav drošticami secināms sakarā ar diviem iemesliem. Pirmkārt, pašas pieteicējas iesniegtā vēsturiskā informācija ir pretrunīga, jo, no vienas puses, Latvijas valsts vēstures arhīva 2004. gada 16. septembra izziņa Nr. 5-G-7598 apliecina iespējamo ēku esamību Vēsturiskajā īpašumā, bet, no otras puses, attiecīgās vēsturiskās kadastrālās uzmērīšanas kartes to skaidri noliedz. Otrkārt, dokuments, t.i., Latvijas valsts vēstures arhīva 2004. gada 16. septembra izziņa Nr. 5-G-7598, kas apliecina iespējamo Vēsturiskā īpašuma apbūvi, neapliecina, ka tā ir bijusi tieši Nekustamajā īpašumā “Teikas”, jo Vēsturiskais īpašums un arī tā atsevišķais zemesgabals, no kura ir veidojies Nekustamais īpašums “Teikas” – Vēsturiskā īpašuma zemesgabals Nr. 51, platības ziņā ir bijis ievērojami lielāks par Nekustamo īpašumu “Teikas”; respektīvi iespējamā ēkas varēja atrasties arī teritorijā, kas nav Nekustamā īpašuma “Teikas” teritorija.

Pieteicēja papildus uzskata, ka Nekustamā īpašuma “Teikas” apbūvi ar Saimniecības ēku apliecina šim īpašumam 1996. gada 10. oktobrī sastādītais zemes robežu plāns (sk. Saimniecības “Teikas” pr. Nr. 41173 robežu uzmērīšanas lietu (atrodas lietas materiālos)). Šajā plānā ir atzīmēta pagalma platība un ģeometriski pareizas ēkas kontūra. Šī informācija tomēr nerada pārliecību par Nekustamā īpašuma “Teikas” apbūvi ar Saimniecības ēku sakarā ar turpmāk izklāstītajiem apsvērumiem. Pirmkārt, kā redzams no Saimniecības ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas (sk. Saimniecības ēkas 2007. gada 29. novembra kadastrālās uzmērīšanas lietu (atrodas lietas materiālos)), Saimniecības ēka, pretēji zemes robežu plānā iezīmētajam, nav ar ģeometriski pareizu kontūru. Otrkārt, konkrētā zemes robežu plāna sagatavošanā nav veikta ēku stūru koordinēšana un uzlikšana dabā (sk. Saimniecības “Teikas” pr. Nr. 41173 robežu uzmērīšanas lietu (atrodas lietas materiālos)). Treškārt, Engures pagasta zemes komisijas 1996. gada 12. novembra lēmumā, t.i., mēnesi pēc konkrētā zemes robežu plāna sagatavošanas, ir konstatēts, ka uz Nekustamā īpašuma “Teikas” ēkas neatrodas (sk. Engures pagasta zemes komisijas 1996. gada 12. novembra sēdes protokola Nr. 38§ izrakstu (atrodas lietas materiālos)). Respektīvi, pieteicējas iesniegtais zemes robežu plāns faktiski attēlo ēku, kas neatbilst Saimniecības ēkai, kuras atrašanās dabā nav noteikta un kura saskaņā ar vietējās pašvaldības lēmumu nemaz nav. Skaidri redzams, ka šis robežplāns tāpat kā iepriekš analizētie Latvijas valsts vēstures arhīva dokumenti neļauj drošticami secināt, ka Nekustamais īpašums “Teikas” vēsturiski bija apbūvēts ar Saimniecības ēku.

Minēto vērtējumu nekādi nevar mainīt arī pieteicējas kompetentām iestādēm iesniegtie Nekustamā īpašuma “Teikas” kaimiņu īpašumu – nekustamā īpašuma “Aļģes”, kadastra Nr. 9050 008 0120, un nekustamā īpašuma “Barkāni”, kadastra Nr. 9050 008 0121, (turpmāk abi minētie īpašumi – Kaimiņu īpašumi) 2002. gadā sagatavotie zemes robežu plāni (sk. Kaimiņu īpašumu zemes robežu plānus (atrodas lietas materiālos)), kuros apbūve nav konstatēta. Pat, ja vadītos no pieteicējas apgalvojuma, ka Kaimiņu īpašumi bija izveidoti no Vēsturiskā īpašuma zemesgabala Nr. 51 (tāpat kā Nekustamais īpašums “Teikas”), fakts, ka 2002. gadā Kaimiņu īpašumos nebija konstatēta apbūve, nepamato, ka tāda nav bijusi pirms Otrā pasaules kara (laiks, uz kuru attiecas Latvijas valsts vēstures arhīva 2004. gada 16. septembra izziņa Nr. 5-G-7598, kura apliecina iespējamo Vēsturiskā īpašuma apbūvi) un vēl jo vairāk – kā šāda apbūve noteikti ir bijusi tieši Nekustamajā īpašumā “Teikas”.

