Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā
Foto

Par Valsts policijas amatpersonu rīcību

Rihards Kozlovskis, iekšlietu ministrs
29.10.2014.
Komentāri (15)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Iekšlietu ministrijā šā gada 16.septembrī tika saņemts Jūsu iesniegums ar lūgumu sniegt skaidrojumu par Valsts policijas amatpersonu rīcību gadījumos, kad operatīvais transportlīdzeklis pārkāpj atļauto braukšanas ātrumu, tādējādi apdraudot ceļu satiksmes drošību.

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, vispirms vēlos norādīt, ka gan Iekšlietu ministrija, kas ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ceļu satiksmes uzraudzības politikas īstenošanā, gan arī Valsts policija, kura šo uzraudzību nodrošina praksē, pilnībā apzinās, ka nav pieļaujamas nekādas atkāpes no Ceļu satiksmes noteikumu prasību ievērošanas, tai skaitā attiecībā uz operatīvo transportlīdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē. Savukārt atbildot uz Jūsu iesniegumu jau pēc būtības, informēju, ka Iekšlietu ministrijā tika veikta Valsts policijas amatpersonu iespējamās rīcības izvērtēšana, analizējot vairākos ārējos normatīvajos aktos, kā arī Valsts policijas iekšējos normatīvajos aktos ietverto regulējumu par operatīvajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā to dalības ceļu satiksmē uzraudzību. Valsts policijas amatpersonu iespējamās rīcības izvērtēšanā tika iesaistītas arī Valsts policijas vadošās amatpersonas, kurām tika norādīts uz nepieciešamību veikt regulāru izskaidrojošo darbu ar padoto personālu, tādējādi nodrošinot tiesību normu tiesisku interpretāciju un pareizu to piemērošanu.

Taču, lai konstatētu, kādai atbilstoši ārējos un iekšējos normatīvajos aktos ietvertajam regulējumam tad būtu jābūt Valsts policijas amatpersonu faktiskajai rīcībai attiecībā uz operatīvo transportlīdzekļu dalības ceļu satiksmē uzraudzību, nepieciešams precīzi identificēt, kādos gadījumos transportlīdzeklis vispār ir atzīstams par operatīvo transportlīdzekli, kādos gadījumos (kādu uzdevumu izpildē) operatīvo transportlīdzekli drīkst izmantot, un kādas prasības ir izvirzītas šo transportlīdzekļu vadītājiem. Vienlaikus nepieciešams identificēt, vai ārējos normatīvajos aktos operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem nav nostiprinātas kādas īpašas tiesības, nodrošinot operatīvo transportlīdzekļu dalību ceļu satiksmē.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1.panta 15.punktu operatīvais transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar iedegtu mirgojošu zilu vai zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu. Tātad, lai transportlīdzekli atzītu par operatīvo transportlīdzekli, svarīgi ir divi nosacījumi: 1) konkrētam transportlīdzeklim ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss; 2) šādam transportlīdzeklim, tam piedaloties ceļu satiksmē, vienlaikus ir ieslēgts gan atbilstošs gaismas signāls, gan speciāls skaņas signāls. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 17.pantu operatīvos transportlīdzekļus ir tiesības lietot juridiskajām personām, kuru sarakstu, kā arī operatīvo transportlīdzekļu izmantošanas kārtību apstiprina Ministru kabinets. Operatīvie transportlīdzekļi jāapzīmē un jāaprīko atbilstoši Latvijas Republikā obligāto standartu prasībām. Savukārt kārtību, kādā transportlīdzekļiem tiek piešķirts operatīvo transportlīdzekļu statuss nosaka Ministru kabineta 1999.gada 1.augusta noteikumi Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem" (turpmāk - MK noteikumi Nr.304). Minētajos MK noteikumos Nr.304 sniegts operatīvo transportlīdzekļu iedalījums pēc to izmantošanas veida, noteikta operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanas kārtība, sniegts to juridisko personu uzskaitījums, kurām ir tiesības lietot operatīvos transportlīdzekļus, kā arī noteikta operatīvo transportlīdzekļu izmantošanas kārtība.

