Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

egils l

17.07.2018. 18:20

Pievienot(split)(pray)
Alfrēds Kukuts tēmā Bērni un ģimene, Pārdomas, Politika
14. jūl 11:37 · Aptuvenais lasīšanas ilgums - 7 min
CIONAS GUDRO PROTOKOLI - XIII
13.no­da­ļa
13.1.Rū­pes par die­niš­ķo mai­zi
Rū­pes par die­niš­ķo mai­zi spiež lēt­ti­cī­gos ciest klu­su un būt mū­su pa­klau­sī­giem kal­piem.
No vi­ņu vi­dus mēs iz­rau­gā­mies sa­vai pre­sei pie­mē­ro­tus ļau­dis.
Vi­ņu uz­de­vums ir ap­lū­kot no mū­su in­ter­ešu vie­dok­ļa vi­su to, ko mēs sa­vās ofi­ci­āla­jās la­pās tie­ši ie­kļaut ne­va­ram.
Ja strī­dī­gais jau­tā­jums ir iz­vir­zīts, mēs mie­rī­gi va­ram veikt vē­la­mos pa­sā­ku­mus un tau­tai pa­vēs­tīt par to kā par no­ti­ku­šu fak­tu.
Ne­viens ne­drīk­stēs pra­sīt šo pa­sā­ku­mu at­cel­ša­nu vai gro­zī­ša­nu, jo tie tiek at­tē­lo­ti kā līdz­ši­nē­jā stāvok­ļa uz­la­bo­jums.
Pre­se vi­sai drīz no­vēr­sīs sa­bied­ris­ko do­mu jaun­iem jau­tā­ju­miem.
Mēs, Gud­rie, ta­ču esam mā­cī­ju­ši ļau­dis no­vā­ji­nāt se­vi mū­žī­gās slā­pēs pēc kaut kā jaun­a.

13.2. Valsts­tie­sī­bu jau­tā­ju­mi
Uz šo jaun­o jau­tā­ju­mu ap­sprie­ša­nu me­tī­sies dum­jie tau­tas lik­te­ņu va­dī­tā­ji.
Vi­ņi vēl ar­vien ne­var sa­prast, ka vi­ņiem nav ne­kā­das jē­gas par to, ko vi­ņi grib iz­šķirt.
Valsts māk­slas jau­tā­jums ir sa­pro­tams ti­kai tiem, ku­ri jau ga­du sim­te­ņiem ir to pār­zi­nā­ju­ši un ar to no­dar­bo­ju­šies.
No vi­sa teik­tā jūs re­dzē­sit, ka mēs tie­ca­mies pēc tau­tas uz­ti­cī­bas, lai vieg­lāk lais­tu va­ļā mū­su valsts ma­šī­nu.
Jūs bū­sit ie­vē­ro­ju­ši, ka sa­bied­ris­kās do­mas at­bal­stu mēs mek­lē­jam ti­kai tad, ja lie­ta gro­zās ap tuk­šiem vār­diem, ap jau­tā­ju­miem, ku­rus mēs pa­ši esam ie­ne­su­ši pa­sau­lē.
Bet fak­tis­ki mēs da­rām to, ko pa­ši gri­bam. Pats par se­vi sa­pro­tams, ka mēs pas­tā­vī­gi at­gā­di­nām, ka vi­sā dar­bī­bā mūs va­da ce­rī­ba un vēl­me pēc ie­spē­jas kal­pot vis­pā­rē­jam la­bu­mam.

13.3.Saim­nie­cis­kie jau­tā­ju­mi
Lai pā­rāk ne­mie­rī­go ļau­žu uz­ma­nī­bu no­vēr­stu no valsts māk­slas jau­tā­ju­mu ap­sprie­ša­nas, mēs priekš­plā­nā iz­vir­zām it kā jaun­us valsts māk­slas jau­tā­ju­mus: jau­tā­ju­mus par in­dus­tri­ju, lai cil­vē­ki va­rē­tu ša­jā dar­ba no­za­rē iz­tra­ko­ties.
Ma­sas ir ar mie­ru pa­likt bez­dar­bī­bā, at­pūs­ties no “po­li­tis­kās” dar­bī­bas (ku­rai mēs tās audzi­nā­jām, lai ar šo ma­su pa­lī­dzī­bu ap­ka­ro­tu lēt­ti­cī­go val­dī­bas) vie­nī­gi ar no­tei­ku­mu, ja būs jaun­a no­dar­bo­ša­nās, ku­rā mēs tām it kā no­rā­dī­sim tās po­li­tis­ko vir­zie­nu.

