Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Tas, ka mūsu „pētnieks” izsakās par grāmatu, ko nav lasījis, ir viņa akadēmiskās brīvības izpausme, - šādi jaunpārvēlētais Rīgas Stradiņa universitātes rektors Aigars Pētersons pēc mēnesi ilgām pārdomām ir oficiālā vēstulē komentējis šīs augstskolas „pētnieka” un asociētā profesora Klāva Sedlenieka publiski paustās pārdomas par Lato Lapsas „rasistisko” grāmatu „Muzungu vismelnākajā Āfrikā”, šo grāmatu nemaz neizlasot un pat nepāršķirstot, bet paziņojot, ka "jaunākā Lato Lapsas grāmata, pēc apraksta spriežot, ieturēta sliktākajās 19. gadsimta koloniālisma un eksotizācijas tradīcijās”. Pietiek šodien bez plašākiem komentāriem publicē augstskolas sagatavoto skaidrojumu:

„Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk – RSU) sakarā ar Lato Lapsas uzdotajiem jautājumiem, sniedz secīgi tālāk norādītās atbildes.

Jautājumi:

1) Kādi ir Jūsu iestādē nodrošināmās izglītības kvalitātes standarti? Kur un kā tie ir fiksēti? Atbildei pievienojiet attiecīgos dokumentus.

2) Kā tieši Jūsu iestādes mācībspēki savā darbā ievēro Jūsu iestādes pašslavināšanās tekstos bieži pieminēto akcentu uz pētniecību un kvalitāti kā augstāko vērtību?

3) Kas un kādā veidā, ar kādu metodiku, cik bieži pārbauda to, kā tieši Jūsu iestādes mācībspēki savā darbā ievēro Jūsu iestādes pašslavināšanās tekstos bieži pieminēto akcentu uz pētniecību un kvalitāti kā augstāko vērtību?

4) Cik bieži un kādās situācijās Jūsu iestādes mācībspēki studentiem vērtējumus par dažādiem procesiem, parādībām, faktiem, radošās darbības objektiem izsaka, pirms tam ar vērtējamo objektu neiepazīstoties vispār vai iepazīstoties pavirši un nolaidīgi?

5) Vai šādu vērtējumu paušana aprakstītajās situācijās atbilst Jūsu iestādes pašslavināšanās tekstos pieminētajām vērtībām un vīzijai? Atbildi pamatojiet.

6) Vai manis aprakstītais gadījums ir tikai viena konkrēta nekompetenta, neprofesionāla, nelīdzsvarota un pavirša Jūsu iestādes mācībspēka rīcība vai arī vispārpieņemts vērtējumu izdarīšanas standarts Jūsu iestādē?

7) Vai arī pasniedzamajos kursos, kurus esmu uzskaitījis, konkrētais mācībspēks studentiem dažādus vērtējumus izsaka, pirms tam pretēji Jūsu iestādes kvalitātes vērtībām neiepazinies ar vērtēšanas objektu? Ja jā, cik bieži tas notiek? Ja nē, kā Jūsu iestādes vadība ir par to pārliecinājusies?

8) Ja manis aprakstītais gadījums ir tikai viena konkrēta nekompetenta, neprofesionāla, nelīdzsvarota un pavirša Jūsu iestādes mācībspēka rīcība, kādas tieši darbības Jūsu iestādē tiks veiktas, lai šādus gadījumus nepieļautu un neapdraudētu Jūsu iestādes reputāciju un priekšstatu par tajā iegūstamās izglītības sniedzēju kompetenci un kvalitātes standartu ievērošanu?

Atbildes:

1) Augstākās izglītības nozarē kvalitātes novērtēšanas sistēma Eiropas augstākās izglītības telpā balstās uz “Eiropas Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā”, kas apstiprināti Boloņas procesa Ministru sanāksmē Erevānā 2015. gada 15. maijā. Skatīt detalizētāku informāciju tiešsaistē:

https://aic.lv/portal/content/files/AIC%20ESG2015%20int-1_2.pdf .

