Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pēc tam, kad Zvārdes pagasta iedzīvotājiem radās grūtības saņemt atbildes no varas iestādēm saistībā ar tās plāniem pagasta teritorijā, Pietiek viņu jautājumus savā vārdā nosūtīja aizsardzības ministram Artim Pabrikam. Šodien publicējam gan jautājumus, gan saņemtās atbildes.

1) Kur Aizsardzības ministrija ieguvusi informāciju, kura ir par pamatu, lai paustu viedokli par Zvārdes pagasta teritorijas pēkšņu piesārņojumu ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem, ka nepieciešami ārkārtas pasākumi? Miniet precīzus šīs informācijas avotus, tās izcelsmi, pamatu, iegūšanas vietu un laiku. Kādēļ par šādu augstu bīstamību nav informēti zemes īpašnieki un pašvaldība?

2) Vai 12.12.2012. Latvijas valsts īpašumā atrastie 12 sprādzienbīstamie priekšmeti ir par pamatu, lai Aizsardzības ministrija akcentētu privāto zemes gabalu bīstamību Zvārdes pagastā?

3) Kādēļ valsts paredzētie līdzekļi privāto zemju uzpirkšanai netiek izmantoti sprādzienbīstamo priekšmetu neitralizēšanai Latvijas valsts īpašumā esošajās platībās Zvārdes pagastā - vairāk nekā 6600 ha? Vai tas nemazinātu bīstamību vairāk kā zemes uzpirkšana?

4) Vai Aizsardzības ministrijas rīcībā ir informācija par privāto zemes īpašumu piesārņojumu un īpašnieku līdzšinējām darbībām sava īpašuma attīrīšanā no sprādzienbīstamiem priekšmetiem? Ja jā, miniet precīzus šīs informācijas avotus, tās izcelsmi, pamatu, iegūšanas vietu un laiku. Vai šāda informācija ir pieprasīta?

5) Kā notiks katra konkrētā zemesgabala bīstamības vērtējums? Vai Aizsardzības ministrijas rīcībā ir aprīkojums, lai konstatētu sprādzienbīstama priekšmeta klātbūtni augsta grunts piesātinājuma ar nekaitīgām metāla šķembām apstākļos? Vai par zemes īpašuma bīstamības vērtēšanas laiku tiks informēts īpašnieks?

6) Ja teritorija ir pamatoti bīstama, kā to esat publiski paudis, kādas darbības ir veiktas, lai nekavējoties izplatītu informāciju par apsekotajām vietām, lai brīdinātu zemes īpašniekus, iedzīvotājus un norobežotu bīstamo teritoriju? Ja tādas nav veiktas, ar ko tas skaidrojams?

7) Kāda konkrēta valdības un Jūsu vadītās ministrijas rīcība sagaidāma, ja zemes īpašnieki savus īpašumus par a/s Latvijas Valsts meži piedāvāto cenu nepārdos? Kas un kad, uz kāda pamata pieņēmis lēmumu par tieši šādu rīcību?

8) Kādi saimnieciskās darbības vai citi ierobežojumi Zvārdes pagasta bīstamajās teritorijās paredzami? Kas un kad, uz kāda pamata pieņēmis lēmumu par tieši šādu rīcību?

"Aizsardzības ministrija ir saņēmusi Jūsu 2013.gada 12.janvāra vēstuli un sagatavojusi atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem:

1.   Aizsardzības ministrija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir kompetentā iestāde sniegt atzinumu par militāra piesārņojuma klātbūtni, ir identificējusi teritorijas, kurās ir lielākais piesārņojums ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem, par tādām atzīstot bijušo munīciju noliktavu Cekulē un bijušā PSRS aviācijas mērķpoligona teritoriju Zvārdē. Šādas pozīcijas pamatā ir gan Nacionālo bruņoto spēku (NBS) nesprāgušas munīcijas speciālistu rīcībā esošā statistika par iznīcinātajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem šajās teritorijās, gan ari šeit atrasto sprādzienbīstamo priekšmetu specifika, par ko ir tikusi sniegta informācija sabiedrībai.