Papildus šiem apsvērumiem ir jāņem vērā, ka Vides pārraudzības valsts birojs administratīvā procesa gaitā iestādē, izvērtējot pieteicējas apstrīdēšanas iesniegumu par Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes 2021. gada 21. jūlija lēmumu Nr. KU21VL0087, ar kuru pieteicējai tika atteikts veikt ietekmes sākotnējo izvērtējumu, ir ieguvis vairākus vēsturiskus dokumentus. Vērtējot arī šos dokumentus, Vides pārraudzības valsts birojs secināja, ka tie apliecina vēsturiskās apbūves neesamību Nekustamajā īpašumā “Teikas”. Konkrēti, kompetentā iestāde šajā sakarā norāda (sk. Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 10-04/65 (atrodas lietas materiālos)), ka:

[..] izvērtējot [..] vēsturiskās topogrāfiskās kartes saistībā ar Īpašuma [Nekustamā īpašuma “Teikas” – L.L. piez.] iespējamo vēsturisko apbūvi (1937. gada robežplānu mērogā 1:5000, 1946. gada PSRS armijas Ģenerālštāba topogrāfiskā karti mērogā 1:25 000, 1962. gada PSRS armijas Ģenerālštāba topogrāfiskā karte mērogā 1:25 000, 1983. gada PSRS armijas Ģenerālštāba topogrāfiskā karte, 1987. gada nedešifrētais fotoplāns mērogā 1:10 000), Birojs [Vides pārraudzības valsts birojs – L.L. piez.] nevar konstatēt, ka pastāvētu esoša apbūve Īpašuma [Nekustamā īpašuma “Teikas” – L.L. piez.] teritorijā vismaz līdz 1983. gadam (1983. gada PSRS armijas Ģenerālštāba topogrāfiskā karte).

 

[..]

 

Apbūves neesamību vēsturiskajā nekustamajā īpašumā “Kuģenieki” apliecina arī 1991. gada 28. augusta Izziņa Nr. K-250 [Latvijas valsts vēstures arhīva 1991. gada 28. augusta izziņa Nr. K-250 – L.L. piez.], kur cita starpā ir norādīts, ka vēsturiskais nekustamais īpašums “Kuģinieki” sastāv no aramzemes un dārziem, pļavām, dabiskas ganībām, mežiem un meža zemes ar skuju kokiem pārējie kokiem. Iepriekš minētajā Izziņā Nr. K-250 [Latvijas valsts vēstures arhīva 1991. gada 28. augusta izziņa Nr. K-250 – L.L. piez.] nav norādes par esošām ēkām.

Pilnībā pievienojos arī šim iestādes vērtējumam un sakarā ar to izdarītajam secinājumam.  

Objektīvi raugoties, var secināt, ka Saimniecības ēkas vēsturisko esamību Nekustamajā īpašumā “Teikas“ neapliecina pieteicējas iesniegtie Latvijas valsts vēstures arhīva un citu iestāžu dokumenti par Nekustamā īpašuma “Teikas” vēsturi. Šie dokumenti nodibina tikai to, ka Nekustamais īpašums “Teikas” ir veidojies no Vēsturiskā īpašuma. Savukārt par Nekustamā īpašuma “Teikas” vēsturisko apbūvi var tikai izteikt pieņēmumu; tomēr ar ne mazāku pārliecinošo spēku kā pieņēmumu, ka ēkas Vēsturiskajā īpašumā nemaz nav bijušas (ko apliecina pieteicējas iesniegtās attiecīgās vēsturiskās kadastrālās uzmērīšanas kartes, kompetentās iestādes iegūtās topogrāfiskās kartes par laika periodu no 1937. gada līdz pat 1983. gadam, kompetentās iestādes iegūtā Latvijas valsts vēstures arhīva 1991. gada 28. augusta izziņa Nr. K-250, Engures pagasta zemes komisijas 1996. gada 12. novembra lēmums par īpašumtiesību atjaunošanu uz Nekustamo īpašumu “Teikas” Veronikai Kalnbaļķītei), bet, ja ir bijušas – tad bijušas kādā citā Vēsturiskā īpašuma vai vismaz Vēsturiskā īpašuma zemesgabala Nr. 51 daļā.