Savukārt gadījumus, kad operatīvais transportlīdzeklis drīkst piedalīties ceļu satiksmē, nosaka Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr.571). Proti, minēto MK noteikumu Nr.571 42.punkts paredz operatīvo transportlīdzekļu izmantošanu tikai pildot neatliekamus dienesta pienākumus, lai: 1) glābtu cilvēka dzīvību, materiālās vērtības vai novērstu personai smagus veselības traucējumus un kaitējumu videi; 2) novērstu draudus sabiedriskajai drošībai un kārtībai (arī braucot uz noziedzīga nodarījuma (notikuma) vietu); 3) sekotu no operatīvā transportlīdzekļa bēgošai personai; 4) pārvadātu materiālās vērtības sevišķi lielos apmēros; 5) pavadītu citus transportlīdzekļus (kolonnas); 6) nodrošinātu aizsargājamās amatpersonas drošu un netraucētu pārvietošanos.

Attiecībā uz operatīvā transportlīdzekļa vadītajiem ārējos normatīvajos aktos ir noteiktas vairākas prasības. Piemēram, saskaņā ar MK noteikumu Nr.304 14.punktu par operatīvā transportlīdzekļa vadītāju drīkst būt persona, kurai ir atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība un vismaz tiīs gadus ilgs attiecīgajai kategorijai atbilstošā transportlīdzekļa vadītāja stāžs. Bet MK noteikumu Nr.571 43.punkta otrajā teikumā operatīvā transportlīdzekļa vadītājam ir noteikts pienākums, piedaloties ceļu satiksmē, darīt visu iespējamo, lai tiktu garantēta ceļu satiksmes drošība. Tātad minētās tiesību normas tieši operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem salīdzinājumā ar citu transportlīdzekļu vadītājiem izvirza paaugstinātas prasības attiecībā uz tiem nepieciešamo kvalifikāciju un transportlīdzekļu vadīšanas pieredzi, kā arī nosaka paaugstinātu atbildību attiecībā uz ceļu satiksmes drošības garantēšanu.

Savukārt MK noteikumu Nr.571 43.punkta pirmajā teikumā ir noteiktas tiesības operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem, nodrošinot šo transportlīdzekļu dalību ceļu satiksmē. Proti MK noteikumu Nr.571 42.punktā minētajos gadījumos (pildot neatliekamus dienesta pienākumus) operatīvo transportlīdzekļu vadītāji drīkst neievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības, izņemot šo noteikumu 35.punktā, 39.1., 39.2., 39.3., 39.4., 39.5., 39.6. un 39.7. apakšpunktā un 50.punktā minētās prasības un prasības, kas tiek noteiktas ar satiksmes regulētāja signāliem. Tātad minētā tiesību norma nosaka tās Ceļu satiksmes noteikumu prasības, kuras operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem jāievēro obligāti, vienlaikus dodot tiesības atkāpties no citām Ceļu satiksmes noteikumos transportlīdzekļu vadītājiem noteiktām prasībām. Līdz ar to secināms, ka, ņemot vērā ārējos normatīvajos aktos attiecībā uz operatīvo transportlīdzekļu izmantošanu nostiprināto obligāti ievērojamo nosacījumu kopumu, kura mērķis ir garantēt ceļu satiksmes dalībnieku drošību, ārējos normatīvajos aktos ir nostiprinātas arī ekskluzīvas tiesības operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem, kas ņemamas vērā, Vērtējot Valsts policijas amatpersonu iespējamo rīcību, tām veicot operatīvo transportlīdzekļu dalības ceļu satiksmē uzraudzību.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.304 16.punktu, ja attiecīgās institūcijas izmanto operatīvos transportlīdzekļus, to vadītāji norīko atbildīgo amatpersonu, kura kontrolē operatīvo transportlīdzekļu izmantošanu. Minētā amatpersona ir atbildīga par to, lai šie transportlīdzekļi tiktu izmantoti par operatīvajiem transportlīdzekļiem tikai MK noteikumos Nr.304 un MK noteikumos Nr.571 minētajos gadījumos. Savukārt MK noteikumu Nr.304 17.punkts paredz, ka Valsts policijai ir tiesības pieprasīt no attiecīgām institūcijām rakstisku informāciju par to, vai operatīvo transportlīdzekļu izmantošana attiecīgajā laikā un vietā atbilst MK noteikumiem Nr.304 un MK noteikumiem Nr.571. Bet, ja, izmantojot operatīvo transportlīdzekli, ir pārkāptas MK noteikumu Nr.304 un MK noteikumu Nr.571 prasības, vainīgā persona saucama pie likumā noteiktās atbildības. Tātad minētās tiesību normas paredz, ka pamatā atbildīga par operatīvo transportlīdzekļu pareizu izmantošanu ir attiecīgā institūcija, kura operatīvo transportlīdzekli izmanto neatliekamu dienesta pienākumu izpildē. Tai ir pienākums veikt nepieciešamos iekšējās kontroles pasākumus, lai nodrošinātu operatīvo transportlīdzekļu izmantošanu atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Savukārt Valsts policijai ārējos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības veikt uzraudzību attiecībā uz operatīvo transportlīdzekļu izmantošanu, proti, situācijās, kad ir pamatotas aizdomas par operatīvo transportlīdzekļu nepamatotu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktām prasībām neatbilstošu operatīvo transportlīdzekļu izmantošanu, pieprasīt no konkrētās institūcijas attiecīgu informāciju, un gadījumos, kad šīs aizdomas ir apstiprinājušās saukt operatīvā transportlīdzekļa vadītāju pie administratīvās atbildības, piemēram, par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.16panta pirmajā daļā paredzētā pārkāpuma izdarīšanu.

