Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā
Foto

Vēl rūpīgāk veiksim katra notiesātā personības izvērtējumu!

Visvaldis Puķīte, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks
10.04.2013.
Komentāri (7)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldē (turpmāk - Pārvalde) 2013.gada 4.martā (Pārvaldes reģ.Nr.1258) saņemts Lato Lapsas (turpmāk - iesniedzējs) 2013.gada 25.februāra iesniegums, kurā iesniedzējs lūdz sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

- kā tieši, pildot savus tiešos dienesta pienākumus, Jūsu pakļautībā esošie pārvaldes darbinieki vēl rūpīgāk veiks katra ieslodzītās personības izvērtējumu?

- kā tieši minētie darbinieki analizēs ieslodzīto psiholoģisko stāvokli?

- kā tieši minētie darbinieki īstenos situācijas atbilstošus drošības un uzraudzības pasākumus, lai nodrošinātu nepieciešamo izolāciju un garantētu personu drošību apcietinājuma un sodu izpildes laikā?

- kāpēc viss iepriekš minētais nav veikts līdz šim?

- kad Jūs iesniegsiet tieslietu ministram konkrētus priekšlikumus situācijas normalizēšanai, nepieļaujot pašnāvību iespēju soda izpildes laikā, akcentējot nepieciešamību izvērtēt ieslodzīto personu pašnāvību riska pakāpi un īpaši ieviest pasākumus efektīvai ieslodzīto ar pašnāvības riskiem uzraudzībai?

Sakarā ar iesniedzēja iesniegumā norādītajiem jautājumiem par informācijas sniegšanu par ieslodzījuma vietās veiktajiem preventīvajiem pasākumiem ieslodzīto pašnāvības risku atpazīšanai un novēršanai, Pārvalde savas kompetences ietvaros sniedz turpmāk norādīto informāciju.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa (turpmāk - Kodekss) 61. panta pirmās daļas nosacījumiem, divu mēnešu laikā pēc notiesātā ievietošanas brīvības atņemšanas iestādē soda izciešanas uzsākšanai iestādes priekšnieks nodrošina notiesātā risku un vajadzību izvērtēšanu. Saskaņā ar iepriekšminēto, ieslodzījuma vietu par sociālo rehabilitāciju atbildīgās amatpersonas un darbinieki turpmāk „vēl rūpīgāk veiks katra notiesātā personības izvērtējumu". Attiecībā pret apcietinātā personības izvērtējumu jāmin, ka apcietinātā iesaistīšana personības izvērtēšanā (lielākoties, personības psiholoģiskajā izvērtēšanā) notiek brīvprātīgi, tādējādi, apcietinātā personība tiks izvērtēta, personai piekrītot šāda veida izvērtējumam, kā arī ņemot vērā par sociālo rehabilitāciju atbildīgā personāla noslogojumu.

Ieslodzījuma vietu personāla darbu ar personām, kuras ieslodzījuma laikā ir izdarījušas pašnāvības mēģinājumu, nosaka ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2005.gada 18.maija vēstuli Nr. 1/6-1898 praksē ieviestās Rekomendācijas ieslodzījuma vietu darbiniekiem darbam ar ieslodzītajiem, kuriem ir nosliece uz pašnāvību (turpmāk - Rekomendācijas). Rekomendācijās ietver arī Amerikas suicīda novēršanas asociācijas izstrādāto „Suicīda draudu vērtības skalu", kas paredzēta suicīda riska diagnostikai. Turklāt, papildus „Suicīda draudu vērtības skalas" Ieslodzījuma vietu pārvalde plāno iegādāties psihodiagnostikas metodi (ekspress - aptauju "Signāls) ieslodzīto personu suicidālās uzvedības un suicidālo motīvu savlaicīgai atpazīšanai.

Apcietināto un notiesāto, kas izmeklēšanas cietumā ievietots kriminālsodu izpildi reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, izmeklēšanas cietumā ievieto atbilstoši Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 11 .panta nosacījumiem, savukārt Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.423 „Brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības noteikumi" 13.punkts nosaka, ka ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rīkojumu izveidotā notiesāto izvietošanas komisija nosaka, kurā brīvības atņemšanas iestādes nodaļā, vienībā un kamerā notiesātais ievietojams (ņemot vērā brīvās vietas kamerās, notiesāto psiholoģisko saderību, izglītības līmeni un veselības stāvokli). Komisijas lēmumu ieraksta protokolā. Notiesātos ārvalstniekus brīvības atņemšanas iestādē pēc iespējas izvieto tā, lai vienā valodā runājošie notiesātie varētu sazināties savā starpā. Vēršam Jūsu uzmanību, ka visās ieslodzījuma vietās ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rīkojumu ir izveidota notiesāto izvietošanas komisija.

Vienlaikus Pārvalde norāda, ka vienveidīgi, lai visās Pārvaldes struktūrvienībās noteiktu vienotu apcietināto un notiesāto ar noslieci uz dažādiem ekscesiem kontroles kārtību (tai skaitā ar noslieci uz pašnāvību), Pārvalde ir sniegusi ieslodzījuma vietām metodiskos norādījumus, kas ir paredzēti tikai un vienīgi dienesta vajadzībām un ir saistoši amatpersonām, nevis ieslodzītajām personām. Saskaņā ar metodiskajiem norādījumiem, ieslodzījuma vietā veicot pasākumus iekšējās organizācijas ietvaros un pieņemot personu ieslodzījuma vietā, ieslodzījuma vietas administrācija izvērtējot ieslodzītā personību, kā arī citas ziņas, kas dod pamatu uzskatīt, ka personai ir noslieces uz dažādiem ekscesiem, pieņem lēmumu atzīmes izdarīšanai vai noņemšanai ieslodzītā personas lietā. Šāda atzīme ir nepieciešama tikai un vienīgi dienesta vajadzībām, kas nekādā veidā neietekmē ieslodzītās personas tiesības soda izpildes laikā. Šādai atzīmei ir preventīva funkcija.

Resocializācijas dienesta ieskatā, iesniedzēja iesniegumā minētais, ka „viss iepriekš minētais nav veikts līdz šim", neatbilst faktiskajiem apstākļiem. Proti, saskaņā ar Kodeksā noteikto, kopš 2012.gada 1.janvāra tiek veikta notiesātā risku un vajadzību izvērtēšana. Turklāt, ieslodzījuma vietās strādājošie psihologi sniedz individuālās konsultācijas, veic krīzes intervences ieslodzītajiem, t.sk. sakarā ar pašnāvības mēģinājumiem. Informācija par kārtējā gadā sniegto psiholoģisko palīdzību ir pieejama Ieslodzījuma vietu pārvaldes Publiskajā pārskatā, kas ir publiski pieejams Ieslodzījuma vietu pārvaldes tīmekļa vietnē (www.ievp.gov.lv).

No 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.martam ieslodzījuma vietu Sociālās rehabilitācijas daļās strādājošie psihologi ir veikuši 78 krīzes intervences sakarā ar ieslodzīto suicidālo uzvedību (pašnāvības mēģinājumi, pašsakropļošanās gadījumi), no tiem:

52 pieaugušajiem ieslodzītajiem (personām vecumā no 26 gadiem);

21 ieslodzītajiem jauniešiem (personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem);

5 nepilngadīgajiem ieslodzītajiem (personām līdz 18 gadu vecumam).

Norādītajā laika posmā tika sniegtas 38 rekomendācijas turpmākā darba organizēšanai ar personām, kurām ir nosliece uz pašnāvību (Rekomendācijas tika sniegtas pēc ieslodzījuma vietas amatpersonu pieprasījuma, pārsvarā Drošības vai Sociālās rehabilitācijas daļas darbinieka pieprasījuma).

Turklāt, katrā ieslodzījuma vietā ieslodzītajiem ir nodrošināta iespēja iesaistīties psiholoģiskajās konsultācijās. Psiholoģiskās konsultācijas tiek sniegtas pēc paša ieslodzītā pieprasījuma vai ieslodzījuma vietas darbinieka pieprasījuma. Gadījumā, ja ieslodzītais atsakās piedalīties psihologa konsultācijās vai krīzes intervencē, psiholoģiskā palīdzība netiek sniegta, jo piedalīšanās psiholoģiskās aprūpes pasākumos ir brīvprātīga.

Uz 2013.gada 1.janvāri psiholoģisko aprūpi ieslodzījuma vietās īstenoja 20 psihologi. Šobrīd ieslodzījuma vietu psihologi ir pārslogoti, proti, pašiem speciālistiem draud

profesionālā izdegšana un ir nepieciešams profesionāls atbalsts (supervīzijas - konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību), kuras viņi apmaksā no saviem līdzekļiem. Psihologu darba atalgojums strādājot specifiskos apstākļos ar smagiem klientiem ir ļoti zems, jāņem vērā, ka ieslodzījuma vietās nonāk personas, kurām ir ne tikai uzvedības traucējumi, bet arī personības un garīga rakstura traucējumi, un kuri nav spējuši iekļauties sabiedrībā gan savas uzvedības, gan rakstura, gan slimības dēļ. Tādēļ, suicidālas uzvedības problēma nav tikai ieslodzījuma vietu problemātika, bet arī visas sabiedrības kopumā. Neraugoties uz pārslogotību, ieslodzījuma vietu psihologi, kā primāro uzdevumu ir izvirzījuši darbu ar personām, kurām ir nosliece uz pašnāvību vai arī ir izteikuši tās draudus.

Vēršam uzmanību, ka psihologu darba noslogojums šobrīd neatbilst Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto resociālizācijas koncepcijā noteiktajai psihologu un notiesāto attiecībai, proti, koncepcijā noteikta šāda attiecībā: 1 psihologs uz 75 pieaugušajiem notiesātajiem un 1 psihologs darbam ar 45 notiesātajiem jauniešiem.

Reāls psihologu noslogojums ir attēlots 1 .tabulā.

Psihologu noslogojums (uz 04.03.2013.)

1 .tabula

Nr.p.k.

Cietums

Noslogojums (notiesāto skaits : psihologu skaits)

1.

Rīgas Centrālcietums

1526: 1(1 vakance)

2.

Brasas cietums

534 : 1

3.

Liepājas cietums

150: 1

4.

Daugavgrīvas cietums

261 : 1 (viena psiholoģe bērna kopšanas atvaļinājumā)

5.

Valmieras cietums

607 : 1

6.

Jelgavas cietums

295 : 1

7.

Jēkabpils cietums

507: 1

8.

Šķirotavas cietums

158 : 1

9.

Iļģuciema cietums

201 : 1

10.

Cēsu Audzināšanas iestādes notiesātajiem

53 : 1

11.

Vecumnieku cietums

75 : 1

12.

Olaines cietums

132: 1

2012.-2013.gadā ieslodzījuma vietās esošajiem ieslodzītajiem ir nodrošināta iespēja piedalīties resocializācijas programmās, kas gan tīši, gan netīši līdzsvaro dalībnieka emocionālo stāvokli, līdz ar to mazinot pašnāvības izdarīšanas risku. Informācija par resocializācijas programmām ir atrodama 2.tabulā.

Ieslodzīto iesaistīšana dažādās resocializācijas programmās, ir veids kā paplašināt viņu skatījumu uz problēmrisināšanu, jo parasti personas, kuras atrodas spriedzes un stresa situācijā nespēj pieņemt alternatīvus problēmrisināšanas veidus, viņu skatījums ir sašaurināts pārāk augstā psihoemocionālā stāvokļa dēļ, kā arī viņi iemācās strādāt grupā, pieņemt otru personu. Programmas ir strukturētas, un tās vada apmācīti ieslodzījuma vietu speciālisti.

Ieslodzījuma vietās īstenojamās resocializācijas programmas

2.tabula

Nr.p.k.

Programma

Cietums

īstenotājs

Dalībnieku skaits

1,

Motivācijas programma ieslodzīto personu

Rīgas

Centrālcietums, Brasas, Jēkabpils,

Pārvalde

166

resocializācijas procesa

aktualizēšanai un veicināšanai

Liepājas,

Šķirotavas,

Daugavgrīvas,

Iļģuciema,

Jelgavas,

Valmieras cietums

2.

Atkarības mazināšanas programma „Atlantis"

Rīgas

Centrālcietums

Parvalde

17

3.

Anonīmo narkomānu sapulces

Rīgas

Centrālcietums

Biedrība

„Anonīmie

narkomāni"

10

4.

Equip

Cēsu Audzināšanas iestāde

nepilngadīgaj iem

Pārvalde

8

5.

Minesotas 12 soļu programma

Cēsu Audzināšanas iestāde

nepilngadīgaj iem, Iļģuciema cietums

Pārvalde

51

6.

Dzi mumnoziegumus izdarījušo personu uzvedības korekcijas un uzraudzības programma

Cēsu Audzināšanas iestāde

nepilngadīgaj iem,

Daugavgrīvas

cietums

Valsts probācijas dienests (turpmāk -VPD)

15

7.

Emociju menedžments

Cēsu Audzināšanas iestāde

nepilngadīgaj iem

VPD

10

8.

Programma notiesātajiem par sevišķi smagiem noziedzīgiem nodarījumiem

Cēsu Audzināšanas iestāde

nepilngadīgaj iem, Valmieras cietums

VPD

27

9.

Stresa mazināšanas programma

Daugavgrīvas cietums

Pārvalde

10

10.

Pašpalīdzības grupa jaunajām sievietēm

Iļģuciema cietums

Pārvalde

sadarbībā ar resursu centru "Marta"

51

11.

Mākslas terapijas nodarbības integrācijas projektā "Alkohola un narkotiku atkarīgo notiesāto integrēšana cietuma apstākļos"

Iļģuciema cietums

Biedrība

„Iļģuciema

sievietes"

17

12.

Deju kustību terapijas nodarbības integrācijas projektā "Alkohola un narkotiku atkarīgo notiesāto integrēšana

Iļģuciema cietums

Biedrība

„Iļģuciema

sievietes"

34

cietuma apstākļos"

13.

Mākslas terapijas nodarbības

Iļģuciema cietums

Pārvalde

13

14.

Vērtībizglītība un saskarsmes prasmes

Šķirotavas cietums

Pārvalde

62

15.

Cognitive Skills

Šķirotavas cietums

Pārvalde

9

16.

Atbalsta grupa notiesātajiem, kuri piedalās

dzimumnoziedznieku programmā

Valmieras cietums

VPD

3

Kopumā 16 programmās tika iesaistīti 503 ieslodzītie.

Turklāt, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra īstenotajā profesionālajā tālākizglītības programmā "Ieslodzījuma vietu apsardze" mācību priekšmeta "Darbs ar specifiskām klientu grupām" ietvaros tiek apgūta tēma Suicīda un suicidālas uzvedības problēmas ieslodzījuma vietās. Turklāt, minētās izglītības programmas ietvaros tiek pasniegts mācību priekšmets „Pirmā palīdzība".

Laika periodā no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.martam šīs tēmas ir noklausījušies 67 izglītojamie (ieslodzījuma vietu amatpersonas).

Turklāt, ieslodzījuma vietās 2012.gadā ir veiktas šādas darbinieku apmācības pašnāvības risku atpazīšanai un reakcijai uz pašnāvības riska situācijām:

Olaines cietumā 03.12.2012. notikušas personāla apmācības pašnāvības risku atpazīšanai un reakcijai uz pašnāvības riska situācijām;

Liepājas cietumā medicīnas personāls ir noklausījies izglītojošu lekciju (lektore Medicīnas daļas vadītāja);

Iļģuciema cietumā laika posmā no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.martam personāla profesionālo apmācību plānā tika iekļautas un nolasītas šādas lekcijas par suicīdu un rīcību suicīda gadījumā gan uzraugu, gan virsnieku mācību grupām:

2012.gada 7.martā; 2012.gada 14.martā; 2012.gada 21.martā; 2012.gada 28.martā - „Uzvedības novērošana un interpretācija" (lektori: Drošības un uzskaites daļas priekšniece, Sociālās rehabilitācijas daļas psihologs);

gada           2.maijā; 2012.gada 9.maijā; 2012.gada 16.maijā; 2012.gada 23.maijā; 2012.gada 15.novembrī; 2012.gada 12.decembrī - „Neatliekamā medicīniskā palīdzība" (lektore Medicīnas daļas vadītāja (ārste);

2012.gada 11.maijā - „Psiholoģiska palīdzība neirotiskām personām. Neirotiskas personas psiholoģisks portrets" (lektors Sociālās rehabilitācijas daļas psihologs);

„Neatliekamā medicīniskā palīdzība" (lektore Medicīnas daļas vadītāja (ārste); Iļģuciema cietuma personāla mācību plānā 2013.gadam paredzētas sekojošas lekcijas:

2013. gada 14.martā - Suicidāla uzvedība dažādiem cilvēku tipiem (lektors - Sociālās rehabilitācijas daļas psihologs);

2013.gada 28.martā - Uzvedības novērošana un interpretācija (lektore - Drošības un uzskaites daļas priekšniece);

2013.gada 2.maijā - Notiesāto psiholoģiskās problēmas soda izciešanas laikā (lektors - Sociālās rehabilitācijas daļas psihologs).

Šķirotavas cietumā papildus tēmai 15.02.2012. "Likumpārkāpēju personības iezīmes", ko lasīja Sociālās rehabilitācijas daļas psiholoģe, tika minēta sadarbība un sadarbības iespējas starp daļām suicīda un suicīda mēģinājuma gadījumā.

Vecumnieku cietumā 11.10.2012. psiholoģe lasīja lekciju cietuma darbiniekiem par suicīdu.

Atbildot uz tieslietu ministra 2013.gada 27.februāra rezolūciju (Pārvaldes reģ. Nr. 1827), 2013.gada 15.martā Pārvalde ir sniegusi informāciju (Pārvaldes 2013.gada 15.marta vēstule Nr. 1/6.1-2277) par veiktajiem pasākumiem ieslodzīto pašnāvības risku atpazīšanai un novēršanai, kā arī informāciju par plānoto pašnāvību mēģinājumu novēršanai.

Novērtē šo rakstu:

11
4

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Valstiskuma metabolisms un kultūras liekulība

Foto2017.gada vasarā „Rīdzenes sarunas” sašūpoja latviešu vislielāko politisko grēku – LR krimināli oligarhisko valsts iekārtu. Tika sašūpots valstiskums visaugstākajā līmenī. Tāpēc pret “Rīdzenes sarunām” ir jāizturas ļoti nopietni. Patiesībā ir jāizturas maksimāli nopietni. Latvijas Republikā nekas nopietnāks vairs nevar būt. “Rīdzenes sarunas” attiecas uz LR valsts iekārtu. Tātad attiecas uz valsts pamatiem, valstiskuma pamatformu, valsts pastāvēšanas visbūtiskākajiem nosacījumiem. Valsts iekārta vitāli skar katru pavalstnieku, kura apziņā valsts figurē kā dzīves nepieciešamība, dzīves garants, dzīves patrons, dzīves lepnums.
Lasīt visu...

12

Par manis paša kļūdām es pats esmu maksājis, maksāju un turpināšu maksāt

FotoTe manas pārdomas, kuras rakstīju reiz, kad pēc kārtējās, enerģētiski, intelektuāli un sirdsgudri piesātinātās intervijas (ja nemaldos - tā bija nra.lv) komentāros un citur soctīklos tika „apd...ts” Ēriks Stendzenieks.
Lasīt visu...

21

Ašeradens būs īstais

FotoLabdien, biedri un atbalstītāji, visi. kam rūp tiesiska, latviska un eiropeiska Latvija! Šajā sestdienā mēs sanāksim kopā. lai lemtu par mūsu partijas nākotni, par mūsu vērtībām un idejām, kā arī cilvēkiem, kas tās īstenos dzīvē.
Lasīt visu...

15

Atklāta vēstule Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātam Andrejam Judinam

FotoLatvijas Republikas 12. Saeimas 2017. gada 21. jūlija ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums ar nosaukumu “Par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911” (turpmāk – Lēmums). Lēmumu sagatavojis un kā pirmais parakstījis Saeimas deputāts Andrejs Judins.
Lasīt visu...

20

Latvijas attīstība Šveika garā jeb ķemertiņu reģistram būt

FotoBrīdināts, ka pēc likuma par šķiņķa zādzību pienākas sods no 6 mēnešiem līdz 20 gadiem, krietnais kareivis Šveiks atbildēja, ka tādus likumus viņš nepazīstot. Nedomāju, ka likuma nezināšana glābs arī tos Latvijas iedzīvotājus, kuri nebūs reģistrējuši savus, atvainojiet, ķemertiņus jeb decentralizētās kanalizācijas sistēmas kopējā reģistrā. Labi, ka par šo pārkāpumu nedraud tāds sods kā Šveikam, taču arī 1400 eiro juridiskajām personām un 350 eiro fiziskajām ir gana liels sods, īpaši lauku reģionos dzīvojošiem pensionāriem.
Lasīt visu...

21

SS.LV un VID strīds parāda, ka dzīvojam represīvā valstī

FotoŠodien Cīrules kundze LTV paziņoja, ka strīds starp VID un SS.lv esot pievērsis uzmanību tam, vai būt godīgo nodokļu maksātāju pusē ir labi vai slikti. Var saprast tā: ja tu esi pret VID rīcību šajā gadījumā, tad tu atbalsti nodokļu nemaksātājus.
Lasīt visu...

21

Haltūra, ko veselības ministre Čakša sauc par likumprojektu un kas Kučinskim šķiet derīga

FotoLai novērstu uzmanību no veselības aprūpes pamatproblēmām – mediķu streika, zemas efektivitātes un kvalitātes, par ko nemitīgi atgādina Latvijas Banka un uzņēmēji, Veselības ministrija (VM) ir ķērusies noteikt pašvaldību lomas veselības aprūpē un pie Veselības aprūpes finansēšanas likuma, kurš pašreizējā versijā gan vairāk atgādina aprakstu uz pāris lapām salīdzinājumā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.1529 Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība, kas ir vieni no apjomīgākajiem MK noteikumiem biezas mapes izskatā.
Lasīt visu...

21

Nevajag eksperimentēt ar sešgadniekiem

FotoLaikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija gatavo apjomīgu nozares reformu, kas skar dažādus būtiskus jautājumus, tostarp t.s. sešgadnieku jautājumu, jāatceras, ka mēģinājumi ieviest šādas reformas jau ir bijuši, turklāt nesekmīgi. Dažādas idejas par to, cik gados bērniem jāuzsāk skolas gaitas, ir izskanējušas arī iepriekš, piemēram, kādreizējā ideja par t.s. nultās klases ieviešanu, obligāto izglītību no sešu gadu vecuma u.tml., taču neviena ideja nav nesusi pozitīvu rezultātu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par "iztīrīto" Nacionālo mākslas muzeju un elitāri politisko kroni

Pēc ilgstošas rekonstrukcijas 2016. gadā vasaras sākumā cilvēku apskatei tika atvērts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ar...

Foto

Par valsts un pašvaldību amatpersonu elektroniskās sarakstes atbilstību likumam

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības un...

Foto

Papildizglītības un katalizatora izpalīdzība

Tagadnes politiķu intelektuālā potenciāla objektīvs vērtējums nav sasniedzams bez jaunām zināšanām. Tas pavēloši attiecas uz LR politiķu vērtējumu. LR politisko kadru analītika...

Foto

Piespiedu noma: diena, kad es atguvu ticību taisnīgai tiesai

Lai cik tiesas neatkarīgas, likums nemainās no tā, kura tiesa to piemēro. It kā ābeces patiesība. Nesen...

Foto

Mums Molotova – Ribentropa pakta sekas ir jālikvidē pilnībā

Darbu ir sākusi Saeimas izmeklēšanas komisija, kam būtu jāvērtē oligarhu sarunas un lietas izmeklēšanas izčākstēšanas iemesli. Taču...

Foto

Kaimiņš "sēž, vēro un neko nelaiž uz āru"

Pietiek lasītāji pēdējā laikā interesējušies – kur pēc pašvaldību vēlēšanu iznākuma esot pazudis latvju tautas interešu pēdējais aizstāvis...

Foto

Mīti un patiesība par „Lidl” jaunajām darbavietām un zemajām cenām

Latvijā Lidl ienākšana mazumtirdzniecības segmentā sākusies ar ceļa izzāģēšanu – slepenības aura ap Rīgas mikrorajonā Purvciemā gaidāmo koku...

Foto

SS.LV ir mūsu sabiedrības un ēnu ekonomikas spogulis

Es neaizstāvu Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par izvēlēto problēmas risināšanas formu, jo uzskatu, ka bija un ir citi...

Foto

Ēēēēēēēēēēē...

Man nudien nebija nodoma divas dienas pēc kārtas izteikties par vienu un to pašu tēmu, taču pašreizējās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ilzes Cīrules pirmdienas...

Foto

Kāpēc SS.LV nav konkurentu

Pateicoties nesenajām* sludinājumu izvietošanas cenu izmaiņām portālā ss.lv, sabiedrībā uzvirmoja kārtējais nepatikas vilnis pret šo interneta resursu - sak’ dzēšot sludinājumus, neatbildot...

Foto

Prezidenta kungs, vai, runājot par oligarhiem un to sarunām, jūs domājāt arī mani?

Augsti godātais Prezidenta kungs! Preses brīfingā pēc Nacionālās drošības padomes sēdes šā gada...

Foto

Prezidentam jārīkojas! Nepārdomātā akcīze degvielai vājinās Latvijas ekonomiku

Biedrība "Baltijas asociācija - Transports un Loģistika" (BATL) vērsusies pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa ar lūgumu izmantot LR...

Foto

Ss.lv un VID stāsts – speciāli advokātu madāmām, sektantiem no sabiedriskā radio un citiem "tiesiskās valsts" cienītājiem

Nu jau pat advokātu madāmas – mājsaimnieces ir iesaistījušās...

Foto

Kondora lidojums jeb jēru skaitīšana: par zīmoliem un tirgus pārdali

Ziemas miegā iztraucēts lācis ir bīstams, mēdzot uzbrukt pat cilvēkiem. Politiķiem savukārt pagulēšanai atvēlēts laiciņš pēc...

Foto

Sabiedrības līderu piemiņai

Džeka Londona stāstā Baltais Ilknis ir aprakstīta likumsakarība, kas valda suņu barā. Līderis vienmēr ir jāliek pajūga priekšgalā, jo pārējie suņi, redzot bēgošo līderi, centīsies...

Foto

„Cant” latviskajā vidē jeb meli ar tīru sirdsapziņu

Angļu valodā ir divi vārdi „cant”. Tie ir homonīmi – vienādi rakstāmi un vienādi izrunājami vārdi ar atšķirīgu...

Foto

Neizskatās, ka valstī kāds domātu par eksistenciālajiem jautājumiem

Tas, ka Latvija joprojām ir viena no nabadzīgākajām ES valstīm, nav nekāds jaunums. To raksturo dažādi rādītāji. Viens...

Foto

Mēs varam, bet – nezinām vai negribam?

Bieži tiek spriests, cik labi ir sakārtotajā un turīgajā Vācijā, Lielbritānijā, ASV... Taču latvieši negrib saprast, ka turienes iedzīvotāji...

Foto

Uz 73 valsts auto - 4 apkopēji ar 1000 eiro algu, 2 ēdināšanas speciālisti, medicīnas speciālists, 8 dežuranti...

Medijos publicētas vairākas ziņas ar skaļiem virsrakstiem „Atsakoties...

Foto

Par likumprojektu "Dzīvojamo telpu īres likums"

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par līdzdalības iespējām likumprojekta izstrādes procesā, biedrības “NĪSA, Nekustamā īpašuma...

Foto

Veselības ministrija šobrīd cenšas sarīdīt trīs lielākās ārstu grupas

Ģimenes ārstu temats nav bijis ilggadējam publicistikas flagmanim Dainim Lemešonokam īsti mīļš, radot iespaidu, ka kāds autora...

Foto

Cik partiju Kučinska koalīcijā? Vienpadsmit plus bezpartijiskie

Šovakar LTV Ministru prezidents pats īsti nevarēja pateikt, cik partiju tad ir viņa koalīcijā. Vēlos viest skaidrību. Zināms, ka...

Foto

Ceturtā atmoda. Mosties vai zust

Trešā atmoda atjaunoja neatkarību, taču netika atjaunota 18. novembra Latvija. Tika radīts hibrīds - tapa 4. maija republika, apvienojot padomju laika...

Foto

Seši blēdīgi leftistu koncepti, kas pretendē būt pozitīvi

Leftisms savā būtībā ir konfliktus ģenerējošs. Tas vienmēr nostājas pret pastāvošo lietu kārtību. Savā agrīnā posmā tas maskēja...

Foto

Tautas politiskā apziņa: realitāte, mīmikrija, dresūra

Latvijā regulāri atskan politiski loģiskā prasība atļaut latviešu tautai vēlēt Valsts prezidentu. Regularitāti (reizi četros gados) nosaka Valsts prezidenta vēlēšanas....

Foto

Jautājums par sešgadniekiem skolās IZM dienaskārtībā ir jau 20 gadus

Jūlijā plašsaziņas līdzekļos atkal aktualizējās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzītā reforma, kas paredz vairākas izmaiņas,...

Foto

Ģimenes ārsti paši sevi gāž no pjedestāla

Ģimenes ārstu streiks ir nolemts sakāvei, jo tam nav morāla atbalsta sabiedrībā. Valsts vara viņus spēj ne tikai uzveikt,...

Foto

Mēs esam PAR

Mēs esam par Latviju, kura ir iespēja visiem. Mēs esam par brīvu cilvēku. Mēs ticam ikviena cilvēka tiesībām izdarīt savas izvēles un atbildībai...

Foto

Jebkurā civilizētā valstī tādai Čakšai sen būtu bijis jāatkāpjas

Veselības ministre Anda Čakša nebeidz izbrīnīt. Ne velti, stājoties amatā sevi dēvēja par krīzes menedžeri un izcilu...

Foto

Kučinska kungs, Jūsu pasaulē nav mazā Ivana, kas vientulībā nomirst mežā

Augsti godātais Ministru prezidenta kungs Māri Kučinski! Iespējams, ka mēs dzīvojam divās dažādās un ļoti...

Foto

Skarba replika par PVN un tiesām

Ar tiesisku valsti katrs var saprast ko citu – citam tā ir pārliecība, ka par katru noziegumu katrs noziedznieks tiks...

Foto

Atklāta vēstule – iesniegums par padomju tiesību doktrīnai tipisku principu ietveršanu ārstu sertifikācijas procesa pārraudzībā

Iesniedzējs atgādina, ka iepriekšējā sarakstē jau tika informējis Ministru prezidentu un...

Foto

Par dalītā īpašuma neatbilstību LR Satversmei: faktiski atjaunotas feodālās privilēģijas un likvidēta demokrātija

Tiesiskais pamats dalītā īpašuma radīšanai Latvijas pilsētās tika izveidots 1991. gada 20. novembrī,...

Foto

Tāda ir bijusi un ir tā sauktā politiskā NEgriba

Garāmejot kārtējo reizi uzmetu aci nu jau vairāk nekā 20 gadu gaitā savāktajai DVD kolekcijai (lauvas tiesa...

Foto

...

Foto

Kleptomānijas cēlonis

Retrospektīvi izzinoša ekskursija uz lietišķo pierādījumu muzeju nav vajadzīga. Nav vajadzīgs intelektuālais reids aizvadīto 27 gadu vēsturē. Latvijas Republika kā krimināla valsts ar ideālu...

Foto

Mēs atsakāmies no savas valsts, atstājot to neliešu bariņa rokās

Atbilstoši oficiālajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017. gada janvārī Latvijā dzīvoja 1 miljons 953 tūkstoši cilvēku....

Foto

“Nodokļu reforma” - kas tiek noklusēts

Daudz piesauktā un plaši aprunātā, bet patiesībā reti kuram zināmā “nodokļu reforma” nu ir ieguvusi daudz maz konkrētus apveidus. Un,...

Foto

Ģimenes ārsti dara pareizi, ka netic Čakšas tukšajiem „solījumiem”

Jau ilgāk nekā divas nedēļas valstī notiek ģimenes ārstu streiks. Taču nekas neliecina, ka tiks panākta vienošanās...

Foto

Atklāta vēstule valdošajai koalīcijai: IZM reforma – nodomi labi, bet izpildījums vājš

Augsti godājamais Ministru prezidenta kungs, Saeimas cienījamie frakciju vadītāji, pagājušajā nedēļā medijos atkal aktualizējās...

Foto

Latvijas sabiedrisko mediju "caurās mucas" svētās dusmas

Cēlonis melodramatiskajam sašutumam, kādā Latvijas Radio (LR) darbinieki izteica neuzticību Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) un tās loceklim...

Foto

VID Cīrule „atbild” pavāram Dreibantam

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule pavāram Ērikam Dreibantam nosūtījusi to, ko pati uzskata par atbildēm uz viņa atklātajā vēstulē...

Foto

Tumsonība Īvāna gaumē

Neesmu vegāns, pat veģetārietis ne tuvu ne. Dzīvnieki nav sveši, jau kopš bērnības mūsu vai vismaz radu mājās ir bijis kāds "kustonis", arī...

Foto

Ēnu ekonomikas process sākas tad, kad VID martā bloķē restorāna bankas kontu par 2000 eiro nodokļu parādu...

Nesen no Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) saņēmu...

Foto

Laikmeta ainiņas: futbols un nacionālisms - I

1989. gada 21. jūnija rītā pie Satekles ielas stāvvietas piebrauca tumši sarkans Ikarus autobuss. Ar tūrisma firmas Inturist atbalstu devāmies ceļojumā, kura galamērķis...

Foto

Mēs esam slikti saimnieki savā zemē

Tautieši, nevairosim sabiedrībā naidu un haosu, negānīsim deputātus un valdību, ka tā neprot vadīt valsti. Politiķi, kam ir uzticēta Latvijas...

Foto

Pa dibenu vai pa purnu

Vai nesen publicētās sarunas, kurās politiskie līderi apspriež procesus valstī, kārto lietas, mēģina slēpt iespējamus likumpārkāpumus un pakļaut medijus, raisa izbrīnu?...

Foto

NEPLP lēmums par „Pieci.lv” hibrīdkara apstākļos ir nacionālās drošības apdraudējums

Latvijas Radio darbinieki kategoriski noraida un iebilst pret pagājušajā nedēļā medijos publicēto informāciju („Diena” 07.07.2017. „Lielās...

Foto

Otrā atklātā vēstule ģenerālprokuroram Kalnmeieram un citām augstākajām valsts amatpersonām

Vai es varu lūgt jūsu uzmanību beidzot mani sadzirdēt? Zinot to, cik aizņemti jūs esat, man...

Foto

Oligarhija: kastas ģenēze un kastas misija

Latvijā drīkst nerunāt par galveno. Latvieši drīkst neapspriest galveno. Latviešiem tas ir piedodami, jo bez šīs spējas neapspriest galveno nav...

Foto

Manifests – ir laiks aizstāvēt Latviju, tautu un Satversmi

1918. gada 18. novembrī Latvijas tauta dibināja brīvu un demokrātisku valsti. Latvijas Republikas Satversmē pirmie divi panti...

Foto

Par Jelgavas pašvaldības vadības patvaļīgo lēmumu

Mēs, Jelgavas 6. vidusskolas audzēkņu vecāki, vēršamies ar lūgumu atsaukties un nepalikt vienaldzīgiem pret, mūsuprāt, Jelgavas pašvaldības vadības vienpersonisko, diktatorisko...

Foto

Georga Isersona „Jaunās karadarbības formas” un latviešu valstsgriba

Turpinot par tēmu – pazīsti savu potenciālo ienaidnieku –, jau rakstīju par ģeniālo krievu militāro domātāju Jevgēņiju Mesneru, kura...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: demogrāfija

Uz Zemes ir gājušas bojā daudzas civilizācijas. Zinātne ir noskaidrojusi bojāejas galveno iemeslu. Tas ir civilizācijas iekšējais sabrukums. Katra civilizācija ir bijusi...

Foto

Daži mazemocionāli ideju zibšņi “oligarhu lietas” sakarā

Paklausījos, palasīju dažādus materiālus, kas publiskajā infotelpā pieejami biezā slānī. Pārdomas ir vairākas:...

Foto

Oligarhi, Šlesers un Baznīca

Vai atceramies, kas pirms 15 gadiem Ainaram Šleseram palīdzēja iegūt kāroto varu un deva iespējas piedalīties Latvijas īpašumu sadalē? Tās bija kristīgās...

Foto

Kā es sarakstījos ar „Labklājības” ministriju

Vēlos pastāstīt Pietiek lasītājiem, kā es mēģināju gūt kādu atsaucību no mūsu tā saucamās „Labklājības” ministrijas – un ko es...

Foto

Atmaskot "oligarhus" ir vitāli svarīgi, bet žurnālistikas standarti ir jāievēro

Latvijas Televīzijas komentārs par žurnāla "Ir" rakstu "Preses kastrēšana", kurā atspoguļotas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja...

Foto

Atklāta vēstule veselības ministrei Andai Čakšai

Piektdien, 30.jūnijā no Jums saņēmu bezpersonisku e-pastu, kas, kā saprotams, bija sūtīts daudziem un kurā Jūs mēģinājāt paskaidrot par Latvijas...

Foto

Ģimenes ārstu streiks, privātpersonu rīcība savu tiesību aizsardzībai

Pārdomas par ģimenes ārstu streiku: vai sabiedrība ir gatava ar aktīvu (uzsverot, aktīvu!) rīcību iesaistīties problēmu risināšanā? Diemžēl...

Foto

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju: labdien, Anda Čakša! Jūsu izmisuma pilnā vēstule ar tradicionālajiem politiķu solījumiem, kuriem neviens vairs...

Foto

Atklāta vēstule – atzinums par likumprojektu „Dzīvojamo telpu īres likums” un pieteikums līdzdalībai likumprojekta pilnveidošanai

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par...

Foto

Ekoloģiskā katastrofa Latvijas centrā

Ar šo rakstu gribu pavēstīt Jūrmalas bīstamo atkritumu degšanas seku mērogus. Pēc pieejamām ziņām, četrām mājsaimniecībām ir aizliegts lietot aku ūdeni. Tātad...