Saskaņā ar šiem standartiem un vadlīnijām Latvijā ir izveidota nacionāla kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kuras ietvaros tiek organizēta studiju programmu licencēšana, studiju virzienu akreditācija un augstākās izglītības institūciju akreditācija. Šos procesus regulē Augstskolu likums un attiecīgie Ministru kabineta noteikumi:

a)     Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumi Nr. 793 "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi". Pieejams tiešsaistē: https://likumi.lv/ta/id/303956

b)     Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumi Nr. 794 "Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi". Pieejams tiešsaistē: https://likumi.lv/ta/id/303892

c)     Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumi Nr. 795 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi". Pieejams tiešsaistē:  https://likumi.lv/ta/id/303957

Informācija par RSU studiju programmu licencēšanas statusu, studiju virzienu akreditācijas statusu, kā arī RSU akreditāciju pieejama Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras izveidotajā informācijas sistēmā (e-platformā):

a)     https://eplatforma.aika.lv/index.php?r=site%2Fhei%2Fprograms&id=7

b)     https://eplatforma.aika.lv/index.php?r=site%2Fstudy-direction%2Flist&ProgramName=&Hei=7&IKKDescriptionShort=&StudyYears=&StudyMonths=&Lang=&Key=&IIK=&KP=&IIKSecondLevel=&Degree=&Qualification=&AccreditationStatus=yes&AccreditationTerm=&AccreditationTo=&JointStatus=&detail-search=

c)     https://eplatforma.aika.lv/index.php?r=site%2Fhei%2Fview&id=7

Attiecīgi no minētās informācijas var gūt pilnvērtīgu priekšstatu par konkrētas augstskolas un tās realizēto studiju programmu atbilstību starptautiski atzītiem standartiem.

2 - 3) Atbilde uz 2. un 3.jautājumu –  

a) Zinātnes snieguma starptautiskais izvērtējums

Latvijas zinātnisko institūciju darbības kvalitātes izvērtēšanai regulāri tiek rīkots “Zinātnisko institūciju darbības starptautiskais novērtējums”, ko organizē saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 41. pantu un Ministru kabineta 2018. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 619 "Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība".

Informācija ar RSU zinātniskās darbības starptautiskā novērtējuma aktuālajiem rezultātiem pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā:

https://www.izm.gov.lv/lv/2019-gada-zinatnisko-instituciju-starptautiskais-novertejums

b) Starptautiskie reitingi

RSU piedāvātās augstākās izglītības un pētniecības kvalitāti apliecina arī mūsu universitātes novērtējums starptautiskajos reitingos. No kopā aptuveni 28 000[1] Pasaules universitātēm reitingos tiek vērtēta tikai neliela daļa. Piemēram, QS (Quacquarelli Symonds) veidotajā pasaules universitāšu reitingā tiek vērtētas 1500 universitātes. Šajā reitingā RSU ieņem 801.-1000. vietu – informāciju par RSU sniegumu dažādos kritērijos aicinām skatīt reitinga mājas lapā:

https://www.topuniversities.com/universities/riga-stradins-university

Vēl vienā no lielākajiem Pasaules universitāšu reitingiem – izdevuma “Times Higher Education” reitingā “World University Rankings 2023” RSU ierindojas 601.-800. vietā. Savukārt šī paša izdevuma veidotajā reitingā “Impact Rankings 2022” RSU ieņem 301.-400. vietu. Informāciju par RSU sniegumu dažādos kritērijos aicinām skatīt reitinga mājas lapā:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/riga-stradins-university

2022. gada reitingā “U-Multirank” RSU sasniegusi līdz šim labāko rezultātu reitinga darbības laikā, saņemot vairākus “A” un “B” vērtējumus. Informāciju par RSU sniegumu aicinām skatīt reitinga mājas lapā:

https://www.umultirank.org/study-at/riga-stradins-university-rankings/

RSU jau vairākus gadus pēc kārtas ierindojas līderpozīcijās starp Latvijas augstskolām akadēmisko un pētniecības institūciju starptautiskajā reitingā “SCImago”. 2022. gada reitingā “SCImago Institutions Rankings” RSU ieņem 641. vietu pasaulē, kas ir par 35 vietām augstāk nekā iepriekšējā gadā. Informāciju par RSU vērtējumu lūdzam skatīt reitinga mājas lapā:

https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=5074

            4-8) Atbildes uz 4. – 8.jautājumu.

Varam apliecināt, ka Klāvs Sedlenieks ir mūsu universitātes asociētais profesors. Augstu novērtējam Jūsu interesi par asociētā profesora K.Sedlenieka izteikumiem sociālajos medijos. Uzskatām, ka augstskolu mācībspēkiem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums publiski paust savu viedokli par sabiedriski nozīmīgiem notikumiem, par kādu neapšaubāmi uzskatāma arī Jūsu jaunākās grāmatas iznākšana. Profesora Sedlenieka publikācijas sociālajā medijā "Twitter" ir paša autora veikums, kas nav ticis izdarīts viņa darba devēja - Rīgas Stradiņa universitātes - uzdevumā.

Papildus paskaidrojam, ka mūsu valstī pastāv domas un vārda brīvība, ko aizsargā Latvijas Republikas Satversmes 100. pants. Saskaņā ar to ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību – tiesībām brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, kā arī paust savus uzskatus. 

Papildus tam uzsverams, ka augstskolas akadēmiskā personāla tiesības saistās ar akadēmiskās brīvības realizāciju ne tikai augstskolas ietvaros, bet arī ārpus tās. Akadēmiskā brīvība ir atsevišķas, demokrātiskas pamattiesības, kas daļēji balstās tiesībās uz izglītību, un tās ir daļa no domas, viedokļa un vārda brīvības. Pienākums respektēt akadēmisko brīvību ir minēts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 13. pantā. Akadēmiskā brīvība paredz, ka akadēmiskā kopiena var iesaistīties pētniecībā, mācīšanā, studijās un komunikācijā sabiedrībā, nebaidoties no atriebības.[2]

RSU paskaidro, ka atbalsta vārda brīvības un akadēmiskās brīvības realizāciju no akadēmiskā personāla puses komunikācijā sabiedrībā arī ārpus darba tiesisko attiecību ietvara un studiju procesa nodrošināšanas augstskolā.

Ar cieņu rektors Aigars Pētersons


[1] Rider, Sharon & Peters, Michael & Hyvönen, Mats & Besley, Tina. (2020). World Class Universities A Contested Concept: A Contested Concept, p. 276 https://doi.org/10.1007/978-981-15-7598-3

[2] NĀKOTNES AUGSTSKOLAS 2030 LATVIJAS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS UN AUGSTSKOLU ATTĪSTĪBAS NACIONĀLĀ KONCEPCIJA 2021.–2030. GADAM. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PADOME. Pieejams tiešsaistē: Nākotnes augstskolas 2030 (aip.lv)

Novērtē šo rakstu:

15
38

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ausīs arī mūsu saule

FotoMotoklubs „Dieva suņi” 20. novembrī savā Twitter kontā publicēja tvītu ”Tā saucamais “urā patriotisms” ir pretīgs ar to, ka viņš balstās un mītiem, puspatiesībām un meliem, kas ļoti kropļo cilvēkiem realitātes apziņu. “Latvieši ir stipra tauta”, ar ko stipra? Ar to, ka okupekļus jauc 2022.g.,nevis 1991.g., vai 2014.g.(Krimas aneksija). Stipra?”. Tvīta saturs noteikti kādā radīja aizvainojumu un pārdomas. Vai abus.
Lasīt visu...

21

Ekonomikas ministrei un valdības vadītājam jāuzņemas politiska atbildība par situāciju enerģētikā

FotoValdības rīcība sakarā ar AS "Sadales tīkli" regulatoram iesniegto jauno tarifu projektu ir bezatbildīga, un publiskie paziņojumi atgādina zināmo manipulācijas metodi par "labo policistu" un "slikto policistu".
Lasīt visu...

21

Lūk, cik enerģiski mēs skaldām matus

FotoBiedrība “Latvijas Mediju ētikas padome” (LMĒP), kas apvieno 44 mediju asociācijas un individuālus medijus, triju gadu laikā ir sniegusi atbildes vairāk nekā 150 iesniegumiem no iedzīvotājiem un organizācijām par iespējamiem mediju ētikas pārkāpumiem un 51 gadījumā sagatavojusi detalizētu izvērtējumu sūdzībai un atzinumu.
Lasīt visu...

21

Apbrīnoju Pučes profesionalitāti, ar kādu viņš atmasko Raini

FotoArmands Puče „Ar baltiem cimdiem”. Izcils eksemplārs. Apbrīnoju Pučes profesionalitāti, ar kādu viņš atmasko Raini. Klauzula viena - jebkuras šaubas tiek tulkotas pa sliktu apsūdzētājam. Ar frāzēm –" varētu likties", "varētu secināt", " izskatās ka", "varētu bažīgi iztēloties, ka".
Lasīt visu...