Savukārt veicot Valsts policijas iekšējos normatīvajos aktos ietvertā regulējuma izvērtēšanu tika konstatēts, ka tajos operatīvo transportlīdzekļu dalības ceļu satiksmē uzraudzība atsevišķi nav regulēta. Vienīgi Valsts policijas 2010.gada 22.februāra noteikumu Nr.5 "Dienesta pienākumu izpildes organizācija un kontrole sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā" 75.1.apakšpunktā ir noteikts aizliegums Valsts policijas amatpersonām apturēt operatīvo transportlīdzekli, izņemot gadījumu, kad ir informācija par šī transportlīdzekļa nolaupīšanu vai izmantošanu noziedzīga nodarījuma veikšanā, negadījuma vietas atstāšanu vai ir pamatotas aizdomas par tā vadīšanu alkoholisko, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Šāds Valsts policijas iekšējais regulējums pilnībā atbilst ārējos normatīvajos aktos ietvertajam regulējumam, kas pēc būtības paredz Valsts policijas neiejaukšanos citu institūciju (piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta u.t.t.) darbībā, tām ikdienā nodrošinot neatliekamu dienesta uzdevumu izpildi.

Tādējādi Iekšlietu ministrijā veiktās Valsts policijas amatpersonu iespējamās rīcības izvērtēšanas rezultātā tika konstatēts, ka ārējos normatīvajos aktos operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem īpaši steidzamos neatliekamu dienesta uzdevumu izpildes gadījumos ir piešķirtas tiesības atkāpties no vispārējām Ceļu satiksmes noteikumu prasībām. No minētā secināms, ka Valsts policijas amatpersonām, veicot operatīvo transportlīdzekļu dalības ceļu satiksmē uzraudzību, nav pamata aizkavēt operatīvo transportlīdzekļu pārvietošanos, jo atļautā braukšanas ātruma neievērošana pati par sevi nav uzskatāma par operatīvā transportlīdzekļa vadītāja izdarītu pārkāpumu. Taču tas neizslēdz Valsts policijas amatpersonu tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā fiksēt konkrēto situāciju un pieprasīt attiecīgās institūcijas vadītājam informāciju par operatīvā transportlīdzekļa izmantošanas pamatotību, bet pārkāpuma konstatēšanas gadījumā saukt operatīvā transportlīdzekļa vadītāju pie administratīvās atbildības.

Novērtē šo rakstu:

36
4

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Kāda ir Saeimas atbildība?

FotoLatvijas attīstība pēdējos 27 gados liecina, ka Satversmē rakstītās normas ir tikai deklaratīvas un iedzīvotāji - tauta tiek vērtēta zemāk par slaucamu govi.
Lasīt visu...

