Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Mūsdienu pasaule kļūst atvērtāka, un to labi jūt arī Latvijas darba devēji. Darbinieku vidū arvien vairāk ir speciālistu no citām valstīm, ārvalstu studentu, kuri darbu apvieno ar studijām, darbā atgriežas jaunie vecāki, par sevi iestājas cilvēki ar funkcionāliem vai cita veida traucējumiem, kā arī darba gaitas turpina darbinieki pēc pensijas vecuma sasniegšanas.

Katrs no šiem cilvēkiem ar savu unikālo pieredzi, zināšanām un talantu darba devējam var radīt papildu pievienoto vērtību, atnest jaunas idejas, pavērt jaunus izaugsmes apvāršņus. Piemēram, valodas barjeras dēļ līdz šim neapgūtu eksporta tirgu vai tieši senioriem piemērotu produktu. Skandināvijas valstīs šo darbinieku dažādību jau novērtē un mērķtiecīgi pārvērš biznesa izaugsmes datos. Vai un kā mēs to darām Latvijā? Vai izmantojam dažādības potenciālu savas organizācijas izaugsmei? Un vai vispār saprotam, kas ir dažādība?Raksts turpinās pēc reklāmas.

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ar dažādības tēmu Latvijā strādā jau vairākus gadus. Galvenie virzieni ir sabiedrības informēšana un izpratnes veidošana par pretdiskriminācijas un dažādības jautājumiem, darba devēju izglītošana un darba devēju pašnovērtējums.

Kas ir dažādība?

Dažādība ir cilvēku atšķirīgās iezīmes, kas ir gan redzamas, gan arī uzreiz nesaskatāmas. Tās sevī ietver ne tikai ikviena cilvēka unikālās personības īpašības, fiziskās un garīgās spējas, bet arī dzīves pieredzi un pasaules skatījumu, ko veidojusi piederība kādai noteiktai sabiedrības grupai. Proti, dažādība ir stāsts par katru no mums, jo ikviens no mums ir unikāls un neatkārtojams ar savu fizisko veidolu, pieredzi un vērtībām.

Gribu uzsvērt, ka dažādība nav tik šauri traktējama, kā dažkārt mēs uz to gribam skatīties – tikai sieviešu pārstāvniecība uzņēmuma vadībā, tikai dažu cilvēku ar invaliditāti pieņemšana darbā un līdzīgas fragmentāras rīcības.

Darba devēji, kuri iet tālāk par vienlīdzīgu attieksmi pret darbiniekiem un diskriminācijas novēršanu, ieviešot vienlīdzīgu iespēju principus un dažādības vadības mērķus izaugsmes stratēģijās, jau nonāk dažādības vadības lauciņā. Dažādības pozitīvā ietekme uz organizācijas darbības rezultātiem ir skaitļos izmērāma, tās ietekme ir pierādīta reprezentatīvos pētījumos. Piemēram, "Harward Business Review"i dati parāda, ka darbinieku etniskā, vecuma, dzimuma, kultūru, reliģiju u. c. daudzveidība ļauj palielināt darbinieku produktivitāti vidēji pat par 17 %. Tomēr realitātē Latvijā dažādības ieviešana joprojām ir un paliek izaicinājums.

Kas ir Dažādības novērtējums?

Darba devēju pašnovērtējumu "Dažādībā ir spēks" SIF organizē jau 6 gadus, un šajā laikā esam ieguvuši labu pārskatu par privātā un publiskā sektora darba devēju zināšanām un izpratni par dažādības vadības un iekļaujošas darba vides jautājumiem. Pašnovērtējuma ietvaros, izmantojot īpaši izstrādātu anketu, darba devēji novērtē savas organizācijas darba vidi un attieksmi pret darbiniekiem, komunikācijas kanālus un veidus, sadarbību ar klientiem un piegādātājiem.

