Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Tagad par AS Reverta pārdēvētā AS Parex banka šonedēļ Augstākajā tiesā cietusi trīskāršu zaudējumu skaļajā prāvā pret maksātnespējīgo SIA Delfīns Partneri, - to rāda tiesas sprieduma īsais variants, kas jau ir Pietiek rīcībā. Tiesa ne tikai pilnībā apmierinājusi uzņēmuma pretprasību pret Revertu par vairāk nekā pusmiljonu latu, bet arī noraidījusi Revertas prasību par 2,18 miljoniem latu un vēl nospriedusi no tās piedzīt valsts labā tiesāšanās izdevumus.

Spriedums skar bijušās bankas un maksātnespējīgās SIA Delfīns Partneri strīdus par apjomīgām naudas summām. Viss sākās, kad 2010.gada 16.septembrī Parex banka šīs SIA administratorei iesniedza nodrošinātā kreditora prasījumu, lūdzot atzīt AS Parex banka par MSIA Delfīns Partneri nodrošināto kreditoru Ls 52,8 miljonu apmērā, uz ko uzņēmuma administratore 2010.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu neatzīt Parex banka pieteikto nodrošinātā kreditora prasījumu daļā par galveno parādu 1,4 miljonu eiro apmērā, kā arī blakus prasījumu Ls 27 miljonu apmērā.

Šo administratores lēmumu AS Parex banka pārsūdzēja, bet ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 10.novembra lēmumu noraidīja Parex bankas sūdzību. Pēc tam tad arī tagadējā Reverta Rīgas apgabaltiesā cēla prasību, lūdzot atzīt Parex bankas nodrošinātā kreditora prasījumu pret SIA Delfīns Partneri tā noraidītajā daļā Ls 2,18 miljonu apmērā. Savukārt Delfīns Partneri tiesā vērsās ar pretprasību, un šā gada maijā Revertas prasība tika noraidīta, bet uzņēmuma pretprasība – apstiprināta.

Reverta tai nelabvēlīgo Rīgas apgabaltiesas spriedumu šajā plašu ievērību guvušajā lietā, ko pati Reverta publiski jau vairākkārt skaidrojusi nevis kā savu nespēju tiesiskā ceļā pierādīt naudas izsniegšanu, kā mahinatoru vēlmi atņemt valstij iespēju atgūt Parex kredītos izsniegtos miljonus, bija pārsūdzējusi Augstākajā tiesā, kura nu faktiski atstājusi spēkā pirmās instances tiesas spriedumu.

Kā rāda spriedums, Augstākā tiesa nospriedusi gan noraidīt Revertas prasības pret Delfīns Partneriem un tiesvedību šajā prasības daļā, gan piedzīt no Revertas par labu uzņēmumam pamatparādu Ls 447 542 apmērā un gan likumiskos procentus Ls 92 179 apmērā - kopā 539 721 latu. Tāpat ar šo Augstākās tiesas spriedumu, ko Reverta jau solījusies vēlreiz pārsūdzēt, no Revertas Delfīns Partneru labā tiek piedzīti vēl nepilni trīs tūkstoši latu, bet valsts labā - tiesāšanās izdevumus par valsts nodevas samaksu Ls 4624 apmērā.

Pilnais tiesas spriedums ar tiesas argumentu izklāstu būs pieejams pēc dažām nedēļām, taču no tā, ka Augstākā tiesa faktiski atstājusi spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedumu, var spriest, ka vismaz lielā mērā par pamatotiem atzīti arī apgabaltiesas secinājumi.

Saskaņā ar tiem, jau esot valsts bankas statusā, tagad par AS Reverta pārdēvētā AS Parex banka veikusi darbības, kuras tiesa nepārprotami atzinusi par likumam neatbilstošām. Kredītiestāde cita starpā veikusi bezskaidras naudas maksājumus, kontā neesot naudas līdzekļiem, uzņēmumam tā tiesiskās aizsardzības procesa laikā atvērusi jaunus kontus, firmas amatpersonām par to neko nezinot, un pat uzņēmuma kontā ieskaitītus līdzekļus bez tā amatpersonu un administratores ziņas izlietojusi nevis šī uzņēmuma, bet gan bankas pašas maksājumu veikšanai.

