Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Sešu 12. Saeimas deputātu iesniegtie priekšlikumi likumprojektam „Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā" par mākslīgu grūtniecības pārtraukšanu.

1. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„Papildināt 5.panta ceturto daļu ar pirmo un otro teikumu šādā redakcijā: "Mātei un tēvam, kuri izteikuši vēlēšanos mākslīgi pārtraukt grūtniecību, valsts nodrošina iespēju saņemt konsultāciju pie sertificēta krīzes grūtniecības speciālista, kā arī, ja nepieciešams, pie konkrētajai situācijai atbilstoša speciālista - jurista, sociālā darbinieka, psihologa, ģimenes terapeita, u.tml. Kārtību, kādā organizējama krīzes grūtniecības speciālistu apmācība un sertificēšana un kārtību, kādā nodrošināma konsultācija, nosaka Ministru kabinets."

Uzskatīt līdzšinējo 5.panta ceturto daļu par 5.panta ceturtās daļas trešo teikumu.

2. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Aizstāt 17.panta pirmajā daļā skaitli " 18" ar skaitli "25".

3. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

23.pantā:

Izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kontracepcija ir līdzekļu un metožu kopums olšūnas apaugļošanās novēršanai."

Izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ārstniecības personas pienākums ir izskaidrot reproduktīvo vecumu sasniegušajiem pacientiem dzimstības regulēšanas iespējamās metodes, sniegt pilnu informāciju par kontracepcijas lietošanas ietekmi uz veselības stāvokli un reproduktīvo veselību un ieteikt piemērotāko dzimstību regulējošo līdzekli un metodi."

4. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„25.pantā:

Papildināt otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu mātei, kura izteikusi vēlēšanos mākslīgi pārtraukt grūtniecību, drīkst izsniegt tikai, ja saņemts apliecinājums par dalību šā likuma 5.panta ceturtajā daļā paredzētajā konsultācijā, ko sniegusi ar konkrētās grūtniecības pārtraukšanu nesaistīta persona.""

Papildināt trešo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Grūtniecības pārtraukšanu nedrīkst veikt ginekologs (dzemdību speciālists), kurš izsniedzis norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu."

5. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Papildināt 26.panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā mātei un tēvam ir tiesības saņemt šā likuma 5.panta ceturtajā daļā paredzēto konsultāciju."

6. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„Papildināt 27.panta trešo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Šādā gadījumā šā likuma 5.panta ceturtajā daļā paredzētā konsultācija nodrošināma arī mātes vecākiem vai aizbildņiem.""

7. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Aizstāt likuma 25.panta nosaukumā, 25.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, un 26.panta trešajā daļā vārdu "sieviete" ar vārdu "māte" atbilstošā locījumā.

8. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Aizstāt likuma 27.pantā vārdu "paciente" ar vārdu "māte" atbilstošā locījumā.

Pamatojums.

Atbilstoši Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 2.pantam, seksuālā un reproduktīvā veselība ir ar cilvēka seksuālo un reproduktīvo sistēmu saistīta fiziska, garīga un sociāla labklājība. Diemžēl, personu garīgajai un sociālajai labklājībai seksuālās un reproduktīvās veselības kontekstā tiek pievērsts pārāk maz uzmanības. Nereti viens cilvēks un viņa seksuālās vajadzības tiek stādītas augstāk par atbildību, ģimeni un citu cilvēku garīgo labklājību. Atbildīgas seksuālās attiecības tiek izsmietas kā nemodernas, vienlaikus pilnībā ignorējot emocionālās un sociālās sekas, ko atstāj bezatbildīgas seksuālās attiecības, kurās viena puse nav gatava uzņemties atbildību vai ir izmantojusi otru pusi vienīgi seksuālas baudas gūšanai. Līdzīgi, no valsts puses tiek pilnībā ignorēts pēcaborta sindroms , ar ko saskaras teju ikviena māmiņa, kura izdarījusi abortu. Priekšlikumi izstrādāti, lai izpildītu likuma 2.pantu un pievērstu uzmanību arī ar cilvēka seksuālo un reproduktīvo sistēmu saistītajai garīgajai un sociālajai labklājībai.

Mākslīga grūtniecības pārtraukšana ir procedūra, kas būtiski apdraud sievietes emocionālo un fizisko veselību. Bieži pēc mākslīgas grūtniecības pārtraukšanas konstatējami gadījumi, kad sieviete fizioloģisku vai psiholoģisku iemeslu dēļ vairs nevar ieņemt un iznēsāt bērnu, tādējādi radot traģēdiju konkrētajā ģimenē un zaudējumu sabiedrībai.

Nesen Latvijā veikts pētījums „Nevēlama grūtniecība un kontracepcijas prakse Latvijā" rāda, ka, lai arī abortu skaits Latvijā katru gadu samazinās, tomēr tas joprojām ir gandrīz divas reizes augstāks par vidējo abortu skaitu Eiropas Savienībā. Tāpat pētījums parāda, ka satraucoši daudz ir sieviešu, kuras ar abortu pārtrauc pirmo grūtniecību - tādas ir viena trešā daļa jeb 31% no abortus veikušajām sievietēm.

Atbildot uz jautājumu, vai ir kaut kas, kas varētu mainīt sievietes lēmumu par grūtniecības pārtraukšanu, 25% sieviešu atbildējušas, ka viņu izvēli varētu mainīt partneris, 7% - vecāki un tuvinieki, 29% finansiālā palīdzība, bet 25% sociālās garantijas. Ņemot vērā valstī izveidotos atbalsta mehānismus gan vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu veidā, gan īpašu atbalstu krīzes situācijā nonākušām grūtniecēm secināms, ka bieži aborts tiek izdarīts, jo sievietes nav informētas par sev pieejamo atbalstu. Šo situāciju palīdzētu novērst konsultācija pie speciālista, kurš izskaidrotu kā pieejamās atbalsta iespējas, tā iespējamās aborta izdarīšanas sekas.

Jau šobrīd pastāv vairākas organizācijas, piemēram, Krīzes grūtniecības centrs, kuras apliecinājušas, ka spēj šādu pakalpojumu sniegt visā Latvijas teritorijā. Sadarbībā ar pašvaldībām, kurās ir pieejama informācija par konkrētajā pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, šāds atbalsts iespējams, varētu palīdzēt bērna mātei un tēvam pieņemt lēmumu par labu bērna dzīvības saglabāšanai, savukārt katra dzīvība ir neatsverama vērtība kā konkrētajā ģimenē, tā visā sabiedrībā un valstī.

Lai būtu iespējams saņemt kvalitatīvu konsultāciju pie atbilstoša speciālista, un pēc tam vēlreiz rūpīgi pārdomāt savu izvēli, konsultācija nodrošināma pirms likumā noteiktā pārdomu laika.

Lai novērstu situācijas, kurās ginekologs mantisku apsvērumu dēļ mudina sievieti izvēlēties mākslīgu grūtniecības pārtraukšanu, kā arī lai emocionāli atvieglotu sievietes izvēli uz grūtniecības pārtraukšanas procedūru neierasties, tiek piedāvāts noteikt, ka grūtniecības pārtraukšanu nedrīkst veikt ginekologs, kurš izsniedzis norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu. Sieviete vai meitene, kuras ķermenī ir izveidojusies jauna dzīvība, neatkarīgi no bērna tālākā likteņa, ir kļuvusi un vienmēr būs šī konkrētā bērna māte. Attiecīgi, arī normatīvajos aktos nepieciešams lietot atbilstošu terminoloģiju, nepamatoti neatdalot bērnu no mātes. Šādā izpratnē nav nozīmes, vai konkrētā bērna māte ir pilngadīga vai nepilngadīga, kā arī nav nozīmes tam, vai viņa ir sasniegusi 16 gadu vecumu.

Dzimumšūnu ziedošana ir nopietns lēmums, kas atstāj tālejošas sekas - nākamo paaudzi neatkarīgi no tā, vai donors ir par to informēts vai nav. Attiecīgi, lēmums par dzimumšūnu ziedošanu nedrīkst tikt pieņemts mirkļa emociju iespaidā vai kolektīva ietekmē, tam jābūt pārdomātam, izsvērtam un apzinātam. §aši destruktīva šāda dzimumšūnu ziedošana ir sievietes reproduktīvajai veselībai.