Zvārdes pagastā situācija ir raksturojama kā īpaši sarežģīta, jo šeit sprādzienbīstamie priekšmeti ir nonākuši gan II pasaules kara laikā, gan padomju laikā, kad tas tika intensīvi izmantots aviācijas poligona vajadzībām. Lai gan bijušā poligona teritorijai ir noteiktas robežas un bumbošanas mērķu zona, nereti aviācijas bumbas tika mestas ari ārpus šīs zonas, līdz pat 5 kilometru rādiusā. Tādēļ precīzi pateikt, cik daudz sprādzienbīstamu priekšmetu vēl joprojām atrodas poligona apkārtnē, nav iespējams.

Par sprādzienbīstamu priekšmetu piesārņojumu un ar tiem saistīto bīstamību bijušā poligona teritorijā Zvārdes pagastā iedzīvotāji un pašvaldība ir tikuši informēti ari līdz šim. Par to liecina gan biežais izsaukumu skaits, gan ari līdz šim pašvaldības regulārā sadarbība un informācijas apmaiņa ar NBS nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas speciālistiem.

2.   Sprādzienbīstamu priekšmetu atrašanās ikvienā teritorijā ir bīstama un var apdraudēt iedzīvotājus. Līdzšinējā gadījumu analīze liecina, ka sprādzienbīstamie priekšmeti ir radījuši briesmas dzīvībai, gan veicot saimniecisku darbību, gan ari gadījumos, kad, neapzinoties sekas, iedzīvotāji tos ir meklējuši, atvēruši, griezuši, kā ari citādi tos aiztikuši. Kā minēts iepriekš, Zvārdes pagastā piesārņojums ar sprādzienbīstamajiem priekšmetiem ir veidojies ilgstoši. A/s „Latvijas valsts meži" īpašumā atrastie 12 sprādzienbīstamie priekšmeti ir tikai vēl viens apliecinājums tam, ka šādi priekšmeti Zvārdes pagastā ir atrodami bez salīdzinoši lielas piepūles. Par to liecina ari lielais šajā teritorijā iznīcināto sprādzienbīstamo priekšmetu skaits.

3.   Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti (MK noteikumi Nr.672 „Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un piesārņotu teritoriju sanācijas kārtība") neparedz NBS uzdevumu veikt izpēti un plānveida attīrīšanu no sprādzienbīstamiem priekšmetiem ārpus militārajiem objektiem un teritorijām. Zemes attīrīšana no sprādzienbīstamiem priekšmetiem ir katra īpašnieka pienākums, to par saviem līdzekļiem veicot likumā noteiktā kārtībā. Uzpērkot zemes īpašumus, valsts institūcijām būs iespējams uzsākt pasākumus, lai augsni šajos īpašumos attīrītu. Lai to īstenotu, valsts institūcijas izstrādās risku mazināšanas un valsts zemes sanācijas plānu, pēc kura saskaņošanas kopīgi vienosies par veicamo darbu grafiku un praktiskajiem pasākumiem to īstenošanā.

4.   Aizsardzības ministrijas rīcībā ir apkopota informācija par NBS saņemto izsaukumu skaitu par atrastajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem, kurus Zvārdes pagasta iedzīvotāji ir veikuši pēdējo 5 gadu laikā. Statistika liecina, ka, salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem, Saldus novadā kopumā ir atrasts līdz šim lielākais sprādzienbīstamo priekšmetu skaits, savukārt Zvārdes un Kursīšu pagastos atrasto priekšmetu daudzums vairākas reizes pārsniedz citos Saldus apkārtnes pagastos atrasto priekšmetu skaitu (statistiku skatīt pielikumā). Atrodot sprādzienbīstamu priekšmetu, ikviena iedzīvotāja pienākums ir par to informēt policiju. Attiecīgi policija par šo faktu informē NBS nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālistus, kas veic šo priekšmetu iznīcināšanu. Savukārt zemes izpēti un attīrīšanu no sprādzienbīstamiem priekšmetiem saskaņā ar jau iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem zemes īpašnieks var veikt par saviem līdzekļiem, piesaistot licencētu komersantu. Aizsardzības ministrija līdz šim nav saņēmusi informāciju, ka kāds no Zvārdes pagastā dzīvojošajiem zemes īpašniekiem šādas darbības būtu veicis, jo šādā gadījumā atrastie sprādzienbīstamie priekšmeti ir jānodod neitralizēšanai NBS speciālistiem.