Lai gan Latvijas valstij piederošā Reverta uzskata, ka šīs iepriekš publiskotās ziņas apkaunojot tās reputāciju, nu arī tiesas spriedumā īpaši norādīts, ka publiskotā informācija „ar uzviju” atbilst realitātei – no bankā atvērta konta izdrukas skaidri redzams, ka nav zināms veselu divu kontā esošu ievērojamu naudas summu izlietojums, turklāt uz lielāko no tām pati tiesa lieto termiņu „pazudusi”.

Saskaņā ar tiesas spriedumu „124 500 EUR, kurus it kā 2009.gada 19.jūnijā AS Parex banka darbinieki ir pārskaitījuši uz SIA Delfīns Partneri AS Parex banka atvērto kredīta atmaksas kontu LV 46 PARX 0009 0171 6000 2 ar norādi kredītlīnijas daļējai atmaksai, ko apstiprina AS Parex banka kredītu direkcijas rīkojums Nr.B 043258 no 2009.gada 19.jūnija.

Savukārt no SIA Delfīns Partneri AS Parex banka atvērtā kredīta atmaksas konta LV46PARX00090I7160002 izdrukas ir nepārprotami redzams, ka šī naudas summa nav pārskaitīta 2005.gada 2.decembrī piešķirtā kredīta dzēšanai ne uz vienu AS Parex banka bankas kontu, bet faktiski ir pārskaitīta uz SIA Delfīns Partneri bankas kontu LV73PARX0009017160001 AS Parex banka kā prasītāja izsniegta kredīta Nr.2/2/1/-05/224 no 2005.gada 2.decembrī daļa, pieprasot no SIA Delfīns Partneri arī procentus par pašas atbildētājas naudas līdzekļu lietošanu.”

Savukārt par Pietiek jau aprakstīto vairāk nekā pusmiljona eiro pazušanu tiesa spriedumā konstatējusi: „512 263,41 EUR, kuri ir pazuduši 2009.gada 17.novembrī no SIA Delfīns Partneri bankas konta LV62 PARX 0009017160005 AS Parex banka, tos AS Parex banka nepārskaitot uz kādu citu bankas kontu, tajā skaitā arī uz pušu 2005.gada 2.decembrī noslēgtajā Aizdevuma līguma Nr.2.2.1.-05/224 6.3.punktā norādīto kredīta atmaksas kontu - LV 46 PARX 0009 0171 6000 2, nenoņemot to arī skaidrā naudā, bet kā norādīts AS Parex banka rakstveida paskaidrojumos tiesai - AS Parex banka 2009.gada 19.novembrī izlietot šajā bankas kontā.”

Tiesas spriedumā arī norādīts uz situāciju, kurā Revertas juristi faktiski „paši sev iešāvuši kājā”, nejauši atzīstot patvaļīgu rīcību ar uzņēmuma kontiem un naudas līdzekļiem: „Pie augstāk norādītā Aizdevuma līguma vairākkārtīgi ir slēgtas vienošanās, uz kurām atsaucas pati aizdevēja - AS Parex banka kā vienīgo pierādījumu aizdevuma izsniegšanas faktam. Citu rakstveida pierādījumu prasītāja nav spējusi iesniegt ne administratoram, ne arī tiesai.

Prasības pieteikumam pievienotie 15 AS Parex banka maksājuma rīkojumi apstiprina nevis aizdevuma izsniegšanas faktu, bet gan faktu, ka AS Parex banka darbinieki bez SIA Delfīns Partneri amatpersonas ziņas caur SIA Delfīns Partneri AS Parex banka atvērtajiem kontiem ir veikuši SIA Delfīns Partneri naudas līdzekļu pārskaitīšanu, gala rezultātā to nosaucot par kredītlīnijas daļas izsniegšanu.”

Saistībā ar dokumentu aprites „kārtību” bijušajā Parex bankā tiesa konstatējusi: „Tiesa atzīst, ka prasītāja [Parex banka] nepierādīja aizdevuma izsniegšanu faktu strīdus pamatsummas Ls 1 021 586, 57 apmērā pēc 2005.gada 2.decembra Aizdevuma līguma Nr.2.2.1.- 05/224 un, ka šie līdzekļi būtu pārskaitīti uz SIA Delfīns Partneri bankas kontu Nr. LV 46 PARX 0009 0171 6000 2 AS Parex banka.