Visbeidzot vēršu uzmanību, ka Aizsargjoslu likuma 36. panta otrās daļas 4. punkts reglamentē izņēmumu vispārīgam Aizsargjoslu likuma 36. panta otrajā daļā paredzētam aizliegumam Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā celt jaunas ēkas un būves un paplašināt esošās. Tiesību teorijā ir atzīts, ka jebkuri izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem ir interpretējami šauri, lai nekaitētu vispārīgā regulējuma darbībai. Tātad Aizsargjoslu likuma 36. panta otrās daļas 4. punktā paredzētā izņēmuma piemērošanai ir jābūt striktai, un tā nevar izpausties paplašinātā pieejā; saprotams, ka šis princips darbojas kā attiecībā uz materiālo tiesību saturu, tā arī to piemērošanai nepieciešamo faktisko materiālu. Teiktais nozīmē, ka konkrētajā lietā ar pieņēmumiem nav pietiekami, lai atzītu Saimniecības ēkas vēsturisko esamību Nekustamajā īpašumā “Teikas“. Taču neko vairāk par pieņēmumiem nenodibina pieteicējas iesniegtie Latvijas valsts vēstures arhīva un citu iestāžu dokumenti par Nekustamā īpašuma “Teikas” vēsturi; līdz ar to šie dokumenti nepamato Saimniecības ēkas vēsturisko esamību Nekustamajā īpašumā “Teikas“.

Pamati

Pieteicēja nav spējusi uzrādīt pierādījumus, ka Pamati ir Nekustamā īpašuma sastāvā esoša dabā eksistējoša būve, kā arī nav spējusi uzrādīt pierādījumus, ka Pamatu būvniecība ir bijusi likumīga. Šiem nolūkiem nav pietiekami nedz jaunie Nekustamā īpašuma “Teikas” topogrāfiskie plāni un situācijas plāns (sk. Nekustamā īpašuma “Teikas” 2020. gada 27. februāra situācijas plāns (atrodas lietas materiālos)), nedz Engures novada domes 2020. gada 22. septembra akts par Nekustamā īpašuma “Teikas” apsekošanu (turpmāk – Apsekošanas akts; sk. Engures novada domes 2020. gada 22. septembra aktu par krasta kāpu aizsargjoslas apsekošanu īpašumā “Teikas”, Apšuciemā, Engures pagastā, Engures novadā (atrodas lietas materiālos)), nedz arī Latvijas valsts vēstures arhīva un citu iestāžu dokumenti par Nekustamā īpašuma “Teikas” vēsturi.

Nekustamā īpašuma “Teikas” topogrāfiskie plāni un situācijas plāns, Apsekošanas akts

Lai gan pieteicējas iesniegtajos Nekustamā īpašuma “Teikas” topogrāfiskajos plānos un situācijas plānā, kā arī Apsekošanas aktā uzrādās informācija par pamatu esamību Nekustamajā īpašumā “Teikas”, šiem dokumentiem nevar piešķirt ticamību sakarā ar turpmāk izklāstītajiem apsvērumiem.

Pirmkārt, vairākos gadījumos, kad ir notikusi attiecīgā pieteicējas īpašuma apsekošana, vecas ēkas pamati nav konstatēti.

Tiešā veidā tas ir nostiprināts Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 2020. gada 18. augusta atzinumā Nr. Nr.3.27/4101/2020-N (sk. Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 2020. gada 18. augusta atzinumu Nr. Nr.3.27/4101/2020-N (atrodas lietas materiālos)).

Netiešā veidā tas izriet no Zemgales virsmežniecības 2021. gada 17. februāra akta (sk. Zemgales virsmežniecības 2021. gada 17. februāra apsekošanas aktu (atrodas lietas materiālos)), kurā ir minēts, ka, apsekojot Nekustamā īpašuma “Teikas” it kā esošo veco pamatu vietu, ir nevis konstatēti veci pamati, bet tikai saņemts apliecinājums no Engures novada domes Būvvaldes vadītāja, ka šajā vietā šādu pamatu atliekas iepriekš esot konstatētas. Acīmredzot neviena no minētā apsekošanas akta sastādīšanā klātesošām personām vecu pamatu esamību pati konstatēt nevarēja.

