Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata
Foto

Tumšie ūdeņi

Lolita Bargā
20.12.2020.
Komentāri (0)

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Un kā ar īpašuma departamentu?

23.12.2020. 20:59

Īpašuma departaments vēl arvien ir Burova šteļļu departaments, visi iepirkumi ir viņa regulējumā vēl arvien, jo departamentā ir pilnīgi visi tie paši Burova savilktie cilvēki, kas to vien dara, kā Burova drauģeļiem sadala iepirkumus. Tur rullē tāpat kā pirms pieciem vai desmit gadiem. Visi korupcijas Burova atslēgcilvēki joprojām tur tup un visu regulē. Departamenta vadītāja neko tur nenosaka. Īpašuma departamentam sen vajadzēja sarīkot starptautisku auditu - atklātos izlaupīšana daudzu simtu miljonu apmērā.

Atbildēt

Zagļi, zagļi, zagļi

23.12.2020. 17:19

Uzskatu, ka novērst starpību nav iespējas, jo skaitītājus nolasa dažādos laikos. Jau dažas minūtes radīs starpību, kur nu stundas, dienas un tas, ka skaitītāji nav viendabīgi.

Arī kopējais skaitītājs esot brāķis vai nepareizi rādot.

Re, starpību piekrīt aprēķināt pat Ministru kabinets savos noteikumos, Ekonomikas ministrija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

Lai kaut ko darītu šajā jomā, kādam būtu jāpaņem kvītis, piemēram:
(1) par vienu gadu, jāsaskaita pašu skaitītāja rādījumi:
( 2) apmaksas summas - pa mēnešiem;
(3) samaksas summa gadā.
Šeit pat otrā ailē ūdens patēriņa starpības uzskaite un samaksa.
Beigās norādīt summu, kura pārmaksāta (samaksāta) par starpību.

Tiesā jāsniedz piedziņa. Bet varbūt labāk vispirms ar atmaksu vērties Rīgas namu pārvaldniekā (RNP), tad Rīgas domē pie deputātiem pārsūdzēt RNP atbildi.

Pēc atbildes saņemšanas no Rīgas domes vērsties administratīvajā tiesā, apstrīdot tās lēmumu, atbildi, pieprasot tiesai uzlikt pienākumu piedzīt no Rīgas domes un atmaksāt ieturēto starpības summu.
Priekšā būs norādītie Ministru Kabineta noteikumi, Tad jāiet uz Satversmes tiesu atzīt par spēkā neesošus attiecīgos MK noteikumus .
Ja ST tos atzīs par spēkā neesošiem, tad atkal var vērsties tiesā piedzīt pārmaksas summu.

Darbs uz 3-5 gadi. Nervi, laiks un nauda.


Te arī MK noteikumu izklāsts:
Ūdens zudumi un to aprēķināšanas kārtība
https://www.ptac.gov.lv/lv/content/dens-zudumi-un-apr-anas-k-rt-ba

Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks norēķinās par karstā un aukstā ūdens patēriņu, ir noteikta Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (turpmāk – Noteikumi Nr. 1013).

No Noteikumu Nr.1013 19. punkta izriet, ka, ja veidojas ūdens patēriņa starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši vienam no šādiem aprēķina veidiem, kuru izvēlas pārvaldnieks:

atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu skaitam;
proporcionāli atsevišķā īpašuma ūdens patēriņam par pēdējo mēnesi;
proporcionāli atsevišķā īpašuma vidējam ūdens patēriņam par pēdējiem trim mēnešiem;
proporcionāli atsevišķā īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram;
atbilstoši atsevišķā īpašumā dzīvojošo (vai deklarēto) personu skaitam, ja dzīvojamā mājā nav neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu, vienlaikus nosakot kārtību, kādā noskaidro un aktualizē dzīvojošo vai deklarēto personu skaitu, kā arī apmaksājamās daļas noteikšanas kārtību, ja pārvaldniekam nav zināms personu skaits
Ūdens patēriņa starpība - infografiks.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta trešo daļu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam. Līdz ar to minēto aprēķinu veikšanas kārtība ir piemērojama līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vienosies par citu saņemto pakalpojumu apmaksas kārtību, t.sk., ūdens patēriņa starpību sadali.Noteikumu Nr. 1013 19.punktā noteikto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro un ūdens patēriņa starpību vai tās daļu sadala starp tiem dzīvokļu īpašniekiem, uz kuriem attiecas kāds no šiem gadījumiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas un nav noteikta cita rādījumu nolasīšanas kārtība;
nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs un saskaņā ar noteikumu 14.3 vai 30.2 punktu nav noteikta cita kārtība ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai, nomaiņai vai atkārtotai verificēšanai;
ūdens patēriņa skaitītājs uzstādīts, neievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību vai dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka lēmumā;
atkārtoti nav ļauts veikt atsevišķajā īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz atsevišķo īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vieta nav noplombēta vai nav noplombēta pārvaldnieka klātbūtnē atbilstoši šiem noteikumiem vai ūdens patēriņa skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums), pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja darbība;
atkārtoti nav ļauts pārvaldniekam vai citai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotai personai veikt atsevišķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu, ja tas ietilpst pārvaldnieka vai citas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas pienākumos un par šiem darbiem ir rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz attiecīgo atsevišķo īpašumu;
šo noteikumu 23. punktā minētais gadījums (Ja dzīvokļa īpašnieks nepiekrīt skaitītāja verificēšanai, kad pārvaldnieks vēlējies veikt ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanu pa saviem līdzekļiem).
Piemērojot iepriekšminēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību, maksimālo piegādāto ūdens daudzumu nosaka, izmantojot šādu formulu:

Vkop.norma Npers. × Vpers.norma, kur:

Vkop.norma – maksimālais piegādātais ūdens daudzums vienam atsevišķajam īpašumam mēnesī (m3/mēnesī);

Npers. – deklarēto personu vai dzīvokļu īpašnieku noteiktais faktiski dzīvojošo personu skaits atsevišķajā īpašumā. Pārvaldnieks ņem vērā sniegtās ziņas par faktiski dzīvojošo personu skaitu, ja tas ir lielāks par deklarēto personu skaitu. Ja faktiski dzīvojošo personu skaits nav zināms un nav nevienas deklarētās personas, aprēķinu veic kā par vienu personu (skaits);

Vpers.norma – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam mēnesī (personai m3/mēnesī), kas noteikta vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramajiem noteikumiem.

Ja pēc šīs formulas piemērošanas netiek pilnībā sadalīta ūdens patēriņa starpība, tās atlikumu sadala saskaņā ar kārtību, kuru izvēlas pārvaldnieks.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 1013 27.punktu dzīvokļa īpašnieks pārvaldnieka noteiktajā kārtībā un termiņā katru mēnesi nolasa ūdens skaitītāja rādījumu un nodod tos pārvaldniekam aprēķinu veikšanai. Savukārt 28.punktā noteikts, ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu, dzīvokļa īpašnieks par to iepriekš informē pārvaldnieku.

Atbilstoši Noteikumu Nr. 1013 29.punktam, ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai šo noteikumu 28.punktā minētajā kārtībā nav informējis par prombūtni, pārvaldnieks aprēķina ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.

Noteikumu Nr. 1013 30.punkts nosaka, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20%, un ir saņemts attiecīgs dzīvokļa īpašnieka iesniegums, pārvaldnieks:
1. divu mēnešu laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus;
2. rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšana..

https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/atliek-udens-paterina-skaititaju-dzivoklos-verificesanu-arkartejas-situacijas-laika

Atbildēt

R

21.12.2020. 19:44

»

Šablons rakstiem :

nomainiet šajā šablonā "Rīgas Ūdens" pret jebkuru citu pašvaldības vai valsts uzņēmumu, un rakstu var pavairot n-reizes... būs 100% taisnība


ja nomainīs vārdus ,,Rīga'' un ,,Rīgas ūdens'' pret ,,Jūrmala''un ,,Jūrmalas ūdens'', pārājais teksts bez izmaiņām derēs 100 %

Atbildēt

Provokators

21.12.2020. 18:15

»

Mjā....

Kādi nu tur deviņdesmitie - arī krievu laikos, vēl 70. tajos un 8o.tajos Rīgas ūdeni zaga uz nebēdu - kad tur fīrējās visādi bambes un juhnas un mazāka mēroga zaglēni, tas bija izteikts zagļu un dzērāju midzenis


Tu esi "neizdevies provokators" , tev par to Putins nemaksās kapeikas, jo tu stulbs un nejēga. "... krievu laikos, vēl 70. tajos un 8o.tajos Rīgas ūdeni zaga uz nebēdu - kad tur fīrējās visādi bambes un juhnas un mazāka mēroga zaglēni ..."- tu pat to nezini, ka KRIEVU LAIKĀ ŪDENI ZAGT NEVAJADZĒJA, to tu varēji liet bez sajēgas - atvērt krānu un nevērt ciet, jo ŪDENA bija BEZ MAKSAS. Kā tu smagi iekriti, provokators, stukačs, Latvijas nodevējs un nejēga.

Atbildēt

Mjā....

21.12.2020. 14:00

»

As

Ak Dievs meitenīt,cik jums gadu?Kopš 90to gadu sākuma tā vienmēr ir bijis,nomainoties vadībai RD samaina visus tos zaglēnus un izpildītājus pie krāniem un rullē tālāk,šī mazgadīgo jaunekļu banda kas tur tagad kurš ar 3jām,kurš ar sešām balsīm salīduši to tagad ir pulka virāk nekā iepriekš,tādejādi šoreiz...


Kādi nu tur deviņdesmitie - arī krievu laikos, vēl 70. tajos un 8o.tajos Rīgas ūdeni zaga uz nebēdu - kad tur fīrējās visādi bambes un juhnas un mazāka mēroga zaglēni, tas bija izteikts zagļu un dzērāju midzenis.

