Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Esam izmisumā un vairs neredzam nekādu citu iespēju, kā vien lūgt Valsts prezidenta palīdzību mūsu tiesību aizsardzībā. Zemgales apgabala prokuratūra un valsts policija jau vairāk par gadu vilcinās ar acīmredzama fakta konstatēšanu, ka mums piederošos 139 mājlopus ir piesavinājies Neretas novada deputātu kandidāts Gundars Lutinskis, Z/S Sluķenes īpašnieks, bet krimināllieta par piesavināšanās faktu nav ierosināta līdz šim.

Mūsu saimniecība pastāv jau no 1998. gada, mājlopi mums bija vienīgais ienākums. G.Lutinska rīcības un tiesībsargājošo iestāžu bezdarbības rezultātā mūsu saimniecībai vairs nav ienākumu, kā rezultātā kredītiestādes noņēma mūsu ģimenei piederošos nekustamos īpašumus un mūsu saimniecībai Z/S Jurēni ir jābankrotē. Materiālo zaudējumu apmērs par piesavinātajiem šķirnes lopiem (139 grūsnām govīm), divu gadu laikā dzimušiem teļiem, neizmaksātām subsīdijām un neieņemtiem ieņēmumiem no piena produkcijas, pat atskaitot visus izdevumus, uz pašreizējo brīdi sastāda aptuveni 250 000 LVL.

Par mājlopu iegādi un saimniecības izveidošanai paņemto aizdevumu (kopsummā vairāk nekā 400 000 EUR) maksājam mēs, bet visus ienākumus (vidēji 20 000 EUR mēnesī) par mums piederošajiem mājlopiem, par kuriem nav samaksāts neviens santīms, saņem G.Lutinskim piederoša saimniecība ZS Sluķenes.

Tiesībsargājošo iestāžu bezdarbība un acīmredzamu faktu nekonstatēšana rada situāciju, ka mēs nevaram pilnvērtīgi izmantot savas tiesības tiesā (civiltiesiskā kārtā iesniegt prasību), apjomīgas prasības celšanai mums nepietiek līdzekļu, un līdz šim no tiesībsargājošām iestādēm nav saņemti šādas prasības celšanai nepieciešamie pierādījumi (faktu konstatējumi, ka nav līguma un mūsu mājlopi atrodas pie svešas personas).

Tiesā mēs nevaram celt pilnvērtīgu prasību, jo starp mums un personu, kas mājlopus piesavinājās, nav līguma, - loģiski, ka neviens zaglis neslēdz līgumu par zagšanu ar apzagto saimnieku. Šādu faktu pienākums ir konstatēt tiesībsargājošām iestādēm, kuras to ne tikai nedara, bet arī neizmeklē piesavināšanās faktu, jo līdz šim nav ierosināta krimināllieta par piesavināšanās faktu.

Tiesībsargājošās iestādes jau vairāk par gadu nekonstatē mūs kā cietušos, neizdod apliecinājumu (vai negrib izdot), ka mūsu mājlopi atrodas pie citas personas, kā arī līdz šim nekonstatē, uz kāda pamata mūsu mājlopi kļuvuši par svešas personas īpašumu; tieši prokuratūras rīcības dēļ mums nav neviena apliecinoša dokumenta, lai pret personu, kas pret mūsu gribu izmanto mūsu īpašumu, mēs varētu griezties tiesā civiltiesiski, lai atgūtu mums piederošos mājlopus.

Īss situācijas apraksts.

Ar lopkopību nodarbojamies jau no 1998. gada, un, tā kā esošajā saimniecībā – Bērzaunes pagasta Jurēni - mājlopiem sāka trūkt vietas, 2010.gadā iegādājāmies vēl vienu fermu Līvānu novadā Rožupē. Tā paša gada ziemā (decembrī) konstatējām, ka ar jauno fermu ir nopietnas problēmas, jo katru gadu tajā aizsalst ūdensvads; tā kā lopu bija ievērojams daudzums un uz abām saimniecībām bija tikai viens traktors, kas atradās otrā fermā - Bērzaunes pagasta Jurēnos, steidzami bija nepieciešams otrs traktors ūdens piegādei arī saimniecībā, kas atrodas Līvānos.