Līdzīgā kārtā netiešā veidā vecu pamatu neesamība Nekustamajā īpašumā “Teikas” izriet arī no Nekustamā īpašumu “Teikas” apsekošanu veikušās vides ekspertes I. Rērihas 2020. gada 29. jūnija atzinuma (sk. I. Rērihas 2020. gada 29. jūnija atzinumu par augu sugu un biotopu izpēti Engures novada, Engures pagasta īpašumā “Teikas” un “Lejas Bēčas” (atrodas lietas materiālos)). Šajā atzinumā ir minēts, ka Nekustamajā īpašumā “Teikas” paredzētās apbūves vietā ir iezīmēti veci pamati; I. Rēriha nemin, ka tur šie pamati patiešām ir.

Arī vēlāk sniegtā paskaidrojumā par minēto atzinumu (sk. I. Rērihas paskaidrojumus par 2020. gada 29. jūnija atzinumu par augu sugu un biotopu izpēti Engures novada, Engures pagasta īpašumā “Teikas” un “Lejas Bēčas” (atrodas lietas materiālos)) I. Rēriha nevis apstiprina vecu pamatu esamību Nekustamajā īpašumā “Teikas”, bet vien norāda, ka attiecīgajā vietā esošie laukakmeņi un piegružojums nedeva pamatu apšaubīt iezīmēto pamatu teritoriju.

Otrkārt, pastāv pretrunas attiecībā uz Pamatu novietojumu pieteicējas iesniegtajā Nekustamā īpašuma “Teikas” 2008. gada topogrāfiskajā plānā un Nekustamā īpašuma “Teikas” 2020. gada 27. februāra situācijas plānā. Lai gan abos dokumentos sakrīt aptuvenā Pamatu novietojuma vieta, precīza sakritība nav novērojama, turklāt būtiski atšķiras Pamatu ārējā kontūra.

Tā kā topogrāfiskie plāni un situācijas plāni tiek sagatavoti, balstoties uz kalibrētu mērinstrumentu mērījumiem dabā, nav iedomājams, ka šajos plānos nevar precīzi iezīmēt objekta kontūru un atrašanās vietu. Kā redzams, attiecībā uz Nekustamā īpašuma “Teikas” it kā esošajiem vecajiem pamatiem, tas tā tomēr ir izrādījies. Teiktais gan liek domāt nevis par to, ka topogrāfiskajiem plāniem un situācijas plāniem dabiski var būt būtiskas neprecizitātes, bet gan par to, ka Pamatu Nekustamajā īpašumā “Teikas” faktiski nemaz nav; attiecīgais secinājums arī pilnībā sakrīt ar Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 2020. gada 18. augusta atzinumā Nr.3.27/4101/2020-N konstatēto.

Ievērojot šos apsvērumus, uzskatu, ka lietas materiālos esošie Nekustamā īpašuma “Teikas” topogrāfiskie plāni, Nekustamā īpašuma “Teikas” 2020. gada 27. februāra situācijas plāns, kā arī Apsekošanas akts nepierāda, ka Pamati ir Nekustamā īpašuma sastāvā esoša dabā eksistējoša būve. Pats par sevi saprotams, ka minētajiem dokumentiem trūkst kvalitātes, lai tie arī pierādītu Pamatu būvniecības likumīgumu.

Noslēdzot konkrētā jautājuma analīzi, ir arī lietderīgi paskaidrot, ka saskaņā ar manā rīcībā esošajām ziņām, neskatoties uz to, ka Nekustamā īpašuma “Teikas” 2020. gada 27. februāra situācijas plāns ir reģistrēts Valsts zemes dienestā, kadastra informācija nesatur ziņas, ka Nekustamajā īpašumā “Teikas” bez Saimniecības ēkas atrastos arī vēl kādas citas būves (sk. šo paskaidrojumu pielikumu Nr. 1). Tātad, neskatoties uz dažādajiem plāniem un dokumentiem, kompetentās institūcijas nav uzskatījušas par iespējamu atzīt, ka Pamati faktiski veido Nekustamā īpašuma “Teikas” sastāvu.

 

Turpinājums sekos.

Novērtē šo rakstu:

15
2

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Iesniegums par iespējamiem Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpumiem "Riga Pride" laikā

FotoLaika periodā no 2022.gada 13.jūnija līdz 19.jūnijam Rīgā norisinājās "Riga Pride", kas vispārzināms ir Latvijas lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (turpmāk – LGBTQ) ikgadējs pasākums, kura ietvaros 18.jūnijā tika organizēts gājiens un koncerts Vērmanes dārzā, ar mērķi  popularizēt LGBTQ tiesības.[1]
Lasīt visu...