Atbildēt

tralallā

21.12.2020. 13:34

Ļoti gaiša dāma vēl gaisākā dāmīšu komitejā un padomē- te viss štikiniekā un visi gali ūdenī Pāri tam sieviešu tiesības, lai neviens neplēstu muti vaļā

Atbildēt

vilis

21.12.2020. 12:48

Labs raksts.Labs stils.Man patika.

Atbildēt

muahaha

21.12.2020. 10:47

Pat bērniem zināms: ja gribi Rīgā nodarboties ar biznesu, nāksies maksāt "jumtam". Tiesa, "jumtu" vari izvēlēties, pat no 2-7 variantiem, demokrātija kā nekā. Izņēmumu nav, visi maksā.

Atbildēt

jā,astoņus gadus

21.12.2020. 10:07

»

Naivais

Vai Ušakoviene jau atmaksāja bezstrādes ienākumus no mūsu Rīgas Ūdens daudzu gadu laikā


katru mēnesi trīs tūkstošu bezstrādes ienākumu.Sanāk pieklājīga summiņa.

Atbildēt

VB

21.12.2020. 08:24

Cilvēks vada tādu kolektīvu 10++ gadus, bez īpašiem škandāliem un kādam vēl nav labi! Pamēģiniet Jūs...

Atbildēt

Staķi izmanto, jo pret viņu nav konkrētu kompromātu

21.12.2020. 08:03

»

domists

Nu tā StaķĻoļita tik godīga un principiāla!!!! A tas Ušakovs-tāds zaglis, tāds zaglis...nobāl pat pašreizējās valddošās koalicijas mahinācijas


Pagaidām nav, bet tie tiek radīti zem Staķa atbildības pret Staķi. Kad vajadzēs Staķi nomainīt, jo netīrais burbulis pieaugs, Staķi nomainīs pret citu, kam nebūs kompromātu.

Atbildēt

Lasi Sūdzības.lv par RNP

20.12.2020. 23:11

»

Traktors

Labs raksts! Paldies Lolita! KNAB - mācieties, kā olas ir jākasa, nevis jālaiza


https://www.sudzibas.lv/business/rigas-namu-parvaldnieks/244612Rīgas Namu Pārvaldnieks - Sūdzības un atsauksmes
Rīgas namu pārvaldnieks - Apmale
ApmaleБудут ли обхозяйствовать №126 по улице Deglava в Риге в соответствии с правилами КМ №1014? Cien. SIA, iecirknis "Pļavnieki" iecirkņa vadītājam Отмостка дома Deglava 126 находится в разрушенном состоянии, а в некоторых местах её вообще нет. Бегающие, сквозь дыры в отмостке, крысы пугают жильцов и их домашних питомцев. По этому вопросу я неоднократно обращался в iecirknis "Pļavnieki". На моё заявление Вы отреагировали, но странным образом. В мае с.г. места полного разрушения отмостки засыпали...

A Aleksandr 06.08.2011
Komentāri
6
Komunālie pakalpojumi
Rīgas namu pārvaldnieks - Piespiedu noma un NĪN kompensācija
Piespiedu noma un NĪN kompensācijaŠķiet likumi raktīti tikai vienkāršiem mirstīgiem, kā arī to izpilde. Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.panta otrā daļa nosaka, ka "Ja bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, uz kuras atrodas šā likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktā minētie objekti, kā arī valstij vai pašvaldībām piederoši ūdensapgādes, siltumapgādes un energoapgādes objekti, zemes nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Ja puses nevar vienotie...

L Līga 19.07.2011
Komentāri
2
Namsaimnieki
Rīgas namu pārvaldnieks - ZEMES NOMAS LĪGUMI
ZEMES NOMAS LĪGUMIJaundibinātā namu pārvalde ''Rīgas namu pārvaldnieks'' piedāvā zemes īpašniekiem juridiski nekorektus un pat neloģiskus zemes nomas līgumus. Attieksme pret zemes īpašniekiem tikai īpašniekus nokaitinās un neveicinās ilglaicīgu sadarbību, savstarpēju pretīmnākšanu. Tas galu galā atsauksies uz iedzīvotāju maciņiem.

P Pauls 10.05.2011
Komentāri
31
Pārējās
Rīgas namu pārvaldnieks - Bezatbildīga dzīvojamo māju īpašnieku apkrapšana savtīgos nolūkos
Bezatbildīga dzīvojamo māju īpašnieku apkrapšana savtīgos nolūkosGalvenie dzīvojamas mājas izmaksas veidojas no darbaspēka izmaksām Juglas iecirkņā, kas veido ap 80% no visiem mūsu apsaimniekošanas maksas izmaksām. Taču no tā visa, man un citus iedzivotājus apbrino tas fakts, ka valsts (pašvaldības) taupišanas laikā un iedzivotaju finansiālo stavokļu pasliktinašanas rezultatā, būdams Juglas iecirkņa vadītājs, Aleksandra Pavlovska atalgojums ar katru gadu palielinas neskatoties uz to ka dzīvojamo māju apsaimniekošanas skaits ir aptuveni tas pats – ap 400-500...

