Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata
Foto

Tumšie ūdeņi

Lolita Bargā
20.12.2020.
Komentāri (0)

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Un kā ar īpašuma departamentu?

23.12.2020. 20:59

Īpašuma departaments vēl arvien ir Burova šteļļu departaments, visi iepirkumi ir viņa regulējumā vēl arvien, jo departamentā ir pilnīgi visi tie paši Burova savilktie cilvēki, kas to vien dara, kā Burova drauģeļiem sadala iepirkumus. Tur rullē tāpat kā pirms pieciem vai desmit gadiem. Visi korupcijas Burova atslēgcilvēki joprojām tur tup un visu regulē. Departamenta vadītāja neko tur nenosaka. Īpašuma departamentam sen vajadzēja sarīkot starptautisku auditu - atklātos izlaupīšana daudzu simtu miljonu apmērā.

Atbildēt

Zagļi, zagļi, zagļi

23.12.2020. 17:19

Uzskatu, ka novērst starpību nav iespējas, jo skaitītājus nolasa dažādos laikos. Jau dažas minūtes radīs starpību, kur nu stundas, dienas un tas, ka skaitītāji nav viendabīgi.

Arī kopējais skaitītājs esot brāķis vai nepareizi rādot.

Re, starpību piekrīt aprēķināt pat Ministru kabinets savos noteikumos, Ekonomikas ministrija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

Lai kaut ko darītu šajā jomā, kādam būtu jāpaņem kvītis, piemēram:
(1) par vienu gadu, jāsaskaita pašu skaitītāja rādījumi:
( 2) apmaksas summas - pa mēnešiem;
(3) samaksas summa gadā.
Šeit pat otrā ailē ūdens patēriņa starpības uzskaite un samaksa.
Beigās norādīt summu, kura pārmaksāta (samaksāta) par starpību.

Tiesā jāsniedz piedziņa. Bet varbūt labāk vispirms ar atmaksu vērties Rīgas namu pārvaldniekā (RNP), tad Rīgas domē pie deputātiem pārsūdzēt RNP atbildi.

Pēc atbildes saņemšanas no Rīgas domes vērsties administratīvajā tiesā, apstrīdot tās lēmumu, atbildi, pieprasot tiesai uzlikt pienākumu piedzīt no Rīgas domes un atmaksāt ieturēto starpības summu.
Priekšā būs norādītie Ministru Kabineta noteikumi, Tad jāiet uz Satversmes tiesu atzīt par spēkā neesošus attiecīgos MK noteikumus .
Ja ST tos atzīs par spēkā neesošiem, tad atkal var vērsties tiesā piedzīt pārmaksas summu.

Darbs uz 3-5 gadi. Nervi, laiks un nauda.


Te arī MK noteikumu izklāsts:
Ūdens zudumi un to aprēķināšanas kārtība
https://www.ptac.gov.lv/lv/content/dens-zudumi-un-apr-anas-k-rt-ba

Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks norēķinās par karstā un aukstā ūdens patēriņu, ir noteikta Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (turpmāk – Noteikumi Nr. 1013).

No Noteikumu Nr.1013 19. punkta izriet, ka, ja veidojas ūdens patēriņa starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši vienam no šādiem aprēķina veidiem, kuru izvēlas pārvaldnieks:

atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu skaitam;
proporcionāli atsevišķā īpašuma ūdens patēriņam par pēdējo mēnesi;
proporcionāli atsevišķā īpašuma vidējam ūdens patēriņam par pēdējiem trim mēnešiem;
proporcionāli atsevišķā īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram;
atbilstoši atsevišķā īpašumā dzīvojošo (vai deklarēto) personu skaitam, ja dzīvojamā mājā nav neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu, vienlaikus nosakot kārtību, kādā noskaidro un aktualizē dzīvojošo vai deklarēto personu skaitu, kā arī apmaksājamās daļas noteikšanas kārtību, ja pārvaldniekam nav zināms personu skaits
Ūdens patēriņa starpība - infografiks.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta trešo daļu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam. Līdz ar to minēto aprēķinu veikšanas kārtība ir piemērojama līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vienosies par citu saņemto pakalpojumu apmaksas kārtību, t.sk., ūdens patēriņa starpību sadali.Noteikumu Nr. 1013 19.punktā noteikto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro un ūdens patēriņa starpību vai tās daļu sadala starp tiem dzīvokļu īpašniekiem, uz kuriem attiecas kāds no šiem gadījumiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas un nav noteikta cita rādījumu nolasīšanas kārtība;
nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs un saskaņā ar noteikumu 14.3 vai 30.2 punktu nav noteikta cita kārtība ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai, nomaiņai vai atkārtotai verificēšanai;
ūdens patēriņa skaitītājs uzstādīts, neievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību vai dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka lēmumā;
atkārtoti nav ļauts veikt atsevišķajā īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz atsevišķo īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vieta nav noplombēta vai nav noplombēta pārvaldnieka klātbūtnē atbilstoši šiem noteikumiem vai ūdens patēriņa skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums), pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja darbība;
atkārtoti nav ļauts pārvaldniekam vai citai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotai personai veikt atsevišķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu, ja tas ietilpst pārvaldnieka vai citas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas pienākumos un par šiem darbiem ir rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz attiecīgo atsevišķo īpašumu;
šo noteikumu 23. punktā minētais gadījums (Ja dzīvokļa īpašnieks nepiekrīt skaitītāja verificēšanai, kad pārvaldnieks vēlējies veikt ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanu pa saviem līdzekļiem).
Piemērojot iepriekšminēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību, maksimālo piegādāto ūdens daudzumu nosaka, izmantojot šādu formulu:

Vkop.norma Npers. × Vpers.norma, kur:

Vkop.norma – maksimālais piegādātais ūdens daudzums vienam atsevišķajam īpašumam mēnesī (m3/mēnesī);

Npers. – deklarēto personu vai dzīvokļu īpašnieku noteiktais faktiski dzīvojošo personu skaits atsevišķajā īpašumā. Pārvaldnieks ņem vērā sniegtās ziņas par faktiski dzīvojošo personu skaitu, ja tas ir lielāks par deklarēto personu skaitu. Ja faktiski dzīvojošo personu skaits nav zināms un nav nevienas deklarētās personas, aprēķinu veic kā par vienu personu (skaits);

Vpers.norma – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam mēnesī (personai m3/mēnesī), kas noteikta vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramajiem noteikumiem.

Ja pēc šīs formulas piemērošanas netiek pilnībā sadalīta ūdens patēriņa starpība, tās atlikumu sadala saskaņā ar kārtību, kuru izvēlas pārvaldnieks.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 1013 27.punktu dzīvokļa īpašnieks pārvaldnieka noteiktajā kārtībā un termiņā katru mēnesi nolasa ūdens skaitītāja rādījumu un nodod tos pārvaldniekam aprēķinu veikšanai. Savukārt 28.punktā noteikts, ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu, dzīvokļa īpašnieks par to iepriekš informē pārvaldnieku.

Atbilstoši Noteikumu Nr. 1013 29.punktam, ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai šo noteikumu 28.punktā minētajā kārtībā nav informējis par prombūtni, pārvaldnieks aprēķina ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.

Noteikumu Nr. 1013 30.punkts nosaka, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20%, un ir saņemts attiecīgs dzīvokļa īpašnieka iesniegums, pārvaldnieks:
1. divu mēnešu laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus;
2. rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšana..

https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/atliek-udens-paterina-skaititaju-dzivoklos-verificesanu-arkartejas-situacijas-laika

Atbildēt

R

21.12.2020. 19:44

»

Šablons rakstiem :

nomainiet šajā šablonā "Rīgas Ūdens" pret jebkuru citu pašvaldības vai valsts uzņēmumu, un rakstu var pavairot n-reizes... būs 100% taisnība


ja nomainīs vārdus ,,Rīga'' un ,,Rīgas ūdens'' pret ,,Jūrmala''un ,,Jūrmalas ūdens'', pārājais teksts bez izmaiņām derēs 100 %

Atbildēt

Provokators

21.12.2020. 18:15

»

Mjā....