15

Muļķība tik drīz nav gāžama, tomēr visi sauc, cik spēka, – palīdziet, glābiet Ivetu!

FotoŠī ir patīkama atkalredzēšanās ar sabiedriskās politikas centra “Providus” direktori un vadošo pētnieci, augstās Sorosa mācības koordinatori un vieslektori Latvijas augstskolās Ivetu Kažoku. Vecajā paziņā vēl kvēlo uguns, verd dzīvības sulas un neapdzēšams cīņas gars, īsi sakot, Iveta kustas kā dzīvsudrabs!
Lasīt visu...

21

Šis bija labs samits

FotoNATO samits Madridē ir noslēdzies. Nepārspīlējot var teikt, ka tas bija viens no būtiskākajiem pasākumiem Alianses pēdējo desmitgažu un arī Latvijas vēsturē.
Lasīt visu...

21

Kļūdainais “kļūdu labojums” aptieku noteikumos ir lielveikalu un lielo slimnīcu, nevis pacientu interesēs!

FotoTiekoties ar Veselības ministrijas Farmācijas departamenta pārstāvi Artūru Grīgu, Latvijas Pensionāru federācija un citu organizāciju pārstāvji atkārtoti lūdza apturēt t.s. “Aptieku noteikumus”, kas topošajā redakcijā būtiski lobētu lielveikalu un lielo slimnīcu intereses, bet pilnībā atstātu novārtā iedzīvotājus, kuri dzīvo mazapdzīvotās vietās.
Lasīt visu...

21

NATO superplāns “Baltijas slazds”

FotoIgaunijas premjere Kaja Kallasa atklāja žurnālistiem, ka NATO aizsardzības plāns attiecībā uz trim Baltijas valstīm paredz atļaut Krievijas bruņotajiem spēkiem tās ieņemt un pusgadu marinēt krievu zaldātus ES pažobeles ekonomiskās krīzes, politisko intrigu un sodomijas purvā. Ja okupanti šajā laikā nenojūgsies un paši neaizmuks, tad pēc 180 dienām Baltijas zemes atbrīvošot (lasi – pievienošot atpakaļ ES).
Lasīt visu...

15

Tikai nesmejieties, es atkal mēģināšu tiesāties un šoreiz kā tēvs un vīrietis gan noteikti uzvarēšu! Es un mans spēcīgais gars!

FotoUn tagad pats svarīgākais. Tas, kas notiks tālāk, ir sekojošais. Es savā un savu bērnu un ģimenes vārdā vērsīšos tiesā pret Latvijas Republiku. Pret Levita, Kariņa, Rinkēviča, Pabrika, Dzintara režīmu. Tā būs pirmā tiesvedība valsts vēsturē, kur vienlaikus politiķis, vīrietis un tēvs cīnīsies par savu bērnu interesēm. Cīnīsies un uzvarēs Latvijas valsti, pierādot, ka Latvijas valsts politiski un materiāli izrēķinājās ar Gobzema ģimeni, tostarp aizskarot divu nepilngadīgu bērnu intereses.
Lasīt visu...

6

Vēstule ģenerālprokuroram Stukānam: par naida noziegumu jāsaņem reāls cietumsods

Foto"4. maija deklarācijas klubs" vēršas pie Jums, lai rastu jēgpilnu risinājumu naida nozieguma izpausmei, kas norisinājās šā gada 20. maijā pēc gājiena "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" un ir satraucis visu Latviju. Gājiens bija mierpilns, vērsts uz demokrātiskas Latvijas valsts nākotni, kura sevī ietver tos mūsu valsts iedzīvotājus, kuri savās domās un rīcībā ir pret agresiju kā Latvijā, tā arī Ukrainā.
Lasīt visu...

21

Anitas Muižnieces dubultie standarti ciniski turpinās

FotoŠā gada maija beigās Valsts policijas (VP) Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļa nosūtījusi prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret maksātnespējas administratoru un viņa pilnvarotu personu, kuri gandrīz desmit gadu laikā no maksātnespējīga uzņēmuma piesavinājušies vairāk nekā 1,4 miljonus eiro
Lasīt visu...

