Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Sešu 12. Saeimas deputātu iesniegtie priekšlikumi likumprojektam „Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā" par mākslīgu grūtniecības pārtraukšanu.

1. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„Papildināt 5.panta ceturto daļu ar pirmo un otro teikumu šādā redakcijā: "Mātei un tēvam, kuri izteikuši vēlēšanos mākslīgi pārtraukt grūtniecību, valsts nodrošina iespēju saņemt konsultāciju pie sertificēta krīzes grūtniecības speciālista, kā arī, ja nepieciešams, pie konkrētajai situācijai atbilstoša speciālista - jurista, sociālā darbinieka, psihologa, ģimenes terapeita, u.tml. Kārtību, kādā organizējama krīzes grūtniecības speciālistu apmācība un sertificēšana un kārtību, kādā nodrošināma konsultācija, nosaka Ministru kabinets."

Uzskatīt līdzšinējo 5.panta ceturto daļu par 5.panta ceturtās daļas trešo teikumu.

2. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Aizstāt 17.panta pirmajā daļā skaitli " 18" ar skaitli "25".

3. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

23.pantā:

Izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kontracepcija ir līdzekļu un metožu kopums olšūnas apaugļošanās novēršanai."

Izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ārstniecības personas pienākums ir izskaidrot reproduktīvo vecumu sasniegušajiem pacientiem dzimstības regulēšanas iespējamās metodes, sniegt pilnu informāciju par kontracepcijas lietošanas ietekmi uz veselības stāvokli un reproduktīvo veselību un ieteikt piemērotāko dzimstību regulējošo līdzekli un metodi."

4. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„25.pantā:

Papildināt otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu mātei, kura izteikusi vēlēšanos mākslīgi pārtraukt grūtniecību, drīkst izsniegt tikai, ja saņemts apliecinājums par dalību šā likuma 5.panta ceturtajā daļā paredzētajā konsultācijā, ko sniegusi ar konkrētās grūtniecības pārtraukšanu nesaistīta persona.""

Papildināt trešo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Grūtniecības pārtraukšanu nedrīkst veikt ginekologs (dzemdību speciālists), kurš izsniedzis norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu."

5. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Papildināt 26.panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā mātei un tēvam ir tiesības saņemt šā likuma 5.panta ceturtajā daļā paredzēto konsultāciju."

6. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„Papildināt 27.panta trešo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Šādā gadījumā šā likuma 5.panta ceturtajā daļā paredzētā konsultācija nodrošināma arī mātes vecākiem vai aizbildņiem.""

7. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Aizstāt likuma 25.panta nosaukumā, 25.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, un 26.panta trešajā daļā vārdu "sieviete" ar vārdu "māte" atbilstošā locījumā.

8. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

Aizstāt likuma 27.pantā vārdu "paciente" ar vārdu "māte" atbilstošā locījumā.

Pamatojums.

Atbilstoši Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 2.pantam, seksuālā un reproduktīvā veselība ir ar cilvēka seksuālo un reproduktīvo sistēmu saistīta fiziska, garīga un sociāla labklājība. Diemžēl, personu garīgajai un sociālajai labklājībai seksuālās un reproduktīvās veselības kontekstā tiek pievērsts pārāk maz uzmanības. Nereti viens cilvēks un viņa seksuālās vajadzības tiek stādītas augstāk par atbildību, ģimeni un citu cilvēku garīgo labklājību. Atbildīgas seksuālās attiecības tiek izsmietas kā nemodernas, vienlaikus pilnībā ignorējot emocionālās un sociālās sekas, ko atstāj bezatbildīgas seksuālās attiecības, kurās viena puse nav gatava uzņemties atbildību vai ir izmantojusi otru pusi vienīgi seksuālas baudas gūšanai. Līdzīgi, no valsts puses tiek pilnībā ignorēts pēcaborta sindroms , ar ko saskaras teju ikviena māmiņa, kura izdarījusi abortu. Priekšlikumi izstrādāti, lai izpildītu likuma 2.pantu un pievērstu uzmanību arī ar cilvēka seksuālo un reproduktīvo sistēmu saistītajai garīgajai un sociālajai labklājībai.

Mākslīga grūtniecības pārtraukšana ir procedūra, kas būtiski apdraud sievietes emocionālo un fizisko veselību. Bieži pēc mākslīgas grūtniecības pārtraukšanas konstatējami gadījumi, kad sieviete fizioloģisku vai psiholoģisku iemeslu dēļ vairs nevar ieņemt un iznēsāt bērnu, tādējādi radot traģēdiju konkrētajā ģimenē un zaudējumu sabiedrībai.