5.   Kā paaugstinātas bīstamības zona ir noteikta bijusī PSRS mērķpoligona teritorija, kā arī tai pieguļošās teritorijas. NBS rīcībā esošais aprīkojums spēj noteikt sprādzienbīstama priekšmeta klātbūtni ari pie augsta grunts piesātinājuma ar metāla šķembām, taču tas ir laikietilpīgs process, jo ietver papildus pārbaudes. Zemes īpašnieki tiks informēti par to, tieši kurās teritorijās šādas zonas ir noteiktas, savukārt a/s „Latvijas valsts meži" individuāli uzrunās tos īpašniekus, kuru zemes īpašumus piedāvās atpirkt.

6.   Aizsardzības ministrija un NBS ir regulāri izplatījuši informāciju par teritorijām, kas ir piesārņotas ar sprādzienbīstamajiem priekšmetiem, informāciju par atrastajiem un neitralizētajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem, kā ari publiskajā telpā ir īpaši ticis uzsvērts, ka teritorijas ar lielāko piesārņojumu ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem ir bijusī munīciju noliktava Cekulē un bijušā PSRS aviācijas mērķpoligona teritorija Zvārdē. Ņemot vērā šos faktorus, 2012.gada oktobrī tika uzstādītas brīdinājuma zīmes abu šo teritoriju apkārtnē, tādejādi papildus informējot iedzīvotājus.

7.   Lai risinātu jautājumu par sprādzienbīstamu priekšmetu piesārņojumu bijušā Zvārdes poligona teritorijā, ir tikuši apsvērti vairāki risinājumi. No tiem par lietderīgāko tika atzīta piedāvājuma izteikšana pārdot īpašumus tiem zemes īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas piesārņotākajās teritorijās. Vēlos uzsvērt, ka zemes īpašniekiem ir iespēja izvēlēties - piekrist vai nepiekrist šim piedāvājumam. Gadījumā, ja īpašnieki nevēlēsies tos pārdot par piedāvāto cenu, iesaistītās puses centīsies rast abpusēji izdevīgu kompromisa risinājumu, individuāli vienojoties ar katru zemes īpašnieku.

8. Patlaban saimnieciskās darbības vai citi ierobežojumi ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem piesārņotajās teritorijās Zvārdes pagastā netiek plānoti. Katrs zemes īpašnieks, veicot saimniecisko darbību šādās teritorijās, ir atbildīgs par drošību un sekām, ko tā var radīt. Savukārt Aizsardzības ministrija par bīstamību šajās teritorijās ir brīdinājusi zemes īpašniekus un Zvārdes pagasta iedzīvotājus, izvietojot attiecīgus informatīvus stendus bijušā poligona teritorijā.

Vēlos apliecināt, ka izskatīsim iespējas medību kolektīviem un biškopjiem saglabāt ierastās nodarbošanās bīstamajās teritorijās pēc plānotā zemes uzpirkšanas procesa beigām. Pieredze liecina, ka jau esošajās poligonu vai citās ar valsts aizsardzību saistītās teritorijās Aizsardzības ministrijai ir izveidojusies laba un konstruktīva sadarbība gan ar mednieku kolektīviem un biškopjiem, gan ar vides aizsardzības institūcijām."

Novērtē šo rakstu:

21
5

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Valstiskuma metabolisms un kultūras liekulība

Foto2017.gada vasarā „Rīdzenes sarunas” sašūpoja latviešu vislielāko politisko grēku – LR krimināli oligarhisko valsts iekārtu. Tika sašūpots valstiskums visaugstākajā līmenī. Tāpēc pret “Rīdzenes sarunām” ir jāizturas ļoti nopietni. Patiesībā ir jāizturas maksimāli nopietni. Latvijas Republikā nekas nopietnāks vairs nevar būt. “Rīdzenes sarunas” attiecas uz LR valsts iekārtu. Tātad attiecas uz valsts pamatiem, valstiskuma pamatformu, valsts pastāvēšanas visbūtiskākajiem nosacījumiem. Valsts iekārta vitāli skar katru pavalstnieku, kura apziņā valsts figurē kā dzīves nepieciešamība, dzīves garants, dzīves patrons, dzīves lepnums.
Lasīt visu...

