Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

Par Valsts policijas amatpersonu rīcību

Rihards Kozlovskis, iekšlietu ministrs
29.10.2014.
Komentāri (15)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Iekšlietu ministrijā šā gada 16.septembrī tika saņemts Jūsu iesniegums ar lūgumu sniegt skaidrojumu par Valsts policijas amatpersonu rīcību gadījumos, kad operatīvais transportlīdzeklis pārkāpj atļauto braukšanas ātrumu, tādējādi apdraudot ceļu satiksmes drošību.

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, vispirms vēlos norādīt, ka gan Iekšlietu ministrija, kas ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ceļu satiksmes uzraudzības politikas īstenošanā, gan arī Valsts policija, kura šo uzraudzību nodrošina praksē, pilnībā apzinās, ka nav pieļaujamas nekādas atkāpes no Ceļu satiksmes noteikumu prasību ievērošanas, tai skaitā attiecībā uz operatīvo transportlīdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē. Savukārt atbildot uz Jūsu iesniegumu jau pēc būtības, informēju, ka Iekšlietu ministrijā tika veikta Valsts policijas amatpersonu iespējamās rīcības izvērtēšana, analizējot vairākos ārējos normatīvajos aktos, kā arī Valsts policijas iekšējos normatīvajos aktos ietverto regulējumu par operatīvajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā to dalības ceļu satiksmē uzraudzību. Valsts policijas amatpersonu iespējamās rīcības izvērtēšanā tika iesaistītas arī Valsts policijas vadošās amatpersonas, kurām tika norādīts uz nepieciešamību veikt regulāru izskaidrojošo darbu ar padoto personālu, tādējādi nodrošinot tiesību normu tiesisku interpretāciju un pareizu to piemērošanu.

Taču, lai konstatētu, kādai atbilstoši ārējos un iekšējos normatīvajos aktos ietvertajam regulējumam tad būtu jābūt Valsts policijas amatpersonu faktiskajai rīcībai attiecībā uz operatīvo transportlīdzekļu dalības ceļu satiksmē uzraudzību, nepieciešams precīzi identificēt, kādos gadījumos transportlīdzeklis vispār ir atzīstams par operatīvo transportlīdzekli, kādos gadījumos (kādu uzdevumu izpildē) operatīvo transportlīdzekli drīkst izmantot, un kādas prasības ir izvirzītas šo transportlīdzekļu vadītājiem. Vienlaikus nepieciešams identificēt, vai ārējos normatīvajos aktos operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem nav nostiprinātas kādas īpašas tiesības, nodrošinot operatīvo transportlīdzekļu dalību ceļu satiksmē.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1.panta 15.punktu operatīvais transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar iedegtu mirgojošu zilu vai zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu. Tātad, lai transportlīdzekli atzītu par operatīvo transportlīdzekli, svarīgi ir divi nosacījumi: 1) konkrētam transportlīdzeklim ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss; 2) šādam transportlīdzeklim, tam piedaloties ceļu satiksmē, vienlaikus ir ieslēgts gan atbilstošs gaismas signāls, gan speciāls skaņas signāls. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 17.pantu operatīvos transportlīdzekļus ir tiesības lietot juridiskajām personām, kuru sarakstu, kā arī operatīvo transportlīdzekļu izmantošanas kārtību apstiprina Ministru kabinets. Operatīvie transportlīdzekļi jāapzīmē un jāaprīko atbilstoši Latvijas Republikā obligāto standartu prasībām. Savukārt kārtību, kādā transportlīdzekļiem tiek piešķirts operatīvo transportlīdzekļu statuss nosaka Ministru kabineta 1999.gada 1.augusta noteikumi Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem" (turpmāk - MK noteikumi Nr.304). Minētajos MK noteikumos Nr.304 sniegts operatīvo transportlīdzekļu iedalījums pēc to izmantošanas veida, noteikta operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanas kārtība, sniegts to juridisko personu uzskaitījums, kurām ir tiesības lietot operatīvos transportlīdzekļus, kā arī noteikta operatīvo transportlīdzekļu izmantošanas kārtība.