Nesen Latvijā veikts pētījums „Nevēlama grūtniecība un kontracepcijas prakse Latvijā" rāda, ka, lai arī abortu skaits Latvijā katru gadu samazinās, tomēr tas joprojām ir gandrīz divas reizes augstāks par vidējo abortu skaitu Eiropas Savienībā. Tāpat pētījums parāda, ka satraucoši daudz ir sieviešu, kuras ar abortu pārtrauc pirmo grūtniecību - tādas ir viena trešā daļa jeb 31% no abortus veikušajām sievietēm.

Atbildot uz jautājumu, vai ir kaut kas, kas varētu mainīt sievietes lēmumu par grūtniecības pārtraukšanu, 25% sieviešu atbildējušas, ka viņu izvēli varētu mainīt partneris, 7% - vecāki un tuvinieki, 29% finansiālā palīdzība, bet 25% sociālās garantijas. Ņemot vērā valstī izveidotos atbalsta mehānismus gan vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu veidā, gan īpašu atbalstu krīzes situācijā nonākušām grūtniecēm secināms, ka bieži aborts tiek izdarīts, jo sievietes nav informētas par sev pieejamo atbalstu. Šo situāciju palīdzētu novērst konsultācija pie speciālista, kurš izskaidrotu kā pieejamās atbalsta iespējas, tā iespējamās aborta izdarīšanas sekas.

Jau šobrīd pastāv vairākas organizācijas, piemēram, Krīzes grūtniecības centrs, kuras apliecinājušas, ka spēj šādu pakalpojumu sniegt visā Latvijas teritorijā. Sadarbībā ar pašvaldībām, kurās ir pieejama informācija par konkrētajā pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, šāds atbalsts iespējams, varētu palīdzēt bērna mātei un tēvam pieņemt lēmumu par labu bērna dzīvības saglabāšanai, savukārt katra dzīvība ir neatsverama vērtība kā konkrētajā ģimenē, tā visā sabiedrībā un valstī.

Lai būtu iespējams saņemt kvalitatīvu konsultāciju pie atbilstoša speciālista, un pēc tam vēlreiz rūpīgi pārdomāt savu izvēli, konsultācija nodrošināma pirms likumā noteiktā pārdomu laika.

Lai novērstu situācijas, kurās ginekologs mantisku apsvērumu dēļ mudina sievieti izvēlēties mākslīgu grūtniecības pārtraukšanu, kā arī lai emocionāli atvieglotu sievietes izvēli uz grūtniecības pārtraukšanas procedūru neierasties, tiek piedāvāts noteikt, ka grūtniecības pārtraukšanu nedrīkst veikt ginekologs, kurš izsniedzis norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu. Sieviete vai meitene, kuras ķermenī ir izveidojusies jauna dzīvība, neatkarīgi no bērna tālākā likteņa, ir kļuvusi un vienmēr būs šī konkrētā bērna māte. Attiecīgi, arī normatīvajos aktos nepieciešams lietot atbilstošu terminoloģiju, nepamatoti neatdalot bērnu no mātes. Šādā izpratnē nav nozīmes, vai konkrētā bērna māte ir pilngadīga vai nepilngadīga, kā arī nav nozīmes tam, vai viņa ir sasniegusi 16 gadu vecumu.

Dzimumšūnu ziedošana ir nopietns lēmums, kas atstāj tālejošas sekas - nākamo paaudzi neatkarīgi no tā, vai donors ir par to informēts vai nav. Attiecīgi, lēmums par dzimumšūnu ziedošanu nedrīkst tikt pieņemts mirkļa emociju iespaidā vai kolektīva ietekmē, tam jābūt pārdomātam, izsvērtam un apzinātam. §aši destruktīva šāda dzimumšūnu ziedošana ir sievietes reproduktīvajai veselībai.