13.4.Iz­prie­cas un pub­lis­kie na­mi
Lai ma­sas pa­šas no se­vis ne­nāk­tu pie at­skār­smes, mēs tās iz­klai­dē­jam ar da­žā­dām iz­prie­cām, spē­lēm, kais­lī­bām un tau­tas na­miem.
Drīz mū­su pre­sē pa­rā­dī­sies zi­ņa par prē­mi­jām vis­da­žā­dā­ka­jās māk­slas un spor­ta no­za­rēs.
Šā­du iz­prie­cu pār­pil­nī­ba pil­nī­gi no­vēr­sīs ma­su do­mas no jau­tā­ju­miem, par ku­ru īs­te­no­ša­nu dzī­vē mums ar tām nāk­tos stip­ri cī­nī­ties.
Ja cil­vē­ki maz pa­ma­zām ar­vien vai­rāk zau­dēs spē­ju pat­stā­vī­gi do­māt, vi­ņi ska­tī­sies uz vi­su ar mū­su acīm. Tad mēs vie­ni pa­ši ie­ne­sī­sim jaun­us do­mu vir­zie­nus, da­bis­ki, ti­kai ar tā­du per­so­nu starp­nie­cī­bu, ku­ras ne­tiek tu­rē­tas aiz­do­mās, ka tās ir sais­tī­tas ar mums.

13.5. Ir ti­kai vie­na pa­tie­sī­ba
Tik­līdz mū­su kun­dzī­ba būs at­zī­ta, brīv­do­mī­gā sap­ņo­tā­ju lo­ma būs no­spē­lē­ta.
Līdz tam lai­kam vi­ņi iz­da­rīs mums vis­lie­lā­kos pa­kal­po­ju­mus.
Tā­dēļ arī turp­māk mēs gri­bam ma­su do­mas vir­zīt uz vi­sā­dām dē­kai­nām mā­cī­bām, ku­ras ir jaun­as un arī it kā prog­re­sī­vas.
Mēs ta­ču ar “prog­re­su” ļo­ti sek­mī­gi dum­jās lēt­ti­cī­go gal­vas esam sa­gro­zī­ju­ši.
Starp vi­ņiem nav ne­vie­na, kas bū­tu spē­jīgs ap­tvert, ka šis vārds vi­sos ga­dī­ju­mos aiz­sedz pa­tie­sī­bu, ja nav ru­na par saim­nie­cis­kiem at­ra­du­miem,
jo ir ti­kai vie­na pa­tie­sī­ba, ku­rā nav vie­tas ne­kā­dam prog­re­sam.
Kā kat­ra vil­tus do­ma, tā arī prog­ress kal­po ti­kai pa­tie­sī­bas aiz­seg­ša­nai,
lai to ne­viens, iz­ņe­mot mūs, Die­va iz­re­dzē­tos, pa­tie­sī­bas glā­bē­jus, ne­pa­zī­tu.

13.6. Cil­vē­ces lie­lie jau­tā­ju­mi
Kad va­ra būs pil­nī­gi mū­su ro­kās, mū­su ora­to­ri ru­nās par cil­vē­ces lie­la­jiem jau­tā­ju­miem, ku­ri sa­viļ­ņo­ja pa­sau­li, līdz tā bei­dzot no­nā­ca mū­su lab­da­rī­ga­jā va­dī­bā.
Kam mo­dī­sies aiz­do­mas, ka vi­si jau­tā­ju­mi ra­dās sa­ska­ņā ar plā­nu,
ku­ru ne­viens lēt­ti­cī­gais nav uz­mi­nē­jis dau­dzu ga­du sim­te­ņu lai­kā?P.S. Man personīgi šķiet, ka š ī g r ā m a t a i r k ā p a m ā c ī b a
J a u n ā s P a s a u l e s K ā r t ī b a s i e v i e s ē j i e mun k ā p a m a t s D A L L E S A D O K T R Ī N A I,kura ir veiksmīgi ieviestaun pašlaik tiek realizēta mūsu dzīvē.
Alfrēds Kukuts

Turpinājums sekos.