Savukārt gadījumus, kad operatīvais transportlīdzeklis drīkst piedalīties ceļu satiksmē, nosaka Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr.571). Proti, minēto MK noteikumu Nr.571 42.punkts paredz operatīvo transportlīdzekļu izmantošanu tikai pildot neatliekamus dienesta pienākumus, lai: 1) glābtu cilvēka dzīvību, materiālās vērtības vai novērstu personai smagus veselības traucējumus un kaitējumu videi; 2) novērstu draudus sabiedriskajai drošībai un kārtībai (arī braucot uz noziedzīga nodarījuma (notikuma) vietu); 3) sekotu no operatīvā transportlīdzekļa bēgošai personai; 4) pārvadātu materiālās vērtības sevišķi lielos apmēros; 5) pavadītu citus transportlīdzekļus (kolonnas); 6) nodrošinātu aizsargājamās amatpersonas drošu un netraucētu pārvietošanos.

Attiecībā uz operatīvā transportlīdzekļa vadītajiem ārējos normatīvajos aktos ir noteiktas vairākas prasības. Piemēram, saskaņā ar MK noteikumu Nr.304 14.punktu par operatīvā transportlīdzekļa vadītāju drīkst būt persona, kurai ir atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība un vismaz tiīs gadus ilgs attiecīgajai kategorijai atbilstošā transportlīdzekļa vadītāja stāžs. Bet MK noteikumu Nr.571 43.punkta otrajā teikumā operatīvā transportlīdzekļa vadītājam ir noteikts pienākums, piedaloties ceļu satiksmē, darīt visu iespējamo, lai tiktu garantēta ceļu satiksmes drošība. Tātad minētās tiesību normas tieši operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem salīdzinājumā ar citu transportlīdzekļu vadītājiem izvirza paaugstinātas prasības attiecībā uz tiem nepieciešamo kvalifikāciju un transportlīdzekļu vadīšanas pieredzi, kā arī nosaka paaugstinātu atbildību attiecībā uz ceļu satiksmes drošības garantēšanu.

Savukārt MK noteikumu Nr.571 43.punkta pirmajā teikumā ir noteiktas tiesības operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem, nodrošinot šo transportlīdzekļu dalību ceļu satiksmē. Proti MK noteikumu Nr.571 42.punktā minētajos gadījumos (pildot neatliekamus dienesta pienākumus) operatīvo transportlīdzekļu vadītāji drīkst neievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības, izņemot šo noteikumu 35.punktā, 39.1., 39.2., 39.3., 39.4., 39.5., 39.6. un 39.7. apakšpunktā un 50.punktā minētās prasības un prasības, kas tiek noteiktas ar satiksmes regulētāja signāliem. Tātad minētā tiesību norma nosaka tās Ceļu satiksmes noteikumu prasības, kuras operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem jāievēro obligāti, vienlaikus dodot tiesības atkāpties no citām Ceļu satiksmes noteikumos transportlīdzekļu vadītājiem noteiktām prasībām. Līdz ar to secināms, ka, ņemot vērā ārējos normatīvajos aktos attiecībā uz operatīvo transportlīdzekļu izmantošanu nostiprināto obligāti ievērojamo nosacījumu kopumu, kura mērķis ir garantēt ceļu satiksmes dalībnieku drošību, ārējos normatīvajos aktos ir nostiprinātas arī ekskluzīvas tiesības operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem, kas ņemamas vērā, Vērtējot Valsts policijas amatpersonu iespējamo rīcību, tām veicot operatīvo transportlīdzekļu dalības ceļu satiksmē uzraudzību.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.304 16.punktu, ja attiecīgās institūcijas izmanto operatīvos transportlīdzekļus, to vadītāji norīko atbildīgo amatpersonu, kura kontrolē operatīvo transportlīdzekļu izmantošanu. Minētā amatpersona ir atbildīga par to, lai šie transportlīdzekļi tiktu izmantoti par operatīvajiem transportlīdzekļiem tikai MK noteikumos Nr.304 un MK noteikumos Nr.571 minētajos gadījumos. Savukārt MK noteikumu Nr.304 17.punkts paredz, ka Valsts policijai ir tiesības pieprasīt no attiecīgām institūcijām rakstisku informāciju par to, vai operatīvo transportlīdzekļu izmantošana attiecīgajā laikā un vietā atbilst MK noteikumiem Nr.304 un MK noteikumiem Nr.571. Bet, ja, izmantojot operatīvo transportlīdzekli, ir pārkāptas MK noteikumu Nr.304 un MK noteikumu Nr.571 prasības, vainīgā persona saucama pie likumā noteiktās atbildības. Tātad minētās tiesību normas paredz, ka pamatā atbildīga par operatīvo transportlīdzekļu pareizu izmantošanu ir attiecīgā institūcija, kura operatīvo transportlīdzekli izmanto neatliekamu dienesta pienākumu izpildē. Tai ir pienākums veikt nepieciešamos iekšējās kontroles pasākumus, lai nodrošinātu operatīvo transportlīdzekļu izmantošanu atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Savukārt Valsts policijai ārējos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības veikt uzraudzību attiecībā uz operatīvo transportlīdzekļu izmantošanu, proti, situācijās, kad ir pamatotas aizdomas par operatīvo transportlīdzekļu nepamatotu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktām prasībām neatbilstošu operatīvo transportlīdzekļu izmantošanu, pieprasīt no konkrētās institūcijas attiecīgu informāciju, un gadījumos, kad šīs aizdomas ir apstiprinājušās saukt operatīvā transportlīdzekļa vadītāju pie administratīvās atbildības, piemēram, par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.16panta pirmajā daļā paredzētā pārkāpuma izdarīšanu.