Mums pieteicās izpalīdzēt lopkopis Gundars Lutinskis no Neretas pagasta, kurš mūsu mātei Anitai Siliņai, bija izteicis vēlēšanos no mums iegādāties šķirnes teļus; tā kā uz ziemu pamatā visas govis nebija slaucamas (bija grūsnas), mamma vienojās, ka G.Lutinskis pārvedīs lopus uz savu fermu (Neretas pagastā) un turēs līdz 2011.gada pavasarim, par to paturot sev visus jaunpiedzimušos teļus.

Pavasarī G.Lutinskis lopus vilcinājās atdot, līdz bijām spiesti griezties policijā, pēc kā G.Lutinskis izteica priekšlikumu mājlopus iegādāties ar atpakaļejošu datumu, kam mēs kategoriski nepiekritām, jo mājlopus nekad neesam domājuši pārdot. To, ka G.Lutinskis mājlopus nav iegādājies viņš apliecināja arī televīzijas raidījumā Tautas balss (http://www.tvnet.lv/online_tv/20308-zemnieces_pulas_atgut_savas_150_govis).

Situācija uz pašreizējo brīdi ir šāda: mājlopus pārdot mēs nekad neesam vēlējušies, jo tas ir mūsu vienīgais ienākums. No G.Lutinska un tiesībsargājošo iestāžu darbinieku izteiktā priekšlikuma noslēgt pirkuma līgumu ar atpakaļejošu datumu mēs kategoriski atsakāmies, jo nekad neesam vēlējušies šādu darījumu slēgt.

Tiesībsargājošās iestādes līdz šim nav devušas atbildi, uz kuras pamata mēs varētu vērsties tiesā civiltiesiskā kārtībā pret G.Lutinski, kā rezultātā G.Lutinskis tikai var netraucēti gūt peļņu no mūsu īpašuma. LDC (Lauksaimniecības datu centrs) atbildi uz 2011 gadā iesniegtajiem iesniegumiem ir sniedzis pēc gada - šogad, norādot, ka LDC nevar anulēt deklarācijas, pat ja uz tām ir viltoti paraksti, ja nav ZS Sluķenes īpašnieka - G.Lutinska piekrišanas.

LDC bijām arī lūguši konstatēt, ka deklarācijā norādītais neatbilst patiesībai, un lūdzām paskaidrot, kādēļ mūsu īpašumu LDC ir reģistrējis uz trešās personas vārda (juridiskas personas), ja pat LDC iesniegtajās deklarācijās, kurās ir viltoti mūsu paraksti, ir norādīts, ka abas puses ir fiziskas personas, nevis fiziska un juridiska persona.

LDC lūdzām arī ziņot tiesībsargājošām iestādēm par nepatiesas deklarācijas iesniegšanu (kas ir krimināli sodāma rīcība), bet LDC darbinieki sniedza atbildi, ka ziņošana par nelikumībām neietilpst viņu pienākumos. No šādas LDC atbildes izriet, ka LDC neveiktu nekādas darbības (neziņotu tiesībsargājošām iestādēm) pat tajā gadījumā, ja būtu pamatotas aizdomas, ka ir iesniegtas viltotas deklarācijas un mājlopi būtu reāli nozagti, bet mums nav tiesību apstrīdēt citas personas nepatiesi iesniegto deklarāciju iestādei, ja iestāde to nav pārbaudījusi.

Sūdzība tika iesniegta Zemkopības ministram, kura sniedza atbildi, norādot, ka deklarācijas nav anulējamas un atbilde uz 2011.gada iesniegumiem mums ir sniegta telefoniski jau 2011.gadā. Šajā sakarā lietderīgi ir norādīt, ka Zemkopības ministrijas atbilde mums nekad nav sniegta (pat telefoniski), kā arī ZM (Zemkopības ministrijas) lēmumā nav norādīts pats galvenais, - kāda tad bija šī telefoniskā atbilde, kas kam un kad viņu sniedza, kā arī - kā šī atbilde būtu pārsūdzama vai no kādiem avotiem tās saturs tapis zināms zemkopības ministram.

Neskatoties uz to, ka sūdzības par lietas vilcināšanu tika iesniegtas arī Ģenerālprokuratūrā, tās visas (neskatoties uz lūgumu izskatīt augstākam prokuroram) ir pārsūtītas izskatīšanai tajā pašā prokuratūrā (Zemgales apgabala), pie kam daļa no tām ir pārsūtītas tam pašam prokuroram, par kuru ir iesniegtas sūdzības, rezultātā atbildes uz mūsu iesniegtajām sūdzībām sniedz tā pati prokurore D.Piktjale, par kuras rīcību un lēmumiem esam iesnieguši sūdzības.