Iniciatīva pulcē publiskā sektora, biznesa un nevaldības organizāciju pārstāvjus. Gandrīz puse šī gada pieteikumu iesniedzēju bija jaunpienācēji un novērtējumu veica pirmo reizi. Tas ļauj cerēt, ka Latvijas darba devēju vidē aug izpratne par dažādības vadības un atvērtības lomu un nozīmi.

Kādu ainu par Latvijas darba devējiem iezīmē novērtējums?

Novērtējuma dati liecina, ka pat to darba devēju, kuri piedalās Dažādības novērtējumā, izpratne ir ļoti dažāda, un visiem ir lielas izaugsmes iespējas. Darba devēji pamatā koncentrējas uz likumu un normatīvo aktu ievērošanu, kā arī vienlīdzīgas attieksmes pret visiem darbiniekiem nodrošināšanu. Savās iekšējās politikās darba devēji visvairāk uzmanības pievērš darba un privātās dzīves saskaņošanas principam, elastīgas darba vides principam un diskriminācijas novēršanas principam. Ikdienā darba devēji rūpējas par darbinieku labbūtību un attīstību.

Daudzās organizācijās vismaz ir definētas ambīcijas radīt iekļaujošu darba vidi, tiecoties pēc plašākas sabiedrības grupu pārstāvniecības darbinieku vidū. Praksē gan dažādība visbiežāk tiek asociēta tikai ar atsevišķām sabiedrības grupām, pret kurām vērsti aizspriedumi, piemēram, cilvēki ar invaliditāti, kā arī ar sieviešu īpatsvaru uzņēmumu vadībā.

Tāpat esam pamanījuši, ka Latvijas darba devēji kā savus īpašos labos darbus mēdz pasniegt lietas, kas patiesībā viņiem ir obligātas, piemēram, brīvdienu nodrošināšana noteiktās dzīves situācijās vai elastīga darba formas, kas ir atrunātas un pieļaujamas normatīvos aktos.

Kopumā darba devējiem trūkst stratēģiskas pieejas dažādības vadībā, tie joprojām nesaskata dažādību kā resursu stratēģisko darbības mērķu sasniegšanā, tādēļ īsteno vien atsevišķas aktivitātes (piemēram, pretdiskriminācija), zaudējot iespēju maksimāli izmantot darbinieku dažādības sniegtās priekšrocības un neļaujot cilvēkiem pierādīt savu vērtīgumu.

Darba devēju pozitīvās iniciatīvas

Tomēr Latvijas darba devēji īsteno arī virkni ļoti augstu vērtējamu iniciatīvu, pretdiskriminācijas un vienlīdzīgas attieksmes jautājumi tiek iekļauti arī uzņēmumu politikās. Piemēram, organizācijas formulē vienlīdzīgu iespēju principus, un tie ir ietverti stratēģijā vai citā līdzīgā dokumentā, ir noteikti atbildīgie par dažādības vadību, dažādības vadības un iekļaujošas vides pasākumi tiek vērsti uz nodarbināto dzimumu un vecumu, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un iespējas, ir definēti dažādības vadības mērķi, darba devēji investē dažādības un starpkultūru komunikācijas mācībās. Augstākos novērtējumus saņēmušie uzņēmumi noteikti var dalīties ar saviem pieredzes stāstiem un iedvesmot arī citus darba devējus.

Pašnovērtējums parādīja, ka privātā sektora darba devēji dažādības un iekļaušanas aktivitātēm pievērš vairāk uzmanības nekā publiskais sektors. Īpaši tas attiecas uz darbinieku piesaistes politiku, piedāvājot atbalstu, piemēram, pārcelšanās atbalsts jauniem darbiniekiem no citiem reģioniem vai no ārvalstīm uz Latviju. Tāpat privātā sektora organizācijas proaktīvāk iesaistās bēgļu un personu ar alternatīvo statusu piesaistē. Iekļaušanas pasākumi darba vidē ir vērsti uz darbinieku vecumu, fiziskās vides pieejamību biroja iekšienē, atbalstu jaunajiem darbiniekiem, tai skaitā no citiem reģioniem vai ārvalstīm, kā arī bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Publiskā sektora aktivitātes visvairāk ir vērstas uz rūpēm par darbinieku veselības stāvokli. Savukārt visi pašnovērtējumu veikušie darba devēji kopumā rūpējas par vides pieejamību, nodrošinot piekļuvi organizācijas ēkai, tiek gādāts par labsajūtas veicināšanu darbā, jaunu darbinieku piesaistīšanai tiek piedāvātas gan apmaksātas, gan neapmaksātas prakses vietas jauniešiem.