13

Vēsturisks solis Eiropas Savienībā – EK nākusi klajā ar priekšlikumu Dabas atjaunošanas likumam

Foto22. jūnijā Eiropas Komisija nāca klajā ar vēsturisku priekšlikumu likumam par dabas atjaunošanu, kura mērķis ir atjaunot mūsu ekosistēmas un atgūt dabu visā Eiropā – gan lauksaimniecības zemēs un jūrā, gan mežos un pilsētvidē. Komisija arī apstiprināja priekšlikumu par 50% samazināt sintētisko pesticīdu lietošanu līdz 2050. gadam.
Lasīt visu...

10

Kam pelnīs pensijas mūsu bērni?

FotoPensiju "netaustāmo" līmeņu iemaksas nevajadzētu nodot bankām, bet nodot konkrētā iemaksātāja vecākiem - valsts fondam, kurš neuzkrāj neko, bet izmaksā iemaksu konkrēti bērna (iemaksātāja) vecākiem uzreiz, tikko šajā fondā līdzekļi ienāk.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Nenopietnā rotaļa

Vasaras saulgrieži ir laiks, kad pati daba uz brīdi sastingst, lai ceļu pretī gaismai mainītu uz ceļu pretim tumsai. Attieksme pret gaismu un tumsu...

Foto

Atkal "Bolt" taksists: kā policija reaģēs uz kārtējo naida noziegumu?

Vakar “Krustpunktā” bija diskusija, vai patiešām tiesībsargājošās iestādēs realitāte ir nulles tolerance pret jebkādām kara, agresijas...

Foto

Boikots – trumpis kliķes piedurknē

Tautas galīgās nopotēšanas pret kroņa vīrusu (IMHO – nomušīšanas) plāns rudenī jau ir cilvēces izdeldētāju Latvijas dienderu darba kārtībā. Tā īstenošana...

Foto

Ir jāaptur šis briesmīgais rusofobijas uzliesmojums

Kad sociālajos tīklos virmo diskusija par to, vai kādam mediķim konkrētā situācijā vajadzēja vai nevajadzēja “reanimēt krievu”, manuprāt, ir sasniegts...

Foto

Putni pārsvarā ir monogāmi, daudzi – homoseksuāli: ko es uzzināju, braucot ar laivu pa Salacu

Es pirmo reizi iemīlējos bērnudārzā - Viņa gulēja diendusu gultā, kas...

Foto

Par "audzēšanu"

Nekad nesaki "ES audzēju". Tas izklausās lielīgi un uzpūtīgi. Bet - pats galvenais - tie ir MELI. Tu pat kārpu uz sava deguna nevari...

Foto

Skolmeistaru nebūšanas

Nule pie Saeimas notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rīkots pikets. Kopā ar līdzjutējiem sapulcējās aptuveni 3000 cilvēku. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga mēģināja pārliecināt...

Foto

Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieņem vēsturisku lēmumu par labu Jehovas lieciniekiem Krievijā

Šī gada 7. jūnijā Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) pieņēma vēsturisku lēmumu par labu Jehovas lieciniekiem...

Foto

Īpaši uzņēmējiem. Biznesam. Saldumu fabrikai „Laima” un ikvienam

Maza atkāpe vēsturē. Pirmsākumos par ļaunumu uzskatīja komunistisko režīmu. Komunistus un čekistus. Pret šo režīmu iestājās Latvijā dzīvojošie...

Foto

Ja aizkulišu spēlētājs manipulē ar veselu frakciju...

Šodien jau ir skaidrs, ka es tieku atcelts no Saeimas drošības komisijas vadītāja amata. Reizē ar to es pametu...

Foto

Mūsu lieliskos karjera plānus nomelno nesaprātīgi un nepareizi domājoši ļautiņi!

Laikā, kad pasaule aktīvi cīnās ar pieaugošo viltus ziņu un dezinformācijas izplatību, ar nožēlu varam secināt,...

Foto

Par “padomju mantojumu”

Pēdējā laikā publiskajā telpā arvien neatlaidīgāk un uzbāzīgāk tiek sēta un kultivēta ideja par kaut kādu atbrīvošanos no “padomju mantojuma”. Parasti tas notiek...

Foto

Izsūtīto brīvība ir mana brīvība

„24. februāris manas ģimenes un manas klases atmiņā paliks kā baiļu un neziņas datums. Nepiedodams krievu iebrukums ukraiņu zemē. Vai atkal...

Foto

Nauda, veselība, veselības pratība un priekšvēlēšanu gaisotne

Priekšvēlēšanu gaisotnē sarosījušies ne tikai tie, kas nolēmuši balotēties un tikt ievēlēti 14. Saeimā, bet arī tie, kuri vēlēšanu...