Kādi nu tur deviņdesmitie - arī krievu laikos, vēl 70. tajos un 8o.tajos Rīgas ūdeni zaga uz nebēdu - kad tur fīrējās visādi bambes un juhnas un mazāka mēroga zaglēni, tas bija izteikts zagļu un dzērāju midzenis


Tu esi "neizdevies provokators" , tev par to Putins nemaksās kapeikas, jo tu stulbs un nejēga. "... krievu laikos, vēl 70. tajos un 8o.tajos Rīgas ūdeni zaga uz nebēdu - kad tur fīrējās visādi bambes un juhnas un mazāka mēroga zaglēni ..."- tu pat to nezini, ka KRIEVU LAIKĀ ŪDENI ZAGT NEVAJADZĒJA, to tu varēji liet bez sajēgas - atvērt krānu un nevērt ciet, jo ŪDENA bija BEZ MAKSAS. Kā tu smagi iekriti, provokators, stukačs, Latvijas nodevējs un nejēga.

Atbildēt

Mjā....

21.12.2020. 14:00

»

As

Ak Dievs meitenīt,cik jums gadu?Kopš 90to gadu sākuma tā vienmēr ir bijis,nomainoties vadībai RD samaina visus tos zaglēnus un izpildītājus pie krāniem un rullē tālāk,šī mazgadīgo jaunekļu banda kas tur tagad kurš ar 3jām,kurš ar sešām balsīm salīduši to tagad ir pulka virāk nekā iepriekš,tādejādi šoreiz...


Kādi nu tur deviņdesmitie - arī krievu laikos, vēl 70. tajos un 8o.tajos Rīgas ūdeni zaga uz nebēdu - kad tur fīrējās visādi bambes un juhnas un mazāka mēroga zaglēni, tas bija izteikts zagļu un dzērāju midzenis.

Atbildēt

tralallā

21.12.2020. 13:34

Ļoti gaiša dāma vēl gaisākā dāmīšu komitejā un padomē- te viss štikiniekā un visi gali ūdenī Pāri tam sieviešu tiesības, lai neviens neplēstu muti vaļā

Atbildēt

vilis

21.12.2020. 12:48

Labs raksts.Labs stils.Man patika.

Atbildēt

muahaha

21.12.2020. 10:47

Pat bērniem zināms: ja gribi Rīgā nodarboties ar biznesu, nāksies maksāt "jumtam". Tiesa, "jumtu" vari izvēlēties, pat no 2-7 variantiem, demokrātija kā nekā. Izņēmumu nav, visi maksā.

Atbildēt

jā,astoņus gadus

21.12.2020. 10:07

»

Naivais

Vai Ušakoviene jau atmaksāja bezstrādes ienākumus no mūsu Rīgas Ūdens daudzu gadu laikā


katru mēnesi trīs tūkstošu bezstrādes ienākumu.Sanāk pieklājīga summiņa.

Atbildēt

VB

21.12.2020. 08:24

Cilvēks vada tādu kolektīvu 10++ gadus, bez īpašiem škandāliem un kādam vēl nav labi! Pamēģiniet Jūs...

Atbildēt

Staķi izmanto, jo pret viņu nav konkrētu kompromātu

21.12.2020. 08:03

»

domists

Nu tā StaķĻoļita tik godīga un principiāla!!!! A tas Ušakovs-tāds zaglis, tāds zaglis...nobāl pat pašreizējās valddošās koalicijas mahinācijas


Pagaidām nav, bet tie tiek radīti zem Staķa atbildības pret Staķi. Kad vajadzēs Staķi nomainīt, jo netīrais burbulis pieaugs, Staķi nomainīs pret citu, kam nebūs kompromātu.

Atbildēt

Lasi Sūdzības.lv par RNP

20.12.2020. 23:11

»

Traktors

Labs raksts! Paldies Lolita! KNAB - mācieties, kā olas ir jākasa, nevis jālaiza


https://www.sudzibas.lv/business/rigas-namu-parvaldnieks/244612Rīgas Namu Pārvaldnieks - Sūdzības un atsauksmes
Rīgas namu pārvaldnieks - Apmale
ApmaleБудут ли обхозяйствовать №126 по улице Deglava в Риге в соответствии с правилами КМ №1014? Cien. SIA, iecirknis "Pļavnieki" iecirkņa vadītājam Отмостка дома Deglava 126 находится в разрушенном состоянии, а в некоторых местах её вообще нет. Бегающие, сквозь дыры в отмостке, крысы пугают жильцов и их домашних питомцев. По этому вопросу я неоднократно обращался в iecirknis "Pļavnieki". На моё заявление Вы отреагировали, но странным образом. В мае с.г. места полного разрушения отмостки засыпали...

