Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Šī gada 18. jūnijā ir paredzēta Parlamentārās izmeklēšanas komisijas (turpmāk – PIK), lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosauktu to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas Latvijai, sēde, kuras darba kārtībā kā pirmo darba kārtības jautājumu ir paredzēts izskatīt šādu jautājumu: Veselības ministrijas veiktie infekcijas Covid 19 vakcīnu iepirkumi.

Vēršu uzmanību, ka šī gada 17. jūnijā Saeimas 16.jūnija trešās ārkārtas sēdes turpinājumā tika izskatīti deputātu pieprasījumi:

Nr: 62/P13 Par Latvijas amatpersonu rīcību un patiesajiem atbildīgajiem saistībā ar vakcīnu iepirkumiem. BioNTech/Pfizer vakcīnu iepirkums.

Nr: 63/P13 Par Latvijas amatpersonu rīcību un patiesajiem atbildīgajiem saistībā ar vakcīnu iepirkumiem. Moderna vakcīnu iepirkums.

Nr: 64/P13 Par Latvijas amatpersonu rīcību un patiesajiem atbildīgajiem saistībā ar vakcīnu iepirkumiem. Veselības ministrijas vadības iesaiste.

Saite uz šiem pieprasījumiem pievienotajiem dokumentiem uz Saeimas sēdi ir pieejama šeit:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/DK?ReadForm&nr=6252c23d-b5b3-47b0-b0d0-f694ea4c53c9

Šie Deputātu pieprasījumi tika izskatīti Pieprasījumu komisijas sēdē šī gada 16.jūnijā, saite uz šīs sēdes dokumentiem – pieprasījumiem, sniegtajām atbildēm un sēdes ierakstu, ir pieejama šeit:

https://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimasNotikumi.nsf/webSNbyDate?OpenView&count=1000&restrictToCategory=16.06.2021

Šajos pieprasījumos ietvertie jautājumi ir būtiski, lai varētu noskaidrot lietu patieso kārtību un patiesos atbildīgos PIK izmeklējamās vakcīnu iepirkumu epizodēs.

Kā tas bija uzskatāmi redzams, izskatot šos pieprasījumus - atbildētāji ir izvairījušies sniegt atbildes pēc būtības uz daudziem jautājumiem. Viena no atrunām, kāpēc pieprasītā informācija netika iesniegta Deputātu pieprasījuma procedūras ietvaros, – jo Saeima ir lēmusi par PIK izveidi, kuras darbības ietvaros būtu jāiegūst pieprasītā informācija.

Ņemot vērā, ka arī Rihards Kozlovskis, kas ir PIK priekšsēdētājs, noraidīja šo pieprasījumu tālāku izskatīšanu un pieprasītās informācijas iegūšanu Pieprasījumu procedūras ietvaros, aicinu komisijas locekļus izmantot šos pieprasījumus PIK darbā, un pieprasīt sniegt skaidras un izsmeļošas atbildes, jo sevišķi uz sekojošiem jautājumiem (izcelti treknrakstā un numurēti), kuri ļautu noskaidrot patieso politisko amatpersonu iesaisti un atbildību šajos vakcīnu iepirkumos:

Kā tas ir zināms, saistībā ar šiem vakcīnu iepirkumiem veselības ministrs Daniels Pavļuts ir licis veikt dienesta pārbaudes. Diemžēl, iepazīstoties ar šiem “dienesta izmeklēšanas” rezultātiem un ministra sniegtajiem skaidrojumiem, ne tikai nekļūst skaidri šo iepirkumu patiesie apstākļi, notikumu gaita un atbildīgie par notikušo, bet vēl vairāk – tas, kā ir tikusi īstenota lietas apstākļu noskaidrošana un informācijas pasniegšana. Minētais rada pamatotas bažas, ka šīs “dienesta izmeklēšanas” ir likts īstenot, nevis lai atklātu lietas patiesos apstākļus, bet gan – lai slēptu tos, lai radītu ilūziju par notikušo un atbildīgajiem.

Lai kliedētu vai apstiprinātu šīs augstākminētās bažas, būtiski būtu iegūt skaidras atbildes uz sekojošu informāciju.

Kā tas ir zināms, informācija par pirmo BioNTech/Pfizer vakcīnu iepirkumu un Latvijai paredzēto kvotas apjomu (sākotnējais piedāvājums) tika nosūtīta jau 2020.gada 12.novembrī, (nevis 16.novembrī) ar norādi Latvijai sniegt apstiprinājumu (endorsment) līdz nākošās dienas pulksten 12.00. (skat. Pieprasījuma komisijas sēdei pievienotos materiālus)

Kādēļ šis fakts, ka Latvija bija informēta par šo vakcīnu piedāvājumu jau 12.novembrī, “dienesta izmeklēšanā” tiek noklusēts? (Cik kompetenti un ar kādu mērķi tad ir tikusi veikta šī “dienesta izmeklēšana”, ja tā “neatklāja” un neizmeklēja šo būtisko epizodi?)