Mūsdienās kontracepcija vairs nav vienīgi medicīnisku kontracepcijas līdzekļu kopums. Attīstoties un palielinoties cilvēku vēlmei dzīvos saskaņā ar sevi un dabu, attīstās arī cilvēka organismam būtiski draudzīgākas, taču arī uz medicīniskiem pierādījumiem balstītas kontracepcijas metodes ar līdzvērtīgu drošības līmeni jeb tā sauktās dabīgās ģimenes plānošanas metodes. Attiecīgi, nepieciešams saskaņot normatīvo regulējumu ar pastāvošo situāciju. Šobrīd izplatītajiem medicīniskajiem kontracepcijas līdzekļiem ir daudz iespējamu blakusparādību, kas tiek aprakstītas šo kontracepcijas līdzekļu anotācijās, tomēr pacientiem tās ne vienmēr ir pietiekami labi saprotamas. Tāpēc, lai pacients pilnā mērā varētu uzņemties atbildību par savu

reproduktīvo veselību, ārstniecības personai uzliekams pienākums izskaidrot visas iespējamās kontracepcijas līdzekļu lietošanas blakusparādības, kā arī vērst pacienta uzmanību uz to, ka ir pieejamas un izmantojamas arī dabīgās ģimenes plānošanas metodes, kuru ietvaros kontracepcijas līdzekļi netiek lietoti.

9. Papildināt likumu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„1. Izmaiņas likuma 5.panta ceturtajā daļā, 25.panta trešajā daļā un 27.panta trešajā daļā stājas spēkā 2015.gada 1 .jūlijā.

Pamatojums.

Tā kā minētajās normās piedāvātie risinājumi paredz izmaiņas esošajā kārtībā, kādā tiek veikta grūtniecības pārtraukšana, šīm izmaiņām ir nepieciešams sagatavoties, tāpēc tiek noteikts pārejas laiks līdz 2015.gada 1.jūlijam.

* Inga Bite, Imants Parādnieks (attēlā), Guntis Belēvičs, Mārtiņš Šics, Jānis Ruks, Nellija Kleinberga

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Krimināllikumā virza apdraudējumu vārda brīvībai

FotoPartiju apvienība “Attīstībai/Par” sadarbībā ar partiju “Progresīvie” iniciējuši diskriminējošus grozījumus Krimināllikumā, kas pāri citām sabiedrības grupām īpaši izcels tā dēvēto LGBT kopienu un ierobežos pārējai sabiedrībai vārda brīvību.
Lasīt visu...

21

Atbilde Kasīklim par 9. maiju

FotoCienījamais Kasīklis kārtējo reizi nolēma parādīt, ka viņš ir gudrāks par visiem citiem, un padalījās ar virkni savu uzskatu par 9. maija svinēšanu Latvijā.
Lasīt visu...

21

Kad kapelmeistars un dziesmu svētku biļešu tirgotāja nozīmē injekciju ar plakātiem, avīzēm vai reklāmas rullīšiem

FotoVakcīnas ir medikaments, un kā katram medikamentam arī vakcīnai ir konkrēta iedarbība, efektivitāte un mēdz būt blaknes. Vēl vairāk – vakcīna ir ļoti nopietns bioloģisks medikaments, kurš būtu jānozīmē ārstam, nevis kapelmeistaram. Injicējams medikaments ir ievadāms medicīnas iestādē, vakcīna vislabāk – ģimenes ārsta kabinetā.
Lasīt visu...

21

Veselības aprūpes iestāžu funkcionāru atklātā vēstule Latvijas Republikas Saeimai un Ministru kabinetam

FotoMēs, Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD), Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS), Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) speciālisti, brīdinām, ka:
Lasīt visu...

21

9.maijs - Lielā lūzera diena

FotoKo tad īstam krievu imperiālistam 9.maijā vajadzētu pieminēt - Pirra uzvaru “Lielajā Tēvijas karā” vai murgaino Pasaules revolūciju?
Lasīt visu...

21

Tiesībsargs ignorē acīmredzamu civiltiesību pārkāpumu: jaunais īres likums apzināti atņem iegūtās īres tiesības

FotoJa nelasījāt LR Tiesībsarga paskaidrojumus par jauno īres likumu, tos varat izlasīt ŠEIT. Kā cilvēkam, kuru interesē Satversmes tiesas lēmumu ietekme uz cilvēktiesībām Latvijā, man nepatīk lasīt tiesībsarga pausto. Es gribētu izteikt iebildumus, kas, manuprāt, ir ne mazāk svarīgi sabiedrībai kā tie ieguvumi, kurus prognozē Tiesībsargs.
Lasīt visu...