A Aleksandr 06.08.2011
Komentāri
6
Komunālie pakalpojumi
Rīgas namu pārvaldnieks - Piespiedu noma un NĪN kompensācija
Piespiedu noma un NĪN kompensācijaŠķiet likumi raktīti tikai vienkāršiem mirstīgiem, kā arī to izpilde. Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.panta otrā daļa nosaka, ka "Ja bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, uz kuras atrodas šā likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktā minētie objekti, kā arī valstij vai pašvaldībām piederoši ūdensapgādes, siltumapgādes un energoapgādes objekti, zemes nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Ja puses nevar vienotie...

L Līga 19.07.2011
Komentāri
2
Namsaimnieki
Rīgas namu pārvaldnieks - ZEMES NOMAS LĪGUMI
ZEMES NOMAS LĪGUMIJaundibinātā namu pārvalde ''Rīgas namu pārvaldnieks'' piedāvā zemes īpašniekiem juridiski nekorektus un pat neloģiskus zemes nomas līgumus. Attieksme pret zemes īpašniekiem tikai īpašniekus nokaitinās un neveicinās ilglaicīgu sadarbību, savstarpēju pretīmnākšanu. Tas galu galā atsauksies uz iedzīvotāju maciņiem.

P Pauls 10.05.2011
Komentāri
31
Pārējās
Rīgas namu pārvaldnieks - Bezatbildīga dzīvojamo māju īpašnieku apkrapšana savtīgos nolūkos
Bezatbildīga dzīvojamo māju īpašnieku apkrapšana savtīgos nolūkosGalvenie dzīvojamas mājas izmaksas veidojas no darbaspēka izmaksām Juglas iecirkņā, kas veido ap 80% no visiem mūsu apsaimniekošanas maksas izmaksām. Taču no tā visa, man un citus iedzivotājus apbrino tas fakts, ka valsts (pašvaldības) taupišanas laikā un iedzivotaju finansiālo stavokļu pasliktinašanas rezultatā, būdams Juglas iecirkņa vadītājs, Aleksandra Pavlovska atalgojums ar katru gadu palielinas neskatoties uz to ka dzīvojamo māju apsaimniekošanas skaits ir aptuveni tas pats – ap 400-500...

Atbildēt

Lasi Sūdzības.lv par RNP

20.12.2020. 23:03

»

Šablons rakstiem :

nomainiet šajā šablonā "Rīgas Ūdens" pret jebkuru citu pašvaldības vai valsts uzņēmumu, un rakstu var pavairot n-reizes... būs 100% taisnībaRīgas Namu Pārvaldnieks
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
www.rnparvaldnieks.lv
Adrese: Aleksandra Čaka iela 42
Rīga
Latvia - LV-1011
(Juridiskā adrese)
Tālrunis: 8900
Sociālie tīkli:
Facebook
Twitter
Draugiem
Uzticības reitings
2%
Sūdzības
166
Atrisinātas
2
Ar atbildēm
3
Apskatīt statistiku
Pievienot sūdzību
Rīgas Namu Pārvaldnieks - Sūdzības un atsauksmes

Un kur ir Juris Pūce un viņa administratori, kuri pārvaldīja Rīgas domi?

Un kur ir daudzsološā jaunā Rīgas dome galvā ar Mārtiņš Staķis
— Vikipēdijalv
Mārtiņš Staķis ( Bijis 13. Saeimas deputāts. Šobrīd ievēlēts Rīgas domē un 2020. gada 2.
Politiskā partija: Kustība Par! (kopš 2017)‎

Atbildēt

Traktors

20.12.2020. 22:27

Ja kāda iestāde lūdz Rīgas Gaismai veikt apgaismojuma apkopi vai nomaiņu savā teritorījā, tad Rīgas Gaisma iedod sarakstu ar optiku (STORK Little Brother) un prožektoriem (OWL) un pasaka priekšā, ka nopirkt tos var tikai no kādreiz kvadrātam Martinsonam piederošā LUCIDUS (agrāk Moduls Interjers).