Atbildēt

Lasi Sūdzības.lv par RNP

20.12.2020. 23:03

»

Šablons rakstiem :

nomainiet šajā šablonā "Rīgas Ūdens" pret jebkuru citu pašvaldības vai valsts uzņēmumu, un rakstu var pavairot n-reizes... būs 100% taisnībaRīgas Namu Pārvaldnieks
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
www.rnparvaldnieks.lv
Adrese: Aleksandra Čaka iela 42
Rīga
Latvia - LV-1011
(Juridiskā adrese)
Tālrunis: 8900
Sociālie tīkli:
Facebook
Twitter
Draugiem
Uzticības reitings
2%
Sūdzības
166
Atrisinātas
2
Ar atbildēm
3
Apskatīt statistiku
Pievienot sūdzību
Rīgas Namu Pārvaldnieks - Sūdzības un atsauksmes

Un kur ir Juris Pūce un viņa administratori, kuri pārvaldīja Rīgas domi?

Un kur ir daudzsološā jaunā Rīgas dome galvā ar Mārtiņš Staķis
— Vikipēdijalv
Mārtiņš Staķis ( Bijis 13. Saeimas deputāts. Šobrīd ievēlēts Rīgas domē un 2020. gada 2.
Politiskā partija: Kustība Par! (kopš 2017)‎

Atbildēt

Traktors

20.12.2020. 22:27

Ja kāda iestāde lūdz Rīgas Gaismai veikt apgaismojuma apkopi vai nomaiņu savā teritorījā, tad Rīgas Gaisma iedod sarakstu ar optiku (STORK Little Brother) un prožektoriem (OWL) un pasaka priekšā, ka nopirkt tos var tikai no kādreiz kvadrātam Martinsonam piederošā LUCIDUS (agrāk Moduls Interjers).

Tāpat, LUCIDUS regulāri uzvar Rīgas Gaismas cenu aptaujas par svētku rotājumu ierīkošanu un novākšanu galvaspilsētā, bet visus darbus reāli paveic paši Rīgas Gaismas strādnieki ar uzņēmuma tehniku. Tas notiek vairākus gadus klaji uz ielām, tikai KNAB neko no tā neredz..

Atbildēt

Kurmis

20.12.2020. 21:19

Tie tumšie ūdeņi salīdzinot ar RŪ valdes piesegtajiem iepirkumiem,ir salīdzināmi ar dzidru rasas lāsi.

Atbildēt

As

20.12.2020. 20:36

Ak Dievs meitenīt,cik jums gadu?Kopš 90to gadu sākuma tā vienmēr ir bijis,nomainoties vadībai RD samaina visus tos zaglēnus un izpildītājus pie krāniem un rullē tālāk,šī mazgadīgo jaunekļu banda kas tur tagad kurš ar 3jām,kurš ar sešām balsīm salīduši to tagad ir pulka virāk nekā iepriekš,tādejādi šoreiz būs tikai trakāk ,jo vairāk mutēm jabarojās.😄😁ko pierāda ,ka ne Pūces sulaiņi kopš marta tur nekā nav "atklājuši",,ne šitie jefiņi,ar korupcijas .apkarrotāju tulkajmeiteni ozolu priekšgalā

Atbildēt

Šablons rakstiem :

20.12.2020. 20:07

nomainiet šajā šablonā "Rīgas Ūdens" pret jebkuru citu pašvaldības vai valsts uzņēmumu, un rakstu var pavairot n-reizes... būs 100% taisnība!

Atbildēt

100 %

20.12.2020. 19:35

patiesība

Atbildēt

vietējais

20.12.2020. 18:53

Jā zivs pūst no galvas. Acīmredzot mēs šo korupcijas puvumu valstī, elposim vēl ilgi.

Atbildēt

domists

20.12.2020. 18:52

Nu tā StaķĻoļita tik godīga un principiāla!!!! A tas Ušakovs-tāds zaglis, tāds zaglis...nobāl pat pašreizējās valddošās koalicijas mahinācijas..

Atbildēt

Staķis, Ozola - par gļēvu

20.12.2020. 18:36

Domāju, ka Staķis, Ozola pie šāda darba - tikt galā ar nelikumīgas naudas iekasēšanu Rīgas namu pārvaldniekā - klāt neķersies, viņi ir par vāju. Nomenklatūra, kurai ir "garās rokas uz naudu'- paskaidros, ka aiztikt RNP nedrīkst, domei saruks naudas līdzekļi, gan jau no pierakstījumiem kaut kas nonāk arī Rīgas budžetā - vismaz ap 50 % no pierakstījumiem Tāmēs, ko nosūta dzīvojamām mājām. Viņi teiks, ka kratot RNP var sarukt ienākumi un būs grūti savilkt galus, arī tāpat ar citām kapitālsabiedrībām. Nomenklatūra ir kapitālsabiedrību "sargsuns", apvārdos šos zaļos vadītājus pie pirmās iespējas. Pat tādu "korifeju", kā Tieslietu ministrijā Jānis Bordāns, neko nespēj tikt galā ar nomenklatūru - tā pārvalda ministriju un Bordānu vazā aiz deguna.

Atbildēt

ENAP - kamdēļ jāplēš pakaļa, ja alga nāk tāpat

20.12.2020. 18:24

Mēs, Valsts policijas ENAP - Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde, daram, daram kaut ko, tā jau nav, ka sēžam rokas klēpī salikuši. Stāstām priekšniekiem, ministram, ka mums ir pilnas darba rokas, ha, ha. Un paziņojam - kādēļ mums jāstrādā, jāpūlas, "jāplēš pakaļa" kā vistai dēt lielu olu (vistas lielās olas gan maksā dārgāk, bet mums nav "lielo olu, ko dēt"), ja varam nestrādāt un varam saņemt to pašu algu, kādēļ jāstrādā, ja mums nekādu tādu darbu, kā tas, lai apkarotu valsts un pašvaldību iestāžu nekaunību, ja to no vadības apkarot neviens neprasa? Tikai muļķi strādā un plēš savu pakaļu.

Mēs ļoti labi saprotam:
Varam pieprasīt revīziju par gadu, diviem, trijiem, saņemt atskaiti un sākt pārbaudīt, cik līdzekļu ir iztērēts, cik darbu ir padarīti, cik darbus pierāda, ka tie padarīti ar pierādījumiem - vai tos apstiprina māju pilnvarotās personas, vienkārši kāds no mājas dzīvokļa īpašniekiem, vai nav tādu apliecinājumu - tātad fiktīvs darbs, fiktīvi iekasēta nauda un pārskaitīta kādai zināmai firmai, lai padalītos ar misters 50 %. Un tā var turpināt mūsu iespējas atklāt pierakstījumus. Bet, HA, HA, mēs nedarām, mēs nedarīsim. PTAC - mēs nedarīsim, nemeklēsim sev darbu, ja nav sūdzības ar pierādījumiem - HA, HA - zinām gan, ka dzīvokļi pierādījumus nedabūs, viņiem tādu nav un ha, ha - sūdzības nav un mēs nedarīsim kaut zinām, ka jūs kā patērētājus Rīgas dome kapitālsabiedrības apkrāpj pat par miljoniem gadā - ha, ha - mums algu maksā arī ja neko nedarām, tāpat kā ENAP.

Maksājiet par ūdens ūdens cirkulāciju? Jūs muļķi, jo Rīgas siltums atbild - mēs siltumu padodam un par to iekasējam vienu maksājumu, kas, kādiem nolūkiem vēl ņem naudu, pat lielu par "dvieļu žāvētājiem"- kas tiek saukti par "ūdens cirkulāciju" - mēs, RS, tādu naudu nesaņemam un neprasām - tā ir DUBULTĀ MAKSA, ko plēš Rīgas dome un laikam liek Misters 20 kabatās, kā pŗēmijas, ieskaita algās vai citādi jūsu naudu piesavina.

Arī kā rodas "UDENS PATĒRIŅA STASRPĪBA" -zinām. Saprotam, mēs ENAP - tā ir tīra laupīšana, bet priekš kam mums ir jādara, ja varam nedarīt un saņemt algu . Tāpat mums pietiek darba, ne jau saņemam algu par neko nedarīšanu, kaut ko knibināmies un darām.

Tā ir mūsu valsts. Kā apkarot VALSTS VARU, kura neko nedara, lai valstī iedibinātu kaut cik ticamu taisnību un godīgumu, par to mums, ENAP nav jādomā. Pat re, ģenerālprokuratūra par jums nerūpējas. Pamēģiniet uzrakstīt sūdzību, pat ar pierādījumiem un aprēķiniem - atbildēs - viss notiek likumīgi un pamatoti - laikam tas tā, kad iesūta kabatās aploksnes vai bez. Varat minēt 7 reizes. Un Ekonomikas ministrijas mājokļu departamentam laikam arī rūpes ar misters 20. jo viņi tāpat neko nedara, lai sakārtotu ekonomiku, lai tiktu skaidrībā ar ŪDENS patēriņa starpību"- kuras nav ūdens.

Viņi nesaprot pat elementāru situāciju - ja ūdens skaitītāju rādījumus uzņem kaut ar 1 minūtes starpību, rādījumi dzīvokļos un pie ievada būs dažādi, kas mainās katru minūti, stundu, dienu - RĀDĪJUMI JĀNOŅEM VIENĀ MINŪTĒ visos skaitītājos, tad meklējiet starpību.

BOŅUKS teiktu - ZAGLI< ZAGĻI< ZAGĻI.

Atbildēt

Naivais

20.12.2020. 18:10

Vai Ušakoviene jau atmaksāja bezstrādes ienākumus no mūsu Rīgas Ūdens daudzu gadu laikā?

Atbildēt

Valsts terors

20.12.2020. 17:45

https://youtu.be/FyqkzB6Hjwc

Atbildēt

Traktors

20.12.2020. 17:43

Labs raksts! Paldies Lolita! KNAB - mācieties, kā olas ir jākasa, nevis jālaiza.

Atbildēt

Tiesu eksperts

20.12.2020. 17:11

Lolita, milzīgs paldies par informāciju un publicitāti. Vai kā saka - "visi zina, ka mūs apzog, aplaupa "un "visi zina, ka mūs aplaupa apsaimniekošanas firmas, uzņēmumi, to starp, pašvaldības iestādes". Ir, ir daudzas SŪDZĪBAS UN PIERĀDĪJUMI, bet Latvija nav valsts varas, nav patērētāju aizstāvības, Patērētāju tiesību centrs guļ, Valts kontrole arī kautrīga, bet policija ir "slima" šajos jautājumos. Un KNAB? pat nav ko pieminēt.

Vai ir jāsaka - Latvija ir bandītiska valsts, bez varas un aizsardzības?

Arī likumi top, kuros saturs norāda, ka tur ir "dzīva korupcija", plūst lielas naudas un zēni pūlas par visu pagastu kā EM, TM tā Saeimā un valdībā, lai aizstāvēt naudu, atpelnītu honorārus! Un kur ir KNAB slavenais?

Atkārtoju - Latvija ir bandītiska valsts bez tautas aizsardzības no "likumīgiem" laupītājiem.

Rīgas namu pārvaldnieks miljonus dāvina, lai Rīgas domi, ušakoviešus saslavinātu līdz riebumam.

Atbildēt

Ilgus gadus Rīgas pašvaldība palielināja savus parādus bankām

20.12.2020. 16:52

korupcija iestādē bija ik uz soli.

Tāda bija 4. maija valsts finanšu korporācijas politika kopā ar KNAB un Valsts policiju, pieverot acis uz noziegumiem, tos veicinot ar savu bezdarbību apzināti, sagraujot Rīgas pašvaldības darbu iedzīvotāju labā.

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Šis „pārprastais” ģenerālprokurors

FotoLatvijas Republikas ģenerālprokurors Juris Stukāns publiski ir pārmetis Jēkabpilī nogalinātās sievietes advokātei nepietiekamu uzstājību, cenošoties nokļūt pieņemšanā pie ģenerālprokurora. Pēc tam, kad šis J.Stukāna izteikums izraisīja sašutumu, viņš sasauca preses konferenci un teica, ka esot pārprasts un "nekādas glupības nav sarunājis".
Lasīt visu...

20

Dzemdējot milzīgu, spīdīgu plastmasas putekļsūcēju, dzejniece Agnese Krivade izrādē izvēdina un izdezinficē Rīgas cirka telpas no ieskābušiem aizspriedumiem

Foto„Jauna sieviete matiem sārtiem Pāri plūstošā nevainībā Noliecas pāri gaišmatei Un zemā, liegā balsī saka tai:
Lasīt visu...

21

Dailes teātris izsaka nožēlu, ka Alvis Hermanis ir publiskojis nepatiesus apgalvojumus

FotoDailes teātris, reaģējot uz plašsaziņas līdzekļos pārpublicēto Alvja Hermaņa ierakstu viņa privātajā Facebook kontā 6. jūnijā, vērš uzmanību uz to, ka šis ieraksts līdzās personiskiem apvainojumiem satur arī nepatiesu informāciju.
Lasīt visu...

3

Atkal visi dara man pāri, bet es jums vēl parādīšu!

FotoLielais teātra biznesmenis Juris Žagars un viņa draugs vanabī Krišjānis Barons no Staļina prēmijas laureāta Smiļģa Dailes teātra var jau sākt gatavoties kārtējai lielajai tiesas prāvai.
Lasīt visu...

12

Huligānisms un likumpārkāpēju aizstāvība – liberālo “kultūras aizstāvju” būtība

FotoŠoreiz izstāstīšu gandrīz pasaku. Ne gluži par meža zvēriem, bet par meža dīvainīšiem gan. Reiz kādā mežā, kurš sastāvēja no trim priedēm, bija apmaldījušās ļoti īpatnējas būtnes. Viņus vadīja fanātiska pārliecība par savu uzskatu nekļūdību, izredzētību un nesodāmību. Lielākajai daļai cilvēku viņu runas likās dīvainas un pat smieklīgas, jo viņi uzstāja, ka vīrietis drīkst precēt vīrieti, ka teikt patiesību ir naida runa, ka dzimums un tautība ir tikai sociāls konstrukts, izdomājums.
Lasīt visu...

18

Tā kā savu Rinkēviču mums izdevās ievēlēt, mēs ar smagos noziegumos apsūdzētām personām atkal nesadarbosimies (līdz nākamajai reizei)

FotoPartiju apvienības Jaunā Vienotība un partijas Vienotība valdes, kā arī Saeimā pārstāvētā frakcija vienbalsīgi atbalsta Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa iniciēto sarunu uzsākšanu par iespējamu koalīcijas paplašināšanu.
Lasīt visu...