Mūsdienās kontracepcija vairs nav vienīgi medicīnisku kontracepcijas līdzekļu kopums. Attīstoties un palielinoties cilvēku vēlmei dzīvos saskaņā ar sevi un dabu, attīstās arī cilvēka organismam būtiski draudzīgākas, taču arī uz medicīniskiem pierādījumiem balstītas kontracepcijas metodes ar līdzvērtīgu drošības līmeni jeb tā sauktās dabīgās ģimenes plānošanas metodes. Attiecīgi, nepieciešams saskaņot normatīvo regulējumu ar pastāvošo situāciju. Šobrīd izplatītajiem medicīniskajiem kontracepcijas līdzekļiem ir daudz iespējamu blakusparādību, kas tiek aprakstītas šo kontracepcijas līdzekļu anotācijās, tomēr pacientiem tās ne vienmēr ir pietiekami labi saprotamas. Tāpēc, lai pacients pilnā mērā varētu uzņemties atbildību par savu

reproduktīvo veselību, ārstniecības personai uzliekams pienākums izskaidrot visas iespējamās kontracepcijas līdzekļu lietošanas blakusparādības, kā arī vērst pacienta uzmanību uz to, ka ir pieejamas un izmantojamas arī dabīgās ģimenes plānošanas metodes, kuru ietvaros kontracepcijas līdzekļi netiek lietoti.

9. Papildināt likumu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„1. Izmaiņas likuma 5.panta ceturtajā daļā, 25.panta trešajā daļā un 27.panta trešajā daļā stājas spēkā 2015.gada 1 .jūlijā.

Pamatojums.

Tā kā minētajās normās piedāvātie risinājumi paredz izmaiņas esošajā kārtībā, kādā tiek veikta grūtniecības pārtraukšana, šīm izmaiņām ir nepieciešams sagatavoties, tāpēc tiek noteikts pārejas laiks līdz 2015.gada 1.jūlijam.

* Inga Bite, Imants Parādnieks (attēlā), Guntis Belēvičs, Mārtiņš Šics, Jānis Ruks, Nellija Kleinberga

Novērtē šo rakstu:

33
27

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Patiesība vienmēr nāk gaismā. Vienmēr

FotoSavulaik es uzrakstīju grāmatu par Andri Šķēli un nosaucu to „Kampējs”. Apzīmējums iegājās uz daudziem gadiem, bet tagad, pēc šīrīta „Dienas” publikācijas par Vairas Vīķes-Freibergas „pulksteņa lietu” man šķiet, ka ir cilvēks, kam šis apzīmējums piestāv daudz labāk.
Lasīt visu...

21

Vladimira Vaškeviča atklātā vēstule Raimondam Vējonim

FotoAugsti godātais Prezidenta kungs! Vēršos pie Jums ar šo atklāto vēstuli, jo neredzu citu veidu, kā aizstāvēt savu godu un atjaunot savu labo reputāciju.
Lasīt visu...

21

Vai turpināsim maksāt Porziņģim?

FotoAizvakar iemetu kā oli tviterezerā īsu tvītu ar jautājumu, vai man ir tomēr nācies maksāt Porziņģim par viņa piedalīšanos basketbola mačos Latvijas vienības sastāvā? Tas bija kāda kolēģa raksta retvīts, kurā viss paskaidrots par apdrošināšanas maksu, iemesliem un summu lielumiem. Apdrošināšanas summa (123 000 eiro) bija kompensēta ar nodokļu naudas palīdzību, kurā savu daļu maksāju arī es – kā jau Latvijā strādājoša persona.
Lasīt visu...

12

Atvadu vārdi Konstantīnam Pupuram

Foto1987.gads... 14.jūnijs... Bastejkalns... Cilvēku grupa gatavojas atcerēties vienu no melnākajām dienām Latvijas tautas vēsturē... Tūkstošiem nevainīgu cilvēku, ieskaitot sievietes stāvoklī, mātes un viņu zīdainīšus, viņu mazgadīgos un nepilngadīgos bērnus... Māmuliņas, tētiņi, vecmāmiņas un vectētiņi... Viņus visus arestēja un izsūtīja uz Sibīriju... Daudzi neizdzīvoja..... Daudzi, arī dzīvi palikuši, neatgriezās..... Tās cilvēku grupas vārds ir “Helsinki-86”.
Lasīt visu...

21

Replika par „vējonismu” un tizlu „pirismu”

FotoNu jau iepriekšiepriekšējā dzīvē man reiz bija tāds gadījums. Ieklīdu kādas PR firmas kantorī ikurāt brīdī, kad tur apsprieda, ko pasākt ar klientu, kuram “kaut ko vajag”. Padoma vietā uzmācos ar savu ierasto jautājumu: vai stratēģijas dokuments ir? Proti, lai taisītu puslīdz sakarīgu taktisku iznācienu, tas jābalsta iepriekš apstiprinātā stratēģijā. Kāds tur dokuments, kāda stratēģija, manas pārgudrības esot nevietā. Klientam kaut ko vajag. Kaut ko. Vajag. Jo tad būs rēķins un būs samaksa.
Lasīt visu...