Likumi atsevišķiem ierēdņiem (prokuroriem) ir piešķīruši lielāku un neatkarīgāku varu nekā tiesai, šo ierēdņu patvaļa nav sodāma, un sanāk tā, ka tiesiskā valstī - Latvijas Republikā pastāvošā likumdošana nodrošina prokuroru varu ne tikai kā neatkarīgu varu, bet arī kā lielāku varu nekā tiesai, jo augstāka prokurora lēmumi pēc likuma ir galīgi un tos nevar pārsūdzēt tiesā pat tajā gadījumā, ja tie būtu acīmredzami nelikumīgi un ja lēmumu par savu lēmumu tiesiskumu ir izvērtējis tas pats prokurors, par kura lēmumiem ir iesniegta sūdzība.

Citās valsts iestādēs (ZM un LDC) amatpersonu radīto likumu pārkāpumu nesodāmību nodrošina šajās iestādēs esošā iekšējā korupcija, kas izpaužas ar savstarpēju nerakstītu amatpersonu sadarbību vienojoties, ka gadījumā, ja kāds no kolēģiem ir apzināti vai neapzināti pārkāpis vai neievērojis likumu, vai aizskāris citas personas tiesības, tad šis kolēģis ir jāatbalsta, pasniedzot viņa rīcību kā tiesisku.

Esam nonākuši pie bēdīga secinājuma, ka, pastāvot pašreizējai valsts sistēmai, nodokļu maksātājam nav nopietnu izredžu paļauties uz viņa tiesību aizsardzību no valsts puses. Tieši valsts rīcības dēļ mums nekas cits neatliks kā vien likvidēt savu saimniecību, kas pastāvējusi jau 20 gadus, un apsvērt iespēju pamest šo valsti.

Ar šo vēstuli lūdzam prezidentu vērst uzmanību, ka valstī ir radīta situācija, kad valsts nespēj efektīvi aizsargāt savu pilsoņu tiesības, ja šīs tiesības ir liegtas kādas valsts amatpersonas vainas dēļ, un šo tiesību īstenošana ir iespējama tikai tad, ja cita amatpersona konstatētu sava kolēģa sodāmu rīcību.

Ierēdņu tīkls un slēptā korupcija (vienam otra vainas piesedzot) valstī ir milzīga. Amatpersonām ar likumu ir nodrošināta imunitāte pret nopietniem sodiem, par tiešo pienākumu nepildīšanu vai paviršu pildīšanu amatpersonas (it īpaši neatkarīgas amatpersonas) nav materiāli atbildīgas par viņu rīcības rezultātā radītajām sekām.

Mūsu valstī ir pieņemts uzskatīt, ka korupcija aprobežojas ar kukuļošanu vai neatļautu vienošanos, bet netiek pievērsta uzmanība korupcijas cēloņiem un faktiskai korupcijai. Ierēdņi nejūtas korumpēti, ja ir apgājuši likumu vai vienkārši pēc kāda kolēģa vai paziņas lūguma apzināti nav pildījuši godprātīgi savus pienākumus.

Faktiskai (nesodītai) korupcijai motivācija ne vienmēr ir mantkārīga rakstura: pamatā šie motivējumi nepildīt pienākumus vai pildīt tos slikti ir it kā nekaitīgi – pēc priekšnieka, kolēģa vai kāda drauga ieteikuma, vai vienkārši personīgas simpātijas dēļ pret kādu personu, un rezultātā Temīda ir bezspēcīga pret ierēdņa ambīcijām pat tad, ja likumi mūsu valstī ir rakstīti visiem vienādi, jo to piemērošana nav vairs atkarīga no amatpersonu godaprāta, bet gan no šo amatpersonu savstarpējās sazvērestības.