Savukārt veicot Valsts policijas iekšējos normatīvajos aktos ietvertā regulējuma izvērtēšanu tika konstatēts, ka tajos operatīvo transportlīdzekļu dalības ceļu satiksmē uzraudzība atsevišķi nav regulēta. Vienīgi Valsts policijas 2010.gada 22.februāra noteikumu Nr.5 "Dienesta pienākumu izpildes organizācija un kontrole sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā" 75.1.apakšpunktā ir noteikts aizliegums Valsts policijas amatpersonām apturēt operatīvo transportlīdzekli, izņemot gadījumu, kad ir informācija par šī transportlīdzekļa nolaupīšanu vai izmantošanu noziedzīga nodarījuma veikšanā, negadījuma vietas atstāšanu vai ir pamatotas aizdomas par tā vadīšanu alkoholisko, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Šāds Valsts policijas iekšējais regulējums pilnībā atbilst ārējos normatīvajos aktos ietvertajam regulējumam, kas pēc būtības paredz Valsts policijas neiejaukšanos citu institūciju (piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta u.t.t.) darbībā, tām ikdienā nodrošinot neatliekamu dienesta uzdevumu izpildi.

Tādējādi Iekšlietu ministrijā veiktās Valsts policijas amatpersonu iespējamās rīcības izvērtēšanas rezultātā tika konstatēts, ka ārējos normatīvajos aktos operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem īpaši steidzamos neatliekamu dienesta uzdevumu izpildes gadījumos ir piešķirtas tiesības atkāpties no vispārējām Ceļu satiksmes noteikumu prasībām. No minētā secināms, ka Valsts policijas amatpersonām, veicot operatīvo transportlīdzekļu dalības ceļu satiksmē uzraudzību, nav pamata aizkavēt operatīvo transportlīdzekļu pārvietošanos, jo atļautā braukšanas ātruma neievērošana pati par sevi nav uzskatāma par operatīvā transportlīdzekļa vadītāja izdarītu pārkāpumu. Taču tas neizslēdz Valsts policijas amatpersonu tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā fiksēt konkrēto situāciju un pieprasīt attiecīgās institūcijas vadītājam informāciju par operatīvā transportlīdzekļa izmantošanas pamatotību, bet pārkāpuma konstatēšanas gadījumā saukt operatīvā transportlīdzekļa vadītāju pie administratīvās atbildības.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

15

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina Valsts prezidentu kļūt par pirmās latviski izdotās grāmatas piecsimtgades notikumu patronu

FotoValsts prezidents Egils Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti šodien apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), simboliski atzīmējot vienu gadu kopš prezidenta stāšanās amatā. Valsts prezidents ar LNB pārstāvjiem pārrunāja humanitāro zinātņu un digitālās jomas nozīmi Latvijas kā modernas valsts stiprināšanā.
Lasīt visu...

21

Ja ir TĀDS “tautu tēvs”, tad labāk tautai dzīvot kā bārenei

FotoPasaulē ir un ir bijuši vairāki “tautas tēvi”. Tiesa, šāda iezīme ir tikai totalitārajiem režīmiem. Viens no visredzamākajiem – Staļins. Tomēr tagad viņam ir uzradies nopietns konkurents. Tiesa, ne jau paveikto darbu ziņā, tur nu Staļinu neviens nepārspēs, nu, pēc apjoma noteikti. Tad kurš ir šis “izredzētais”?
Lasīt visu...