No lietā iesniegtajiem pierādījumiem redzams, ka prasītāja caur bankas datorprogrammu ievada informāciju par veiktajiem maksājumiem no konta, kurā nav bezskaidras naudas līdzekļu, to pierāda lietas materiālos esošā konta Nr. LV 5 1 PARX 009 0171 6000 9 izdruka, kā arī AS Parex banka Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā maksājumu uzdevumu par nomaksātajiem šķīrējtiesas procesa izdevumiem vietā iesniegtās datorprogrammas izdrukas.

Pēc vairākkārtēja pieprasījuma iesniegt tiesā aprēķinu, no kura būtu saprotams, no kura AS Parex banka bankas konta tika pārskaitīts SIA Delfīns Partneri aizdevums, AS Parex banka pārstāvis iesniedza aprēķinu, no kura redzams, ka AS Parex banka ir nevis izsniegusi atbildētājai piešķirto aizdevumu, bet gan kreditējusi bankas kontu LV 46 PARX 0009 0171 6000 2, un debitējusi bankas aktīva posteņa „Kredīti" uzskaites kontu LD0620100024.

Tiesa atzīst, ka AS Parex banka nepierādīja, ka bankai bija atvērts konts AS Parex banka Nr.LD0620100024, par kuru saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām bija paziņots Valsts ieņēmumu dienestam, ko apstiprina arī prasītājas 2011.gada 1.decembra rakstveida paskaidrojumi, ka šādi numuri ir bankas piešķirtiem individuālās uzskaites numuri aizdevuma daļai vai aizdevuma kredītlīnijas daļai. Prasītājs nepierādīja, ka individuālās uzskaites numuri ir tas pats, kas bankā oficiāli atvērts bankas konts.”

Tiesa arī ļoti atklāti un skarbi vērtējusi Revertas darbības kopumā: „Civillikuma 1415.pants nosaka, ka „neatļauta un nepieklājīga darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, nevar būt par tiesiska darījuma priekšmetu; tāds darījums nav spēkā".

Kredītiestāde AS Parex banka nav tiesīga ignorēt likuma „Par grāmatvedību'" prasības, un bez grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem, kuri apstiprina Aizdevuma vai tā daļas izmaksu vai pārskaitīšanu SIA Delfīns Partneri bankas kontā, par vienīgo Aizdevuma izsniegšanas pierādījumu izmantot pušu parakstītās vienošanās, kurās bez dokumentāla pamata ir norādīts „it kā" izsniegtā aizdevuma apmērs un „it kā” kapitalizēto lietošanas un rezervēšanas procentu apmērs, kaut gan tajā pašā laikā no tiesai iesniegtās konta LV 46 PARX 0009 0171 6000 2 izdrukas ir nepārprotami redzams, ka aizdevuma pamatsumma 33 735 288,82 apmērā ir atmaksāta 2009.gada 23.februārī, kā arī laika posmā no 2008.gada 30.maija līdz 2009.gada 25,novembrim ir veikta vienošanās norādīto procentu atmaksa.

Šādu darījuma punktu iekļaušana līgumā, kas ir vērtējama tikai kā AS Parex banka darbība, kuras mērķis ir pretējs likumiem.”

Tiesas spriedumā minēts vēl viens gadījums, kad banka rīkojusies pretēji Civillikuma normām: „AS Parex banka ar grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem nespējot tiesā pierādīt 2005.gada 2.decembrī SIA Delfīns Partneri piešķirtā aizdevuma izsniegšanas faktu un precīzu apmēru, nav tiesīga uz citu kreditoru rēķina pretendēt uz maksātnespējīgās SIA Delfīns Partneri naudas līdzekļiem. To, ka AS Parex banka veic bezskaidras naudas maksājumus, kontā neesot naudas līdzekļiem, apstiprina lietā esošā konta LV51PARX 0009017160009 izdruka.