Ko varam darīt labāk?

Pārmaiņas var sākties tikai tad, ja mēs saprotam to nepieciešamību un iespējas, ko tās pavērs. Tādēļ pirmais solis noteikti ir regulāra visu vadības līmeņa speciālistu apmācība dažādības jautājumos. Tikai tad, ja organizācijas augstākā vadība izprot dažādību, pieņem to un uzsver kā savu prioritāti, tā arī tiks ieviesta.

Te es varu atgādināt, ka SIF jau vairākus gadus nodrošina mācību kursus "Skatu punkti", kas paredzēti gan augstākā līmeņa vadībai, gan darbiniekiem, lai vairotu izpratni par dažādības jomu, aptverot tādas tēmas kā vides un digitālā piekļūstamība, diskriminācijas atpazīšana un citas. Kopumā esam apmācījuši vairāk nekā 500 cilvēkus, saņēmuši labus novērtējumus, un šogad mācības plānojam turpināt.

Tāpat 2023. gadā tika ieviests jauns mācību modelis "Dažādības mentori", tā ietvaros 16 darba devēju pārstāvji padziļināti apguva dažādības jautājumus, t. sk. izstrādājot konkrētus projektus tieši savam uzņēmumam/iestādei.

Trešā un jaunākā SIF iniciatīva darba devēju izglītošanas iespējām ir topošā Dažādības platforma www.dazadiba.lv, ko darba devējiem plānojam prezentēt jau šī gada martā. Pētījumā "Dažādības kompass 2023" darba devēji norādīja, ka šāda vietne, kur vienuviet pieejama aktuālā, svarīgākā informācija par dažādības vadības jautājumiem, būtu nozīmīgs atbalsts tālākajam darbam dažādības vadības principu ieviešanai viņu vadītajās organizācijās. Platforma tiek veidota, ievērojot, ka darba devēju (un arī ņēmēju) zināšanas par dažādības vadību atšķiras.

Kādam vairāk interesēs pieredzes stāsti, praktiskas darbības, kāds šo jautājumu vēlēsies apskatīt no pētījumu viedokļa, bet cits vēlēsies uzzināt pašu pamatu teorijā – katrs interesents šajā platformā atradīs sev saistošu informāciju. Visas informācijas pieejamība elektroniski vienuviet un darbinieku bezmaksas izglītošana ir pieprasītākie atbalsta pasākumi, lai darba devēji varētu pilnveidot savas aktivitātes dažādības vadības un iekļaujošas darba vides izveides jomā.

Kopumā organizācijām ir jāstrādā pie stratēģiskas dažādības vadības īstenošanas, kas tiecas tālāk par pretdiskriminācijas normu ievērošanu, un dažādības un iekļaušanas prakses būtu jāsasaista ar stratēģisku organizācijas izaugsmi. Uzrakstītās politikas ir reāli jāievieš dzīvē, piemēram, nodrošinot regulāru visu darbinieku iesaisti.

Noslēgumā es aicinu visus darba devējus – gan uzņēmumus, gan publiskā sektora iestādes, gan nevaldības organizācijas – skatīties uz dažādību kā neizmantotu potenciālu, kas var palīdzēt veidot efektīvu un atvērtu darba vidi ikdienā, kā arī sasniegt augstākus biznesa mērķus ilgtermiņā.

i https://hbr.org/2019/03/why-inclusive-leaders-are-good-for-organizations-and-how-to-become-one

* Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore

Novērtē šo rakstu:

3
133

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Krievijas aktivitātes var uzskatīt par šokējoši efektīvām, un Latvijas „sabiedrisko” mediju mērķtiecīgā kampaņa par krievu valodu šobrīd jāskata šajā kontekstā

FotoDrošības eksperti vienbalsīgi norāda uz to, ka pēc kara sākuma Krievijas izlūkošanas un hibrīdoperāciju mērogs Eiropā ir krasi pieaudzis, ieskaitot operācijas, kuru agresivitāte ziņā pārspēj aukstā kara līmeni, - tādas kā sabotāžas, fiziskas provokācijas un tamlīdzīgi.
Lasīt visu...

21

Sankciju patiesais labums: Apvienotā saraksta plāns aizvērt ostas varētu arī nebūt nejaušs

FotoDeklarētais mērķis - atbalsts Ukrainai Latvijas ostu paralizēšanai - šķiet šizofrēnisks, jo kā gan tas saskan ar to, ka Ukraina pati joprojām saņem naudu no Krievijas un ļauj Krievijai transportēt gāzi caur Ukrainas teritoriju, bet neviens latvju bāleliņš par to pat nav iepīkstējies ES parlamentā?
Lasīt visu...

21

Priekšlikums ir tikai par mūsu nodokļu maksātāju segtajām atlīdzībām

FotoAtsaucoties uz 2024. gada 18. aprīļa publikāciju "Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām, atklājiet savus ikmēneša ienākumus!" vietnē, informēju, ka saskaņā ar spēkā esošo likumu algu publiskošanas lietā Saeimas deputāti rāda priekšzīmi un Saeima Ģirta Valda Kristovska kā tautas priekšstāvja atlīdzību - tāpat kā visu citu tautas priekšstāvju Saeimā atlīdzības - publicē katru mēnesi internetā.
Lasīt visu...

18

Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām, atklājiet savus ikmēneša ienākumus!

FotoĢirts Valdis Kristovskis iesniedzis Saeimā priekšlikumu publicēt jebkuras valsts amatpersonas ienākumus ik mēnesi, jo no tā būšot "ieguvums sabiedrībai".
Lasīt visu...

6

„Re:Baltica” cenšas izdarīt uz spiedienu uz Sabiedrības integrācijas fondu, tam izvērtējot šīs organizācijas rīcību ar nodokļu maksātāju naudu

FotoPubliskajā telpā tiek apspriesta Re:Baltica projektu vērtēšana, kuri īstenoti ar piešķirto publisko finansējumu caur Mediju atbalsta fondu. Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) skaidro kārtību kā notiek projektu apstiprināšana un izlietotā publiskā finansējuma uzraudzība.
Lasīt visu...

21

Mazie modulārie kodolreaktori (SMR) – sapņi un realitāte

FotoIgaunija plānojot būvēt divus līdz četrus, savukārt Polija pat 25 mazos kodolreaktorus. Presē bija pārmetumi, ka Latvija atpaliekot no kaimiņiem. Milzīga ažiotāža ap SMR tehnoloģijām un daudz cerību, taču realitāte ir tāda, kāda tā ir.
Lasīt visu...

21

“Iekļaujošas valodas ceļvedis” ir valodas manipulācija, kas deformē valodas struktūras un pasaules uztveri

FotoValsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2024. gada 10. aprīļa sēdē (protokola Nr. 4 4. §) izvērtēja Aigas Veckalnes apkopotos ieteikumus “Iekļaujošas valodas ceļvedis” un secināja, ka:
Lasīt visu...

21

Sāga par nogriezto ausi

FotoDomāju, visi, kas mazliet seko notikumiem pasaulē, zina, ka, aizturot aizdomās turamos par terora aktu “Crocus City Hall”, vienam no notvertajiem nogrieza ausi, iegrūžot to šim mutē. Šobrīd, kad pašmājās emocijas ir noplakušas, pievēršoties citiem asinsdarbiem uz grēcīgās zemītes, šo notikumu var mierīgāk izanalizēt. Uzreiz gribu pateikt, ka nekādu līdzjūtību pret jebkuriem teroristiem, lai kādi motīvi viņus nevadītu vai kādas sakrālas idejas šie nepaustu, es neizjūtu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Kad barbari un svoloči, ķengu portāli un vajātāju orda beigs uzbrukt sabiedriskajiem medijiem?