12

Par manis paša kļūdām es pats esmu maksājis, maksāju un turpināšu maksāt

FotoTe manas pārdomas, kuras rakstīju reiz, kad pēc kārtējās, enerģētiski, intelektuāli un sirdsgudri piesātinātās intervijas (ja nemaldos - tā bija nra.lv) komentāros un citur soctīklos tika „apd...ts” Ēriks Stendzenieks.
Lasīt visu...

21

Ašeradens būs īstais

FotoLabdien, biedri un atbalstītāji, visi. kam rūp tiesiska, latviska un eiropeiska Latvija! Šajā sestdienā mēs sanāksim kopā. lai lemtu par mūsu partijas nākotni, par mūsu vērtībām un idejām, kā arī cilvēkiem, kas tās īstenos dzīvē.
Lasīt visu...

15

Atklāta vēstule Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātam Andrejam Judinam

FotoLatvijas Republikas 12. Saeimas 2017. gada 21. jūlija ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums ar nosaukumu “Par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911” (turpmāk – Lēmums). Lēmumu sagatavojis un kā pirmais parakstījis Saeimas deputāts Andrejs Judins.
Lasīt visu...

20

Latvijas attīstība Šveika garā jeb ķemertiņu reģistram būt

FotoBrīdināts, ka pēc likuma par šķiņķa zādzību pienākas sods no 6 mēnešiem līdz 20 gadiem, krietnais kareivis Šveiks atbildēja, ka tādus likumus viņš nepazīstot. Nedomāju, ka likuma nezināšana glābs arī tos Latvijas iedzīvotājus, kuri nebūs reģistrējuši savus, atvainojiet, ķemertiņus jeb decentralizētās kanalizācijas sistēmas kopējā reģistrā. Labi, ka par šo pārkāpumu nedraud tāds sods kā Šveikam, taču arī 1400 eiro juridiskajām personām un 350 eiro fiziskajām ir gana liels sods, īpaši lauku reģionos dzīvojošiem pensionāriem.
Lasīt visu...

21

SS.LV un VID strīds parāda, ka dzīvojam represīvā valstī

FotoŠodien Cīrules kundze LTV paziņoja, ka strīds starp VID un SS.lv esot pievērsis uzmanību tam, vai būt godīgo nodokļu maksātāju pusē ir labi vai slikti. Var saprast tā: ja tu esi pret VID rīcību šajā gadījumā, tad tu atbalsti nodokļu nemaksātājus.
Lasīt visu...

21

Haltūra, ko veselības ministre Čakša sauc par likumprojektu un kas Kučinskim šķiet derīga

FotoLai novērstu uzmanību no veselības aprūpes pamatproblēmām – mediķu streika, zemas efektivitātes un kvalitātes, par ko nemitīgi atgādina Latvijas Banka un uzņēmēji, Veselības ministrija (VM) ir ķērusies noteikt pašvaldību lomas veselības aprūpē un pie Veselības aprūpes finansēšanas likuma, kurš pašreizējā versijā gan vairāk atgādina aprakstu uz pāris lapām salīdzinājumā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.1529 Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība, kas ir vieni no apjomīgākajiem MK noteikumiem biezas mapes izskatā.
Lasīt visu...

21

Nevajag eksperimentēt ar sešgadniekiem

FotoLaikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija gatavo apjomīgu nozares reformu, kas skar dažādus būtiskus jautājumus, tostarp t.s. sešgadnieku jautājumu, jāatceras, ka mēģinājumi ieviest šādas reformas jau ir bijuši, turklāt nesekmīgi. Dažādas idejas par to, cik gados bērniem jāuzsāk skolas gaitas, ir izskanējušas arī iepriekš, piemēram, kādreizējā ideja par t.s. nultās klases ieviešanu, obligāto izglītību no sešu gadu vecuma u.tml., taču neviena ideja nav nesusi pozitīvu rezultātu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par "iztīrīto" Nacionālo mākslas muzeju un elitāri politisko kroni

Pēc ilgstošas rekonstrukcijas 2016. gadā vasaras sākumā cilvēku apskatei tika atvērts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ar...

Foto

Par valsts un pašvaldību amatpersonu elektroniskās sarakstes atbilstību likumam

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības un...

Foto

Papildizglītības un katalizatora izpalīdzība

Tagadnes politiķu intelektuālā potenciāla objektīvs vērtējums nav sasniedzams bez jaunām zināšanām. Tas pavēloši attiecas uz LR politiķu vērtējumu. LR politisko kadru analītika...

Foto

Piespiedu noma: diena, kad es atguvu ticību taisnīgai tiesai

Lai cik tiesas neatkarīgas, likums nemainās no tā, kura tiesa to piemēro. It kā ābeces patiesība. Nesen...

Foto

Mums Molotova – Ribentropa pakta sekas ir jālikvidē pilnībā

Darbu ir sākusi Saeimas izmeklēšanas komisija, kam būtu jāvērtē oligarhu sarunas un lietas izmeklēšanas izčākstēšanas iemesli. Taču...

Foto

Kaimiņš "sēž, vēro un neko nelaiž uz āru"

Pietiek lasītāji pēdējā laikā interesējušies – kur pēc pašvaldību vēlēšanu iznākuma esot pazudis latvju tautas interešu pēdējais aizstāvis...

Foto

Mīti un patiesība par „Lidl” jaunajām darbavietām un zemajām cenām

Latvijā Lidl ienākšana mazumtirdzniecības segmentā sākusies ar ceļa izzāģēšanu – slepenības aura ap Rīgas mikrorajonā Purvciemā gaidāmo koku...

Foto

SS.LV ir mūsu sabiedrības un ēnu ekonomikas spogulis

Es neaizstāvu Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par izvēlēto problēmas risināšanas formu, jo uzskatu, ka bija un ir citi...

Foto

Ēēēēēēēēēēē...

Man nudien nebija nodoma divas dienas pēc kārtas izteikties par vienu un to pašu tēmu, taču pašreizējās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ilzes Cīrules pirmdienas...

Foto

Kāpēc SS.LV nav konkurentu

Pateicoties nesenajām* sludinājumu izvietošanas cenu izmaiņām portālā ss.lv, sabiedrībā uzvirmoja kārtējais nepatikas vilnis pret šo interneta resursu - sak’ dzēšot sludinājumus, neatbildot...

Foto

Prezidenta kungs, vai, runājot par oligarhiem un to sarunām, jūs domājāt arī mani?

Augsti godātais Prezidenta kungs! Preses brīfingā pēc Nacionālās drošības padomes sēdes šā gada...

Foto

Prezidentam jārīkojas! Nepārdomātā akcīze degvielai vājinās Latvijas ekonomiku

Biedrība "Baltijas asociācija - Transports un Loģistika" (BATL) vērsusies pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa ar lūgumu izmantot LR...

Foto

Ss.lv un VID stāsts – speciāli advokātu madāmām, sektantiem no sabiedriskā radio un citiem "tiesiskās valsts" cienītājiem

Nu jau pat advokātu madāmas – mājsaimnieces ir iesaistījušās...

Foto

Kondora lidojums jeb jēru skaitīšana: par zīmoliem un tirgus pārdali

Ziemas miegā iztraucēts lācis ir bīstams, mēdzot uzbrukt pat cilvēkiem. Politiķiem savukārt pagulēšanai atvēlēts laiciņš pēc...

Foto

Sabiedrības līderu piemiņai

Džeka Londona stāstā Baltais Ilknis ir aprakstīta likumsakarība, kas valda suņu barā. Līderis vienmēr ir jāliek pajūga priekšgalā, jo pārējie suņi, redzot bēgošo līderi, centīsies...

Foto

„Cant” latviskajā vidē jeb meli ar tīru sirdsapziņu

Angļu valodā ir divi vārdi „cant”. Tie ir homonīmi – vienādi rakstāmi un vienādi izrunājami vārdi ar atšķirīgu...

Foto

Neizskatās, ka valstī kāds domātu par eksistenciālajiem jautājumiem

Tas, ka Latvija joprojām ir viena no nabadzīgākajām ES valstīm, nav nekāds jaunums. To raksturo dažādi rādītāji. Viens...

Foto

Mēs varam, bet – nezinām vai negribam?

Bieži tiek spriests, cik labi ir sakārtotajā un turīgajā Vācijā, Lielbritānijā, ASV... Taču latvieši negrib saprast, ka turienes iedzīvotāji...

Foto

Uz 73 valsts auto - 4 apkopēji ar 1000 eiro algu, 2 ēdināšanas speciālisti, medicīnas speciālists, 8 dežuranti...

Medijos publicētas vairākas ziņas ar skaļiem virsrakstiem „Atsakoties...

Foto

Par likumprojektu "Dzīvojamo telpu īres likums"

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par līdzdalības iespējām likumprojekta izstrādes procesā, biedrības “NĪSA, Nekustamā īpašuma...

Foto

Veselības ministrija šobrīd cenšas sarīdīt trīs lielākās ārstu grupas

Ģimenes ārstu temats nav bijis ilggadējam publicistikas flagmanim Dainim Lemešonokam īsti mīļš, radot iespaidu, ka kāds autora...

Foto

Cik partiju Kučinska koalīcijā? Vienpadsmit plus bezpartijiskie

Šovakar LTV Ministru prezidents pats īsti nevarēja pateikt, cik partiju tad ir viņa koalīcijā. Vēlos viest skaidrību. Zināms, ka...

Foto

Ceturtā atmoda. Mosties vai zust

Trešā atmoda atjaunoja neatkarību, taču netika atjaunota 18. novembra Latvija. Tika radīts hibrīds - tapa 4. maija republika, apvienojot padomju laika...

Foto

Seši blēdīgi leftistu koncepti, kas pretendē būt pozitīvi

Leftisms savā būtībā ir konfliktus ģenerējošs. Tas vienmēr nostājas pret pastāvošo lietu kārtību. Savā agrīnā posmā tas maskēja...

Foto

Tautas politiskā apziņa: realitāte, mīmikrija, dresūra

Latvijā regulāri atskan politiski loģiskā prasība atļaut latviešu tautai vēlēt Valsts prezidentu. Regularitāti (reizi četros gados) nosaka Valsts prezidenta vēlēšanas....

Foto

Jautājums par sešgadniekiem skolās IZM dienaskārtībā ir jau 20 gadus

Jūlijā plašsaziņas līdzekļos atkal aktualizējās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzītā reforma, kas paredz vairākas izmaiņas,...

Foto

Ģimenes ārsti paši sevi gāž no pjedestāla

Ģimenes ārstu streiks ir nolemts sakāvei, jo tam nav morāla atbalsta sabiedrībā. Valsts vara viņus spēj ne tikai uzveikt,...

Foto

Mēs esam PAR

Mēs esam par Latviju, kura ir iespēja visiem. Mēs esam par brīvu cilvēku. Mēs ticam ikviena cilvēka tiesībām izdarīt savas izvēles un atbildībai...

Foto

Jebkurā civilizētā valstī tādai Čakšai sen būtu bijis jāatkāpjas

Veselības ministre Anda Čakša nebeidz izbrīnīt. Ne velti, stājoties amatā sevi dēvēja par krīzes menedžeri un izcilu...

Foto

Kučinska kungs, Jūsu pasaulē nav mazā Ivana, kas vientulībā nomirst mežā

Augsti godātais Ministru prezidenta kungs Māri Kučinski! Iespējams, ka mēs dzīvojam divās dažādās un ļoti...

Foto

Skarba replika par PVN un tiesām

Ar tiesisku valsti katrs var saprast ko citu – citam tā ir pārliecība, ka par katru noziegumu katrs noziedznieks tiks...

Foto

Atklāta vēstule – iesniegums par padomju tiesību doktrīnai tipisku principu ietveršanu ārstu sertifikācijas procesa pārraudzībā

Iesniedzējs atgādina, ka iepriekšējā sarakstē jau tika informējis Ministru prezidentu un...

Foto

Par dalītā īpašuma neatbilstību LR Satversmei: faktiski atjaunotas feodālās privilēģijas un likvidēta demokrātija

Tiesiskais pamats dalītā īpašuma radīšanai Latvijas pilsētās tika izveidots 1991. gada 20. novembrī,...

Foto

Tāda ir bijusi un ir tā sauktā politiskā NEgriba

Garāmejot kārtējo reizi uzmetu aci nu jau vairāk nekā 20 gadu gaitā savāktajai DVD kolekcijai (lauvas tiesa...

Foto

...

Foto

Kleptomānijas cēlonis

Retrospektīvi izzinoša ekskursija uz lietišķo pierādījumu muzeju nav vajadzīga. Nav vajadzīgs intelektuālais reids aizvadīto 27 gadu vēsturē. Latvijas Republika kā krimināla valsts ar ideālu...

Foto

Mēs atsakāmies no savas valsts, atstājot to neliešu bariņa rokās

Atbilstoši oficiālajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017. gada janvārī Latvijā dzīvoja 1 miljons 953 tūkstoši cilvēku....

Foto

“Nodokļu reforma” - kas tiek noklusēts

Daudz piesauktā un plaši aprunātā, bet patiesībā reti kuram zināmā “nodokļu reforma” nu ir ieguvusi daudz maz konkrētus apveidus. Un,...

Foto

Ģimenes ārsti dara pareizi, ka netic Čakšas tukšajiem „solījumiem”

Jau ilgāk nekā divas nedēļas valstī notiek ģimenes ārstu streiks. Taču nekas neliecina, ka tiks panākta vienošanās...

Foto

Atklāta vēstule valdošajai koalīcijai: IZM reforma – nodomi labi, bet izpildījums vājš

Augsti godājamais Ministru prezidenta kungs, Saeimas cienījamie frakciju vadītāji, pagājušajā nedēļā medijos atkal aktualizējās...

Foto

Latvijas sabiedrisko mediju "caurās mucas" svētās dusmas

Cēlonis melodramatiskajam sašutumam, kādā Latvijas Radio (LR) darbinieki izteica neuzticību Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) un tās loceklim...

Foto

VID Cīrule „atbild” pavāram Dreibantam

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule pavāram Ērikam Dreibantam nosūtījusi to, ko pati uzskata par atbildēm uz viņa atklātajā vēstulē...

Foto

Tumsonība Īvāna gaumē

Neesmu vegāns, pat veģetārietis ne tuvu ne. Dzīvnieki nav sveši, jau kopš bērnības mūsu vai vismaz radu mājās ir bijis kāds "kustonis", arī...

Foto

Ēnu ekonomikas process sākas tad, kad VID martā bloķē restorāna bankas kontu par 2000 eiro nodokļu parādu...

Nesen no Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) saņēmu...

Foto

Laikmeta ainiņas: futbols un nacionālisms - I

1989. gada 21. jūnija rītā pie Satekles ielas stāvvietas piebrauca tumši sarkans Ikarus autobuss. Ar tūrisma firmas Inturist atbalstu devāmies ceļojumā, kura galamērķis...

Foto

Mēs esam slikti saimnieki savā zemē

Tautieši, nevairosim sabiedrībā naidu un haosu, negānīsim deputātus un valdību, ka tā neprot vadīt valsti. Politiķi, kam ir uzticēta Latvijas...

Foto

Pa dibenu vai pa purnu

Vai nesen publicētās sarunas, kurās politiskie līderi apspriež procesus valstī, kārto lietas, mēģina slēpt iespējamus likumpārkāpumus un pakļaut medijus, raisa izbrīnu?...

Foto

NEPLP lēmums par „Pieci.lv” hibrīdkara apstākļos ir nacionālās drošības apdraudējums

Latvijas Radio darbinieki kategoriski noraida un iebilst pret pagājušajā nedēļā medijos publicēto informāciju („Diena” 07.07.2017. „Lielās...