To, ka prasītāja rīkojusies pretēji Civillikuma 1415.pantā noteiktajam apliecina arī 2011.gada 10.novembrī MSIA Delfīns Partneri administratorei AS Citadele banka izsniegtais kopsavilkums par MSIA Delfīns Partneri aktīvajiem bankas kontiem, kurā atklājās, ka AS Parex banka SIA Delfīns Partneri, SIA Delfīns Partneri amatpersonām un administratoriem nezinot, jau tiesiskās aizsardzības procesa laikā ir atvērti jauni konti - LV 78 PARX 0009 0171 6000 8 LV 51 PARX 0009 0171 6000 9, ar norādi norēķini par tiesu izdevumiem.”

Tiesas spriedumā par meliem atzīti arī Revertas paskaidrojumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai: „No SIA Delfīns Partneri konta LV51PARX0009017160009 izdrukas, redzams, ka pretēji AS Parex banka paskaidrojumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par to, ka atvērtais bankas konts LV51PARX0009017160009 nav uzskatāms par norēķinu kontu, tajā pat laikā no šī konta izdrukas ir redzams, ka tajā 2010.gada 8.februārī AAS ERGO Latvija ir ieskaitījusi SIA Delfīns Partneri pienākošos apdrošināšanas atlīdzību Ls 2630,30 apmērā, kuru AS Parex banka bez SIA Delfīns Partneri amatpersonu un administratores ziņas ir izlietojusi nevis SIA Delfīns Partneri, bet gan bankas personīgo maksājumu veikšanai, kuri arī tiek veikti no šī bankas konta - LV51PARX0009017160009, kopsummā Ls 85 673,51 apmērā, neesot šajā konta naudas līdzekļiem, tajā skaitā maksājumus par šķīrējtiesas procesa izdevumiem Rīgas Starptautiskajai šķīrējtiesai prasībā pret SIA Delfīns Partneri Ls 4 205,49 un Ls 31 579,13 apmērā.”

Pati Reverta šo savu rīcību līdz šim publiski tā arī nav vēlējusies paskaidrot.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Jautājums – kāda ir C19 Pasakas morāle? Kāds ir Lāsts?

FotoUz kādas vientuļas salas vārdā Pasaule dzīvoja 100 ciltis (Valstis), kuras vadīja Valdnieki, un viens Burvis (baņķieris). Burvis bija vienīgais, kas prata radīt naudu no gaisa, viņš to radīja, lai aizdotu tiem Valdniekiem, kas Burvi spēja pārliecināt, ka viņi spēs naudu ar procentiem atdot noteiktā laikā. Tā Burvis izgudroja naudu, pār kuru valdīja Valdnieki, savstarpēji norēķinoties ar citiem Valdniekiem.
Lasīt visu...

21

Signāls

FotoVai maskas lietošana pēc koloniālās pārvaldes lēmuma ir medicīniski pamatota? Drīzāk nē nekā jā. Kādēļ tad cilvēki liek uz sejas to? Jo viņiem ir bailes. Bailes tikt izsēdinātiem no transporta, bailes tikt administratīvi sodītiem. Tās ir bailes no varas.
Lasīt visu...

21

Maskai nav nekāda sakara ar valdības gāšanu

FotoReāli fakti - Covid19 ir lipīgs, paaugstinās temperatūra, pazūd oža, bezspēks utt. Iespējams, daudzi jau ir pārslimojuši bez acīmredzamiem simptomiem vai komplikācijām. Manā paziņu lokā viena persona ir mirusi, viena atrodas karantīnā. Tā nav nekāda izklaide izslimot šo “zarazu”.
Lasīt visu...

21

Nevienam nevajadzētu būt tiesībām lemt par cita cilvēka dzīves vērtību

FotoŠogad ir apritējuši 10 gadi, kopš Latvijas Republikā ir stājies spēkā likums “Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām”, un 5 gadi, kopš Labklājības ministrija īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētu projektu deinstucionalizācijas (DI) jomā. Un kāpēc par šo nozīmīgo tēmu runāju tieši tagad, jo 10. oktobrī visā pasaulē tika atzīmēta Pasaules Garīgās veselības diena.
Lasīt visu...

12

Krīzes brīdī pacientus šķiros…

FotoTātad Latvija tagad ieviesīs praksi, kādu it kā pielieto daudzās pasaules valstīs, kad krīzes apstākļos šķiro pacientus – kurus ir vērts ārstēt, kurus ne. Bet cik daudz ir to pasaules valstu, kuras būtu tik ļoti okupantu pārpildītas kā Latvija? Lūk, tas ir jautājums.
Lasīt visu...