18

Autoratlīdzība ir jāmaksā. Aicinājums Latvijas autoriem

FotoLatvijas Rakstnieku savienības vārdā aicinu Latvijas rakstošos autorus rūpīgi izvērtēt dažādu projektu vadītāju (tostarp tādu, kas pārstāv Latvijas Republikas uzņēmējus, valsts un pašvaldības iestādes) piedāvājumus izdot darbus Latvijā un ārvalstīs. Lai cik cēla ir ideja, nav iedomājama situācija, ka autors par sava darba publicēšanu nesaņem nekādu autoratlīdzību. Arī tad ja, projektu vadītāji apelē pie autora patriotisma jūtām un runā par Latvijas 100. jubileju.
Lasīt visu...

21

Muhameda portrets

FotoCeturtdien, 17.augustā Katalonijas pilsētā Barselonā musulmaņi pastrādāja kārtējo teroraktu, ar automobili ietriecoties cilvēkos un laupot 14 nevainīgas dzīvības, tostarp diviem maziem bērniem atņemot tēvu. Nākamajā dienā Somijas pilsētā Turku marokāņu musulmanis ar nazi nodūra divus cilvēkus. Vēl kaut kas notika Diseldorfā, Vācijā, bet par to nav skaidras informācijas.
Lasīt visu...

21

Motivācija celt labklājību vai ņemt kukuli?

FotoLatvijas attīstību kavē tas, ka cilvēkiem, kam esam uzticējuši attīstīt mūsu valsti, nav patiesas motivācijas to darīt, izņemot politisko atbildību. Pašvaldību un valsts atbildīgās amatpersonas saņem atalgojumu, kas nav atkarīgs no viņu darba rezultātiem – padarītā vai nepadarītā.
Lasīt visu...

21

Valstiskuma metabolisms un kultūras liekulība

Foto2017.gada vasarā „Rīdzenes sarunas” sašūpoja latviešu vislielāko politisko grēku – LR krimināli oligarhisko valsts iekārtu. Tika sašūpots valstiskums visaugstākajā līmenī. Tāpēc pret “Rīdzenes sarunām” ir jāizturas ļoti nopietni. Patiesībā ir jāizturas maksimāli nopietni. Latvijas Republikā nekas nopietnāks vairs nevar būt. “Rīdzenes sarunas” attiecas uz LR valsts iekārtu. Tātad attiecas uz valsts pamatiem, valstiskuma pamatformu, valsts pastāvēšanas visbūtiskākajiem nosacījumiem. Valsts iekārta vitāli skar katru pavalstnieku, kura apziņā valsts figurē kā dzīves nepieciešamība, dzīves garants, dzīves patrons, dzīves lepnums.
Lasīt visu...

12

Par manis paša kļūdām es pats esmu maksājis, maksāju un turpināšu maksāt

FotoTe manas pārdomas, kuras rakstīju reiz, kad pēc kārtējās, enerģētiski, intelektuāli un sirdsgudri piesātinātās intervijas (ja nemaldos - tā bija nra.lv) komentāros un citur soctīklos tika „apd...ts” Ēriks Stendzenieks.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Ašeradens būs īstais

Labdien, biedri un atbalstītāji, visi. kam rūp tiesiska, latviska un eiropeiska Latvija! Šajā sestdienā mēs sanāksim kopā. lai lemtu par mūsu partijas nākotni,...

Foto

Atklāta vēstule Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātam Andrejam Judinam

Latvijas Republikas 12. Saeimas 2017. gada 21. jūlija ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums ar nosaukumu “Par valsts...

Foto

Latvijas attīstība Šveika garā jeb ķemertiņu reģistram būt

Brīdināts, ka pēc likuma par šķiņķa zādzību pienākas sods no 6 mēnešiem līdz 20 gadiem, krietnais kareivis Šveiks...

Foto

SS.LV un VID strīds parāda, ka dzīvojam represīvā valstī

Šodien Cīrules kundze LTV paziņoja, ka strīds starp VID un SS.lv esot pievērsis uzmanību tam, vai būt...