21

Sports visa mūža garumā ir veselības pamats

FotoLaika sprīdis, kad politiķi cenšas izveidot valdību, ir vienīgā iespēja viņiem iedvest, ka valsts nav sadalāma 15 nozaru klucīšos (ministrijās), kas katra atbild par savu jomu, nekad neinteresējas par citas ministrijas esamību, bet ja saņem kādu  citas ministrijas sastādītu likumprojektu, Ministru kabineta noteikumus vai mazāk svarīgu dokumentu, tad šo rakstu darbu nīdē laukā vai vismaz piesārņo ar tik  daudz birokrātiskām prasībām, ka jaunievedumam ir tikai bremzes iedaba. 
Lasīt visu...

21

"Sadales tīkla" tarifu celšana kā slēpts nodoklis graus iedzīvotāju un uzņēmēju maksātspēju

FotoZaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputāti aicina nepieļaut krasu elektroenerģijas pārvades tarifa celšanu, kas kā slēpts nodoklis būtiski negatīvi ietekmēs iedzīvotāju maksātspēju un Latvijas uzņēmēju konkurētspēju.
Lasīt visu...

12

Džeks, kurš pieliek mūli kā mērkaķis, ir patriots?

FotoLabrīt. “Patriotu nedēļa” ar citas valsts karodziņiem Lāčplēša dienā un citu valstu tankiem 18. novembrī krastmalā ir galā, var turpināt ierasto ikdienu ar šņabi galvenajās pārtikas lielveikalu rindās un statistiku, kas apstiprina alkoholismu vai nerūpēšanos par bērniem.
Lasīt visu...

12

Paziņojums par enerģētisko situāciju valstī

FotoNeraugoties uz veiktajiem pasākumiem, lai kompensētu apkures un elektroenerģijas izmaksas mājsaimniecībām, par oktobri saņemtie rēķini, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, ir vairākas reizes lielāki. Taču maznodrošināto Latvijas iedzīvotāju ienākumi saglabājas nemainīgā līmenī.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par cilvēka nemirstību, kas ir medicīnas nesasniedzamais mērķis

Laika ass ir nežēlīga nākotnes pāreja pagātnē. Cilvēks alkst uzzināt nākotni, parasti viņš interesējas par nākotni savas prognozējamās...

Foto

Prātojums par diagonālēm

Pagājusī nedēļa uzrādīja zināmu bremzēšanos valdības veidošanas gaitā. Lai arī premjerkandidātam pagaidām nav Satversmes 56. panta kārtībā izsniegta aicinājuma uz Ministru kabineta sastādīšanu, uzvedās...

Foto

Prezidenta uzdevums ir izvirzīt premjera amata kandidātu, nevis norādīt partijām, ko tām darīt

Valdības veidošanas sarunas nevedas. “Jaunās vienotības” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Kariņš par šo procesu...

Foto

Noticiet man - es tagad lasu Satversmi kā pilsonis

Valsts ir nācijas mājas, bet tās pamatlikums Latvijai – Satversme – ietver nācijas kopdzīves būtiskākos noteikumus, balstītus kopīgās vērtībās,...

Foto

Prezidents Egils ir jocīgs un galīgi neciena ģimenes vērtības un tradīcijas

Kad tad atkal ir noticis. Un ar Egilu un viņa kanceleju notiek. Čalis ar savu...

Foto

Valsts ir slikta, cilvēki ir slikti, pensionāri ir slikti, vēlētāji ir slikti, Lāčplēša diena ir slikta, es gan esmu lielisks

Šis būs personisks ieraksts. Un neapvainojieties....

Foto

Antropoloģisks pētījums

Vai atceramies sabiedrībā pazīstamos indivīdus, kuri saviem uzvārdiem lika prievārdus ar mērķi panākt aristokrātisku skanējumu? Visi ņirgājās par Fon Kalmanoviču un De Vaškeviču, turpretim...

Foto

Liberālās demokrātijas apdraudētība kā tās leģitimitātes pamats

Ir viena uzskatu pārbaude, kas būtu jāveic ar sevi katram pilsoniski aktīvam cilvēkam. Tātad jums — šīs slejas lasītājam...

