Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata
Foto

Tumšie ūdeņi

Lolita Bargā
20.12.2020.
Komentāri (0)

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Un kā ar īpašuma departamentu?

23.12.2020. 20:59

Īpašuma departaments vēl arvien ir Burova šteļļu departaments, visi iepirkumi ir viņa regulējumā vēl arvien, jo departamentā ir pilnīgi visi tie paši Burova savilktie cilvēki, kas to vien dara, kā Burova drauģeļiem sadala iepirkumus. Tur rullē tāpat kā pirms pieciem vai desmit gadiem. Visi korupcijas Burova atslēgcilvēki joprojām tur tup un visu regulē. Departamenta vadītāja neko tur nenosaka. Īpašuma departamentam sen vajadzēja sarīkot starptautisku auditu - atklātos izlaupīšana daudzu simtu miljonu apmērā.

Atbildēt

Zagļi, zagļi, zagļi

23.12.2020. 17:19

Uzskatu, ka novērst starpību nav iespējas, jo skaitītājus nolasa dažādos laikos. Jau dažas minūtes radīs starpību, kur nu stundas, dienas un tas, ka skaitītāji nav viendabīgi.

Arī kopējais skaitītājs esot brāķis vai nepareizi rādot.

Re, starpību piekrīt aprēķināt pat Ministru kabinets savos noteikumos, Ekonomikas ministrija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

Lai kaut ko darītu šajā jomā, kādam būtu jāpaņem kvītis, piemēram:
(1) par vienu gadu, jāsaskaita pašu skaitītāja rādījumi:
( 2) apmaksas summas - pa mēnešiem;
(3) samaksas summa gadā.
Šeit pat otrā ailē ūdens patēriņa starpības uzskaite un samaksa.
Beigās norādīt summu, kura pārmaksāta (samaksāta) par starpību.

Tiesā jāsniedz piedziņa. Bet varbūt labāk vispirms ar atmaksu vērties Rīgas namu pārvaldniekā (RNP), tad Rīgas domē pie deputātiem pārsūdzēt RNP atbildi.

Pēc atbildes saņemšanas no Rīgas domes vērsties administratīvajā tiesā, apstrīdot tās lēmumu, atbildi, pieprasot tiesai uzlikt pienākumu piedzīt no Rīgas domes un atmaksāt ieturēto starpības summu.
Priekšā būs norādītie Ministru Kabineta noteikumi, Tad jāiet uz Satversmes tiesu atzīt par spēkā neesošus attiecīgos MK noteikumus .
Ja ST tos atzīs par spēkā neesošiem, tad atkal var vērsties tiesā piedzīt pārmaksas summu.

Darbs uz 3-5 gadi. Nervi, laiks un nauda.


Te arī MK noteikumu izklāsts:
Ūdens zudumi un to aprēķināšanas kārtība
https://www.ptac.gov.lv/lv/content/dens-zudumi-un-apr-anas-k-rt-ba

Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks norēķinās par karstā un aukstā ūdens patēriņu, ir noteikta Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (turpmāk – Noteikumi Nr. 1013).

No Noteikumu Nr.1013 19. punkta izriet, ka, ja veidojas ūdens patēriņa starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši vienam no šādiem aprēķina veidiem, kuru izvēlas pārvaldnieks:

atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu skaitam;
proporcionāli atsevišķā īpašuma ūdens patēriņam par pēdējo mēnesi;
proporcionāli atsevišķā īpašuma vidējam ūdens patēriņam par pēdējiem trim mēnešiem;
proporcionāli atsevišķā īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram;
atbilstoši atsevišķā īpašumā dzīvojošo (vai deklarēto) personu skaitam, ja dzīvojamā mājā nav neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu, vienlaikus nosakot kārtību, kādā noskaidro un aktualizē dzīvojošo vai deklarēto personu skaitu, kā arī apmaksājamās daļas noteikšanas kārtību, ja pārvaldniekam nav zināms personu skaits
Ūdens patēriņa starpība - infografiks.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta trešo daļu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam. Līdz ar to minēto aprēķinu veikšanas kārtība ir piemērojama līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vienosies par citu saņemto pakalpojumu apmaksas kārtību, t.sk., ūdens patēriņa starpību sadali.Noteikumu Nr. 1013 19.punktā noteikto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro un ūdens patēriņa starpību vai tās daļu sadala starp tiem dzīvokļu īpašniekiem, uz kuriem attiecas kāds no šiem gadījumiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas un nav noteikta cita rādījumu nolasīšanas kārtība;
nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs un saskaņā ar noteikumu 14.3 vai 30.2 punktu nav noteikta cita kārtība ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai, nomaiņai vai atkārtotai verificēšanai;
ūdens patēriņa skaitītājs uzstādīts, neievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību vai dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka lēmumā;
atkārtoti nav ļauts veikt atsevišķajā īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz atsevišķo īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vieta nav noplombēta vai nav noplombēta pārvaldnieka klātbūtnē atbilstoši šiem noteikumiem vai ūdens patēriņa skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums), pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja darbība;
atkārtoti nav ļauts pārvaldniekam vai citai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotai personai veikt atsevišķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu, ja tas ietilpst pārvaldnieka vai citas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas pienākumos un par šiem darbiem ir rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz attiecīgo atsevišķo īpašumu;
šo noteikumu 23. punktā minētais gadījums (Ja dzīvokļa īpašnieks nepiekrīt skaitītāja verificēšanai, kad pārvaldnieks vēlējies veikt ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanu pa saviem līdzekļiem).
Piemērojot iepriekšminēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību, maksimālo piegādāto ūdens daudzumu nosaka, izmantojot šādu formulu:

Vkop.norma Npers. × Vpers.norma, kur:

Vkop.norma – maksimālais piegādātais ūdens daudzums vienam atsevišķajam īpašumam mēnesī (m3/mēnesī);

Npers. – deklarēto personu vai dzīvokļu īpašnieku noteiktais faktiski dzīvojošo personu skaits atsevišķajā īpašumā. Pārvaldnieks ņem vērā sniegtās ziņas par faktiski dzīvojošo personu skaitu, ja tas ir lielāks par deklarēto personu skaitu. Ja faktiski dzīvojošo personu skaits nav zināms un nav nevienas deklarētās personas, aprēķinu veic kā par vienu personu (skaits);

Vpers.norma – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam mēnesī (personai m3/mēnesī), kas noteikta vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramajiem noteikumiem.

Ja pēc šīs formulas piemērošanas netiek pilnībā sadalīta ūdens patēriņa starpība, tās atlikumu sadala saskaņā ar kārtību, kuru izvēlas pārvaldnieks.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 1013 27.punktu dzīvokļa īpašnieks pārvaldnieka noteiktajā kārtībā un termiņā katru mēnesi nolasa ūdens skaitītāja rādījumu un nodod tos pārvaldniekam aprēķinu veikšanai. Savukārt 28.punktā noteikts, ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu, dzīvokļa īpašnieks par to iepriekš informē pārvaldnieku.

Atbilstoši Noteikumu Nr. 1013 29.punktam, ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai šo noteikumu 28.punktā minētajā kārtībā nav informējis par prombūtni, pārvaldnieks aprēķina ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.

Noteikumu Nr. 1013 30.punkts nosaka, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20%, un ir saņemts attiecīgs dzīvokļa īpašnieka iesniegums, pārvaldnieks:
1. divu mēnešu laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus;
2. rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšana..

https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/atliek-udens-paterina-skaititaju-dzivoklos-verificesanu-arkartejas-situacijas-laika

Atbildēt

R

21.12.2020. 19:44

»

Šablons rakstiem :

nomainiet šajā šablonā "Rīgas Ūdens" pret jebkuru citu pašvaldības vai valsts uzņēmumu, un rakstu var pavairot n-reizes... būs 100% taisnība


ja nomainīs vārdus ,,Rīga'' un ,,Rīgas ūdens'' pret ,,Jūrmala''un ,,Jūrmalas ūdens'', pārājais teksts bez izmaiņām derēs 100 %

Atbildēt

Provokators

21.12.2020. 18:15

»

Mjā....

Kādi nu tur deviņdesmitie - arī krievu laikos, vēl 70. tajos un 8o.tajos Rīgas ūdeni zaga uz nebēdu - kad tur fīrējās visādi bambes un juhnas un mazāka mēroga zaglēni, tas bija izteikts zagļu un dzērāju midzenis


Tu esi "neizdevies provokators" , tev par to Putins nemaksās kapeikas, jo tu stulbs un nejēga. "... krievu laikos, vēl 70. tajos un 8o.tajos Rīgas ūdeni zaga uz nebēdu - kad tur fīrējās visādi bambes un juhnas un mazāka mēroga zaglēni ..."- tu pat to nezini, ka KRIEVU LAIKĀ ŪDENI ZAGT NEVAJADZĒJA, to tu varēji liet bez sajēgas - atvērt krānu un nevērt ciet, jo ŪDENA bija BEZ MAKSAS. Kā tu smagi iekriti, provokators, stukačs, Latvijas nodevējs un nejēga.

Atbildēt

Mjā....

21.12.2020. 14:00

»

As

Ak Dievs meitenīt,cik jums gadu?Kopš 90to gadu sākuma tā vienmēr ir bijis,nomainoties vadībai RD samaina visus tos zaglēnus un izpildītājus pie krāniem un rullē tālāk,šī mazgadīgo jaunekļu banda kas tur tagad kurš ar 3jām,kurš ar sešām balsīm salīduši to tagad ir pulka virāk nekā iepriekš,tādejādi šoreiz...