21

Kad bijusī „konservatīvā” izglītības ministre tagad vicina varavīksnes karogu

FotoKā tā varēja būt, ka no partijas "Jaunā konservatīvā partija" (vēlāk "Konservatīvie") par izglītības un zinātnes (!) ministru bija cilvēks, kas tagad savā socmediju kontā vicina varavīksnes karogu?
Lasīt visu...

21

Pieprasām noņemt pie domes ēkas izkārto varavīksnes krāsu karogu

FotoPartijas “Gods kalpot Rīgai” valde, kuras sastāvā esmu es un arī pašvaldības deputāti, pieprasām nekavējoties no Rīgas Rātsnama noņemt izkārto varavīksnes krāsu karogu, kas simbolizē atbalstu “PRAIDA” un “LGTB” kopienai. Šī karoga izkāršana neatbilst noteiktajiem normatīviem par valsts karogu izkāršanu pie sabiedriskām ēkām, un šis lēmums nav debatēts un atbalstīts kādā no Rīgas domes sēdēm.
Lasīt visu...

21

Par Stambulas konvencijas saderību ar Latvijas Satversmi

FotoPolicijas nolaidība, nenovēršot vīrieša īstenotu jaunas sievietes vajāšanu, apdraudēšanu un galu galā – nonāvēšanu, ir atgriezusi publiskajā telpā jautājumu par Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (turpmāk – Stambulas konvencijas) ratifikāciju. Latvijas valdība šo konvenciju parakstīja jau 2016. gadā, tomēr šādai rīcībai ir tikai politisks, bet ne juridisks spēks. Lai konvencija taptu patiešām saistoša, nepieciešama parlamenta rīcība ratifikācijas veidā, kam jau septiņus gadus pietrūkst deputātu vairākuma.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Prezidenta vēlēšanas pasaules dienā bez tabakas

Tas, protams, ir simboliski, ka Latvijas Saeima nolēmua vēlēt Latvijas prezidentu 31. maijā – Pasaules dienā bez tabakas (World No Tobacco...

Foto

Lembergs? Jūs ko! Kas tas vispār tāds? Mums rūpe tikai par valsti!

Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcija uzskata, ka šajā saspringtajā ģeopolitiskajā situācijā, kāda...

Foto

Par Stambulas konvenciju, nacionālo reliģiju un prezidenta vēlēšanām

Kurta Vonnegūta romānā "Kaķa šūpulis" var atrast Bokonona dziesmiņu, kas ir gana dziļdomīga: Žūpa, kas parkā uz soliņa dzied,...

Foto

Mūsu labvēlis Meroni palūdza uzrakstīt par Lembergu, un nevarējām atteikt

Kurš no viņiem? Gremdēs vai atbalstīs, apsolīs un apžēlos?! Tieši tāda pašreiz ir augstāko vērtību nesēja, arī...

Foto

Latvijas psihiatriem – noraidījums!

Laikā, kad tik daudz emociju un spraigu cīņu uz ledus, sāncensības gars pēkšņi pārņēmis arī gluži negaidīti saformējušos komandu – Latvijas psihiatrus....

Foto

Vai īstie prezidenta amata kandidāti ir Mūrniece, Zīle un Simanovičs?

Tā vien izskatās, ka pašreiz izvirzītajiem valsts prezidenta amata kandidātiem nav cerību iekarot Rīgas pili, jo...

Foto

Tiesības nogalināt: Krievijas gadījums

Kas notiek, kad civilā vara netiek galā ar tiem, kuru rokās ir ieroči? Sākas haoss, un taisnība ir tam, kurš stiprāks....

Foto

Kaut kāds izlēcējs iedomājas, ka var domāt citādi nekā mēs, izcilie eksperti un speciālisti, kuriem ir pašreizējos datos balstīts pareizais viedoklis

Pēc pēdējā nedēļā izskanējušajiem Nila...

Foto

Vai nākamais prezidents arī dalīs ordeņus savējiem un garāmgājējiem?

“Nav īstais brīdis eksperimentiem ar koalīciju,” teic Uldis Pīlēns, Valsts prezidenta amata kandidāts, skaidrodams savu pārliecību par...

Foto

Prokremliskā pagale. Levits bija tieši tāds savā vietā, kāds bija nepieciešams prokremliskajiem spēkiem

Grūti pateikt, kāpēc tieši Saeimas kontekstā Latvijas valsts prezidents Egils Levits ieraudzīja kaut...

Foto

Kā tad lai māca Latvijas vēsturi?

Latvijā virmo diskusijas par vēsturi un tās mācīšanu skolās. Pēc jaunās Skola 2030 programas ieviešanas Latvijas skolās vēsture netiks mācīta atsevišķi no...

Foto

Nākamajam valsts prezidentam ir jāspēj vadīt Latviju iespējamā Trešā pasaules kara apstākļos!