Tāpat, LUCIDUS regulāri uzvar Rīgas Gaismas cenu aptaujas par svētku rotājumu ierīkošanu un novākšanu galvaspilsētā, bet visus darbus reāli paveic paši Rīgas Gaismas strādnieki ar uzņēmuma tehniku. Tas notiek vairākus gadus klaji uz ielām, tikai KNAB neko no tā neredz..

Atbildēt

Kurmis

20.12.2020. 21:19

Tie tumšie ūdeņi salīdzinot ar RŪ valdes piesegtajiem iepirkumiem,ir salīdzināmi ar dzidru rasas lāsi.

Atbildēt

As

20.12.2020. 20:36

Ak Dievs meitenīt,cik jums gadu?Kopš 90to gadu sākuma tā vienmēr ir bijis,nomainoties vadībai RD samaina visus tos zaglēnus un izpildītājus pie krāniem un rullē tālāk,šī mazgadīgo jaunekļu banda kas tur tagad kurš ar 3jām,kurš ar sešām balsīm salīduši to tagad ir pulka virāk nekā iepriekš,tādejādi šoreiz būs tikai trakāk ,jo vairāk mutēm jabarojās.😄😁ko pierāda ,ka ne Pūces sulaiņi kopš marta tur nekā nav "atklājuši",,ne šitie jefiņi,ar korupcijas .apkarrotāju tulkajmeiteni ozolu priekšgalā

Atbildēt

Šablons rakstiem :

20.12.2020. 20:07

nomainiet šajā šablonā "Rīgas Ūdens" pret jebkuru citu pašvaldības vai valsts uzņēmumu, un rakstu var pavairot n-reizes... būs 100% taisnība!

Atbildēt

100 %

20.12.2020. 19:35

patiesība

Atbildēt

vietējais

20.12.2020. 18:53

Jā zivs pūst no galvas. Acīmredzot mēs šo korupcijas puvumu valstī, elposim vēl ilgi.

Atbildēt

domists

20.12.2020. 18:52

Nu tā StaķĻoļita tik godīga un principiāla!!!! A tas Ušakovs-tāds zaglis, tāds zaglis...nobāl pat pašreizējās valddošās koalicijas mahinācijas..

Atbildēt

Staķis, Ozola - par gļēvu

20.12.2020. 18:36

Domāju, ka Staķis, Ozola pie šāda darba - tikt galā ar nelikumīgas naudas iekasēšanu Rīgas namu pārvaldniekā - klāt neķersies, viņi ir par vāju. Nomenklatūra, kurai ir "garās rokas uz naudu'- paskaidros, ka aiztikt RNP nedrīkst, domei saruks naudas līdzekļi, gan jau no pierakstījumiem kaut kas nonāk arī Rīgas budžetā - vismaz ap 50 % no pierakstījumiem Tāmēs, ko nosūta dzīvojamām mājām. Viņi teiks, ka kratot RNP var sarukt ienākumi un būs grūti savilkt galus, arī tāpat ar citām kapitālsabiedrībām. Nomenklatūra ir kapitālsabiedrību "sargsuns", apvārdos šos zaļos vadītājus pie pirmās iespējas. Pat tādu "korifeju", kā Tieslietu ministrijā Jānis Bordāns, neko nespēj tikt galā ar nomenklatūru - tā pārvalda ministriju un Bordānu vazā aiz deguna.

Atbildēt

ENAP - kamdēļ jāplēš pakaļa, ja alga nāk tāpat

20.12.2020. 18:24

Mēs, Valsts policijas ENAP - Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde, daram, daram kaut ko, tā jau nav, ka sēžam rokas klēpī salikuši. Stāstām priekšniekiem, ministram, ka mums ir pilnas darba rokas, ha, ha. Un paziņojam - kādēļ mums jāstrādā, jāpūlas, "jāplēš pakaļa" kā vistai dēt lielu olu (vistas lielās olas gan maksā dārgāk, bet mums nav "lielo olu, ko dēt"), ja varam nestrādāt un varam saņemt to pašu algu, kādēļ jāstrādā, ja mums nekādu tādu darbu, kā tas, lai apkarotu valsts un pašvaldību iestāžu nekaunību, ja to no vadības apkarot neviens neprasa? Tikai muļķi strādā un plēš savu pakaļu.