Kādi nu tur deviņdesmitie - arī krievu laikos, vēl 70. tajos un 8o.tajos Rīgas ūdeni zaga uz nebēdu - kad tur fīrējās visādi bambes un juhnas un mazāka mēroga zaglēni, tas bija izteikts zagļu un dzērāju midzenis.

Atbildēt

tralallā

21.12.2020. 13:34

Ļoti gaiša dāma vēl gaisākā dāmīšu komitejā un padomē- te viss štikiniekā un visi gali ūdenī Pāri tam sieviešu tiesības, lai neviens neplēstu muti vaļā

Atbildēt

vilis

21.12.2020. 12:48

Labs raksts.Labs stils.Man patika.

Atbildēt

muahaha

21.12.2020. 10:47

Pat bērniem zināms: ja gribi Rīgā nodarboties ar biznesu, nāksies maksāt "jumtam". Tiesa, "jumtu" vari izvēlēties, pat no 2-7 variantiem, demokrātija kā nekā. Izņēmumu nav, visi maksā.

Atbildēt

jā,astoņus gadus

21.12.2020. 10:07

»

Naivais

Vai Ušakoviene jau atmaksāja bezstrādes ienākumus no mūsu Rīgas Ūdens daudzu gadu laikā


katru mēnesi trīs tūkstošu bezstrādes ienākumu.Sanāk pieklājīga summiņa.

Atbildēt

VB

21.12.2020. 08:24

Cilvēks vada tādu kolektīvu 10++ gadus, bez īpašiem škandāliem un kādam vēl nav labi! Pamēģiniet Jūs...

Atbildēt

Staķi izmanto, jo pret viņu nav konkrētu kompromātu

21.12.2020. 08:03

»

domists

Nu tā StaķĻoļita tik godīga un principiāla!!!! A tas Ušakovs-tāds zaglis, tāds zaglis...nobāl pat pašreizējās valddošās koalicijas mahinācijas


Pagaidām nav, bet tie tiek radīti zem Staķa atbildības pret Staķi. Kad vajadzēs Staķi nomainīt, jo netīrais burbulis pieaugs, Staķi nomainīs pret citu, kam nebūs kompromātu.

Atbildēt

Lasi Sūdzības.lv par RNP

20.12.2020. 23:11

»

Traktors

Labs raksts! Paldies Lolita! KNAB - mācieties, kā olas ir jākasa, nevis jālaiza


https://www.sudzibas.lv/business/rigas-namu-parvaldnieks/244612Rīgas Namu Pārvaldnieks - Sūdzības un atsauksmes
Rīgas namu pārvaldnieks - Apmale
ApmaleБудут ли обхозяйствовать №126 по улице Deglava в Риге в соответствии с правилами КМ №1014? Cien. SIA, iecirknis "Pļavnieki" iecirkņa vadītājam Отмостка дома Deglava 126 находится в разрушенном состоянии, а в некоторых местах её вообще нет. Бегающие, сквозь дыры в отмостке, крысы пугают жильцов и их домашних питомцев. По этому вопросу я неоднократно обращался в iecirknis "Pļavnieki". На моё заявление Вы отреагировали, но странным образом. В мае с.г. места полного разрушения отмостки засыпали...

A Aleksandr 06.08.2011
Komentāri
6
Komunālie pakalpojumi
Rīgas namu pārvaldnieks - Piespiedu noma un NĪN kompensācija
Piespiedu noma un NĪN kompensācijaŠķiet likumi raktīti tikai vienkāršiem mirstīgiem, kā arī to izpilde. Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.panta otrā daļa nosaka, ka "Ja bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, uz kuras atrodas šā likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktā minētie objekti, kā arī valstij vai pašvaldībām piederoši ūdensapgādes, siltumapgādes un energoapgādes objekti, zemes nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Ja puses nevar vienotie...

L Līga 19.07.2011
Komentāri
2
Namsaimnieki
Rīgas namu pārvaldnieks - ZEMES NOMAS LĪGUMI
ZEMES NOMAS LĪGUMIJaundibinātā namu pārvalde ''Rīgas namu pārvaldnieks'' piedāvā zemes īpašniekiem juridiski nekorektus un pat neloģiskus zemes nomas līgumus. Attieksme pret zemes īpašniekiem tikai īpašniekus nokaitinās un neveicinās ilglaicīgu sadarbību, savstarpēju pretīmnākšanu. Tas galu galā atsauksies uz iedzīvotāju maciņiem.