Kopēts 2018.gada 3.maijā no Interneta.

Datorsalikums: Alfrēds Kukuts,SVEICIENS NO izpildītājiem- Ušakovi, Ameriki, Abu Meri, Šleseri, Godmani-Goldšmiti,Rozencveigs, Stankeviči, Vanagi, Aleksandri,Žilko, Sproģi, Stepanjani ...utml....(split)

Atbildēt

Ilvis

06.07.2018. 09:22

Nepieļausim šo netaisnību pret iedzīvotājiem un SAMAZINĀSIM DEPUTĀTU KOMPENSĀCIJAS PAR TRANSPORTU UN DZĪVESVIETAS ĪRI!! Parakstamies visi Manabalss.lv https://manabalss.lv/samazinat-deputatu-kompensacijas-par-transportu-un-dzivesvietas-iri/show

Atbildēt

Info

03.07.2018. 16:10

Izskatās kā vepris. Silē ar abām.

Atbildēt

Ha

03.07.2018. 13:52

»

Bc

Nemaz nezinaaju, ka taads tur straadaa


A Tu pats pamēģini katru dienu braukt no Rīgas un Jēkabpili un atpakaļ - paskatīsimies, cik Tev daudz laika darbam atliks :-)

Atbildēt

Uzdirsiens

03.07.2018. 12:53

»

Ha

Īpašumi var būt daudz, bet, piemēram, govis, suņi, kaķi, sievas u.tml. dzīvo vienā vietā. Tad ko? Sēdēt Rīgas īpašumā un dzīvesvietā nerādīties? Tā kā raksts bez faktiem.... Tāds tukšs uzdi.....ns vien ir


Pirms kļūšanas par deputātu kāzas, aitas, govis un citas sievas viņam bija deklarētās Rīgā! Ko tā tik pēkšņi tas dzīvoklis tik ne mīļš kļuva? Vai deputāta pašlepnumam dzīvoklis par šauru? Nē tak! Ja var no grābt kapeiku, kāpēc to nedarīt! Uz Liepāju tāpat brauc dārzu apliet, lai tad reņģedaji par to maksā!

Atbildēt

Eu

03.07.2018. 07:08

Ļoti nejauks, alkatīgs un zaglīgs cilvēks. Aiz tā mākslīgā smaida slēpjas aukstasinīgs aprēķins un ļaunums. Knapi ticis Saeimā, baigo tautas kalpu tēlo. Ko pa šo Saeimā pavadīto laiku ir paveicis? Apaļu un galīgu NEKO! Tagad izmanto Jēkabpils pilsētas administratīvo resursu sevis bīdīšanai visur, kur var iebīdīties. Lien sveikt medmāsas, bibliotekārus, sportistus, talantīgos bērnus utt. Vai tiešām nesaprot, ka tas neiet kopā ar reālajiem darbiem un ka cilvēki nav muļķi un visu redz?

Atbildēt

Es

02.07.2018. 15:40

Normāls letiņš. Savējais, ne tā kā tie LR pilsoņi no Saskaņas. Viņš dzīvos, tu izdzīvosi. Viss ir labi. Neko nemainām. :)

Atbildēt

Paija

02.07.2018. 12:57

Ceļa naudu maksā tikai tiem, kas ievēlēti no rajoniem ārpus Rīgas, tādēļ arī daudzi deputāti- rīdzinieki laika gaitā izrakstās no Rīgas un piedeklarējas laukos, lai saņemtu ceļa naudas.
Nožēlojami.
Un "lauku " deputātiem valsts vēl apmaksā arī dzīvokļa īri Rīgā, ja deputāts ir no laukiem un nolemj ka paralēli īpašumam laukos viņš grib dzīvot īres dzīvoklī Rīgā - tad arī šeit valsts apmaksā " lauku" deputāta īri Rīgā.
un tā tie tautas kalpi sīkmanīgi šmaucas...