Mēs ļoti labi saprotam:
Varam pieprasīt revīziju par gadu, diviem, trijiem, saņemt atskaiti un sākt pārbaudīt, cik līdzekļu ir iztērēts, cik darbu ir padarīti, cik darbus pierāda, ka tie padarīti ar pierādījumiem - vai tos apstiprina māju pilnvarotās personas, vienkārši kāds no mājas dzīvokļa īpašniekiem, vai nav tādu apliecinājumu - tātad fiktīvs darbs, fiktīvi iekasēta nauda un pārskaitīta kādai zināmai firmai, lai padalītos ar misters 50 %. Un tā var turpināt mūsu iespējas atklāt pierakstījumus. Bet, HA, HA, mēs nedarām, mēs nedarīsim. PTAC - mēs nedarīsim, nemeklēsim sev darbu, ja nav sūdzības ar pierādījumiem - HA, HA - zinām gan, ka dzīvokļi pierādījumus nedabūs, viņiem tādu nav un ha, ha - sūdzības nav un mēs nedarīsim kaut zinām, ka jūs kā patērētājus Rīgas dome kapitālsabiedrības apkrāpj pat par miljoniem gadā - ha, ha - mums algu maksā arī ja neko nedarām, tāpat kā ENAP.

Maksājiet par ūdens ūdens cirkulāciju? Jūs muļķi, jo Rīgas siltums atbild - mēs siltumu padodam un par to iekasējam vienu maksājumu, kas, kādiem nolūkiem vēl ņem naudu, pat lielu par "dvieļu žāvētājiem"- kas tiek saukti par "ūdens cirkulāciju" - mēs, RS, tādu naudu nesaņemam un neprasām - tā ir DUBULTĀ MAKSA, ko plēš Rīgas dome un laikam liek Misters 20 kabatās, kā pŗēmijas, ieskaita algās vai citādi jūsu naudu piesavina.

Arī kā rodas "UDENS PATĒRIŅA STASRPĪBA" -zinām. Saprotam, mēs ENAP - tā ir tīra laupīšana, bet priekš kam mums ir jādara, ja varam nedarīt un saņemt algu . Tāpat mums pietiek darba, ne jau saņemam algu par neko nedarīšanu, kaut ko knibināmies un darām.

Tā ir mūsu valsts. Kā apkarot VALSTS VARU, kura neko nedara, lai valstī iedibinātu kaut cik ticamu taisnību un godīgumu, par to mums, ENAP nav jādomā. Pat re, ģenerālprokuratūra par jums nerūpējas. Pamēģiniet uzrakstīt sūdzību, pat ar pierādījumiem un aprēķiniem - atbildēs - viss notiek likumīgi un pamatoti - laikam tas tā, kad iesūta kabatās aploksnes vai bez. Varat minēt 7 reizes. Un Ekonomikas ministrijas mājokļu departamentam laikam arī rūpes ar misters 20. jo viņi tāpat neko nedara, lai sakārtotu ekonomiku, lai tiktu skaidrībā ar ŪDENS patēriņa starpību"- kuras nav ūdens.

Viņi nesaprot pat elementāru situāciju - ja ūdens skaitītāju rādījumus uzņem kaut ar 1 minūtes starpību, rādījumi dzīvokļos un pie ievada būs dažādi, kas mainās katru minūti, stundu, dienu - RĀDĪJUMI JĀNOŅEM VIENĀ MINŪTĒ visos skaitītājos, tad meklējiet starpību.

BOŅUKS teiktu - ZAGLI< ZAGĻI< ZAGĻI.

Atbildēt

Naivais

20.12.2020. 18:10

Vai Ušakoviene jau atmaksāja bezstrādes ienākumus no mūsu Rīgas Ūdens daudzu gadu laikā?

Atbildēt

Valsts terors

20.12.2020. 17:45

https://youtu.be/FyqkzB6Hjwc

Atbildēt

Traktors

20.12.2020. 17:43

Labs raksts! Paldies Lolita! KNAB - mācieties, kā olas ir jākasa, nevis jālaiza.

Atbildēt

Tiesu eksperts

20.12.2020. 17:11

Lolita, milzīgs paldies par informāciju un publicitāti. Vai kā saka - "visi zina, ka mūs apzog, aplaupa "un "visi zina, ka mūs aplaupa apsaimniekošanas firmas, uzņēmumi, to starp, pašvaldības iestādes". Ir, ir daudzas SŪDZĪBAS UN PIERĀDĪJUMI, bet Latvija nav valsts varas, nav patērētāju aizstāvības, Patērētāju tiesību centrs guļ, Valts kontrole arī kautrīga, bet policija ir "slima" šajos jautājumos. Un KNAB? pat nav ko pieminēt.