Foto

Haltūra, ko veselības ministre Čakša sauc par likumprojektu un kas Kučinskim šķiet derīga

Lai novērstu uzmanību no veselības aprūpes pamatproblēmām – mediķu streika, zemas efektivitātes un...

Foto

Nevajag eksperimentēt ar sešgadniekiem

Laikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija gatavo apjomīgu nozares reformu, kas skar dažādus būtiskus jautājumus, tostarp t.s. sešgadnieku jautājumu, jāatceras, ka mēģinājumi...

Foto

Par "iztīrīto" Nacionālo mākslas muzeju un elitāri politisko kroni

Pēc ilgstošas rekonstrukcijas 2016. gadā vasaras sākumā cilvēku apskatei tika atvērts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ar...

Foto

Par valsts un pašvaldību amatpersonu elektroniskās sarakstes atbilstību likumam

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības un...

Foto

Papildizglītības un katalizatora izpalīdzība

Tagadnes politiķu intelektuālā potenciāla objektīvs vērtējums nav sasniedzams bez jaunām zināšanām. Tas pavēloši attiecas uz LR politiķu vērtējumu. LR politisko kadru analītika...

Foto

Piespiedu noma: diena, kad es atguvu ticību taisnīgai tiesai

Lai cik tiesas neatkarīgas, likums nemainās no tā, kura tiesa to piemēro. It kā ābeces patiesība. Nesen...

Foto

Mums Molotova – Ribentropa pakta sekas ir jālikvidē pilnībā

Darbu ir sākusi Saeimas izmeklēšanas komisija, kam būtu jāvērtē oligarhu sarunas un lietas izmeklēšanas izčākstēšanas iemesli. Taču...

Foto

Kaimiņš "sēž, vēro un neko nelaiž uz āru"

Pietiek lasītāji pēdējā laikā interesējušies – kur pēc pašvaldību vēlēšanu iznākuma esot pazudis latvju tautas interešu pēdējais aizstāvis...

Foto

Mīti un patiesība par „Lidl” jaunajām darbavietām un zemajām cenām

Latvijā Lidl ienākšana mazumtirdzniecības segmentā sākusies ar ceļa izzāģēšanu – slepenības aura ap Rīgas mikrorajonā Purvciemā gaidāmo koku...

Foto

SS.LV ir mūsu sabiedrības un ēnu ekonomikas spogulis

Es neaizstāvu Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par izvēlēto problēmas risināšanas formu, jo uzskatu, ka bija un ir citi...

Foto

Ēēēēēēēēēēē...

Man nudien nebija nodoma divas dienas pēc kārtas izteikties par vienu un to pašu tēmu, taču pašreizējās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ilzes Cīrules pirmdienas...

Foto

Kāpēc SS.LV nav konkurentu

Pateicoties nesenajām* sludinājumu izvietošanas cenu izmaiņām portālā ss.lv, sabiedrībā uzvirmoja kārtējais nepatikas vilnis pret šo interneta resursu - sak’ dzēšot sludinājumus, neatbildot...

Foto

Prezidenta kungs, vai, runājot par oligarhiem un to sarunām, jūs domājāt arī mani?

Augsti godātais Prezidenta kungs! Preses brīfingā pēc Nacionālās drošības padomes sēdes šā gada...

Foto

Prezidentam jārīkojas! Nepārdomātā akcīze degvielai vājinās Latvijas ekonomiku

Biedrība "Baltijas asociācija - Transports un Loģistika" (BATL) vērsusies pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa ar lūgumu izmantot LR...

Foto

Ss.lv un VID stāsts – speciāli advokātu madāmām, sektantiem no sabiedriskā radio un citiem "tiesiskās valsts" cienītājiem

Nu jau pat advokātu madāmas – mājsaimnieces ir iesaistījušās...

Foto

Kondora lidojums jeb jēru skaitīšana: par zīmoliem un tirgus pārdali

Ziemas miegā iztraucēts lācis ir bīstams, mēdzot uzbrukt pat cilvēkiem. Politiķiem savukārt pagulēšanai atvēlēts laiciņš pēc...