Atbildēt

KUKU

02.07.2018. 12:50

NU BET ĢĪMIS TĀDS, KA 7 TATĀRI NEVAR APTAISĪT.
TAS NO TRŪKUMA UN BADA. NABAGA DEPUTĀTELIS

Atbildēt

Ome

02.07.2018. 12:22

Kuram Latvijā dzīvojošam tautietim maksā ceļlanaudu uz darbu un atpakaļ? NEVIENAM!Taču saeimas bagātniekiem , kuri tikai savă labā pieņem likumus, maksā mùsu nodokļu maksātāju naudu.Nedomā ne par bērniem ne invalídiem. Tad lai neaicina tautu uz vēlēšanām jo viss sen jau nolemts.Kauns ka pie varas ir tàaaaadi ZAGĻI kas apzog savu tautu.

Atbildēt

Ak

02.07.2018. 11:16

Kolhoza partbjuro peecnaceju alkatiigaa negausiiba nav izniicinaama!

Atbildēt

Pamatjautājums ir cits -

02.07.2018. 11:13

kurš darba devējs vēl maksā taaadas kompensācijas par transporta izdevumiem uz darbu (un dzīvokļa īri jaunajā darba vietā mainot darbu)? Kā tad Saeima 'pelna' taaadu naudu, ka var to atļauties?

Atbildēt

ZZS ultras

02.07.2018. 10:45

Izrādās, ka šis tips bijis pat SEKRETĀRS no 10.05.2016 līdz 22.10.2016 :

Parlamentārās izmeklēšanas komisija par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā

Atbildēt

iemaldīties

02.07.2018. 09:52

esmu visu mūzū nodzīvojis Jēkabpilī, bet šito Pī-peli pirmo reizi redzu.

Atbildēt

apet'ite rodas ēdot

02.07.2018. 09:20

Pirmo reizi dzirdu, ka šis cilvēks, kuru mēs uzturam no saviem nodokļiem, strādā Saeimā! Izskatās, ka viņš ir tikai "pogu spaidītājs". Bet naudiņu prot izkārtot. Bet vai kauna nav?! Vēl par maz?!

Atbildēt

komunists brigmanis

02.07.2018. 09:10

Purns izstaro īpašu šarmu - tipisks nelietis!

Atbildēt

Ha

02.07.2018. 09:00

Īpašumi var būt daudz, bet, piemēram, govis, suņi, kaķi, sievas u.tml. dzīvo vienā vietā. Tad ko? Sēdēt Rīgas īpašumā un dzīvesvietā nerādīties? Tā kā raksts bez faktiem.... Tāds tukšs uzdi.....ns vien ir.

Atbildēt

dejotājs

02.07.2018. 08:58

»

Koriste

Pretīgie laucinieki, bļaģ


piekrītu koristei, ar visu deju kolektīvu "Jidritvai"!

Atbildēt

Ha

02.07.2018. 08:55

Tukšs raksts............ Jautājums pēc būtības ir: vai dzīvo Rīgā un saņem ne par ko? Vai arī Rīgas īpašumā nedzīvo un saņem pamatoti pēc fakta... Diemžēl, nekas tāds nav uzrakstīts, lai izdarītu kādus secinājumus.

Atbildēt

caca

02.07.2018. 08:29

Feiss tiešām izsaka visu. Nākāmo Saeimu tam neredzēt kā savas ausis.

Atbildēt

Bc

01.07.2018. 18:44

Nemaz nezinaaju, ka taads tur straadaa.

Atbildēt

Nu ,piedodiet!

01.07.2018. 18:37

Feiss arī tā neko...

Atbildēt

lauķis

01.07.2018. 17:46

»

Brīvzemnieks

Notiek mērķtiecīgs uzbraukums zemniecības pārstāvjiem,tautas dēlu un meitu maizes devējiem,vienoto kopas līdzinātājiem!Kas šie streločniks,vai mērķēts zzs balstam LEMBERGA KUNGAM


Lemberga ,,kungs,, jau pabalsta arī citas partijas , kā nu kurā brīdī nepiciešams.
Visu partiju maizes tēvs , bet ne vienīgais.

Atbildēt

Deputāts

01.07.2018. 16:38

a kāda tad būtu jēga ir sēdēt Saeimā?
Vismaz kaut kas atlec.

Atbildēt

Nakuj ZZS

01.07.2018. 15:10

»

Koriste

Pretīgie laucinieki, bļaģ


un nakuj Zaskaņu un I. Mūrnieci, padlu!