P Pauls 10.05.2011
Komentāri
31
Pārējās
Rīgas namu pārvaldnieks - Bezatbildīga dzīvojamo māju īpašnieku apkrapšana savtīgos nolūkos
Bezatbildīga dzīvojamo māju īpašnieku apkrapšana savtīgos nolūkosGalvenie dzīvojamas mājas izmaksas veidojas no darbaspēka izmaksām Juglas iecirkņā, kas veido ap 80% no visiem mūsu apsaimniekošanas maksas izmaksām. Taču no tā visa, man un citus iedzivotājus apbrino tas fakts, ka valsts (pašvaldības) taupišanas laikā un iedzivotaju finansiālo stavokļu pasliktinašanas rezultatā, būdams Juglas iecirkņa vadītājs, Aleksandra Pavlovska atalgojums ar katru gadu palielinas neskatoties uz to ka dzīvojamo māju apsaimniekošanas skaits ir aptuveni tas pats – ap 400-500...

Atbildēt

Lasi Sūdzības.lv par RNP

20.12.2020. 23:03

»

Šablons rakstiem :

nomainiet šajā šablonā "Rīgas Ūdens" pret jebkuru citu pašvaldības vai valsts uzņēmumu, un rakstu var pavairot n-reizes... būs 100% taisnībaRīgas Namu Pārvaldnieks
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
www.rnparvaldnieks.lv
Adrese: Aleksandra Čaka iela 42
Rīga
Latvia - LV-1011
(Juridiskā adrese)
Tālrunis: 8900
Sociālie tīkli:
Facebook
Twitter
Draugiem
Uzticības reitings
2%
Sūdzības
166
Atrisinātas
2
Ar atbildēm
3
Apskatīt statistiku
Pievienot sūdzību
Rīgas Namu Pārvaldnieks - Sūdzības un atsauksmes

Un kur ir Juris Pūce un viņa administratori, kuri pārvaldīja Rīgas domi?

Un kur ir daudzsološā jaunā Rīgas dome galvā ar Mārtiņš Staķis
— Vikipēdijalv
Mārtiņš Staķis ( Bijis 13. Saeimas deputāts. Šobrīd ievēlēts Rīgas domē un 2020. gada 2.
Politiskā partija: Kustība Par! (kopš 2017)‎

Atbildēt

Traktors

20.12.2020. 22:27

Ja kāda iestāde lūdz Rīgas Gaismai veikt apgaismojuma apkopi vai nomaiņu savā teritorījā, tad Rīgas Gaisma iedod sarakstu ar optiku (STORK Little Brother) un prožektoriem (OWL) un pasaka priekšā, ka nopirkt tos var tikai no kādreiz kvadrātam Martinsonam piederošā LUCIDUS (agrāk Moduls Interjers).

Tāpat, LUCIDUS regulāri uzvar Rīgas Gaismas cenu aptaujas par svētku rotājumu ierīkošanu un novākšanu galvaspilsētā, bet visus darbus reāli paveic paši Rīgas Gaismas strādnieki ar uzņēmuma tehniku. Tas notiek vairākus gadus klaji uz ielām, tikai KNAB neko no tā neredz..

Atbildēt

Kurmis

20.12.2020. 21:19

Tie tumšie ūdeņi salīdzinot ar RŪ valdes piesegtajiem iepirkumiem,ir salīdzināmi ar dzidru rasas lāsi.

Atbildēt

As

20.12.2020. 20:36

Ak Dievs meitenīt,cik jums gadu?Kopš 90to gadu sākuma tā vienmēr ir bijis,nomainoties vadībai RD samaina visus tos zaglēnus un izpildītājus pie krāniem un rullē tālāk,šī mazgadīgo jaunekļu banda kas tur tagad kurš ar 3jām,kurš ar sešām balsīm salīduši to tagad ir pulka virāk nekā iepriekš,tādejādi šoreiz būs tikai trakāk ,jo vairāk mutēm jabarojās.😄😁ko pierāda ,ka ne Pūces sulaiņi kopš marta tur nekā nav "atklājuši",,ne šitie jefiņi,ar korupcijas .apkarrotāju tulkajmeiteni ozolu priekšgalā

Atbildēt

Šablons rakstiem :

20.12.2020. 20:07

nomainiet šajā šablonā "Rīgas Ūdens" pret jebkuru citu pašvaldības vai valsts uzņēmumu, un rakstu var pavairot n-reizes... būs 100% taisnība!

Atbildēt

100 %

20.12.2020. 19:35

patiesība

Atbildēt

vietējais

20.12.2020. 18:53

Jā zivs pūst no galvas. Acīmredzot mēs šo korupcijas puvumu valstī, elposim vēl ilgi.