21

Pārdomas pēc grāmatas "Viltvārdis" izlasīšanas

FotoVispār jau cilvēcīgi Levitu var saprast, nedaudz pat izjūtu līdzjūtību. Kādas dzimtas piedzīvotās epizodes, iespējams, gadu gaitā radu daudzreiz pārstāstītas un piepušķotas - tādas palikušas sirmā vīra atmiņā. Kurš būtu domājis, ka kāds Lapsa pēc 30 gadiem cilās 90. gadu intervijas?
Lasīt visu...

21

Ko gada laikā paveicis nācijas tēvs un visas tautas prezidents

FotoValsts prezidenta Egila Levita prezidentūras pirmā gada (2019. gada 8. jūlijs–2020. gada 6. jūlijs) kopsavilkums.
Lasīt visu...

6

VID pieeja veicina to, ka uzņēmējs ir gatavs pat atsaukties noziedznieku aicinājumiem sadarboties

FotoValsts ieņēmumu dienestam (VID) ir būtiska loma valsts budžeta ieņēmumu veidošanā. Tomēr visbūtiskākā ir nodokļu maksātāju loma un rīcība. Likumsakarīgi, ka nodokļu nomaksas apjoms ir atkarīgs no tā, cik efektīva ir VID sadarbība ar nodokļu maksātājiem. Uzticēšanās ir svarīgs šīs sadarbības priekšnoteikums.
Lasīt visu...

12

Toreiz un tagad jeb Mīti un patiesība par dzīvi Latvijā padomju laikā

FotoVien reta tēma tiek apspriesta tik emocionāli, bet bieži vien – pat agresīvi, kā šī. Un tas ir saprotams – PSRS (Padomju Sociālistisko Republiku Savienība) laiki tik ļoti atšķiras un kontrastē ar mūsdienām, ka neatstāj vienaldzīgu gandrīz nevienu. Īpaši, ņemot vērā, ka tā nav tik sena pagātne un vēl ir daudz cilvēku, kuri “toreiz” ir dzīvojuši.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Totalitāro žurku cīņa par varu: kurš kuru iznerros

Pašsaprotams, ka sabiedrotos (draugus) aicina ciemos kā ikdienā, tā arī svētku dienās. Īpaši jau svētku dienās. Nav šaubu,...

Foto

Ja tas, ko raksta grāmatā „Viltvārdis”, ir taisnība, tad Nācijas tēvam ir jāatkāpjas

1. Ja viss tas, ko grāmatā Viltvārdis, raksta Lato Lapsa, ir taisnība, tad Nācijas...

Foto

Ko apliecina pieminekļa zīme

Mantojums ir visapkārt, tas, paaudžu paaudzēm uzkrāts, veido mūsu šodienu – kā fons un vērtību radītājs. Tas, ko redzam, paliek mūsos, tāpēc...

Foto

Tagad es piesaku valsts digitalizācijas reformu

Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojumus "Par valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras...

Foto

Manas pārdomas par Latvijas himnu

Mūsu valsts himnā centrālais jēdziens ir Latvija. Toreiz, kad himna radās, priekšstats par Latviju bija jauns. Latvija kā vienota zeme –...

Foto

Muļķība vai pasūtījums?

Sliktāku variantu kā noplēst Pasaules tirdzniecības centra (PCT) labi saglabāto ēku Elizabetes ielā 2 (attēlā - idejas "bīdītājs", kultūras ministrs Nauris Puntulis) tikai...

Foto

Prezidents un Drāma

Katra globāla krīze ir būtiski mainījusi pasauli. Pirmais pasaules karš sievietēm saīsināja matu un kleitu garumu, jo vīriešu skaits bija dramatiski samazinājies, bet...

Foto

Kad "sabiedriskā radio personība" ignorē sabiedriskā radio ētikas kodeksu

Šī gada 19.jūnijā Latvijas Radio 5 darbiniece Karmena Stepanova savā oficiālajā LSM “radio personības” profilā norādītajā twitter.com...