Atbildēt

padlas zog likumigi

01.07.2018. 14:56

padlas pienema likumu ,lai pingvinus kratitu par 15 k eiro apjomu banka !

Atbildēt

Koriste

01.07.2018. 14:24

Pretīgie laucinieki, bļaģ.

Atbildēt

Šī likumdošana,

01.07.2018. 13:40

kad šādi Saeimas deputātiem, nepārbaudot tiesības saņemt kompensācijas, tās izmaksājot, ir speciāli sakārtota, lai cionistu VARA var demonstrēt savu varu, nomelnot tai nederīgos idiotus, cionistu partijām, kas ir visas Latvijā tikai zem dažādiem nosaukumiem, izrēķināties ar citādākdomājošiem mums nezināmu apsvērumu dēļ. Piemēram, lai manipulētu ar sabiedrības noskaņojumu pirmsvēlēšanu gaisotnē.

Atbildēt

Brīvzemnieks

01.07.2018. 13:37

Notiek mērķtiecīgs uzbraukums zemniecības pārstāvjiem,tautas dēlu un meitu maizes devējiem,vienoto kopas līdzinātājiem!Kas šie streločniks,vai mērķēts zzs balstam LEMBERGA KUNGAM!

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Stutes potei būt

FotoVarbūt vēl ir cilvēki, kas naivi iedomājas, ka viņu sadarbības sertifikāts ir uz mūžiem. Nekā tamlīdzīga. Kad iedod velnam mazo pirkstiņu, viņš paņems visu roku. Jau pirmā injekcija atstāj neatgriezenisku ietekmi uz organismu. Taču, ja neesat “atstiepis kājas”, tad laiks stutes potei. Tā gan tiek reklamēta kā kruķis, kas balstīšot veselību. Tomēr, manuprāt, drīzāk būs kā miets pa pieri.
Lasīt visu...

6

Tā nebija nekāda provokācija, grāmatnīcas darbiniekiem tikai izskatījās!

FotoValsts darba inspekcija, veicot pārbaudes uzņēmumos, neizmanto provocējošas metodes vai taktiku. Tāda netika izmantota arī Jūsu norādītajā gadījumā, kas bija preventīva pārbaude, kuras ietvaros tika novērtēta arī epidemioloģiskās drošības prasību ievērošana.
Lasīt visu...

21

Viļņa Ķirša paziņojumi nav īsti korekti

FotoVides pakalpojumu uzņēmuma "Clean R" vārdā vēlos atvainoties visiem rīdziniekiem, kuru pārvietošanās pa Rīgas ietvēm nedēļas nogalē bija apgrūtināta. Situācija ir sarežģīta, taču darām visu, lai to iespējami ātri atrisinātu. Vienlaikus nevaru noklusēt faktu, ka "Clean R "pārziņā" Rīgā ir tikai apmēram 5% ietvju trijās priekšpilsētas. Rīgas ielas, tilti, atlikušie 95% ietvju ir namu apsaimniekotāju, autostāvvietu pārraudzītāju, kā arī pašvaldības un privāto uzņēmumu pārziņā.
Lasīt visu...

3

Kā ne tikai es, bet arī citi var nesolīt iekšlietu darbiniekiem

FotoKā bijušais iekšlietu ministrs vēršos pie valsts prezidenta un premjera ar jautājumu: kā tieši nākamā gada budžets atbilst šo valsts pirmo amatpersonu vēl pirms gandrīz gada publiski dotajam solījumam iekšējo drošību izvirzīt kā prioritāti 2022. gada valsts budžetā?! Atceros tikšanos ar valsts prezidentu Egilu Levitu šī gada janvārī, kurā tika panākta vienota izpratne, ka valsts iekšējās drošības stiprināšanai jābūt vienai no nākamā gada valsts budžeta prioritātēm.
Lasīt visu...

21

Kad valsts pārstāvji sāk rīkoties vienkārši pretīgi

Foto“Viņi bija divi, sievieti mēs neielaidām, jo viņa it kā bija aizmirsusi sertifikātu mašīnā.” Domājat, šis ir jauna spriedzes romāna pieteikums? Nē, tā ar dienas notikumiem vacapā dalās Zvaigznes grāmatnīcu darbinieki visā Latvijā.
Lasīt visu...

21

Ja zinātne tiek politizēta, mirst cilvēki!