Foto

Sabiedrības līderu piemiņai

Džeka Londona stāstā Baltais Ilknis ir aprakstīta likumsakarība, kas valda suņu barā. Līderis vienmēr ir jāliek pajūga priekšgalā, jo pārējie suņi, redzot bēgošo līderi, centīsies...

Foto

„Cant” latviskajā vidē jeb meli ar tīru sirdsapziņu

Angļu valodā ir divi vārdi „cant”. Tie ir homonīmi – vienādi rakstāmi un vienādi izrunājami vārdi ar atšķirīgu...

Foto

Neizskatās, ka valstī kāds domātu par eksistenciālajiem jautājumiem

Tas, ka Latvija joprojām ir viena no nabadzīgākajām ES valstīm, nav nekāds jaunums. To raksturo dažādi rādītāji. Viens...

Foto

Mēs varam, bet – nezinām vai negribam?

Bieži tiek spriests, cik labi ir sakārtotajā un turīgajā Vācijā, Lielbritānijā, ASV... Taču latvieši negrib saprast, ka turienes iedzīvotāji...

Foto

Uz 73 valsts auto - 4 apkopēji ar 1000 eiro algu, 2 ēdināšanas speciālisti, medicīnas speciālists, 8 dežuranti...

Medijos publicētas vairākas ziņas ar skaļiem virsrakstiem „Atsakoties...

Foto

Par likumprojektu "Dzīvojamo telpu īres likums"

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par līdzdalības iespējām likumprojekta izstrādes procesā, biedrības “NĪSA, Nekustamā īpašuma...

Foto

Veselības ministrija šobrīd cenšas sarīdīt trīs lielākās ārstu grupas

Ģimenes ārstu temats nav bijis ilggadējam publicistikas flagmanim Dainim Lemešonokam īsti mīļš, radot iespaidu, ka kāds autora...

Foto

Cik partiju Kučinska koalīcijā? Vienpadsmit plus bezpartijiskie

Šovakar LTV Ministru prezidents pats īsti nevarēja pateikt, cik partiju tad ir viņa koalīcijā. Vēlos viest skaidrību. Zināms, ka...

Foto

Ceturtā atmoda. Mosties vai zust

Trešā atmoda atjaunoja neatkarību, taču netika atjaunota 18. novembra Latvija. Tika radīts hibrīds - tapa 4. maija republika, apvienojot padomju laika...

Foto

Seši blēdīgi leftistu koncepti, kas pretendē būt pozitīvi

Leftisms savā būtībā ir konfliktus ģenerējošs. Tas vienmēr nostājas pret pastāvošo lietu kārtību. Savā agrīnā posmā tas maskēja...

Foto

Tautas politiskā apziņa: realitāte, mīmikrija, dresūra

Latvijā regulāri atskan politiski loģiskā prasība atļaut latviešu tautai vēlēt Valsts prezidentu. Regularitāti (reizi četros gados) nosaka Valsts prezidenta vēlēšanas....

Foto

Jautājums par sešgadniekiem skolās IZM dienaskārtībā ir jau 20 gadus

Jūlijā plašsaziņas līdzekļos atkal aktualizējās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzītā reforma, kas paredz vairākas izmaiņas,...

Foto

Ģimenes ārsti paši sevi gāž no pjedestāla

Ģimenes ārstu streiks ir nolemts sakāvei, jo tam nav morāla atbalsta sabiedrībā. Valsts vara viņus spēj ne tikai uzveikt,...

Foto

Mēs esam PAR

Mēs esam par Latviju, kura ir iespēja visiem. Mēs esam par brīvu cilvēku. Mēs ticam ikviena cilvēka tiesībām izdarīt savas izvēles un atbildībai...

Foto

Jebkurā civilizētā valstī tādai Čakšai sen būtu bijis jāatkāpjas

Veselības ministre Anda Čakša nebeidz izbrīnīt. Ne velti, stājoties amatā sevi dēvēja par krīzes menedžeri un izcilu...

Foto

Kučinska kungs, Jūsu pasaulē nav mazā Ivana, kas vientulībā nomirst mežā

Augsti godātais Ministru prezidenta kungs Māri Kučinski! Iespējams, ka mēs dzīvojam divās dažādās un ļoti...