Novērtē šo rakstu:

28
3

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

"Vienotība" un rudenīga seksa pamatlikums: kam puņķi, tas apakšā

FotoBez pārsteigumiem: visnotaļ pro–eiropeiskā, pro–vērtību un pro–cilvēktiesību, pro–viskaukas Vienotība, pat bez mazākās žagošanās un bez pieklājīgas gražošanās, zibenīgi piekrīt Nacionālās apvienības īsajam un cietajam ultimātam, nekādu variantu par vējonisma izpausmi nepilsoņu bērnu sakarā, un basta. Kas notiek? Nekas sevišķs, koalīcijā tāda pati kārtība kā rudens seksā: kuram puņķi, tas apakšā. Un puņķainie šoreiz ir jau tikpat kā nosprāgušās Vienotības paliekas.
Lasīt visu...

21

VVF – „trekno gadu” prezidente. Mīti un realitāte

FotoBijusī valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga nekad nav īpaši vairījusies no asas un tiešas valodas. Latvijā ir pieņemts uzskatīt, ka viņa ir viena no visu laiku izcilākajām politiķēm. Daudzi Latvijas pilsoņi viņu bezgala ciena un slavē par ieguldījumu valsts attīstībā. Tomēr atrodas daži, kuri uzdrošinās nepiebalsot augstajam novērtējumam. Viņi saka, ka pat cienījamā Vaira Vīķe-Freiberga nav bijusi nevainojama un ne viss, ko viņa stāsta, ir patiesība pēdējā instancē. Vai nav pienācis laiks īsi aplūkot viņas devumu Latvijas valstij? Padomāt – vai, raugoties ar saules neapžilbinātu skatu, vismaz daži vispārpieņemti fakti nav uzskatāmi par mītiem?
Lasīt visu...

12

Patiesība vienmēr nāk gaismā. Vienmēr

FotoSavulaik es uzrakstīju grāmatu par Andri Šķēli un nosaucu to „Kampējs”. Apzīmējums iegājās uz daudziem gadiem, bet tagad, pēc šīrīta „Dienas” publikācijas par Vairas Vīķes-Freibergas „pulksteņa lietu” man šķiet, ka ir cilvēks, kam šis apzīmējums piestāv daudz labāk.
Lasīt visu...

21

Vladimira Vaškeviča atklātā vēstule Raimondam Vējonim

FotoAugsti godātais Prezidenta kungs! Vēršos pie Jums ar šo atklāto vēstuli, jo neredzu citu veidu, kā aizstāvēt savu godu un atjaunot savu labo reputāciju.
Lasīt visu...

21

Vai turpināsim maksāt Porziņģim?

FotoAizvakar iemetu kā oli tviterezerā īsu tvītu ar jautājumu, vai man ir tomēr nācies maksāt Porziņģim par viņa piedalīšanos basketbola mačos Latvijas vienības sastāvā? Tas bija kāda kolēģa raksta retvīts, kurā viss paskaidrots par apdrošināšanas maksu, iemesliem un summu lielumiem. Apdrošināšanas summa (123 000 eiro) bija kompensēta ar nodokļu naudas palīdzību, kurā savu daļu maksāju arī es – kā jau Latvijā strādājoša persona.
Lasīt visu...

12

Atvadu vārdi Konstantīnam Pupuram

Foto1987.gads... 14.jūnijs... Bastejkalns... Cilvēku grupa gatavojas atcerēties vienu no melnākajām dienām Latvijas tautas vēsturē... Tūkstošiem nevainīgu cilvēku, ieskaitot sievietes stāvoklī, mātes un viņu zīdainīšus, viņu mazgadīgos un nepilngadīgos bērnus... Māmuliņas, tētiņi, vecmāmiņas un vectētiņi... Viņus visus arestēja un izsūtīja uz Sibīriju... Daudzi neizdzīvoja..... Daudzi, arī dzīvi palikuši, neatgriezās..... Tās cilvēku grupas vārds ir “Helsinki-86”.
Lasīt visu...

21

Replika par „vējonismu” un tizlu „pirismu”

FotoNu jau iepriekšiepriekšējā dzīvē man reiz bija tāds gadījums. Ieklīdu kādas PR firmas kantorī ikurāt brīdī, kad tur apsprieda, ko pasākt ar klientu, kuram “kaut ko vajag”. Padoma vietā uzmācos ar savu ierasto jautājumu: vai stratēģijas dokuments ir? Proti, lai taisītu puslīdz sakarīgu taktisku iznācienu, tas jābalsta iepriekš apstiprinātā stratēģijā. Kāds tur dokuments, kāda stratēģija, manas pārgudrības esot nevietā. Klientam kaut ko vajag. Kaut ko. Vajag. Jo tad būs rēķins un būs samaksa.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Zooloģe. No pamfletu cikla „Siseņi”*

To zina tikai Kremlī. Zina ne visā Kremlī, bet tikai divos Kremļa kabinetos. No tiem viens kabinets atrodas 3.stāvā, bet otrs...