Kādēļ nav izmeklēts – vai un kādas darbības ir tikušas veiktas pēc šīs informācijas saņemšanas 12.novembrī (līdz 17.novembrim, kad tika sasaukta pirmā “darba grupas” sēde) ?

Vai par šo 12.novembrī saņemto informāciju tika informēta Veselības ministrijas vadība? Ja netika informēta – kāpēc?

 Kas un kādā veidā no visām iepirkuma procesā iesaistītajām amatpersonām (tā saucamā - ad hoc darba grupa) tika informēts? Ja netika informēts – kāpēc?

Kura konkrēti amatpersona, saņemot no Eiropas Komisijas šo augstākminēto informāciju, pieņēma lēmumu par tālākām darbībām, lēma par nepieciešamību sasaukt “ad hoc darba grupas” sanāksmi?

Saskaņā ar Veselības ministrijas “dienesta pārbaudēs” ziņoto un Veselības ministrijas sniegto informāciju – lēmumi par šiem vakcīnu iepirkumiem ir tikuši pieņemti tā saucamajās ad hoc darba grupas sēdēs.

Saskaņā ar Veselības ministrijas “dienesta pārbaudēs” ziņoto un Veselības ministrijas sniegto informāciju - nav izdevies noskaidrot ne to, kas un kā ir izveidojis šo “darba grupu”, ne kura amatpersona sasauca šīs darba grupas sēdes, kurās tika pieņemts lēmums neiepirkt vakcīnas, ne kādas bija šīs darba grupas pilnvaras (kas deva tai tiesības pieņemt šādu lēmumu?), ne arī – ko īsti tad ir izlēmusi šī darba grupa, un kā tad šis lēmums ir radies un ticis formulēts (jo sēžu ieraksti netika veikti), lai balstoties uz to tiktu sagatavota un nosūtīta Latvijas atbilde par vakcīnu iepirkumu.

Tāpat tiek apgalvots, ka “nav iegūta informācija, ka Veselības ministrijas vadība būtu informēta par [ šīs darba grupas] sanāksmes norisi un tajā pieņemtajiem lēmumiem”

Šajā sakarā būtu pamatoti noskaidrot sekojošo:

Ja veselības ministram šķiet ticama šāda Veselības ministrijas amatpersonu pasniegtā lietu kārtība saistībā ar šo vakcīnu iepirkumu - ka ierēdņi paši uz savu iniciatīvu un atbildību, turklāt bez tiem skaidri dotām pilnvarām, un atļaujoties vispār neinformēt ministrijas vadību, ir pieņēmuši šādu lēmumu - pieprasīt sniegt pamatojumu šādai Veselības ministrijas pozīcijai.

Saskaņā ar Veselības ministrijas sniegto informāciju Saeimai: Veselības ministrija nav izdevusi rīkojumu par darba grupas izveidi Covid-19 vakcīnas iegādes jautājumu koordinētai apspriešanai un gala lēmumu pieņemšanai.

Kā tika izveidota šī “darba grupa”? Pēc kuras amatpersonas iniciatīvas vai lēmuma tas tika izdarīts?

“darba grupa” nevarēja izveidoties pati no sevis (kā to mēģina pasniegt Veselības ministrija) – bija jābūt vismaz iniciatoram, ja ne lēmumam par šādas “darba grupas” izveidi.

Kura konkrēti amatpersona īstenoja (pieņēma lēmumu) šīs “darba grupas” sēžu sasaukšanu?

Veselības ministrijas atbilde: Veselības ministrijas struktūrvienība organizēja sanāksmi un attiecīgi bija atbildīga par sanāksmes norises gaitu - Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departaments.

Viss departaments kolektīvi pieņēma lēmumu par sēžu sasaukšanu, nevis konkrētas amatpersonas?!

No Veselības ministrijas sniegtās atbildes izriet, ka tā ir bijusi – Linda Sprudzāne, referents(!) . – (Veselības ministrijas 03.03.2021. vēstulei 01-11.1/1260, kas adresēta Saeimai, ir pievienota izdruka par uzaicinājumu uz sanāksmi Online formātā)

Ir absurdi uzskatīt, ka referents ir devis pavēles Veselības ministrijas paspārnē esošo institūciju vadītājiem, un balstoties uz tām, viņi ir pieņēmuši lēmumus par vakcīnu iepirkumu. Ir skaidrs, ka referents ir bijis tikai tehnisks pavēles izpildītājs.