Vai ir jāsaka - Latvija ir bandītiska valsts, bez varas un aizsardzības?

Arī likumi top, kuros saturs norāda, ka tur ir "dzīva korupcija", plūst lielas naudas un zēni pūlas par visu pagastu kā EM, TM tā Saeimā un valdībā, lai aizstāvēt naudu, atpelnītu honorārus! Un kur ir KNAB slavenais?

Atkārtoju - Latvija ir bandītiska valsts bez tautas aizsardzības no "likumīgiem" laupītājiem.

Rīgas namu pārvaldnieks miljonus dāvina, lai Rīgas domi, ušakoviešus saslavinātu līdz riebumam.

Atbildēt

Ilgus gadus Rīgas pašvaldība palielināja savus parādus bankām

20.12.2020. 16:52

korupcija iestādē bija ik uz soli.

Tāda bija 4. maija valsts finanšu korporācijas politika kopā ar KNAB un Valsts policiju, pieverot acis uz noziegumiem, tos veicinot ar savu bezdarbību apzināti, sagraujot Rīgas pašvaldības darbu iedzīvotāju labā.

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

FotoSortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram izkrita kārts ieņemt kādu augstu amatu, tad deva zvērestu kalpot godīgi, tikai un vienīgi tautas interesēs, neņemt kukuļus utt. Šī senā demokrātijas metode nav pilnībā izzudusi līdz pat mūsu dienām, piemēram, tādās valstīs kā ASV, kur šādi tiek izvēlēti tiesu zvērinātie, kuri krimināllietās faktiski izlemj – vainīgs vai ne.
Lasīt visu...

3

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

FotoPagājušajā piektdienā, 15. septembrī, Latvijas Republikas Saeimā sākās ārkārtas sēde. Tajā bija tikai viens izskatāms jautājums, proti: “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.” Runa, protams, ir par aizejošās labklājības ministres Evikas Siliņas izveidoto valdību.
Lasīt visu...

3

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

FotoGodātie Saeimas deputāti, vēršamies pie Jums, lai paustu dziļas bažas par Gunāra Kūtra pieteikto kandidatūru un plānoto apstiprināšanu Saeimas priekšsēdētāja amatā. Uzskatām, ka deputāta publiskajā telpā izskanējušie izteikumi neatbilst augstajiem godprātības, atklātības un atbildīguma standartiem, kas tiek sagaidīti no Saeimas priekšsēdētāja kā vienas no augstākajām valsts amatpersonām.
Lasīt visu...

3

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

FotoRietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" – tādu secinājumu izteicu šā gada janvārī ārlietu debatēs.
Lasīt visu...

21

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

FotoPētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar Imigrācijas likuma grozījumiem saistītos riskus, tai skaitā iespējamo eventuālo Krievijas Federācijas pilsoņu izraidīšanu no valsts nenokārtotas latviešu valodas pārbaudes dēļ.
Lasīt visu...

12

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

FotoŠī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva.
Lasīt visu...

20

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

FotoLai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa ceļš viņa kurpēs, vēsta sena paruna. Tikai izprotot un pieņemot citādo, varam veidot iekļaujošāku sabiedrību. Tāpēc 15. septembrī ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu, simboliski paužot savu atbalstu deinstitucionalizācijas mērķa grupām – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Īpaši pasākumi notiks Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Ventspilī un Ludzā, bet “Dažādo kurpju diena” tiks iedzīvināta arī sociālajos tīklos un citviet Latvijā.
Lasīt visu...

21

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

FotoGodātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es, Latvijas pilsonis Rihards M.Parts, iepriekšējā vārdā un uzvārdā – Gints Grosfogels, esmu saskāries ar nopietnām problēmām mūsu tiesībsargājošo iestāžu darbībā un finanšu institūcijās, konkrēti Swedbank, neētisko un, manuprāt, noziedzīgo uzvedību. Tālāk izklāstīšu faktus, kas skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no Swedbank puses.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, vēlēšanās gan mēs zaudējām, toties divus gadus vēlāk uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...