21

Priekšlikumi Latvijas Republikas Ministru prezidentam K.A. Kariņam: ierosinu pilnībā pārtraukt jaunu klientu ievietošanu valsts sociālās aprūpes centros

FotoViena no tiesībsarga funkcijām ir veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību , kas ir īpaši būtiski attiecībā uz mazaizsargātajām personu grupām. Tādēļ par vienu no prioritātēm savā darbībā tiesībsargs jau vairākus gadus izvirza personu ar īpašām vajadzībām tiesību aizsardzību. Starptautisko cilvēktiesību mērogā par vienu no pamatdokumentiem ir atzīstama Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, kura Latvijā stājās spēkā 2010.gada 31.martā. Saskaņā ar likuma „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” 2. pantā noteikto šīs konvencijas ieviešanu Latvijā koordinē Labklājības ministrija, bet tās īstenošanu pārrauga Tiesībsarga birojs.
Lasīt visu...

12

Nevis masku nēsāšana, bet gan C19 pneimonija ierobežo tavu brīvību

FotoVai man ir pazīstamie, kuri slimo vai ir miruši no C19** infekcijas? Vai tas, ka es strādāju reanimācijā ar īpaši smagiem pacientiem, kuriem ir uzstādīta C19 infekcijas diagnoze, ļauj man atbildēt uz pirmo jautājumu "Jā!"?
Lasīt visu...

12

Covid19 spilgti izgaismojis melnus plankumus Latvijas medicīnā, bet, iespējams, krīze Baltkrievijā pavēra ceļu to lāpīšanai

FotoKaut arī no 3. jūnija oficiāli ir pieejami visi valsts apmaksātie plānveida ambulatorie un stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi, vēl joprojām rindas uz tiem var pārsniegt pat 9 mēnešus. Daļēji šo situāciju sekmēja pilnīga ambulatoro iestāžu slēgšana uz trim nedēļām šī gada aprīlī, bet situāciju iespaidoja arī hroniskais ārstu trūkums pilnīgi visās Latvijas medicīnas iestādēs.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Krievijas KDLO dienas ir skaitītas: Putina 5. pants nedarbojas

Nav noslēpums, ka Kaukāzs vienmēr ir bijis ne visai sagremojams kumoss ne tikai cara laiku Kremlim, bet...

Foto

Taksometru sektorā ēnu ekonomika zeļ un plaukst

Kurš gan nav pieradis, ka politiķi sola, pēc tam atkal sola un tad jau politiķi mainās – pirmo solītāju...

Foto

Satversmes tiesa lēmusi atcelt iepriekšējo praksi, piedzenot parādus un kompensācijas par bojātiem dabasgāzes skaitītājiem

Jau šī gada martā sabiedrība tika informēta par spriedumu, kurā Satversmes tiesa...

Foto

Kam kalpo Latvijas žurnālistikas vaļi?

Es gaidīju pirmdienu. Man no prāta neiziet skaitlis 200. Līdzīgi kā Berlīnē “30 tūkstoši” un Roberta Kenedija Jr. publicētie foto, kurus...

Foto

Cerams, šī vēstule par iespējamiem nodarījumiem autoriem nonāks pie adresāta: atklāta vēstule Latvijas Republikas kultūras ministram

Rakstu Jums kā vienkāršam cilvēkam, negribu vērsties pie amatpersonas uzslāņojumiem....

Foto

Viendzimumu attiecību regulējums – postmodernās un vecās Eiropas sadursme

Ceturtdien LTV raidījumā "Šodienas jautājums" tika apspriesta klasisko un viendzimuma partnerattiecību problemātika. Politiķu un žurnālistes diskusijā parādījās...

Foto

Prātojums par uzvaru cīņā pret noziedzību un netīrību

Regresīvos vecos laikos bija tāds populārs jociņš par kādas vārdā nesauktas kopienas pārstāvi, kurš mēģinājis atradināt savu ķēvi...

Foto

Vakcinēšanās - glābiņš vai spriedums?

Šī gada 1.oktobrī stājies spēkā 29.septembrī pieņemts lēmums, kurš attiecas uz lielu sabiedrības daļu, bet perspektīvā - uz mums visiem. Lēmums...