Atbildēt

domists

20.12.2020. 18:52

Nu tā StaķĻoļita tik godīga un principiāla!!!! A tas Ušakovs-tāds zaglis, tāds zaglis...nobāl pat pašreizējās valddošās koalicijas mahinācijas..

Atbildēt

Staķis, Ozola - par gļēvu

20.12.2020. 18:36

Domāju, ka Staķis, Ozola pie šāda darba - tikt galā ar nelikumīgas naudas iekasēšanu Rīgas namu pārvaldniekā - klāt neķersies, viņi ir par vāju. Nomenklatūra, kurai ir "garās rokas uz naudu'- paskaidros, ka aiztikt RNP nedrīkst, domei saruks naudas līdzekļi, gan jau no pierakstījumiem kaut kas nonāk arī Rīgas budžetā - vismaz ap 50 % no pierakstījumiem Tāmēs, ko nosūta dzīvojamām mājām. Viņi teiks, ka kratot RNP var sarukt ienākumi un būs grūti savilkt galus, arī tāpat ar citām kapitālsabiedrībām. Nomenklatūra ir kapitālsabiedrību "sargsuns", apvārdos šos zaļos vadītājus pie pirmās iespējas. Pat tādu "korifeju", kā Tieslietu ministrijā Jānis Bordāns, neko nespēj tikt galā ar nomenklatūru - tā pārvalda ministriju un Bordānu vazā aiz deguna.

Atbildēt

ENAP - kamdēļ jāplēš pakaļa, ja alga nāk tāpat

20.12.2020. 18:24

Mēs, Valsts policijas ENAP - Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde, daram, daram kaut ko, tā jau nav, ka sēžam rokas klēpī salikuši. Stāstām priekšniekiem, ministram, ka mums ir pilnas darba rokas, ha, ha. Un paziņojam - kādēļ mums jāstrādā, jāpūlas, "jāplēš pakaļa" kā vistai dēt lielu olu (vistas lielās olas gan maksā dārgāk, bet mums nav "lielo olu, ko dēt"), ja varam nestrādāt un varam saņemt to pašu algu, kādēļ jāstrādā, ja mums nekādu tādu darbu, kā tas, lai apkarotu valsts un pašvaldību iestāžu nekaunību, ja to no vadības apkarot neviens neprasa? Tikai muļķi strādā un plēš savu pakaļu.

Mēs ļoti labi saprotam:
Varam pieprasīt revīziju par gadu, diviem, trijiem, saņemt atskaiti un sākt pārbaudīt, cik līdzekļu ir iztērēts, cik darbu ir padarīti, cik darbus pierāda, ka tie padarīti ar pierādījumiem - vai tos apstiprina māju pilnvarotās personas, vienkārši kāds no mājas dzīvokļa īpašniekiem, vai nav tādu apliecinājumu - tātad fiktīvs darbs, fiktīvi iekasēta nauda un pārskaitīta kādai zināmai firmai, lai padalītos ar misters 50 %. Un tā var turpināt mūsu iespējas atklāt pierakstījumus. Bet, HA, HA, mēs nedarām, mēs nedarīsim. PTAC - mēs nedarīsim, nemeklēsim sev darbu, ja nav sūdzības ar pierādījumiem - HA, HA - zinām gan, ka dzīvokļi pierādījumus nedabūs, viņiem tādu nav un ha, ha - sūdzības nav un mēs nedarīsim kaut zinām, ka jūs kā patērētājus Rīgas dome kapitālsabiedrības apkrāpj pat par miljoniem gadā - ha, ha - mums algu maksā arī ja neko nedarām, tāpat kā ENAP.

Maksājiet par ūdens ūdens cirkulāciju? Jūs muļķi, jo Rīgas siltums atbild - mēs siltumu padodam un par to iekasējam vienu maksājumu, kas, kādiem nolūkiem vēl ņem naudu, pat lielu par "dvieļu žāvētājiem"- kas tiek saukti par "ūdens cirkulāciju" - mēs, RS, tādu naudu nesaņemam un neprasām - tā ir DUBULTĀ MAKSA, ko plēš Rīgas dome un laikam liek Misters 20 kabatās, kā pŗēmijas, ieskaita algās vai citādi jūsu naudu piesavina.

Arī kā rodas "UDENS PATĒRIŅA STASRPĪBA" -zinām. Saprotam, mēs ENAP - tā ir tīra laupīšana, bet priekš kam mums ir jādara, ja varam nedarīt un saņemt algu . Tāpat mums pietiek darba, ne jau saņemam algu par neko nedarīšanu, kaut ko knibināmies un darām.