Kurš ir devis rīkojumus Lindai Sprudzānei sasaukt šīs “darba grupas sēdes?

Saskaņā ar Veselības ministrijas dienesta ziņojumu:

Komisija konstatē un secina, ka:

1) ne ārējos, ne iekšējos normatīvajos aktos nav noteikta kārtība, kā arī atbildīgās institūcijas, kas gadījumos, kad EK dalībvalstu vārdā slēdz pirkumu līgumus ar dažādiem Covid-19 vakcīnu ražotājiem, izvērtē un pieņem gala lēmumu par noteiktu vakcīnu iegādi un to apjomu. Arī grozījumi, kas veikti 2020.gada 15.decembrī Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" nenosaka kārtību, kādā tiek plānota un veikta Covid-19 vakcīnas iegāde;

2) Veselības ministrija nav izdevusi rīkojumu par darba grupas izveidi Covid-19 vakcīnas iegādes jautājumu koordinētai apspriešanai un gala lēmumu pieņemšanai

Ja darba grupa tika izveidota bez Veselības ministrijas rīkojuma, kādas bija šīs “darba grupas” pilnvaras?

Ja nebija noteiktas šīs darba grupas pilnvaras – no kurienes izriet tās tiesības pieņemt augstākminēto lēmumu?

Veselības ministrijas tā arī nav sniegusi atbildi pēc būtības uz šo jautājumu – sniedzot informāciju nevis par šīs “darba grupas” pilnvarām, bet gan par to institūciju pilnvarām, kuras bija pārstāvētas šajā darba grupām.

Saskaņā ar Veselības ministrijas dienesta ziņojumu:

3) institūciju pārstāvji, kas piedalījušies jautājuma apspriešanā par BioNTech/Pfizer vakcīnas iegādi, ir darbojušies tiem normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, tostarp atbilstoši kompetencei, kas izriet no Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumiem Nr.330 “Vakcinācijas noteikumi”, proti, jautājuma apspriešanā piedalījās ZVA, NVD kopā ar SPKC,[1] Veselības ministrija kā augstāka iestāde,[2] IVP.[3] Līdz ar to iesaistīto institūciju un amatpersonu rīcība nav vērtējama kā prettiesiska;[4]

 

Nav šaubu par šo iesaistīto institūciju kompetenci un tām dotajām pilnvarām, bet nav skaidrs, kāpēc šīs institūcijas nav rīkojušās tām normatīvajos aktos paredzētajā ietvarā, bet izvēlējušās pieņemt šos lēmumus tādā ietvarā (darba grupā), kurš pašas Veselības ministrijas piesauktajā normatīvajā aktā nav atrunāts, un lēmuma pieņemšanas procedūra (bez Veselības ministrijas rīkojuma izveidotā darba grupā, bez noteiktām pilnvarām, bez lēmuma saskaņojuma ar Veselības ministriju) ir acīmredzamā pretrunā ar pašas Veselības ministrijas atbildē piesauktajiem Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumiem Nr.330:

 

9. Lai profesionāli izvērtētu jautājumus, kas saistīti ar vakcināciju un imunizācijas valsts politiku, un sniegtu priekšlikumus to risināšanai, kā arī lai izvērtētu vakcīnu pasūtījumus, veselības ministrs izveido konsultatīvu Imunizācijas valsts padomi un apstiprina tās nolikumu.

 

Slimību profilakses un kontroles centrs:

13.1. plāno kopējo nepieciešamo vakcīnu daudzumu vakcinācijas kalendāra izpildei, ņemot vērā demogrāfiskos datus un vidējo preparātu patēriņu, un saskaņo to ar Veselības ministriju;

 

Tāpēc ir pamatoti iegūt atbildes par šīs darba grupas izveidošanu, tās pilnvarām, lēmumu pieņemšanas procesu un šīs darba grupas sasaisti ar Veselības ministrijas vadību. Jo tikai gūstot atbildes uz augstākminēto, būtu iespējams objektīvi spriest, cik lielā mērā par šo lēmumu pieņemšanu atbildīgi ir ierēdņi, un cik lielā mērā tā ir politisko amatpersonu atbildība.

Tāpat, lai varētu noskaidrot politisko amatpersonu patieso iesaisti un atbildību šajā procesā, ir nepieciešams iegūt atbildes uz jautājumiem par to – vai, kā un par ko ir tikusi informēta Veselības ministrijas vadība, atbildes uz kuriem Veselības ministrija ir centusies izvairīties sniegt Pieprasījuma procedūras ietvaros, vēl vairāk - Veselības ministrijas sniegtās atbildes ir savstarpēji pretrunīgas, un bieži nonāk savstarpējā pretrunā ar jau iepriekš izteiktajiem apgalvojumiem un “dienesta pārbaudes” ziņojumā izdarītajiem secinājumiem.