Foto

Kariņa kungs, šķiet, jums patiesībā nav īstas sajēgas, vai un kā Latvijas patērētāji tiks nodrošināti ar tiem nepieciešamo dabasgāzes apjomu

Nav šaubu, ka šī vara energokrīzi...

Foto

Ogres novada dome lemj pakļaut postam vietējos iedzīvotājus turpmākos 30 gadus

9. jūnijā Ogres novada domes finanšu komitejas sēdē tika iznīcināta Ikšķiles un Tīnūžu iedzīvotāju iespēja dzīvot drošā...

Foto

Kas notika vakardienas koncerta laikā Liepājā

Jau koncerta sākumā trīs jaunieši no kustības “PAR!”, kas ir partijas “Attīstībai/PAR” pārstāvēta un kuras valdes locekļi ir Daniels Pavļuts...

Foto

"Mocekļiem" ieteicams zināt, cieši ielāgot un atcerēties, ka demokrātijai ir leģitīmas tiesības sevi aizsargāt

Padomju okupācijas režīma laikā ikviena pienākums bija katru dienu pret un par...

Foto

Cilvēks un tauta

Bieži dzirdēts pārmetums par nacionālismu ir atsevišķā cilvēka interešu nerespektēšana. Šī pārmetuma biežā atkārtošana to gan nepadara par patiesību. Tautiskais pasaules uzskats nenoliedz...

Foto

Ja enerģētikas nozarē sitīs X stunda, tad jārēķinās, ka visiem gāzes nepietiks

Pasaule kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 24. februārī ir mainījusies un nekad vairs nebūs tāda kā...

Foto

Kautrīgais epidemiologs

Epidemiologs Jurijs Perevoščikovs medijos* dalās ar pārdomām, aizdomām un padomiem saistībā ar pērtiķu bakām. Sākšu ar to, ka “spečuks” ir vai nu atpalicis savā...

Foto

„Govs” vai „pērtiķa” nācija?

Kā notiek globāli politiskie piebūrumi? Vai tos vienmēr pavada vispārīgs viltus un meli, kam seko draudi, šantāža un varmācība? Kāpēc to apzināti...

Foto

Labas ziņas cilvēku populācijai. Nu, gandrīz labas...

Vismaz uz laiku izgāzies cilvēces izdeldētāju perinātais plāns: panākt, ka pasaules valstu vadības paraksta līgumu, piekrītot pandēmiju laikā atdot...

Foto

Jautājumi Kariņam par valdības gatavību jēdzīgi palīdzēt sabiedrībai un tautsaimniecībai pārvarēt sagaidāmo enerģētikas krīzi

Ņemot vērā globālos politiskos un ekonomiskos procesus, kas saistīti ar notikumiem Ukrainā,...

Foto

Maslova āmurs un uz Pavļuta klavierēm nolikta darba nespējas lapa

“Ja vienīgais instruments, kas tev ir, ir āmurs, tad katru problēmu mēdz redzēt kā naglu” (If...

Foto

Maija Atmoda

Krievijas karš pret Ukrainu un vietējās 5. kolonnas bezkaunība ir izraisījusi latviešu mobilizēšanos Ukrainas atbalstam un savu interešu aizstāvībai. Pilsoniskā pašorganizēšanās, ko “Austošā Saule”...

Foto

Politiķiem jāsaprot, ka sabiedrības integrācija līdzšinējā izpildījumā ir neatgriezeniski izgāzies projekts

Paužot noraidošu attieksmi pret Pārdaugavas okupekļa nojaukšanas lēmumu, Latvijas Krievu savienība (LKS) organizējas protesta akcijas...

Foto

Nepieteiktais karš Latvijā: ar tiem, kuri šeit izturas kā iekarotāji, kā "krievu pasaules" kungi un noteicēji, integrēšanās nebūs iespējama

Šodien mēs zinām, ka 1997. gada jūnijā...

Foto

Četras lietas, kas pazudušas no Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem

Ražotājiem ir nepieciešama finansiāla motivācija samazināt iepakojumu un izmantot pārstrādājamu iepakojumu. Ir jāveicina pārstrādātu materiālu izmantošana...

Foto

Reklāmas, kas nepatīk kustībai „Par!”, ir jāaizvāc!

2022. gada maijā Liepājas ielās ir konstatēti AS “Liepājas autobusu parks” piederoši autobusi, uz kuriem izvietota politiska un neviennozīmīgi...