Tā ir mūsu valsts. Kā apkarot VALSTS VARU, kura neko nedara, lai valstī iedibinātu kaut cik ticamu taisnību un godīgumu, par to mums, ENAP nav jādomā. Pat re, ģenerālprokuratūra par jums nerūpējas. Pamēģiniet uzrakstīt sūdzību, pat ar pierādījumiem un aprēķiniem - atbildēs - viss notiek likumīgi un pamatoti - laikam tas tā, kad iesūta kabatās aploksnes vai bez. Varat minēt 7 reizes. Un Ekonomikas ministrijas mājokļu departamentam laikam arī rūpes ar misters 20. jo viņi tāpat neko nedara, lai sakārtotu ekonomiku, lai tiktu skaidrībā ar ŪDENS patēriņa starpību"- kuras nav ūdens.

Viņi nesaprot pat elementāru situāciju - ja ūdens skaitītāju rādījumus uzņem kaut ar 1 minūtes starpību, rādījumi dzīvokļos un pie ievada būs dažādi, kas mainās katru minūti, stundu, dienu - RĀDĪJUMI JĀNOŅEM VIENĀ MINŪTĒ visos skaitītājos, tad meklējiet starpību.

BOŅUKS teiktu - ZAGLI< ZAGĻI< ZAGĻI.

Atbildēt

Naivais

20.12.2020. 18:10

Vai Ušakoviene jau atmaksāja bezstrādes ienākumus no mūsu Rīgas Ūdens daudzu gadu laikā?

Atbildēt

Valsts terors

20.12.2020. 17:45

https://youtu.be/FyqkzB6Hjwc

Atbildēt

Traktors

20.12.2020. 17:43

Labs raksts! Paldies Lolita! KNAB - mācieties, kā olas ir jākasa, nevis jālaiza.

Atbildēt

Tiesu eksperts

20.12.2020. 17:11

Lolita, milzīgs paldies par informāciju un publicitāti. Vai kā saka - "visi zina, ka mūs apzog, aplaupa "un "visi zina, ka mūs aplaupa apsaimniekošanas firmas, uzņēmumi, to starp, pašvaldības iestādes". Ir, ir daudzas SŪDZĪBAS UN PIERĀDĪJUMI, bet Latvija nav valsts varas, nav patērētāju aizstāvības, Patērētāju tiesību centrs guļ, Valts kontrole arī kautrīga, bet policija ir "slima" šajos jautājumos. Un KNAB? pat nav ko pieminēt.

Vai ir jāsaka - Latvija ir bandītiska valsts, bez varas un aizsardzības?

Arī likumi top, kuros saturs norāda, ka tur ir "dzīva korupcija", plūst lielas naudas un zēni pūlas par visu pagastu kā EM, TM tā Saeimā un valdībā, lai aizstāvēt naudu, atpelnītu honorārus! Un kur ir KNAB slavenais?

Atkārtoju - Latvija ir bandītiska valsts bez tautas aizsardzības no "likumīgiem" laupītājiem.

Rīgas namu pārvaldnieks miljonus dāvina, lai Rīgas domi, ušakoviešus saslavinātu līdz riebumam.

Atbildēt

Ilgus gadus Rīgas pašvaldība palielināja savus parādus bankām

20.12.2020. 16:52

korupcija iestādē bija ik uz soli.

Tāda bija 4. maija valsts finanšu korporācijas politika kopā ar KNAB un Valsts policiju, pieverot acis uz noziegumiem, tos veicinot ar savu bezdarbību apzināti, sagraujot Rīgas pašvaldības darbu iedzīvotāju labā.

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Pārdomas saistībā ar veselības aprūpes budžetu 2023. gadā

FotoUzstādījums, ka, pirms nav veiktas reformas, veselības aprūpes budžetu ir racionāli papildināt vien tehniski, vedina minēt, vai tiešām valdība sāk cīņu ar lielāko šķērsli nozarē, proti, hroniski samilzušo administratīvo vājumu. Gadiem ilgi Nacionālais veselības dienests un Veselības ministrija apzināti vairījušies veikt reālu pārraudzību, cik lietderīgi ārstniecības iestādes izmanto piešķirtos līdzekļus, kas paredzēti deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildei, lai sniegtu iedzīvotājiem valsts nodrošinātos veselības aprūpes pakalpojumus. Ja tiks īstenota reāla padotība, iestādes riskēs aizskart medicīnas establišmenta intereses.
Lasīt visu...

21

Par valsts prezidenta ievēlēšanas kultūras maiņu

FotoValsts prezidents Egils Levits kādā nesenā televīzijas intervijā, atbildot uz jautājumu, vai kandidēs uz otro termiņu, atbildēja: „Ja partijas uzskata, ka būtu jēdzīgi to darīt, es varu to darīt.” Par šādu izteikumu ir grūti nesmīnēt, taču pašreizējos apstākļos jāsaka godīgi — ir bezjēdzīgi gaidīt drosmīgāku un skaidrāku atbildi. Jo tāda ir mūsu pašreizējā valsts prezidenta ievēlēšanas kārtība, tāda ir mūsu prezidenta vēlēšanas tradīcija, un tādu piesardzību veicina mūsu attieksme pret zaudētājiem un drosmīgajiem.
Lasīt visu...