Foto

Augstākā tiesa gandrīz visā mums piekrita, bet spriedumu nez kāpēc tomēr atcēla

Kultūras ministrija (KM) turpina uzsvērt, ka valsts ir pilnībā norēķinājusies par Latvijas Nacionālās bibliotēkas...

Foto

Politiķa statuss pats par sevi nav pietiekams pamats atklāt sabiedrībai informāciju par politiķa privāto dzīvi – ka Juta Strīķe universitātē iestājās kā Anna Potapova

Augstākās tiesas...

Foto

Izglītība

Grūti laiki rada stiprus cilvēkus, stipri cilvēki veido labus laikus, labus dzīves apstākļus. Labi dzīves apstākļi rada vājus cilvēkus, un vāji cilvēki rada grūtus laikus....

Foto

Bagātie un slavenie arī raud, jeb turīgie prasa pabalstus

Koronavīrusa radītā krīze pamatīgi iedragāja daudzus biznesa sektorus, piemēram, restorānu un viesnīcu biznesu, tūrisma un izklaides industriju....

Foto

Mēs enerģiski aizņemamies uz nākotnes rēķina

Ļoti cienījamās Saeimas deputātes! Augsti godātie Saeimas deputāti! Dāmas un kungi! Šodien noslēdzas spraigs darba cēliens, un turklāt vairākus mēnešus...

Foto

Sabiedriskās televīzijas blēņas par okupāciju „skatītājam parastajam”

Filma "Parasta okupācija" diemžēl ir kārtējais piemērs tam, ka, mēģinot iztikt bez vēsturniekiem vēsturei veltītu jautājumu analīzē, nekas izcils...

Foto

Esam pret jebkādu Augstskolu likuma redakciju, kurā pieļauta tādu rektoru ievēlēšana, kas nezina latviešu valodu un nespēj to lietot

Saskaņā ar pašlaik plaši apspriesto un kritizēto...

Foto

Ārstu blakusdarba ierobežošana var novest pie medicīnas personāla kritiska trūkuma

Latvijas Slimnīcu biedrība kategoriski iestājas pret publiskajā telpā izskanējušo politikas veidotāju ideju ierobežot ārstu darbību -...

Foto

Valsts politiskā vadība izšķīrās palikt savā vietā un pielāgoties, nevis cīnīties pret agresiju un protestēt pret notiekošo

Latvijas patrioti! Godātie klātesošie! Pirms 80 gadiem – 1940....

Foto

Džordž Stīl, tiec galā ar saviem kompleksiem

Džordž Stīl, Latvijas pilsoni, Attīstībai/Par dibinātāj un biedr, cik saprotu. Es Jūs, Džordž Stīl, uzrunāšu uz "Tu". Uz šo ierakstu mani...

Foto

Saprātīga izvēle

Cilvēkus nosacīti varētu iedalīt divās grupās: tajos, kuri pieņem saprātīgus lēmumus, un tajos, kuri pieņem nesaprātīgus lēmumus....

Foto

Pūces kundze nodokļu maksātāju naudu mums un citiem sadalīja ļoti labi un pareizi; kas nemācēja pareizi paprasīt, pats vainīgs

Var piekrist pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" publikācijas...

Foto

Par nodokļiem, dzīvi un brīvību

Obligātie nodokļi nozīmē, ka zeme ir iekarota, tā pakļāvusies kādam pārspēkam. Tautu var pakļaut un paverdzināt kā vietējie, tā svešzemju varmākas....

Foto

Kad rasisma apkarotājiem entuziasma vairāk nekā saprāta

Dārgie draugi. Esam saņēmuši pārmetumus no Aijas Ingrīdas Abenes (jautājums tiek diskutēts arī viņas pārstāvētās partijas Attīstībai/Par "Facebook” profilā)...

Foto

Lai nepieļautu nacionālā kultūras mantojuma izpostīšanu Rīgas centrā, sākta iedzīvotāju parakstu vākšana

Internetā sākta parakstu vākšana, lai panāktu, ka netiek izpostīts Alberta ielas 9 Konstantīna Pēkšēna...

Foto

Krievija turpina aktīvi melot par COVID-19 nekaitīgumu

Līdz šim mediju un sociālo tīklu vidē ir parādījies ārkārtīgi daudz Kremļa vēstījumu par COVID-19 vīrusa izplatību. Tiek izplatītas...