Sekojoši jautājumi:

Saskaņā ar dienesta pārbaudes ziņojumu “nav iegūta informācija, ka Veselības ministrijas vadība būtu informēta par sanāksmes norisi un tajā pieņemtajiem lēmumiem”.

Tā saucamā dienesta pārbaude pat nav pacentusies noskaidrot, vai kā un par ko ir tikusi informēta Veselības ministrijas vadība. To apliecina Veselības ministrijas sniegtās atbildes (pieprasījums Nr.63. jaut Nr.5): Dienesta pārbaudē jautājums bija uzdots par to, kuras amatpersonas bija iesaistītas lēmuma pieņemšanā par katru konkrēto pieteikumu uz vakcīnu devām un kāda ir šo amatpersonu loma lēmuma pieņemšanā. Atsevišķs jautājums par Veselības ministrijas vadības informēšanu netika uzdots.

Tāpēc Veselības ministrijai tika uzdots Pieprasījuma procedūras ietvaros noskaidrot šo informāciju, taču pretēji pieprasītajam Daniels Pavļuts nav veicis nekādas darbības, lai iegūtu šo informāciju, tādejādi pārkāpjot Satversmes 27.pantā noteikto - pēc būtības veicot prettiesiskas darbības, lai, iespējams, slēptu lietas patiesos apstākļus.

Tāpēc PIK pamatoti būtu noskaidrot - vai tiešām “darba grupas” locekļi ir pieņēmuši savus lēmumus, nesniedzot par to nekādu informāciju Veselības ministrijas vadībai?

Vai un kādu informāciju Veselības ministrijas vadībai par “darba grupas” darbību un lēmumiem ir sniedzis katrs konkrētais darba grupas loceklis? Ja šādu informāciju nav sniedzis, vai tas apzinās savu atbildību par savu rīcību un pieņemtajiem lēmumiem?

Ja “darba grupas” locekļi apgalvo, ka nav snieguši informāciju Veselības ministrijas vadībai, un lēmumus ir pieņēmuši paši, ir pamatoti noskaidrot:

Vai un kā šīs darba grupas locekļi zināja par savām pilnvarām un tiesībām pieņemt šādu lēmumu tieši šī “darba grupas” ietvaros, kuras izveidei nebija Veselības ministrijas rīkojuma, un kuras pilnvaras nebija noteiktas ?

Ja sākotnēji tika apgalvots, ka “nav iegūta informācija, ka Veselības ministrijas vadība būtu informēta par [ šīs darba grupas] sanāksmes norisi un tajā pieņemtajiem lēmumiem”

Tad atbildot uz jautājumu: Kuras konkrēti VM vadības amatpersonas ir apliecinājušas, ka tās nav bijušas informētas par “darba grupā” pieņemto lēmumu? Kādā veidā un kad ir saņemts šāds apliecinājums? (pieprasījums Nr.64, jaut. Nr.1)

Atbilde:

18.11.2020. darba grupas sanāksmē piedalījās Veselības ministrijas valsts sekretāre, kas apliecina informācijas iegūšanu par “darba grupā” pieņemto lēmumu. Citi apliecinājumi nav prasīti un attiecīgi arī saņemti.

Šis fakts raisa acīmredzamas pretrunas ar Veselības ministrijas iepriekš izteiktajiem apgalvojumiem un Veselības ministrijas vadības norobežošanu no “darba grupas” rezultātiem un atbildības par pieņemtajiem lēmumiem. Kā arī neloģiskas neskaidrības, kuras nav izskaidrojamas, ja uzticētie pienākumi būtu veikti atbilstīgi.

Proti, saskaņā ar Veselības ministrijas sniegto informāciju: Veselības ministrijas paspārnē darbojas “darba grupa”, kura lemj būtiskus, stratēģiski svarīgus jautājumus, bet par kuras izveidi Veselības ministrijas vadība nav atbilstīgi lēmusi, kurai nav dotas nekādas pilnvaras, kur nav zināms, kas pieņem lēmumu par šīs “darba grupas” sēdēm, un pie visiem šiem nosacījumiem - Veselības ministrijas augstākā amatpersona šajās darba grupas sēdēs ir ņēmusi dalību, to visu zinot?! Tātad to visu zinot un akceptējot?

Pamatoti būtu noskaidrot:

Kā gan un kāpēc Veselības ministrijas valsts sekretāre ir ilgstoši akceptējusi šādu situāciju? Vai tas ir bijis vienpersonisks viņas akcepts, jeb tas ir ticis darīts ar veselības ministra akceptu?

Kāpēc ilgstoši netika veiktas darbības, lai šis “darba grupas” darbs tiktu organizēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam?