Foto

Mazliet par situāciju Ukrainā

1. Krievu spēkiem ir vietēja mēroga panākumi, pārraujot frontes līniju Donbasa frontē pie Popasnas pilsētas. Tas ir izdevies, sakoncentrējot spējīgākās vienības, tajā...

Foto

Valdības varonīgie “mikrorestarti” nevairo cerību, ka ziemā cilvēki būs siltumā un par to spēs norēķināties

Aizvadītājā nedēļā valdība lielākoties bija aizņemta ar savu kārtējo krīzīti. Tomēr...

Foto

Jauna NATO stratēģija un “aizvainota aknu desa”

Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka atklāj, ka līdzšinējā NATO stratēģija paredz agresijas gadījumā vispirms pamest Baltijas valstis un pēc...

Foto

Tā kā tieslietās viss kārtībā, vēršu savas rūpes enerģētikas nozares virzienā

Enerģētiskā atkarība ir viens no iedarbīgākajiem Krievijas ieročiem, kas tiek lietots neminstinoties, ja rodas vajadzība. To...

Foto

Krievu identitāte ir organizēta ap impēriski politiskiem simboliem

Attiecībā uz padomju pieminekļiem ir viens aspekts, par ko jābūt skaidram priekšstatam - visā Eiropā šie pieminekļi ir...

Foto

No Tamuža un Zakatistova lietas KNAB izkalis kārtējo čiku

Tagad jau piemirsies, bet 2018. gadā bija briesmīgs skandāls – KNAB darbinieki aizturēja Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu...

Foto

Būtu tikai godīgi mums un visai Rietumu pasaulei atzīt beidzot faktu: Krievija ir fašistiska valsts

Kopš kara sākuma paralēli turpinu lasīt viedokļus gan no Krievijas, gan...

Foto

Kad deputāte atzīstas, ka deputāti pārstāv kādas grupas intereses...

Priekšstats, ka deputāts pārstāv tikai sava vēlētāja “viedokli, uzskatus un vēlmes”, rodas:...

Foto

Dalītais īpašums: ko darīt tālāk?

Latvijā 90. gados notika revolūcija mājokļu sektorā. Pārmaiņas bija saistītas gan ar ēku īpašumu atdošanu bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, gan...

Foto

Politisko attiecību līmenis, kurš kādreiz šķistu neiedomājams cinisms, tiek uzdots kā pašsaprotama norma

Šonedēļ Latvijas politikā notika sava veida fāzes pāreja. Nokāpšana vēl vienu līmeni zemāk....

Foto

Līdzšinējā ekonomikas ministra muļļāšanās un tās cena

Krievijas karš Ukrainā tiek finansēts no gāzes un naftas eksporta ieņēmumiem, un no šī kara pirmās dienas Latvijas valdības...

Foto

Uzņēmēju organizācijas aicina ekonomikas ministra amatu saglabāt Jānim Vitenbergam

Šobrīd, kad Latvija saskaras ar būtiskiem ģeopolitiskiem, sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem, mēs, uzņēmējus pārstāvošās organizācijas un nozares,...

Foto

Krišjānis Kariņš ir uzsācis bērnišķīgu, bet vienlaikus bīstamu spēli

Vakar iekšlietu ministre Marija Golubeva paziņoja par savu demisiju šādiem vārdiem: “Ministru prezidents Kariņš, pakļaujoties nacionāļu ultimatīvajam...

Foto

Šobrīd mainīt ekonomikas ministru ir bezatbildīgi

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) norāda, ka pieaugošās ekonomiskās krīzes un kara radīto sarežģījumu...

Foto

Atgādinām, ka vairāk nekā trīsdesmit procentiem Latvijas pilsoņu dzimtā valoda ir krievu valoda

Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” valde pašreizējo situāciju Latvijā uzlūko ar nopietnām bažām. Atbildīgo institūciju...

Foto

Daži jautājumi par pieminekļa nojaukšanu

Vai ir iespējams, ka padomju vadība, plānojot parku un pieminekli Rīgā, ņēma vērā arī to, ko Krievijā sauc par sadarbību ar...

Foto

Daudzkrāsainās ļaunuma puķes

“Aiz ideālu daudzināšanas politiķi bieži vien meistarīgi slēpj savu neprasmi, melus un nevēlēšanos kalpot valsts interesēm.” Pjērs Buasts....

Foto

Pārējo būs apēdusi inflācija...

Ikdienā neaizstājamu pārtikas produktu cenas jau tagad ir pieaugušas par 30-50%. Un tas ir tikai sākums – energoresursu cenu lēciens un kara...