Personīgi man nešķiet būtiski, lai valsts prezidents vaļējā automašīnā trauktos pa valsti un sveiktu...

Foto

Naida kurināšanas troļļi Latvijā mēģina iebiedēt un apklusināt mūs, objektīvos, drosmīgos un sabiedrības interesēs strādājošos žurnālistus, neļaujot mums darīt visu, kas mums ienāk prātā

Nesen beidzu...

Foto

Rinkēviča unikālais skapis

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča gadījums Latvijas politikā ir saistāms ar mērķtiecīgu darbu, kur visa pamatā ir ne tikai spēja izmantot apstākļus, bet tos...

Foto

Baltkrievija Krievijas kabatā

Aleksandra Lukašenko sliktais veselības stāvoklis liek domāt par to, kas var notikt, ja viņš nespēs pildīt vadoņa lomu. Pirms tas kļūst skaidrs, atskatīsimies,...

Foto

Pietiek nopietnības: Maksimu Galkinu par valsts prezidentu!

Ņemot vērā ārkārtīgi sarežģīto situāciju pēc Leviatāna k-ga atsacīšanās kandidēt, ierosinu meklēt neordinārus risinājumus. Viens no tiem būtu ārkārtas...

Foto

Cik baisi, ka lieliskais Latvijas nepārtrauktības doktrīnas tēvs Levits ir piekāpies prokremliskā oligarhāta kalpu sazvērestības priekšā

Ja vesels prezidents, vārdā Egils Levits, atsakās atkārtoti pretendēt uz...

Foto

Piesakos konkursā par vistukšāko un visfrāžaināko prezidenta amata kandidāta paziņojumu

Dārgie draugi! Es, tāpat kā daudzi, vēlos redzēt mūsu Latviju modernu un stipru. Moderna Latvija manā...

Foto

Valdība atļauj elpot

Šķiet, Latvijā var uzelpot brīvāk. Pat mediji informē, ka “uzpurņu” ēra beigusies. Ministru kabinets šā gada 9. maija sēdē tiešām mainīja epidemioloģiskās drošības...

Foto

Kremļa rokas nozākātajam Egilam Levitam ir ļoti zems reitings? Viņam vienalga nav alternatīvas, jo Gunāram Astram un Jānim Čakstem „reitings” bija vispār nekāds!

2019. g. jūlijā...

Foto

Gada laikā kampaņa „Runā latviski” panākusi ievērojamas pārmaiņas

7. maijā apritēja gads, kopš sociālajos tīklos twitter un Facebook tika uzsākta sabiedriska kampaņa #RunāLatviski #AtkrieviskoLatviju. Nesen līdzdalības...

Foto

Egila Levita kancelejas darbinieku algas ir tik mazas, ka drīz viņus piemeklēs bads

Ordeņu šķinda Rīgas pilī, Kremļa atbalstītāju bļaurības Esplanādē un “gatavošanās” 9. maija pseidosvinībām...

Foto

Nekonsekventi lēmumi un valsts spiediens uz tieslietu sistēmu ir nepieņemama un bezatbildīga rīcība

Pārsteidzīgi paziņojumi, nepamatoti izteikumi Latvijas politiskajai videi nav nekāds jaunums, taču tagad pieņemts...

Foto

Kliedzoši!

Šis ir KLIEDZOŠI! Es pats esmu vecāks, un sirds sažņaudzas, redzot, ka Latvijā notiek šādas drausmas. Man trūkst vārdu... Vai tas ir tas Latvijas izslavētais...

Foto

Bordāna “eža cimdu” mantiniece

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere plašā intervijā, liekulīgi iepinot tēzi par Temīdas apolitiskumu, cenšas pārliecināt publiku, ka “nevainīguma prezumpcija tiek un tiks augstā...

Foto

Tikai tautas ienaidnieki var neuzticēties Latvijas valsts lieliskajām institūcijām un šaubīties par demokrātijas noturību pasaulē!

Ministres kundze! Nacionālo bruņoto spēku komandiera kungs! Karavīri un parādes dalībnieki!...

Foto

Krievi ir nosprieduši – ja nav taustāmas jēgas no viņu balsīm parlamentā, tad balsos par klauniem, būs vismaz jautrāk

Ukrainas karš liecina, ka pasaule nevar būt droša...

Foto

Kamēr policijā turpinās strādāt šādi andronkuļi, upuri neziņos

Sieviete, ko bijušais dzīvesbiedrs nodur maza bērna priekšā. Sieviete gaidībās, kuru dzīvesbiedrs nosit līdz nāvei, apzināti spīdzinot pirms...

Foto

Kas vispār var sodīt Levitu un viņa bandas dalībniekus?

Egils Levits un tā visa banda ap viņu, kas safabricēja kriminālprocesu un pasūtīja kratīšanas, meklējot Viltvārža un...

Foto

Ar e-adresēm valsts aparāts ir modernizējis birokrātiju, taču par tās palielināšanas cenu

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese) ir valsts ieviests rīks, caur kuru tiek nodrošināta korespondence starp...