Foto

Tumšādainais Džordžs atbraucis pirms daudziem gadiem, viņam Latvija nepatīk, gribot braukt prom, tomēr nebrauc vis

Portāls Diena šodien ir publicējis no valsts naudas pārtiekošā Sabiedrības integrācijas...

Foto

Par klaju tiesību ignoranci* Lembergam sniegt liecības krimināllietā

Šodien Rīgas apgabaltiesa piemēroja man kārtējo procesuālo sankciju, kā arī aizliedza turpināt liecību sniegšanu, kategoriski nosakot, ka visas...

Foto

Pidriķis vai sabotieris?

Kad pirmoreiz padzirdēju par pašreizējā prezidenta Raimonda Vējoņa ieceri virzīt ideju par Latvijas pilsonības automātisku piešķiršanu jaunpiedzimušiem nepilsoņu bērniem arī gadījumā, ja neviens...

Foto

„De Facto” paustā informācija par it kā SIA “Belss” radītajām priekšrocībām ir nepamatota

2017. gada 10. septembrī Latvijas Televīzijas raidījumā “De Facto” tika pārraidīts sižets „Kā...

Foto

Pagodinos nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”

Saeimas Prezidijam: saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 65. pantu pagodinos Jums nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa...

Foto

Atklāta vēstule Valsts prezidentam: kam Jūs devāt zvērestu - tautai vai ierēdņiem?

Par notiekošo valstī atbildīgs ir tās vadītājs. Jūs, stājoties amatā, devāt mums zvērestu. Pierādiet,...

Foto

Deputāti, vai jūsos ir kaut nedaudz cilvēcības? Kļūstiet beidzot par cilvēkiem

Pēdējās dienās plašu publicitāti ir guvusi zvērināta tiesu izpildītāja veikta ievešana valdījumā, kur ar spēku...

Foto

Visa ārstu sertifikācijas sistēma pašlaik ir nelikumīga

Jums raksta ārsta–psihiatra Oskara Bundžas pacienti un pacientu tuvinieki, kas izveidojuši brīvprātīgu atbalsta grupu, lai nezaudētu psihiatra pakalpojumu saņemšanu...

Foto

Sarkano parvēniju spožums un posts

Rietumu kultūrā populārais salikums „spožums un posts” sākās ar kurtizānēm – pērkamām elegantām sievietēm, kurām ir labvēļi augstākajā sabiedrībā. Romānu „Kurtizāņu...

Foto

Viegli koloniāls „Telia” pātagas cirtiens

Nu, ko, esam sagaidījuši Ziemeļeiropas telekomunikāciju impērijas atbildes triecienu Latvijas suverēnas sakaru politikas centieniem: vai nu LMT un Lattelecom tikšot apvienoti – vai...

Foto

Vai tiešām darbs dara veselu, kā tas šķiet Reira ministrijai?

Ikviens no mums kādreiz ir bijis saaukstējies, patiesībā saaukstēšanās ir biežākais iemesls skolas un darba kavēšanai,...

Foto

Sociālisms - un kāpēc tas ir tik "toksisks" mūsdienu valdošajai elitei

Sociālisms (no lat. sociare - dalīties") ir plašs sociālo un ekonomisko iekārtu kopums, kuru mērķis...

Foto

Valsts prezidents uzticamus palīgus nevar atstāt bez atlīdzības

Viņnedēļ sacēlās liels žēlabains kaķu koncerts, ka prezidents regulāri prēmējot preses Siksni un pārējos mazos palīgus, neatskaitīdamies par...

Foto

Vai “dalītā izmeklēšana” nav organizētās noziedzības interesēs?

Šis raksts ir kārtējās pārdomas pēc TV raidījumu “Tieša runa” un par ierakstu publikāciju t.s. oligarhu lietā. TV raidījumā...

Foto

Palieciet (vismaz pagaidām) "katrs savā vietā", es (vismaz pagaidām) palikšu savā

Man ir patiess prieks ik reizi, kad par to "risku pazaudēt valsti" runā un raksta...

Foto

Stagnantais šarlatāns

Sastopami divi skaisti un šajā saulē aktuāli svešvārdi – stagnāts un stagnants. Burtu ziņā līdzība liela, taču katram vārdam ir sava nozīme....

Foto

Nelikumīgas putnu patversmes ir problēma ne tikai Latvijā vien

Pēc iepazīšanās ar Pietiek publikācijām par to, kā Latvijas devītais bagātākais cilvēks beidzot ir atvēlējis finanšu līdzekļus, lai viņa...

Foto

Ierēdņu nekompetence vai apzināta atsevišķu uzņēmumu lobēšana?

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi Ministru kabinetā apstiprināšanai noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa...

Foto

Jaunie mežu ciršanas plāni: likumdošana kā loģikas kļūda

Viens no politiķu lielākajiem riskiem ir nonākšana apkaunojošās situācijās, kurās jācenšas paskaidrot neiespējama saikne – starp savu rīcību...

Foto

Šis ir vēsturisks brīdis ar unikālu iespēju beidzot atrisināt OIK sakārtošanas jautājumu

Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācija (turpmāk–LAEF) jau 2017.gada maijā Ekonomikas ministrijā (turpmāk-EM) tika iepazīstināta ar...

Foto

Par sabiedriskā radio šefa meklēšanu un žurnālistikas “produkta” kvalitātes izpratni

Šajās dienās kārtējās komisijas atkal Rīgā gatavos kandidātus Latvijas vecākā (joprojām dzīvā) masmedija ar nosaukumu “Latvijas...

Foto

Tautas politiskā apziņa: faktori un tehnoloģijas

Tautas politisko apziņu nosaka tautas nacionālais raksturs jeb, svešvārdā izsakoties, mentalitāte – atsevišķam cilvēkam vai cilvēku kopai (tautai) raksturīgs domāšanas...

Foto

„Uzņēmējs” Skudra un viņa blēža loģika

Ar interesi iepazinos ar portālā publicēto rakstu, ko parakstījis bēdīgi slavenais „uzņēmējs”, kādreizējais bankas izsūtāmais zēns Uldis Skudra, kurš pēdējos...

Foto

Latvijā reiderismu piesedz tiesībsargājošās institūcijas

Jau kopš 2013. gada ilgst mērķtiecīgi uzbrukumi no Gulama Mohammada Gulami grupas puses. Ir pamats uzskatīt, ka viņa interesēs darbojas arī...

Foto

Mēs jaunu pasauli sev celsim. Jau atkal

Brīdi pēc Šarlotesvilles notikumiem sociālos medijus pāršalca skandaloza ziņa par it kā kādai Sorosa finansētai antifa aktīvistu grupai piederošu Evergreen koledžas (ASV) kampusā...

Foto

Aicinām Veselības ministriju izbeigt pacientu mānīšanu

Iekaisīgu zarnu slimību un psoriāzes pacienti aicina Veselības ministriju izbeigt pacientu mānīšanu un beidzot nodrošināt efektīvu medikamentu pieejamību....

Foto

Kāda ir Saeimas atbildība?

Latvijas attīstība pēdējos 27 gados liecina, ka Satversmē rakstītās normas ir tikai deklaratīvas un iedzīvotāji - tauta tiek vērtēta zemāk par slaucamu...

Foto

Autoratlīdzība ir jāmaksā. Aicinājums Latvijas autoriem

Latvijas Rakstnieku savienības vārdā aicinu Latvijas rakstošos autorus rūpīgi izvērtēt dažādu projektu vadītāju (tostarp tādu, kas pārstāv Latvijas Republikas uzņēmējus,...

Foto

Muhameda portrets

Ceturtdien, 17.augustā Katalonijas pilsētā Barselonā musulmaņi pastrādāja kārtējo teroraktu, ar automobili ietriecoties cilvēkos un laupot 14 nevainīgas dzīvības, tostarp diviem maziem bērniem atņemot tēvu. Nākamajā dienā...

Foto

Motivācija celt labklājību vai ņemt kukuli?

Latvijas attīstību kavē tas, ka cilvēkiem, kam esam uzticējuši attīstīt mūsu valsti, nav patiesas motivācijas to darīt, izņemot politisko atbildību....

Foto

Valstiskuma metabolisms un kultūras liekulība

2017.gada vasarā „Rīdzenes sarunas” sašūpoja latviešu vislielāko politisko grēku – LR krimināli oligarhisko valsts iekārtu. Tika sašūpots valstiskums visaugstākajā līmenī. Tāpēc pret...

Foto

Par manis paša kļūdām es pats esmu maksājis, maksāju un turpināšu maksāt

Te manas pārdomas, kuras rakstīju reiz, kad pēc kārtējās, enerģētiski, intelektuāli un sirdsgudri piesātinātās...

Foto

Ašeradens būs īstais

Labdien, biedri un atbalstītāji, visi. kam rūp tiesiska, latviska un eiropeiska Latvija! Šajā sestdienā mēs sanāksim kopā. lai lemtu par mūsu partijas nākotni,...

Foto

Atklāta vēstule Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātam Andrejam Judinam

Latvijas Republikas 12. Saeimas 2017. gada 21. jūlija ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums ar nosaukumu “Par valsts...

Foto

Latvijas attīstība Šveika garā jeb ķemertiņu reģistram būt

Brīdināts, ka pēc likuma par šķiņķa zādzību pienākas sods no 6 mēnešiem līdz 20 gadiem, krietnais kareivis Šveiks...

Foto

SS.LV un VID strīds parāda, ka dzīvojam represīvā valstī

Šodien Cīrules kundze LTV paziņoja, ka strīds starp VID un SS.lv esot pievērsis uzmanību tam, vai būt...

Foto

Haltūra, ko veselības ministre Čakša sauc par likumprojektu un kas Kučinskim šķiet derīga

Lai novērstu uzmanību no veselības aprūpes pamatproblēmām – mediķu streika, zemas efektivitātes un...

Foto

Nevajag eksperimentēt ar sešgadniekiem

Laikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija gatavo apjomīgu nozares reformu, kas skar dažādus būtiskus jautājumus, tostarp t.s. sešgadnieku jautājumu, jāatceras, ka mēģinājumi...

Foto

Par "iztīrīto" Nacionālo mākslas muzeju un elitāri politisko kroni

Pēc ilgstošas rekonstrukcijas 2016. gadā vasaras sākumā cilvēku apskatei tika atvērts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ar...

Foto

Par valsts un pašvaldību amatpersonu elektroniskās sarakstes atbilstību likumam

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības un...

Foto

Papildizglītības un katalizatora izpalīdzība

Tagadnes politiķu intelektuālā potenciāla objektīvs vērtējums nav sasniedzams bez jaunām zināšanām. Tas pavēloši attiecas uz LR politiķu vērtējumu. LR politisko kadru analītika...

Foto

Piespiedu noma: diena, kad es atguvu ticību taisnīgai tiesai

Lai cik tiesas neatkarīgas, likums nemainās no tā, kura tiesa to piemēro. It kā ābeces patiesība. Nesen...

Foto

Mums Molotova – Ribentropa pakta sekas ir jālikvidē pilnībā

Darbu ir sākusi Saeimas izmeklēšanas komisija, kam būtu jāvērtē oligarhu sarunas un lietas izmeklēšanas izčākstēšanas iemesli. Taču...

Foto

Kaimiņš "sēž, vēro un neko nelaiž uz āru"

Pietiek lasītāji pēdējā laikā interesējušies – kur pēc pašvaldību vēlēšanu iznākuma esot pazudis latvju tautas interešu pēdējais aizstāvis...

Foto

Mīti un patiesība par „Lidl” jaunajām darbavietām un zemajām cenām

Latvijā Lidl ienākšana mazumtirdzniecības segmentā sākusies ar ceļa izzāģēšanu – slepenības aura ap Rīgas mikrorajonā Purvciemā gaidāmo koku...

Foto

SS.LV ir mūsu sabiedrības un ēnu ekonomikas spogulis

Es neaizstāvu Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par izvēlēto problēmas risināšanas formu, jo uzskatu, ka bija un ir citi...

Foto

Ēēēēēēēēēēē...

Man nudien nebija nodoma divas dienas pēc kārtas izteikties par vienu un to pašu tēmu, taču pašreizējās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ilzes Cīrules pirmdienas...