21

Homofobu naidam jāpieliek punkts: grupveida izvarošanas upuru ķengātāja atklātā vēstule Latvijas augstākajām amatpersonām

FotoPēdējo dienu notikumi Latvijā, kad dzīvību zaudēja puisis (Normunds Kindzulis), ir skaidri pausta sabiedrības homofobiskā, neiecietīgā attieksme pret cilvēku, kas neizvēlējās savu seksuālo orientāciju, šķirstot katalogu, un nevēlējās beigt savu dzīvi 29 gadu vecumā, vērojot, kā liesmas aprij viņa dzīvību. Izdarot loģiskus secinājumus pēc medijos publiski pieejamās informācijas, N.Kindzulis ir izcietis morālu spiedienu no homofobiem, kuri viņam sūtījuši naidīgus komentārus un draudus dzīvībai seksuālās orientācijas dēļ.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Plānoju atsākt regulāru raidījumu vadīšanu, tāpēc iebilstu pret ierobežojumiem saistībā ar masku lietošanu raidījumos

Nu jau vairākus mēnešus Latvijā ir spēkā ierobežojums televīzijas un radio raidījumu...

Foto

Es varētu no ordeņa atteikties, jo stāvu pāri šādām lietām. Bet neatteikšos vis

Aprīļa pēdējā diena pārsteidza ar ziņu, ka esmu iekļauts ar Triju Zvaigžņu ordeņiem apbalvoto...

Foto

Levita - Ēlertes branža

Es iedomājos situāciju - eju pa ielu ar savu suņuku... pavasarīgs gaiss, putniņi čivina un galvā pozitīvas domas raisās. Vienvārdsakot, labs noskaņojums!...

Foto

Atjaunosim līdzsvaru sevī un sabiedrībā

1918. gada 18. novembris un 1990. gada 4. maijs ir divi nozīmīgākie datumi Latvijas valsts vēsturē. Šodien aprit 31 gads, kopš...

Foto

Šajās pareizticīgo Lieldienās es esmu sapratis: tautai ir jādod skaidras instrukcijas

2018.gada maijā es atteicos no turīga advokāta dzīves. Tas bija mans personīgs lēmums. Es nolēmu...

Foto

Kā uzveikt sērgu: valsts amatpersonām minimālo algu līdz uzveikšanai

Nu jau gads un trīs mēneši Ķīnas vīrusa, bet vēl nav bijis brīža, kad Latvijas veselības polītikas noteicēji būtu...

Foto

NEPLP: ja divas lesbietes skūpstās, tas NAV seksuāls saturs

Lūk, šāda atbilde no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) par Samantas Tīnas un LTV1 demonstrēto videoklipu. Īsumā:...

Foto

Tautas balss - Dieva balss

Šo devīzi bieži citēja mans šefs Guntis Melderis tajos nicinātajos padomju laikos, ja tauta domāja citādi, pretēji valdes vai viņa paustajam...

Foto

Brīnišķais kovidlaiks

Šis brīnišķais "kovidlaiks"! Nu jau ir tā, ka nevar uzrakstīt pat pāris vārdus, tiem neveltījot atsevišķus komentārus un nepaskaidrojot vēstījuma domu sīkāk - tik...

Foto

Mēs apbalvojam pareizus un noderīgus žurnālistus par izcilu ieguldījumu demokrātijas stiprināšanā un Latvijas informācijas telpas kvalitātē

Sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 31. gadadienu, augstākie Latvijas valsts...

Foto

Ar likumu atļautie miesas bojājumi vai pat nonāvēšanas?

Viena no profesijām, kuras galvenais uzdevums ir glābt cilvēku dzīvību vai palīdzēt uzlabot veselības stāvokli, ir ārsti, taču...

Foto

Atklāta vēstule iekšlietu ministram, ģenerālprokuroram, Valsts policijas priekšniekam

Tukuma novadu un visu Latviju 23.aprīlī pāršalca ziņa par šausminošo notikumu Tukumā, kurā smagus apdegumus guva divas personas....

Foto

Manas domas par to, kas notika Tukumā

Policijas pārstāvis TV ziņās gan teica, ka varbūt tas nebija noziedzīgs nodarījums. Lai izmeklēšanai sekmējas noskaidrot patiesību, taču man...

Foto

Par likuma “Grozījumi Augstskolu likumā” izsludināšanu, neraugoties uz tā būtiskajiem trūkumiem

Satversmes tiesa ar 2020. gada 11. jūnija spriedumu atzina Augstskolu likuma 56. panta trešo daļu...

Foto

Jūs, „kautrīgie” geji un lesbietes, ar savu klusēšanu esat palīdzējuši radīt vidi, kurā vienu geju var aizdedzināt

Labdien visapkārt! Kā visiem labi klājas šajā pirmdienā? Nupat,...

Foto

Briesmīgi un necilvēcīgi ir pelnīt politiskos punktus uz noziegumu rēķina, rezultātā šķeļot sabiedrību un sējot naidu

Noziegums Tukumā ir briesmīgs un necilvēcīgs, policijai ir jāveic izmeklēšana,...