15

Zooloģe. No pamfletu cikla „Siseņi”*

FotoTo zina tikai Kremlī. Zina ne visā Kremlī, bet tikai divos Kremļa kabinetos. No tiem viens kabinets atrodas 3.stāvā, bet otrs kabinets atrodas viszemākajā pagrabstāvā no 15 pagrabstāviem.
Lasīt visu...

12

Tumšādainais Džordžs atbraucis pirms daudziem gadiem, viņam Latvija nepatīk, gribot braukt prom, tomēr nebrauc vis

FotoPortāls Diena šodien ir publicējis no valsts naudas pārtiekošā Sabiedrības integrācijas fonda finansētu interviju ar tumšādaino Džordžu Stīlu, kurš ir apprecējis latvieti un jau daudzus gadus dzīvo Latvijā. Te būs daži personiski man ļoti interesanti fragmenti no publikācijas un paša Stīla kunga izteikumi, kuros viņš apraksta, kā viņam nepatīk zeme, kur viņš ieradies un tik daudzus gadus dzīvo, kā viņš gribētu braukt prom, - bet tomēr nebrauc vis.
Lasīt visu...

8

Par klaju tiesību ignoranci* Lembergam sniegt liecības krimināllietā

FotoŠodien Rīgas apgabaltiesa piemēroja man kārtējo procesuālo sankciju, kā arī aizliedza turpināt liecību sniegšanu, kategoriski nosakot, ka visas liecības krimināllietā ir jāpabeidz sniegt turpmākajās trīs tiesas sēdēs.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Pidriķis vai sabotieris?

Kad pirmoreiz padzirdēju par pašreizējā prezidenta Raimonda Vējoņa ieceri virzīt ideju par Latvijas pilsonības automātisku piešķiršanu jaunpiedzimušiem nepilsoņu bērniem arī gadījumā, ja neviens...

Foto

„De Facto” paustā informācija par it kā SIA “Belss” radītajām priekšrocībām ir nepamatota

2017. gada 10. septembrī Latvijas Televīzijas raidījumā “De Facto” tika pārraidīts sižets „Kā...

Foto

Pagodinos nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”

Saeimas Prezidijam: saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 65. pantu pagodinos Jums nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa...

Foto

Atklāta vēstule Valsts prezidentam: kam Jūs devāt zvērestu - tautai vai ierēdņiem?

Par notiekošo valstī atbildīgs ir tās vadītājs. Jūs, stājoties amatā, devāt mums zvērestu. Pierādiet,...

Foto

Deputāti, vai jūsos ir kaut nedaudz cilvēcības? Kļūstiet beidzot par cilvēkiem

Pēdējās dienās plašu publicitāti ir guvusi zvērināta tiesu izpildītāja veikta ievešana valdījumā, kur ar spēku...

Foto

Visa ārstu sertifikācijas sistēma pašlaik ir nelikumīga

Jums raksta ārsta–psihiatra Oskara Bundžas pacienti un pacientu tuvinieki, kas izveidojuši brīvprātīgu atbalsta grupu, lai nezaudētu psihiatra pakalpojumu saņemšanu...

Foto

Sarkano parvēniju spožums un posts

Rietumu kultūrā populārais salikums „spožums un posts” sākās ar kurtizānēm – pērkamām elegantām sievietēm, kurām ir labvēļi augstākajā sabiedrībā. Romānu „Kurtizāņu...

Foto

Viegli koloniāls „Telia” pātagas cirtiens

Nu, ko, esam sagaidījuši Ziemeļeiropas telekomunikāciju impērijas atbildes triecienu Latvijas suverēnas sakaru politikas centieniem: vai nu LMT un Lattelecom tikšot apvienoti – vai...

Foto

Vai tiešām darbs dara veselu, kā tas šķiet Reira ministrijai?

Ikviens no mums kādreiz ir bijis saaukstējies, patiesībā saaukstēšanās ir biežākais iemesls skolas un darba kavēšanai,...

Foto

Sociālisms - un kāpēc tas ir tik "toksisks" mūsdienu valdošajai elitei

Sociālisms (no lat. sociare - dalīties") ir plašs sociālo un ekonomisko iekārtu kopums, kuru mērķis...

Foto

Valsts prezidents uzticamus palīgus nevar atstāt bez atlīdzības

Viņnedēļ sacēlās liels žēlabains kaķu koncerts, ka prezidents regulāri prēmējot preses Siksni un pārējos mazos palīgus, neatskaitīdamies par...