Foto

„Wagner” algotņi Lībijā – Putina naivā lielgabalgaļa

Krievijas karavīru mentalitāte būt par naivu lielgabalgaļu nav mainījusies kopš Ivana Bargā laikiem, - šādu secinājumu var izdarīt no...

Foto

Cilvēku un mājlopu čipošana un čipi

Pašreiz, iespējams, notiek viena no pasaules vēsturē lielākajām kriminālām krāpšanām un apmaušanām – pasludināta viltus kroņa vīrusa izraisītās slimības viltus...

Foto

Aicinām pārtraukt darbus Skanstes dārziņos uz putnu ligzdošanas laiku

Nodibinājums "Dzīvnieku policija" un Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina pārtraukt Skanstes ielas dārziņos paredzētos darbus vismaz līdz šī...

Foto

Grēkāzis ir, upurnazis trinas

Vecam sunim jaunus trikus neiemācīsi. Mežu daudzīpašnieks Modris Fokerots riskē sabiedrības ilgākā piemiņā palikt tieši kā uzskatāma ilustrācija šai parunai....

Foto

Pieprasām atsaukt raidījumā "Nekā personīga" paustās nepatiesās un maldinošas ziņas

SIA Pata un SIA Pata Board advokāti ir vērsušies SIA All Media Latvia ar pretenziju, kurā...

Foto

Dieva valstība

Jānis Kristītājs ir teicis: «Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi.» (Mt 3:2) Ar šādiem vārdiem Jānis Kristītājs sāka savu publisko...

Foto

IZM izstrādātie Augstskolu likuma grozījumi ir brāķis, kas būtiski jāuzlabo

Rektoru padome atklātā vēstulē vērsusies pie Saeimas deputātiem, kā arī Latvijas augstskolu mācībspēkiem un studentiem, informējot,...

Foto

Tumsas spēki mēģina ierobežot mūsu iespējas tērēt nodokļu maksātāju miljonus tā, kā mēs vēlamies

Ar nekorektu un godprātīgas konkurences principiem neatbilstošu vēstuli Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu...

Foto

Latvijā ar novadu reformu cenšas ievilkt un nostiprināt okupāciju radītās sekas – kam tas izdevīgi?

Latvija kā novads, kā zeme gadsimtu gaitā bija dažādu okupācijas jūgu...

Foto

Valdība plāno pieņemt ar nejēdzībām pārpilnas dzīvnieku labturības prasības

Šajās dienās Ministru kabinets pieņem noteikumus „Dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās”. Nosaukšu tikai lielākās...

Foto

Tas apdraudēs dzīvības

Veselības ministrijas tuvākajā laikā plānotā slimnīcu līmeņu pārskatīšana var būtiski samazināt ārstniecības pakalpojumu pieejamību reģionu iedzīvotājiem....

Foto

Aicinu nepakļauties šauras personu grupas spiedienam un balsot par Varakļānu novada iekļaušanu Madonas novadā

Kā Varakļānu novada iedzīvotājs un viens no lielākajiem novada uzņēmējiem vēršos pie...

Foto

Viss, kas šobrīd notiek Latvijā, ir totāls cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpums

Viss, kas šobrīd notiek Latvijā, ir totāls cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpums. Un Jums un mums...

Foto

Troļļi

Troļļošana - tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos...

Foto

Vai Latvija izmantos vai izniekos jaunas biznesa iespējas post-COVID pasaulē?

Savulaik vēl jaunā un naivā Latvija sapņoja kļūt par banku paradīzi – “tuvāk par Šveici”. Par...

Foto

Pieprasu pārtraukt pārkāpt Satversmi un Saeimas Kārtības rulli: vēstule Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei

Saskaņā ar Satversmes 15.pantu "Saeima savas sēdes notur Rīgā un tikai ārkārtīgu apstākļu...

Foto

Kā tagad pareizi vajadzētu „apgūt” Eiropas naudu

Eiropa gatavojas vērienīgai ekonomikas atjaunošanas programmai, plānojot tērēt simtiem miljardu, iespējams, pat triljonu eiro. Tā ir labā ziņa. Pats...

Foto

Notiek valsts apvērsums: ja jūs tagad necelsieties, tad paši vainīgi

Saeimas Prezidijs ir sasaucis Saeimas attālināto ārkārtas sēdi 2020.gada 26.maijā pulksten 14.00 (e-Saeima platformā). Tas ir...