Foto

Kas un kā varētu palīdzēt Tieslietu ministrijas administrācijai tās radītās likumdošanas karikatūras un anomāliju novēršanai

Tieslietu ministrija (TM) apgalvo, ka esot “jānorāda uz vēsturiskajiem dalītā īpašuma...

Foto

Mums ir jādzīvo, nevis jāgaida, kad vīruss dosies uz Marsu

Skatos uz mūsu 100 onkuliņu un tantīšu haotiskajiem mēģinājumiem ko sakārtot... un rodas sajūta ka nevienam...

Foto

Vai apzināta diskriminācija un segregācija nolūkā pakļaut vairākumu mazākuma perversajām interesēm?

Jurijs Perevoščikovs portālā Apollo: "Laika periodā no 28.decembra līdz 15.aprīlim atklāti kopumā 73 400 Covid-19...

Foto

„Aunu un klaunu” vienošanās par sadarbību ekonomikas un zemkopības attīstībai

Pandēmijas iespaids uz tautsaimniecību šodien ir viens no valsts attīstības centrālajiem jautājumiem. Krīzes rada ne tikai...

Foto

Kas pašlaik notiek VID?

Šodien parunāsim par Valsts ieņēmumu dienestu (VID), - kas tur pašlaik notiek Ar 2021.gadu nodokļu nomaksai ir izveidots vienotais konts. Liekas, ka...

Foto

Ko mums māca „Thalidomide” pandēmija

20.gadsimta otrajā pusē daudzās valstīs zāļu ağentūras reğistrēja brīnumainas zāles Thalidomide, kas palīdzēja daudzām saslimšanām, t.sk., grūtniecēm noņēma nepatīkamās sajūtas. Zāles raksturoja ar...

Foto

Mums ir izvēle

TV 24 Preses kluba raidījumā Edijs Klaišis, jauniešu radošo centru "OPEN" vadītājs, teica: „Man nav izvēles, ja es gribu strādāt ar bērniem, man būs jāvakcinējas...”...

Foto

COVID brīvprātīgās vakcinācijas dēļ man ir divi (iespējams - ļoti stulbi) jautājumi

COVID brīvprātīgās vakcinācijas dēļ man ir  (iespējams - ļoti stulbi) jautājumi....

Foto

Par vakcināciju, čipošanu, kristietību, islāmu, Bībeli, Austrumiem un “Zvēra zīmi”

Kādreiz biju visai dziļi iesaistījies kristietībā. Tik dziļi un patiesi, ka draudze pat ievēlēja par mācītāju....

Foto

Problēma ir tajos, kuri neatstāj policistiem citu izvēli kā strādāt par braukšanas instruktoriem

Šonedēļ nogalināja vienu no mums. Nogalināja nekaunīgi, nošaujot gaišā dienas laikā blīvi apdzīvotā...

Foto

Kāpēc mums visiem jāsatraucas par Bezzubova slepkavību

Futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavība Rīgā gaišā dienas laikā papildina sarakstu ar daudzām skandalozām pasūtījuma slepkavībām, kas notikušas mūsu...

Foto

Mans vīrišķais testosterons ir sajūtams stipri tālāk par valstī noteikto divu metru distanci

Šis ieraksts adresēts maniem nelabvēļiem. Es ar gandarījumu vēroju Jūs, kā Jums nesanāk....

Foto

Lai izvērtētu raidījumu „Aizliegtais paņēmiens”, mēs no nodokļu maksātāju naudas samaksājām pat advokātu birojam

Latvijas Televīzijas Satura padome izvērtējusi 29.marta raidījumu "Aizliegtais paņēmiens", kura tēma bija...

Foto

4.maijā pulksten 19.00 mēs prasīsim šo

4.maijā pulksten 19.00 mēs prasīsim šo:...

Foto

Nacionālais jautājums

Kas tas ir, kas saucās dzīve? Vēders, galva, kājas, brīve? Var jau būt, ka, kādu krāpjot, Arī sevi apzogam, Cik tad ir to tīro...

Foto

Ne dienas bez jaunumiem. Par daudz cietušo suni Ārčiju, protams

Tātad Pārtikas un veterinārais dienests nupat nāca klajā ar šķietami priecīgu vēsti. Ārčija bijušajam spīdzinātājam uzlikts...

Foto

Tas viss ir jāmaina līdz pamatiem

Valsts, kurā Satversmes tiesa neievēro pamatdokumentu - Satversmi, bet Eiropas rekomendācijas....