Foto

Vai “dalītā izmeklēšana” nav organizētās noziedzības interesēs?

Šis raksts ir kārtējās pārdomas pēc TV raidījumu “Tieša runa” un par ierakstu publikāciju t.s. oligarhu lietā. TV raidījumā...

Foto

Palieciet (vismaz pagaidām) "katrs savā vietā", es (vismaz pagaidām) palikšu savā

Man ir patiess prieks ik reizi, kad par to "risku pazaudēt valsti" runā un raksta...

Foto

Stagnantais šarlatāns

Sastopami divi skaisti un šajā saulē aktuāli svešvārdi – stagnāts un stagnants. Burtu ziņā līdzība liela, taču katram vārdam ir sava nozīme....

Foto

Nelikumīgas putnu patversmes ir problēma ne tikai Latvijā vien

Pēc iepazīšanās ar Pietiek publikācijām par to, kā Latvijas devītais bagātākais cilvēks beidzot ir atvēlējis finanšu līdzekļus, lai viņa...

Foto

Ierēdņu nekompetence vai apzināta atsevišķu uzņēmumu lobēšana?

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi Ministru kabinetā apstiprināšanai noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa...

Foto

Jaunie mežu ciršanas plāni: likumdošana kā loģikas kļūda

Viens no politiķu lielākajiem riskiem ir nonākšana apkaunojošās situācijās, kurās jācenšas paskaidrot neiespējama saikne – starp savu rīcību...

Foto

Šis ir vēsturisks brīdis ar unikālu iespēju beidzot atrisināt OIK sakārtošanas jautājumu

Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācija (turpmāk–LAEF) jau 2017.gada maijā Ekonomikas ministrijā (turpmāk-EM) tika iepazīstināta ar...

Foto

Par sabiedriskā radio šefa meklēšanu un žurnālistikas “produkta” kvalitātes izpratni

Šajās dienās kārtējās komisijas atkal Rīgā gatavos kandidātus Latvijas vecākā (joprojām dzīvā) masmedija ar nosaukumu “Latvijas...

Foto

Tautas politiskā apziņa: faktori un tehnoloģijas

Tautas politisko apziņu nosaka tautas nacionālais raksturs jeb, svešvārdā izsakoties, mentalitāte – atsevišķam cilvēkam vai cilvēku kopai (tautai) raksturīgs domāšanas...

Foto

„Uzņēmējs” Skudra un viņa blēža loģika

Ar interesi iepazinos ar portālā publicēto rakstu, ko parakstījis bēdīgi slavenais „uzņēmējs”, kādreizējais bankas izsūtāmais zēns Uldis Skudra, kurš pēdējos...

Foto

Latvijā reiderismu piesedz tiesībsargājošās institūcijas

Jau kopš 2013. gada ilgst mērķtiecīgi uzbrukumi no Gulama Mohammada Gulami grupas puses. Ir pamats uzskatīt, ka viņa interesēs darbojas arī...

Foto

Mēs jaunu pasauli sev celsim. Jau atkal

Brīdi pēc Šarlotesvilles notikumiem sociālos medijus pāršalca skandaloza ziņa par it kā kādai Sorosa finansētai antifa aktīvistu grupai piederošu Evergreen koledžas (ASV) kampusā...

Foto

Aicinām Veselības ministriju izbeigt pacientu mānīšanu

Iekaisīgu zarnu slimību un psoriāzes pacienti aicina Veselības ministriju izbeigt pacientu mānīšanu un beidzot nodrošināt efektīvu medikamentu pieejamību....

Foto

Kāda ir Saeimas atbildība?

Latvijas attīstība pēdējos 27 gados liecina, ka Satversmē rakstītās normas ir tikai deklaratīvas un iedzīvotāji - tauta tiek vērtēta zemāk par slaucamu...

Foto

Autoratlīdzība ir jāmaksā. Aicinājums Latvijas autoriem

Latvijas Rakstnieku savienības vārdā aicinu Latvijas rakstošos autorus rūpīgi izvērtēt dažādu projektu vadītāju (tostarp tādu, kas pārstāv Latvijas Republikas uzņēmējus,...

Foto

Muhameda portrets

Ceturtdien, 17.augustā Katalonijas pilsētā Barselonā musulmaņi pastrādāja kārtējo teroraktu, ar automobili ietriecoties cilvēkos un laupot 14 nevainīgas dzīvības, tostarp diviem maziem bērniem atņemot tēvu. Nākamajā dienā...