Foto

Kas Pīlēnam deva tautas mandātu veidot valdību? Kurš? Pareizi, neviens!

Sākšu ar jautājumu. Vai man vienīgajam šķiet, ka kaut kas nav kārtībā ar zaļo bildi, nu...

Foto

Mēs visu ļoti rūpīgi rečekojām un noskaidrojām, ka Bārbijas Kens nav stāvoklī, - ziedojiet mums naudu, lai mēs varam turpināt!

Jūnija vidū konservatīvi noskaņotā humora vietne...

Foto

Žetonu piešķiršanas kārtība

Šodien “Neatkarīgajā” Elitas Veidemanes un Rolanda Pētersona intervija ar Valsts prezidentu Egilu Levitu. Tā nav tipiskā draudzīgā intervija, kur ilgā sarunā norunātais sakompilēts...

Foto

Viņš NEKAD nebūs mans prezidents

Egils ir atmodies no letarģiskā miega. Sveicot 14.Saeimu, viņš uzkāpa kancelē un zibeņoja....

Foto

Tikai nesmejieties skaļi, es došu dažus padomus par veselības aprūpi

Kustība "Par!" Veselības ministrijas politiskajā vadībā bijusi visus četrus 13. Saeimas sasaukuma gadus - divus gadus Ilze Viņķele, divus - es. Esam...

Foto

Beidzot ir gala lēmums saistībā ar manu autoavāriju

Šā gada 1. maija traģiskā avārija zibenīgi pārpildīja interneta ziņu portālus, un sociālie tīkli jau izdarīja tūlītēju spriedumu,...

Foto

Mēs labprāt ierasti neliktos ne zinis, bet diemžēl šoreiz mums jāimitē ieinteresētība

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) piektdien, 4. novembrī, ir pieprasījusi VSIA “Latvijas Televīzija”...

Foto

Štrunts par algām, īstā problēma ir tā, ka izglītības jomā ir iestājusies pieklājības un cieņpilnas attieksmes krīze

Pieklājība un cieņpilna attieksme ir jebkuru attiecību pamatā. Taču...

Foto

Pasaulē piešķir Darvina balvu, Latvijas politikā – Levita medaļu

Pēc ziņas, ka četriem ļoti jau nu šaubīgas raudzes 13. Saeimas deputātiem piešķirta Egila Levita vārdā nosauktā...

Foto

Kā lordu sarunas varētu patīrīt Latvijas tirgu

Nesen bija pirmā reize, kad izdevās personīgi satikt un iepazīties ar kādu lordu, turklāt – ar diviem vienā vakarā....

Foto

Vai kūdra var izglābt Latviju?

Šķiet, tikai retais nebūs pamanījis zemestrīci, kas pēdējā gada laikā ir satricinājusi energoresursu tirgu. Lai mazinātu iespējamās enerģētiskās krīzes ietekmi, ne...

Foto

Slimot nav rožu dārzs, jo īpaši slimnīcā

Slimot nav rožu dārzs. Tas ir fakts. Taču, nokļūšana slimnīcā var pārvērsties par krietni nepatīkamāku pieredzi, kas neaprobežojas ar...

Foto

Jaunākiem iekšlietu sistēmas darbiniekiem ļaus nesportot un pieņemties svarā

Plašākam lasītāju lokam paslīdēja garām kāda satraucoša ziņa – 18. oktobrī Ministru kabinets atbalstīja noteikumu projektu "Grozījumi...

Foto

Ja tagad izrādās, ka pie varas ir tikai partijas (1,4% vēlētāju), tad steigšus jāatkāpjas no senā principa, ka tautas vietniekam ir plašas pilnvaras

[1.] Biedrība “Atvērtās...

Foto

Latvijai ir vajadzīgs Roberts Fūrmanis. Vairāk nekā "progresisti"

„Tagad es jums pateikšu, kas notiks tālāk. Sarūsējusi fašistu kaska uz bērza krusta – tas ir viss, ko...

Foto

Pirmo reizi jaunlaiku vēsturē “sabiedriskie” jeb valsts mediji ir nostājušies pret tautas vairākumu

Operācijas Mindfuck vietējā kontekstā: šobrīd Latvijā ir iestājusies unikāla situācija: pirmo reizi jaunlaiku vēsturē “sabiedriskie”...