3

Nepiesienieties Vitenbergam, tas bija normāls politiskais tūrisms, bet jūs sagribējāt kādu labumu valstij

Foto2023. gada 14. martā interneta resursā www.makroekonomika.lv tika publicēts raksts "Enerģētikas zaļais mezgls”. Rakstā norādīts, ka Latvijas delegācija vizītes laikā ASV 2022. gada aprīlī saņēmusi piedāvājumu iegādāties sašķidrināto dabasgāzi (SDG) par ievērojami zemākām cenām nekā pagājušajā gadā tirgū bija pieejamas. Seko apgalvojums, ka sarunas ar ASV gāzes kompānijām neesot tikušas uzsāktas un līgums neesot noslēgts, kā rezultātā noprotams, ka Latvija nav guvusi ievērojamu ekonomisku labumu.
Lasīt visu...

21

Publiski jautājumi kuluāros pieminētajai prezidenta amata kandidātei par NATO apsolījumiem

FotoGrieķija ar NATO atbalstu pašlaik bruņojas, lai varētu aizstāvēties pret iespējamo Turcijas agresiju, bet, lūk, paradokss, arī Turcija ir NATO, līdz ar to arī Turcija rīkojas ar NATO svētību un nebūtu pārsteigts, ka arī ar atbalstu. Visai interesanti, kuras NATO valsts karodziņu Latvijā liks piekārt pie prievītēm šāda visai neizbēgama konflikta gadījumā?
Lasīt visu...

21

Porcelāna skandāli un Nacionālā apvienība

FotoTrīs lietas kultūras skapītī stāv - porcelāns, skandāli un Nacionālā apvienība (NA)… Tādi ir mani iespaidi par pēdējo laiku spilgtākajiem notikumiem kultūras nozarē, kuras politisko vadību NA īsteno jau kādus 12 gadus.
Lasīt visu...

21

Jaunā politiķa solījums

Foto1. Es atzīstu daudzskaitļa pirmo personu mēs, kurā ietilpst visi Latvijas kā suverēnas valsts idejai lojāli Latvijas iedzīvotāji. Es atzīstu visu citu nāciju mēs.
Lasīt visu...

21

Tiesības būt stulbam

FotoRit otrais gads kopš Krievijas uzsāktā trīsdienu zibenskara Ukrainā. Pa šo laiku Ukrainas armija papūlējusies demilitarizēt Krievijas bruņotos spēkus par vairāk nekā 20 tūkstošiem militārās tehnikas vienību un vismaz 155 tūkstošiem kritušo iebrucēju. Šie zaudējumi jau ir desmit reizes lielāki nekā PSRS desmit gadu garajā Afganistānas karā.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Sargsuņi rej, karavāna mīcās tālāk

Nesen medijiem tika ziņots, ka Finanšu izlūkošanas dienests pērn ir saņēmis ziņojumus par vairākiem tūkstošiem aizdomīgu darījumu....

Foto

Kluso apvērsumu mehānisms

Likumus Latvijā līdzīgi kā citur teorētiski ražo Saeima - mūsu gadījumā 100 deputāti, lai gan faktiski tos nosaka koalīcijas komanda, kuru vieno koalīcijas...

Foto

Vai viņi uzbruks arī Rainim un Čakam? Karš pret kultūru Rīgā

Tik daudzi atviegloti uzelpoja, uzzinot, ka pašreizējam Rīgas mēram, stabiņu apmātajam Staķim uz brīdi esot...

Foto

Andrejs Upīts bija jauks un labs okupācijas varas kolaborants

Publiskās atmiņas centra rosinātais un Rīgas Pieminekļu padomes atbalstītais priekšlikums demontēt vairāku literātu (tostarp – latviešu rakstnieka...

Foto

Kad beigsies karš Ukrainā?

Pamēģināsim uz šo jautājumu atbildēt godīgi un argumentēti, izmantojot arī tādu informāciju, kāda nekad nenonāk latvju žurnālistu rokās un galvās. Un paturēsim...

Foto

Es esmu tikls un šķīsts, ticiet man!

Žurnālistikā vissvarīgākā vērtība ir redakcionālā neatkarība. Nekas to nedrīkst apšaubīt. Vienlaikus cilvēkam ir viņa individuālā brīvība un sirdsapziņā pamatotas...

Foto

Nacionālās apvienības viltus patrioti: Ogres mēra Egila Helmaņa gadījums

Lai turpinātu diskusiju par Ogrē nenotikušo bēdīgi slavenā “Latvijas pilsoņa/latvieša” Pētera Avena porcelāna “podu” un “podiņu” izstādi,...