Foto

Skarba replika par PVN un tiesām

Ar tiesisku valsti katrs var saprast ko citu – citam tā ir pārliecība, ka par katru noziegumu katrs noziedznieks tiks...

Foto

Atklāta vēstule – iesniegums par padomju tiesību doktrīnai tipisku principu ietveršanu ārstu sertifikācijas procesa pārraudzībā

Iesniedzējs atgādina, ka iepriekšējā sarakstē jau tika informējis Ministru prezidentu un...

Foto

Par dalītā īpašuma neatbilstību LR Satversmei: faktiski atjaunotas feodālās privilēģijas un likvidēta demokrātija

Tiesiskais pamats dalītā īpašuma radīšanai Latvijas pilsētās tika izveidots 1991. gada 20. novembrī,...

Foto

Tāda ir bijusi un ir tā sauktā politiskā NEgriba

Garāmejot kārtējo reizi uzmetu aci nu jau vairāk nekā 20 gadu gaitā savāktajai DVD kolekcijai (lauvas tiesa...

Foto

...

Foto

Kleptomānijas cēlonis

Retrospektīvi izzinoša ekskursija uz lietišķo pierādījumu muzeju nav vajadzīga. Nav vajadzīgs intelektuālais reids aizvadīto 27 gadu vēsturē. Latvijas Republika kā krimināla valsts ar ideālu...

Foto

Mēs atsakāmies no savas valsts, atstājot to neliešu bariņa rokās

Atbilstoši oficiālajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017. gada janvārī Latvijā dzīvoja 1 miljons 953 tūkstoši cilvēku....

Foto

“Nodokļu reforma” - kas tiek noklusēts

Daudz piesauktā un plaši aprunātā, bet patiesībā reti kuram zināmā “nodokļu reforma” nu ir ieguvusi daudz maz konkrētus apveidus. Un,...

Foto

Ģimenes ārsti dara pareizi, ka netic Čakšas tukšajiem „solījumiem”

Jau ilgāk nekā divas nedēļas valstī notiek ģimenes ārstu streiks. Taču nekas neliecina, ka tiks panākta vienošanās...

Foto

Atklāta vēstule valdošajai koalīcijai: IZM reforma – nodomi labi, bet izpildījums vājš

Augsti godājamais Ministru prezidenta kungs, Saeimas cienījamie frakciju vadītāji, pagājušajā nedēļā medijos atkal aktualizējās...

Foto

Latvijas sabiedrisko mediju "caurās mucas" svētās dusmas

Cēlonis melodramatiskajam sašutumam, kādā Latvijas Radio (LR) darbinieki izteica neuzticību Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) un tās loceklim...

Foto

VID Cīrule „atbild” pavāram Dreibantam

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule pavāram Ērikam Dreibantam nosūtījusi to, ko pati uzskata par atbildēm uz viņa atklātajā vēstulē...

Foto

Tumsonība Īvāna gaumē

Neesmu vegāns, pat veģetārietis ne tuvu ne. Dzīvnieki nav sveši, jau kopš bērnības mūsu vai vismaz radu mājās ir bijis kāds "kustonis", arī...

Foto

Ēnu ekonomikas process sākas tad, kad VID martā bloķē restorāna bankas kontu par 2000 eiro nodokļu parādu...

Nesen no Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) saņēmu...

Foto

Laikmeta ainiņas: futbols un nacionālisms - I

1989. gada 21. jūnija rītā pie Satekles ielas stāvvietas piebrauca tumši sarkans Ikarus autobuss. Ar tūrisma firmas Inturist atbalstu devāmies ceļojumā, kura galamērķis...

Foto

Mēs esam slikti saimnieki savā zemē

Tautieši, nevairosim sabiedrībā naidu un haosu, negānīsim deputātus un valdību, ka tā neprot vadīt valsti. Politiķi, kam ir uzticēta Latvijas...

Foto

Pa dibenu vai pa purnu

Vai nesen publicētās sarunas, kurās politiskie līderi apspriež procesus valstī, kārto lietas, mēģina slēpt iespējamus likumpārkāpumus un pakļaut medijus, raisa izbrīnu?...

Foto

NEPLP lēmums par „Pieci.lv” hibrīdkara apstākļos ir nacionālās drošības apdraudējums

Latvijas Radio darbinieki kategoriski noraida un iebilst pret pagājušajā nedēļā medijos publicēto informāciju („Diena” 07.07.2017. „Lielās...

Foto

Otrā atklātā vēstule ģenerālprokuroram Kalnmeieram un citām augstākajām valsts amatpersonām

Vai es varu lūgt jūsu uzmanību beidzot mani sadzirdēt? Zinot to, cik aizņemti jūs esat, man...

Foto

Oligarhija: kastas ģenēze un kastas misija

Latvijā drīkst nerunāt par galveno. Latvieši drīkst neapspriest galveno. Latviešiem tas ir piedodami, jo bez šīs spējas neapspriest galveno nav...

Foto

Manifests – ir laiks aizstāvēt Latviju, tautu un Satversmi

1918. gada 18. novembrī Latvijas tauta dibināja brīvu un demokrātisku valsti. Latvijas Republikas Satversmē pirmie divi panti...

Foto

Par Jelgavas pašvaldības vadības patvaļīgo lēmumu

Mēs, Jelgavas 6. vidusskolas audzēkņu vecāki, vēršamies ar lūgumu atsaukties un nepalikt vienaldzīgiem pret, mūsuprāt, Jelgavas pašvaldības vadības vienpersonisko, diktatorisko...

Foto

Georga Isersona „Jaunās karadarbības formas” un latviešu valstsgriba

Turpinot par tēmu – pazīsti savu potenciālo ienaidnieku –, jau rakstīju par ģeniālo krievu militāro domātāju Jevgēņiju Mesneru, kura...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: demogrāfija

Uz Zemes ir gājušas bojā daudzas civilizācijas. Zinātne ir noskaidrojusi bojāejas galveno iemeslu. Tas ir civilizācijas iekšējais sabrukums. Katra civilizācija ir bijusi...

Foto

Daži mazemocionāli ideju zibšņi “oligarhu lietas” sakarā

Paklausījos, palasīju dažādus materiālus, kas publiskajā infotelpā pieejami biezā slānī. Pārdomas ir vairākas:...

Foto

Oligarhi, Šlesers un Baznīca

Vai atceramies, kas pirms 15 gadiem Ainaram Šleseram palīdzēja iegūt kāroto varu un deva iespējas piedalīties Latvijas īpašumu sadalē? Tās bija kristīgās...

Foto

Kā es sarakstījos ar „Labklājības” ministriju

Vēlos pastāstīt Pietiek lasītājiem, kā es mēģināju gūt kādu atsaucību no mūsu tā saucamās „Labklājības” ministrijas – un ko es...

Foto

Atmaskot "oligarhus" ir vitāli svarīgi, bet žurnālistikas standarti ir jāievēro

Latvijas Televīzijas komentārs par žurnāla "Ir" rakstu "Preses kastrēšana", kurā atspoguļotas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja...

Foto

Atklāta vēstule veselības ministrei Andai Čakšai

Piektdien, 30.jūnijā no Jums saņēmu bezpersonisku e-pastu, kas, kā saprotams, bija sūtīts daudziem un kurā Jūs mēģinājāt paskaidrot par Latvijas...

Foto

Ģimenes ārstu streiks, privātpersonu rīcība savu tiesību aizsardzībai

Pārdomas par ģimenes ārstu streiku: vai sabiedrība ir gatava ar aktīvu (uzsverot, aktīvu!) rīcību iesaistīties problēmu risināšanā? Diemžēl...

Foto

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju: labdien, Anda Čakša! Jūsu izmisuma pilnā vēstule ar tradicionālajiem politiķu solījumiem, kuriem neviens vairs...

Foto

Atklāta vēstule – atzinums par likumprojektu „Dzīvojamo telpu īres likums” un pieteikums līdzdalībai likumprojekta pilnveidošanai

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par...

Foto

Ekoloģiskā katastrofa Latvijas centrā

Ar šo rakstu gribu pavēstīt Jūrmalas bīstamo atkritumu degšanas seku mērogus. Pēc pieejamām ziņām, četrām mājsaimniecībām ir aizliegts lietot aku ūdeni. Tātad...