Vai, kā un kādu informāciju par “darba grupas” darbu un pieņemtajiem lēmumiem ir saņēmusi Veselības ministrijas vadība (valsts sekretārs un veselības ministrs)?

Pēc šīs informācijas saņemšanas ir svarīgi verificēt šo Veselības ministrijas vadības sniegto informāciju ar “darba grupas” locekļu sniegtajām atbildēm par informācijas apmaiņu ar Veselības ministrijas vadību. Jo īpaši ar to “darba grupas” locekļu sniegto informāciju, kuri jau atklāti ir pauduši, ka nepiekrīt Veselības ministrijas interpretācijai par notikušo, kā piemēram – Svens Henkūzens.

Veselības ministrija ir izvairījusies noskaidrot šo informāciju savas “dienesta pārbaudes” ietvaros, kā arī izvairījusies atbildēt pieprasījuma procedūras ietvaros uz jautājumu:

Vai dienesta pārbaudē par Moderna vakcīnas iepirkumu tika iegūts Svena Henkuzena paskaidrojums par to – vai un kāda ir bijusi viņa saziņa ar Veselības ministrijas vadību saistībā ar šo vakcīnas iepirkumu un darba grupā pieņemtajiem lēmumiem? Ja tika – pieprasām to pievienot, ja netika – pieprasām sniegt paskaidrojumu un pamatojumu, kāpēc netika?

Atbilde:

Svenam Henkuzenam tāpat kā visiem citiem Ad hoc darba grupas locekļiem tika uzdots jautājums, kādā veidā un kuras amatpersonas bija iesaistītas lēmuma pieņemšanā, kā arī kāds bija pieņemtā lēmuma pamatojums. Atsevišķs jautājums par Veselības ministrijas vadības informēšanu netika uzdots.(pieprasījums Nr.63, jaut Nr.10)

Visi šie augstākminētie fakti apliecina nepieciešamību iegūt atbildes uz augstākminētajiem jautājumiem PIK darbības ietvaros.

Aicinu veikt atbilstošas darbības, lai iegūtu šo informāciju, kas ir būtiska, lai noskaidrotu lietas patiesos apstākļu un patiesos atbildīgos saistībā ar COVID 19 vakcīnu iepirkumu.

Lūdzu iepazīstināt ar manu vēstuli visus komisijas locekļus, kā arī prokuroru, kuru ģenerālprokurors norīkojis piedalīties PIK darbā.


[1] Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.330 “Vakcinācijas noteikumi” 11.punkts.

[2] Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.330 “Vakcinācijas noteikumi” 13.1.apakšpunkts.

[3] Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.330 “Vakcinācijas noteikumi” 9.punkts.

[4] Ja valsts pārvaldei ir piešķirta kompetence kādā jomā, bet nav detalizēti noregulēts, kā šī kompetence ir īstenojama, tas nenozīmē, ka valsts pārvalde nedrīkst veikt nekādas darbības šajā jomā. Tas būtu pretrunā ar juridiskās obstrukcijas aizliegumu, atbilstoši kuram iestāde nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu. (J.Briede, E.Danovskis, A.Kovaļevska. Administratīvās tiesības. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2016, 60.lpp.)

Novērtē šo rakstu:

48
2

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

15

Tikai nesmejieties, es atkal mēģināšu tiesāties un šoreiz kā tēvs un vīrietis gan noteikti uzvarēšu! Es un mans spēcīgais gars!

FotoUn tagad pats svarīgākais. Tas, kas notiks tālāk, ir sekojošais. Es savā un savu bērnu un ģimenes vārdā vērsīšos tiesā pret Latvijas Republiku. Pret Levita, Kariņa, Rinkēviča, Pabrika, Dzintara režīmu. Tā būs pirmā tiesvedība valsts vēsturē, kur vienlaikus politiķis, vīrietis un tēvs cīnīsies par savu bērnu interesēm. Cīnīsies un uzvarēs Latvijas valsti, pierādot, ka Latvijas valsts politiski un materiāli izrēķinājās ar Gobzema ģimeni, tostarp aizskarot divu nepilngadīgu bērnu intereses.
Lasīt visu...

6

Vēstule ģenerālprokuroram Stukānam: par naida noziegumu jāsaņem reāls cietumsods

Foto"4. maija deklarācijas klubs" vēršas pie Jums, lai rastu jēgpilnu risinājumu naida nozieguma izpausmei, kas norisinājās šā gada 20. maijā pēc gājiena "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" un ir satraucis visu Latviju. Gājiens bija mierpilns, vērsts uz demokrātiskas Latvijas valsts nākotni, kura sevī ietver tos mūsu valsts iedzīvotājus, kuri savās domās un rīcībā ir pret agresiju kā Latvijā, tā arī Ukrainā.
Lasīt visu...