Foto

Gruzijas mācībstundas

Tbilisi atkal dūmos un asaru gāzes mākoņos, ielas tradicionāli pilnas ar karstasinīgo tautu, kurai labs jebkurš iemesls, lai lieku reizi izvicinātu rokas. Kas gadījies...

Foto

Kam traucē Upīša piemineklis?

Pieminekļiem ir kāda nelāga īpašība – tie ir pļāpīgi. Visi kā viens būdami radīti ar mērķi vēstīt nākamajām paaudzēm par dižiem cilvēkiem,...

Foto

Vērtību arguments (jebkura) pieminekļa aizstāvībai

Šajā rakstā apskatīsim vienu cienījamu argumentu par labu pieminekļa (jebkura) aizstāvībai. Proti, iespēju, ka piemineklis cilvēkam ir dārgs. Tas, ka cilvēks...

Foto

Vai Aizsardzības ministrijas nenogremdējamais Jānis tiešām nenogrims?

Šodien notika Latvijas jaunlaiku vēsturē lielākais brīnums. Pati bezgrēcīgākā un tautas mīlētākā - Aizsardzības ministrija atzina, ka tiešām būs...

Foto

Par nelikumībām un reputācijas graušanu Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolā „Rīdzene”

Atkārtoti lūdzam nepieļaut kārtējo Rīgas nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu sporta skolā Rīdzene....

Foto

Kāpēc kolektīvais Soross zaudē Ukrainā?

Dzirdu bāleliņu - patriotu gaudas, tāpēc lietošu maksimāli precīzus apzīmējumus, distancējoties no plašplūsmas ziņu avotu paredzamās indoktrinācijas un nu jau pavisam...

Foto

Aizsardzības ministrei Mūrniecei būtu nevis jāizsaka tukši paziņojumi, bet jāpublisko visa ar pārtikas iepirkumu saistītā dokumentācija

Vēlos publiski paust savu viedokli par Valsts aizsardzības loģistikas un...

Foto

Par LIZDA falšumu

Skolotāji ATKAL draud ar Vislatvijas streiku, ja mēneša laikā netiks izpildītas "viņu" prasības. Tas, ka valdības vadītāji ar Krišjāni Kariņu un LIZDA vadītāju...

Foto

Iespējamā kļūda VID EDS saistībā ar gada ienākumu deklarāciju

Informēju, ka, aizpildot gada ienākumu deklarācijas D3 sadaļu, parādās šāda absurda formula, rēķinot apliekamus ienākumus no citiem...

Foto

Veselības budžets: daudz aizņemsimies, daudz tērēsim un cerēsim, ka veselības joma zels un plauks, bet mums nav nojēgas, kā šo veselības jomas uzplaukumu sasniegt

Savu iepriekšējo...

Foto

Vai Latvijas vēsturiskajām zemēm jāatgriežas Dzimtenes ostās?

Mēs nokavējām 30 gadus no brīža,kad sajuka Teherānas-Jaltas-Potsdamas pēckara ģeopolitiskā arhitektūra. Varbūt mēs nesapratām, kāpēc San Francisko antihitleriskā koalīcija...

Foto

Meli nekad nevar pārmākt patiesību. Arī šoreiz viss nostāsies savās vietās

Jo vairāk pretinieku, jo vairāk goda! Nekad neesmu vairījies no atklātas diskusijas un politiskas cīņas....

Foto

Populisms un sabiedrība

Vārdam “populisms” skaidrojošā vārdnīca sniedz sekojošu skaidrojumu - izdabāšana plašām aprindām, cenšanās par katru cenu, pat ar nepiepildāmiem solījumiem un meliem iekarot tautas...

Foto

Jā, mēs gatavojamies paslepus, necaurspīdīgi iztērēt 100 miljonus eiro par apšaubāmu vēja parka projektu, un ko jūs, kaitnieki, mums padarīsiet?

AS “Latvenergo” paziņojums par ražošanas jaudu...

Foto

Izglītības un zinātnes ministrijai: pieteikums darbam Komunikācijas nodaļas vadītāja amatam

Ar šo vēlos pieteikties darbam Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja amatam. Mans vārds ir...

Foto

Vēlēšanās zaudējušie paristi un bordānisti vēlas jums atriebties, ogrēnieši

Godātie ogrēnieši un pilsētas viesi! Vērsīšu Jūsu uzmanību uz to, ka plānoto masku šovu* Jūsu pilsētā organizē...

Foto

Galvenais atbildīgais pasūtījuma lietā pret Lapsu un Liepnieku “atrast jebko” ir ģenerālprokurors Stukāns

Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis nav oriģināls, tā ir viņa būtība izvairīties no atbildības,...