Foto

Otrā atklātā vēstule ģenerālprokuroram Kalnmeieram un citām augstākajām valsts amatpersonām

Vai es varu lūgt jūsu uzmanību beidzot mani sadzirdēt? Zinot to, cik aizņemti jūs esat, man...

Foto

Oligarhija: kastas ģenēze un kastas misija

Latvijā drīkst nerunāt par galveno. Latvieši drīkst neapspriest galveno. Latviešiem tas ir piedodami, jo bez šīs spējas neapspriest galveno nav...

Foto

Manifests – ir laiks aizstāvēt Latviju, tautu un Satversmi

1918. gada 18. novembrī Latvijas tauta dibināja brīvu un demokrātisku valsti. Latvijas Republikas Satversmē pirmie divi panti...

Foto

Par Jelgavas pašvaldības vadības patvaļīgo lēmumu

Mēs, Jelgavas 6. vidusskolas audzēkņu vecāki, vēršamies ar lūgumu atsaukties un nepalikt vienaldzīgiem pret, mūsuprāt, Jelgavas pašvaldības vadības vienpersonisko, diktatorisko...

Foto

Georga Isersona „Jaunās karadarbības formas” un latviešu valstsgriba

Turpinot par tēmu – pazīsti savu potenciālo ienaidnieku –, jau rakstīju par ģeniālo krievu militāro domātāju Jevgēņiju Mesneru, kura...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: demogrāfija

Uz Zemes ir gājušas bojā daudzas civilizācijas. Zinātne ir noskaidrojusi bojāejas galveno iemeslu. Tas ir civilizācijas iekšējais sabrukums. Katra civilizācija ir bijusi...

Foto

Daži mazemocionāli ideju zibšņi “oligarhu lietas” sakarā

Paklausījos, palasīju dažādus materiālus, kas publiskajā infotelpā pieejami biezā slānī. Pārdomas ir vairākas:...

Foto

Oligarhi, Šlesers un Baznīca

Vai atceramies, kas pirms 15 gadiem Ainaram Šleseram palīdzēja iegūt kāroto varu un deva iespējas piedalīties Latvijas īpašumu sadalē? Tās bija kristīgās...

Foto

Kā es sarakstījos ar „Labklājības” ministriju

Vēlos pastāstīt Pietiek lasītājiem, kā es mēģināju gūt kādu atsaucību no mūsu tā saucamās „Labklājības” ministrijas – un ko es...

Foto

Atmaskot "oligarhus" ir vitāli svarīgi, bet žurnālistikas standarti ir jāievēro

Latvijas Televīzijas komentārs par žurnāla "Ir" rakstu "Preses kastrēšana", kurā atspoguļotas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja...

Foto

Atklāta vēstule veselības ministrei Andai Čakšai

Piektdien, 30.jūnijā no Jums saņēmu bezpersonisku e-pastu, kas, kā saprotams, bija sūtīts daudziem un kurā Jūs mēģinājāt paskaidrot par Latvijas...

Foto

Ģimenes ārstu streiks, privātpersonu rīcība savu tiesību aizsardzībai

Pārdomas par ģimenes ārstu streiku: vai sabiedrība ir gatava ar aktīvu (uzsverot, aktīvu!) rīcību iesaistīties problēmu risināšanā? Diemžēl...

Foto

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju: labdien, Anda Čakša! Jūsu izmisuma pilnā vēstule ar tradicionālajiem politiķu solījumiem, kuriem neviens vairs...

Foto

Atklāta vēstule – atzinums par likumprojektu „Dzīvojamo telpu īres likums” un pieteikums līdzdalībai likumprojekta pilnveidošanai

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par...

Foto

Ekoloģiskā katastrofa Latvijas centrā

Ar šo rakstu gribu pavēstīt Jūrmalas bīstamo atkritumu degšanas seku mērogus. Pēc pieejamām ziņām, četrām mājsaimniecībām ir aizliegts lietot aku ūdeni. Tātad...