Foto

Par maratonu un Covid19

Godātie Veselības ministrijas, SPKC, Rīgas domes, Rīgas satiksmes, AirBaltic un lidostas Rīga darbinieki! Mediķiem un transporta darbiniekiem šis ir bijis īsts baigais gads. Visu cieņu “frontlainiešiem” un...

Foto

Citu valstu mediji pārņem Latvijas informatīvo telpu

Bez atbilstoša valsts atbalsta komercmedijiem vietējā satura ražošanai 2021.gadā Latvijas informatīvo telpu pārņems Krievijas politiskajām interesēm atbilstošs saturs. Citu...

Foto

Atklātā vēstule par Zemgales vienīgā atkritumu apsaimniekošanas poligona “Brakšķi” saglabāšanu tautsaimniecības interesēs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas...

Foto

Makrona nepārliecinošā spēle ar Krieviju: ieradies nomierināt Baltiju, viņš to it nemaz neizdarīja

“Ceļš uz elli ir bruģēts ar labiem nodomiem” — šis britu sakāmvārds nāca...

Foto

Atkritumu poligoni kā nacionālās drošības jautājums, jeb Kāpēc likvidēt Zemgales vienīgo atkritumu apsaimniekošanas poligonu ir riskanti

Ir publiskots VARAM sagatavotais informatīvais ziņojums “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas...

Foto

Tiesiskums ieviests, tagad mūs interesē lielveikali

Lai veicinātu plašāku Latvijas izcelsmes produkcijas īpatsvaru mazumtirdzniecības lielveikalu ķēdēs, Jauno konservatīvo Saeimas deputāti šodien tikās ar "Maxima Latvija" pārstāvjiem....

Foto

Vai tiešām iemeslu pietrūkst, lai izietu ielās?

Ir daļa cilvēku, kuri joprojām nesaprot, kas ir iemesls, lai 10.oktobrī izietu ielās. Nesaprot, jo ir pierasts neko nedarīt...

Foto

Saucēja balss tuksnesī

Žurnālista Bojāra raidījumā “Aizliegtais paņemiens” par Jencīša draudzi “Kristus pasaule” parādīja, cik viegli cilvēki ir psiholoģiski manipulējami, pakļaujami. Un šī nav vienīgā sekta,...

Foto

Farss ar baltkrievu IT kompāniju „uzņemšanu”

"Kapitālā remonta" sakarā pirmais mani tā pamatīgi sasmīdināja premjers KK. Viņš bija "norijis" LIAA jaunā vadoņa naivi izmesto "ēsmu" par...

Foto

Ja jums gadījumā bija kādas šaubas, Latvijas finanšu sistēmas sakārtošana ir bijusi veiksmīga

Es pievienojos šodienas konferences vienai no galvenajām tēzēm, ka banku kā finanšu institūciju...

Foto

Putina vakcīna ir instruments sabiedrības iegrožošanai

Koronavīrusa (Covid-19, C-19 – sauciet, kā gribas) pandēmija pasaulē cilvēkus ir padarījusi ļoti uzmanīgus, pat nedaudz bailīgus. Ikdienas dzīve, kādu...

Foto

Reira autoratlīdzību ierosinājumi faktiski ir kaitniecība pret grāmatniecības nozari, valodu un kultūru

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija Finanšu ministrijas piedāvātos ierosinājumus izmaiņām autoratlīdzību aplikšanai ar nodokļiem uzskata par...

Foto

Lai visai pasaulei varētu parādīt „noderīgāku realitāti”

Vēl viens notikums ar Holivudas blokbasteram līdzīgu sižetu nesen izvērsās vienā no Minskas ielām. Daudzi no mums redzēja video,...

Foto

Vecuma ierobežojumi kreditēšanas jomā, jeb vai banka var senioriem atteikt piešķirt kredītu

Vērojot tendences kreditēšanas tirgū Eiropā, secināms, ka liela daļa kredītiestāžu, lai iespējami izvairītos no...

Foto

Mūsu galvās bija šīs vēsturiskās zemes, un šis likumprojekts tagad piedāvā to konkretizēt, lai latvietība nebūtu plakana

Šodien es iesniedzu izskatīšanai Saeimā likumprojektu “Latviešu vēsturisko zemju...