Foto

Motivācija celt labklājību vai ņemt kukuli?

Latvijas attīstību kavē tas, ka cilvēkiem, kam esam uzticējuši attīstīt mūsu valsti, nav patiesas motivācijas to darīt, izņemot politisko atbildību....

Foto

Valstiskuma metabolisms un kultūras liekulība

2017.gada vasarā „Rīdzenes sarunas” sašūpoja latviešu vislielāko politisko grēku – LR krimināli oligarhisko valsts iekārtu. Tika sašūpots valstiskums visaugstākajā līmenī. Tāpēc pret...

Foto

Par manis paša kļūdām es pats esmu maksājis, maksāju un turpināšu maksāt

Te manas pārdomas, kuras rakstīju reiz, kad pēc kārtējās, enerģētiski, intelektuāli un sirdsgudri piesātinātās...

Foto

Ašeradens būs īstais

Labdien, biedri un atbalstītāji, visi. kam rūp tiesiska, latviska un eiropeiska Latvija! Šajā sestdienā mēs sanāksim kopā. lai lemtu par mūsu partijas nākotni,...

Foto

Atklāta vēstule Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātam Andrejam Judinam

Latvijas Republikas 12. Saeimas 2017. gada 21. jūlija ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums ar nosaukumu “Par valsts...

Foto

Latvijas attīstība Šveika garā jeb ķemertiņu reģistram būt

Brīdināts, ka pēc likuma par šķiņķa zādzību pienākas sods no 6 mēnešiem līdz 20 gadiem, krietnais kareivis Šveiks...

Foto

SS.LV un VID strīds parāda, ka dzīvojam represīvā valstī

Šodien Cīrules kundze LTV paziņoja, ka strīds starp VID un SS.lv esot pievērsis uzmanību tam, vai būt...

Foto

Haltūra, ko veselības ministre Čakša sauc par likumprojektu un kas Kučinskim šķiet derīga

Lai novērstu uzmanību no veselības aprūpes pamatproblēmām – mediķu streika, zemas efektivitātes un...

Foto

Nevajag eksperimentēt ar sešgadniekiem

Laikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija gatavo apjomīgu nozares reformu, kas skar dažādus būtiskus jautājumus, tostarp t.s. sešgadnieku jautājumu, jāatceras, ka mēģinājumi...

Foto

Par "iztīrīto" Nacionālo mākslas muzeju un elitāri politisko kroni

Pēc ilgstošas rekonstrukcijas 2016. gadā vasaras sākumā cilvēku apskatei tika atvērts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ar...

Foto

Par valsts un pašvaldību amatpersonu elektroniskās sarakstes atbilstību likumam

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības un...

Foto

Papildizglītības un katalizatora izpalīdzība

Tagadnes politiķu intelektuālā potenciāla objektīvs vērtējums nav sasniedzams bez jaunām zināšanām. Tas pavēloši attiecas uz LR politiķu vērtējumu. LR politisko kadru analītika...

Foto

Piespiedu noma: diena, kad es atguvu ticību taisnīgai tiesai

Lai cik tiesas neatkarīgas, likums nemainās no tā, kura tiesa to piemēro. It kā ābeces patiesība. Nesen...

Foto

Mums Molotova – Ribentropa pakta sekas ir jālikvidē pilnībā

Darbu ir sākusi Saeimas izmeklēšanas komisija, kam būtu jāvērtē oligarhu sarunas un lietas izmeklēšanas izčākstēšanas iemesli. Taču...

Foto

Kaimiņš "sēž, vēro un neko nelaiž uz āru"

Pietiek lasītāji pēdējā laikā interesējušies – kur pēc pašvaldību vēlēšanu iznākuma esot pazudis latvju tautas interešu pēdējais aizstāvis...

Foto

Mīti un patiesība par „Lidl” jaunajām darbavietām un zemajām cenām

Latvijā Lidl ienākšana mazumtirdzniecības segmentā sākusies ar ceļa izzāģēšanu – slepenības aura ap Rīgas mikrorajonā Purvciemā gaidāmo koku...

Foto

SS.LV ir mūsu sabiedrības un ēnu ekonomikas spogulis

Es neaizstāvu Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par izvēlēto problēmas risināšanas formu, jo uzskatu, ka bija un ir citi...

Foto

Ēēēēēēēēēēē...

Man nudien nebija nodoma divas dienas pēc kārtas izteikties par vienu un to pašu tēmu, taču pašreizējās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ilzes Cīrules pirmdienas...