21

Anitas Muižnieces dubultie standarti ciniski turpinās

FotoŠā gada maija beigās Valsts policijas (VP) Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļa nosūtījusi prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret maksātnespējas administratoru un viņa pilnvarotu personu, kuri gandrīz desmit gadu laikā no maksātnespējīga uzņēmuma piesavinājušies vairāk nekā 1,4 miljonus eiro
Lasīt visu...

13

Vēsturisks solis Eiropas Savienībā – EK nākusi klajā ar priekšlikumu Dabas atjaunošanas likumam

Foto22. jūnijā Eiropas Komisija nāca klajā ar vēsturisku priekšlikumu likumam par dabas atjaunošanu, kura mērķis ir atjaunot mūsu ekosistēmas un atgūt dabu visā Eiropā – gan lauksaimniecības zemēs un jūrā, gan mežos un pilsētvidē. Komisija arī apstiprināja priekšlikumu par 50% samazināt sintētisko pesticīdu lietošanu līdz 2050. gadam.
Lasīt visu...

10

Kam pelnīs pensijas mūsu bērni?

FotoPensiju "netaustāmo" līmeņu iemaksas nevajadzētu nodot bankām, bet nodot konkrētā iemaksātāja vecākiem - valsts fondam, kurš neuzkrāj neko, bet izmaksā iemaksu konkrēti bērna (iemaksātāja) vecākiem uzreiz, tikko šajā fondā līdzekļi ienāk.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Nenopietnā rotaļa

Vasaras saulgrieži ir laiks, kad pati daba uz brīdi sastingst, lai ceļu pretī gaismai mainītu uz ceļu pretim tumsai. Attieksme pret gaismu un tumsu...

Foto

Atkal "Bolt" taksists: kā policija reaģēs uz kārtējo naida noziegumu?

Vakar “Krustpunktā” bija diskusija, vai patiešām tiesībsargājošās iestādēs realitāte ir nulles tolerance pret jebkādām kara, agresijas...

Foto

Boikots – trumpis kliķes piedurknē

Tautas galīgās nopotēšanas pret kroņa vīrusu (IMHO – nomušīšanas) plāns rudenī jau ir cilvēces izdeldētāju Latvijas dienderu darba kārtībā. Tā īstenošana...

Foto

Ir jāaptur šis briesmīgais rusofobijas uzliesmojums

Kad sociālajos tīklos virmo diskusija par to, vai kādam mediķim konkrētā situācijā vajadzēja vai nevajadzēja “reanimēt krievu”, manuprāt, ir sasniegts...

Foto

Putni pārsvarā ir monogāmi, daudzi – homoseksuāli: ko es uzzināju, braucot ar laivu pa Salacu

Es pirmo reizi iemīlējos bērnudārzā - Viņa gulēja diendusu gultā, kas...

Foto

Par "audzēšanu"

Nekad nesaki "ES audzēju". Tas izklausās lielīgi un uzpūtīgi. Bet - pats galvenais - tie ir MELI. Tu pat kārpu uz sava deguna nevari...

Foto

Skolmeistaru nebūšanas

Nule pie Saeimas notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rīkots pikets. Kopā ar līdzjutējiem sapulcējās aptuveni 3000 cilvēku. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga mēģināja pārliecināt...

Foto

Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieņem vēsturisku lēmumu par labu Jehovas lieciniekiem Krievijā

Šī gada 7. jūnijā Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) pieņēma vēsturisku lēmumu par labu Jehovas lieciniekiem...

Foto

Īpaši uzņēmējiem. Biznesam. Saldumu fabrikai „Laima” un ikvienam

Maza atkāpe vēsturē. Pirmsākumos par ļaunumu uzskatīja komunistisko režīmu. Komunistus un čekistus. Pret šo režīmu iestājās Latvijā dzīvojošie...

Foto

Ja aizkulišu spēlētājs manipulē ar veselu frakciju...

Šodien jau ir skaidrs, ka es tieku atcelts no Saeimas drošības komisijas vadītāja amata. Reizē ar to es pametu...

Foto

Mūsu lieliskos karjera plānus nomelno nesaprātīgi un nepareizi domājoši ļautiņi!

Laikā, kad pasaule aktīvi cīnās ar pieaugošo viltus ziņu un dezinformācijas izplatību, ar nožēlu varam secināt,...

Foto

Par “padomju mantojumu”

Pēdējā laikā publiskajā telpā arvien neatlaidīgāk un uzbāzīgāk tiek sēta un kultivēta ideja par kaut kādu atbrīvošanos no “padomju mantojuma”. Parasti tas notiek...

Foto

Izsūtīto brīvība ir mana brīvība

„24. februāris manas ģimenes un manas klases atmiņā paliks kā baiļu un neziņas datums. Nepiedodams krievu iebrukums ukraiņu zemē. Vai atkal...

Foto

Nauda, veselība, veselības pratība un priekšvēlēšanu gaisotne

Priekšvēlēšanu gaisotnē sarosījušies ne tikai tie, kas nolēmuši balotēties un tikt ievēlēti 14. Saeimā, bet arī tie, kuri vēlēšanu...

Foto

Kariņa kungs, šķiet, jums patiesībā nav īstas sajēgas, vai un kā Latvijas patērētāji tiks nodrošināti ar tiem nepieciešamo dabasgāzes apjomu

Nav šaubu, ka šī vara energokrīzi...

Foto

Ogres novada dome lemj pakļaut postam vietējos iedzīvotājus turpmākos 30 gadus

9. jūnijā Ogres novada domes finanšu komitejas sēdē tika iznīcināta Ikšķiles un Tīnūžu iedzīvotāju iespēja dzīvot drošā...

Foto

Kas notika vakardienas koncerta laikā Liepājā

Jau koncerta sākumā trīs jaunieši no kustības “PAR!”, kas ir partijas “Attīstībai/PAR” pārstāvēta un kuras valdes locekļi ir Daniels Pavļuts...

Foto

"Mocekļiem" ieteicams zināt, cieši ielāgot un atcerēties, ka demokrātijai ir leģitīmas tiesības sevi aizsargāt

Padomju okupācijas režīma laikā ikviena pienākums bija katru dienu pret un par...

Foto

Cilvēks un tauta

Bieži dzirdēts pārmetums par nacionālismu ir atsevišķā cilvēka interešu nerespektēšana. Šī pārmetuma biežā atkārtošana to gan nepadara par patiesību. Tautiskais pasaules uzskats nenoliedz...

Foto

Ja enerģētikas nozarē sitīs X stunda, tad jārēķinās, ka visiem gāzes nepietiks

Pasaule kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 24. februārī ir mainījusies un nekad vairs nebūs tāda kā...

Foto

Kautrīgais epidemiologs

Epidemiologs Jurijs Perevoščikovs medijos* dalās ar pārdomām, aizdomām un padomiem saistībā ar pērtiķu bakām. Sākšu ar to, ka “spečuks” ir vai nu atpalicis savā...

Foto

„Govs” vai „pērtiķa” nācija?

Kā notiek globāli politiskie piebūrumi? Vai tos vienmēr pavada vispārīgs viltus un meli, kam seko draudi, šantāža un varmācība? Kāpēc to apzināti...

Foto

Labas ziņas cilvēku populācijai. Nu, gandrīz labas...

Vismaz uz laiku izgāzies cilvēces izdeldētāju perinātais plāns: panākt, ka pasaules valstu vadības paraksta līgumu, piekrītot pandēmiju laikā atdot...

Foto

Jautājumi Kariņam par valdības gatavību jēdzīgi palīdzēt sabiedrībai un tautsaimniecībai pārvarēt sagaidāmo enerģētikas krīzi

Ņemot vērā globālos politiskos un ekonomiskos procesus, kas saistīti ar notikumiem Ukrainā,...

Foto

Maslova āmurs un uz Pavļuta klavierēm nolikta darba nespējas lapa

“Ja vienīgais instruments, kas tev ir, ir āmurs, tad katru problēmu mēdz redzēt kā naglu” (If...

Foto

Maija Atmoda

Krievijas karš pret Ukrainu un vietējās 5. kolonnas bezkaunība ir izraisījusi latviešu mobilizēšanos Ukrainas atbalstam un savu interešu aizstāvībai. Pilsoniskā pašorganizēšanās, ko “Austošā Saule”...

Foto

Politiķiem jāsaprot, ka sabiedrības integrācija līdzšinējā izpildījumā ir neatgriezeniski izgāzies projekts

Paužot noraidošu attieksmi pret Pārdaugavas okupekļa nojaukšanas lēmumu, Latvijas Krievu savienība (LKS) organizējas protesta akcijas...

Foto

Nepieteiktais karš Latvijā: ar tiem, kuri šeit izturas kā iekarotāji, kā "krievu pasaules" kungi un noteicēji, integrēšanās nebūs iespējama

Šodien mēs zinām, ka 1997. gada jūnijā...

Foto

Četras lietas, kas pazudušas no Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem

Ražotājiem ir nepieciešama finansiāla motivācija samazināt iepakojumu un izmantot pārstrādājamu iepakojumu. Ir jāveicina pārstrādātu materiālu izmantošana...

Foto

Reklāmas, kas nepatīk kustībai „Par!”, ir jāaizvāc!

2022. gada maijā Liepājas ielās ir konstatēti AS “Liepājas autobusu parks” piederoši autobusi, uz kuriem izvietota politiska un neviennozīmīgi...

Foto

Mazliet par situāciju Ukrainā

1. Krievu spēkiem ir vietēja mēroga panākumi, pārraujot frontes līniju Donbasa frontē pie Popasnas pilsētas. Tas ir izdevies, sakoncentrējot spējīgākās vienības, tajā...

Foto

Valdības varonīgie “mikrorestarti” nevairo cerību, ka ziemā cilvēki būs siltumā un par to spēs norēķināties

Aizvadītājā nedēļā valdība lielākoties bija aizņemta ar savu kārtējo krīzīti. Tomēr...

Foto

Jauna NATO stratēģija un “aizvainota aknu desa”

Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka atklāj, ka līdzšinējā NATO stratēģija paredz agresijas gadījumā vispirms pamest Baltijas valstis un pēc...

Foto

Tā kā tieslietās viss kārtībā, vēršu savas rūpes enerģētikas nozares virzienā

Enerģētiskā atkarība ir viens no iedarbīgākajiem Krievijas ieročiem, kas tiek lietots neminstinoties, ja rodas vajadzība. To...

Foto

Krievu identitāte ir organizēta ap impēriski politiskiem simboliem

Attiecībā uz padomju pieminekļiem ir viens aspekts, par ko jābūt skaidram priekšstatam - visā Eiropā šie pieminekļi ir...

Foto

No Tamuža un Zakatistova lietas KNAB izkalis kārtējo čiku

Tagad jau piemirsies, bet 2018. gadā bija briesmīgs skandāls – KNAB darbinieki aizturēja Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu...

Foto

Būtu tikai godīgi mums un visai Rietumu pasaulei atzīt beidzot faktu: Krievija ir fašistiska valsts

Kopš kara sākuma paralēli turpinu lasīt viedokļus gan no Krievijas, gan...

Foto

Kad deputāte atzīstas, ka deputāti pārstāv kādas grupas intereses...

Priekšstats, ka deputāts pārstāv tikai sava vēlētāja “viedokli, uzskatus un vēlmes”, rodas:...

Foto

Dalītais īpašums: ko darīt tālāk?

Latvijā 90. gados notika revolūcija mājokļu sektorā. Pārmaiņas bija saistītas gan ar ēku īpašumu atdošanu bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, gan...

Foto

Politisko attiecību līmenis, kurš kādreiz šķistu neiedomājams cinisms, tiek uzdots kā pašsaprotama norma

Šonedēļ Latvijas politikā notika sava veida fāzes pāreja. Nokāpšana vēl vienu līmeni zemāk....

Foto

Līdzšinējā ekonomikas ministra muļļāšanās un tās cena

Krievijas karš Ukrainā tiek finansēts no gāzes un naftas eksporta ieņēmumiem, un no šī kara pirmās dienas Latvijas valdības...

Foto

Uzņēmēju organizācijas aicina ekonomikas ministra amatu saglabāt Jānim Vitenbergam

Šobrīd, kad Latvija saskaras ar būtiskiem ģeopolitiskiem, sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem, mēs, uzņēmējus pārstāvošās organizācijas un nozares,...

Foto

Krišjānis Kariņš ir uzsācis bērnišķīgu, bet vienlaikus bīstamu spēli

Vakar iekšlietu ministre Marija Golubeva paziņoja par savu demisiju šādiem vārdiem: “Ministru prezidents Kariņš, pakļaujoties nacionāļu ultimatīvajam...

Foto

Šobrīd mainīt ekonomikas ministru ir bezatbildīgi

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) norāda, ka pieaugošās ekonomiskās krīzes un kara radīto sarežģījumu...

Foto

Atgādinām, ka vairāk nekā trīsdesmit procentiem Latvijas pilsoņu dzimtā valoda ir krievu valoda

Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” valde pašreizējo situāciju Latvijā uzlūko ar nopietnām bažām. Atbildīgo institūciju...

Foto

Daži jautājumi par pieminekļa nojaukšanu

Vai ir iespējams, ka padomju vadība, plānojot parku un pieminekli Rīgā, ņēma vērā arī to, ko Krievijā sauc par sadarbību ar...

Foto

Daudzkrāsainās ļaunuma puķes

“Aiz ideālu daudzināšanas politiķi bieži vien meistarīgi slēpj savu neprasmi, melus un nevēlēšanos kalpot valsts interesēm.” Pjērs Buasts....

Foto

Pārējo būs apēdusi inflācija...

Ikdienā neaizstājamu pārtikas produktu cenas jau tagad ir pieaugušas par 30-50%. Un tas ir tikai sākums – energoresursu cenu lēciens un kara...