Foto

Daži jautājumi Latvijas Afganistānas veterānu cēzaram - Gunāram Rusiņam

Saistībā ar interviju, kuru jūs nesen sniedzāt par Andreja Mediņa  militāro dienestu, es dažus jautājumus vēlos uzdot...

Foto

Pandēmija, infodēmija un multilaterālisms: runa ANO Ģenerālās asamblejas 75. sesijā

Augsti godātais priekšsēdētāja kungs! Ekselences, cienījamās dāmas un godātie kungi! Vispirms vēlos apsveikt V. Bozkira kungu...

Foto

Šuplinskas kundze, atkāpieties, jūs dzīvojat citā realitātē

Matemātikas skolotāju trūkuma dēļ pirmo mācību stundu šajā priekšmetā tikai pagājušajā nedēļā aizvadīja Rīgas 40. vidusskolas sesto klašu skolēni....

Foto

Par "Turaidas kvartālu" samaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apjoms ir palielinājies, nevis samazinājies

Latvijas televīzijas raidījumā "De Facto" izskanējušais apgalvojums, ka SIA "MC Turaida Property", kam pieder...

Foto

Es negribu lēkt acīs ļoti cienītajam ministram, no kā tik daudz kas ir atkarīgs: lai muzejs paciešas

Manā citādi harmoniskajā un priecīgajā dzīvē ir bijušas tikai...

Foto

Sankcijas. Retorika un realitāte

Šī gada 5.septembrī portālā Pietiek.com tika publicēts nezināma autora raksts ar nosaukumu „Kāpēc tika indēts Navaļņijs”. Rakstā citstarp tika pieminētas rietumvalstu līdz...

Foto

Kad, kurā brīdī, aiz kurām durvīm un kurš apstiprina līdzfinansējumu „tautas sportam”?

"Tautas sports to summu nemaz nevar apēst," sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu atbalstam paredzēto...

Foto

Lūdzu, uzvedieties tiesiski un nekaitējiet Latvijas kapitāla tirgus reputācijai

Ņemot vērā publiskajā telpā pieejamo informāciju par 22.09.2020. plānotajām AS "Olainfarm" akcionāru sapulcēm un Finanšu un kapitāla...

Foto

Ko tad mēs darīsim, „izejot ielās”?

Man bieži tiek uzdots jautājums – ko tad mēs darīsim, “izejot ielās”? Viens kungs rakstīja, ka viņš katru dienu esot...

Foto

„Ņevinovataja ja...”

Vakardien no plašsaziņas līdzekļiem uzzināju, ka “Saskaņas” valde pieņēma lēmumu izslēgt mani un manu kolēģi Ļubovu Švecovu no partijas. Sakarā ar šo ziņu es...

Foto

Šie biedri mums vairs nav nekādi biedri

SDP "Saskaņa" Rīgas nodaļa nolēmusi no partijas par Statūtu pārkāpumiem izslēgt divus biedrus - Vjačeslavu Dombrovski un Ļubovu Švecovu....

Foto

Notikumi Baltkrievijā - divu sistēmu sadursme

Lai kā mums gribētos domāt, ka notikumi Baltkrievijā ir šīs valsts iekšējā lieta un attiecas tikai uz tās iedzīvotājiem, tie...

Foto

Jāizbeidz apgrūtinošās attiecības ar „plinšu sievām”

Uzskatu, ka ir pārkāptas robežas. Kad viens partijas biedrs par citu saka, ka tas ir "jānovāc" un uzsver, ka "man...

Foto

Kā prokurore Dace Lapinska izpilda “pasūtījumus”

Jaunais ģenerālprokurors Juris Stukāns jau ir paudis kritiskus vārdus par prokuroru kvalifikāciju un iestājas par nepieciešamību paaugstināt prokuroru zināšanu līmeni....

Foto

Vājprāts, kas šobrīd pārņēmis ASV

Džordžs Floids mira, kad policija viņu aizturēja 25.maijā. Kopš tā laika ar viņa vārdu ir notikušas nekārtības vairāk nekā 2000 ASV...

Foto

Es tikai brīnos, līdz kādam līmenim tiks degradēts parlaments

Kā Jums šķiet, kā Saeimas priekšsēdētāja Mūrnieces kundze un Saeimas drošības dienests reaģēja uz šo manu ziņu?...