Es zinu, mani bērni, mani jaunie draugi, mani ilggadējie žurnālista ceha biedri, arī...

Foto

No strupceļa uz atdzimšanu

Draugi un domubiedri! Mēs esam nacionālās atdzimšanas priekšvakarā! Un es zinu, ka daudzi šobrīd man nepiekritīs. Tik tiešām – brīžiem šķiet, ka...

Foto

Tabu jautājumi par Latvijas ekonomiku

Pēdējo gandrīz trīsdesmit gadu laikā Latvijas iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju salīdzināmajās cenās palielinājies vairāk nekā trīs reizes (runa ir par...

Foto

Mediju diskusija Rīgas pilī atsedz līdz šim slēptās problēmas sabiedriskajos medijos

Pirmdien Rīgas pilī notikusī valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinātā diskusija par sabiedrisko mediju nākotnes attīstību...

Foto

„Sabiedriskie” mediji uzsāk atklātu konfrontāciju ar Latviju

“Latvijas radio” redaktori un citi vadošie publicējuši atklāto vēstuli, kurā gaužas, ka apdraudēta vārda brīvība, ka soctīklos žurnālisti saņem...

Foto

Sabiedriskais medijs, plurālisms un demokrātija

Pirmkārt, mediji nav ceturtā vara, tā ir tā saucamā ceturtā vara. Ieskatāmies Satversmē un redzam, ka mums kā jau demokrātiskā valstī ir trīs...

Foto

Atbalstiet mūsu runas brīvību, liedzot to citiem, kuru viedoklis nav ne pareizs, ne svarīgs!

Pēdējo nedēļu laikā Latvijā ir pastiprinājušās jau agrāk novērotas tendences, kas liecina...

Foto

Prezidenta Makrona paziņojumi paver jaunas politikas iespēju

Jāsaka, ka Francijas prezidenta Makrona pēdējo nedēļu paziņojumi attiecībā uz iespējamo spēku izvietošanu Ukrainā, kā arī vārdu apmaiņa ar...

Foto

Labā un ļaunā saknes

Ādolfs Hitlers, atbildot uz žurnālista jautājumu, kāpēc viņu ievēl arvien vairāk un vairāk cilvēku, atbildēja: "Viņi mani izvēlas, jo kaut kur dziļi...

Foto

Krišjāņa Kariņa Briseles scenārija psiholoģiskā kļūda

Tieši pirms Lieldienu brīvdienām Latvijas politisko dzīvi satricināja vietējas nozīmes polittrīce – no amata atkāpās ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš. Tas...

Foto

Nelāgi sanācis IRšiem...

Pirms kāda laiciņa rakstīju, ka abonējamais reklāmas buklets “IR” sācis interesēties par Ogres novadā nodarbinātajiem maniem domubiedriem. Tagad “sensacionālais” raksts beidzot ir iznācis...

Foto

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm. Īpaši šobrīd, kad krīžu daudzums pats jau ir pietuvojies krīzes līmenim – politiskā krīze,...

Foto

„Slikto” valodu vaininieki

Krievu valodas noturībā Latvijā vainojami nevis krievi, bet latvieši, un tā ir mūsu, nevis krievu mentalitātes īpašība, kas ar kaimiņu liek runāt viņa...

Foto

Seksuālo attiecību svārsts. Tuvojamies vīriešu ierobežošanas ekstrēmam

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere ir rosinājusi noteikt kriminālatbildību par seksuālu uzmākšanos. “Seksuālā uzmākšanās ir cilvēka cieņas aizskaršana. Tā aptver...

Foto

Nē seksuālai vardarbībai!

Izskatās, ka ejam uz to, ka vīrietis ar sievieti varēs iepazīties un ielaisties tikai tad, ja neviens nav ar citu, ja tas notiek...