FotoZinātnieki bioķīmijā un genomikā no pasaulē prestižām universitātēm un pētniecības institūtiem ir sākuši celt trauksmi par eksperimentos novēroto Covid vīrusa S proteīna RNS gēnu koda integrāciju cilvēka šūnu kodolā un tā rezultātā izraisītajiem bojājumiem cilvēka DNS jeb genomā. 
Lasīt visu...

21

Informatīvie tēli

FotoBieži par ticību mēs saucam to, kas patiesībā ir naids pret citas pārliecības, morāles un dzīvesziņas cilvēkiem. Bieži mūsu tā saucamā ticība ir nevis pašu pasaules skatījumā, pārliecībā un rīcībā, bet sektantiskā citu noliegšanā.
Lasīt visu...

3

Cik labprāt mēs pareizi sadalītu naudu, tikai neprasiet, kam mēs to atņemtu

Foto2022. gada budžets ir pēdējais valsts budžets, kuru pieņems 13. Saeimas sadrumstalotā valdība. Diemžēl arī “pēdējais budžets” nerisina Latvijas ieilgušās problēmas veselības aprūpes un sociālā atbalsta finansējumā. Tā vietā, lai ieguldītu Latvijas labklājībā un ilgtspējīgā attīstībā, tūkstošiem eiro liels atbalsts caur “deputātu kvotām” tiek novirzīts apšaubāmiem mērķiem un tiem pakļautiem nodibinājumiem.
Lasīt visu...

21

Prātā nāk "Suņa sirds" un iedzīvotāju sapulce ar Švonderiem un Šarikoviem

FotoNekomentēšu Vestardu Šimku. Tā ir viņa izvēle. Nekomentēšu par Covid-19 vakcīnām, jo neesmu ārsts vai eksperts. Nekomentēšu valdības darbības epidemioloģiskajā drošībā, jo kurš gan par to vēl nav izteicies...
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Sasparojoties Ministru prezidentam un nozares ministram kā ekonomistam, veselības aprūpes reformu varētu veikt relatīvi ātri

Veselības aprūpes sistēma sasniegusi kritisko punktu un sabruks, ja turpmāk par...

Foto

Runāsim atklāti: faktiski finanšu sektors šobrīd ir kļuvis par viena valsts dienesta vadītājas īstenotās politikas upuri

Pirms dažiem gadiem gan ierēdniecība, gan politiskie lēmēji pēc neskaitāmiem...

Foto

Vainot sabiedrību, ka politiķi ir noveduši valsti pie sašķeltības, var tikai paši politiķi

Ierobežojumi turpinās, un arī protesti turpinās. Cēloņsakarība ārkārtīgi vienkārša un to izsaka Delfu raksta pēdējā...

Foto

Hunta, sargies buntavnieka!

Sāksim ar to, kas manā skatījumā ir hunta. Tie ir 62 deputāti, kas veica valsts apvērsumu, atņemot balsstiesības t.s. deputātiem-antivakseriem. Pučistiem jāpieskaita arī...

Foto

Viltus zaļuma parāde Glāzgovā

Ar apņemšanos par globālās sasilšanas ierobežošanu un skaļiem saukļiem par virzību uz fosilā kurināmā izskaušanu, noslēgusies ANO klimata konference (COP26) Glāzgovā. Visnezaļākā...

Foto

Es iestājos par principu “baznīcu baznīcai”

Arvien skaļāk publiskajā telpā sevi piesaka sakrālā mantojuma tēma. Apsveicami, ka diskusijās par Svētā Pētera baznīcas tālāko likteni sabiedrība nav...

Foto

Nu cik var gvelzt par vīrusu un pandēmiju visādu sviestu?! Kā nav pašiem apnicis!

Divu gadu laikā nebeidz pārsteigt idiotisma līmenis, kas turpina arvien sazelt ap...

Foto

Zemes piespiedu nomas attiecības tiek izbeigtas netaisnīgi, uzliekot jaunu slogu dzīvokļu īpašniekiem

Pieņemot “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu”, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem tiek...

Foto

Glābiet, palīdziet un jūtiet līdzi, zemes baroniem atņem peļņu!

29. oktobrī spēkā stājās Tieslietu ministrijas (TM) izstrādātie un Saeimas pieņemtie grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas...